Процедура : 2017/0024(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0293/2017

Внесени текстове :

A8-0293/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0388

ДОКЛАД     *
PDF 806kWORD 94k
5.10.2017
PE 606.105v02-00 A8-0293/2017

относно предложението за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“

(COM(2017)0068 – C8‑0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Мирослав Похе

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“

(COM(2017)0068 – C8‑0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0068),

–  като взе предвид член 187 и член 188, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0118/2017),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по бюджетен контрол и на комисията по регионално развитие (A8-0293/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ („съвместното предприятие „БП“) е създадено с Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета37.

(1)  Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ („съвместното предприятие „БП“) е създадено с Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета37с цел да се допринесе за изпълнението на Рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) („Хоризонт 2020“) чрез увеличаване на инвестициите в развитието на устойчив сектор на биотехнологичните производства в Европа.

_________________

_________________

37 Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стp. 130).

37 Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (ОВ L 169, 7.6.2014 г., стp. 130).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В член 12, параграф 4 от устава на съвместното предприятие „БП“, съдържащ се в приложението към Регламент (ЕС) № 560/2014 („устава“), се посочва, че финансовото участие в оперативните разходи, предоставено от членове на съвместното предприятие „БП“, различни от Съюза, възлиза на не по-малко от 182 500 000 EUR за периода, определен в член 1 от Регламент (ЕС) № 560/2014, т.е. от създаването на съвместното предприятие „БП“ до 31 декември 2024 г.

(2)  В член 12, параграф 4 от устава на съвместното предприятие „БП“, съдържащ се в приложението към Регламент (ЕС) № 560/2014 („устава“), се посочва, че финансовото участие в оперативните разходи, предоставено от членове на съвместното предприятие „БП“, различни от Съюза, възлиза на не по-малко от 182 500 000 EUR за десетгодишния период, определен в член 1 от Регламент (ЕС) № 560/2014, т.е. от създаването на съвместното предприятие „БП“ до 31 декември 2024 г.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Настоящият регламент е отговор на предложението, представено от Bio-based Industries Consortium Aisbl („КБП“), и отразява най-добрите практики в другите съвместни предприятия. Ефективното осъществяване на програми от страна на съвместното предприятие „БП“ и цялостното по-добро регулиране следва и занапред да се постигат посредством по-добро сътрудничество, съдействие и включване на всички заинтересовани страни, и по-специално малките и средните предприятия (МСП), по веригата за биотехнологични производства.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl („КБП“), който е член на съвместното предприятие „БП“, различен от Съюза, поддържа готовността си да подпомага оперативните разходи на съвместното предприятие „БП“ в указания в член 12, параграф 4 от устава размер. Той обаче предлага алтернативен начин на финансиране чрез финансови вноски, извършвани от неговите съставни субекти на нивото на непреките действия.

(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl („КБП“), който е член на съвместното предприятие „БП“, различен от Съюза, продължава да има задължението и поддържа готовността си да подпомага оперативните разходи на съвместното предприятие „БП“ в указания в член 12, параграф 4 от устава размер. Той обаче предлага алтернативен начин на финансиране чрез финансови вноски, извършвани от неговите съставни субекти на нивото на непреките действия.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3a)  Алтернативният режим на финансиране, предложен от КБП, стои в основата на настоящия регламент, като същевременно се отчитат уникалните особености на съвместното предприятие „БП“. Комисията ще проучи как този алтернативен начин на финансиране би могъл да се прилага и по отношение на други съвместни предприятия, и по-специално съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Целта на инициативата за БП, а именно осъществяването на дейности чрез сътрудничество между заинтересованите страни по целите вериги на добавената стойност в областта на биотехнологичните производства, включително МСП, научноизследователските и технологичните центрове и университетите, може да бъде постигната само ако се даде възможност на КБП и на неговите съставни субекти да предоставят финансовото участие не само под формата на плащания към съвместното предприятие „БП“, но също така като финансови вноски в непреките действия, финансирани от съвместното предприятие „БП“.

(4)  Целта на инициативата за БП, , в съответствие с приоритетите на „Хоризонт 2020“,а именно осъществяването, в съответствие с приоритетите на „Хоризонт 2020“, на дейности чрез сътрудничество между заинтересованите страни по целите вериги на добавената стойност в областта на биотехнологичните производства, включително МСП, научноизследователските и технологичните центрове и университетите, и превръщането на Съюза в първенец в областта на научните изследвания, демонстрационните дейности и внедряването на пазара на продукти на биологична основа и биогорива, може да бъде постигната само ако се даде възможност на КБП и на неговите съставни субекти да предоставят финансовото участие не само под формата на плащания към съвместното предприятие „БП“, но също така като финансови вноски в непреките действия, финансирани от съвместното предприятие „БП“. Този нов начин на предоставяне ще гарантира, че финансовите вноски ще станат по-рентабилни от търговска гледна точка за КБП и за неговите съставни субекти, което от своя страна следва да подпомогне изпълнението на финансовите им задължения в определените срокове.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4a)  В рамките на своя процес на създаване на съвместни предприятия Комисията изложи въздействието, ефективността и поуките, извлечени от предложените изменения. Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на ефективността на настоящия регламент с оглед на задължението на КБП да предостави своята финансова вноска в срок до 31 декември 2024 г.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5 a)  Комисията следва занапред винаги да провежда публични консултации с цел да гарантира, че предложените промени се приемат от всички заинтересовани страни и че те са разработени по възможно най-прозрачния и открит начин. Аналогично Комисията следва да извършва оценки на въздействието на предложените мерки, освен ако в Насоките за по-добро регулиране ясно не се предвижда друго.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общ контекст

Научните изследвания и иновациите са дейности с висока степен на риск и успехът не е гарантиран. При твърде висок риск от неуспех има вероятност частният сектор да не иска да инвестира, дори ако ако е налице потенциал за реализиране на много големи икономически и социални ползи. Освен това икономическите ползи от инвестициите в научноизследователска дейност може да бъдат присвоени от други субекти, което означава, че отделните предприятия ще предпочитат да не инвестират. Тази обща неефективност на пазара представлява сериозна причина за предоставянето на публична подкрепа за частните дейности, свързани с научни изследвания и иновации. В редица случаи обаче значението на секторите, сложността на проблемите и технологиите, голямата продължителност и мащабът на необходимите инвестиции са такива, че публичната подкрепа за отделни проекти не е ефективна. Именно в тези случаи са необходими структурирани партньорства между публичния и частния сектор с оглед на съвместното разработване, финансиране и изпълнение на амбициозни програми за научни изследвания и иновации.

За секторите, които функционират на европейско и международно равнище, както и когато мащабът на инвестициите надхвърля възможностите на отделните държави членки, най-ефективният подход се състои в създаването на такива партньорства на равнище ЕС. По тези причини бяха създадени Съвместни технологични инициативи (СТИ) и съвместни предприятия (СП) като европейски институционални публично-частни партньорства, които да изпълняват програмата за стратегически научни изследвания на някои утвърдени европейски технологични платформи.

Шест СТИ/СП вече бяха установени по седмата рамкова програма за научни изследвания:

- технологии в областта на наноелектрониката (ENIAC)

- вградени компютърни системи (ARTEMIS)

- иновативни лекарства (IMI)

- аеронавтика и въздушен транспорт („Чисто небе“)

- горивни клетки и водород (FCH)

- ново поколение европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)

Тяхната нормативна уредба беше обновена в рамките на „Хоризонт 2020“, което доведе до опростяване на правилата и процедурите. ENIAC и ARTEMIS бяха слети в едно съвместно предприятие в областта на електронните компоненти и системи – ECSEL, и бяха създадени още две съвместни предприятия: съвместно предприятие за биотехнологични производства (BBI JU) и съвместно предприятие Shift2Rail (S2R).

Понастоящем развиват дейност седем съвместни предприятия, получаващи средства в размер на 7,35 милиарда евро по линия на „Хоризонт 2020“.

Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“

Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (СП БП) беше създадено с Регламент (ЕС) № 560/2014 и следва да да развива дейност в продължение на 10 години до 2024 г. Целта на СП „БП“ е да се обединят всички имащи отношение заинтересовани страни, както и да допринесе за утвърждаването на Европа като основен фактор в областта на научните изследвания, демонстрационните дейности и внедряването на пазара на продукти на биологична основа и биогорива. Бюджетът в размер на 3 705 милиона евро е разпределен между ЕС (975 милиона евро, изведени от „Хоризонт 2020“: 800 милиона евро от Обществено предизвикателство 2 и 175 милиона евро от ГБТ по LEIT Биотехнологии) и консорциума за биотехнологични производства (КБП), който предоставя 2 730 милиона евро.

Докладчикът е убеден, че ефективното сътрудничество за целите на научноизследователската дейност между публичния и частния сектор е от ключово значение за постигането на най-добрите резултати за европейските граждани. Ефективното сътрудничество трябва да се основава на добре функционираща организационна и финансова структура, за да се гарантира, че всички участващи страни изпълняват своите ангажименти.

Първите години от дейността на СП „БП“ показаха, че е необходимо да се приложат някои промени в управлението на финансовото участие (реда за предоставяне на финансови вноски) по отношение на оперативните разходи. Съгласно настоящия регламент, частният сектор (представляван от КБП) се очаква да предоставя финансови вноски за оперативните разходи непосредствено в бюджета на СП „БП“ (т.е. финансови вноски на равнище програма). КБП изтъкна, че този механизъм е икономически неизгоден за много дружества. При сега действащия механизъм вноските на дружествата може да отидат в общия бюджет, като същевременно те нямат полза от проектите, финансирани (от тези вноски) от СП „БП“.

Финансовите вноски, предоставени от КБП до края на 2016 г., възлизат на едва 0,75 милиона евро от общо 182,5 милиона евро до края на 2024 г., което показва липсата на жизнеспособност на действащата правна уредба. Съгласно член 4, параграф 5 от Регламента за СП „БП“ ниското частно финансово участие е довело до пропорционално спиране на участието на ЕС, възлизащо на 70 милиона евро за момента. Следователно решението, установено и договорено от всички участващи страни (Европейската комисия и КБП), е да се позволи на предприятията да предоставят финансови вноски и чрез извършване на директни плащания към други бенефициенти в консорциума (т.е. финансови вноски на ниво проект).

Комисията разгледа положително забележките на КБП и предлага вноските, плащани от членовете на КБП директно за отделни проекти, също да бъдат разрешени като част от цялостната схема за СП БП. Следователно регламентът за изменение се отнася само до член 12 от Устава на СП „БП“ (в приложението към Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета), където са посочени видовете финансови вноски. Докладчикът е убеден, че е във висшия интерес на европейските научни изследвания член 12 от Устава на СП „БП“ да бъде изменен по такъв начин, че поканата за представяне на предложения за 2018 г. (планирана да бъде публикувана в началото на пролетта) да може да продължи в рамките на новата финансова структура.

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията, като същевременно подчертава следните аспекти:

-  задължението на КБП да предостави финансовата вноска (182,5 милиона евро), както и равнището на отчетност за спазването на задължението да не бъде засегнато от предложението;

-  настоящото предложение не накърнява финансовата вноска на КБП за административни разходи, посочена в член 12, параграф 2 от Устава на СП „БП“;

-  съответните заинтересовани страни, а именно националните представители в групата на представителите на държавите и членове на академичната общност, които са част от научния комитет (НК), са консултирани по настоящото предложение и изразиха своето положително становище относно предложения подход;

-  всички покани за представяне на предложения ще продължат да бъдат уреждани от правилата по „Хоризонт 2020“;

-  СП „БП“ ще продължи да предоставя финансовата си подкрепа за действията чрез открити и прозрачни процедури, след открити и конкурентни покани за представяне на предложения, и ще продължи да подбира предложенията, които ще финансира, след обективна техническа оценка, извършвана от независими експерти;

-  СП „БП“ ще изготви допълнителни насоки след приемането на изменения регламент и съответният модел за споразумение за отпускане на безвъзмездни средства ще бъде съответно изменен.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (5.9.2017)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“

(COM(2017)0068 – C8‑0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Докладчик (по становище): Люк Минг Фланаган

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът и комисията считат, че измененията, предложени от Комисията, ще позволяват по-голяма гъвкавост за придобиването на финансови вноски от източници, различни от бюджета на Европейския съюз. Тези промени, които вече успешно се използват в някои от другите съвместни предприятия, трябва да подобрят мултиплициращия ефект, който води до по-оптимално използване на парите на данъкоплатците. Ако тези промени бъдат приети от Съвета, комисията по бюджетен контрол ще наблюдава внимателно въздействието от промяната на правилата за финансиране върху показателите на съвместното предприятие през следващите процедури по освобождаване от отговорност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2a)  В съответствие с предложение, направено от Bio-based Industries Consortium Aisbl („КБП“), изпълнението на програмата от съвместното предприятие „БП“ следва да бъде постигната чрез по-добро сътрудничество със заинтересованите страни, по-специално с малките и средните предприятия (МСП) в рамките на веригата на добавената стойност в областта на биотехнологичните производства.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3а)  Алтернативният режим на финансиране, предложен от КБП, е дал облика на този регламент, като същевременно се отчитат уникалните характеристики на съвместното предприятие „БП“. Комисията ще проучи как този алтернативен начин на финансиране би могъл да се прилага и по отношение на други съвместни предприятия, по-специално съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4a)  В своя процес на съвместно предприятие Комисията изложи въздействието, ефективността и поуките, извлечени от предложените изменения. Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад относно ефективността на настоящия регламент с оглед на задължението на КБП да предостави в срок до 31 декември 2024 г. своята финансова вноска.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4б)  Комисията следва да извърши анализ на разходите и ползите от останалите проекти на съвместното предприятие „БП“ с оглед на алтернативния режим на финансиране, определен в настоящия регламент.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Поради тази причина е необходимо да се измени уставът, за да се даде възможност на КБП и неговите съставни субекти да предоставят финансовото участие в пълния му размер, посочен в член 12, параграф 4 от устава, като се позволи тези вноски да се правят не само под формата на плащания към съвместното предприятие „БП“, но също така като финансови вноски за непреките действия, финансирани от съвместното предприятие „БП“, и да се отчитат пред съвместното предприятие „БП“,

(5)  Поради тази причина е необходимо да се измени уставът, за да се даде възможност на КБП и неговите съставни субекти да предоставят финансовото участие в пълния му размер, посочен в член 12, параграф 4 от устава, като се позволи тези вноски да се правят не само под формата на плащания към съвместното предприятие „БП“, но също така като финансови вноски за непреките действия, финансирани от съвместното предприятие „БП“, и да се отчитат пред съвместното предприятие „БП“, Следва обаче да бъде извършен последващ одит във възможно най-кратък срок, за да се гарантира, че КБП продължава да изпълнява своите задължения след прилагането на настоящия регламент.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5a)  За да се повиши прозрачността на процедурата, би било желателно Комисията да пристъпи към широки консултации със заинтересованите страни и към изготвянето на изисквания доклад относно въздействието на предложените мерки.

Обосновка

Комисията, за целите на една по-голяма прозрачност, следва да извърши тази консултация, за да се увери, че предложената промяна може да разчита на подкрепата на заинтересованите страни.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“

Позовавания

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Водеща комисия

 

ITRE

 

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

CONT

15.6.2017

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Luke Ming Flanagan

7.6.2017

Разглеждане в комисия

12.7.2017

 

 

 

Дата на приемане

4.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Greens/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (21.6.2017)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 560/2014 на Съвета от 6 май 2014г. за създаване на съвместно предприятие „Биотехнологични производства“

(COM(2017)0068 – C8‑0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Докладчик по становище: Франц Богович

КРАТКА ОБОСНОВКА

Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) е публично-частно партньорство в размер на 3,7 милиарда евро между ЕС и Консорциума за биотехнологични производства (КБП). Неговата задача е реализирането на потенциала на Европа в областта на биоикономиката чрез превръщането на възобновяемите природни ресурси в продукти на биологична основа, материали и горива чрез използване на новаторски технологии и рафинерии за биогорива.

Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) беше създадено с Регламент (ЕС) № 560/2014 и се очаква то да развива дейност до 2024 г. През този период финансовото участие от страна на Съюза е 975 милиона евро, а частният сектор трябва да предостави финансиране в размер на 2730 млн. евро. Финансирането от частния сектор се осигурява по два различни начина: по-голямата част от финансирането е „в натура“, което не преминава през бюджета на БП, докато по-малка част се изплаща от промишлеността на съвместното предприятие „БП“ чрез КБП.

Проблеми са възниквали в този контекст, тъй като някои предприятия от сектора изпитват затруднения, що се отнася до своя принос към БП като цяло, но са склонни да оказват принос за някои индивидуални проекти. Ето защо за да се гарантира, че обещаните вноски действително ще бъдат получавани, Комисията предлага вноските, изплащани от членовете на КБП директно на отделни проекти, да бъдат допускани като част от цялостната схема за БП.

Следва да се отбележи, че това решение вече е прието за съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“.

Предложението има за цел да бъдат изменени само две точки в устава на съвместното предприятие „БП“, който е приложен към Регламент (ЕС) № 560/2014. Тези незначителни изменения допускат оперативните разходи на съвместното предприятие да бъдат покривани също и чрез преки вноски от промишлеността, а не само от вноски по линия на БП и на КБП. Общото задължение за финансиране за частния сектор не е намалено.

Ето защо докладчикът предлага Парламентът да одобри тази промяна. Той счита също така, че комисията по регионално развитие следва да проведе размяна на мнения с Комисията относно предстоящия преглед на стратегията за биоикономика преди нейното приемане, което е планирано за ноември 2017 г., както и относно манифеста за биоикономиката, изготвен от различните заинтересовани страни.

******

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да предложи одобряването на предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“

Позовавания

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Водеща комисия

 

ITRE

 

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

REGI

3.4.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Franc Bogovič

28.2.2017

Дата на приемане

20.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, James Carver, Rosa D’Amato, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Elena Gentile, Arndt Kohn, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Anna Hedh

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Elena Gentile, Anna Hedh, Arndt Kohn, Constanze Krehl, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

3

-

EFDD

James Carver, Rosa D'Amato

NI

Konstantinos Papadakis

 

2

0

Verts/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Легенда:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“

Позовавания

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Дата на сезиране

21.3.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

3.4.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

CONT

15.6.2017

REGI

3.4.2017

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Miroslav Poche

17.5.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.7.2017

 

 

 

Дата на приемане

2.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

1

12

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Claudia Schmidt

Дата на внасяне

6.10.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

ENF

Barbara Kappel

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

12

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D'Amato

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

VERTS/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност