Postup : 2017/0024(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0293/2017

Předložené texty :

A8-0293/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0388

ZPRÁVA     *
PDF 720kWORD 87k
5.10.2017
PE 606.105v02-00 A8-0293/2017

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Miroslav Poche

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2017)0068),

–  s ohledem na článek 187 a čl. 188 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, na jehož základě Rada vedla konzultace s Parlamentem (C8-0118/2017),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro regionální rozvoj (A8-0293/2017),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh změnila odpovídajícím způsobem v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Na základě nařízení Rady (EU) č. 560/201437 byl založen společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (dále jen „společný podnik BBI“).

(1)  Na základě nařízení Rady (EU) č. 560/201437 byl založen společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (dále jen „společný podnik BBI“), jehož cílem je přispět k provádění rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) (Horizont 2020) prostřednictvím vyšších investic do rozvoje udržitelného průmyslového odvětví založeného na biotechnologiích v Evropě.

_________________

_________________

37 Nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 130).

37 Nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 130).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  V čl. 12 odst. 4 stanov společného podniku BBI, uvedených v příloze nařízení (EU) č. 560/2014 (dále jen „stanovy“), se uvádí, že finanční příspěvek členů společného podniku BBI jiných než Unie na pokrytí provozních nákladů činí během období uvedeného v článku 1 nařízení (EU) č. 560/2014, to znamená od založení společného podniku BBI do 31. prosince 2024, minimálně 182 500 000 EUR.

(2)  V čl. 12 odst. 4 stanov společného podniku BBI, uvedených v příloze nařízení (EU) č. 560/2014 (dále jen „stanovy“), se uvádí, že finanční příspěvek členů společného podniku BBI jiných než Unie na pokrytí provozních nákladů činí během desetiletého období uvedeného v článku 1 nařízení (EU) č. 560/2014, to znamená od založení společného podniku BBI do 31. prosince 2024, minimálně 182 500 000 EUR.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Toto nařízení vychází z návrhu Konsorcia průmyslu založeného na biotechnologiích (BIC) a odráží osvědčené postupy jiných společných podniků. Efektivních výsledků programu společného podniku BBI a lepší regulace obecně by se mělo i nadále dosahovat prostřednictvím lepší spolupráce se všemi zúčastněnými stranami, zejména malými a středními podniky (MSP), v biotechnologickém řetězci a na jejich větším zapojení.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Konsorcium průmyslu založeného na biotechnologiích (dále jen „BIC“), jež je členem společného podniku BBI jiným než Unie, je i nadále připraveno podporovat provozní náklady společného podniku BBI ve výši stanovené v čl. 12 odst. 4 stanov. Navrhlo však alternativní způsob financování prostřednictvím finančních příspěvků svých ustavujících subjektů na úrovni nepřímých akcí.

(3)  Konsorcium průmyslu založeného na biotechnologiích (dále jen „BIC“), jež je členem společného podniku BBI jiným než Unie, má stále povinnost a je i nadále připraveno podporovat provozní náklady společného podniku BBI ve výši stanovené v čl. 12 odst. 4 stanov. Navrhlo však alternativní způsob financování prostřednictvím finančních příspěvků svých ustavujících subjektů na úrovni nepřímých akcí.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3a)  Alternativní způsob financování, který navrhlo konsorcium průmyslu založeného na biotechnologiích, vedlo k vytvoření tohoto nařízení a současně se zohlednily jedinečné vlastnosti společného podniku BBI. Komise prozkoumá tento alternativní způsob, a sice jakým způsobem by mohl být využit k poskytování finančních prostředků jiných společných podniků, zejména v případě společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Cíle iniciativy společného podniku, tj. provádět činnosti prostřednictvím spolupráce mezi zúčastněnými subjekty v celých biotechnologických hodnotových řetězcích, včetně malých a středních podniků, výzkumných a technologických středisek a univerzit, lze dosáhnout pouze tak, že se BIC a jeho ustavujícím subjektům umožní poskytovat finanční příspěvek nejen ve formě platby společnému podniku BBI, ale rovněž ve formě finančního příspěvku na nepřímé akce financované společným podnikem BBI.

(4)  Cíle iniciativy společného podniku, tj. provádět činnosti prostřednictvím spolupráce mezi zúčastněnými subjekty v celých biotechnologických hodnotových řetězcích, včetně malých a středních podniků, výzkumných a technologických středisek a univerzit, a dospět k tomu, aby Unie stála na špičce v oblasti výzkumu biologických výrobků a biopaliv, jejich předvádění a uvádění na trh, lze v souladu s prioritami programu Horizont 2020 dosáhnout pouze tak, že se BIC a jeho ustavujícím subjektům umožní poskytovat finanční příspěvek nejen ve formě platby společnému podniku BBI. Nový způsob poskytování plateb zajistí, že finanční příspěvky pro BIC a jeho ustavující subjekty budou obchodně životaschopnější, což by jim mělo usnadnit plnění finančních závazků v termínu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4a)  Při procesu vytvoření společného podniku předložila Komise dopad, účelnost a poučení z navrhovaných změn. Komise by měla předložit zprávu Evropskému parlamentu a Radě hodnotící účinnost nařízení, s ohledem na povinnost orgánů konsorcia průmyslu založeného na biotechnologiích poskytnout finanční příspěvek nejpozději dne 31. prosince 2024.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Komise by měla v budoucích případech vždy vést veřejné konzultace s cílem zajistit, aby navrhované změny přijaly všechny zúčastněné strany a aby byly přijímány co nejtransparentnějším a nejotevřenějším způsobem. Podobně by Komise měla provádět posouzení dopadů navrhovaných opatření, pokud v Pokynech pro zlepšování právní úpravy není jasně uvedeno jinak.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné souvislosti

Výzkum a inovace jsou vysoce rizikové činnosti a nemusí vždy skončit úspěchem. Pokud je riziko neúspěchu příliš velké, nemusí být soukromý sektor ochotný do nich investovat, přestože případné ekonomické i společenské zisky by mohly být velmi vysoké. Hospodářských přínosů investic do výzkumu mohou navíc využít jiní, což znamená, že jednotlivé podniky nebudou ochotné k investicím. Tato obecná selhání trhu jsou důvodem pro veřejnou podporu soukromého výzkumu a inovací. Důležitost odvětví, složitost výzev a technologií, včetně dlouhých časových období a rozsahu potřebných investic jsou však v mnoha případech takové, že veřejná podpora věnovaná soukromým projektům je neefektivní. Právě v těchto případech jsou zapotřebí strukturovaná partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem ve snaze společně rozvíjet, financovat a provádět ambiciózní výzkum a inovační programy.

Co se týče sektorů, které působí na evropské a mezinárodní úrovni, a těch, jejichž rozsah potřebných investic přesahuje možnosti jednotlivých členských států, je nejefektivnějším přístupem vytvoření takových partnerství na úrovni EU. Z tohoto důvodu byly zřízeny společné technologické iniciativy a společný podnik jako evropská institucionální partnerství veřejného a soukromého sektoru, která jsou zaměřena na provádění strategických výzkumných programů týkajících se některých zřízených evropských technologických platforem.

V rámci 7. rámcového programu pro výzkum bylo zřízeno již šest společných technologických iniciativ a společných podniků:

– Nanoelektronické technologie (ENIAC)

– Vestavěné počítačové systémy (ARTEMIS)

– Inovativní léčiva (IMI)

– Letectví a letecká doprava (CleanSky)

– Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)

– Společný podnik – evropský systém nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

Jejich legislativní rámec byl obnoven v rámci programu Horizont 2020, který vedl ke zjednodušení pravidel a postupů. Podniky ENIAC a ARTEMIS se sloučily v jeden společný podnik pro elektronické součásti a systémy: ECSEL a byly vytvořeny další dva společné podniky: společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích (BBI JU) a společný podnik Shift2Rail (S2R).

V současnosti funguje sedm společných podniků, které obdržely v rámci programu Horizont 2020 příspěvek 7,35 mld. EUR.

Společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích

Společný podnik BBI byl zřízen nařízením (EU) č. 560/2014 a měl by fungovat po dobu deseti let až do roku 2024. Cílem společného podniku BBI je propojit všechny příslušné zúčastněné strany a přispět k rozvoji Evropy jakožto důležitého konkurenta v oblasti výzkumu biologických výrobků a biopaliv, jejich provádění a uvádění na trh. Rozpočet ve výši 3,705 mld. EUR je rozdělen mezi EU (975 milionů EUR je vyčleněno z programu Horizont 2020: 800 milionů z druhé společenské výzvy a 175 milionů z Biotechnologie LEIT KET) a Konsorcium průmyslu založeného na biotechnologiích (BIC), které poskytuje 2,73 mld. EUR.

Zpravodaj je přesvědčen, že účinná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem výzkumu je klíčem k doručení těch nejlepších výsledků evropským občanům. Účinná spolupráce musí být založena na řádně fungujícím organizačním a finančním systému, který zajistí, že všechny zainteresované strany splní své závazky.

Během prvních let po zřízení společného podniku BBI se ukázalo, že je potřeba provést určité změny v řízení finančních příspěvků (metodě doručování finančních příspěvků) na provozní náklady. Na základě stávajícího nařízení se očekává, že soukromý sektor (zastoupený BIC) poskytne finanční příspěvky na provozní náklady přímo společnému podniku BBI (např. finanční příspěvky na úrovni programů). Konsorcium BIC poukázalo na to, že pro mnoho společností je tento mechanismus komerčně proveditelný. Stávající mechanismus umožňuje, aby příspěvky společností šly do společného rozpočtu, ovšem tyto společnosti nemají žádný prospěch z projektů financovaných (z těchto příspěvků) společným podnikem BBI.

Finanční příspěvek ze strany BIC dosáhl na konci roku 2016 pouze 750 000 EUR z celkové částky 182,5 milionů EUR, která je naplánovaná do konce roku 2024, což dokazuje neproveditelnost stávajícího právního rámce. Podle čl. 4 odst. 5 nařízení o společném podniku BBI vedly nízké soukromé finanční příspěvky k přiměřenému pozastavení příspěvků ze strany EU, které momentálně představují 70 milionů EUR. Proto je řešením, ke kterému došly a které schválily všechny zúčastněné strany (Evropská komise a BIC), umožnit, aby společnosti poskytovaly finanční příspěvky také prostřednictvím přímých plateb dalším příjemcům v konsorciu (např. finanční příspěvky na úrovni projektů).

Komise kladně zvážila poznámky BIC a navrhuje, aby bylo členům BIC v rámci celkového plánu BBI povoleno, aby posílali příspěvky přímo na jednotlivé projekty. Proto se změny v nařízení týkají pouze článku 12 stanov společného podniku BBI (v příloze nařízení Rady (EU) č. 560/2014), ve kterém jsou konkrétně uvedeny formy finančních příspěvků. Zpravodaj je přesvědčen, že je v nejlepším zájmu evropského výzkumu, aby byl článek 12 stanov společného podniku BBI pozměněn, aby tak mohla výzva k podávání návrhů pro rok 2018 (která má být zveřejněna brzy na jaře) probíhat v rámci nového finančního systému.

Zpravodaj podporuje návrh Komise, přičemž zdůrazňuje následující body:

–  povinnost BIC poskytnout finanční příspěvky (ve výši 182,5 milionů EUR) a rovněž míra odpovědnosti za dodržování této povinnosti by neměly být návrhem ovlivněny;

–  tento návrh se nevztahuje na finanční příspěvky BIC na správní náklady uvedené v čl. 12 odst. 2 stanov společného podniku BBI;

–  tento návrh byl konzultován s příslušnými zúčastněnými stranami, konkrétně s vnitrostátními zástupci skupiny zástupců států a akademické obce, kteří jsou členy vědeckého výboru, přičemž tyto strany vyjádřily k navrženému přístupu své kladné stanovisko;

–  všechny výzvy k podávání návrhu se budou nadále řídit pravidly programu Horizont 2020;

–  prostřednictvím otevřených a transparentních postupů, určených na základě otevřených a konkurenčních výzev, bude společný podnik BBI nadále poskytovat finanční podporu akcím a na základě nestranného technického hodnocení, které vypracují nezávislí odborníci, bude vybírat návrhy, jež bude financovat;

–  po přijetí pozměněného nařízení navrhne společný podnik BBI doplňkové pokyny a podle nich bude upravena příslušná vzorová dohoda o grantu.


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (5.9.2017)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Zpravodaj: Luke Ming Flanagan

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj a Výbor pro rozpočtovou kontrolu se domnívají, že změny navrhované Komisí umožní větší flexibilitu pro získání finančních příspěvků z jiných zdrojů než z rozpočtu Unie. Tyto úpravy, které již úspěšně fungují v některých jiných společných podnicích, by měly zlepšit multiplikační účinek, jenž povede k optimálnějšímu využívání peněz daňových poplatníků. Pokud Rada přijme tyto úpravy, Výbor pro rozpočtovou kontrolu bude pozorně sledovat účinky změny pravidel financování na výkon společného podniku během příštího postupu udělování absolutoria.

******

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu Rady.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2a)  V souladu s návrhem konsorcia průmyslu založeného na biotechnologiích by realizace programu ze strany společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích měla být dosažena prostřednictvím lepší spolupráce se zúčastněnými subjekty, zejména malými a středními podniky v rámci biotechnologického hodnotového řetězce.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3a)  Alternativní způsob financování, který navrhlo konsorcium průmyslu založeného na biotechnologiích, vedl k vytvoření tohoto nařízení a současně se zohlednily jedinečné vlastnosti společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích. Komise prozkoumá tento alternativní způsob, a sice jakým způsobem by mohl být využit k poskytování finančních prostředků jiných společných podniků, zejména v případě společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4a)  Při procesu vytvoření společného podniku předložila Komise dopad, účelnost a poučení z navrhovaných změn. Komise by měla předložit zprávu Evropskému parlamentu a Radě o účinnosti nařízení, s ohledem na povinnost orgánů konsorcia průmyslu založeného na biotechnologiích poskytnout finanční příspěvek nejpozději dne 31. prosince 2024.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4b)  Komise by měla provést analýzu nákladů a přínosů ostatních projektů společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích s ohledem na alternativní metody financování stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Je proto nezbytné změnit stanovy tak, aby BIC a jeho ustavující subjekty mohly poskytovat finanční příspěvek v plné výši stanovený v čl. 12 odst. 4 stanov, a tak umožnit, aby tyto příspěvky nebyly poskytovány pouze jako platby společnému podniku BBI, ale rovněž jako finanční příspěvky na nepřímé akce financované společným podnikem BBI které budou oznamovány společnému podniku BBI.

(5)  Je proto nezbytné změnit stanovy tak, aby konsorcium průmyslu založeného na biotechnologiích a jeho ustavující subjekty mohly poskytovat finanční příspěvek v plné výši stanovený v čl. 12 odst. 4 stanov, a tak umožnit, aby tyto příspěvky nebyly poskytovány pouze jako platby společnému podniku pro průmysl založený na biotechnologiích, ale rovněž jako finanční příspěvky na nepřímé akce financované společným podnikem pro průmysl založený na biotechnologiích, které budou oznamovány společnému podniku pro průmysl založenému na biotechnologiích. Následný audit by však měl být proveden co nejdříve, aby bylo zajištěno, že konsorcium průmyslu založeného na biotechnologiích i nadále plní své závazky v souvislosti s prováděním tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5a)  Za účelem posílení transparentnosti postupů by měla Komise vést rozsáhlé konzultace za plné účasti zúčastněných stran a zároveň připravit požadovanou zprávu o dopadu navrhovaných opatření.

Odůvodnění

V zájmu podpory transparentnosti by měla Komise vést diskuzi, aby se zjistilo, zda zainteresované subjekty tuto navrhovanou změnu podporují.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích

Referenční údaje

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

ITRE

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

15.6.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Luke Ming Flanagan

7.6.2017

Projednání ve výboru

12.7.2017

 

 

 

Datum přijetí

4.9.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

17

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Greens/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (21.6.2017)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Zpravodaj: Franc Bogovič

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) je partnerství veřejného a soukromého sektoru v hodnotě 3,7 miliardy EUR mezi EU a Konsorciem průmyslu založeným na biotechnologiích (BIC). Jeho účelem je uplatnit biohospodářský potenciál Evropy přeměňováním obnovitelných přírodních zdrojů na biologické produkty, materiály a paliva pomocí inovativních technologií a biorafinérií.

Společný podnik BBI byl zřízen nařízením (EU) č. 560/2014 a měl by fungovat do roku 2024. Během tohoto období přispěje Unie 975 miliony EUR a soukromý sektor poskytne financování ve výši 2 730 milionů EUR. Financování soukromým sektorem probíhá dvěma způsoby: většinu činí věcné plnění, které neprochází rozpočtem společného podniku BBI, menší část pak platí průmysl společnému podniku BBI prostřednictvím Konsorcia BIC.

V této souvislosti nastaly komplikace, protože některé podniky soukromého sektoru mají problém připívat do BBI jako celku, ale jsou ochotné přispět na některé jednotlivé projekty. S cílem zajistit, že slíbené příspěvky podnik také obdrží, Komise navrhuje, aby bylo členům BIC v rámci celkového plánu BBI povoleno, aby posílali příspěvky přímo na jednotlivé projekty.

Je nutné poznamenat, že toto řešení již bylo přijato pro společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2.

Návrh má za cíl pouze změnit dva odstavce ve statutu společného podniku BBI, který je přílohou k nařízení (EU) č. 560/2014. Tyto drobné změny umožní, aby byly operační náklady společného podniku hrazeny také přímými příspěvky průmyslu, nikoli pouze Konsorciem BIC a společným podnikem BBI. Celková povinná výše financování pro soukromý sektor se tím nesnižuje.

Navrhovatel je tudíž toho názoru, že by měl Parlament tuto změnu schválit. Dále je přesvědčen, že by měl Výbor pro regionální rozvoj ještě před přijetím návrhu uspořádat výměnu názorů s Komisí jak o nadcházejícím přezkumu strategie biohospodářství, který se plánuje na listopad 2017, tak o biohospodářském manifestu připraveném různými zúčastněnými stranami.

******

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu Komise.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích

Referenční údaje

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

ITRE

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

3.4.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Franc Bogovič

28.2.2017

Datum přijetí

20.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Franc Bogovič, James Carver, Rosa D’Amato, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Elena Gentile, Arndt Kohn, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Anna Hedh

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Elena Gentile, Anna Hedh, Arndt Kohn, Constanze Krehl, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

3

-

EFDD

James Carver, Rosa D'Amato

NI

Konstantinos Papadakis

2

0

Verts/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích

Referenční údaje

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

21.3.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

3.4.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

15.6.2017

REGI

3.4.2017

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Miroslav Poche

17.5.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

11.7.2017

 

 

 

Datum přijetí

2.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

1

12

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Claudia Schmidt

Datum předložení

6.10.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

ENF

Barbara Kappel

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

12

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D'Amato

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

VERTS/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí