BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier

5.10.2017 - (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)) - *

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Miroslav Poche


Procedure : 2017/0024(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0293/2017
Indgivne tekster :
A8-0293/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2017)0068),

–  der henviser til artikel 187 og artikel 188, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0118/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A8-0293/2017),

1.  godkender Kommissionens udkast som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Fællesforetagendet for biobaserede industrier ("fællesforetagendet BBI") blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 560/201437.

(1)  Fællesforetagendet for biobaserede industrier ("fællesforetagendet BBI") blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 560/201437 med det formål at bidrage til gennemførelsen af rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) ("Horisont 2020") gennem øgede investeringer i udviklingen af en bæredygtig biobaseret industrisektor i Europa.

_________________

_________________

37 Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130).

37 Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Ifølge artikel 12, stk. 4, i fællesforetagendet BBI's vedtægter, der er fastsat i bilaget til forordning (EU) nr. 560/2014 ("vedtægterne"), er det finansielle bidrag til driftsomkostninger fra andre medlemmer af fællesforetagendet BBI end Unionen på mindst 182 500 000 EUR i den i artikel 1 i forordning (EU) nr. 560/2014 anførte periode, dvs. fra oprettelsen af fællesforetagendet BBI til den 31. december 2024.

(2)  Ifølge artikel 12, stk. 4, i fællesforetagendet BBI's vedtægter, der er fastsat i bilaget til forordning (EU) nr. 560/2014 ("vedtægterne"), er det finansielle bidrag til driftsomkostninger fra andre medlemmer af fællesforetagendet BBI end Unionen på mindst 182 500 000 EUR i den i artikel 1 i forordning (EU) nr. 560/2014 anførte tiårsperiode, dvs. fra oprettelsen af fællesforetagendet BBI til den 31. december 2024.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Denne forordning er baseret på et forslag fra Bio-based Industries Consortium Aisbl (BIC) og afspejler bedste praksis i andre fællesforetagender. Der bør fortsat stræbes efter at opnå en effektiv programgennemførelse fra fællesforetagendet BBI's side og en bedre regulering gennem forbedret samarbejde, medvirken og engagement med alle interessenter, navnlig de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i den biobaserede værdikæde.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl ("BIC") er et andet medlem end Unionen i fællesforetagendet BBI og er fortsat parat til at yde støtte til fællesforetagendet BBI's driftsomkostninger svarende til beløbet i vedtægternes artikel 12, stk. 4. BIC har dog foreslået en alternativ finansieringsmetode via finansielle bidrag ydet af dets konstituerende enheder på niveauet for indirekte aktioner.

(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl ("BIC") er et andet medlem end Unionen i fællesforetagendet BBI og er fortsat forpligtet til og er fortsat parat til at yde støtte til fællesforetagendet BBI's driftsomkostninger svarende til beløbet i vedtægternes artikel 12, stk. 4. BIC har dog foreslået en alternativ finansieringsmetode via finansielle bidrag ydet af dets konstituerende enheder på niveauet for indirekte aktioner.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3a)  Den alternative finansieringsmetode, som foreslås af BIC, har givet inspiration til denne forordning, samtidig med at de særlige forhold i fællesforetagendet BBI tages i betragtning. Kommissionen vil undersøge, hvordan denne alternative finansieringsmetode vil kunne anvendes for andre fællesforetagender, og navnlig for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  BBI-initiativets formål er at udføre aktiviteter gennem samarbejde mellem interessenter hele vejen langs de biobaserede værdikæder, herunder SMV'er, forsknings- og teknologicentre samt universiteter, hvilket kun kan opfyldes ved at give BIC og dets konstituerende enheder mulighed for ikke kun at yde finansielle bidrag i form af betalinger til fællesforetagendet BBI, men også i form af finansielle bidrag til indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI.

(4)  BBI-initiativets formål er at udføre aktiviteter i overensstemmelse med prioriteterne for Horisont 2020 gennem samarbejde mellem interessenter hele vejen langs de biobaserede værdikæder, herunder SMV'er, forsknings- og teknologicentre samt universiteter, og at gøre Unionen førende inden for forskning, demonstration og anvendelse på markedet for biobaserede produkter og biobrændstoffer, hvilket kun kan opfyldes ved at give BIC og dets konstituerende enheder mulighed for ikke kun at yde finansielle bidrag i form af betalinger til fællesforetagendet BBI, men også i form af finansielle bidrag til indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI. Denne nye finansieringsmåde skal sikre, at de finansielle bidrag bliver mere kommercielt levedygtige for BIC og dets konstituerende enheder, hvilket igen bør lette opfyldelsen af deres finansielle forpligtelser inden for den fastsatte tidsfrist.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4a)  I sin procedure for oprettelse af fællesforetagender har Kommissionen anført virkningerne og effektiviteten af samt erfaringerne med de foreslåede ændringer. Kommissionen bør forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om effektiviteten af denne forordning i lyset af BIC's forpligtelse til at yde sit finansielle bidrag senest den 31. december 2024.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5 a)  Kommissionen bør i fremtidige tilfælde altid gennemføre en offentlig høring med henblik på at sikre, at ændringer, der foreslås, accepteres af alle berørte parter, og at de udarbejdes på en så gennemsigtig og åben måde som muligt. Ligeledes bør Kommissionen foretage konsekvensanalyser af de foreslåede foranstaltninger, medmindre retningslinjerne for bedre regulering tydeligt foreskriver andet.

BEGRUNDELSE

Generel baggrund

Forskning og innovation er aktiviteter med høj risiko, og der er ingen garanti for succes. Hvis risikoen for manglende succes er for stor, kan den private sektor være uvillig til at investere, selv hvis det økonomiske og samfundsmæssige afkast potentielt kan være meget stort. Desuden kan de økonomiske fordele ved investeringer i forskning blive grebet af andre, hvilket betyder, at de enkelte virksomheder vil være uvillige til at investere. Disse almindelige markedssvigt giver en stærk begrundelse for offentlig støtte til private forsknings- og innovationsaktiviteter. I en række tilfælde gør sektorernes betydning, kompleksiteten af udfordringerne og teknologierne, de lange perioder, der er tale om, og omfanget af investeringer imidlertid, at offentlig støtte til individuelle projekter ikke er effektiv. Det er i disse tilfælde, at der er behov for strukturerede partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor for i fællesskab at udvikle, finansiere og gennemføre ambitiøse forsknings- og innovationsdagsordener.

For sektorer, der opererer på europæisk og internationalt plan, og når omfanget af investeringer overstiger de enkelte medlemsstaters formåen, er den mest effektive fremgangsmåde at etablere sådanne partnerskaber på EU-plan. Af samme grund blev der oprettet fælles teknologiinitiativer (FTI'er) og fællesforetagender som europæiske institutionelle offentlig-private partnerskaber til at gennemføre den strategiske forskningsdagsorden for nogle etablerede europæiske teknologiplatforme.

Der er allerede etableret seks FTI'er/fællesforetagender under det syvende forskningsrammeprogram:

– Nanoelektronikteknologier (ENIAC)

– Indlejrede computersystemer (Artemis)

– Innovative lægemidler (IMI)

– Luftfart og lufttransport (CleanSky)

– Brændselsceller og brint (BCB)

– Den nye generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

Deres retlige ramme blev fornyet under Horisont 2020, hvilket førte til en forenkling af reglerne og procedurerne. ENIAC og Artemis blev lagt sammen i et enkelt fællesforetagende vedrørende elektronikkomponenter og -systemer: ECSEL, og der blev oprettet yderligere to fællesforetagender: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) og fællesforetagendet Shift2Rail (S2R).

Syv fællesforetagender er operationelle i øjeblikket og modtager et bidrag på 7,35 mia. EUR fra Horisont 2020.

Fællesforetagendet for biobaserede industrier

Fællesforetagendet BBI blev oprettet ved forordning (EU) nr. 560/2014 og vil være i drift i 10 år frem til 2024. Målet med fællesforetagendet BBI er at bringe alle relevante aktører sammen og bidrage til at fremme Europa som en væsentlig aktør inden for forskning, demonstration og udbredelse inden for markedet for biobaserede produkter og biobrændstoffer. Budgettet på 3 705 mio. EUR er delt mellem EU (975 mio. EUR fra Horisont 2020 med 800 mio. EUR fra Samfundsmæssig udfordring nr. 2 og 175 mio. fra Lederskab inden for informations- og kommunikationsteknologi (LEIT) og fra centrale støtteteknologier inden for Bioteknologi (KET)) samt 2 730 mio. EUR fra Bio-based Industries Consortium (BIC).

Ordføreren er overbevist om, at et effektivt samarbejde mellem den offentlige og den private sektor med hensyn til forskning er afgørende for at skabe de bedst mulige resultater for Europas borgere. Effektivt samarbejde skal bygge på en velfungerende organisatorisk og finansiel struktur, der skal sikre, at alle involverede parter lever op til deres forpligtelser.

De første år med fællesforetagendet BBI har vist, at der er behov for at gennemføre visse ændringer af den økonomiske forvaltning af de finansielle bidrag til driftsomkostninger (måden, bidragene ydes på). I henhold til den nuværende forordning forventes den private sektor (repræsenteret ved BIC) at yde finansielle bidrag til driftsomkostningerne direkte til fællesforetagendet for BBI's budget (dvs. finansielle bidrag på programniveau). BIC påpegede, at denne mekanisme er kommercielt urentabel for mange virksomheder. Den nuværende ordning kan medføre, at virksomheders bidrag går til det fælles budget, uden at fællesforetagendet BBI får nogen fordel af de projekter, der finansieres (med disse bidrag).

Det finansielle bidrag fra BIC udgjorde ved udgangen af 2016 kun 0,75 mio. EUR ud af en total på 182,5 mio. frem til 2024, hvilket viser den manglende holdbarhed af den nuværende ramme. I henhold til art. 4, stk. 5, i forordningen for fællesforetagendet BBI har det lave private finansielle bidrag ført til en forholdsmæssig suspension af EU's bidrag, der beløber sig til 70 mio. EUR for øjeblikket. Derfor er den løsning, der er blevet udpeget og aftalt af alle involverede parter (Kommissionen og BIC), at give virksomheder mulighed for at yde finansielle bidrag også ved at foretage direkte betalinger til andre støttemodtagere i konsortiet (dvs. finansielle bidrag på projektniveau).

Kommissionen har overvejet BIC's bemærkninger konstruktivt og foreslår, at medlemmerne af BIC også bør have mulighed for at betale bidrag direkte til individuelle projekter som led i den overordnede BBI-ordning. Derfor vedrører ændringen af forordningen kun artikel 12 i vedtægterne for fællesforetagendet BBI (i bilaget til Rådets forordning (EU) nr. 560/2014), hvor de finansielle bidrags form er fastsat. Ordføreren er overbevist om, at det er i europæisk forsknings bedste interesse, at artikel 12 i vedtægterne for fællesforetagendet BBI ændres, således at indkaldelsen af forslag for 2018 (forventet offentliggjort i begyndelsen af foråret) kan køre under den nye finansielle ramme.

Ordføreren støtter Kommissionens forslag, men fremhæver samtidig følgende punkter:

-  BIC's forpligtelse til at levere det finansielle bidrag (182,5 mio. EUR) samt graden af ansvarlighed for at opfylde denne forpligtelse berøres ikke af forslaget

-  det nuværende forslag indvirker ikke på BIC's finansielle bidrag til de administrative omkostninger, som der er henvist til i artikel 12, stk. 2, i vedtægterne for fællesforetagendet BBI

-  relevante parter, navnlig de nationale repræsentanter i gruppen af repræsentanter for nationalstaterne og personer fra den akademiske verden, der indgår i det videnskabelige udvalg (SC), er blevet hørt om det nuværende forslag og har ytret sig til fordel for den foreslåede tilgang

-  alle indkaldelserne af forslag vil fortsat være omfattet af bestemmelserne under Horisont 2020

-  fællesforetagendet BBI vil fortsætte med at yde sin økonomiske støtte til aktioner gennem åbne og gennemsigtige procedurer efter åbne og konkurrenceprægede indkaldelser og vil fortsætte med at udvælge de forslag, det vil finansiere, efter en uvildig teknisk evaluering foretaget af uafhængige eksperter

-  fællesforetagendet BBI vil udarbejde supplerende retningslinjer efter vedtagelsen af den ændrede forordning og en tilhørende standardtilskudsaftale vil blive ændret i overensstemmelse hermed.

UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (5.9.2017)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier
(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Ordfører for udtalelse: Luke Ming Flanagan

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren og Budgetkontroludvalget mener, at de ændringer, som Kommissionen har foreslået, vil give mulighed for større fleksibilitet til at opnå finansielle bidrag fra andre kilder end Den Europæiske Unions budget. Ændringerne, som er allerede bruges med succes i nogle af de andre fællesforetagender, burde forbedre multiplikatoreffekten og resultere i en mere optimal anvendelse af skatteydernes penge. Hvis Rådet vedtager de pågældende ændringer, vil Budgetkontroludvalget nøje overvåge konsekvenserne af ændringen af finansieringsreglerne for gennemførelsen af fællesforetagendet i de kommende dechargeprocedurer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2a)  Ifølge et forslag fra Bio-based Industries Consortium Aisbl (BIC) skal fællesforetagendet BBI's programgennemførelse nås gennem et bedre samarbejde med interessenter, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inden for den biobaserede værdikæde.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3a)  Den alternative finansieringsmetode, som foreslås af BIC, har givet inspiration til denne forordning, samtidig med at der tages hensyn til de særlige forhold i fællesforetagendet BBI. Kommissionen vil undersøge, hvordan denne alternative finansieringsmetode vil kunne anvendes for andre fællesforetagender, og navnlig for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4a)  I sin procedure for oprettelse af fællesforetagender har Kommissionen anført virkningerne og effektiviteten af samt erfaringerne med de foreslåede ændringer. Kommissionen bør forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om effektiviteten af denne forordning i lyset af BIC's forpligtelse til at yde sit finansielle bidrag senest den 31. december 2024.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4b)  Kommissionen bør foretage en cost-benefit-analyse af fællesforetagendet BBI's resterende projekter i lyset af den alternative finansieringsmetode, der er foreskrevet i denne forordning.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Det er derfor nødvendigt at ændre vedtægterne for at give BIC og dets konstituerende enheder mulighed for at yde finansielle bidrag svarende til det fulde beløb som omhandlet i vedtægternes artikel 12, stk. 4, således at bidragene ikke kun kan ydes i form af betalinger til fællesforetagendet BBI, men også i form af finansielle bidrag til indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI; disse bidrag indberettes til fællesforetagendet BBI —

(5)  Det er derfor nødvendigt at ændre vedtægterne for at give BIC og dets konstituerende enheder mulighed for at yde finansielle bidrag svarende til det fulde beløb som omhandlet i vedtægternes artikel 12, stk. 4, således at bidragene ikke kun kan ydes i form af betalinger til fællesforetagendet BBI, men også i form af finansielle bidrag til indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI; disse bidrag indberettes til fællesforetagendet BBI. Der bør imidlertid gennemføres en opfølgende revision hurtigst muligt for at sikre, at BIC fortsat opfylder sine forpligtelser efter gennemførelsen af denne forordning.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5a)  For at forbedre gennemsigtigheden i proceduren ville det være ønskeligt, at Kommissionen foretog en bred høring med fuld deltagelse af interesserede parter samt udarbejdede den fornødne rapport om virkningen af de foreslåede foranstaltninger.

Begrundelse

For at sikre større gennemsigtighed bør Kommissionen gennemføre denne høring for at kontrollere, at de foreslåede ændringer har støtte fra interesserede parter.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier

Referencer

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Korresponderende udvalg

 

ITRE

 

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

15.6.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Luke Ming Flanagan

7.6.2017

Behandling i udvalg

12.7.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.9.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

17

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Greens/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (21.6.2017)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier
(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Ordfører for udtalelse: Franc Bogovič

KORT BEGRUNDELSE

Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) er et offentligt-privat partnerskab på 3,7 mia. EUR mellem EU og Bio-based Industries Consortium (BIC). Det arbejder for at udnytte Europas potentiale for bioøkonomi ved at omdanne vedvarende naturressourcer til biobaserede produkter, materialer og brændstoffer ved hjælp af innovative teknologier og bioraffinaderier.

BBI blev oprettet ved forordning (EU) nr. 560/2014 og skal fungere indtil 2024. I den periode vil Unionens finansielle bidrag være på 975 mio. EUR, og den private sektor vil yde 2 730 mio. EUR i finansiering. Den private sektors finansiering ydes på to forskellige måder: den største del af finansieringen er "i naturalier", som ikke optræder på budgettet for fællesforetagendet for BBI, mens en mindre del betales af industrien til BBI gennem BIC.

Der er opstået problemer i denne forbindelse, da visse virksomheder i denne sektor har svært ved at bidrage til BBI som helhed, men er villige til at bidrage til visse individuelle projekter. For at sikre, at de lovede bidrag rent faktisk modtages, foreslår Kommissionen derfor, at de bidrag, som betales af medlemmerne af BIC direkte til individuelle projekter, bør tillades som led i den overordnede BBI-ordning.

Det skal bemærkes, at denne løsning allerede er vedtaget for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2.

Der er alene tale om at ændre to punkter i BBI's vedtægter, der er knyttet som bilag til forordning (EU) nr. 560/2014. Disse mindre ændringer gør det muligt for fællesforetagendet at være omfattet også af direkte bidrag fra branchen selv, snarere end kun ved bidrag gennem BIC og BBI. Den generelle finansieringsforpligtelse for den private sektor nedsættes ikke.

Ordføreren forslår derfor, at Parlamentet godkender denne ændring. Han mener også, at Regionaludviklingsudvalget bør have en drøftelse med Kommissionen om den kommende revision af strategien for bioøkonomi inden vedtagelsen, hvilket er planlagt til november 2017, samt om manifestet for bioøkonomi, der er udarbejdet af forskellige aktører.

******

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier

Referencer

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Korresponderende udvalg

 

ITRE

 

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

3.4.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Franc Bogovič

28.2.2017

Dato for vedtagelse

20.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, James Carver, Rosa D’Amato, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Elena Gentile, Arndt Kohn, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Anna Hedh

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

21

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Elena Gentile, Anna Hedh, Arndt Kohn, Constanze Krehl, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

3

-

EFDD

James Carver, Rosa D'Amato

NI

Konstantinos Papadakis

 

2

0

Verts/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier

Referencer

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

21.3.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

3.4.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

15.6.2017

REGI

3.4.2017

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Miroslav Poche

17.5.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

11.7.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

1

12

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Claudia Schmidt

Dato for indgivelse

6.10.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

ENF

Barbara Kappel

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

12

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D'Amato

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

VERTS/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller: