Διαδικασία : 2017/0024(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0293/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0293/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0388

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 793kWORD 91k
5.10.2017
PE 606.105v02-00 A8-0293/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με τη συγκρότηση κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Miroslav Poche

PR_NLE-CN_LegAct_am

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με τη συγκρότηση κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0068),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 187 και το άρθρο 188 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0118/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0293/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/201437 του Συμβουλίου συστάθηκε η κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (εφεξής «κοινή επιχείρηση ΒΒΙ»).

(1)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/201437 του Συμβουλίου συστάθηκε η κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (εφεξής «κοινή επιχείρηση ΒΒΙ») με στόχο τη συμβολή στην εφαρμογή του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) («Ορίζοντας 2020»), μέσω της αύξησης των επενδύσεων για την ανάπτυξη βιώσιμου βιομηχανικού τομέα βιοπροϊόντων στην Ευρώπη.

_________________

_________________

37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130).

37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 130).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το άρθρο 12 παράγραφος 4 του καταστατικού της κοινής επιχείρησης BBI, που παρατίθεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 («το καταστατικό»), ορίζει ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά των μελών της κοινής επιχείρησης BBI πλην της Ένωσης για τις επιχειρησιακές δαπάνες ανέρχεται σε τουλάχιστον 182 500 000 EUR για το διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014, ήτοι από τη σύσταση της κοινής επιχείρησης BBI έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

(2)  Το άρθρο 12 παράγραφος 4 του καταστατικού της κοινής επιχείρησης BBI, που παρατίθεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 («το καταστατικό»), ορίζει ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά των μελών της κοινής επιχείρησης BBI πλην της Ένωσης για τις επιχειρησιακές δαπάνες ανέρχεται σε τουλάχιστον 182 500 000 EUR για το δεκαετές διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014, ήτοι από τη σύσταση της κοινής επιχείρησης BBI έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Ο παρών κανονισμός ανταποκρίνεται στην πρόταση της κοινοπραξίας βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BIC), και αντανακλά τις βέλτιστες πρακτικές των άλλων κοινών επιχειρήσεων. Η αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος από την κοινή επιχείρηση BBI και η γενικότερη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων θα πρέπει να συνεχίσουν να επιτυγχάνονται μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας και της από κοινού δέσμευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στην αλυσίδα βιοπροϊόντων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η κοινοπραξία βιομηχανιών βιοπροϊόντων (Bio-based Industries Consortium Aisbl / «BIC»), η οποία είναι μέλος της κοινής επιχείρησης BBI πλην της Ένωσης, εξακολουθεί να είναι σε θέση να στηρίξει τις επιχειρησιακές δαπάνες της κοινής επιχείρησης BBI για το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του καταστατικού. Εντούτοις, υπέβαλε πρόταση για εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικών συνεισφορών από τις οντότητες που την απαρτίζουν σε επίπεδο έμμεσων δράσεων.

(3)  Η κοινοπραξία βιομηχανιών βιοπροϊόντων (Bio-based Industries Consortium Aisbl / «BIC»), η οποία είναι μέλος της κοινής επιχείρησης BBI πλην της Ένωσης, εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση και είναι σε θέση να στηρίξει τις επιχειρησιακές δαπάνες της κοινής επιχείρησης BBI για το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του καταστατικού. Εντούτοις, υπέβαλε πρόταση για εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης μέσω χρηματοδοτικών συνεισφορών από τις οντότητες που την απαρτίζουν σε επίπεδο έμμεσων δράσεων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3α)  Ο εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης που προτείνει η BIC έχει ανανεώσει τον παρόντα κανονισμό, ενώ παράλληλα αναγνωρίζονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά της κοινής επιχείρησης BBI. Η Επιτροπή θα εξετάσει πώς ο εν λόγω εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στις άλλες κοινές επιχειρήσεις, και, ειδικότερα, στην κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ο στόχος της πρωτοβουλίας BBI για την υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσω συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων από ολόκληρο το φάσμα των αξιακών αλυσίδων του κλάδου των βιοπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των κέντρων έρευνας και τεχνολογίας και των πανεπιστημίων, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την παροχή στην BIC και τις οντότητες που την απαρτίζουν της δυνατότητας να καταβάλλουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά όχι μόνο με τη μορφή πληρωμών στην κοινή επιχείρηση BBI, αλλά και με τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών για έμμεσες δράσεις που χρηματοδοτούνται από την κοινή επιχείρηση BBI.

(4)  Ο στόχος της πρωτοβουλίας BBI για την υλοποίηση, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος «Ορίζων 2020», δραστηριοτήτων μέσω συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων από ολόκληρο το φάσμα των αξιακών αλυσίδων του κλάδου των βιοπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των κέντρων έρευνας και τεχνολογίας και των πανεπιστημίων, και προκειμένου να καταλάβει η Ένωση την πρώτη θέση στους τομείς της έρευνας, της επίδειξης και της ανάπτυξης στην αγορά προϊόντων βιολογικής προέλευσης και βιοκαυσίμων, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την παροχή στην BIC και τις οντότητες που την απαρτίζουν της δυνατότητας να καταβάλλουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά όχι μόνο με τη μορφή πληρωμών στην κοινή επιχείρηση BBI. Αυτός ο νέος τρόπος υλοποίησης πρόκειται να εξασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτικές συνεισφορές θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπορική βιωσιμότητα για την BIC και τις οντότητες που την απαρτίζουν, οι οποίες θα πρέπει με τη σειρά τους να διευκολύνουν την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4α)  Κατά την επεξεργασία της κοινής επιχείρησης, η Επιτροπή αναφέρθηκε στον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του παρόντος κανονισμού, υπό το φως της δέσμευσης της BIC να καταβάλει τη χρηματοδοτική της συνεισφορά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η Επιτροπή θα πρέπει, σε μελλοντικές περιπτώσεις, να διενεργεί πάντα δημόσια διαβούλευση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ενδεχόμενες προτεινόμενες αλλαγές γίνονται αποδεκτές από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναπτύσσονται με τον πιο διαφανή και τον πιο ανοικτό δυνατό τρόπο. Παρομοίως, η Επιτροπή πρέπει να διενεργεί εκτιμήσεις επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων, εκτός εάν οι κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου δηλώνουν διαφορετικά.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικό πλαίσιο

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και δεν υπάρχει καμία εγγύηση επιτυχίας. Εάν ο κίνδυνος αποτυχίας είναι υπερβολικά μεγάλος, ο ιδιωτικός τομέας ενδέχεται να είναι απρόθυμος να επενδύσει, ακόμη και αν η οικονομική και κοινωνική απόδοση θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι πολύ υψηλή. Επιπλέον, τα οικονομικά οφέλη των επενδύσεων στην έρευνα μπορούν να αξιοποιηθούν από άλλους, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιμέρους εταιρείες θα είναι απρόθυμες να επενδύσουν. Αυτές οι γενικές ανεπάρκειες της αγοράς δικαιολογούν σε μεγάλο βαθμό την παροχή δημόσιας στήριξης για την ενίσχυση δραστηριοτήτων ιδιωτικής έρευνας και καινοτομίας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η σπουδαιότητα των τομέων, η πολυπλοκότητα των προκλήσεων και των τεχνολογιών, τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που ενέχονται και η εμβέλεια των απαιτούμενων επενδύσεων είναι τέτοια ώστε η δημόσια στήριξη για μεμονωμένα έργα να μην είναι αποτελεσματική. Σε αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις χρειάζονται διαρθρωμένες εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την από κοινού ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εφαρμογή φιλόδοξων θεματολογίων έρευνας και καινοτομίας.

Για τους τομείς που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και τις περιπτώσεις στις οποίες η εμβέλεια των επενδύσεων υπερβαίνει τα μέσα που διαθέτουν τα επιμέρους κράτη μέλη, η πλέον αποτελεσματική προσέγγιση είναι να θεσπιστούν τέτοιες εταιρικές σχέσεις σε επίπεδο ΕΕ. Για τους λόγους αυτούς, δημιουργήθηκαν οι κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες (ΚΤΠ) και η κοινή επιχείρηση (ΚΕ) ως ευρωπαϊκές θεσμικές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση του στρατηγικού θεματολογίου έρευνας ορισμένων καθιερωμένων ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών.

Έχουν δημιουργηθεί ήδη έξι ΚΤΠ/ΚΕ στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα:

Τεχνολογίες νανοηλεκτρονικής (ENIAC)

Ενσωματωμένα συστήματα πληροφορικής (ARTEMIS)

Καινοτόμα φάρμακα (IMI)

Αεροναυτική και τις αερομεταφορές (Clean Sky)

Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο (ΚΚΥ)

Ευρωπαϊκό σύστημα νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)

Το νομικό τους πλαίσιο ανανεώθηκε βάσει του προγράμματος «Ορίζων 2020», το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών. Οι ENIAC και ARTEMIS συγχωνεύθηκαν σε μία κοινή επιχείρηση για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα: Δημιουργήθηκε η ECSEL και δύο ακόμα κοινές επιχειρήσεις: Η κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΚΕ BBI) και η κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R).

Επτά κοινές επιχειρήσεις λειτουργούν σήμερα, λαμβάνουν δε συνεισφορά 7.35 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Κοινή Επιχείρηση Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων

Η ΚΕ BBI συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 και προβλέπεται να λειτουργήσει για μία δεκαετία έως το 2024. Στόχος της ΚΕ BBI είναι να συγκεντρώσει όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και να συμβάλει στην προώθηση της Ευρώπης ως μείζονος ανταγωνιστή στους τομείς της έρευνας, της επίδειξης και της ανάπτυξης στην αγορά προϊόντων βιολογικής προέλευσης και βιοκαυσίμων. Ο προϋπολογισμός ύψους 3705 εκατομμυρίων EUR μοιράζεται μεταξύ της ΕΕ (975 εκατομμύρια EUR, που λαμβάνονται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: 800 εκατομμύρια από την κοινωνική πρόκληση 2 και 175 εκατομμύρια από την συνιστώσα «Βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής» του ειδικού στόχου «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες» στον τομέα της βιοτεχνολογίας) και της κοινοπραξίας βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BIC) η οποία παρέχει 2730 εκατομμύρια EUR .

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η ουσιαστική συνεργασία, με σκοπό την έρευνα, μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι το κλειδί για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η ουσιαστική συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε μια εύρυθμα λειτουργούσα οργανωτική και οικονομική δομή για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα τηρούν τις δεσμεύσεις τους.

Τα πρώτα έτη λειτουργίας της KE BBI κατέδειξαν ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν ορισμένες τροποποιήσεις στη διαχείριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς (στον τρόπο παροχής χρηματοδοτικών συνεισφορών) για τις επιχειρησιακές λειτουργικές δαπάνες. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αναμένεται από τον ιδιωτικό τομέα (ο οποίος εκπροσωπείται από την BIC) να παρέχει τις χρηματοδοτικές συνεισφορές για επιχειρησιακά έξοδα απευθείας στον προϋπολογισμό της ΚΕ BBI (δηλ. τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε επίπεδο προγράμματος). Η BIC επισήμανε ότι ο μηχανισμός αυτός δεν είναι βιώσιμος από εμπορική άποψη για πολλές εταιρείες. Ο παρών μηχανισμός μπορεί να αφήνει τις συνεισφορές των εταιρειών να καταλήγουν στον κοινό προϋπολογισμό χωρίς να αντλείται κανένα όφελος από τη χρηματοδότηση (από αυτές τις συνεισφορές) από την ΚΕ BBI.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά που είχε παράσχει η BIC μέχρι τα τέλη του 2016 ανήλθε σε μόνο 0.75 εκατομμύρια EUR από το συνολικό ποσό των 182.5 EUR που προβλέπεται έως τα τέλη του 2014, γεγονός που αποδεικνύει την έλλειψη βιωσιμότητας του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού για την ΚΕ BBI, η χαμηλή ιδιωτική χρηματοδοτική συμμετοχή έχει προς το παρόν οδηγήσει σε αναλογική αναστολή της συνεισφοράς της ΕΕ ύψους 70 εκατομμυρίων EUR . Ως εκ τούτου, η λύση που έχει εντοπισθεί και συμφωνηθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και BIC) είναι να επιτρέπεται στις εταιρείες να παρέχουν χρηματοδοτικές συνεισφορές μεταξύ άλλων μέσω άμεσων πληρωμών σε άλλους δικαιούχους της κοινοπραξίας (δηλ. χρηματοδοτικών συνεισφορών σε επίπεδο έργου).

Η Επιτροπή προβληματίστηκε με θετικό πνεύμα σχετικά με τις παρατηρήσεις της BIC και προτείνει να επιτρέπεται επίσης στα μέλη της BIC να συνεισφέρουν άμεσα σε μεμονωμένα έργα στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος της ΚΕ BBI. Ως εκ τούτου, η τροποποίηση του κανονισμού αφορά μόνο το άρθρο 12 του καταστατικού της ΚΕ BBI (στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου), όπου καθορίζονται οι μορφές των χρηματοδοτικών συνεισφορών. Ο εισηγητής είναι πεπεισμένoς ότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον της ευρωπαϊκής έρευνας να τροποποιηθεί το άρθρο 12 του καταστατικού της ΚΕ BBI, ώστε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το 2018 (που προβλέπεται να δημοσιευθεί στις αρχές της άνοιξης) να μπορέσει να διεκπεραιωθεί σύμφωνα με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής υπογραμμίζοντας τα ακόλουθα σημεία:

-  η υποχρέωση της BIC να καταβάλλει την χρηματοδοτική συνδρομή (182,5 εκατομμύρια EUR ), καθώς και το επίπεδο της λογοδοσίας για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή δεν πρέπει να επηρεάζονται από την πρόταση·

-  η παρούσα πρόταση δεν επηρεάζει την χρηματοδοτική συνεισφορά BIC για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του καταστατικού της ΚΕ BBI·

-  τα αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή οι εθνικοί εκπρόσωποι στην ομάδα εκπροσώπων των κρατών (ΟΕΚ) και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που συναποτελούν την επιστημονική επιτροπή (SC), κλήθηκαν να εκφέρουν γνώμη σχετικά με την παρούσα πρόταση και εξέφρασαν ευνοϊκή γνώμη για την προτεινόμενη προσέγγιση·

-  όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα εξακολουθήσουν να διέπονται από τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

-  η ΚΕ BBI θα συνεχίσει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις δράσεις μέσω ανοικτών και διαφανών διαδικασιών, κατόπιν ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και θα εξακολουθήσει να επιλέγει τις προτάσεις που θα χρηματοδοτήσει, μετά από αμερόληπτη τεχνική αξιολόγηση που θα διενεργείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες·

-  η ΚΕ BBI θα καταρτίζει συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές μετά την έγκριση του τροποποιημένου κανονισμού και η αντίστοιχη συμφωνία επιχορήγησης θα τροποποιείται αναλόγως.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (5.9.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Luke Ming Flanagan

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής και η επιτροπή πιστεύουν ότι οι τροποποιήσεις που προτείνει η Επιτροπή θα επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την εξασφάλιση χρηματοοικονομικών συνεισφορών από άλλες πηγές εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι τροποποιήσεις αυτές, οι οποίες εφαρμόζονται ήδη επιτυχώς σε ορισμένες από τις άλλες κοινές επιχειρήσεις, αναμένεται να βελτιώσουν το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και να οδηγήσουν με αυτόν τον τρόπο σε βελτιστοποίηση της χρήσης των χρημάτων των φορολογουμένων. Εάν το Συμβούλιο εγκρίνει αυτές τις τροποποιήσεις, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις της αλλαγής των κανόνων χρηματοδότησης στις επιδόσεις της ΚΕ κατά τη διάρκεια των επόμενων διαδικασιών απαλλαγής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2α)  Σύμφωνα με πρόταση που είχε διατυπώσει η κοινοπραξία βιομηχανιών βιοπροϊόντων (Bio-based Industries Consortium Aisbl/«BIC»), η υλοποίηση του προγράμματος από την κοινή επιχείρηση BBI θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω καλύτερης συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς, και ειδικότερα με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εντός της αξιακής αλυσίδας του κλάδου των βιοπροϊόντων.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3α)  Ο εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης που προτείνει η BIC έχει ανανεώσει τον παρόντα κανονισμό, ενώ παράλληλα αναγνωρίζονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά της κοινής επιχείρησης BBI. Η Επιτροπή θα εξετάσει πώς ο εν λόγω εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στις άλλες κοινές επιχειρήσεις, και, ειδικότερα, στην κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4α)  Κατά την επεξεργασία της κοινής επιχείρησης, η Επιτροπή αναφέρθηκε στον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, υπό το φως της δέσμευσης της BIC να καταβάλει τη χρηματοδοτική της συνεισφορά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει ανάλυση κόστους-οφέλους των υπόλοιπων έργων της κοινής επιχείρησης ΒΒΙ με γνώμονα τον εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης που θεσπίζεται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Συνεπώς, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το καταστατικό προκειμένου να δοθεί στην BIC και τις οντότητες που την απαρτίζουν η δυνατότητα να καταβάλλουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά για το συνολικό ποσό του άρθρου 12 παράγραφος 4 του καταστατικού, κατά τρόπο ώστε οι εν λόγω συνεισφορές αφενός να καταβάλλονται όχι μόνο με τη μορφή πληρωμών στην κοινή επιχείρηση BBI, αλλά και με τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών για έμμεσες δράσεις που χρηματοδοτούνται από την κοινή επιχείρηση BBI και, αφετέρου, να συμπεριλαμβάνονται στη σχετική έκθεση που υποβάλλεται στην κοινή επιχείρηση BBI.

(5)  Συνεπώς, είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το καταστατικό προκειμένου να δοθεί στην BIC και τις οντότητες που την απαρτίζουν η δυνατότητα να καταβάλλουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά για το συνολικό ποσό του άρθρου 12 παράγραφος 4 του καταστατικού, κατά τρόπο ώστε οι εν λόγω συνεισφορές αφενός να καταβάλλονται όχι μόνο με τη μορφή πληρωμών στην κοινή επιχείρηση BBI, αλλά και με τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών για έμμεσες δράσεις που χρηματοδοτούνται από την κοινή επιχείρηση BBI και, αφετέρου, να συμπεριλαμβάνονται στη σχετική έκθεση που υποβάλλεται στην κοινή επιχείρηση BBI. Θα πρέπει, ωστόσο, να πραγματοποιηθεί έλεγχος παρακολούθησης το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η BIC εξακολουθεί να πληροί τις δεσμεύσεις της σε συνέχεια της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5α)  Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή να προβεί σε ευρεία διαβούλευση με την πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και στη σύνταξη της απαιτούμενης έκθεσης σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες των προτεινόμενων μέτρων.

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αυτή τη διαβούλευση για να εξακριβώσει ότι η προτεινόμενη αλλαγή έχει την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μερών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συγκρότηση κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

ITRE

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

15.6.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Luke Ming Flanagan

7.6.2017

Εξέταση στην επιτροπή

12.7.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Greens/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (21.6.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 560/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Franc Bogovič

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ) είναι μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της ΕΕ και της κοινοπραξίας βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BIC), αξίας 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επιδιώκει να αξιοποιήσει το δυναμικό της ευρωπαϊκής βιοοικονομίας μετατρέποντας τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους σε προϊόντα, υλικά και καύσιμα βιολογικής προέλευσης με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και βιοδιϋλιστηρίων.

Η BBI συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014 και προβλέπεται να έχει τεθεί σε λειτουργία έως το 2024. Την περίοδο αυτή, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης θα είναι 975 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ιδιωτικός τομέας προβλέπεται να συμμετέχει με 2 730 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα παρέχεται με δύο διαφορετικούς τρόπους: Πρόκειται κατά κύριο λόγο για χρηματοδότηση «σε είδος», η οποία δεν περνάει από τον προϋπολογισμό της BBI, και δευτερευόντως για χρηματοδότηση του βιομηχανικού τομέα στην BBI μέσω της BIC.

Αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα, καθώς ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου δυσκολεύονται να συνεισφέρουν στο συνολικό πρόγραμμα της BBI, ωστόσο είναι πρόθυμες να συνεισφέρουν σε ορισμένα μεμονωμένα έργα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όντως λαμβάνονται οι συμφωνημένες συνεισφορές, η Επιτροπή προτείνει να επιτρέπεται στα μέλη της BIC να συνεισφέρουν άμεσα σε μεμονωμένα έργα στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος της ΒΒΙ.

Ας σημειωθεί ότι η λύση αυτή έχει ήδη εγκριθεί για την κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2.

Η πρόταση επιδιώκει απλώς την τροποποίηση δύο παραγράφων στο καταστατικό της BBI, το οποίο επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 560/2014. Με αυτές τις ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, το λειτουργικό κόστος της κοινής επιχείρησης θα μπορεί να καλύπτεται επίσης από άμεσες συνεισφορές του βιομηχανικού κλάδου, αντί να καλύπτεται μόνο από συνεισφορές μέσω της BIC και της BBI. Οι συνολικές υποχρεώσεις χρηματοδότησης για τον ιδιωτικό τομέα δεν μειώνονται.

Συνεπώς, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει την έγκριση της εν λόγω τροποποίησης από το Κοινοβούλιο. Θεωρεί επίσης ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να οργανώσει ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με την επικείμενη επανεξέταση της στρατηγικής για τη βιοοικονομία πριν από την έγκρισή της, η οποία προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2017, καθώς και σχετικά με το μανιφέστο για τη βιοοικονομία το οποίο συντάχθηκε από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς.

******

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συγκρότηση κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

ITRE

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

3.4.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Franc Bogovič

28.2.2017

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, James Carver, Rosa D’Amato, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra Mihaylova, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Gentile, Arndt Kohn, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Hedh

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Elena Gentile, Anna Hedh, Arndt Kohn, Constanze Krehl, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

3

-

EFDD

James Carver, Rosa D'Amato

NI

Κωνσταντίνος Παπαδάκης

 

2

0

Verts/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συγκρότηση κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

21.3.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

3.4.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

15.6.2017

REGI

3.4.2017

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Miroslav Poche

17.5.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.7.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

1

12

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claudia Schmidt

Ημερομηνία κατάθεσης

6.10.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

ENF

Barbara Kappel

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

12

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D'Amato

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

VERTS/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου