Menettely : 2017/0024(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0293/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0293/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2017 - 5.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0388

MIETINTÖ     *
PDF 530kWORD 87k
5.10.2017
PE 606.105v02-00 A8-0293/2017

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta 6 päivänä toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014 muuttamisesta

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Miroslav Poche

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta 6 päivänä toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014 muuttamisesta

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2017)0068),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan ja 188 artiklan ensimmäisen kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0118/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja talousarvion valvontavaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A8-0293/2017),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Neuvoston asetuksella (EU) N:o 560/201437 perustettiin biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys, jäljempänä ’BBI-yhteisyritys’.

(1)  Neuvoston asetuksella (EU) N:o 560/201437 perustettiin biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys, jäljempänä ’BBI-yhteisyritys’, jonka tavoitteena on edistää tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” (2014–2020) täytäntöönpanoa lisäämällä investointeja kestävän biopohjaisen teollisuudenalan kehittämiseen Euroopassa.

_________________

_________________

37   Neuvoston asetus (EU) N:o 560/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 130).

37   Neuvoston asetus (EU) N:o 560/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 130).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Asetuksen (EU) N:o 560/2014 liitteenä olevan BBI-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen, jäljempänä ’yhtiöjärjestys’, 12 artiklan 4 kohdassa määrätään, että BBI-yhteisyrityksen muiden osakkaiden kuin unionin rahoitusosuus toimintakustannuksissa on vähintään 182 500 000 euroa asetuksen (EU) N:o 560/2014 1 artiklassa säädetyllä ajanjaksolla, toisin sanoen BBI-yhteisyrityksen perustamisesta 31 päivään joulukuuta 2024.

(2)  Asetuksen (EU) N:o 560/2014 liitteenä olevan BBI-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen, jäljempänä ’yhtiöjärjestys’, 12 artiklan 4 kohdassa määrätään, että BBI-yhteisyrityksen muiden osakkaiden kuin unionin rahoitusosuus toimintakustannuksissa on vähintään 182 500 000 euroa asetuksen (EU) N:o 560/2014 1 artiklassa säädetyllä kymmenen vuoden ajanjaksolla, toisin sanoen BBI-yhteisyrityksen perustamisesta 31 päivään joulukuuta 2024.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tällä asetuksella reagoidaan biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymän (BIC) tekemään ehdotukseen, ja asetus kuvastaa muiden yhteisyritysten parhaita käytänteitä. BBI-yhteisyrityksen tehokasta ohjelman täytäntöönpanoa ja sääntelyn parantamista yleensä olisi jatkettava parantamalla yhteistyötä ja lisäämällä biopohjaisen ketjun kaikkien sidosryhmien, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), osallistumista.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl (biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymä, jäljempänä ’BIC’), joka on BBI-yhteisyrityksen muu osakas kuin unioni, on edelleen valmis tukemaan BBI-yhteisyrityksen toimintakustannuksia yhtiöjärjestyksen 12 artiklan 4 kohdassa vahvistetun määrän mukaisesti. BIC on kuitenkin ehdottanut vaihtoehtoista rahoitusmenetelmää, jossa siihen kuuluvat oikeussubjektit suorittaisivat rahoitusosuuksia epäsuorien toimien tasolla.

(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl (biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymä, jäljempänä ’BIC’), joka on BBI-yhteisyrityksen muu osakas kuin unioni, on edelleen velvollinen ja valmis tukemaan BBI-yhteisyrityksen toimintakustannuksia yhtiöjärjestyksen 12 artiklan 4 kohdassa vahvistetun määrän mukaisesti. BIC on kuitenkin ehdottanut vaihtoehtoista rahoitusmenetelmää, jossa siihen kuuluvat oikeussubjektit suorittaisivat rahoitusosuuksia epäsuorien toimien tasolla.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(3 a)  BIC:n ehdottama vaihtoehtoinen rahoitusmenetelmä on vaikuttanut tähän asetukseen, ja samalla siinä otetaan huomioon BBI-yhteisyrityksen erityispiirteet. Komissio selvittää, miten vaihtoehtoista rahoitusmenetelmää voitaisiin soveltaa muihin yhteisyrityksiin ja erityisesti innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavaan yhteisyritykseen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  BBI-aloitteen tavoitteena on toteuttaa toimia sidosryhmien välisellä yhteistyöllä koko biopohjaisten teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta, mukaan luettuina pk-yritykset, tutkimus- ja teknologiakeskukset sekä yliopistot, ja se voidaan toteuttaa vain antamalla BIC:lle ja siihen kuuluville oikeussubjekteille mahdollisuus suorittaa rahoitusosuutensa paitsi BBI-yhteisyritykselle suoritettavina maksuina myös BBI-yhteisyrityksen rahoittamiin epäsuoriin toimiin osoitettuina rahoitusosuuksina.

(4)  BBI-aloitteen tavoitteena on toteuttaa Horisontti 2020 -puiteohjelman painopisteiden mukaisesti toimia sidosryhmien välisellä yhteistyöllä koko biopohjaisten teollisuudenalojen arvoketjujen laajuudelta, mukaan luettuina pk-yritykset, tutkimus- ja teknologiakeskukset sekä yliopistot, ja saattaa näin unioni johtavaan asemaan tutkimuksessa, demonstroinnissa ja käyttöönotossa biotuotteiden ja biopolttoaineiden markkinoilla, ja se voidaan toteuttaa vain antamalla BIC:lle ja siihen kuuluville oikeussubjekteille mahdollisuus suorittaa rahoitusosuutensa myös muutoin kuin BBI-yhteisyritykselle suoritettavina maksuina. Tällä uudella suorittamistavalla varmistetaan, että rahoitusosuudet ovat taloudellisesti kannattavampia BIC:lle ja siihen kuuluville oikeussubjekteille, joiden olisi puolestaan edistettävä taloudellisten velvoitteidensa täyttämistä asetetussa määräajassa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(4 a)  Yhteisyritystä koskevassa prosessissaan komissio käsitteli ehdotettujen muutosten vaikutusta, tehokkuutta ja niistä saatuja kokemuksia. Komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa arvioidaan tämän asetuksen tehokkuutta, kun otetaan huomioon BIC:n velvoite suorittaa rahoitusosuutensa 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Komission olisi jatkossa järjestettävä aina julkinen kuuleminen varmistaakseen, että kaikki asiasta kiinnostuneet osapuolet hyväksyvät mahdolliset ehdotetut muutokset ja että kehittäminen on aina mahdollisimman avointa. Komission olisi vastaavasti huolehdittava ehdotettujen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnista, jollei parempaa sääntelyä koskevissa suuntaviivoissa ilmoiteta selkeästi toisin.


PERUSTELUT

Yleinen tausta

Tutkimus ja innovointi ovat riskialtista toimintaa, jossa ei ole takuuta onnistumisesta. Jos epäonnistumisen riski on liian suuri, yksityissektori voi olla haluton investoimaan, vaikka taloudellinen ja yhteiskunnallinen tuotto voisi mahdollisesti olla hyvin suuri. Lisäksi tutkimukseen tehtävien investointien taloudelliset hyödyt voivat karata muille toimijoille, mistä syystä yksittäiset yritykset eivät ole halukkaita investoimaan. Nämä markkinoiden yleiset toimintapuutteet ovat vahva peruste julkisen tuen myöntämiselle yksityiseen tutkimukseen ja innovointiin. Useissa tapauksissa ei kuitenkaan ole tehokasta tukea julkisesti yksittäisiä hankkeita alan tärkeyden, haasteiden ja teknologioiden monimutkaisuuden, tapaukseen liittyvien pitkien ajanjaksojen ja tarvittavien investointien laajuuden vuoksi. Tällaisia tapauksia varten tarvitaan julkisen ja yksityisen sektorin välisiä jäsenneltyjä kumppanuuksia, jotta voidaan yhdessä kehittää, rahoittaa ja panna täytäntöön kunnianhimoisia tutkimus- ja innovointiohjelmia.

Tehokkain lähestymistapa aloilla, joilla toimitaan unionin ja kansainvälisellä tasolla ja joilla investointien laajuus on liian suuri yksittäisille jäsenvaltioille, on perustaa tällaisia kumppanuuksia EU:n tasolla. Tästä syystä käynnistettiin yhteisiä teknologia-aloitteita ja yhteisyrityksiä unionin institutionaalisiksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiksi, joiden tehtävänä on toteuttaa joidenkin vakiintuneiden eurooppalaisten teknologiayhteisöjen strategisia tutkimusohjelmia.

Seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa perustettiin jo kuusi yhteistä teknologia-aloitetta tai yhteisyritystä:

–  nanoelektroniikkateknologiat (ENIAC)

–  sulautetut tietotekniikkajärjestelmät (ARTEMIS)

–  innovatiiviset lääkkeet (IMI)

–  ilmailu ja lentoliikenne (CleanSky)

–  polttokennot ja vety (FCH)

–  eurooppalaisen ilmaliikenteen uuden sukupolven hallintajärjestelmä (SESAR).

Niiden sääntelykehystä uudistettiin Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, jossa yksinkertaistettiin sääntöjä ja menettelyjä. ENIAC- ja ARTEMIS-yhteisyritykset yhdistettiin yhdeksi yhteisyritykseksi, joka koskee elektronisia komponentteja ja järjestelmiä (ECSEL-yhteisyritys). Lisäksi perustettiin kaksi muuta yhteisyritystä: biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI-yhteisyritys) ja Shift2Rail-yhteisyritys (S2R-yhteisyritys).

Tällä hetkellä on toiminnassa seitsemän yhteisyritystä, jotka saavat yhteensä 7,35 miljardia euroa rahoitusta Horisontti 2020 -puiteohjelmasta.

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys

BBI-yhteisyritys perustettiin asetuksella (EU) N:o 560/2014, ja sen on määrä olla toiminnassa kymmenen vuotta vuoteen 2024 saakka. BBI-yhteisyrityksen tavoitteena on tuoda yhteen kaikki sidosryhmät ja auttaa osaltaan nostamaan Eurooppa keskeiseksi kilpailijaksi tutkimuksessa, demonstroinnissa ja käyttöönotossa biotuotteiden ja biopolttoaineiden markkinoilla. Yhteensä 3 705 miljoonan euron talousarvio on jaettu EU:n ja biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymän (BIC) kesken. EU:n osuus siitä on 975 miljoonaa euroa, joka maksetaan Horisontti 2020:stä (800 miljoonaa yhteiskunnallisesta haasteesta 2 ja 175 miljoonaa johtoasemasta tieto- ja viestintäteknologiassa, keskeisestä mahdollistavasta teknologiasta ja bioteknologiasta), ja BIC:n osuus on 2 730 miljoonaa euroa.

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että tutkimusta koskeva tehokas yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä on keskeisessä asemassa, jotta saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset unionin kansalaisille. Tehokkaalla yhteistyöllä on oltava hyvin toimiva organisatorinen ja taloudellinen perusta sen varmistamiseksi, että kaikki osapuolet noudattavat sitoumuksiaan.

BBI-yhteisyrityksen ensimmäiset toimintavuodet ovat osoittaneet, että toimintakustannuksia koskevien rahoitusosuuksien hallintaan (rahoitusosuuksien suoritustapaan) on tehtävä tiettyjä muutoksia. Voimassa olevan asetuksen mukaan yksityissektorin, jota edustaa BIC, on tarkoitus suorittaa toimintakustannuksia koskevia rahoitusosuuksia suoraan BBI-yhteisyrityksen talousarvioon eli suorittaa rahoitusosuuksia ohjelmatasolla. BIC on huomauttanut, että tämä mekanismi on useille yrityksille taloudellisesti kannattamaton. Nykyinen mekanismi mahdollistaa sen, että yritysten maksuosuudet menevät yleiseen talousarvioon ilman, että yritykset hyötyvät BBI-yhteisyrityksen niiden maksuosuuksilla rahoittamista hankkeista.

BIC:n myöntämä rahoitus oli vuoden 2016 lopussa yhteensä vain 0,75 miljoonaa euroa, kun kokonaisrahoitus on 182,5 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä, mikä osoittaa nykyisen sääntelykehyksen kannattamattomuuden. BBI-yhteisyrityksestä annetun asetuksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti yksityisen rahoituksen alhaisen tason myötä EU:n rahoitusta on vastaavasti vähennetty, ja se on tällä hetkellä 70 miljoonaa euroa. Kaikki osapuolet (komissio ja BIC) ovat siksi määrittäneet ja hyväksyneet ratkaisun, jonka mukaisesti yritykset voivat suorittaa rahoitusosuuksia myös tekemällä suoria maksuja yhteenliittymän muille edunsaajille eli suorittaa rahoitusosuuksia hanketasolla.

Komissio on ottanut myönteisellä tavalla BIC:n huomautukset huomioon ja ehdottaa, että myös BIC:n jäsenten suoraan yksittäisille hankkeille maksamat osuudet katsottaisiin osaksi koko BBI-yhteisyrityksen rahoitusta. Näin ollen asetuksen tarkistaminen koskee vain BBI-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen 12 artiklaa, joka on neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014 liitteenä ja jossa määritetään rahoitusosuuksien muodot. Esittelijä on vakuuttunut siitä, että on eurooppalaisen tutkimuksen edun mukaista, että BBI-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen 12 artiklaa tarkistetaan niin, että ehdotuspyyntö vuodeksi 2018 (joka on määrä julkistaa alkukeväästä) voidaan toteuttaa uusien taloudellisten sääntöjen mukaisesti.

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta ja korostaa seuraavia kohtia:

–  Ehdotuksen ei pitäisi vaikuttaa BIC:n velvollisuuteen suorittaa rahoitusosuutensa (182,5 miljoonaa euroa) tai tämän velvollisuuden noudattamista koskevan vastuuvelvollisuuden tasoon.

–  Nykyinen ehdotus ei vaikuta BIC:n hallintokuluja koskeviin rahoitusosuuksiin, joihin viitataan BBI-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksen 12 artiklan 2 kohdassa.

–  Asianomaisia sidosryhmiä, eli valtioiden edustajien ryhmän kansallisia edustajia ja tiedeyhteisön jäseniä, jotka kuuluvat tieteelliseen komiteaan, on kuultu nykyisestä ehdotuksesta, ja ne ovat ilmaisseet kannattavansa ehdotettua lähestymistapaa.

–  Kaikkia ehdotuspyyntöjä säännellään edelleen Horisontti 2020 -puiteohjelman säännöillä.

–  BBI-yhteisyritys myöntää jatkossakin rahoitustukea toiminnoille avoimien ja läpinäkyvien menettelyjen avulla avoimien ja kilpailuun perustuvien pyyntöjen perusteella ja valitsee rahoitettavat ehdotukset jatkossakin riippumattomien asiantuntijoiden suorittaman puolueettoman teknisen arvioinnin perusteella.

–  BBI-yhteisyritys laatii lisäohjeita sen jälkeen, kun tarkistettu asetus on hyväksytty, ja avustussopimusmalliin tehdään tarvittavat muutokset.


TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (5.9.2017)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta 6 päivänä toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014 muuttamisesta

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Valmistelija: Luke Ming Flanagan

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija ja talousarvion valvontavaliokunta uskovat, että komission ehdottamat muutokset tekevät unionin budjetin ulkopuolisen rahoituksen hankinnasta joustavampaa. Kyseisten muutosten, jotka ovat jo olleet menestyksekkäästi käytössä muissa yhteisyrityksissä, olisi parannettava optimaalisempaan veronmaksajien rahojen käyttöön johtavaa kerrannaisvaikutusta. Jos neuvosto hyväksyy kyseiset muutokset, talousarvion valvontavaliokunta valvoo läheisesti taloudellisten sääntöjen muutosten seurauksia yhteisyrityksissä seuraavien vastuuvapausmenettelyjen aikana.

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(2 a)  Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymän (BIC) tekemän ehdotuksen mukaisesti BBI-yhteisyrityksen ohjelma olisi toteutettava biopohjaisten teollisuudenalojen arvoketjun sidosryhmien, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) kanssa tehtävän entistä paremman yhteistyön avulla.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(3 a)  BIC:n ehdottama vaihtoehtoinen rahoitusmenetelmä on vaikuttanut tähän asetukseen, ja siinä otetaan huomioon BBI-yhteisyrityksen erityispiirteet. Komissio selvittää, miten vaihtoehtoista rahoitusmenetelmää voitaisiin soveltaa muihin yhteisyrityksiin ja erityisesti innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavaan yhteisyritykseen.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(4 a)  Yhteisyritystä koskevassa prosessissaan komissio käsitteli ehdotettujen muutosten vaikutusta, tehokkuutta ja niistä saatuja kokemuksia. Komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus tämän asetuksen tehokkuudesta ottaen huomioon BIC:n velvoite suorittaa rahoitusosuutensa 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(4 b)  Komission olisi laadittava kustannus-hyötyanalyysi BBI-yhteisyrityksen jäljellä olevista hankkeista tässä asetuksessa säädetyn vaihtoehtoisen rahoitusmenetelmän pohjalta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Sen vuoksi on tarpeen muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että BIC ja siihen kuuluvat oikeussubjektit pystyvät suorittamaan koko yhtiöjärjestyksen 12 artiklan 4 kohdassa vahvistettua määrää vastaavan rahoitusosuutensa, sallimalla näiden rahoitusosuuksien suorittaminen paitsi BBI-yhteisyritykselle suoritettavina maksuina myös BBI-yhteisyrityksen rahoittamiin epäsuoriin toimiin osoitettuina rahoitusosuuksina, jotka ilmoitetaan BBI-yhteisyritykselle,

(5)  Sen vuoksi on tarpeen muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että BIC ja siihen kuuluvat oikeussubjektit pystyvät suorittamaan koko yhtiöjärjestyksen 12 artiklan 4 kohdassa vahvistettua määrää vastaavan rahoitusosuutensa, sallimalla näiden rahoitusosuuksien suorittaminen paitsi BBI-yhteisyritykselle suoritettavina maksuina myös BBI-yhteisyrityksen rahoittamiin epäsuoriin toimiin osoitettuina rahoitusosuuksina, jotka ilmoitetaan BBI-yhteisyritykselle. Seurantatarkastus olisi kuitenkin toteutettava mahdollisimman pian, jotta voidaan varmistaa, että BIC täyttää edelleen sitoumuksensa tämän asetuksen täytäntöönpanon jälkeen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(5 a)  Menettelyn avoimuuden lisäämiseksi olisi toivottavaa, että komissio toteuttaa laajan kuulemisen, johon sidosryhmät osallistuvat kattavasti, ja laatii edellytetyn kertomuksen ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksesta.

Perustelu

Entistä suuremman avoimuuden varmistamiseksi komission olisi toteutettava kuuleminen, jotta voidaan varmistaa, että sidosryhmät tukevat ehdotettua muutosta.

ASIAN KÄSITTELY

LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

ITRE

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

15.6.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Luke Ming Flanagan

7.6.2017

Valiokuntakäsittely

12.7.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.9.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

17

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.6.2017)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta 6 päivänä toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 560/2014 muuttamisesta

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Valmistelija: Franc Bogovič

LYHYET PERUSTELUT

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI-yhteisyritys) on EU:n ja biopohjaisten teollisuudenalojen yhteenliittymän (BIC) välinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, jonka menot ovat 3,7 miljardia euroa. Sen tarkoituksena on hyödyntää Euroopan biotalouden mahdollisuuksia ja muuttaa uusiutuvia luonnonvaroja biopohjaisiksi tuotteiksi, materiaaleiksi ja polttoaineiksi innovatiivisten teknologioiden ja biojalostamojen avulla.

BBI-yhteisyritys perustettiin asetuksella (EU) N:o 560/2014, ja sen on määrä olla toiminnassa vuoteen 2024 saakka. Yhteisyrityksen toiminta-aikana unionin rahoitusosuus on 975 miljoonaa euroa ja yksityisen sektorin rahoituksen on määrä olla 2 730 miljoonaa euroa. Yksityisen sektorin rahoitus toteutetaan kahdella tavalla: pääosa rahoituksesta suoritetaan luontoissuorituksina, jotka eivät tule BBI-yhteisyrityksen talousarvion kautta, kun taas loppuosan BBI-yhteisyritykselle maksaa teollisuus BIC:n kautta.

Tässä yhteydessä on ilmaantunut ongelmia, sillä tietyillä alan yrityksillä on ollut hankaluuksia osallistua koko BBI-yhteisyritykseen mutta ne ovat halukkaita osallistumaan yksittäisiin hankkeisiin. Jotta varmistetaan, että sovitut osuudet myös tosiasiassa maksetaan, komissio ehdottaa, että BIC:n jäsenten suoraan yksittäisille hankkeille maksamat osuudet katsottaisiin osaksi koko BBI-yhteisyrityksen rahoitusta.

On huomioitava, että kyseinen ratkaisu on jo hyväksytty toista innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen yhteydessä.

Ehdotuksella pyritään muuttamaan vain kahta kohtaa BBI-yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksessä, joka on asetuksen (EU) N:o 560/2014 liitteenä. Näiden vähäisten muutosten myötä yhteisyrityksen toimintakustannukset voidaan kattaa BIC:n ja BBI-yhteisyrityksen kautta maksettavien osuuksien lisäksi myös teollisuuden suorilla rahoitusosuuksilla. Yksityisen sektorin kokonaisrahoitusvelvoitetta ei supisteta.

Tästä syystä valmistelija ehdottaa, että parlamentti hyväksyisi kyseisen muutoksen. Hän myös katsoo, että aluekehitysvaliokunnan olisi keskusteltava komission kanssa biotalousstrategian tulevasta uudelleentarkastelusta, ennen kuin muutettu strategia on määrä hyväksyä marraskuussa 2017, ja eri sidosryhmien laatimasta biotalousmanifestista.

******

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustaminen

Viiteasiakirjat:

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

ITRE

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

3.4.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Franc Bogovič

28.2.2017

Hyväksytty (pvä)

20.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Franc Bogovič, James Carver, Rosa D’Amato, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elena Gentile, Arndt Kohn, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Anna Hedh

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Elena Gentile, Anna Hedh, Arndt Kohn, Constanze Krehl, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

3

-

EFDD

James Carver, Rosa D'Amato

NI

Konstantinos Papadakis

 

2

0

Verts/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

21.3.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

3.4.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

15.6.2017

REGI

3.4.2017

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Miroslav Poche

17.5.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.7.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

1

12

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Claudia Schmidt

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.10.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

ENF

Barbara Kappel

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

12

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D'Amato

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

VERTS/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö