Procedūra : 2017/0024(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0293/2017

Pateikti tekstai :

A8-0293/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/10/2017 - 5.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0388

PRANEŠIMAS     *
PDF 774kWORD 86k
5.10.2017
PE 606.105v02-00 A8-0293/2017

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė

(COM(2017) 0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Miroslav Poche

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ
  Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė

(COM(2017) 0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2017) 0068),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnį ir 188 straipsnio pirmą dalį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8–0118/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Biudžeto kontrolės komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A8-0293/2017),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Tarybos reglamentu (ES) Nr. 560/201437 įsteigta biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (toliau – BPS bendroji įmonė);

(1)  Tarybos reglamentu (ES) Nr. 560/201437 įsteigta biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (toliau – BPS bendroji įmonė) siekiant prisidėti prie 2014–2020 m. bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos („Horizontas 2020“) įgyvendinimo padidinant investicijas į tvaraus biologinės pramonės sektoriaus vystymą Europoje;

_________________

_________________

37 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 130).

37 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 130).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Reglamento (ES) Nr. 560/2014 priede pateiktų BPS bendrosios įmonės įstatų (toliau – įstatai) 12 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad kitų nei Sąjunga BPS bendrosios įmonės narių finansinis įnašas veiklos sąnaudoms padengti turi būti ne mažesnis kaip 182 500 000 EUR per Reglamento (ES) Nr. 560/2014 1 straipsnyje nustatytą laikotarpį, t. y. laikotarpį nuo BPS bendrosios įmonės įsteigimo iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

(2)  Reglamento (ES) Nr. 560/2014 priede pateiktų BPS bendrosios įmonės įstatų (toliau – įstatai) 12 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad kitų nei Sąjunga BPS bendrosios įmonės narių finansinis įnašas veiklos sąnaudoms padengti turi būti ne mažesnis kaip 182 500 000 EUR per Reglamento (ES) Nr. 560/2014 1 straipsnyje nustatytą dešimties metų laikotarpį, t. y. laikotarpį nuo BPS bendrosios įmonės įsteigimo iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  šis reglamentas – atsakas į Biologinės pramonės sektorių konsorciumo (toliau – BPS konsorciumas) pasiūlymą ir jis atspindi kitų bendrų įmonių geriausią praktiką. Reikėtų gerinant bendradarbiavimą su visais suinteresuotaisiais subjektais, ypač mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis (MVĮ) biologinėje grandinėje, ir užtikrinant jų dalyvavimą toliau siekti, kad BPS bendroji įmonė veiksmingai įgyvendintų programas ir kad apskritai būtų geriau reglamentuojama;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Biologinės pramonės sektorių konsorciumas (angl. „The Bio-based Industries Consortium Aisbl“) (toliau – BPS konsorciumas), kuris yra kitas nei Sąjunga BPS bendrosios įmonės narys, yra ir toliau pasirengęs teikti įstatų 12 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio paramą BPS bendrosios įmonės veiklos sąnaudoms dengti. Tačiau jis pasiūlė alternatyvų finansavimo teikimo būdą – galimybę jį sudarantiems subjektams teikti finansinius įnašus netiesioginių veiksmų lygmeniu;

(3)  Biologinės pramonės sektorių konsorciumas (angl. „The Bio-based Industries Consortium Aisbl“) (toliau – BPS konsorciumas), kuris yra kitas nei Sąjunga BPS bendrosios įmonės narys, lieka įpareigotas ir yra ir toliau pasirengęs teikti įstatų 12 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio paramą BPS bendrosios įmonės veiklos sąnaudoms dengti. Tačiau jis pasiūlė alternatyvų finansavimo teikimo būdą – galimybę jį sudarantiems subjektams teikti finansinius įnašus netiesioginių veiksmų lygmeniu;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3a)  BPS konsorciumo pasiūlytas alternatyvus finansavimo būdas turėjo įtakos rengiant šį reglamentą, jame atsižvelgiant į išskirtinius BPS bendrosios įmonės bruožus. Komisija išnagrinės, kaip šis alternatyvus finansavimo būdas galėtų būti taikomas kitoms bendrosioms įmonėms ir ypač bendrajai įmonei siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  BPS iniciatyvos tikslas – vykdyti įvairią veiklą tarpusavyje bendradarbiaujant suinteresuotiesiems subjektams, susijusiems su visa biologinės pramonės vertės grandine, įskaitant MVĮ, mokslinių tyrimų ir technologijų centrus ir universitetus – gali būti pasiektas tik suteikus BPS konsorciumui ir jį sudarantiems subjektams galimybę teikti finansinį įnašą ne tik atliekant mokėjimus BPS bendrajai įmonei, bet ir finansiniais įnašais remiant BPS bendrosios įmonės finansuojamus netiesioginius veiksmus;

(4)  BPS iniciatyvos tikslas – vadovaujantis programos „Horizontas 2020“ prioritetais vykdyti įvairią veiklą tarpusavyje bendradarbiaujant suinteresuotiesiems subjektams, susijusiems su visa biologinės pramonės vertės grandine, įskaitant MVĮ, mokslinių tyrimų ir technologijų centrus ir universitetus, ir siekiant padaryti Sąjungą lydere biologinių produktų ir biodegalų rinkoje vykdant svarbią mokslinių tyrimų, demonstracinę ir diegimo veiklą – gali būti pasiektas tik suteikus BPS konsorciumui ir jį sudarantiems subjektams galimybę teikti finansinį įnašą ne tik atliekant mokėjimus BPS bendrajai įmonei. Šiuo nauju įgyvendinimo būdu bus užtikrinta, kad finansiniai įnašai būtų ekonomiškai perspektyvūs BPS bendrajai įmonei ir ją sudarantiems subjektams, nes tai savo ruožtu turėtų padėti įvykdyti jų finansinius įsipareigojimus laikantis nustatyto termino;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4a)  savo bendrosios įmonės kūrimo procese Komisija nurodė pasiūlytų pakeitimų poveikį, veiksmingumą ir juos įgyvendinant įgytą patirtį. Komisija turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą, kurioje būtų įvertintas šio reglamento veiksmingumas, atsižvelgiant į BPS konsorciumo įsipareigojimą iki 2024 m. gruodžio 31 d. pateikti savo finansinį įnašą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  ateityje Komisija turėtų visada viešai konsultuotis, kad užtikrintų, jog visiems siūlomiems pakeitimams pritaria visi suinteresuotieji subjektai ir kad jie būtų rengiami kuo skaidresniu ir atviresniu būdu. Komisija taip pat turėtų atlikti pasiūlytų priemonių poveikio vertinimus, nebent geresnio reglamentavimo gairėse būtų nustatyta kitaip;


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra didelės rizikos veikla, kurioje sėkmės garantijų nėra. Jei nesėkmės rizika yra pernelyg didelė, privatusis sektorius gali nenorėti investuoti, net jei ekonominė ir socialinė nauda galėtų būti labai didelė. Be to, investicijų į mokslinius tyrimus ekonominė nauda gali atitekti kitiems, todėl atskiros įmonės gali nenorėti investuoti. Šie bendrieji rinkos trūkumai yra svarios priežastys privačius mokslinius tyrimus ir naujovių diegimo veiklą remti viešosiomis lėšomis. Tačiau daugeliu atvejų sektorių svarba, uždavinių ir technologijų sudėtingumas, ilgi laikotarpiai ir reikiamų investicijų mastas yra tokie, kad viešoji parama atskiriems projektams yra neveiksminga. Būtent tokiais atvejais reikia struktūrinių viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių, kad būtų galima bendrai kurti, finansuoti ir įgyvendinti plataus užmojo mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkes.

Sektoriuose, kuriuose veikla vykdoma Europos ir tarptautiniu lygmenimis, o investicijų mastas yra didesnis nei pavienių valstybių narių turimi ištekliai, veiksmingiausias metodas yra sudaryti tokias partnerystes ES lygmeniu. Dėl šios priežasties buvo įsteigtos jungtinės technologijų iniciatyvos (JTI) ir bendrosios įmonės (BĮ), kaip Europos institucinės viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės siekiant vykdyti kai kurių įsitvirtinusių Europos technologijų platformų strateginę mokslinių tyrimų darbotvarkę.

Pagal 7-ąją bendrąją programą jau buvo įsteigtos šešios jungtinės technologijų iniciatyvos ir (arba) bendrosios įmonės:

– nanoelektronikos technologijų (ENIAC),

– įterptųjų kompiuterinių sistemų (ARTEMIS),

– naujoviškų vaistų (NVI),

– aeronautikos ir oro transporto („Švarus dangus“),

– kuro elementų ir vandenilio (KEV),

– naujos kartos Europos oro eismo valdymo sistemos (SESAR).

Jų teisinis pagrindas buvo atnaujintas pagal programą „Horizontas 2020“, tuo būdu supaprastinant taisykles ir procedūras. ENIAC ir ARTEMIS buvo sujungtos į vieną bendrąją įmonę „Elektroniniai komponentai ir sistemos“ (ECSEL) ir buvo sukurtos dar dvi bendrosios įmonės: Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BPS bendroji įmonė) ir bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R).

Šiuo metu veikia septynios bendrosios įmonės, gaunančios 7,35 mlrd. EUR įnašą pagal programą „Horizontas 2020“.

Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė

BPS bendroji įmonė buvo įsteigta Reglamentu (ES) Nr. 560/2014 ir turi veikti dešimt metų iki 2024 m. BPS bendrosios įmonės tikslas – suburti visas susijusias suinteresuotąsias šalis ir prisidėti prie Europos, kaip svarbios mokslinių tyrimų, demonstracinės ir diegimo veiklos konkurentės biologinių produktų ir biodegalų rinkoje, pažangos. 3705 mln. EUR biudžetą dalijasi ES (975 mln. EUR iš programos „Horizontas 2020“: 800 mln. iš 2 socialinio uždavinio ir 175 mln. iš LEIT KET biotechnologijų) ir Biologinės pramonės sektorių konsorciumas (BPS konsorciumas), tam skiriantis 2730 mln. EUR.

Pranešėjas yra įsitikinęs, kad veiksmingas viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje yra nepaprastai svarbus siekiant geriausių rezultatų ES piliečiams. Veiksmingas bendradarbiavimas turi būti pagrįstas gerai veikiančia organizacine ir finansine struktūra siekiant užtikrinti, kad visos susijusios šalys vykdytų savo įsipareigojimus.

Pirmieji BPS bendrosios įmonės veiklos metai parodė, jog būtina iš dalies pakeisti tam tikrus finansinės paramos valdymo elementus (finansinių įnašų teikimo aspektus) veiklos išlaidoms padengti. Pagal dabartinį reglamentą numatyta, kad privatusis sektorius (kuriam atstovauja BPS konsorciumas) finansinį įnašą veiklos išlaidoms padengti turėtų skirti tiesiogiai į BPS bendrosios įmonės biudžetą (t. y. finansiniai įnašai programų lygmeniu). BPS konsorciumas nurodė, kad šis mechanizmas komerciniu požiūriu daugeliui įmonių yra neperspektyvus. Taikant dabartinį mechanizmą gali būti leidžiama įmonių įnašus perkelti į bendrą biudžetą, negaunant jokios naudos iš projektų, kuriuos finansuoja (iš tokių įnašų) BPS bendroji įmonė.

BPS konsorciumo sumokėtas finansinis įnašas iki 2016 m. pabaigos sudarė tik 0,75 mln. EUR iš visos 182,5 mln. EUR sumos, numatytos iki 2024 m. pabaigos, ir tai patvirtina, kad dabartinė teisinė sistema yra neperspektyvi. Remiantis BPS bendrosios įmonės reglamento 4 straipsnio 5 dalies nuostatomis, dėl nedidelio privačiojo sektoriaus finansinio įnašo buvo proporcingai sustabdytas ES įnašas, šiuo metu siekiantis 70 mln. EUR. Todėl sprendimas, kurį surado ir dėl kurio sutarė visos susijusios šalys (Europos Komisija ir BPS konsorciumas), yra leisti įmonėms finansinius įnašus mokėti taip pat ir tiesioginių išmokų kitiems konsorciumo paramos gavėjams forma (t. y. finansiniai įnašai projektų lygmeniu).

Komisija palankiai atsižvelgė į BPS konsorciumo pastabas ir siūlo nustatyti, kad BPS konsorciumo nariams būtų leidžiama tiesiogiai mokėti įnašus atskiriems projektams ir jie taip pat būtų įtraukti į BPS bendrosios įmonės sistemą. Todėl reglamente iš dalies pakeisti būtina tik BPS bendrosios įmonės įstatų 12 straipsnį (Tarybos reglamento (ES) Nr. 560/2014 priedas), kuriame nurodytos finansinių įnašų formos. Pranešėjas yra įsitikinęs, kad BPS bendrosios įmonės įstatų 12 straipsnio dalinis pakeitimas labai pasitarnautų Europos moksliniams tyrimams ir 2018 m. kvietimas teikti pasiūlymus (planuojama paskelbti ankstyvą pavasarį) galėtų vykti pagal naująją finansinę tvarką.

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui ir atkreipia dėmesį į šiuos punktus:

–  šis pasiūlymas nedaro poveikio BPS konsorciumo įsipareigojimui teikti finansinį įnašą (182,5 mln. EUR) ir jo atskaitomybės vykdyti šį įsipareigojimą lygiui;

–  dabartinis pasiūlymas nedaro poveikio BPS konsorciumo finansiniam įnašui administracinėms sąnaudoms padengti, kaip nurodyta BPS bendrosios įmonės įstatų 12 straipsnio 2 dalyje;

–  dėl dabartinio pasiūlymo buvo konsultuotasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, t. y. valstybių atstovų grupės nacionaliniais atstovais ir moksliniam komitetui priklausančiais akademinės bendruomenės nariais, kurie išsakė palankią nuomonę dėl siūlomo metodo;

–  visi kvietimai teikti pasiūlymus ir toliau bus reglamentuojami programos „Horizontas 2020“ taisyklėmis;

–  BPS bendroji įmonė toliau teiks finansinę paramą veiksmams taikydama atviras ir skaidrias procedūras, paskelbusi atvirus konkursinius kvietimus teikti pasiūlymus, ir toliau atrinks savo finansuojamus pasiūlymus, gavusi nepriklausomų ekspertų atliktą nešališką techninį įvertinimą;

–  priėmus iš dalies pakeistą reglamentą, BPS bendroji įmonė parengs papildomas gaires ir bus padaryti atitinkami pakeitimai pavyzdiniame dotacijos susitarime.


Biudžeto kontrolės komiteto NUOMONĖ (5.9.2017)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Nuomonės referentas: Luke Ming Flanagan

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas ir komitetas mano, kad Komisijos pasiūlyti pakeitimai suteiks daugiau lankstumo siekiant gauti finansinių įnašų iš kitų nei ES biudžetas šaltinių. Šie pakeitimai, kurie jau sėkmingai taikomi kai kuriose kitose bendrosiose įmonėse, turėtų pagerinti skleidžiamąjį poveikį ir taip lemti optimalų mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimą. Jei Taryba priims šiuos pakeitimus, Biudžeto kontrolės komitetas atidžiai stebės finansavimo taisyklių pakeitimo poveikį bendrosios įmonės veiklai būsimos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu.

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2a)  Pagal Biologinės pramonės sektorių (BPS) konsorciumo (angl. „The Bio-based Industries Consortium Aisbl“) pateiktą pasiūlymą, BPS bendrosios įmonės programų įgyvendinimo reikėtų siekti bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis (MVĮ), priklausančiomis biologinės pramonės vertės grandinei.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3a)  BPS konsorciumo pasiūlytas alternatyvus finansavimo būdas suformavo šį reglamentą, jame atsižvelgiant į išskirtinius BPS bendrosios įmonės bruožus. Komisija išnagrinėja, kaip šis alternatyvus finansavimo būdas galėtų būti pritaikytas kitoms bendrosioms įmonėms, ir ypač bendrajai įmonei siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4a)  Savo bendrosios įmonės kūrimo procese Komisija nurodė pasiūlytų pakeitimų poveikį, veiksmingumą ir juos įgyvendinant įgytą patirtį. Komisija turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą dėl šio reglamento veiksmingumo, atsižvelgiant į BPS konsorciumo įsipareigojimą iki 2024 m. gruodžio 31 d. pateikti savo finansinį įnašą.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4b)  Komisija turėtų atlikti likusių BPS bendrosios įmonės projektų sąnaudų ir naudos analizę, atsižvelgdama į alternatyvų finansavimo būdą, išdėstytą šiame reglamente.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  todėl būtina iš dalies pakeisti įstatus – sudaryti BPS konsorciumui ir jį sudarantiems subjektams sąlygas suteikti visą įstatų 12 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio finansinį įnašą, leidžiant šį įnašą suteikti ne tik atliekant mokėjimus BPS bendrajai įmonei, bet ir finansiniais įnašais remiant BPS bendrosios įmonės finansuojamus netiesioginius veiksmus ir pranešant apie šiuos įnašus BPS bendrajai įmonei,

(5)  todėl būtina iš dalies pakeisti įstatus – sudaryti BPS konsorciumui ir jį sudarantiems subjektams sąlygas suteikti visą įstatų 12 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio finansinį įnašą, leidžiant šį įnašą suteikti ne tik atliekant mokėjimus BPS bendrajai įmonei, bet ir finansiniais įnašais remiant BPS bendrosios įmonės finansuojamus netiesioginius veiksmus ir pranešant apie šiuos įnašus BPS bendrajai įmonei. Vis dėlto, reikėtų kuo greičiau atlikti pakartotinį auditą, siekiant užtikrinti, kad BPS konsorciumas ir toliau laikytųsi savo įsipareigojimų įgyvendinant šį reglamentą.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5a)  Siekiant padidinti procedūros skaidrumą, būtų pageidautina, kad Komisija surengtų plačias konsultacijas su visapusišku suinteresuotųjų šalių dalyvavimu ir parengtų privalomą pasiūlytų priemonių poveikio ataskaitą.

Pagrindimas

Siekiant didesnio skaidrumo, Komisija turėtų įvykdyti minėtas konsultacijas, kad patikrintų, ar siūlomus pokyčius remia suinteresuotosios šalys.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės įsteigimas

Nuorodos

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Atsakingas komitetas

 

ITRE

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

15.6.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Luke Ming Flanagan

7.6.2017

Svarstymas komitete

12.7.2017

 

 

 

Priėmimo data

4.9.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

17

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Greens/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ (21.6.2017)

pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė

(COM(2017) 0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Nuomonės referentas: Franc Bogovič

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (BPS bendroji įmonė) yra 3,7 mlrd. EUR vertės ES ir Biologinės pramonės sektorių konsorciumo (BPS konsorciumas) viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė. Ji siekia įgyvendinti Europos bioekonomikos potencialą atsinaujinančius gamtos išteklius perdirbdama į biologinius produktus, medžiagas ir kurą naudojant naujoviškas technologijas ir biologinio perdirbimo įrenginius.

BPS bendroji įmonė buvo įsteigta Reglamentu (ES) Nr. 560/2014 ir turi veikti iki 2024 m. Tuo laikotarpiu Sąjungos finansinis įnašas siekia 975 mln. EUR, o privatus sektorius turi suteikti 2 730 mln. EUR finansavimą. Privačiojo sektoriaus finansavimas teikiamas dviem skirtingais būdais: didžioji finansavimo dalis yra teikiama „natūra“ ir ji nepatenka į BPS bendrosios įmonės biudžetą, o mažesnę dalį pramonė per BPS konsorciumą moka BPS bendrajai įmonei.

Šiomis aplinkybėmis kilo problemų, kadangi kai kurios sektoriaus įmonės turi sunkumų mokėti įnašus į visą BPS konsorciumą, tačiau norėtų mokėti įnašus į tam tikrus atskirus projektus. Todėl, siekiant užtikrinti, kad pažadėti mokėjimai būtų iš tikrųjų gauti, Komisija siūlo nustatyti, kad BPS konsorciumo narių tiesiogiai projektams mokamus įnašus būtų galima laikyti visos BPS bendrosios sistemos dalimi.

Reikėtų pažymėti, kad toks sprendimas jau buvo priimtas II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės atveju.

Šiuo pasiūlymu siekiama tik pakeisti dvi BPS bendrosios įmonės statuto, kuris yra pridėtas prie Reglamento (ES) Nr. 560/2014, pastraipas. Šie nedideli pakeitimai leidžia bendrosios įmonės veiklos sąnaudas padengti ne tik iš BPS konsorciumo ir BPS bendrosios įmonės įnašų, bet ir iš tiesioginių pramonės įnašų. Bendri privačiojo sektoriaus finansavimo įsipareigojimai nesumažinami.

Taigi, nuomonės referentas siūlo Parlamentui pritarti šiam pakeitimui. Jis taip pat mano, kad Regioninės plėtros komitetas prieš priimant bioekonomikos strategijos peržiūrą turėtų surengti keitimąsi nuomonėmis su Komisija dėl šios strategijos peržiūros, kurią planuojama atlikti 2017 m. lapkričio mėn., ir dėl įvairių suinteresuotųjų subjektų parengto manifestą dėl bioekonomikos.

******

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą siūlyti pritarti Komisijos pasiūlymui.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės įsteigimas

Nuorodos

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Atsakingas komitetas

 

ITRE

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

3.4.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Franc Bogovič

28.2.2017

Priėmimo data

20.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Franc Bogovič, James Carver, Rosa D’Amato, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Elena Gentile, Arndt Kohn, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Anna Hedh

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

21

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Elena Gentile, Anna Hedh, Arndt Kohn, Constanze Krehl, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

3

-

EFDD

James Carver, Rosa D'Amato

NI

Konstantinos Papadakis

 

2

0

Verts/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės įsteigimas

Nuorodos

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

21.3.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

3.4.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

15.6.2017

REGI

3.4.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Miroslav Poche

17.5.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

11.7.2017

 

 

 

Priėmimo data

2.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

1

12

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Claudia Schmidt

Pateikimo data

6.10.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

ENF

Barbara Kappel

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

12

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D'Amato

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

VERTS/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika