Procedūra : 2017/0024(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0293/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0293/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2017 - 5.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0388

ZIŅOJUMS     *
PDF 782kWORD 86k
5.10.2017
PE 606.105v01-00 A8-0293/2017

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Miroslav Poche

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Budžeta kontroles komitejaS ATZINUMS
 Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2017)0068),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu un 188. panta pirmo punktu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0118/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0293/2017),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 560/201437 ir izveidots biorūpniecības kopuzņēmums (“kopuzņēmums BBI”).

(1)  Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 560/201437 ir izveidots biorūpniecības kopuzņēmums (“kopuzņēmums BBI”), kura mērķis ir sniegt ieguldījumu Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014–2020) (programma “Apvārsnis 2020”) īstenošanā, palielinot investīcijas ilgtspējīgas biorūpniecības nozares attīstībā Eiropā.

_________________

_________________

37Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu (OV L 169, 7.6.2014., 130. lpp.).

37Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu (OV L 169, 7.6.2014., 130. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Regulas (ES) Nr. 560/2014 pielikumā iekļauto kopuzņēmuma BBI statūtu (“statūti”) 12. panta 4. punktā ir noteikts, ka kopuzņēmuma BBI locekļu, kas nav Savienība, finansiālais ieguldījums darbības izmaksu segšanai ir vismaz EUR 182 500 000 Regulas (ES) Nr. 560/2014 1. pantā noteiktajā laikposmā, proti no kopuzņēmuma BBI izveidošanas līdz 2024. gada 31. decembrim.

(2)  Regulas (ES) Nr. 560/2014 pielikumā iekļauto kopuzņēmuma BBI statūtu (“statūti”) 12. panta 4. punktā ir noteikts, ka kopuzņēmuma BBI locekļu, kas nav Savienība, finansiālais ieguldījums darbības izmaksu segšanai ir vismaz EUR 182 500 000 Regulas (ES) Nr. 560/2014 1. pantā noteiktajā desmit gadu laikposmā, proti no kopuzņēmuma BBI izveidošanas līdz 2024. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Šī regula ir atbilde uz konsorcija “Bio-based Industries Consortium Aisbl” (“BIC”) priekšlikumu un atspoguļo labāko praksi citos kopuzņēmumos. Labāka sadarbība un kopējs darbs, kā arī visu ieinteresēto personu, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) iesaistīšana biorūpniecības ķēdē ļautu BBI konsorcijam turpināt nodrošināt efektīvu programmas īstenošanu un panākt labāku regulējumu kopumā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Konsorcijs “Bio-based Industries Consortium Aisbl” (“BIC”) — kopuzņēmuma BBI loceklis, kas nav Savienība, joprojām vēlas finansēt kopuzņēmuma BBI darbības izmaksas statūtu 12. panta 4. punktā noteiktajā apmērā. Tomēr konsorcijs ir ierosinājis alternatīvu finansēšanas kārtību, kurā paredzēts izmantot finansiālu ieguldījumu, ko netiešo darbību līmenī veikušas tā sastāvā esošās vienības.

(3)  Konsorcija “Bio-based Industries Consortium Aisbl” (“BIC”) — kopuzņēmuma BBI locekļa, kas nav Savienība, pienākums joprojām ir finansēt kopuzņēmuma BBI darbības izmaksas statūtu 12. panta 4. punktā noteiktajā apmērā, un tas joprojām ir gatavs to darīt. Tomēr konsorcijs ir ierosinājis alternatīvu finansēšanas kārtību, kurā paredzēts izmantot finansiālu ieguldījumu, ko netiešo darbību līmenī veikušas tā sastāvā esošās vienības.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3a)  Šajā regulā ir ņemta vērā BIC piedāvātā alternatīvā finansēšanas kārtība, vienlaikus atzīstot biorūpniecības kopuzņēmuma BBI unikālās iezīmes. Komisija izpētīs, kā šo alternatīvo finansēšanas kārtību varētu piemērot citiem kopuzņēmumiem un jo īpaši Kopuzņēmumam inovatīvu zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  BBI ierosmes mērķi — veikt pasākumus, sadarbojoties visās biovērtību ķēdēs iesaistītajām ieinteresētajām personām, tostarp MVU, pētniecības un tehnoloģiju centriem, kā arī augstskolām — var sasniegt vienīgi tad, ja BIC un tā sastāvā esošajām vienībām tiek nodrošināta iespēja veikt finansiālo ieguldījumu ne vien kā maksājumus kopuzņēmumam BBI, bet arī kā finansiālo ieguldījumu netiešajās darbībās, ko finansē kopuzņēmums BBI.

(4)  BBI ierosmes mērķi — saskaņā ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” prioritātēm veikt pasākumus, sadarbojoties visās biovērtību ķēdēs iesaistītajām ieinteresētajām personām, tostarp MVU, pētniecības un tehnoloģiju centriem, kā arī augstskolām un izvirzīt Savienību par līderi pētniecības, demonstrējumu un izvēršanas darbībās bioproduktu un biodegvielas tirgū — var sasniegt vienīgi tad, ja BIC un tā sastāvā esošajām vienībām tiek nodrošināta iespēja veikt finansiālo ieguldījumu ne vien kā maksājumus kopuzņēmumam BBI. Jaunā iespēja nodrošinās, ka BIC un tā sastāvā esošajām vienībām finansiālie ieguldījumi kļūs komerciāli dzīvotspējīgāki, kas savukārt varētu sekmēt to finansiālo saistību izpildi noteiktajos termiņos.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4a)  Komisija kopuzņēmuma izveides procesā norāda ierosināto grozījumu ietekmi, efektivitāti un no tiem gūto pieredzi. Komisijai būtu jāsniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums, novērtējot šīs regulas efektivitāti, ņemot vērā BIC pienākumu sniegt savu finansiālo ieguldījumu līdz 2024. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Komisijai turpmākajos gadījumos būtu vienmēr jāveic sabiedriska apspriešanās, lai nodrošinātu, ka visas ieinteresētās personas atzīst ierosinātās izmaiņas un ka tās tiek izstrādātas vispārredzamākā un visatklātākā veidā. Tāpat Komisijai būtu jāveic ierosināto pasākumu ietekmes novērtējumi, izņemot gadījumus, kad labāka regulējuma pamatnostādnēs ir skaidri noteikts citādi.


PASKAIDROJUMS

Vispārīgais konteksts

Pētniecība un inovācija ir darbības, kas saistītas ar lielu risku un panākumi nav garantēti. Ja neizdošanās risks ir pārāk liels, privātā sektora pārstāvji var nevēlēties ieguldīt līdzekļus, pat ja potenciālais ieguvums ekonomikai un sabiedrībai varētu būt ļoti ievērojams. Turklāt ekonomiskos ieguvumus no pētniecībā ieguldītajiem līdzekļiem varētu pārņemt citi, līdz ar to atsevišķi uzņēmumi nevēlēsies tajā ieguldīt. Šīs vispārīgās tirgus nepilnības ir spēcīgs iemesls sniegt publiskā sektora atbalstu privātām pētniecības un inovācijas darbībām. Tomēr daudzos gadījumos nozaru nozīmīgums, uzdevumu un tehnoloģiju sarežģītība, ilgie projektu cikli un vajadzīgo ieguldījumu mērogs var būt tādi, ka publiskā sektora atbalsts konkrētiem projektiem nesniedz vajadzīgos rezultātus. Šādos gadījumos ir vajadzīgas strukturētas partnerības starp publisko un privāto sektoru, lai kopīgi izstrādātu, finansētu un īstenotu vērienīgas pētniecības un inovācijas programmas.

Attiecībā uz nozarēm, kurās darbība norit Eiropas un starptautiskā līmenī un kurās ieguldījumu apjoms pārsniedz atsevišķu dalībvalstu iespējas, visefektīvākā pieeja ir izveidot šādas partnerības ES līmenī. Tādēļ ieviesa Eiropas institucionālās publiskā un privātā sektora partnerības, proti, kopīgo tehnoloģiju ierosmi (KTI) un kopuzņēmumus (KU), lai īstenotu dažu vispāratzīto Eiropas Tehnoloģiju platformu stratēģisko pētniecības programmu.

Pašreizējās Septītās pētniecības pamatprogrammas ietvaros izveidoja sešas KTI un KU:

– nanoelektronikas tehnoloģiju (ENIAC);

– iegulto datorsistēmu („ARTEMIS”);

– novatorisku zāļu (IMI);

– aeronautikas un gaisa transporta (CleanSky);

– kurināmā elementu un ūdeņraža (FCH);

– jaunās paaudzes gaisa satiksmes vadības sistēmas (SESAR);

To tiesisko regulējumu atjaunināja programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, kā rezultātā tika vienkāršoti noteikumi un procedūras. ENIAC un ARTEMIS apvienoja vienā elektronisko komponentu un sistēmu kopuzņēmumā ECSEL. Tika izveidoti vēl divi kopuzņēmumi: biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) un kopuzņēmums Shift2Rail (S2R).

Pašreiz darbojas septiņi kopuzņēmumi, kuri no programmas “Apvārsnis 2020” saņem ieguldījumu EUR 7,35 miljardu apmērā.

Biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)

BBI tika izveidots ar Regulu (ES) Nr. 560/2014, un ir paredzēts, ka tas darbosies 10 gadus līdz 2024. gadam. BBI mērķis ir apvienot visas ieinteresētās puses un sniegt ieguldījumu, lai Eiropa bioproduktu un biodegvielu tirgū kļūtu par galveno konkurenti pētniecības, demonstrējuma un ieviešanas jomā. BBI budžetu EUR 3705 miljonu apmērā veido ES ieguldījums (EUR 975 miljoni no programmas “Apvārsnis 2020”): EUR 800 miljoni no 2. sabiedriski nozīmīgā uzdevuma un EUR 175 miljoni no LEIT KET (biotehnoloģija), un no Biorūpniecības konsorcija (BIC) ieguldījuma, kas sasniedz EUR 2730 miljonus;

Referents ir pārliecināts, ka efektīva sadarbība pētniecības jomā starp publisko un privāto sektoru ir būtiska, lai sniegtu vislabākos rezultātus Eiropas iedzīvotājiem. Efektīvas sadarbības pamata ir jābūt labi funkcionējošai organizatoriskajai un finansiālajai sistēmai, lai nodrošinātu, ka visas iesaistītās puses pilda savas saistības.

Pirmie BBI darbības gadi ir parādījuši, ka finansiālā ieguldījuma pārvaldībā (finansiālā ieguldījuma sniegšanas kārtībā) ir jāievieš noteikti grozījumi attiecībā uz darbības izmaksām. Saskaņā ar pašreizējo regulu ir paredzēts, ka privātais sektors (kuru pārstāv BIC) veic darbības izmaksām paredzēto finansiālo ieguldījumu tieši BBI budžetā (t.i., sniedz finansiālo ieguldījumu programmas līmenī). BIC norādīja, ka daudziem uzņēmumiem šis mehānisms ir komerciāli neizdevīgs. Ar pašreizējo mehānismu var radīt situāciju, ka uzņēmumu ieguldījumi nonāk kopējā budžetā, tajā pašā laikā BBI negūstot nekādu labumu no finansētajiem projektiem (no šādiem ieguldījumiem).

BIC finansiālais ieguldījums 2016. gada beigās sasniedza tikai EUR 0,75 miljonus no kopējā budžeta EUR 182,5 miljonu apmērā līdz 2024. gada beigām, kas pierāda to, ka pašreizējais tiesiskais regulējums nav dzīvotspējīgs. Saskaņā ar Regulas par kopuzņēmumu BBI 4. panta 5. punktu privātā sektora nelielā finansiālā ieguldījuma dēļ ES ieguldījums ir proporcionāli apturēts, tas pašreiz veido EUR 70 miljonus. Tāpēc abas iesaistītās puses (Eiropas Komisija un BIC) ir radušas un vienojušās par risinājumu, kas uzņēmumiem ļauj sniegt finansiālo ieguldījumu arī ar tiešiem maksājumiem citiem saņēmējiem šajā konsorcijā (t.i., veikt finansiālo ieguldījumu projekta līmenī).

Komisija atbalsta BIC ieteikumus un ierosina, ka BIC dalībnieku iemaksas, ko veic tieši atsevišķiem projektiem, būtu jāatļauj kā daļa no kopējās BBI shēmas. Tāpēc regulas grozīšana attiecas tikai uz BBI statūtu 12. pantu (Padomes Regulas (ES) Nr. 560/2014 pielikums), kurā ir norādīti finansiālā ieguldījuma veidi. Referents ir pārliecināts, ka lai atbalstītu Eiropas pētniecības darbības, ir jāgroza BBI statūtu 12. pants, tā lai uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus 2018. gadam (paredzēts publicēt pavasara sākumā) attiektos jaunā finanšu kārtība.

Referents atbalsta Komisijas priekšlikumu, vienlaikus uzsverot šādus punktus:

–  BIC saistības sniegt finansiālo ieguldījumu (EUR 185 miljonu apmērā), kā arī šis priekšlikums nedrīkst ietekmēt pārskatatbildības līmeni attiecībā uz saistību ievērošanu;

–  pašreizējais priekšlikums neietekmē BIC finansiālo ieguldījumu administratīvo izmaksu segšanai, kas norādīts BBI statūtu 12. pantā;

–  par pašreizējo priekšlikumu notika apspriešanās ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm, proti, valstu pārstāvjiem valstu pārstāvju grupā (VPG), akadēmiskās kopienas locekļiem, kas ir daļa no zinātniskās komitejas (ZK), un tās sniedza labvēlīgu atzinumu;

–  visi uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus joprojām tiks pārvaldīti “Apvārsnis 2020” ietvaros;

–  BBI turpinās sniegt finansiālu atbalstu atvērta konkursa kārtībā izvēlētām darbībām, izmantojot atklātas un pārredzamas procedūras, un turpinās izvelēties projektus, kurus tā finansēs pēc tam, kad tos būs novērtējuši neatkarīgi eksperti;

–  BBI izstrādās papildu vadlīnijas pēc grozītās regulas pieņemšanas un attiecīgi grozīs dotāciju nolīguma paraugu.


Budžeta kontroles komitejaS ATZINUMS (5.9.2017)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Luke Ming Flanagan

ĪSS PAMATOJUMS

Budžeta kontroles komitejas atzinuma sagatavotājs ir pārliecināts, ka Komisijas ierosinātie grozījumi dos lielāku elastīgumu finanšu ieguldījumu iegūšanai no citiem avotiem, kas nav ES budžets. Šiem grozījumiem, kurus jau veiksmīgi izmanto citi kopuzņēmumi, vajadzētu uzlabot pavairojošo ietekmi, kā rezultātā tiktu optimālāk izmantota nodokļu maksātāju nauda. Ja Padome pieņems šos grozījumus, Budžeta kontroles komiteja cieši uzraudzīs finanšu noteikumu maiņas ietekmi uz kopuzņēmumu darbību nākamās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrās.

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Saskaņā ar biorūpniecības konsorcija “Bio-based Industries Consortium Aisbl” (“BIC”) priekšlikumu programmas īstenošana kopuzņēmumam BBI būtu jāpanāk, biovērtību ķēdē labāk sadarbojoties ar ieinteresētajām personām, jo īpaši ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a  Šajā regulā ir ņemta vērā BIC piedāvātā alternatīvā finansēšanas kārtība, vienlaikus atzīstot biorūpniecības kopuzņēmuma BBI unikālās iezīmes. Komisija izpētīs, kā šo alternatīvo finansēšanas kārtību varētu piemērot citiem kopuzņēmumiem un jo īpaši Kopuzņēmumam novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a  Komisija kopuzņēmuma izveides procesā norāda ierosināto grozījumu ietekmi, efektivitāti un no tiem gūto pieredzi. Komisijai būtu jāsniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums par šīs regulas efektivitāti, ņemot vērā BIC pienākumu sniegt savu finansiālo ieguldījumu līdz 2024. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.b  Komisijai būtu jāveic kopuzņēmuma BBI atlikušo projektu izmaksu un ieguvumu analīze, ņemot vērā šajā regulā izklāstīto alternatīvo finansēšanas kārtību.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Tālab ir jāgroza statūti, lai BIC un tā sastāvā esošajām vienībām nodrošinātu iespēju veikt finansiālo ieguldījumu pilnā apmērā, kas noteikts statūtu 12. panta 4. punktā, tādējādi ļaujot šos ieguldījumus veikt ne vien kā maksājumus kopuzņēmumam BBI, bet arī kā finansiālos ieguldījumus netiešajās darbībās, ko finansē kopuzņēmums BBI, un paredzot, ka par tiem ziņo kopuzņēmumam BBI,

(5)  Tālab ir jāgroza statūti, lai BIC un tā sastāvā esošajām vienībām nodrošinātu iespēju veikt finansiālo ieguldījumu pilnā apmērā, kas noteikts statūtu 12. panta 4. punktā, tādējādi ļaujot šos ieguldījumus veikt ne vien kā maksājumus kopuzņēmumam BBI, bet arī kā finansiālos ieguldījumus netiešajās darbībās, ko finansē kopuzņēmums BBI, un paredzot, ka par tiem ziņo kopuzņēmumam BBI, Tomēr pēcpārbaudes revīzija ir jāveic iespējami drīz, lai nodrošinātu, ka BIC turpina pildīt savus pienākumus pēc šīs regulas īstenošanas.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.a  Lai procedūra būtu pārredzamāka, būtu vēlams, ka Komisija rīko plašu apspriešanos ar ieinteresēto pušu pilnīgu līdzdalību, kā arī izstrādā nepieciešamo ziņojumu par ierosināto pasākumu ietekmi.

Pamatojums

Lai nodrošinātu lielāku pārredzamību, Komisijai būtu jārīko šī apspriešanās, lai pārliecinātos, ka ieinteresētās puses atbalsta ierosinātās izmaiņas.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Biorūpniecības kopuzņēmuma izveide

Atsauces

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

ITRE

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

15.6.2017

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Luke Ming Flanagan

7.6.2017

Izskatīšana komitejā

12.7.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.9.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

17

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Greens/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS (21.6.2017)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Franc Bogovič

ĪSS PAMATOJUMS

Biorūpniecības kopuzņēmums (“kopuzņēmums BBI”) ir EUR 3,7 miljardus vērta publiskā–privātā partnerība starp ES un konsorciju “Bio-based Industries Consortium” (“BIC”). Tas izveidots, lai realizētu Eiropas bioekonomikas potenciālu, ar inovatīvām tehnoloģijām un biopārstrādi pārveidojot atjaunojamos dabas resursus bioproduktos, materiālos un kurināmajā.

BBI tika izveidots ar Regulu (ES) Nr. 560/2014, un plānots, ka tas darbosies līdz 2024. gadam. Šajā laikā Savienības finansiālais ieguldījums ir EUR 975 miljoni un privātajam sektoram ir jāiegulda EUR 2730 miljoni. Privātā sektora finansējumu nodrošina divos dažādos veidos: finansējuma lielākā daļa ir natūrā, ko neieskaita BBI budžetā, un mazāko daļu BBI maksā nozare ar BIC starpniecību.

Šajā ziņā ir radušās problēmas, jo dažiem nozares uzņēmumiem ir grūtības iesaistīties visa BBI finansēšanā, taču individuāli tie vēlas finansēt konkrētus projektus. Lai apsolītās iemaksas patiešām tiktu saņemtas, Komisija ierosina, ka BIC dalībnieku iemaksas, ko veic tieši atsevišķiem projektiem, būtu jāatļauj kā daļa no kopējās BBI shēmas.

Jāņem vērā, ka šāds risinājums jau ticis piemērots kopuzņēmumam “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā”.

Priekšlikumā vienīgi ierosināts grozīt divus punktus BBI statūtos, kas iekļauti Regulas (ES) Nr. 560/2014 pielikumā. Šie nelielie grozījumi ļauj kopuzņēmuma darbības izmaksas segt arī no tiešām nozares iemaksām, nevis tikai no iemaksām ar BIC un BBI starpniecību. Kopējās finansēšanas saistības privātajam sektoram netiek samazinātas.

Tāpēc atzinuma sagatavotājs ierosina, lai Parlaments šīs izmaiņas apstiprinātu. Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Reģionālās attīstības komitejai būtu jārīko viedokļu apmaiņa ar Komisiju par gaidāmo bioekonomikas stratēģijas pārskatīšanu pirms tās pieņemšanas, kas plānota 2017. gada novembrī, kā arī par dažādu ieinteresēto personu sagatavoto bioekonomikas manifestu.

******

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ierosināt Komisijas priekšlikuma apstiprināšanu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Biorūpniecības kopuzņēmuma izveide

Atsauces

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

ITRE

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

3.4.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Franc Bogovič

28.2.2017

Pieņemšanas datums

20.6.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Arimont, Franc Bogovič, James Carver, Rosa D’Amato, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elena Gentile, Arndt Kohn, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna Hedh

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Elena Gentile, Anna Hedh, Arndt Kohn, Constanze Krehl, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

3

-

EFDD

James Carver, Rosa D'Amato

NI

Konstantinos Papadakis

 

2

0

Verts/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Biorūpniecības kopuzņēmuma izveide

Atsauces

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

21.3.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

3.4.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

15.6.2017

REGI

3.4.2017

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Miroslav Poche

17.5.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.7.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

2.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

1

12

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Claudia Schmidt

Iesniegšanas datums

6.10.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

ENF

Barbara Kappel

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

12

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D'Amato

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

VERTS/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika