SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu

5.10.2017 - (COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)) - *

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Miroslav Poche


Procedura : 2017/0024(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0293/2017
Teksty złożone :
A8-0293/2017
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2017)0068),

–  uwzględniając art. 187 i art. 188 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0118/2017),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie przedstawione przez Komisję Kontroli Budżetowej oraz Komisję Rozwoju Regionalnego (A8–0293/2017),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Rozporządzeniem Rady (UE) nr 560/201437 ustanowiono Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu („Wspólne Przedsięwzięcie BBI”).

(1)  Rozporządzeniem Rady (UE) nr 560/201437 ustanowiono Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu („Wspólne Przedsięwzięcie BBI”), które ma się przyczynić do wdrożenia programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020 („Horyzont 2020”) dzięki zwiększeniu inwestycji w rozwój zrównoważonego sektora bioprzemysłu w Europie.

_________________

_________________

37 Rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 130).

37 Rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 130).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Art. 12 ust. 4 statutu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu zawartego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 560/2014 (zwanego dalej „statutem”) stanowi, że wkład finansowy wnoszony przez członków Wspólnego Przedsięwzięcia BBI innych niż Unia na pokrycie kosztów operacyjnych wynosi co najmniej 182 500 000 EUR w okresie określonym w art. 1 rozporządzenia (UE) nr 560/2014, to jest od daty ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia BBI do dnia 31 grudnia 2024 r.

(2)  Art. 12 ust. 4 statutu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu zawartego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 560/2014 (zwanego dalej „statutem”) stanowi, że wkład finansowy wnoszony przez członków Wspólnego Przedsięwzięcia BBI innych niż Unia na pokrycie kosztów operacyjnych wynosi co najmniej 182 500 000 EUR w dziesięcioletnim okresie określonym w art. 1 rozporządzenia (UE) nr 560/2014, to jest od daty ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia BBI do dnia 31 grudnia 2024 r.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Rozporządzenie stanowi odpowiedź na propozycję Konsorcjum bioprzemysłu („BIC”) i odzwierciedla najlepsze praktyki w innych wspólnych przedsięwzięciach. Należy nadal dążyć do skutecznej realizacji programu przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI oraz ogólnie do poprawy jakości regulacji w drodze usprawnienia współpracy, współdziałania oraz nawiązywania kontaktów z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, w szczególności małymi i średnimi przedsiębiorstwami w łańcuchu bioprzemysłu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Konsorcjum bioprzemysłu („BIC”), które jest członkiem Wspólnego Przedsięwzięcia BBI innym niż Unia, jest nadal gotowe wspierać koszty operacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia BBI kwotą określoną w art. 12 ust. 4 statutu. Zaproponowało ono jednak alternatywny sposób finansowania za pośrednictwem wkładów finansowych swoich jednostek składowych wnoszonych na poziomie działań pośrednich.

(3)  Konsorcjum bioprzemysłu („BIC”), które jest członkiem Wspólnego Przedsięwzięcia BBI innym niż Unia, pozostaje zobowiązane i jest nadal gotowe wspierać koszty operacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia BBI kwotą określoną w art. 12 ust. 4 statutu. Zaproponowało ono jednak alternatywny sposób finansowania za pośrednictwem wkładów finansowych swoich jednostek składowych wnoszonych na poziomie działań pośrednich.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3a)  Inspiracją niniejszego rozporządzenia jest alternatywna metoda finansowania zaproponowana przez Konsorcjum bioprzemysłu, z uwzględnieniem jedynych w swoim rodzaju cech Wspólnego Przedsięwzięcia BBI. Komisja zbada, w jaki sposób ten alternatywny model finansowania można zastosować do innych wspólnych przedsięwzięć, a zwłaszcza do Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Cel inicjatywy BBI, a mianowicie prowadzenie działań poprzez współpracę między zainteresowanymi stronami na wszystkich etapach łańcuchów wartości w bioprzemyśle, obejmujących MŚP, ośrodki badawcze i technologiczne oraz uczelnie, może zostać osiągnięty jedynie poprzez umożliwienie BIC i jego jednostkom składowym wnoszenia wkładu finansowego nie tylko jako płatności na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, ale również jako wkładu finansowego na rzecz działań pośrednich finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI.

(4)  Cel inicjatywy BBI, a mianowicie prowadzenie zgodnie z priorytetami programu „Horyzont 2020” działań poprzez współpracę między zainteresowanymi stronami na wszystkich etapach łańcuchów wartości w bioprzemyśle, obejmujących MŚP, ośrodki badawcze i technologiczne oraz uczelnie, oraz uczynienie z Unii lidera w dziedzinie badań naukowych, demonstracji i wdrażania na rynku bioproduktów i biopaliw, może zostać osiągnięty jedynie poprzez umożliwienie BIC i jego jednostkom składowym wnoszenia wkładu finansowego nie tylko jako płatności na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI. Ta nowa metoda ma zapewnić, by wkłady finansowe stały się bardziej rentowne pod względem komercyjnym dla BIC i jego jednostek składowych, co z kolei powinno ułatwić wypełnianie przez nie zobowiązań finansowych w ustalonym terminie.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4a)  W ramach procesu wspólnego przedsięwzięcia Komisja przedstawiła wpływ, skuteczność i wnioski wyciągnięte z proponowanych zmian. Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające skuteczność rozporządzenia w świetle spoczywającego na BIC obowiązku przekazania do dnia 31 grudnia 2024 r. wkładu finansowego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  W przyszłości Komisja powinna zawsze prowadzić konsultacje publiczne w celu zapewnienia, aby wszelkie proponowane zmiany były akceptowane przez wszystkie zainteresowane strony i opracowywane w możliwie najbardziej przejrzysty i otwarty sposób. Komisja powinna również przeprowadzić ocenę skutków proponowanych środków, chyba że w wytycznych dotyczących lepszego stanowienia prawa wyraźnie stwierdzono inaczej.

UZASADNIENIE

Kontekst ogólny

Badania naukowe i innowacje to działania wysokiego ryzyka, które nie dają gwarancji powodzenia. Jeżeli ryzyko niepowodzenia jest zbyt duże, sektor prywatny może nie być skłonny do inwestowania, nawet w przypadku potencjalnie bardzo znacznych korzyści gospodarczych i społecznych. Ponadto korzyści gospodarcze płynące z inwestycji w badania mogą zostać przejęte przez innych, co oznacza, że poszczególne przedsiębiorstwa nie będą skłonne inwestować. Te ogólne niedoskonałości rynku są silnym argumentem przemawiającym za wsparciem publicznym dla prywatnych badań naukowych i innowacji. Jednak w niektórych przypadkach znaczenie sektorów, złożoność wyzwań i technologii, długie terminy i skala potrzebnych inwestycji powodują, że wsparcie publiczne dla poszczególnych projektów nie jest skuteczne. To właśnie w takich sytuacjach potrzebne są ustrukturyzowane partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym, aby wspólnie opracowywać, finansować i wdrażać ambitne programy badań naukowych i innowacji.

W przypadku sektorów, które działają na poziomie europejskim i międzynarodowym, i gdy skala inwestycji jest poza zasięgiem poszczególnych państw członkowskich, najbardziej skutecznym podejściem jest tworzenie takich partnerstw na poziomie UE. Z tego powodu ustanowiono wspólne inicjatywy technologiczne (WIT) i wspólne przedsięwzięcia jako europejskie instytucjonalne partnerstwa publiczno-prywatne do realizacji pewnych strategicznych programów badań prowadzonych przez niektóre już istniejące europejskie platformy technologiczne.

Na podstawie 7. programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji ustanowiono już sześć WIT/wspólnych przedsięwzięć:

– technologie nanoelektroniczne (ENIAC),

– systemy wbudowane (ARTEMIS),

– leki innowacyjne (ILI),

– aeronautyka i transport lotniczy („Czyste niebo”).

– technologie ogniw paliwowych i technologie wodorowe (FCH),

–europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR).

Ich ramy prawne zostały odnowione w ramach programu „Horyzont 2020”, co doprowadziło do uproszczenia zasad i procedur. ENIAC i ARTEMIS zostały połączone w jedno Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (podzespoły i układy elektroniczne) oraz utworzono dwa nowe wspólne przedsięwzięcia: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (Wspólne Przedsięwzięcie BBI) i Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R).

Obecnie działa siedem wspólnych przedsięwzięć, które otrzymują 7,35 mld EUR z programu „Horyzont 2020”.

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu

Wspólne Przedsięwzięcie BBI, które zostało utworzone na mocy rozporządzenia (UE) nr 560/2014, ma funkcjonować przez dziesięć lat do roku 2024. Ma ono łączyć wszystkie odpowiednie zainteresowane strony i przyczyniać się do rozwoju Europy jako liczącego się konkurenta w dziedzinie badań naukowych, demonstracji i wdrażania na rynku bioproduktów i biopaliw. Budżet w wysokości 3 705 mln EUR podzielono między UE (975 mln EUR z programu „Horyzont 2020”: 800 mln EUR z wyzwania społecznego nr 2 oraz 175 mln EUR z LEIT-KET Biotechnologia) i Konsorcjum bioprzemysłu (BIC), którego udział wynosi 2 730 mln EUR.

Sprawozdawca jest przekonany, że skuteczna współpraca – w celach badawczych – między sektorem publicznym a prywatnym jest niezbędna do tego, by przynieść obywatelom europejskim największe korzyści. Skuteczna współpraca musi opierać się na dobrze funkcjonujących strukturach organizacyjnych i finansowych, tak aby wszystkie zaangażowane strony wypełniały swoje zobowiązania.

Pierwsze lata funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia BBI pokazały, że należy wprowadzić pewne zmiany do zarządzania wkładem finansowym (formą, w jakiej wnoszone są wkłady finansowe) na pokrycie kosztów operacyjnych. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem sektor prywatny (reprezentowany przez BIC) ma wnosić wkład finansowy na pokrycie kosztów operacyjnych bezpośrednio do budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI (tj. wkłady finansowe na poziomie programu). BIC zwrócił uwagę na to, że dla wielu przedsiębiorstw mechanizm ten jest nieopłacalny z handlowego punktu widzenia. Obecny mechanizm może sprawić, że wkłady przedsiębiorstw trafią do wspólnego budżetu, natomiast przedsiębiorstwa te nie będą miały żadnych korzyści z projektów finansowanych (z takich wkładów) przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI.

Wkład finansowy wniesiony przez BIC wyniósł na koniec 2016 r. jedynie 0,75 mln EUR z łącznej kwoty 182,5 mln EUR przewidzianej do końca 2024 r., co dowodzi, że obecne ramy prawne nie zapewniają rentowności. Niski wkład finansowy sektora prywatnego doprowadził do proporcjonalnego zawieszenia wkładu UE wynoszącego obecnie 70 mln EUR, co jest zgodne z art. 4 ust. 5 rozporządzenia w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia BBI. W związku z powyższym rozwiązanie określone i uzgodnione przez wszystkie zaangażowane strony (Komisję Europejską i BIC) przewiduje, że przedsiębiorstwa mogą wnosić wkłady finansowe również w formie bezpośrednich płatności na rzecz innych beneficjentów w ramach konsorcjum (tzn. wkłady finansowe na poziomie projektu).

Komisja pozytywnie odniosła się do uwag BIC i zaproponowała, aby w ramach ogólnego systemu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI dozwolone były składki wpłacane przez członków BIC bezpośrednio na poszczególne projekty. W związku z tym zmiana rozporządzenia dotyczy wyłącznie art. 12 statutu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI (w załączniku do rozporządzenia Rady (UE) nr 560/2014), w którym określono formy wkładów finansowych. Sprawozdawca jest przekonany, że zmiana tego artykułu leży w najlepszym interesie europejskich badań naukowych, gdyż w ten sposób zaproszenie do składania wniosków na 2018 r. (zgodnie z planem ma zostać opublikowane na początku wiosny) można zorganizować według nowych zasad finansowych.

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji, kładąc nacisk na następujące punkty:

–  wniosek nie ma wpływu na obowiązek wniesienia przez BIC wkładu finansowego (182,5 mln EUR) ani na poziom odpowiedzialności za dotrzymanie tego obowiązku,

–  obecny wniosek nie ma wpływu na wkład finansowy BIC na pokrycie kosztów administracyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 2 statutu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI,

–  obecny wniosek został skonsultowany z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, tj. przedstawicielami krajowymi w Grupie Przedstawicieli Państw oraz członkami społeczności akademickiej wchodzącymi w skład komitetu naukowego, którzy wyrazili pozytywną opinię na temat proponowanego podejścia,

–  wszystkie zaproszenia do składania wniosków będą nadal regulowane przepisami programu „Horyzont 2020”,

–  Wspólne Przedsięwzięcie BBI będzie nadal udzielać wsparcia finansowego na działania w drodze otwartych i przejrzystych procedur, na podstawie otwartych i konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków oraz nadal będzie wybierać wnioski, które sfinansuje, na podstawie bezstronnej oceny technicznej przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów,

–  po przyjęciu zmienionego rozporządzenia Wspólne Przedsięwzięcie BBI sporządzi projekt wytycznych uzupełniających, a odnośny wzór umowy o udzielenie dotacji zostanie odpowiednio zmieniony.

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (5.9.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu
(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Luke Ming Flanagan

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca i komisja uważają, że zmiany zaproponowane przez Komisję umożliwią większą elastyczność w odniesieniu do pozyskiwania wkładów finansowych z innych źródeł niż budżet UE. Zmiany te, stosowane już z powodzeniem w niektórych innych wspólnych przedsięwzięciach, powinny zwiększyć efekt mnożnikowy, doprowadzając do bardziej efektywnego wykorzystania pieniędzy podatników. W razie przyjęcia tych zmian Komisja Kontroli Budżetowej będzie ściśle monitorować skutki zmiany przepisów dotyczących finansowania dla działalności wspólnego przedsięwzięcia podczas kolejnych procedur udzielania absolutorium.

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2a)  Zgodnie z wnioskiem konsorcjum bioprzemysłu program Wspólnego Przedsięwzięcia BBI powinien być realizowany dzięki lepszej współpracy z zainteresowanymi stronami, zwłaszcza małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) w ramach łańcucha wartości w bioprzemyśle.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3a)  Niniejsze rozporządzenie inspiruje się alternatywną metodą finansowania proponowaną przez konsorcjum bioprzemysłu, przy jednoczesnym uwzględnieniu unikatowych cech Wspólnego Przedsięwzięcia BBI. Komisja zbada, w jaki sposób można zastosować ten alternatywny model finansowania do innych wspólnych przedsięwzięć, a zwłaszcza do Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4a)  W procesie tworzenia wspólnego przedsięwzięcia Komisja przedstawiła wpływ, skuteczność i wnioski wyciągnięte z proponowanych zmian. Komisja powinna przedstawić sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w sprawie skuteczności rozporządzenia w świetle spoczywającego na konsorcjum bioprzemysłu obowiązku przekazania wkładu finansowego najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4b)  Komisja powinna przeprowadzić analizę kosztów i korzyści pozostałych projektów Wspólnego Przedsięwzięcia BBI pod kątem alternatywnej metody finansowania przedstawionej w rozporządzeniu.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian do statutu w celu umożliwienia BIC i jego jednostkom składowym wnoszenia wkładu finansowego w pełnej kwocie określonej w art. 12 ust. 4 statutu, poprzez umożliwienie wnoszenia tych wkładów nie tylko jako płatności na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, ale również jako wkładu finansowego na rzecz działań pośrednich finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI, o którym informuje się Wspólne Przedsięwzięcie BBI,

(5)  Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian do statutu w celu umożliwienia BIC i jego jednostkom składowym wnoszenia wkładu finansowego w pełnej kwocie określonej w art. 12 ust. 4 statutu, poprzez umożliwienie wnoszenia tych wkładów nie tylko jako płatności na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, ale również jako wkładu finansowego na rzecz działań pośrednich finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI, o którym informuje się Wspólne Przedsięwzięcie BBI. Należy jednak jak najszybciej przeprowadzić audyt następczy, aby zapewnić, że BIC nadal wywiązuje się ze swoich zobowiązań w następstwie wdrażania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5a)  Aby zwiększyć przejrzystość procedury, pożądane byłoby przeprowadzenie przez Komisję szeroko zakrojonych konsultacji z udziałem wszystkich zainteresowanych stron oraz opracowanie wymaganego sprawozdania dotyczącego wpływu proponowanych środków.

Uzasadnienie

Z myślą o większej przejrzystości Komisja powinna przeprowadzić konsultacje, by upewnić się o poparciu zainteresowanych stron dla proponowanej zmiany.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu

Odsyłacze

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

ITRE

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

15.6.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Luke Ming Flanagan

7.6.2017

Rozpatrzenie w komisji

12.7.2017

 

 

 

Data przyjęcia

4.9.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

17

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

Objaśnienie używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (21.6.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu
(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Franc Bogovič

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (Wspólne Przedsięwzięcie BBI) to warte 3,7 mld EUR partnerstwo publiczno-prywatne między UE a Konsorcjum bioprzemysłu (BIC). Jego celem jest wykorzystanie potencjału biogospodarki w Europie dzięki przekształcaniu odnawialnych zasobów naturalnych w bioprodukty, biomateriały i biopaliwa z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i biorafinerii.

Wspólne Przedsięwzięcie BBI zostało utworzone na mocy rozporządzenia (UE) nr 560/2014 i ma funkcjonować do roku 2024. W tym okresie wkład finansowy Unii wyniesie 975 mln EUR, a sektor prywatny ma zapewnić finansowanie w wysokości 2 730 mln EUR. Finansowanie z sektora prywatnego odbywa się na dwa sposoby: główna część środków finansowych przekazywana jest „w naturze”, a nie z budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, natomiast mniejsza część jest wpłacana do Wspólnego Przedsięwzięcia BBI przez przemysł za pośrednictwem BIC.

W związku z tym pojawiły się problemy, ponieważ niektórym przedsiębiorstwom z sektora trudno jest uczestniczyć we Wspólnym Przedsięwzięciu BBI jako całości, ale chcą wnieść wkład do niektórych projektów indywidualnych. Aby zagwarantować, że odbiorcy faktycznie otrzymują obiecane wpłaty, Komisja proponuje zatem, aby w ramach ogólnego systemu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI dozwolone były składki wpłacane przez członków BIC bezpośrednio na poszczególne projekty.

Należy zauważyć, że takie rozwiązanie zostało już przyjęte dla Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych.

Wniosek ma jedynie na celu zmianę dwóch ustępów w statucie Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, który załączony jest do rozporządzenia (UE) nr 560/2014. Te niewielkie zmiany umożliwiają pokrywanie kosztów operacyjnych wspólnego przedsięwzięcia również za pomocą bezpośrednich wkładów przemysłu, a nie tylko z wpłat za pośrednictwem BIC i Wspólnego Przedsięwzięcia BBI. Łączne zobowiązania sektora prywatnego w zakresie finansowania nie zostają zmniejszone.

Sprawozdawca proponuje zatem, aby Parlament zatwierdził tę zmianę. Uważa też, że przed przyjęciem Komisja Rozwoju Regionalnego powinna przeprowadzić wymianę poglądów z Komisją na temat zbliżającego się przeglądu strategii dotyczącej biogospodarki, który zaplanowano na listopad 2017 r., a także na temat manifestu w sprawie biogospodarki przygotowanego przez różne zainteresowane strony.

******

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie zatwierdzenia wniosku Komisji.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu

Odsyłacze

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

ITRE

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

3.4.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Franc Bogovič

28.2.2017

Data przyjęcia

20.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Franc Bogovič, James Carver, Rosa D’Amato, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Elena Gentile, Arndt Kohn, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Anna Hedh

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

21

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Elena Gentile, Anna Hedh, Arndt Kohn, Constanze Krehl, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

3

-

EFDD

James Carver, Rosa D'Amato

NI

Konstantinos Papadakis

 

2

0

Verts/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu

Odsyłacze

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

21.3.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

3.4.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

15.6.2017

REGI

3.4.2017

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Miroslav Poche

17.5.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.7.2017

 

 

 

Data przyjęcia

2.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

1

12

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Claudia Schmidt

Data złożenia

6.10.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

ENF

Barbara Kappel

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

12

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D'Amato

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

VERTS/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się