Procedură : 2017/0024(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0293/2017

Texte depuse :

A8-0293/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.3

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0388

RAPORT     *
PDF 765kWORD 92k
5.10.2017
PE 606.105v02-00 A8-0293/2017

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Miroslav Poche

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru control bugetar
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2017)0068),

–  având în vedere articolul 187 și articolul 188 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0118/2017),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru control bugetar, precum și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0293/2017),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului37 a înființat întreprinderea comună pentru bioindustrii (denumită în continuare „întreprinderea comună pentru bioindustrii”).

(1)  Regulamentul (UE) nr. 560/201437 al Consiliului a înființat întreprinderea comună pentru bioindustrii (denumită în continuare „întreprinderea comună pentru bioindustrii”) cu scopul de a contribui la punerea în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) („Orizont 2020”) prin sporirea investițiilor în vederea dezvoltării unui sector bioindustrial durabil în Europa.

_________________

_________________

37 Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii (JO L 169, 7.6.2014, p. 130).

37 Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii (JO L 169, 7.6.2014, p. 130).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Articolul 12 alineatul (4) din statutul întreprinderii comune pentru bioindustrii prevăzut la anexa la Regulamentul (UE) nr. 560/2014 (denumit în continuare „statutul”), prevede că contribuția financiară din partea altor membri decât Uniunea ai întreprinderii comune pentru bioindustrii la cheltuielile de funcționare urmează să fie de cel puțin 182 500 000 EUR pentru perioada prevăzută la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 560/2014, însemnând de la data înființării întreprinderii comune pentru bioindustrii până la 31 decembrie 2024.

(2)  Articolul 12 alineatul (4) din statutul întreprinderii comune pentru bioindustrii prevăzut la anexa la Regulamentul (UE) nr. 560/2014 (denumit în continuare „statutul”), prevede că contribuția financiară din partea altor membri decât Uniunea ai întreprinderii comune pentru bioindustrii la cheltuielile de funcționare urmează să fie de cel puțin 182 500 000 EUR pentru perioada de 10 ani prevăzută la articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 560/2014, însemnând de la data înființării întreprinderii comune pentru bioindustrii până la 31 decembrie 2024.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Prezentul regulament este elaborat în urma propunerii făcute de consorțiul bioindustriilor (Bio-based Industries Consortium Aisbl - BIC) și reflectă bunele practici din alte întreprinderi comune. O mai bună cooperare, colaborare și coordonare cu toate părțile implicate, în special cu întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) din lanțul bioeconomic ar trebui să permită garantarea în continuare a unei bune execuții a programului de către întreprinderea comună pentru bioindustrii și îmbunătățirea reglementării, în general.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl (denumit în continuare „BIC”), care este un membru al întreprinderii comune pentru bioindustrii altul decât Uniunea, continuă să fie dispus să contribuie la acoperirea cheltuielilor de funcționare ale întreprinderii comune pentru bioindustrii cu suma stabilită la articolul 12 alineatul (4) din statut. Acesta a propus totuși un mod alternativ de finanțare prin contribuții financiare plătite de către entitățile sale constitutive direct la nivelul acțiunilor indirecte.

(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl (denumit în continuare „BIC”), care este un membru al întreprinderii comune pentru bioindustrii altul decât Uniunea, continuă să fie dispus să contribuie la acoperirea cheltuielilor de funcționare ale întreprinderii comune pentru bioindustrii cu suma stabilită la articolul 12 alineatul (4) din statut și rămâne supus acestei obligații. Acesta a propus totuși un mod alternativ de finanțare prin contribuții financiare plătite de către entitățile sale constitutive direct la nivelul acțiunilor indirecte.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a)  Modalitatea alternativă de finanțare propusă de BIC a fost luată în considerare în prezentul regulament, recunoscând, în același timp, caracteristicile specifice ale întreprinderii comune BBI. Comisia va examina modul în care modalitatea alternativă de finanțare ar putea fi aplicată și altor întreprinderi comune, în special întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Obiectivul inițiativei pentru bioindustrii, de a desfășura activități prin intermediul unor colaborări între părțile interesate de-a lungul întregului lanț valoric bioeconomic, care includ IMM-uri, centre de cercetare și tehnologie și universități, poate fi realizat doar dacă se oferă posibilitatea consorțiului BIC și entităților sale constitutive să efectueze contribuția financiară nu doar sub forma plăților către întreprinderea comună pentru bioindustrii, ci și sub forma contribuțiilor financiare pentru acțiuni indirecte finanțate de întreprinderea comună pentru bioindustrii.

(4)  Obiectivul inițiativei pentru bioindustrii, de a desfășura, în conformitate cu prioritățile Programului Orizont 2020, activități prin intermediul unor colaborări între părțile interesate de-a lungul întregului lanț valoric bioeconomic, care includ IMM-uri, centre de cercetare și tehnologie și universități, și de a face ca Uniunea să devină un campion în domeniul cercetării, demonstrării și diseminării pe piața bioproduselor și biocombustibililor, poate fi realizat doar dacă se oferă posibilitatea consorțiului BIC și entităților sale constitutive să efectueze contribuția financiară nu doar sub forma plăților către întreprinderea comună pentru bioindustrii. Acest nou mod de efectuare a plăților trebuie să garanteze că contribuțiile financiare devin mai viabile din punct de vedere comercial pentru consorțiul bioindustriilor și entitățile sale constitutive, ceea ce ar trebui, la rândul său, să faciliteze respectarea obligațiilor lor financiare în termenul stabilit.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a)  În procesul său de instituire a unei întreprinderi comune, Comisia a stabilit impactul, eficacitatea și lecțiile învățate din modificările propuse. Comisia ar trebui să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului prin care să evalueze eficacitatea prezentului regulament, în lumina obligației BIC de a realiza, până la 31 decembrie 2024, contribuția sa financiară.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  În cazurile viitoare, Comisia ar trebui să realizeze întotdeauna o consultare publică pentru a se asigura că toate modificările propuse sunt acceptate de toate părțile interesate și că acestea sunt elaborate într-un mod cât mai transparent și deschis. În mod similar, Comisia ar trebui să realizeze studii privind impactul măsurilor propuse, cu excepția cazului în care Orientările privind o mai bună legiferare prevăd altfel în mod clar.


EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul general

Cercetarea și inovarea sunt activități care implică un risc ridicat și nu există nicio garanție a succesului. Dacă riscul de eșec este prea mare, sectorul privat poate fi reticent la ideea de a investi, chiar dacă beneficiile societale și economice ar putea fi foarte mari. În plus, avantajele economice ale investițiilor în cercetare pot fi acaparate de alții, ceea ce înseamnă că întreprinderile individuale vor fi reticente la ideea de a investi. Aceste deficiențe generale ale pieței constituie un argument solid pentru acordarea unui sprijin privat activităților de cercetare și inovare. Totuși, în unele cazuri, importanța sectoarelor, complexitatea provocărilor și a tehnologiilor, perioadele lungi de timp și amploarea investițiilor necesare sunt de așa natură încât sprijinul public destinat proiectelor individuale nu este suficient. Pentru aceste cazuri sunt necesare parteneriate structurate între sectorul public și cel privat pentru a elabora, finanța și pune în aplicare împreună programe ambițioase în materie de cercetare și inovare.

Pentru sectoarele care își desfășoară activitățile la nivel european și internațional și pentru care amploarea investițiilor depășește posibilitățile statelor membre luat individual, cea mai eficace abordare este de a stabili astfel de parteneriate la nivelul UE. Din acest motiv, inițiativele comune în domeniul tehnologiei și întreprinderile comune au fost instituite ca parteneriate public-privat instituționale europene pentru a realiza agenda strategică de cercetare a unei serii de platforme tehnologice europene existente.

Au fost deja instituite șase inițiative comune în domeniul tehnologiei și întreprinderi comune în cadrul celui de al 7-lea program-cadru pentru cercetare:

- tehnologii nanoelectronice (ENIAC);

- sisteme informatice integrate (ARTEMIS);

- medicamentele inovatoare (IMI);

- aeronautică și transporturi aeriene (ClearSky);

- pile de combustie și hidrogen (FCH);

- sistemul european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR).

Cadrul lor juridic a fost reînnoit în cadrul programului Orizont 2020, ceea ce a dus la o simplificare a normelor și a procedurilor. Întreprinderile comune ENIAC și ARTEMIS au fuzionat într-o singură întreprindere comună pentru componente și sisteme electronice (ECSEL) și alte două întreprinderi comune au fost înființate: întreprinderea comună pentru bioindustrii și întreprinderea comună Shift2Rail.

În prezent, sunt operaționale șapte întreprinderi comune, ele beneficiind de o contribuție de 7,35 miliarde EUR din partea programului Orizont 2020.

Întreprinderea comună pentru bioindustrii

Întreprinderea comună pentru bioindustrii a fost creată prin Regulamentul (UE) nr. 560/2014 și urmează să funcționeze timp de 10 ani, până în 2024. Scopul acesteia este de a reuni toate părțile interesate și de a ajuta Uniunea să își consolideze rolul de concurent principal în domeniul cercetării, demonstrării și diseminării pe piața bioproduselor și biocombustibililor. Bugetul de 3 705 milioane EUR este divizat între UE (975 de milioane EUR, luate de la programul Orizont 2020: 800 de milioane EUR de la Provocări societale 2 și 175 de milioane EUR de la Biotehnologia TGE LEIT) și Consorțiul bioindustriilor (BIC), care pune la dispoziție 2 730 de milioane EUR.

Raportorul este convins că cooperarea eficace, în scopul cercetării, dintre sectorul public și cel privat este esențială pentru a obține cele mai bune rezultate pentru cetățenii europeni. Cooperarea eficace trebuie să se bazeze pe o structură organizatorică și financiară care funcționează bine, pentru a garanta că toate părțile implicate își îndeplinesc angajamentele asumate.

Primii ani de funcționare a întreprinderii comune pentru bioindustrii au demonstrat că este nevoie să se aducă anumite modificări gestionării contribuției financiare (modalităților de a plăti contribuțiile financiare) la costurile operaționale. Potrivit prezentului regulament, sectorul privat (reprezentat de BIC) trebuie să participe financiar la costurile operaționale contribuind direct la bugetul întreprinderii comune pentru bioindustrii (și anume, prin contribuții financiare la nivel de program). BIC a subliniat că acest mecanism este neviabil din punct de vedere comercial pentru multe întreprinderi. Mecanismul actual permite întreprinderilor să facă contribuții la bugetul comun, neobținând niciun beneficiu de pe urma proiectelor finanțate (din acest contribuții) de către întreprinderea comună pentru bioindustrii.

Contribuția financiară a BIC la sfârșitul lui 2016 s-a ridicat la doar 750 000 EUR dintr-un total de 182,5 milioane EUR a căror alocare este prevăzută până la sfârșitul lui 2024, ceea ce demonstrează lipsa de viabilitate a actualului cadru juridic. În conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul privind întreprinderea comună pentru bioindustrii, contribuția financiară redusă a sectorului privat a condus la o suspendare proporțională a contribuției UE, care este în prezent în valoare de 70 de milioane EUR. Prin urmare, soluția identificată și convenită de toate părțile implicate (Comisia Europeană și BIC) este de a permite companiilor să ofere contribuții financiare și prin plăți directe către alți beneficiari din cadrul consorțiului (și anume, contribuții financiare la nivel de proiect).

Comisia a reflectat în mod pozitiv asupra remarcilor BIC și sugerează că ar trebui autorizate și contribuțiile directe ale membrilor BIC la proiecte individuale, în cadrul regimului general al întreprinderii comune pentru bioindustrii. Prin urmare, modificarea regulamentului se referă doar la articolul 12 din statutul întreprinderii comune pentru bioindustrii [în anexa Regulamentului (UE) nr. 560/2014 al Consiliului], unde sunt menționate formele contribuțiilor financiare. Raportorul este convins că este în interesul cercetării europene ca articolul 12 din statutul întreprinderii comune pentru bioindustrii să fie modificat pentru ca cererea de propuneri pentru 2018 (care urmează să fie publicată la începutul primăverii) să poată avea loc în noul cadru financiar.

Raportorul sprijină propunerea Comisiei, subliniind, în același timp, următoarele aspecte:

-  propunerea nu are incidență asupra obligației care incumbă BIC de a vărsa o contribuție financiară (182,5 milioane EUR) și nici asupra nivelului de responsabilitate pentru a se conforma acestei obligații;

-  actuala propunere nu afectează contribuția financiară a BIC la costurile administrative menționate la articolul 12 alineatul (2) din statutul întreprinderii comune pentru bioindustrii;

-  părțile interesate relevante, și anume reprezentanții naționali din cadrul grupului de reprezentanți ai statelor și membrii comunității academice care fac parte din Comitetul științific, au fost consultate cu privire la propunerea actuală și și-au exprimat avizul favorabil cu privire la abordarea propusă;

-  toate cererile de propuneri vor continua să fie reglementate de normele programului Orizont 2020;

-  întreprinderea comună pentru bioindustrii va continua să sprijine financiar acțiunile prin intermediul unor proceduri deschise și transparente, în urma unor cereri de propuneri deschise și concurențiale, și va continua să selecționeze propunerile pe care la va finanța, în urma unei evaluări tehnice imparțiale efectuate de experți independenți;

-  întreprinderea comună pentru bioindustrii va elabora orientări complementare în urma adoptării regulamentului modificat, iar modelul de acord de grant va fi modificat în consecință.


AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (5.9.2017)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Raportor pentru aviz: Luke Ming Flanagan

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul și comisia consideră că modificările propuse de Comisie vor permite o mai mare flexibilitate pentru obținerea de contribuții financiare provenite din alte surse decât bugetul UE. Aceste modificări, aplicate deja cu succes în cadrul altor întreprinderi comune, ar trebui să îmbunătățească efectul multiplicator în scopul utilizării optime a banilor contribuabililor. În cazul în care Consiliul adoptă respectivele modificări, Comisia pentru control bugetar va monitoriza îndeaproape efectele schimbării normelor de finanțare asupra performanțelor întreprinderii comune în cadrul următoarelor proceduri de descărcare de gestiune.

AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a)  În conformitate cu o propunere formulată de consorțiul bioindustriilor (Bio-based Industries Consortium Aisbl - BIC), programul ar trebui realizat de către întreprinderea comună BBI printr-o colaborare mai bună cu părțile interesate, în special cu întreprinderile mici și mijlocii (IMM), în cadrul lanțului valoric al bioindustriilor.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a)  Modalitatea alternativă de finanțare propusă de BIC a fost luată în considerare în prezentul regulament, recunoscându-se în același timp caracteristicile specifice ale întreprinderii comune BBI. Comisia va examina modul în care modalitatea alternativă de finanțare ar putea fi aplicată și altor întreprinderi comune, în special întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a)  În procesul său de instituire a unei întreprinderi comune, Comisia a stabilit impactul, eficacitatea și lecțiile învățate din modificările propuse. Comisia ar trebui să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la eficacitatea prezentului regulament, în lumina obligației BIC de a realiza, până la 31 decembrie 2024, contribuția sa financiară.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4b)  Comisia ar trebui să efectueze o analiză costuri-beneficii a proiectelor restante ale întreprinderii comune BBI în lumina modalității alternative de finanțare prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prin urmare, este necesară modificarea statutului, pentru a da posibilitatea BIC și entităților sale constitutive să efectueze contribuția financiară în suma totală prevăzută la articolul 12 alineatul (4) din statut, permițând ca respectivele contribuții să fie efectuate nu doar sub forma plăților către întreprinderea comună pentru bioindustrii, ci și sub forma contribuțiilor financiare la acțiunile indirecte finanțate de întreprinderea comună pentru bioindustrii și care vor fi raportate întreprinderii comune pentru bioindustrii,

(5)  Prin urmare, este necesară modificarea statutului, pentru a da posibilitatea BIC și entităților sale constitutive să efectueze contribuția financiară în suma totală prevăzută la articolul 12 alineatul (4) din statut, permițând ca respectivele contribuții să fie efectuate nu doar sub forma plăților către întreprinderea comună pentru bioindustrii, ci și sub forma contribuțiilor financiare la acțiunile indirecte finanțate de întreprinderea comună pentru bioindustrii și care vor fi raportate întreprinderii comune pentru bioindustrii. Cu toate acestea, ar trebui realizat în cel mai scurt timp posibil un audit de urmărire subsecventă pentru a garanta că BIC continuă să își îndeplinească angajamentele după punerea în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a)  Pentru a îmbunătăți transparența procedurii, ar fi de dorit să fie organizată de către Comisie o consultare largă, la care să participe toate părțile interesate relevante, precum și să se întocmească raportul necesar privind impactul măsurilor propuse.

Justificare

Pentru o mai mare transparență, Comisia ar trebui să realizeze această consultare pentru a verifica dacă modificarea propusă se bucură de sprijinul părților interesate.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii

Referințe

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Comisie competentă

 

ITRE

 

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

CONT

15.6.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Luke Ming Flanagan

7.6.2017

Examinare în comisie

12.7.2017

 

 

 

Data adoptării

4.9.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

17

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (21.6.2017)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Raportor pentru aviz: Franc Bogovič

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) este un parteneriat public-privat în valoare de 3,7 miliarde de euro dintre UE și consorțiul bioindustriilor (BIC). Obiectivul său este de a valorifica potențialul bioeconomic al Europei prin transformarea resurselor naturale regenerabile în bioproduse, biomateriale și biocarburanți, folosind tehnologii inovatoare și biorafinării.

BBI a fost creat prin Regulamentul (UE) nr. 560/2014 și urmează să funcționeze până în 2024. Pentru această perioadă, contribuția financiară a Uniunii este de 975 de milioane de euro, iar sectorul privat urmează să furnizeze o finanțare de 2 730 milioane de euro. Finanțarea din partea sectorului privat este asigurată în două moduri diferite: majoritatea finanțării este „în natură”, deci nu trece prin bugetul BBI, iar o parte mai mică este plătită către BBI de către sectorul industrial prin BIC.

În acest context, au apărut probleme, dat fiind că anumite întreprinderi din sector întâmpină dificultăți să contribuie la BBI ca întreg, dar sunt dispuse să contribuie la anumite proiecte individuale. Pentru a asigura că se primesc contribuțiile promise, Comisia propune să se permită contribuții plătite de membrii BIC direct spre proiecte individuale, ca parte a schemei generale a BBI.

Ar trebui să se ia act de faptul că această soluție a fost deja adoptată în cazul întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2.

Propunerea urmărește modificarea a doar două paragrafe din statutul BBI, care este anexat la Regulamentul (UE) nr. 560/2014. Aceste modificări minore permit ca costurile de funcționare ale întreprinderii comune să poată fi acoperite și prin contribuții directe din partea industriei, nu doar din contribuții prin BIC și BBI. Obligația globală de finanțare a sectorului financiar nu este redusă.

Raportorul propune, prin urmare, ca Parlamentul să aprobe modificarea respectivă. Raportorul consideră, de asemenea, că Comisia pentru dezvoltare regională ar trebui să organizeze un schimb de opinii cu Comisia pe tema viitoarei revizuiri a strategiei din domeniul bioeconomiei, înainte de adoptarea ei, planificată pentru noiembrie 2017, precum și pe tema manifestului bioeconomiei, pregătit de diversele părți interesate.

******

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să propună aprobarea propunerii Comisiei.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii

Referințe

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

 

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

REGI

3.4.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Franc Bogovič

28.2.2017

Data adoptării

20.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Franc Bogovič, James Carver, Rosa D’Amato, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Membri supleanți prezenți la votul final

Elena Gentile, Arndt Kohn, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Anna Hedh

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

21

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Elena Gentile, Anna Hedh, Arndt Kohn, Constanze Krehl, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

3

-

EFDD

James Carver, Rosa D'Amato

NI

Konstantinos Papadakis

 

2

0

Verts/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii

Referințe

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Data sesizării

21.3.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

3.4.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

CONT

15.6.2017

REGI

3.4.2017

 

 

Raportori

Data numirii

Miroslav Poche

17.5.2017

 

 

 

Examinare în comisie

11.7.2017

 

 

 

Data adoptării

2.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

1

12

Membri titulari prezenți la votul final

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Bușoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Claudia Schmidt

Data depunerii

6.10.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

ENF

Barbara Kappel

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Bușoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

12

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D'Amato

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

VERTS/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate