Postopek : 2017/0024(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0293/2017

Predložena besedila :

A8-0293/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2017 - 5.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0388

POROČILO     *
PDF 760kWORD 87k
5.10.2017
PE 606.105v02-00 A8-0293/2017

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Miroslav Poche

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračunski nadzor
 MNENJE Odbora za regionalni razvoj
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2017)0068),

–  ob upoštevanju člena 187 in prvega odstavka člena 188 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0118/2017),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za proračunski nadzor in Odbora za regionalni razvoj (A8-0293/2017),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj Parlament obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Z Uredbo Sveta (EU) št. 560/201437 je bilo ustanovljeno Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje BBI).

(1)  Z Uredbo Sveta (EU) št. 560/201437 je bilo ustanovljeno Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje BBI), katerega namen je prispevati k izvajanju okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) (Obzorje 2020) prek povečanih naložb v razvoj trajnostnega industrijskega sektorja, ki temelji na rabi biomase, v Evropi.

_________________

_________________

37 Uredba Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (UL L 169, 7.6.2014, str. 130).

37 Uredba Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (UL L 169, 7.6.2014, str. 130).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V členu 12(4) Statuta Skupnega podjetja BBI iz Priloge k Uredbi (EU) št. 560/2014 (v nadaljnjem besedilu: Statut) je določeno, da v obdobju iz člena 1 Uredbe (EU) št. 560/2014, torej od ustanovitve Skupnega podjetja BBI do 31. decembra 2024, finančni prispevek članov Skupnega podjetja BBI razen Unije k stroškom poslovanja znaša vsaj 182 500 000 EUR.

(2)  V členu 12(4) Statuta Skupnega podjetja BBI iz Priloge k Uredbi (EU) št. 560/2014 (v nadaljnjem besedilu: Statut) je določeno, da v desetletnem obdobju iz člena 1 Uredbe (EU) št. 560/2014, torej od ustanovitve Skupnega podjetja BBI do 31. decembra 2024, finančni prispevek članov Skupnega podjetja BBI razen Unije k stroškom poslovanja znaša vsaj 182 500 000 EUR.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Uredba je odziv na predlog konzorcija Bio-based Industries Consortium Aisbl (BIC) in odraža dobro prakso v drugih skupnih podjetjih. Učinkovito izvajanje programa, za katerega je zadolženo Skupno podjetje BBI, in na splošno boljšo pravno ureditev bi bilo treba še naprej dosegati z boljšim sodelovanjem, vključevanjem in udeležbo vseh deležnikov, zlasti malih in srednjih podjetij v verigi na področju biomase.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl (v nadaljnjem besedilu: konzorcij BIC), ki je član Skupnega podjetja BBI razen Unije, je še naprej pripravljen nositi stroške poslovanja Skupnega podjetja BBI v znesku iz člena 12(4) Statuta. Vendar pa je predlagal alternativni način financiranja s finančnimi prispevki, ki jih na ravni posrednih ukrepov plačajo njegovi sestavni subjekti.

(3)  Bio-based Industries Consortium Aisbl (v nadaljnjem besedilu: konzorcij BIC), ki je član Skupnega podjetja BBI razen Unije, je še naprej dolžan in pripravljen nositi stroške poslovanja Skupnega podjetja BBI v znesku iz člena 12(4) Statuta. Vendar pa je predlagal alternativni način financiranja s finančnimi prispevki, ki jih na ravni posrednih ukrepov plačajo njegovi sestavni subjekti.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3a)  Alternativna oblika financiranja, ki jo predlaga koncern BIC, je zajeta v tej uredbi, pri tem pa se upoštevajo edinstvene značilnosti Skupnega podjetja BBI. Komisija bo preučila, kako bi se lahko alternativni model financiranja uporabil za skupna podjetja in zlasti za Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Cilj pobude BBI, da se dejavnosti opravijo v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi vzdolž celotnih vrednostnih verig na področju biomase, vključno z MSP, raziskovalnimi in tehnološkimi središči ter univerzami, je mogoče doseči le tako, da se konzorciju BIC in njegovim sestavnim subjektom omogoči, da finančnega prispevka ne zagotovijo le s plačili Skupnemu podjetju BBI, temveč tudi s finančnimi prispevki za posredne ukrepe, ki jih financira Skupno podjetje BBI.

(4)  Cilj pobude BBI, da se v skladu s prednostnimi nalogami Obzorja 2020 dejavnosti opravijo v sodelovanju z deležniki vzdolž celotnih vrednostnih verig na področju biomase, vključno z MSP, raziskovalnimi in tehnološkimi središči ter univerzami, ter da bi Unija postala zagovornica raziskav, predstavitev in uvajanja na trgu proizvodov na biološki osnovi in biogoriv, je mogoče doseči le tako, da se konzorciju BIC in njegovim sestavnim subjektom omogoči, da finančnega prispevka ne zagotovijo le s plačili Skupnemu podjetju BBI. Z novim načinom plačila naj bi zagotovili, da bodo finančni prispevki komercialno uspešnejši za konzorcij BIC in njegove sestavne subjekte, s čimer bi jim tudi olajšali izpolnjevanje finančnih obveznosti v zastavljenem roku.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4a)  Komisija je v svojem postopku ustanovitve skupnega podjetja opredelila učinek, učinkovitost in pridobljene izkušnje iz podanih predlogov sprememb. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu posredovati poročilo o oceni učinkovitosti te uredbe, ob upoštevanju obveznosti koncerna BIC, da do 31. decembra 2014 zagotovi svoj finančni prispevek.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  V prihodnjih primerih bi morala Komisija vedno opraviti javno posvetovanje, da bi zagotovila, da bodo predlagane spremembe sprejele vse zainteresirane strani in da bi jih oblikovali na čim bolj pregleden in odprt način. Podobno bi morala Komisija izvesti ocene učinka za predlagane ukrepe, razen če ni v smernicah za boljšo pravno ureditev jasno navedeno drugače.


OBRAZLOŽITEV

Splošno ozadje

Raziskave in inovacije so dejavnosti z visokim tveganjem, pri katerih ni jamstva za uspeh. Če so možnosti za neuspeh prevelike, obstaja verjetnost, da zasebni sektor ne bo pripravljen vlagati, tudi če bi bile lahko ekonomske in družbene koristi zelo velike. Poleg tega bi lahko ekonomske koristi naložb v raziskave pristale v drugih rokah, kar pomeni, da posamezna podjetja ne bodo pripravljena vlagati. Te splošne pomanjkljivosti trga upravičujejo javno podporo za zasebne raziskovalne in inovacijske dejavnosti. Vendar v številnih primerih javna podpora posameznim projektom ni uspešna zaradi pomembnosti sektorjev, zapletenosti izzivov in tehnologij, dolgih rokov in obsega potrebnih naložb. Prav v teh primerih so potrebna strukturirana partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem za skupni razvoj, financiranje in izvajanje ambicioznih načrtov za raziskave in inovacije.

Za sektorje, ki delujejo na evropski in mednarodni ravni, njihove naložbe pa presegajo sredstva posameznih držav članic, bi bilo najboljše ta partnerstva vzpostaviti na ravni EU. Zaradi tega so bile uvedene skupne tehnološke pobude in ustanovljena skupna podjetja kot evropska institucionalna javno-zasebna partnerstva za izvajanje strateškega raziskovalnega programa nekaterih uveljavljenih evropskih tehnoloških platform.

V okviru 7. okvirnega programa za raziskave je bilo ustanovljenih že šest skupnih tehnoloških pobud in skupnih podjetij:

– Tehnologije nanoelektronike (ENIAC)

– Vgrajeni računalniški sistemi (ARTEMIS)

– Inovativna zdravila (IMI)

– Aeronavtika in zračni promet (Čisto nebo)

– Gorivne celice in vodik (GCV)

– Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

Njihov pravni okvir je bil v okviru Obzorja 2020 obnovljen, s tem pa so poenostavljena pravila in postopki. Skupni podjetji ENIAC in ARTEMIS sta bili združeni v eno skupno podjetje s področja elektronskih komponent in sistemov, in sicer v Skupno podjetje ECSEL, ustanovljeni pa sta bili še dve skupni podjetji: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupno podjetje BBI) ter Skupno podjetje Shift2Rail (S2R).

Trenutno deluje sedem skupnih podjetij, za katere je bilo iz Obzorja 2020 namenjenih 7,35 milijarde EUR.

Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

Skupno podjetje BBI je bilo ustanovljeno z Uredbo (EU) št. 560/2014 in naj bi delovalo 10 let do leta 2024. To podjetje naj bi povezovalo vse pomembne deležnike in prispevalo k napredku Evrope kot glavne konkurentke na področju raziskav, predstavitev in uporabe na trgu proizvodov na biološki osnovi in biogoriv. Sredstva za proračun v višini 3705 milijonov EUR prispevata EU (975 milijonov EUR iz programa Obzorje 2020: 800 milijonov iz okvira družbenega izziva 2 in 175 milijonov iz okvira biotehnologije na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij ter ključne omogočitvene tehnologije) in Konzorcij industrijskih panog (konzorcij BIC), ki zagotavlja 2730 milijonov EUR.

Poročevalec je prepričan, da je učinkovito sodelovanje javnega in zasebnega sektorja na področju raziskav ključnega pomena za najboljše rezultate za evropske državljane. Učinkovito sodelovanje mora temeljiti na dobro delujoči organizacijski in finančni strukturi, s katero bi zagotovili, da vse udeležene strani izpolnijo svoje zaveze.

V prvih letih je Skupno podjetje BBI pokazalo, da je treba v neki meri spremeniti vodenje finančnih prispevkov (način zagotavljanja finančnih prispevkov) za poslovne stroške. V skladu s sedanjo uredbo naj bi zasebni sektor (ki ga zastopa konzorcij BIC) finančne prispevke za poslovne stroške zagotovil neposredno v proračun Skupnega podjetja BBI (tj. finančne prispevke na programski ravni). Konzorcij BIC je poudaril, da za mnoga podjetja ta mehanizem ni poslovno donosen. Sedanji mehanizem dopušča, da podjetja prispevajo v skupni proračun, nimajo pa koristi od projektov, ki jih Skupno podjetje BBI financira (iz takih prispevkov).

Finančni prispevek konzorcija BIC je do konca leta 2016 znašal le 0,75 milijona EUR od skupnega 182,5 milijona EUR do konca leta 2024, kar dokazuje, da sedanji pravni okvir ni uspešen. V skladu s členom 4(5) Uredbe o Skupnem podjetju BBI se je zaradi nizkega finančnega prispevka iz zasebnega sektorja sorazmerno zmanjšal prispevek EU, ki sedaj znaša 70 milijonov EUR. Zato sta obe udeleženi strani (Evropska komisija in konzorcij BIC) določili in se dogovorili, da se podjetjem omogoči zagotavljanje finančnih prispevkov tudi z neposrednimi plačili drugim upravičencem v konzorciju (tj. finančni prispevki na ravni projekta).

Komisija se je pozitivno odzvala na pripombe konzorcija BIC in predlaga, da bi morali dovoliti prispevke, ki jih člani konzorcija plačajo neposredno posameznim projektom, tudi kot del splošnega sistema Skupnega podjetja BBI. Zato se sprememba uredbe nanaša samo na člen 12 statutov Skupnega podjetja BBI (v prilogi k Uredbi Sveta (EU) št. 560/2014), v katerih so določene oblike finančnih prispevkov. Poročevalec je prepričan, da bi evropskim raziskavam koristilo, da se spremeni člen 12 statutov Skupnega podjetja BBI, tako da bo lahko razpis za zbiranje predlogov za leto 2018 (predvidoma objavljen v začetku spomladi) potekal v okviru nove finančne ureditve.

Poročevalec podpira predlog Komisije, hkrati pa poudarja naslednje točke:

–  predlog ne vpliva na obveznost konzorcija BIC glede zagotavljanja finančnega prispevka (182,5 milijona EUR) ter na raven odgovornosti za spoštovanje te obveze

–  sedanji predlog ne vpliva na finančni prispevek konzorcija BIC za upravne stroške iz člena 12(2) statutov Skupnega podjetja BBI

–  o sedanjem predlogu je bilo opravljeno posvetovanje z ustreznimi deležniki, in sicer nacionalnimi predstavniki v skupini predstavnikov držav ter člani akademske skupnosti iz znanstvenega odbora, ki so izrazili pozitivno mnenje o predlaganem pristopu

–  za vse razpise za zbiranje predlogov še naprej veljajo pravila programa Obzorje 2020

–  Skupno podjetje BBI bo z odprtimi in preglednimi postopki še naprej zagotavljalo finančno podporo za ukrepe na podlagi odprtih in konkurenčnih razpisov in bo še naprej izbiralo predloge, ki jih bo financiralo, na podlagi neodvisne tehnične ocene, ki jo izvedejo neodvisni strokovnjaki;

–  Skupno podjetje BBI bo po sprejetju spremenjene uredbe pripravilo dopolnilne smernice in ustrezno spremenilo vzorčni sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev.


MNENJE Odbora za proračunski nadzor (5.9.2017)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Pripravljavec mnenja: Luke Ming Flanagan

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja in odbor menita, da bodo spremembe, ki jih je predlagala Komisija, omogočile večjo prožnost pri pridobivanju finančnih prispevkov iz drugih virov, ne samo iz proračuna EU. Te spremembe se že uspešno uporabljajo v nekaterih drugih skupnih podjetjih in bi morale povečati multiplikacijski učinek, ki bi pripomogel k optimalnejši porabi davkoplačevalskega denarja. Če jih bo Svet sprejel, bo Odbor za proračunski nadzor v prihodnjih postopkih podelitve razrešnice pozorno spremljal učinke spremenjenih pravil o financiranju na uspešnost skupnega podjetja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2a)  V skladu s predlogom konzorcija Bio-based Industries Consortium Aisbl (BIC) bi bilo treba izvajanje programa, za katerega bo zadolženo Skupno podjetje BBI, doseči z boljšim sodelovanjem z deležniki, zlasti z malimi in srednjimi podjetji v vrednostni verigi na področju biomase.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3a)  Alternativna oblika financiranja, ki jo predlaga koncern BIC, je zajeta v tej uredbi, pri tem pa se upoštevajo edinstvene značilnosti Skupnega podjetja BBI. Komisija bo preučila, kako bi se alternativni model financiranja lahko uporabil za skupna podjetja in zlasti za Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4a)  Komisija je v svojem postopku ustanovitve skupnega podjetja določila učinek, učinkovitost in pridobljene izkušnje iz predlaganih predlogov sprememb. Komisija bi morala posredovati poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu glede učinkovitosti te uredbe, ob upoštevanju obveznosti koncerna BIC, da do 31. decembra 2014 zagotovi svoj finančni prispevek.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4b)  Komisija bi morala opraviti analizo stroškov in koristi ostalih projektov Skupnega podjetja BBI ob upoštevanju alternativnih načinov financiranja, določenih v tej uredbi.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Zato je treba spremeniti Statut ter konzorciju BIC in njegovim sestavnim subjektom omogočiti, da zagotovijo finančni prispevek za celotni znesek iz člena 12(4) Statuta, pri čemer so lahko ti prispevki ne samo plačila Skupnemu podjetju BBI, temveč tudi finančni prispevki za posredne ukrepe, ki jih financira Skupno podjetje BBI in o katerih se poroča Skupnemu podjetju BBI –

(5)  Zato je treba spremeniti Statut ter konzorciju BIC in njegovim sestavnim subjektom omogočiti, da zagotovijo finančni prispevek za celotni znesek iz člena 12(4) Statuta, pri čemer so lahko ti prispevki ne samo plačila Skupnemu podjetju BBI, temveč tudi finančni prispevki za posredne ukrepe, ki jih financira Skupno podjetje BBI in o katerih se poroča Skupnemu podjetju BBI. Vendar pa bi bilo treba naknadno revizijo opraviti karseda hitro, da bi zagotovili, da bo konzorcij BIC še naprej izpolnjeval svoje zaveze po izvajanju ter uredbe.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5a)  Da bi izboljšali preglednost postopka, bi bilo zaželeno, da Komisija opravi obsežno posvetovanje ob polni udeležbi zainteresiranih strani in pripravi obvezno poročilo o vplivu predlaganih ukrepov.

Obrazložitev

Komisija bi morala opraviti posvetovanje, da bi preverila, ali predlagano spremembo podpirajo zainteresirane strani, s čimer bi zagotovila večjo preglednost.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Ustanovitev Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

Referenčni dokumenti

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Pristojni odbor

 

ITRE

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

15.6.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Luke Ming Flanagan

7.6.2017

Obravnava v odboru

12.7.2017

 

 

 

Datum sprejetja

4.9.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

17

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto

EFDD

Jonathan Arnott

ENL

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za regionalni razvoj (21.6.2017)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 560/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Pripravljavec mnenja: Franc Bogovič

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje BBI), je 3,7 milijarde EUR vredno javno-zasebno partnerstvo med EU in Konzorcijem industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase (v nadaljnjem besedilu: konzorcij BIC). Cilj podjetja je uresničiti potencial evropskega biogospodarstva in z uporabo inovativnih tehnologij in biorafinerij preoblikovati obnovljive naravne vire v proizvode, materiale in goriva, ki temeljijo na rabi biomase.

Skupno podjetje BBI je bilo ustanovljeno z Uredbo (EU) št. 560/2014 in naj bi delovalo do leta 2024. V tem obdobju mora Unija zagotoviti finančni prispevek v višini 975 milijonov EUR, zasebni sektor pa naj bi prispeval 2 730 milijona EUR. Financiranje iz zasebnega sektorja se zagotavlja na dva načina: večji del financiranja je v nedenarni obliki in ne poteka prek proračuna Skupnega podjetja BBI, manjši del prispevka pa industrija Skupnemu podjetju plača prek konzorcija BIC.

Pri tem so se pojavile težave, saj imajo nekatera podjetja v sektorju težave s plačevanjem finančnih prispevkov konzorciju BIC kot celoti, so pa pripravljena prispevati za določene posamezne projekte. Da bi obljubljeni prispevki dejansko prispeli, Komisija predlaga, naj se kot del celotnega sistema Skupnega podjetja BBI dovoli, da člani konzorcija BIC prispevke plačajo neposredno posameznim projektom.

Pripomniti je treba, da je bila takšna rešitev že sprejeta v primeru Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2.

Namen predloga je spremeniti le dva odstavka statuta Skupnega podjetja BBI, ki je priložen Uredbi (EU) št. 560/2014. Ti manjši spremembi bosta omogočili, da se bodo lahko poslovni stroški skupnega podjetja krili tudi z neposrednimi prispevki sektorja in ne samo s prispevki prek konzorcija BIC in Skupnega podjetja BBI. Splošna obveznost zasebnega sektorja glede financiranja se ne zmanjšuje.

Pripravljavec mnenja zato predlaga, da Parlament odobri to spremembo. Meni tudi, da bi moral Odbor za regionalni razvoj pred sprejetjem biogospodarske strategije, ki je načrtovano novembra 2017, pripraviti izmenjavo mnenj s Komisijo o njenem prihodnjem pregledu, pa tudi o manifestu za biogospodarstvo, ki so ga pripravili različni deležniki.

******

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da predlaga odobritev predloga Komisije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Ustanovitev Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

Referenčni dokumenti

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Pristojni odbor

 

ITRE

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

3.4.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Franc Bogovič

28.2.2017

Datum sprejetja

20.6.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, Franc Bogovič, James Carver, Rosa D’Amato, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Elena Gentile, Arndt Kohn, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Anna Hedh

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Elena Gentile, Anna Hedh, Arndt Kohn, Constanze Krehl, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

3

-

EFDD

James Carver, Rosa D'Amato

NI

Konstantinos Papadakis

2

0

Verts/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Ustanovitev Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

Referenčni dokumenti

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

21.3.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

3.4.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

15.6.2017

REGI

3.4.2017

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Miroslav Poche

17.5.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

11.7.2017

 

 

 

Datum sprejetja

2.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

1

12

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Claudia Schmidt

Datum predložitve

6.10.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolaj Barekov (Nikolay Barekov), Zdzisław Krasnodębski

ENL

Barbara Kappel

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Răzvan Popa, Theresa Griffin

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

12

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D'Amato

ENL

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

VERTS/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov