Förfarande : 2017/0024(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0293/2017

Ingivna texter :

A8-0293/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0388

BETÄNKANDE     *
PDF 536kWORD 87k
5.10.2017
PE 606.105v02-00 A8-0293/2017

om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Miroslav Poche

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2017)0068),

–  med beaktande av artiklarna 187 och 188.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0118/2017),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt yttrandena från budgetkontrollutskottet och utskottet för regional utveckling (A8‑0293/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Genom rådets förordning (EU) nr 560/2014(37) bildades det gemensamma företaget för biobaserade industrier (nedan kallat gemensamma företaget BBI).

(1)  Genom rådets förordning (EU) nr 560/2014(37) bildades det gemensamma företaget för biobaserade industrier (nedan kallat gemensamma företaget BBI) i syfte att bidra till genomförandet av ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (nedan kallat Horisont 2020) genom ökade investeringar i utvecklingen av en hållbar, biobaserad industri i Europa.

_________________

_________________

37 Rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier (EUT L 169, 7.6.2014, s. 130).

37 Rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier (EUT L 169, 7.6.2014, s. 130).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I artikel 12.4 i det gemensamma företaget BBI:s stadgar, som återges i bilagan till förordning (EU) nr 560/2014 (nedan kallade stadgarna), anges det att det finansiella bidraget till driftskostnaderna från de andra medlemmarna i det gemensamma företaget BBI än unionen ska vara minst 182 500 000 euro under den period som avses i artikel 1 i förordning (EU) nr 560/2014, det vill säga från och med bildandet av det gemensamma företaget BBI fram till och med den 31 december 2024.

(2)  I artikel 12.4 i det gemensamma företaget BBI:s stadgar, som återges i bilagan till förordning (EU) nr 560/2014 (nedan kallade stadgarna), anges det att det finansiella bidraget till driftskostnaderna från de andra medlemmarna i det gemensamma företaget BBI än unionen ska vara minst 182 500 000 euro under den tioårsperiod som avses i artikel 1 i förordning (EU) nr 560/2014, det vill säga från och med bildandet av det gemensamma företaget BBI fram till och med den 31 december 2024.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Denna förordning är ett svar på ett förslag från det biobaserade industrikonsortiet Aisbl (nedan kallat konsortiet) och speglar bästa praxis i andra gemensamma företag. Ett effektivt programgenomförande genom det gemensamma företaget BBI och bättre lagstiftning överlag bör fortsatt uppnås genom bättre samarbete, samverkan och medverkan av samtliga intressenter inom den biobaserade kedjan, särskilt små och medelstora företag.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Det biobaserade industrikonsortiet Aisbl (nedan kallat konsortiet), som är en annan medlem i det gemensamma företaget BBI än unionen, är fortsatt redo att bidra till driftskostnaderna för det gemensamma företaget BBI med det belopp som anges i artikel 12.4 i stadgarna. Konsortiet har dock föreslagit ett alternativt sätt att lämna det finansiella bidraget, nämligen genom finansiella bidrag från dess ingående enheter på nivån indirekta åtgärder.

(3)  Det biobaserade industrikonsortiet Aisbl (nedan kallat konsortiet), som är en annan medlem i det gemensamma företaget BBI än unionen, är fortsatt skyldig, och redo, att bidra till driftskostnaderna för det gemensamma företaget BBI med det belopp som anges i artikel 12.4 i stadgarna. Konsortiet har dock föreslagit ett alternativt sätt att lämna det finansiella bidraget, nämligen genom finansiella bidrag från dess ingående enheter på nivån indirekta åtgärder.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3a)  Konsortiets förslag till alternativt sätt att lämna det finansiella bidraget har präglat denna förordning, samtidigt som det gemensamma företaget BBI:s unika egenskaper erkänns. Kommissionen kommer att undersöka hur det alternativa sättet att lämna finansiella bidrag kan tillämpas på andra gemensamma företag, och framför allt det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Målet för BBI-initiativet, nämligen att bedriva verksamhet genom samarbete mellan intressenter längs hela de biobaserade värdekedjorna, inklusive små och medelstora företag, forsknings- och teknikcentrum samt högskolor och universitet, kan uppnås endast om konsortiet och dess ingående enheter kan lämna det finansiella bidraget inte bara som betalningar till det gemensamma företaget BBI, utan även som finansiella bidrag till indirekta åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget BBI.

(4)  Målet för BBI-initiativet, nämligen att i överensstämmelse med prioriteringarna i Horisont 2020 bedriva verksamhet genom samarbete mellan intressenter längs hela de biobaserade värdekedjorna, inklusive små och medelstora företag, forsknings- och teknikcentrum samt högskolor och universitet, och att göra unionen ledande inom forskning, demonstration och spridning på marknaden för biobaserade produkter och biobränslen, kan uppnås endast om konsortiet och dess ingående enheter kan lämna det finansiella bidraget inte bara som betalningar till det gemensamma företaget BBI. Syftet med detta nya bidragssätt är att se till att de finansiella bidragen blir mer kommersiellt gångbara för konsortiet och dess ingående enheter, vilket i sin tur bör göra det lättare för dem att fullgöra sina finansiella skyldigheter inom den fastställda tidsfristen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4a)  I sitt förfarande för det gemensamma företaget angav kommissionen de föreslagna ändringarnas effekter och effektivitet och vilka lärdomar som dragits. Kommissionen bör lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av denna förordnings effektivitet, mot bakgrund av konsortiets skyldighet att lämna sitt finansiella bidrag senast den 31 december 2024.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  I framtida fall bör kommissionen alltid genomföra ett offentligt samråd för att säkerställa att föreslagna ändringar accepteras av alla intressenter och utarbetas på ett så transparent och öppet sätt som möjligt. Samtidigt bör kommissionen göra konsekvensbedömningar av de föreslagna åtgärderna, såvida inte riktlinjerna för bättre lagstiftning tydligt anger något annat.


MOTIVERING

Allmän bakgrund

Forskning och innovation är högriskverksamheter och det finns ingen garanti för framgång. Om risken för utebliven framgång är för stor kan det hända att den privata sektorn inte är beredd att investera, även om de ekonomiska vinsterna och samhällsvinsterna skulle kunna vara mycket stora. Forskningsinvesteringarnas ekonomiska vinster kan dessutom fångas upp av andra, vilket leder till att enskilda företag inte är beredda att investera. Dessa allmänna marknadsmisslyckanden är ett starkt skäl för offentligt stöd till privat forsknings- och innovationsverksamhet. I ett antal fall gör dock sektorernas storlek, utmaningarnas och teknikens komplexitet, de långa tidsperioderna och nödvändiga investeringars storlek att det inte är ändamålsenligt med offentligt stöd till enskilda projekt. Det är för dessa fall som strukturerade partnerskap behövs mellan den offentliga och privata sektorn för att gemensamt utveckla, finansiera och genomföra ambitiösa forsknings- och innovationsagendor.

För sektorer som verkar på EU-nivå och internationell nivå och där storleken på investeringarna överstiger enskilda medlemsstaters medel är den effektivaste strategin att etablera sådana partnerskap på EU-nivå. Därför inrättades gemensamma teknikinitiativ och gemensamma företag som europeiska institutionella offentlig-privata partnerskap för genomförande av vissa etablerade europeiska teknikplattformars strategiska forskningsagenda.

Sex gemensamma teknikinitiativ/ gemensamma företag inom ramen för det sjunde ramprogrammet för forskning:

– Nanoelektronik (Eniac).

– Inbyggda datasystem (Artemis).

– Innovativa läkemedel (IMI).

– Flygteknik och lufttransport (CleanSky).

– Bränsleceller och vätgas (FCH).

– Ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänster (Sesar).

Den rättsliga ramen förnyades i och med Horisont 2020 och ledde till en förenkling av bestämmelserna och förfarandena. Eniac och Artemis slogs samman i ett enda gemensamt företag för elektroniska komponenter och system, Ecsel, och två ytterligare gemensamma företag bildades, det gemensamma företaget för biobaserade industrier och det gemensamma företaget Shift2Rail.

Sju gemensamma företag är för närvarande verksamma och får 7,35 miljarder euro i bidrag från Horisont 2020.

Det gemensamma företaget för biobaserade industrier

Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (nedan kallat gemensamma företaget BBI) inrättades genom förordning (EU) nr 560/2014 för att vara i drift i tio år fram till 2024. Målet med det gemensamma företaget BBI är att samla alla relevanta parter och bidra till utvecklingen av EU som en viktig konkurrent inom forskning, demonstration och spridning på marknaden för biobaserade produkter och biobränslen. Budgeten på 3705 miljoner euro kommer dels från EU (975 miljoner euro från Horisont 2020: 800 miljoner från samhällsutmaning 2 och 175 miljoner från LEIT KET Bioteknik), dels från konsortiet för biobaserade industrier med 2730 miljoner euro.

Föredraganden är övertygad om att ett effektivt forskningssamarbete mellan de offentliga och privata sektorerna är viktigt för att åstadkomma de bästa resultaten för EU-medborgarna. Effektivt samarbete måste baseras på en välfungerande organisatorisk och finansiell struktur så att alla berörda parter uppfyller sina åtaganden.

De första åren för det gemensamma företaget BBI har visat att hanteringen av finansiella bidrag (metoden för att lämna finansiella bidrag) för driftskostnader behöver ändras. Enligt den nuvarande förordningen förväntas den privata sektorn (representerad av konsortiet) ge finansiella bidrag till driftskostnader direkt till budgeten för det gemensamma företaget BBI (dvs. finansiella bidrag på programnivå). Konsortiet har påpekat att detta är ohållbart ur kommersiell synvinkel för många företag. Med nuvarande system kan företagens bidrag gå till den gemensamma budgeten utan att de får några fördelar av de projekt som finansieras av det gemensamma företaget BBI (med sådana bidrag).

Det finansiella bidraget från konsortiet uppgick i slutet av 2016 till endast 0,75 miljoner euro av det sammanlagda beloppet på 182,5 miljoner euro senast utgången av 2024, vilket visar att den nuvarande rättsliga ramen är ohållbar. I enlighet med artikel 4.5 i förordningen om det gemensamma företaget BBI har det låga privata finansiella bidraget lett till att EU proportionerligt skjutit upp sitt bidrag, vilket för närvarande uppgår till 70 miljoner euro. Den lösning som man kommit fram till och som alla berörda parter (kommissionen och konsortiet) enats om är att företag ska få lämna finansiella bidrag även genom direkta betalningar till andra mottagare i konsortiet (dvs. finansiella bidrag på projektnivå).

Kommissionen har reagerat positivt på konsortiets synpunkter och föreslår att bidrag som betalas av konsortiets medlemmar direkt till enskilda projekt också ska vara tillåtna, som en del av den övergripande ordningen för det gemensamma företaget BBI. Ändringen av förordningen rör därför enbart artikel 12 i stadgarna för det gemensamma företaget BBI (i bilagan till rådets förordning (EU) nr 560/2014) där formerna för finansiella bidrag anges. Föredraganden är övertygad om att det ligger i den europeiska forskningens intresse att artikel 12 i stadgarna för det gemensamma företaget BBI ändras så att ansökningsomgången för 2018 (som ska offentliggöras tidigt på våren) kan genomföras enligt den nya finansiella strukturen.

Föredraganden stöder kommissionens förslag men betonar följande:

–  Konsortiets skyldighet att ge det finansiella bidraget (182,5 miljoner euro) samt graden av ansvarighet för att denna skyldighet efterlevs ska inte påverkas av förslaget.

–  Det nuvarande förslaget ska inte påverka konsortiets finansiella bidrag till de administrativa kostnaderna som avses i artikel 12.2 i stadgarna för det gemensamma företaget BBI.

–  Relevanta parter, dvs. de nationella företrädarna i gruppen med staternas företrädare och medlemmar från den akademiska världen som ingår i den vetenskapliga kommittén har hörts om det nuvarande förslaget och har yttrat sig positivt om den föreslagna strategin.

–  Alla ansökningsomgångar kommer att fortsätta att omfattas av Horisont 2020-reglerna.

–  Det gemensamma företaget BBI ska fortsätta att bidra med ekonomiskt stöd till åtgärder genom öppna och transparenta förfaranden, efter öppna och konkurrensutsatta ansökningar och ska fortsätta att välja ut vilka förslag som ska finansieras, efter en opartisk teknisk utvärdering utförd av oberoende experter.

–  Det gemensamma företaget BBI ska utarbeta kompletterande riktlinjer efter det att den ändrade förordningen antagits och modellen för bidragsavtal ska ändras i enlighet med detta.


YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (5.9.2017)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier

(COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Föredragande av yttrande: Luke Ming Flanagan

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden och utskottet anser att de ändringar som kommissionen föreslår kommer att möjliggöra större flexibilitet att få finansiella bidrag från andra källor än EU-budgeten. Ändringarna som redan är framgångsrikt i bruk i vissa andra gemensamma företag borde förbättra multiplikationseffekten och leda till optimalare användning av skattebetalarnas pengar. Om rådet antar ändringarna kommer budgetkontrollutskottet att under nästa förfarande för beviljande av ansvarsfrihet noga övervaka hur ändringen av finansieringsreglerna påverkat det gemensamma företagets resultat.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2a)  I enlighet med ett förslag från det biobaserade industrikonsortiet Aisbl (nedan konsortiet) bör gemensamma företaget BBI genomföra programmet i bättre samarbete med aktörerna, särskilt små och medelstora företag inom den biobaserade värdekedjan.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3a)  Konsortiets förslag till alternativt sätt att lämna det finansiella bidraget har präglat denna förordning, samtidigt som det gemensamma företaget BBI:s unika egenskaper erkänns. Kommission bör undersöka hur det alternativa sättet att lämna finansiella bidrag kan tillämpas på andra gemensamma företag, och framför allt det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4a)  Kommissionen angav i sitt förfarande för gemensamma företag de föreslagna ändringarnas effekter och effektivitet och vilka lärdomar som kan dras. Kommissionen bör lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om denna förordnings effektivitet, mot bakgrund av konsortiets skyldighet att lämna sitt finansiella bidrag senast den 31 december 2024.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4b)  Kommissionen bör göra en kostnads-nyttoanalys av det gemensamma företaget BBI:s återstående projekt mot bakgrund av det alternativa sättet att lämna bidrag som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Stadgarna måste därför ändras så att konsortiet och dess ingående enheter kan lämna det finansiella bidraget uppgående till hela det belopp som anges i artikel 12.4 i stadgarna och på ett sådant sätt att dessa bidrag kan lämnas inte bara som betalningar till det gemensamma företaget BBI, utan även som finansiella bidrag till indirekta åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget BBI samt rapporteras till det gemensamma företaget BBI.

(5)  Stadgarna måste därför ändras så att konsortiet och dess ingående enheter kan lämna det finansiella bidraget uppgående till hela det belopp som anges i artikel 12.4 i stadgarna och på ett sådant sätt att dessa bidrag kan lämnas inte bara som betalningar till det gemensamma företaget BBI, utan även som finansiella bidrag till indirekta åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget BBI samt rapporteras till det gemensamma företaget BBI. En uppföljningsrevision bör dock göras så snart som möjligt för att säkerställa att konsortiet fortsätter att uppfylla sina åtaganden efter genomförandet av denna förordning.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5a)  För att öka insynen i förfarandet bör kommissionen genomföra ett brett samråd med full delaktighet för berörda parter, samt utarbeta en rapport om effekterna av de föreslagna åtgärderna.

Motivering

För ökad insyn bör kommissionen genomföra detta samråd så att de föreslagna ändringarna får stöd av berörda parter.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier

Referensnummer

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Ansvarigt utskott

 

ITRE

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

15.6.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Luke Ming Flanagan

7.6.2017

Behandling i utskott

12.7.2017

 

 

 

Antagande

4.9.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

17

+

ALDE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Greens/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (21.6.2017)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) nr 560/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier

(COM(2017)0068 – C8‑0118/2017 – 2017/0024(NLE))

Föredragande av yttrande: Franc Bogovič

KORTFATTAD MOTIVERING

Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (nedan kallat BBI) är ett offentlig-privat partnerskap på 3,7 miljarder euro mellan EU och konsortiet för biobaserade industrier (nedan kallat konsortiet). Det syftar till att frigöra Europas potential inom bioekonomin genom att omvandla förnybara naturresurser till biobaserade produkter, material och bränslen med hjälp av innovativ teknik och bioraffinaderier.

BBI inrättades genom förordning (EU) nr 560/2014 och ska vara i drift fram till 2024. Under den perioden är unionens ekonomiska bidrag 975 miljoner euro, medan den privata sektorn ska bidra med 2 730 miljoner euro till finansieringen. Finansieringen från den privata sektorn sker på två olika sätt: den största delen ges ”in natura” och går inte genom BBI:s budget, samtidigt som en mindre del betalas av industrin till BBI genom konsortiet.

I det här sammanhanget har det uppstått problem, eftersom vissa företag i sektorn har svårt att bidra till BBI i stort men är villiga att bidra till vissa individuella projekt. För att se till att de utlovade bidragen verkligen erhålls föreslår därför kommissionen att bidrag som betalas direkt av konsortiets medlemmar till individuella projekt ska vara tillåtna som en del av hela BBI-ordningen.

Det bör noteras att denna lösning redan har tagits i bruk för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2.

Förslaget syftar endast till att ändra två punkter i BBI:s stadga, som ligger som bilaga till förordning (EU) nr 560/2014. Dessa småändringar innebär att det gemensamma företagets driftskostnader kan täckas även genom direkta bidrag från industrin och inte bara genom bidrag via konsortiet och BBI. Den privata sektorns totala finansieringsskyldighet minskas inte.

Föredraganden föreslår därför att parlamentet godkänner denna ändring. Föredraganden anser även att utskottet för regional utveckling bör ordna en diskussion med kommissionen om den kommande översynen av den bioekonomiska strategin innan den antas, enligt planen i november 2017, och om det bioekonomiska manifest som förbereds av de olika intressenterna.

******

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag godkänns.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier

Referensnummer

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Ansvarigt utskott

 

ITRE

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

3.4.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Franc Bogovič

28.2.2017

Antagande

20.6.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Franc Bogovič, James Carver, Rosa D’Amato, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elena Gentile, Arndt Kohn, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Anna Hedh

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

21

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Elena Gentile, Anna Hedh, Arndt Kohn, Constanze Krehl, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

3

-

EFDD

James Carver, Rosa D'Amato

NI

Konstantinos Papadakis

 

2

0

Verts/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Bildande av det gemensamma företaget för biobaserade industrier

Referensnummer

COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

21.3.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

3.4.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

15.6.2017

REGI

3.4.2017

 

 

Föredragande

       Utnämning

Miroslav Poche

17.5.2017

 

 

 

Behandling i utskott

11.7.2017

 

 

 

Antagande

2.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

1

12

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Claudia Schmidt

Ingivande

6.10.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

ENF

Barbara Kappel

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

12

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D'Amato

ENF

Nicolas Bay

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

VERTS/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy