ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία

11.10.2017 - (2017/2038 (INI))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Soraya Post

Διαδικασία : 2017/2011(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0294/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0294/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία

(2017/2038(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της ΣΕΕ, και ειδικά τη δεύτερη και την τέταρτη έως έβδομη περίπτωση,

–  έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση, και το άρθρο 6 της ΣΕΕ,

  έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το άρθρο 10 και το άρθρο 19 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000 (εφεξής «Χάρτης»), που θεσπίσθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007 στο Στρασβούργο και τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας τον Δεκέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου 1989, και ιδίως το άρθρο 3 αυτής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/70/L.1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Μετασχηματισμός του κόσμου μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/60/7 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 1ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την άνοδο της αθιγγανοφοβίας και της ρατσιστικής βίας κατά των Ρομά στην Ευρώπη, που εγκρίθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Σύσταση Πολιτικής αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), σχετικά με την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας και των διακρίσεων κατά των Ρομά,

–  έχοντας υπόψη τον «Χάρτη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων για μια μη ρατσιστική κοινωνία» που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην 32η σύνοδό του τον Μάρτιο 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1985 (2014) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Η κατάσταση και τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων στην Ευρώπη» καθώς και το ψήφισμα 2153 (2017) του ίδιου σώματος με θέμα «Προώθηση της ένταξης των Ρομά και των Πλανοβίων»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα Thorbjorn Jagland της 11ης Απριλίου 2017 σχετικά με τους 10 στόχους για τα επόμενα 10 έτη,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της ΔΟΕ του 1958 (αριθ. 111) για τις διακρίσεις στην απασχόληση και στο επάγγελμα,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής[1],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία[2],

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου[3],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας[4],

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη, το συμπέρασμα του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την επιτάχυνση της ένταξης των Ρομά, και το συμπέρασμα του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 14/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα,

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με την ένταξη των Ρομά (COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424), συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης με τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» (COM(2011)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων τρία έτη μετά» (COM(2016)0646),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τους Ρομά[5],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ρομά – αθιγγανοφοβία στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο[6],

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015[7], και ειδικότερα τις παραγράφους 117-122 σχετικά με τα δικαιώματα των Ρομά,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα που συνέταξε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016,

–  έχοντας υπόψη τις έρευνες EU-MIDIS I και II του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφορες άλλες έρευνες και εκθέσεις σχετικά με τους Ρομά,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 14/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η χρηματοδοτική στήριξή της για την ένταξη των Ρομά»: πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία, αλλά απαιτούνται περαιτέρω επιτόπιες προσπάθειες,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «Discrimination in the EU in 2015» (Διακρίσεις στην ΕΕ το 2015),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις και συστάσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), μεταξύ άλλων, το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά και των Σίντι εντός της περιοχής του ΟΑΣΕ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις και συστάσεις των οργανισμών παρατήρησης και ελέγχου και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και κυρίως του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Δικαιώματα των Ρομά, των Fundación Secretariado Gitano, OSF, ERGO, και της Διεθνούς Αμνηστίας,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο αναφοράς για την αθιγγανοφοβία που συνέταξε η Συμμαχία κατά της Αθιγγανοφοβίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Ιστορίας με τίτλο «Καταπολέμηση της θεσμικής αθιγγανοφοβίας: απαντήσεις και ελπιδοφόρες πρακτικές στην ΕΕ και σε επιλεγμένα κράτη μέλη»,

  έχοντας υπόψη το νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ρομά για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό (ERIAC) στο Βερολίνο, το οποίο στοχεύει στην εδραίωση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παρουσίας των 12 εκατομμυρίων Ρομά στην Ευρώπη, ενθαρρύνει την αυτοέκφρασή τους και, μέσω αυτού, συμβάλλει στην καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0294/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά δεν απολαμβάνουν ακόμη και σήμερα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους στην Ευρώπη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά αποτελούν μέρος του πολιτισμού και των αξιών της Ευρώπης και έχουν συμβάλει στον πολιτιστικό πλούτο, την ποικιλομορφία, την οικονομία και την κοινή ιστορία της ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αθιγγανοφοβία είναι μια συγκεκριμένη μορφή ρατσισμού, μια ιδεολογία που βασίζεται στη φυλετική ανωτερότητα, μια μορφή απάνθρωπης μεταχείρισης και θεσμικού ρατσισμού που τροφοδοτήθηκε από ιστορικές διακρίσεις και η οποία εκφράζεται, μεταξύ άλλων, με βία, ρητορική μίσους, εκμετάλλευση, στιγματισμό και με το πλέον κατάφωρο είδος διάκρισης·[8]

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, επίμονη και διαρθρωτική αθιγγανοφοβία[9] μπορεί να ανιχνευθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη σε καθημερινή βάση, δεδομένου ότι εκδηλώνεται, για παράδειγμα, υπό τη μορφή ατομικής και θεσμικής παραμέλησης, διακρίσεων, ανισότητας, αποδυνάμωσης, υποτίμησης, υπονόμευσης, ετεροποίησης και αναζήτησης εξιλαστήριων θυμάτων, στιγματισμού, ρητορικής μίσους και μετατροπής τους σε θύματα βίας, ακραίας φτώχειας και έντονου κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη βρίσκεται σε αυξητική τροχιά και ότι πολιτικά κόμματα αυξάνουν τη δημοτικότητά τους εκφράζοντας απερίφραστα αισθήματα εναντίον των Ρομά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μορφές αθιγγανοφοβίας εντοπίζονται στο έργο και στον τρόπο λειτουργίας δημόσιων αρχών και θεσμών σε όλους τους τομείς των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα, οι οποίες εκδηλώνονται συνήθως στην απουσία μέριμνας για διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης ή οποιασδήποτε πρόσβασης των Ρομά σε δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφελείας, στη μη αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων και ισότιμης μεταχείρισης, στον αποκλεισμό των Ρομά από τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και παραγωγής γνώσης, στην υποεκπροσώπησή τους σε επίσημους φορείς σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, στην κατάρτιση προγραμμάτων που εισάγουν διακρίσεις και στην κατάχρηση ευκαιριών χρηματοδότησης για τη βελτίωση της ζωής των Ρομά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακούσια αθιγγανοφοβία παρατηρείται ακόμη και στον τρόπο λειτουργίας των οργάνων της ΕΕ, δεδομένου ότι πολλά προγράμματα και κονδύλια της ΕΕ που θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης και τις προοπτικές ζωής των Ρομά δεν φτάνουν ποτέ σε αυτούς ή αναφέρουν συμβολικά τους Ρομά μεταξύ των αποδεκτών τους, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και τις διακρίσεις που υφίστανται∙

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αθιγγανοφοβία, όσο ασυνείδητη μπορεί να είναι, μπορεί να καθίσταται εμφανής στο ενωσιακό κεκτημένο, το οποίο συχνά αγνοεί την πραγματικότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ρομά, οι οποίοι, λόγω των πολλαπλών μορφών διάκρισης που έχουν υποστεί εδώ και αιώνες, δεν μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες, και το ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχει το ενωσιακό κεκτημένο στους άλλους πολίτες της ΕΕ∙

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επίμονη πατερναλιστική αντιμετώπιση των Ρομά, που μπορεί να ανιχνευθεί τόσο στη γλώσσα όσο και στις ενέργειες στην κοινωνία μας, όταν απλώς υπογραμμίζεται η ανάγκη «ενσωμάτωσης» ή «ένταξης» των Ρομά, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται μια θεμελιώδης αλλαγή προσέγγισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένειά τους, καθώς και η πλήρης άσκηση αυτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά αναφέρονται συνεχώς ως ευάλωτη ομάδα, όταν, στην πραγματικότητα, η στέρηση των απαράγραπτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά και η άρνηση ισότιμης μεταχείρισης και πρόσβασής τους στην ευημερία, τις υπηρεσίες, την πληροφόρηση, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την απασχόληση κ.λπ. υποδηλώνει ότι αυτό που καθιστά τους Ρομά ευάλωτους είναι οι δομές που έχουν δημιουργηθεί και συντηρούνται από τους κρατούντες· εκτιμώντας ότι τούτο καταδεικνύει πως οι αρμόδιες αρχές αγνόησαν τις ευθύνες τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Αίσθημα του ανήκειν και συμμετοχή

1.  υπογραμμίζει ότι για να καταπολεμηθεί η υποσυνείδητη κοινωνική αποδοχή του αποκλεισμού των Ρομά, να καταπολεμηθούν οι εναντίον τους διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός τους και για να καταρριφθούν τα στερεότυπα που δημιουργήθηκαν και ενισχύθηκαν μέσω της λαϊκής λογοτεχνίας, των μέσων ενημέρωσης, των τεχνών και της γλώσσας στη διάρκεια των αιώνων, είναι σημαντικό να εκπαιδευθεί ο κορμός των κοινωνιών σχετικά με την ποικιλομορφία των Ρομά, την ιστορία τους, τον πολιτισμό τους και τις μορφές, την έκταση και τη σοβαρότητα της αθιγγανοφοβίας που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους∙ καλεί εν προκειμένω τα κράτη μέλη να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για τους Ρομά πολίτες τους και να δρομολογήσουν μακρόπνοες εκστρατείες αύξησης της συνειδητοποίησης και διατομεακής ευαισθητοποίησης∙

2.  θεωρεί την ενεργό και ουσιαστική κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτισμική συμμετοχή των Ρομά ως βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αθιγγανοφοβίας και τη δημιουργία της απαραίτητης αμοιβαίας εμπιστοσύνης προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας∙ επισημαίνει την κοινή αρμοδιότητα της Επιτροπής και των κρατών μελών από αυτή την άποψη· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν στρατηγικές τόσο πρόληψης όσο και αντίδρασης, με βάση πραγματικές, συστηματικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους Ρομά και ΜΚΟ και να επιδιωχθεί η συμμετοχή τους στη λειτουργία, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των βασικών προγραμμάτων και έργων που δρομολογούνται σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού∙ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία ανεξάρτητων οργανώσεων πολιτών και δημόσιων ιδρυμάτων Ρομά και την ενδυνάμωση μιας νέας προοδευτικής ηγεσίας των Ρομά·

Συμφιλίωση και οικοδόμηση εμπιστοσύνης

3.  παροτρύνει την Επιτροπή, για λόγους οικοδόμησης ουσιαστικής αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να συστήσει Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης σε επίπεδο ΕΕ (είτε εντός υφιστάμενων δομών είτε ως χωριστό φορέα) προκειμένου να αναγνωριστούν οι διώξεις, ο αποκλεισμός και οι αποκηρύξεις που υπέστησαν οι Ρομά ανά τους αιώνες, να υπάρξει καταγραφή τους σε επίσημη λευκή βίβλο και να υπάρξει σε συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμπειρογνωμόνων των Ρομά στην εκτέλεση αυτών των καθηκόντων·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν (είτε εντός υφιστάμενων δομών είτε ως χωριστό φορέα) εθνικές επιτροπές αλήθειας και συμφιλίωσης, προκειμένου να αναγνωριστούν οι διώξεις, ο αποκλεισμός και οι αποκηρύξεις που υπέστησαν οι Ρομά ανά τους αιώνες, με παράλληλη συμμετοχή βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, νομικών, εκπροσώπων των Ρομά, ΜΚΟ και οργανώσεων της βάσης, έτσι ώστε να τεκμηριωθούν αυτά σε επίσημη λευκή βίβλο, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντάξουν την ιστορία των Ρομά στα προγράμματα σπουδών στα σχολεία·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος των Ρομά, να ανακηρύξουν τη 2α Αυγούστου ως Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά, και να παράσχουν τη δέουσα και άμεση αποκατάσταση στους επιζώντες του ολοκαυτώματος μέσω απλουστευμένης διαδικασίας, συνοδευόμενης από μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τα θύματα των Ρομά στις εορταστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στις 27 Ιανουαρίου κάθε έτους για να τιμήσουν την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος και να διοργανώσουν εθελοντικά μαθήματα επιμόρφωσης για τους δημόσιους υπαλλήλους σχετικά με το Ολοκαύτωμα των Ρομά∙

Διενέργεια ελέγχων επιδόσεων

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, ενώ στα κράτη μέλη εφαρμόζονται πολυάριθμα στοχοθετημένα προγράμματα, τα περισσότερα βασικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, δεν καταφέρνουν να φτάσουν στους κατεξοχήν μειονεκτούντες, και ιδίως στους Ρομά· ως εκ τούτου, καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να ελέγχει διεξοδικότερα και σε τακτική βάση τις επιδόσεις προγραμμάτων της ΕΕ, όπως τα προγράμματα απασχόλησης και εκπαίδευσης της ΕΕ, π.χ. το Erasmus+ και η «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων»·

7.  καλεί την Επιτροπή:

–  να αξιολογήσει τα προγράμματα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ προκειμένου να καθορίσει εάν πληρούν την απαίτηση της αποφυγής των διακρίσεων και της συμμετοχής, και, όπου είναι αναγκαίο, να λάβει διορθωτικά μέτρα, χωρίς καθυστέρηση,

–  να εφαρμόσει ένα ισχυρό, βασιζόμενο στην ποιότητα και μακρόπνοο σύστημα παρακολούθησης και χρηματοοικονομικής λογιστικής για τον έλεγχο των επιδόσεων των κρατών μελών κατά τη χρήση ενωσιακών προγραμμάτων,

–  να μεριμνήσει για την ενεργό συμμετοχή των Ρομά αποδεκτών των έργων στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης κατά τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή,

–  να εξασφαλίσει ότι ο υφιστάμενος μηχανισμός καταγγελιών θα καταστεί περισσότερο προσπελάσιμος και διαφανής για τους κατοίκους, τις ΜΚΟ και τις αρχές ώστε να μπορούν να αναφέρουν κονδύλια και προγράμματα της ΕΕ που εισάγουν διακρίσεις,

–  να αναστέλλει τη χρηματοδότηση σε περιπτώσεις κακής χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ,

–  να μεταρρυθμίσει τα ΕΔΕΤ, προκειμένου να παρέχουν οικονομική βοήθεια για την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας με πιο προορατικό τρόπο, και,

–  να διευρύνει τα χρηματοδοτικά προγράμματα «Ευρώπη για τους πολίτες» και «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των οργανισμών παρατήρησης και ελέγχου της κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση της αθιγγανοφοβίας και τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη:

–  να διασφαλίσουν ότι οι σχετικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και έχουν πιθανές επιπτώσεις για την κοινότητα των Ρομά δεν συνεπάγονται αποκλεισμούς και καταπολεμούν τον διαχωρισμό,

–  να εξασφαλίσουν ότι οι πρακτικές διαχωρισμού περιγράφονται σαφώς και εξαιρούνται ρητά από τη χρηματοδότηση,

–  να βελτιώσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης που δημιουργούνται παρέχουν μια πραγματική και βιώσιμη λύση για τη μακροχρόνια ανεργία, λύση που είναι απαραίτητη για την αξιοπρεπή διαβίωση,

–  να διασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων πόρων, και,

–  να αυξήσουν το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον συντονισμό μεταξύ των τοπικών και των εθνικών αρχών για την εξάλειψη των διοικητικών και πολιτικών φραγμών και την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά, ιδίως των παιδιών·

10.  υπενθυμίζει τη σύσταση του Συμβουλίου του 2013, σύμφωνα με την οποία η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και η καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων, καθώς και μεταξύ άλλων η κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά, θα πρέπει να διευκολυνθούν με τη διάθεση σε κάθε κράτος μέλος τουλάχιστον του 20 % των συνολικών πόρων του ΕΚΤ σε κάθε κράτος μέλος για επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο∙

Παροχή ίσων δικαιωμάτων και καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας μέσω της εκπαίδευσης

11.  υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, ως εκ τούτου, εμπίπτουν στο πεδίο των αξιών της ΕΕ που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ∙ υπενθυμίζει ότι μπορεί να αναληφθεί δράση από την ΕΕ εάν υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης από τα κράτη μέλη των εν λόγω αξιών σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΣΕΕ∙ υποστηρίζει τη θέσπιση ενός ισχυρού μηχανισμού παρακολούθησης και επιβολής κυρώσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα πρότυπα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος θα ωφελήσει σημαντικά τους Ρομά, καταπολεμώντας ουσιαστικά τις εκδηλώσεις αθιγγανοφοβίας και τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους∙

12.  καλεί τα κράτη μέλη, με βάση τις ανησυχητικές εκθέσεις ΜΚΟ και οργανώσεων παρατήρησης και ελέγχου:

–  να εφαρμόσουν και να επιβάλουν την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000, προκειμένου να προληφθούν και να εξαλειφθούν αποτελεσματικά όλες οι μορφές διακρίσεων σε βάρος των Ρομά και να διασφαλιστεί ότι οι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί διοικητικοί κανονισμοί δεν εισάγουν διακρίσεις και δεν οδηγούν σε πρακτικές διαχωρισμού∙

–  να εφαρμόσουν και να επιβάλουν την απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, δεδομένου ότι παρέχει τα εργαλεία για την επιτυχή καταπολέμηση της αθιγγανόφοβης ρητορικής και της βίας κατά των Ρομά

13.  καλεί την Επιτροπή να προσφέρει βοήθεια στα κράτη μέλη σε σχέση με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των οδηγιών για την ίση μεταχείριση και να συνεχίσει να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον όλων των κρατών μελών, ανεξαιρέτως, που παραβιάζουν ή δεν ενσωματώνουν στο εθνικό δίκαιο ή δεν εφαρμόζουν τις οδηγίες για την ίση μεταχείριση, όπως η οδηγία για τη φυλετική ισότητα (2000/43/ΕΚ)[10], η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή (2004/38/ΕΚ)[11], η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων (2012/29/ΕΕ)[12], η απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου (2008/913/ΔΕΥ) σχετικά με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία[13], η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (2010/13/EΕ)[14], και η οδηγία του Συμβουλίου για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών (2004/113/ΕΚ)[15] όπως και αυτή για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (2000/78/ΕΚ)[16]·

14.  καλεί την Επιτροπή και στο Συμβούλιο να άρουν το αδιέξοδο και να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη λεγόμενη οδηγία κατά των διακρίσεων∙

15.  καταδικάζει την άρνηση ορισμένων κρατών μελών να παραδεχτούν την ανισότητα που υφίστανται οι Ρομά υπήκοοί τους, την έλλειψη πολιτικής βούλησής τους να επανορθώσουν την αποτυχία τους να εγγυηθούν στους Ρομά την πρόσβαση και την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, καθώς και την τάση ορισμένων κρατών μελών να κατηγορούν τους ίδιους τους Ρομά για τον κοινωνικό αποκλεισμό τους που προκαλείται από τον διαρθρωτικό ρατσισμό·

16.  καλεί τα κράτη μέλη:

–  να καταδικάσουν σαφώς και να επιβάλλουν κυρώσεις για την άρνηση του Ολοκαυτώματος των Ρομά, τη ρητορική μίσους και την αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων από πολιτικούς και δημόσιους αξιωματούχους σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης,

–  να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την πρόληψη, την καταδίκη και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους κατά των Ρομά, χρησιμοποιώντας επίσης τον πολιτιστικό διάλογο,

17.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους με τις ΜΚΟ για την παροχή εκπαίδευσης όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, καθώς και για αποτελεσματική αντίκρουση των εκστρατειών ρητορικής μίσους μέσω της χαρτογράφησης των ειδικών αναγκών και απαιτήσεων των εταίρων των ΜΚΟ ως προς το θέμα αυτό∙ καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια πρόσκληση προς την κοινωνία των πολιτών σχετικά με την παρακολούθηση και αναφορά της ρητορικής μίσους, των εγκλημάτων μίσους και της άρνησης του Ολοκαυτώματος στα κράτη μέλη∙

18.  καλεί τον Πρόεδρο του να καταδικάσει και να επιβάλει κυρώσεις σε βουλευτές του ΕΚ που χρησιμοποιούν συκοφαντική, ρατσιστική ή ξενοφοβική γλώσσα ή επιδεικνύουν ανάλογες συμπεριφορές στο Κοινοβούλιο·

19.  αποδοκιμάζει την παραβίαση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των Ρομά· καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι οι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ πρέπει να ισχύουν για όλους τους πολίτες και ότι η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία δεν επιτρέπει συλλογικές απελάσεις και οποιοδήποτε είδος κατάρτισης φυλετικού προφίλ· καλεί τα κράτη μέλη προέλευσης να αναλάβουν την ευθύνη τους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού όλων των πολιτών τους και τα κράτη μέλη άφιξης να αυξήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της εκμετάλλευσης και για να αποφεύγεται η συνέχιση του αποκλεισμού στη χώρα άφιξης·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την προκατάληψη κατά των προσφύγων και αιτούντων άσυλο Ρομά στο πλαίσιο της μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν αιτούντες άσυλο από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων οι οποίοι, από αριθμητικής πλευράς, αποτελούνται από πολλούς Ρομά από τη Σερβία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και ότι αυτό μπορεί να συσχετίζεται με τους ιδιαίτερους παράγοντες που επηρεάζουν την κοινότητα των Ρομά εκεί∙ ζητεί τη συμπερίληψη ενός ειδικού κεφαλαίου για τις διώξεις λόγω αθιγγανοφοβίας στις πληροφορίες χώρας καταγωγής που αφορούν τις αντίστοιχες χώρες·

21.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον αριθμό των απάτριδων Ρομά στην Ευρώπη, που έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη άρνηση της πρόσβασής τους στις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και υγειονομικές υπηρεσίες και την ώθηση τους στο περιθώριο της κοινωνίας· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν τέλος στο καθεστώς ανιθαγένειας και να εγγυηθούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα για όλους·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν καταχωρίσεις στα μητρώα γεννήσεων χωρίς διακρίσεις και να διασφαλίσουν την ταυτοποίηση όλων των πολιτών τους, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι Ρομά να μην έχουν πρόσβαση σε όλες τις ουσιαστικές βασικές υπηρεσίες· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα για να σταματήσουν τις πρακτικές διάκρισης όσον αφορά την καταχώρηση στα μητρώα γεννήσεων και μέσω των τοπικών αρχών τους να λάβουν δραστήρια μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι κάθε παιδί θα καταχωρείται· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να παρακολουθήσει την κατάσταση στα κράτη μέλη, να γνωστοποιήσει βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την ταυτοποίηση και την προστασία ανθρώπων των οποίων η ιθαγένεια δεν έχει αναγνωριστεί και δεν έχουν πρόσβαση σε έγγραφα ταυτότητας και να δρομολογήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη σπουδαιότητα της καταχώρησης των γεννήσεων·

23.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη μη ισότιμη πρόσβαση των Ρομά στην πληροφόρηση, στις υπηρεσίες και στη φροντίδα υγείας, τη σοβαρή έλλειψη καρτών ασφάλισης υγείας μεταξύ τους, και την κακοποίησή τους λόγω φυλετικής καταγωγής· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη τυχόν φραγμών στην πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης∙ ζητεί από τα κράτη μέλη, όπου απαιτείται, να εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση προγραμμάτων διαμεσολαβητών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για τους Ρομά, να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για την υγειονομική περίθαλψη και να βελτιώσουν την πρόσβαση στον εμβολιασμό και την προληπτική υγειονομική περίθαλψη στις κοινότητες των Ρομά∙

24.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες Ρομά, οι οποίες τοποθετούνται συχνά σε χωριστούς, υποδεέστερους χώρους μητρότητας και αντιμετωπίζουν σωματική κακοποίηση, παραμέληση, ανεπαρκή και κακή μεταχείριση από το ιατρικό προσωπικό όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε κινητούς υγειονομικούς ελέγχους∙ παροτρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αμέσως έναν μηχανισμό παρακολούθησης και διορθωτικής αντιμετώπισης για τον σκοπό αυτό και να διασφαλίσουν ότι το ιατρικό προσωπικό που παραβιάζει τη δεοντολογία θα καλείται να λογοδοτήσει∙ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να προωθήσουν τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη οικοδόμηση ικανοτήτων για τις γυναίκες Ρομά, να δημιουργήσουν εξειδικευμένες δομές, όπως σημεία εκκαθάρισης, προκειμένου να παράσχουν ειδικό ενημερωτικό υλικό για την υγεία και να παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη για πρωτοβουλίες που αφορούν την υγεία της κοινότητας∙

25.  καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στα παιδιά, εφαρμόζοντας παράλληλα το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους Ρομά, παρέχοντας ιδίως πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και στην εκπαίδευση των παιδιών των Ρομά∙ τονίζει ότι η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού των παιδιών των Ρομά έχει καίρια σημασία για την καλύτερη ένταξη και ενσωμάτωση των Ρομά, επιτρέποντας στις επόμενες γενιές να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στην απασχόληση∙

26.  καλεί τα κράτη μέλη να καταδικάσουν την υποχρεωτική στείρωση και να προσφέρουν αποζημίωση στις γυναίκες Ρομά που υπέστησαν συστηματική και κρατικά χρηματοδοτούμενη στείρωση η οποία θα συνοδεύεται από δημόσια συγγνώμη στα θύματα αυτού του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας·

27.  κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το φαινόμενο της παράνομης απομάκρυνσης παιδιών Ρομά από τους γονείς τους· καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν αυτές τις υποθέσεις χωρίς καθυστέρηση και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψή τους·

28.  καταδικάζει την αμέλεια των κρατών μελών να διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση των Ρομά στη δικαιοσύνη και ισονομία για τους Ρομά, κάτι που εκδηλώνεται:

–  στην απουσία ή τις απαράδεκτα αργές διαδικασίες διασφάλισης της δικαιοσύνης για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, ιδίως εκείνων που διαπράττονται από αστυνομικούς,

–  στη δυσανάλογη ποινικοποίηση των Ρομά,

–  στην υπερβολική αστυνόμευση (κατάρτιση εθνοτικών προφίλ, διαδικασίες υπερβολικών ελέγχων στον δρόμο, αιφνίδιες έφοδοι σε καταυλισμούς Ρομά, αυθαίρετες κατασχέσεις και καταστροφές περιουσίας, υπερβολική χρήση βίας κατά τη διάρκεια συλλήψεων, απειλές, εξευτελιστική μεταχείριση, σωματική κακοποίηση και άρνηση δικαιωμάτων κατά την ανάκριση και κράτηση από την αστυνομία),

–  και στην ελλιπή αστυνόμευση των εγκλημάτων που διαπράττονται κατά των Ρομά, με παροχή ελάχιστης ή καθόλου βοήθειας, προστασίας (όπως σε περιπτώσεις εμπορίας και για θύματα ενδοοικογενειακής βίας) ή έρευνας σε περιπτώσεις εγκλημάτων που αναφέρουν οι Ρομά∙

29.  καλεί τα κράτη μέλη:

–  να εγγυηθούν ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, και να διασφαλίσουν ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, έχουν ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στα δικονομικά δικαιώματα·

–  να παράσχουν υποχρεωτική, βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, εσωτερική εκπαίδευση στους υπαλλήλους και αξιωματούχους επιβολής του νόμου σε όλα τα επίπεδα του δικαστικού συστήματος,

–  να ερευνούν τα εγκλήματα μίσους και να ασκούν δίωξη, να παρέχουν βέλτιστες πρακτικές για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση εγκλημάτων μίσους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρακινούνται ειδικά από αθιγγανοφοβία,

–  να συγκροτήσουν μονάδες καταπολέμησης του μίσους, με γνώση της αθιγγανοφοβίας, στις αστυνομικές δυνάμεις,

–  να ενθαρρύνουν την κατάλληλη αστυνόμευση και, σε περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς της αστυνομίας, να επιβάλλουν κυρώσεις,

–  να προσλάβουν επαγγελματίες στον κλάδο της επίλυσης διαφορών οι οποίοι θα εργάζονται με την αστυνομία,

–  να ενθαρρύνουν την ενεργητική πρόσληψη Ρομά ως μελών της αστυνομικής δύναμης,

–  να διασφαλίσουν ότι τα προγράμματα υποστήριξης θυμάτων ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των Ρομά και ότι τους παρέχεται συνδρομή όταν καταγγέλλουν εγκλήματα και υποβάλλουν καταγγελίες,

–  να συνεχίσουν και να διευρύνουν το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος JUSTROM, ενός κοινού προγράμματος μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόσβαση των γυναικών Ρομά στη δικαιοσύνη,

–  να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να εντείνουν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία τους για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, και,

–  να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/92/ΕΕ[17] για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και την προστασία των θυμάτων·

30.  καλεί την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ) να συνεχίσει την προσφορά κύκλων κατάρτισης στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη σχετική διατομεακή ευαισθητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων·

31.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις ευρέως διαδεδομένες διακρίσεις στον τομέα της στέγασης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια αγορά μισθώσεων και ιδιοκτησίας ακινήτων και ένα σύστημα κοινωνικής στέγασης που εισάγουν διακρίσεις, από εξαναγκαστικές εξώσεις και κατεδαφίσεις σπιτιών Ρομά χωρίς την παροχή επαρκούς εναλλακτικής στέγασης, την τοποθέτηση των Ρομά σε απομονωμένους καταυλισμούς και καταλύματα έκτακτης ανάγκης αποκομμένα από τις βασικές υπηρεσίες, την ανέγερση τοίχων γύρω από τους καταυλισμούς των Ρομά και την αποτυχία των δημόσιων αρχών να εξασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση των Ρομά στο καθημερινό δίκτυο ύδρευσης και το αποχετευτικό δίκτυο·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίσουν την ισότιμη μεταχείριση των Ρομά όσον αφορά την πρόσβαση στη στέγαση, και να αξιοποιήσουν πλήρως τα κεφάλαια της ΕΕ για να βελτιώσουν τις συνθήκες στέγασης των Ρομά, ιδίως με την προώθηση της εξάλειψης του διαχωρισμού, με την εξάλειψη κάθε χωροταξικού διαχωρισμού, με την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης με την ηγεσία των τοπικών κοινοτήτων και των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων που υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ και επίσης με μια συνεπή πολιτική σχετικά με τη δημόσια στέγαση∙ καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (όπως νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο) και σε υποδομές στέγασης σύμφωνα με τις εθνικές νομικές απαιτήσεις∙

33.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει την αρμοδιότητά της όσον αφορά τις φυλετικά υποκινούμενες αναγκαστικές εξώσεις· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε, σε περίπτωση αναγκαστικών εξώσεων, να γίνονται πλήρως σεβαστές η νομοθεσία της Ένωσης καθώς και άλλες διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί επιπλέον να αυξηθούν ο αριθμός και η διαθεσιμότητα εμπειρογνωμόνων στον τομέα της εξάλειψης του διαχωρισμού, στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, ώστε να βοηθήσουν τις αρχές να διασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία προάγουν αποτελεσματικά την εξάλειψη του διαχωρισμού, και ζητεί να εγγραφούν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΚΤ-ΕΤΠΑ) για μέτρα εξάλειψης του εδαφικού διαχωρισμού·

34.  χαιρετίζει τις προορατικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης της στέγασης των Ρομά στις πόλεις· αναγνωρίζει την πρωτοβουλία του Eurocities που συλλέγει στοιχεία μέσω μιας διαδικασίας χαρτογράφησης που εξετάζει τα χαρακτηριστικά των κοινοτήτων των Ρομά που ζουν σε πόλεις, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις αντιδράσεις των πόλεων σε αυτές·

35.  αποδοκιμάζει τον συνεχιζόμενο διαχωρισμό στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της υπερεκπροσώπησης των παιδιών Ρομά σε «ειδικά σχολεία», σχολεία μόνο για Ρομά, χωριστές τάξεις, «σχολεία κοντέινερ», κ.λπ.· καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν και να λάβουν μέτρα εξάλειψης του διαχωρισμού και άλλα αποτελεσματικά μέτρα για την εξασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης και της πλήρους πρόσβασης των παιδιών Ρομά σε υψηλής ποιότητας και γενική εκπαίδευση και να εξασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά Ρομά ολοκληρώνουν τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση· υπογραμμίζει, από αυτή την άποψη, ότι είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι λόγοι της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, και ιδίως ο ρόλος της αθιγγανοφοβίας σε αυτό το φαινόμενο· ενθαρρύνει, επιπλέον, τα κράτη μέλη να διερευνήσουν νέους τρόπους για να γεφυρωθεί το υφιστάμενο εκπαιδευτικό χάσμα μέσω της εκπαίδευσης των ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της άτυπης και μη τυπικής μάθησης· επιμένει ότι τούτο πρέπει να γίνει με παράλληλη προσοχή στις διατομεακές διακρίσεις, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων Ρομά και σχολικών διαμεσολαβητών και εξασφαλίζοντας κατάλληλους πόρους για τέτοιου είδους μέτρα∙

36.  θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητικές και απαράδεκτες τις διακρίσεις που υφίστανται οι Ρομά στον τομέα της απασχόλησης, οι οποίες χαρακτηρίζονται συνήθως από μακροχρόνια ανεργία, συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης χωρίς ιατρική και κοινωνική ασφάλιση ή συντάξεις, εμπόδια στην αγορά εργασίας (που ισχύουν ακόμη και για τους Ρομά με τριτοβάθμια εκπαίδευση) και έλλειψη δυνατοτήτων επανακατάρτισης· παροτρύνει κατά συνέπεια τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίσουν την ισότιμη μεταχείριση των Ρομά στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και να εξαλείψουν τους άμεσους και έμμεσους φραγμούς, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών, εργασιακών και επιχειρηματικών ευκαιριών για τους Ρομά, ιδίως σε αναπτυσσόμενους τεχνολογικούς τομείς∙ καλεί τα κράτη μέλη να διερευνήσουν φιλόδοξα τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν και να συμβάλουν στην κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομά και στην καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας∙ υπογραμμίζει τη σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης για τη δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές∙

38.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές που έχουν αποδειχθεί ότι έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο, όπως η επαγγελματική και πρακτική κατάρτιση, οι υπηρεσίες ατομικής παροχής συμβουλών, η αυτοαπασχόληση, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα προγράμματα πρώτης εργασιακής εμπειρίας, προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή Ρομά στην αγορά εργασίας και να αποτραπεί η μεταβίβαση της φτώχειας από γενιά σε γενιά στις κοινότητες των Ρομά∙

39.  καταδικάζει τις πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων των Ρομά, οι οποίες συχνά είναι συγκαλυμμένες ή αφανείς· τονίζει ότι οι πολιτικές που στοχεύουν σε μια αιτία διακρίσεων πρέπει να δίνουν προσοχή στην κατάσταση συγκεκριμένων ομάδων που ενδέχεται να είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πραγμάτωσης, της συμμετοχής, της πρόσβασης στην απασχόληση, της στέγασης, της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόληψης των διακρίσεων στην περίπτωση Ρομά που αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις και να συμπεριλάβουν ειδικά προγράμματα γι’ αυτούς στο ενωσιακό πλαίσιο για εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά μετά το 2020·

40.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες Ρομά είναι εκτεθειμένες σε πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις επειδή είναι γυναίκες, και επειδή ανήκουν στην εθνοτική μειονότητα των Ρομά και, ως εκ τούτου, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και πόρους· τονίζει ότι οι διακρίσεις είναι ακόμη πιο έντονες για τις γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά που δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτότητας∙ υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών Ρομά απαιτεί συγκεκριμένες και στοχοθετημένες πολιτικές που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίες επιτρέπουν την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της διά βίου μάθησης, και οι οποίες διασφαλίζουν ποιοτική στέγαση, γεγονός το οποίο είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού∙

41.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμπερίληψη ενός ειδικού κεφαλαίου σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και ότι σε κάθε ενότητα των εν λόγω στρατηγικών εφαρμόζονται μέτρα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου με στόχο την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και την προοπτική της ισότητας των φύλων, ιδίως στην κατανομή των κονδυλίων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για ένα πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, τα οποία επιτάσσουν ότι «σε όλες τις πολιτικές και δράσεις για την προώθηση της ένταξης των Ρομά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου»· καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις τοπικές αρχές να συμπεριλάβουν γυναίκες Ρομά στην προετοιμασία, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά· τονίζει την ανάγκη να συλλέγονται συστηματικά δεδομένα ανά φύλο και να αναλύονται τακτικά, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογούν κατά πόσον οι πολιτικές επιτυγχάνουν τις επιθυμητές βελτιώσεις για τα κορίτσια και τις γυναίκες Ρομά, και να αναλάβει δράση, εάν υπάρχει έλλειψη προόδου· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την προαγωγή της ισότητας των φύλων κατά την εφαρμογή όλων των πτυχών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», σύμφωνα με τη στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015·

42.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή στις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά σε σχέση με τους πρόωρους και καταναγκαστικούς γάμους και τις επιθέσεις κατά της σωματικής τους ακεραιότητας και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τη συλλογή και τη διάδοση δεδομένων σχετικά με νομικά και άλλα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας που διαπράττεται κατά γυναικών και κοριτσιών Ρομά∙

43.  ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τις τοπικές αρχές να δημιουργήσουν προγράμματα κατάρτισης και ευκαιρίες απασχόλησης για γυναίκες Ρομά∙

44.  καλεί τις κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την αποτελεσματική συμμετοχή γυναικών Ρομά στη δημόσια και πολιτική ζωή·

45.  θεωρεί ότι οι φορείς ισότητας είναι ζωτικής σημασίας για την ενημέρωση των Ρομά σχετικά με τα δικαιώματά τους, την παροχή βοήθειας σε αυτούς για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την καταγγελία διακρίσεων∙ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πρότυπα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς ισότητας διαθέτουν επαρκείς αρμοδιότητες και πόρους για να παρακολουθούν και να δρουν σε περιπτώσεις αθιγγανοφοβίας∙ καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν το έργο και τη θεσμική ικανότητα των φορέων ισότητας για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, παρέχοντάς τους επαρκείς πόρους ώστε να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική νομική και δικαστική συνδρομή και να ενισχύσουν το έργο τους με νομικούς συμβούλους Ρομά προκειμένου να διευκολυνθεί η καταγγελία των καταχρήσεων·

46.  προβληματίζεται για το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των Ρομά ως συνομιλητών ή επίσημων εκπροσώπων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών κυβερνήσεων και για την αδυναμία των κυβερνήσεων να εγγυηθούν ότι οι Ρομά απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολίτες· αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών από αυτή την άποψη· ζητεί ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων εθνικών και τοπικών αρχών, της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και των ΜΚΟ· ενθαρρύνει τους θεσμούς και τα πολιτικά κόμματα της ΕΕ και των κρατών μελών να προωθήσουν ενεργητικά την πολιτική συμμετοχή και την ενδυνάμωση των Ρομά και την πρόσληψή τους στις δημόσιες διοικήσεις∙ ζητεί τη θέσπιση στοχοθετημένων προγραμμάτων για την ενδυνάμωση των Ρομά, μεταξύ άλλων με στόχο την αύξηση και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης συμμετοχής των Ρομά, από διατομεακή σκοπιά, ως εκπροσώπων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών κυβερνήσεων∙ ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών Ρομά στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων∙

47.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν υποχρεωτική, πρακτική και διατομεακή εκπαίδευση σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εξάλειψη των διακρίσεων σε όλους τους δημόσιους αξιωματούχους που είναι επιφορτισμένοι με σχετικά καθήκοντα και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και των κρατών μελών, με σκοπό να εξοπλιστούν με τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να υπηρετούν όλους τους πολίτες από μια προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα·

48.  καλεί τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη των μέσων ενημέρωσης σε σχέση με τον επηρεασμό του τρόπου με τον οποίο γίνονται αντιληπτές οι εθνοτικές μειονότητες από την κοινή γνώμη:

–  να παρέχουν υποχρεωτική επιμόρφωση σε όσους εργάζονται στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τους ευαισθητοποιήσουν όσον αφορά τις προκλήσεις και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι Ρομά και σχετικά με τα βλαβερά στερεότυπα,

–  να προωθήσουν την πρόσληψη Ρομά στα δημόσια μέσα ενημέρωσης, και,

–  να διασφαλίσουν την εκπροσώπηση των οργανώσεων των Ρομά στα συμβούλια των μέσων ενημέρωσης·

49.  ενθαρρύνει, προκειμένου να σταματήσει με επιτυχία η διαιώνιση της αθιγγανοφοβίας, τα κράτη μέλη να εντάξουν υποχρεωτικά μαθήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την πολιτική κατάρτιση στα σχολικά προγράμματα σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να τεθεί τέρμα στην ανασφάλεια ταυτότητας των Ρομά, να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους και η ικανότητά τους να ασκούν και να απαιτούν τα ισότιμα δικαιώματά τους·

50.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις περικοπές στον δημόσιο τομέα, οι οποίες έχουν επηρεάσει δραματικά τις δραστηριότητες τόσο των κρατικών όσο και των χρηματοδοτούμενων από το κράτος ΜΚΟ για την προώθηση της ισότητας των Ρομά και για τον περιορισμό της εμβέλειας των εν λόγω έργων∙ τονίζει ότι το κράτος και τα θεσμικά του όργανα διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην προώθηση της ισότητας που δεν μπορεί να υποκατασταθεί∙

Εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά

51.  παρατηρεί με ανησυχία ότι οι προσπάθειες και τα οικονομικά μέσα που έχουν επενδυθεί,και τα πολυάριθμα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και κονδύλια που έχουν απευθυνθεί στην κοινότητα των Ρομά δεν έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, και δεν έχουν προωθήσει την ένταξη των Ρομά, ιδίως σε τοπικό επίπεδο· καλεί, κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη, προκειμένου να καταπολεμηθεί η περιθωριοποίηση, οι διακρίσεις και ο αποκλεισμός των Ρομά, και για να προωθηθεί η διαδικασία ένταξης των Ρομά και η καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας:

–  να δείξουν φιλοδοξία κατά την εκπόνηση των εθνικών τους στρατηγικών ένταξης των Ρομά, να διεξαγάγουν περαιτέρω έρευνες στις επιτυχημένες τοπικές πρακτικές και τα προγράμματα με την ενεργό συμμετοχή των Ρομά, προκειμένου να αποκαλυφθεί η κατάστασή τους, οι πραγματικότητες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, με ιδιαίτερη προσοχή στην αθιγγανοφοβία και τις συνέπειές της, με στόχο την ανάπτυξη μιας βελτιωμένης, ολοκληρωμένης και ολιστικής προσέγγισης στο ζήτημα, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο την κοινωνική και οικονομική πτυχή, αλλά καταπολεμώντας επίσης τον ρατσισμό, φροντίζοντας παράλληλα για την καλλιέργεια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης,

–  να εφαρμόσουν πλήρως τις εθνικές στρατηγικές τους ένταξης των Ρομά,

–   να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά τους και να τις επικαιροποιούν τακτικά, να καθορίσουν σαφείς δράσεις και εξατομικευμένα μέτρα, και να θέσουν μετρήσιμους στόχους και ορόσημα,

–  να συνεργαστούν στενά με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών φορέων, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, του ιδιωτικού τομέα, των οργανώσεων της βάσης και των ΜΚΟ, και να μεριμνήσουν για την ενεργητική συμμετοχή των Ρομά∙

–  να αναπτύξουν περαιτέρω τις μεθοδολογίες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τη συλλογή δεδομένων, βασιζόμενες στα πορίσματα των επιτόπιων εργασιών σχετικά με οικονομικά θέματα και με γνώμονα την ποιότητα, δεδομένου ότι υποστηρίζουν αποτελεσματικές πολιτικές βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων και μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών, των δράσεων και των μέτρων που έχουν ληφθεί και να προσδιορίσουν για ποιο λόγο τα προγράμματα και οι στρατηγικές δεν αποφέρουν τα από μακρού προσδοκώμενα αποτελέσματα∙

–  να ενδυναμώσουν τα εθνικά σημεία επαφής για τους Ρομά εξασφαλίζοντας ότι διαθέτουν επαρκή εντολή, τους απαραίτητους πόρους και τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για την εκτέλεση των συντονιστικών καθηκόντων τους∙

Η αθιγγανοφοβία στην πρώτη γραμμή μιας βελτιωμένης στρατηγικής μετά το 2020

52.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και το ευρύ φάσμα χρήσιμων μηχανισμών και ταμείων που έχουν αναπτυχθεί από την Επιτροπή για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των Ρομά και το γεγονός ότι δρομολόγησε ένα πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά έως το 2020, καλώντας τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές·

53.  καλεί την Επιτροπή:

–  να αναβαθμίσει το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά και μετά το 2020, με βάση τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA), των ΜΚΟ, των οργανώσεων παρατήρησης και ελέγχου και όλων των σχετικών εμπλεκομένων, ώστε να υπάρξει μια βελτιωμένη, επικαιροποιημένη και ακόμη πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση,

–  να θέσει την αθιγγανοφοβία στο επίκεντρο του πλαισίου της ΕΕ μετά το 2020 σε συνδυασμό με την κοινωνική ένταξη και να θεσπίσει δείκτες εξάλειψης των διακρίσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης, της υγείας κ.λπ., καθώς η αθιγγανοφοβία υπονομεύει την επιτυχή εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά∙

–  να αντιμετωπίσει την αθιγγανοφοβία ως οριζόντιο ζήτημα, και να αναπτύξει –σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τον FRA και τις ΜΚΟ– έναν κατάλογο πρακτικών βημάτων για την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας από τα κράτη μέλη∙

–  να συμπληρώσει την ομάδα εργασίας Ρομά των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής συστήνοντας ομάδα έργου σε επίπεδο Επιτρόπων για τα θέματα των Ρομά, η οποία θα συγκεντρώνει όλους τους αρμόδιους Επίτροπους που εργάζονται στον τομέα των ίσων δικαιωμάτων και της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ιθαγένειας, των κοινωνικών δικαιωμάτων, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της υγείας, της στέγασης και της εξωτερικής τους διάστασης, προκειμένου να διασφαλιστούν κονδύλια και προγράμματα της ΕΕ απαλλαγμένα από διακρίσεις και συμπληρωματικά·

–  να ενισχύσει και να συμπληρώσει το έργο της μονάδας συντονισμού της Επιτροπής για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τους Ρομά, ενισχύοντας την ομάδα, διαθέτοντας επαρκείς πόρους και απασχολώντας περαιτέρω προσωπικό, ώστε να υπάρχουν επαρκείς δυνατότητες για την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας, την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ολοκαύτωμα των Ρομά και την προώθηση της ενθύμησης του Ολοκαυτώματος·

54.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενσωματώσουν τα δικαιώματα των Ρομά στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων∙ επιμένει έντονα στην ανάγκη να καταπολεμηθεί η αθιγγανοφοβία και να προωθηθούν τα δικαιώματα των Ρομά στις υποψήφιες και στις δυνητικά υποψήφιες χώρες·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να διαδώσουν ενεργά τον ορισμό εργασίας της αθιγγανοφοβίας όπως διατυπώθηκε από την ECRI, έτσι ώστε να παρέχεται σαφής καθοδήγηση στις δημόσιες αρχές·

56.  καλεί τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και τα πολιτικά κόμματα στα κράτη μέλη να τηρήσουν τον αναθεωρημένο «Χάρτη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων για μια μη ρατσιστική κοινωνία» και τους ζητά να ανανεώνουν τακτικά τη δέσμευσή τους και να καταδικάζουν και να τιμωρούν τη ρητορική μίσους·

57.  καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκπονήσει μελέτη σχετικά με την αθιγγανοφοβία στην ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες, να εστιάσει στην αθιγγανοφοβία κατά τη διάρκεια των εργασιών του για τα θέματα των Ρομά και να την παρακολουθεί σε όλους τους συναφείς τομείς·

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στα Ηνωμένα Έθνη.

 • [1]  ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
 • [2]  ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
 • [3]  ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
 • [4]  ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1.
 • [5]  ΕΕ C 4Ε της 7.1.2011, σ. 7· ΕΕ C 308E της 20.10.2011, σ. 73· ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 112· ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 36· ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 157.
 • [6] ΕΕ C 328 της 6.9.2016, σ. 4.
 • [7]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0485
 • [8]  Γενική Σύσταση Πολιτικής αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), σχετικά με την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας και των διακρίσεων κατά των Ρομά.
 • [9]  η αθιγγανοφοβία διατυπώνεται ορισμένες φορές με διαφορετικό τρόπο και στα διάφορα κράτη μέλη αναφέρεται ορισμένες φορές με έναν ελαφρώς διαφορετικό όρο, όπως «Antiziganismus»
 • [10]  ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
 • [11]  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.
 • [12]  ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
 • [13]  ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 55.
 • [14]  ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
 • [15]  ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
 • [16]  ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
 • [17]  ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δεν ζητούμε τίποτε περισσότερο αλλά και τίποτε λιγότερο για τους Ρομά[1] από αυτό που ζητούμε για τον κύριο κορμό της κοινωνίας.

Οι Ρομά αντιμετωπίζονταν επί αιώνες με αδιανόητο και απαράδεκτο τρόπο.

Τους στέρησαν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Τους υποδούλωσαν, τους αποκλήρωσαν, τους εκδίωξαν, τους εξόντωσαν, και ακόμη και οι χειραφετημένες κοινωνίες μας δεν έχουν καταφέρει να ξεριζώσουν την κοινωνική αθιγγανοφοβία. Ως αθιγγανοφοβία ορίζεται η πεποίθηση ότι οι Ρομά είναι κατώτεροι, ικανοί για λίγα, χωρίς καμία προοπτική ή επιθυμία να συμβαδίσουν με την υπόλοιπη κοινωνία, ανίκανοι να γίνουν σωστοί πολίτες των χωρών στις οποίες κατοικούν εδώ και αιώνες· αθιγγανοφοβία είναι επίσης οι πράξεις που βασίζονται σε αυτή την πεποίθηση.

Πώς εκφράζεται η αθιγγανοφοβία στην πράξη; Σύμφωνα με τα στερεότυπα, όταν οι Ρομά ζητιανεύουν το κάνουν σαν συμμορία επαγγελματιών ή βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση επειδή είναι εγγενώς τεμπέληδες. Αν μια οικογένεια Ρομά έχει ξανθό παιδί, οι γονείς πρέπει να είναι απαγωγείς. Αν τα παιδιά τους δεν φοιτούν στο σχολείο, είναι επειδή δεν αντέχουν την πειθαρχία και είναι ελεύθερα πνεύματα. Αν είναι υποχρεωμένοι να ζουν σε απομονωμένο καταυλισμό Ρομά χωρίς πόσιμο νερό, αποχέτευση, θέρμανση συμβιώνοντας με αρουραίους, δεν πειράζει, αφού είναι συνηθισμένοι να ζουν έτσι. Και όταν τα σπίτια τους κατεδαφίζονται χωρίς να τους προσφέρεται εναλλακτική στέγη, αυτό θεωρείται επίσης αποδεκτό· μπορούν να ζουν μέσα στο κρύο, το δέρμα τους είναι λιγότερο ευαίσθητο. Μεγαλώνοντας, μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε κατ' αυτό τον τρόπο και να συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτή την κοινωνικά αποδεκτή, πολιτικά θεσμοθετημένη διαδικασία αντιμετώπισής τους σαν να μην είναι άνθρωποι.

Δεν είναι μόνον η αθιγγανοφοβία που διαμορφώνεται στο επίπεδο των συναισθημάτων μας, αλλά και οι λέξεις μέσω των οποίων εκδηλώνεται: οι Ρομά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ευάλωτη ομάδα. Αν μια ομάδα ανθρώπων στερείται των πολιτικών δικαιωμάτων της και αν της αρνούνται την ισότιμη μεταχείριση και την πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια, στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση, τότε δεν είναι ευάλωτη η ομάδα, αλλά μάλλον οι δομές που ανέπτυξαν και συντηρούν οι κρατούντες εισάγουν διακρίσεις και καθιστούν ευάλωτα τα μέλη της.

Ζητούμε να σταματήσει η πατερναλιστική αντιμετώπιση των Ρομά, τόσο σε λεκτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πράξεων. Και επειδή οι λέξεις έχουν σημασία, ζητούμε να αλλάξει επίσης ο τρόπος με τον οποίο αναφερόμαστε σε αυτούς. Για να επιτευχθεί η ένταξη των Ρομά, πρέπει να τους επιτρέπονται η πρόσβαση και η άσκηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο.

Έστω και πολύ καθυστερημένα, οι πολιτικοί πρέπει να αναλάβουν εξίσου την ευθύνη για τους Ρομά υπηκόους τους. Διαφορετικά, η πολιτική ρητορική με δηλώσεις μίσους και αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων θα διαβρώσει ακόμη περισσότερο τις κοινωνίες μας, οι οποίες θέλουμε ακόμη να πιστεύουμε, οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς, ότι θα βασίζονται στις αξίες του σεβασμού, της ανεκτικότητας και του μη αποκλεισμού.

Η αθιγγανοφοβία σε αριθμούς

Με στόχο να καταδείξει τις σοβαρές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της αθιγγανοφοβίας, ο εισηγητής παραθέτει τα πιο πρόσφατα πορίσματα ευρωπαϊκών ερευνών και ερευνητικά αποτελέσματα:

λόγω της απουσίας πραγματικής δέσμευσης για την αντιμετώπιση της αθιγγανοφοβίας επί δεκαετίες, η ζωή των περισσότερων Ρομά ανά την Ευρώπη είναι θλιβερή και χωρίς προοπτικές.

Παρόλο που οι ευρωπαϊκές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από όλο και μεγαλύτερη πολυμορφία, η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «Discrimination in the EU in 2015» (Διακρίσεις στην ΕΕ το 2015)[2] καταδεικνύει ότι 20% των ερωτηθέντων θα αισθάνονταν άβολα αν έπρεπε να εργάζονται με έναν Ρομά, και μόλις το 45% δεν θα είχαν ενδοιασμούς αν ο γιος ή η κόρη τους είχαν σχέση με Ρομά.

Οι διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής είναι η πιο διαδεδομένη μορφή διάκρισης στην ΕΕ, γεγονός που καταδεικνύεται και στα αποτελέσματα της έρευνας EU-MIDIS II[3]. Η έρευνα περιγράφει μια απαράδεκτη εικόνα της πραγματικότητας που ζουν οι Ρομά στην ΕΕ:

•  το 80% των γονέων Ρομά και των παιδιών τους που συμμετείχαν στην έρευνα είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της φτώχειας, έναντι 17% του γενικού πληθυσμού·

•  το ένα τρίτο των παιδιών Ρομά είναι πιθανό να πάει για ύπνο χωρίς να έχει φάει, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα·

•  το 47% των παιδιών δεν λαμβάνει προσχολική εκπαίδευση·

•  το ένα τρίτο των νοικοκυριών Ρομά που συμμετείχαν στην έρευνα ζουν σε σπίτι χωρίς τρεχούμενο νερό· η μία στις δύο οικογένειες Ρομά ζει χωρίς τουαλέτα, ντους ή μπάνιο μέσα στο σπίτι της· το ένα στα πέντε νοικοκυριά ζει σε σπίτι με στέγη που στάζει, υγρασία στους τοίχους και στα θεμέλια ή σαπισμένα κουφώματα·

•  63% των νέων Ρομά ηλικίας 16-24 δεν είχαν απασχόληση, ούτε λάμβαναν εκπαίδευση ή κατάρτιση κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας MIDIS II, ενώ ο μέσος όρος των ατόμων ΕΕΑΚ στην ΕΕ ανερχόταν σε 12% για την ίδια ηλικιακή ομάδα·

•  το 41% των Ρομά αισθάνονται ότι έχουν πέσει θύματα διακριτικής μεταχείρισης στο σχολείο, στους χώρους εργασίας, στον τομέα της στέγασης και στα νοσοκομεία.

Άλλοι οργανισμοί, μεταξύ αυτών ΜΚΟ, οργανισμοί παρατήρησης και ελέγχου και διεθνείς οργανισμοί, περιγράφουν με τα ίδια χρώματα τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά και τις διάφορες μορφές αθιγγανοφοβίας σε όλους τους κοινωνικούς τομείς:

Στέγαση

•  Το 40% των Ρομά που συμμετείχαν στην έρευνα είναι υποχρεωμένοι να σκαρφαλώνουν φράχτες, να διασχίζουν αυτοκινητοδρόμους ή να βρίσκονται αντιμέτωποι με αδέσποτα σκυλιά στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν το νερό που χρειάζονται καθημερινά, το οποίο όμως πολλές φορές δεν έχει ελεγχθεί ως προς την ασφάλειά του και είναι εκτεθειμένο σε ρύπους. Η μεταφορά του νερού αποτελεί κατά κύριο λόγο ευθύνη των γυναικών και των κοριτσιών. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλοί Ρομά παραμένουν χωρίς ύδρευση και αποχέτευση λόγω διακρίσεων και λόγω της αμέλειας των δημόσιων αρχών να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.[4]

•  Χιλιάδες οικογένειες Ρομά ζουν σε απομονωμένους καταυλισμούς αποκομμένοι από τις βασικές υπηρεσίες στην Ιταλία, όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένες και ακατάλληλες για ανθρώπινη διαβίωση, π.χ. κοντά σε χωματερές και διαδρόμους αεροδρομίων, γεγονός που παραβιάζει τους εθνικούς κανονισμούς στον τομέα της στέγασης καθώς και τα διεθνή πρότυπα.[5]

•  Οι διακρίσεις στον τομέα της μίσθωσης κατοικιών υποχρέωσαν περίπου 100.000 Ρομά να ζουν σε 4000 ξενώνες και κοιτώνες στην Τσεχική Δημοκρατία, όπου οι ιδιοκτήτες αυτών των άθλιων καταλυμάτων τους χρεώνουν τριπλάσια ενοίκια σε σχέση με τις αγοραίες τιμές για ένα συνηθισμένο διαμέρισμα.[6]

•  Στη Γαλλία, περισσότεροι από 10.000 Ρομά (πάνω από έξι στις δέκα οικογένειες Ρομά, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των μικρών παιδιών) εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους το 2016 – ορισμένοι περισσότερες από μία φορές – τις περισσότερες φορές στην καρδιά του χειμώνα, χωρίς πρόβλεψη για εναλλακτικό κατάλυμα.[7]

•  Στην Ιταλία, μεταξύ του 2013 και του 2016, περίπου 2200 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν ανεπίσημους καταυλισμούς χωρίς να τους προσφερθεί ικανοποιητική εναλλακτική λύση, και πολλοί από αυτούς κατέληξαν προσωρινά να συνωστίζονται σε άθλια απομονωμένα καταλύματα έκτακτης ανάγκης τα οποία δεν διέθεταν τα απολύτως απαραίτητα. Κατά μέσο όσο, καθένας από αυτούς υποχρεώθηκε σε έξωση τουλάχιστον πέντε φορές στη διάρκεια αυτής της τριετίας.[8]

•  Στη Βουλγαρία, τον Φεβρουάριο 2016, είχαν εκδοθεί 514 διαταγές κατεδάφισης κατοικιών, εκ των οποίων οι 500 (97%) ανήκαν σε Ρομά. Οι 201 από τις εν λόγω διαταγές είχαν ήδη εκτελεστεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δόθηκαν στους Ρομά – συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ευάλωτων μελών της οικογένειας – εναλλακτικά καταλύματα, με αποτέλεσμα να μείνουν άστεγοι. Οι κατεδαφίσεις στους οικισμούς των Ρομά έγιναν μαζικά. Οι Ρομά δεν ειδοποιήθηκαν για την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης των διαταγών και οι περισσότεροι από αυτούς δεν κατάφεραν να απομακρύνουν τα έπιπλα και τα προσωπικά αντικείμενά τους. Ορισμένοι από αυτούς έχασαν επίσης τα έγγραφα ταυτότητας και άλλα προσωπικά έγγραφα.[9]

•  Τα τελευταία χρόνια στη Σλοβακία υψώθηκαν 14 τείχη και φράκτες για την απομόνωση των Ρομά από την υπόλοιπη κοινωνία.[10]

Πρόσβαση στην υγεία

•  Από έρευνες στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία διαπιστώθηκε ότι τα ποσοστά θνησιμότητας των παιδιών Ρομά είναι κατά 2 έως 6 φορές μεγαλύτερα από εκείνα του γενικού πληθυσμού.[11]

•  Το προσδόκιμο ζωής των Ρομά είναι κατά 10 έτη μικρότερο από αυτό του μέσου Ευρωπαίου.[12]

•  Αρκετά νοσοκομεία στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία διαθέτουν χωριστές και υποβαθμισμένες μαιευτικές κλινικές και οι γυναίκες Ρομά γίνονται θύματα φυλετικής και σωματικής κακοποίησης στη διάρκεια του τοκετού.[13]

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

•  Ο σχολικός διαχωρισμός είναι μια επαίσχυντη πραγματικότητα ανά την Ευρώπη. Για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 στην Τσεχική Δημοκρατία, οι μαθητές Ρομά αντιστοιχούσαν στο 3,7% επί του συνόλου των μαθητών σε όλα τα πρωτοβάθμια σχολεία, ενώ αποτελούν το 30,9% του συνόλου των μαθητών που ακολουθούν προγράμματα σπουδών για παιδιά με ελαφρά νοητική υστέρηση.[14]

•  Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το 20% των Ρομά στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία έχουν φοιτήσει σε σχολείο ή τάξη που αφενός είναι ειδικής αγωγής και αφετέρου αποτελείται αποκλειστικά ή κυρίως από Ρομά· ανάλογα φαινόμενα έχουν εμφανιστεί και σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Ο ένας στους δύο Ρομά στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία έχει φοιτήσει σε κανονικό σχολείο ή τάξη που αποτελείται αποκλειστικά ή κυρίως από Ρομά· η εικόνα στην Ελλάδα, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία και τη Ρουμανία δεν είναι πολύ διαφορετική.[15]

Πρόσβαση στην απασχόληση

•  Στη Σουηδία το 2010, το 80% των Ρομά ήταν άνεργοι.[16]

•  Στην Ισπανία, ένα ποσοστό 38,5% των Ρομά έχουν μισθωτή απασχόληση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον γενικό πληθυσμό ανέρχεται σε 83,6%. Η πρόσβαση των Ρομά στην απασχόληση επηρεάζεται από τους παράγοντες των διακρίσεων και της απόρριψης λόγω εθνοτικής καταγωγής σε πολλούς τομείς, εξαιτίας των βαθιά ριζωμένων κοινωνικών προκαταλήψεων και στερεοτύπων.[17]

Ανιθαγένεια και απουσία προσωπικών εγγράφων ταυτότητας

•  Ως αποτέλεσμα του πολέμου στα Βαλκάνια, μεγάλος αριθμός Ρομά στην Ιταλία είναι απάτριδες ή κινδυνεύουν να περιέλθουν στην κατάσταση του απάτριδος. Χιλιάδες παιδιά των Ρομά που έχουν γεννηθεί στην Ιταλία βρίσκονται αβοήθητα χωρίς νομική υπόσταση και χωρίς τα βασικά δικαιώματα, παρά το γεγονός ότι οι οικογένειές τους ζουν στην Ιταλία εδώ και δεκαετίες.[18]

•  Στη Ρουμανία, εκτιμάται ότι γύρω στους 15000 Ρομά ζουν χωρίς πιστοποιητικό γέννησης με αποτέλεσμα να μην έχουν το δικαίωμα στην ταυτότητα και στην ουσιαστική αναγνώρισή τους ως πολιτών.[19]

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη και δίκαιη αστυνόμευση

•  Οι γυναίκες Ρομά υπέστησαν επί δεκαετίες αναγκαστική στείρωση στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία[20], τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία. Υπάρχουν κυβερνήσεις που δεν έχουν θεσπίσει ακόμη μηχανισμό αποκατάστασης και δεν έχουν παραδεχθεί ότι η στείρωση των γυναικών Ρομά χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεσή τους ήταν συστηματική και κρατικά χρηματοδοτούμενη πριν από το 1990, και ότι συνεχίζεται και στον 21ο αιώνα λόγω της έλλειψης βούλησης αυτών των κρατών να προστατεύσουν την αυτονομία και τα δικαιώματα των γυναικών στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας.[21]

•  Οι Ρομά της Βουλγαρίας έχουν διπλάσιες πιθανότητες να καταγγείλουν ότι υπέστησαν κακοποίηση σε αστυνομικά τμήματα έναντι του γενικού πληθυσμού, αριθμός που αυξάνεται σε 70% για τους ανήλικους Ρομά.[22]

•  Πολλοί Ρομά οι οποίοι υπήρξαν θύματα βίας και συμμετείχαν σε έρευνα στη Ρουμανία υποστήριξαν ότι η υποβολή καταγγελίας θα ήταν αφενός ψυχολογικά δύσκολη και αφετέρου μάταιη λόγω του ρατσισμού και των διακρίσεων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.[23]

Ρητορική μίσους και εγκλήματα μίσους

•  Οι Ρομά γίνονται στόχος βίαιων επιθέσεων και εκφοβισμού από τους νεοναζί και ομάδες της ακροδεξιάς, καθώς και διαδηλώσεων κατά των Ρομά ανά την Ευρώπη. Στην Τσεχική Δημοκρατία, το 32% των Ρομά έχουν υπάρξει θύματα ρητορικής μίσους και βίας· τα δύο τρίτα των θυμάτων δεν κατήγγειλαν ποτέ τα εγκλήματα αυτά.

Ορισμένα ιστορικά στοιχεία που σπάνια ακούγονται: το 25-50% της κοινότητας των Ρομά στην Ευρώπη εξολοθρεύτηκαν στο Ολοκαύτωμα. Ωστόσο, στη Δίκη της Νυρεμβέργης, κανένας δεν δικάστηκε επειδή έστειλε Ρομά στους θαλάμους αερίων, το δικαστήριο δεν κάλεσε μάρτυρες Ρομά, και κανένας Ρομά δεν αποκαταστάθηκε για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εις βάρος του λαού του.

Το Ολοκαύτωμα των Ρομά αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1982 από τον Γερμανό Καγκελάριο Helmut Schmidt. Στο Άουσβιτς εγκαινιάστηκε μόνιμη έκθεση με θέμα την «Εξολόθρευση των Ευρωπαίων Ρομά» μόλις το 2001. Στο Βερολίνο, το πρώτο μνημείο προς τιμή του Ολοκαυτώματος των Ρομά εγκαινιάστηκε μόλις το 2012. Τα θύματα του Ολοκαυτώματος των Ρομά δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί δεόντως σε αρκετές χώρες της ΕΕ, ενώ στην Τσεχική Δημοκρατία το άλλοτε στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ρομά, το Lety, είναι σήμερα χοιροτροφείο.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (12.7.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία
(2017/2038(INI))

Εισηγήτρια: Malin Björk

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Γ

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αθιγγανοφοβία εντοπίζεται σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αθιγγανοφοβία εντοπίζεται σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης·

Τροπολογία    2

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Δ α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις είναι πιο έντονες για τις γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά που δεν έχουν έγγραφα ταυτότητας·

Τροπολογία    3

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Ζ α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται ότι οι Ρομά είναι η μεγαλύτερη μειονοτική ομάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις κατά των Ρομά και τα αρνητικά στερεότυπα σχετικά με αυτούς είναι βαθιά ριζωμένα στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Ρομά υφίστανται πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις επειδή είναι γυναίκες και επειδή ανήκουν στην εθνοτική μειονότητα των Ρομά·

Τροπολογία    4

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Ζ β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει κάθε διάκριση για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της εθνοτικής καταγωγής, και κατοχυρώνει τον σεβασμό για την πολιτισμική πολυμορφία και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού, των διακρίσεων και της ανισότητας μεταξύ των φύλων πρέπει να αποτελεί ρητή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία    5

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Ζ γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση στην εκπαίδευση των γυναικών και των κοριτσιών Ρομά και η βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής που διαθέτουν, η αυξημένη συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό και η διευρυμένη πρόσβασή τους σε πόρους, είτε πρόκειται για αύξηση της δυνατότητάς τους να εκφράσουν την πολιτική τους άποψη στην κοινωνία είτε για βελτίωση της πρόσβασής τους σε δάνεια και στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία γης, έχουν αναγνωριστεί ως μέσα ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών Ρομά·

Τροπολογία    6

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Ζ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Ζ δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015 απαιτεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την προώθηση της ισότητας των φύλων κατά την εφαρμογή όλων των πτυχών της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (NRIS), «σε όλες τις πολιτικές και δράσεις για την προώθηση της ένταξης των Ρομά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου»·

Τροπολογία    7

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Ζ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Ζ ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρατσισμός, τα οικονομικά μειονεκτήματα και άλλα συστήματα που εισάγουν διακρίσεις συμβάλλουν στη δημιουργία στρωμάτων ανισότητας και μιας δυναμικής που οδηγεί στην αποδυνάμωση των γυναικών Ρομά·

Τροπολογία    8

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Ζ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Ζ στ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εν γένει και οι περιθωριοποιημένες γυναίκες, περιλαμβανομένων των γυναικών Ρομά, ειδικότερα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια όσον αφορά την ουσιαστική συμμετοχή τους σε πολιτικό επίπεδο·

Τροπολογία    9

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Ζ ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)1a, το 2016 απασχολείτο μόνο το 16 % των γυναικών Ρομά, σε σύγκριση με το 34 % των ανδρών Ρομά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2016 το 72 % των νέων γυναικών Ρομά ηλικίας από 16 έως 24 ετών βρισκόταν εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, σε σύγκριση με το 55 % των νέων ανδρών Ρομά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 71 % των γυναικών Ρομά ηλικίας από 18 έως 24 εγκαταλείπει πρόωρα τα συστήματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

 

 

1α.http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings

Τροπολογία    10

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Ζ η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Ζ η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμπορία ανθρώπων, καθώς πλήττονται δυσανάλογα από τις διακρίσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την πρόσβασή τους σε δημόσιες υπηρεσίες όπως σχολεία, υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες και ευκαιρίες απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά Ρομά είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στον κίνδυνο να πέσουν, και μάλιστα επανειλημμένα, θύματα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τα εγκλήματα του δρόμου·

Τροπολογία    11

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Ζ θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Ζ θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία, όπως η ενδοοικογενειακή βία, ο καταναγκαστικός γάμος, η καταναγκαστική στείρωση και η λεκτική βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών Ρομά εξακολουθεί να είναι εκτεταμένη στην Ευρώπη·

Τροπολογία    12

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1α.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι οι Ρομά, και ειδικότερα οι γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά, εξακολουθούν να υφίστανται εκτεταμένες διακρίσεις και αθιγγανoφοβία, γεγονός που διαιωνίζει τον κύκλο της μειονεξίας, του αποκλεισμού, του διαχωρισμού και της περιθωριοποίησης· υπογραμμίζει την ανάγκη καταπολέμησης, σε κάθε επίπεδο και με κάθε μέσο, του ρατσισμού που στρέφεται κατά των Ρομά· τονίζει ότι το φαινόμενο αυτό συνιστά μια ιδιαίτερα επίμονη, βίαιη, επαναλαμβανόμενη και συνηθισμένη μορφή ρατσισμού·

Τροπολογία    13

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

5α.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων και του ρατσισμού· τονίζει την ανάγκη σχεδιασμού προγραμμάτων που υποστηρίζονται από τα ταμεία συνοχής της ΕΕ για την εξασφάλιση μιας προσέγγισης με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί να ενσωματωθούν η διάσταση του φύλου και η διατομεακή ανάλυση στις ρυθμίσεις χρηματοδότησης· φρονεί ότι οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο και η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό αποτελούν χρήσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση του αντικτύπου που έχουν στις γυναίκες οι προτεραιότητες χρηματοδότησης, η κατανομή των δημοσιονομικών πόρων και οι προδιαγραφές των προγραμμάτων χρηματοδότησης· τονίζει την ανάγκη συστηματικής συλλογής και τακτικής ανάλυσης στοιχείων ανά φύλο·

Τροπολογία    14

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

6α.  ζητεί την έγκριση και την ταχεία εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες·

Τροπολογία    15

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

7α.  ζητεί την ταχεία έγκριση και εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη να αντιμετωπιστούν με σεβασμό ειδικές ευαισθησίες, στοχευμένες δράσεις για την καταπολέμηση των πολλαπλών επιπέδων διακριτικής μεταχείρισης, καθώς και εργαλεία πάταξης των διακρίσεων με οριζόντιο τρόπο σε όλους τους τομείς της κοινωνίας·

Τροπολογία    16

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

8.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους κατά των Ρομά·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της ρητορικής μίσους κατά των Ρομά και να την καταπολεμήσουν όπως και κάθε άλλη ρητορική φυλετικού μίσους·

Τροπολογία    17

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

13.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη μη ισότιμη πρόσβαση των Ρομά στην πληροφόρηση, στις υπηρεσίες και στη φροντίδα υγείας, και για την κακοποίησή τους λόγω φυλετικής καταγωγής·

13.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη μη ισότιμη πρόσβαση των Ρομά στην πληροφόρηση, στις υπηρεσίες και στη φροντίδα υγείας, και για την κακοποίησή τους λόγω φυλετικής καταγωγής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση της βιώσιμης και συνολικής ανάπτυξης ικανοτήτων των γυναικών Ρομά, τη δημιουργία ειδικευμένων δομών, όπως σημεία πληροφόρησης για την παροχή προσαρμοσμένου ενημερωτικού υλικού για την υγεία, και την παροχή της αναγκαίας υποστήριξης κοινοτικών πρωτοβουλιών για την υγεία·

Τροπολογία    18

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

13α.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν όλες τις προσπάθειες καταπολέμησης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας παρέχοντας στην κοινότητα των Ρομά ίση πρόσβαση σε ποιοτική δημόσια υγειονομική περίθαλψη και προωθώντας την υγεία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των γυναικών και των παιδιών Ρομά· τονίζει πόσο σημαντική είναι η παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων για τις γυναίκες και τους νέους Ρομά·

Τροπολογία    19

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

13β.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή υπέγραψε πρόσφατα, εξ ονόματος της ΕΕ, τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας· προτρέπει το Συμβούλιο να ολοκληρώσει την επικύρωση της Σύμβασης και τα κράτη μέλη να προβούν στην πλήρη εφαρμογή της· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη κατά την εφαρμογή της Σύμβασης τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά όσον αφορά τους πρόωρους γάμους και τις επιθέσεις κατά της σωματικής τους ακεραιότητας, όπως η καταναγκαστική στείρωση·

Τροπολογία    20

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

14α.  καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις τοπικές αρχές να συμπεριλάβουν τις γυναίκες Ρομά, μέσω οργανώσεων γυναικών, ΜΚΟ των Ρομά και σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, στην προετοιμασία, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των κοινωνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά και να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ φορέων ισότητας των φύλων, οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και εθνικών στρατηγικών ένταξης· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να αντιμετωπίσει με συνέπεια το θέμα της ισότητας των φύλων κατά την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων·

Τροπολογία    21

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

15α.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον συντονισμό και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών των Ρομά και να αναπτύξουν τις δυνατότητές της με σκοπό την αντιμετώπιση ζητημάτων εμπορίας ανθρώπων στις κοινότητες των Ρομά· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν περαιτέρω κατάρτιση στους υπαλλήλους της αστυνομίας και της ακτοφυλακής, στους εισαγγελείς και τους δικαστές σχετικά με διάφορες πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων με σεμινάρια που αποσκοπούν στην εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων και στάσεων έναντι των Ρομά, προκειμένου να αναδειχθεί το γεγονός ότι συχνά είναι θύματα ή δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων·

Τροπολογία    22

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

15β.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τη συλλογή και τη διάδοση στοιχείων σχετικά με νομικά και άλλα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών Ρομά·

Τροπολογία    23

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

16α.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να πατάσσουν και να προλαμβάνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προστατεύουν τα θύματα εξασφαλίζοντας την παροχή δικαστικής συνδρομής και αποτελεσματικών ένδικων μέσων, και να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών, των παιδιών και των ΛΟΑΔΜ της κοινότητας των Ρομά, καθώς και των Ρομά με αναπηρίες, οι οποίοι υφίστανται συχνά πολλαπλών μορφών διακρίσεις·

Τροπολογία    24

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

19α.  τονίζει ότι η βελτίωση της κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών Ρομά απαιτεί ειδικές και στοχευμένες πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων, οι οποίες καθιστούν δυνατή την ίση πρόσβαση στην απασχόληση και την εκπαίδευση, περιλαμβανομένης της δια βίου μάθησης, και οι οποίες εξασφαλίζουν ποιοτική στέγαση, που είναι καθοριστική για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και για την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού·

Τροπολογία    25

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

19β.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις διατάξεις της σύστασης του Συμβουλίου του 2013 σχετικά με την προώθηση ευκαιριών απασχόλησης στον δημόσιο τομέα για μέλη εθνοτικών μειονοτήτων, όπως οι Ρομά, και ειδικότερα οι γυναίκες Ρομά·

Τροπολογία    26

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

19γ.  ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τις τοπικές αρχές να δημιουργήσουν προγράμματα κατάρτισης και ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες Ρομά·

Τροπολογία    27

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

20α.  υπογραμμίζει ότι προϋπόθεση για την ένταξη των Ρομά στην ΕΕ με συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου αποτελεί ένα σχέδιο δράσης σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο εδράζεται σε πτυχές που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων και δίνει έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων, στην πρόσβαση σε δικαιώματα (όπως εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας, απασχόληση, στέγαση και κοινωνική προστασία), στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων, και το οποίο βασίζεται στους στόχους, στις αρχές και στα μέσα που ορίζονται στις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)·

Τροπολογία    28

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

20β.  ζητεί στατιστικά στοιχεία για πολλαπλές μορφές διακρίσεων, οι οποίες είναι συχνά συγκαλυμμένες και κρυφές· ζητεί τη δημιουργία ενωσιακού προγράμματος ειδικά για την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες· ζητεί τη δημοσίευση σχετικής έκθεσης από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)·

Τροπολογία    29

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

20γ.  τονίζει ότι απαιτούνται ειδικές, στοχευμένες πολιτικές για την καταπολέμηση των διατομεακών και πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν ειδικότερα τα άτομα ΛΟΑΔΜ της κοινότητας των Ρομά·

Τροπολογία    30

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

21.  προβληματίζεται για το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των Ρομά ως συνομιλητών ή επίσημων εκπροσώπων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών κυβερνήσεων και για την αδυναμία των κυβερνήσεων να εγγυηθούν ότι οι Ρομά απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολίτες·

21.  προβληματίζεται για το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των Ρομά ως συνομιλητών ή επίσημων εκπροσώπων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών κυβερνήσεων και για την αδυναμία των κυβερνήσεων να εγγυηθούν ότι οι Ρομά απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολίτες· ζητεί στοχευμένα προγράμματα ενδυνάμωσης για την αύξηση και την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης συμμετοχής των γυναικών, των νέων και των ΛΟΑΔΜ της κοινότητας Ρομά στις τοπικές, τις περιφερειακές και τις εθνικές κυβερνήσεις·

Τροπολογία    31

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

21α.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών Ρομά στη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων εκτείνεται στον σχεδιασμό όλων των πολιτικών και όλων των δράσεων, και να προωθήσουν την ένταξη των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών Ρομά·

Τροπολογία    32

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

21β.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν κατά πόσον και με ποιον τρόπο οι πολιτικές επιτυγχάνουν τις επιθυμητές βελτιώσεις, ειδικότερα για τις γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά· ζητεί να εφαρμοστούν διορθωτικά μέτρα, εάν διαπιστωθεί έλλειψη προόδου·

Τροπολογία    33

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

24α.  ζητεί να ληφθούν στοχευμένα μέτρα για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών Ρομά, όπως προγράμματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και μικροχρηματοδότησης, καθώς και για την αυξημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, με σκοπό την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

Τροπολογία    34

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

24β.  τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης της συμμετοχής των γυναικών Ρομά στην κοινωνική και πολιτική δράση αλλά και της ανάληψης ηγετικού ρόλου από αυτές, μεταξύ άλλων με την υποψηφιότητά τους για αιρετό αξίωμα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν στοχευμένα προγράμματα αγωγής του πολίτη και ηγεσίας για τις γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά·

Τροπολογία    35

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

25α.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, και ότι σε κάθε ενότητά τους εφαρμόζονται μέτρα για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, που αποσκοπούν στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της πτυχής της ισότητας των φύλων·

Τροπολογία    36

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

27α.  καλεί τις κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών Ρομά στη δημόσια και την πολιτική ζωή μέσω ευρέος φάσματος μέτρων, μεταξύ άλλων εξετάζοντας τη θέσπιση ελάχιστων ποσοστώσεων για την εκπροσώπηση των γυναικών στα εκλεγμένα όργανα·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

12.7.2017

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Louis Michel, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Angelika Mlinar, Emil Radev, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Jaromír Štětina

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

46

+

PPE

Heinz K. Becker, Andrea Bocskor, Michał Boni, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens, Branislav Škripek

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini

1

-

ENF

Lorenzo Fontana

3

0

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Emil Radev

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή