ДОКЛАД относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи

10.10.2017 - (2016/2224(INI))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Виржини Розиер
Докладчик по становище (*):
Моли Скот Кейто, комисия по икономически и парични въпроси
(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността


Процедура : 2016/2224(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0295/2017
Внесени текстове :
A8-0295/2017
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи

(2016/2224(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 2 от него,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 11 от нея,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ), и по-специално член 10 от нея,

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване,

–  като взе предвид Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията,

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие[1],

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)[2],

–  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети[3],

–  като взе предвид Резолюция 1729 (2010) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности,

–  като взе предвид Резолюция 2060 (2015) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно подобряването на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза[4],

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 юни 2011 г. относно „Борбата с корупцията в ЕС“ (COM(2011)0308),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 юли 2016 г. относно по-нататъшни мерки за увеличаване на прозрачността и за борба с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци (COM(2016)0451),

–  като взе предвид плана за действие на Г-20 за борба с корупцията и по-специално насоките относно законодателство за закрила на лицата, сигнализиращи за нередности,

–  като взе предвид доклада на ОИСР от март 2016 г., озаглавен „Ангажиране с ефективната защита на лицата, подаващи сигнали за нередности“,

–  като взе предвид решението на Европейския омбудсман за приключване на разследването по собствена инициатива OI/1/2014/PMC относно подаването на сигнали за нарушения,

–  като взе предвид препоръка CM/Rec(2014)7 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 30 април 2014 г. относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, както и съпътстващото я кратко ръководство за прилагане на национална уредба от януари 2015 г.,

–  като взе предвид Резолюция 2171 (2017) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 27 юни 2017 г., призоваваща националните парламенти да признаят право на подаване на сигнал,

–  като взе предвид принцип № 4 от Препоръката на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за подобряване на етичното поведение в публичните служби,

–  като взе предвид Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС[5],

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по бюджетен контрол, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по култура и образование, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и на комисията по конституционни въпроси (A8-0295/2017),

A.  като има предвид, че Европейският съюз си поставя за цел зачитането на демокрацията и принципите на правовата държава и в този смисъл гарантира свободата на изразяване на мнение на своите граждани; като има предвид, че подаването на сигнали за нередности е основен аспект на свободата на изразяване и информация, както е предвидено в Хартата на основните права на Европейския съюз, спазването и прилагането на тези разпоредби се гарантира от ЕС; като има предвид, че ЕС насърчава защитата на работниците и подобряването на условията на труд;

Б.  като има предвид, че Европейският съюз допринася за укрепване на международното сътрудничество в борбата срещу корупцията, при пълно спазване на принципите на международното право, правата на човека и правовата държава, както и на суверенитета на всяка държава;

В.  като има предвид, че по силата на член 67, параграф 2 от ДФЕС, Европейският съюз е компетентен по отношение на единната европейска политика по въпросите на убежището;

Г.  като има предвид, че прозрачността и участието на гражданите са част от развоя и предизвикателствата, пред които са изправени демокрациите през ХХІ век;

Д.  като има предвид, че от икономическата, дълговата и финансовата криза сме свидетели на вълна от действия срещу избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане в международен план; като има предвид, че е необходима по-голяма прозрачност в областта на финансовите услуги, за да се възпират злоупотребите, и че някои държави членки вече имат опит с централните платформи за съобщаването на действителни или възможни нарушения на разпоредбите на финансовите пруденциални правила; като има предвид, че през 2003 г. ООН прие Конвенция срещу корупцията[6]; като има предвид, че след тези разкрития Парламентът създаде две специални комисии и една анкетна комисия; като има предвид, че вече в няколко резолюции беше отправен призив за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности[7]; като има предвид, че вече договорените инициативи за укрепване на международния обмен на информация по данъчни въпроси са полезни, и като има предвид, че различните случаи на изтичане на информация по данъчните въпроси разкриха голям обем важна информация за нарушения, която иначе не би излязла наяве;

Е.  като има предвид, че лицата, сигнализиращи за нередности, играят важна роля за сигнализиране на неправомерно или неправилно поведение, което застрашава обществения интерес и функционирането на нашите общества, и че за тази цел те съобщават на своя работодател, на публичните органи или директно на обществеността, информация за такова поведение, което застрашава обществения интерес;

Ж.  като има предвид, че по този начин те подпомагат държавите членки и водещите институции, както и органите на ЕС при предотвратяването и борбата, по-конкретно срещу всеки опит за нарушаване на принципа на почтеност и всяка злоупотребата с власт, които застрашават или накърняват общественото здраве и безопасност, финансовия интегритет, икономиката, правата на човека, околната среда или принципите на правовата държава или които повишават безработицата, ограничават или нарушават лоялната конкуренция и подкопават доверието на гражданите в демократичните институции и процеси на равнището на правото на ЕС и на национално равнище;

З.  като има предвид, че корупцията е сериозен проблем, пред който понастоящем е изправен Европейският съюз, тъй като тя може да доведе до неспособност на правителствата да защитават населението, работниците и служителите, принципите на правовата държава и икономиката, до влошаване на публичните институции и услуги и на икономическия растеж и конкурентоспособността в различни области, както и до загуба на доверие в прозрачността и демократичната отчетност на публичните и частните институции и на икономическите сектори; като има предвид, че според извършени оценки корупцията струва на икономиката на ЕС 120 милиарда евро годишно (или това представлява 1% от БВП на ЕС);

И.  като има предвид, че макар акцентът на усилията за борба с корупцията в световен план досега да беше съсредоточен предимно върху закононарушенията в публичния сектор, неотдавнашните случаи на изтичане на информация изтъкнаха ролята на финансови институции, консултанти и други частни дружества в улесняването на корупцията;

Й.  като има предвид, че редица нашумели случаи на лица, сигнализиращи за нередности, доказаха, че действията на лицата, сигнализиращи за нередности довеждат до знанието на обществеността и политическите органи информация от обществен интерес, като неправомерно или неправилно поведение или други сериозни нередности в частния и публичния сектор; че вследствие на това някои от посочените действия бяха предмет на коригиращи мерки;

К.  като има предвид, че защитата на поверителността допринася за създаването на по-ефективни канали за докладване на измами, корупция или други нарушения, и като има предвид, че с оглед на чувствителния характер на информацията, лошото управление на поверителността може да доведе до нежелано изтичане на информация и нарушение на обществения интерес на Съюза и държавите членки;

Л.  като има предвид, че въвеждането на публични регистри на действителните собственици на дружества с поверително управление и подобни правни договорености и други мерки за прозрачност за инвестиционните структури може да действа като разубеждаващо средство срещу закононарушенията, към които обикновено насочват вниманието си лицата, сигнализиращи за нередности;

М.  като има предвид, че защитата на поверителността на данните за лицата, сигнализиращи за нередности, и на разкриваната от тях информация допринася за създаването на по-ефективни канали за докладване на измами, корупция, закононарушение, неправомерни действия или други сериозни нарушения, и като има предвид, че с оглед на чувствителния характер на информацията лошото управление на поверителността може да доведе до нежелано изтичане на информация и нарушение на обществения интерес в Съюза; като има предвид, че в публичния сектор защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, може да улесни откриването на злоупотреби с обществени средства, измами и други форми на трансгранична корупция, свързани с националните интереси или интересите на ЕС;

Н.  като има предвид, че заслужава съжаление фактът, че съществуващите канали за подаване на официални жалби относно нарушения от страна на многонационалните дружества рядко водят до конкретни санкции за закононарушения;

О.  като има предвид, че действията на лицата, сигнализиращи за нередности, се оказаха полезни в много области, както в публичния, така и в частния сектор, като например общественото здраве, данъчното облагане, опазването на околната среда, защитата на потребителите, борбата срещу корупцията и дискриминацията, и зачитането на социалните права;

П.  като има предвид, че случаите трябва да бъдат добре определени, в светлината на естеството на упражняваните функции, тежестта на действията или идентифицираните рискове;

Р.  като има предвид, че е от съществено значение да не се преминава границата между сигнализиране и оклеветяване; че не става въпрос да се знае всичко за всеки, а да се определи правилно онова, което е неоказване на съдействие, когато е застрашена демокрацията;

С.  като има предвид, че в много случаи лицата, сигнализиращи за нередности, са обект на репресивни мерки, сплашване, опити за оказване на натиск, които имат за цел да им попречат или да ги разубедят да подадат сигнал или да ги санкционират поради подадения сигнал; като има предвид, че такъв натиск се упражнява особено често на работното място, където лицата, сигнализиращи за нередности, които са открили информация в полза на обществения интерес в контекста на своите служебни отношения, може да се окажат в по-слаба позиция спрямо работодателите;

Т.  като има предвид, че често са били изразявани сериозни опасения, че лицата, сигнализиращи за нередности и действащи в името на обществения интерес, могат да се сблъскат с враждебно отношение, тормоз, сплашване и изолация на работното си място, пречки при търсене на нова работа, загуба на средства за препитание, а често и сериозни заплахи за членовете на семейството и колеги; като има предвид, че страхът от репресивни мерки може да окаже възпиращо въздействие върху лицата, които биха сигнализирали за нередности, като по този начин се накърнява общественият интерес;

У.  като има предвид, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъде гарантирана от закона и укрепена в целия ЕС, както в публичния, така и в частния сектор, при условие че те са действали въз основа на основателни съображения; като има предвид, че посочените механизми за защита следва да бъдат балансирани и да гарантират пълно зачитане на основните права и законните права на лицата, срещу които е подаден сигнал; като има предвид, че посочените механизми за защита следва да се прилагат по отношение на разследващите журналисти, които продължават да бъдат уязвими в контекста на разкриването на чувствителна информация и да защитават лицата, сигнализиращи за нередности, в името на поверителността на техните източници;

Ф.  като има предвид, че в редица държави членки не е осигурена подходяща защита за лицата, сигнализиращи за нередности, докато други държави членки са въвели усъвършенствани програми за тяхната защита, които обаче често съдържат съществени пропуски и следователно предоставят недостатъчна степен на защита; като има предвид, че това води до разпокъсаност на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности в Европа, което създава на тези лица трудности, когато те се опитват да се запознаят с правата си и с условията за съобщаване, както и правна несигурност, по-специално при трансгранични ситуации;

Х.  като има предвид, че в някои държави членки е налице обща липса на воля да се приеме и прилага законодателство относно защитата на правата на лицата, сигнализиращи за нередности, въпреки че тези държави препоръчват задължението да се сигнализира и да се санкционира за престъпленията корупция, измама и други;

Ц.  като има предвид, че службата на Европейския омбудсман разполага с ясни правомощия по отношение на разследването на жалби от граждани на ЕС относно случаи на лошо администриране в институциите на ЕС, но сама по себе си не участва в защитата на лицата, сигнализиращи за нередности;

Ч.  като има предвид, че подаването на сигнали за нередности много често не се ограничава само до икономически и финансови въпроси; като има предвид, че липсата на адекватна защита би могло да разубеди потенциални лица, сигнализиращи за нарушения, да съобщят за такива нарушения, за да избегнат риска от репресивни и/или ответни мерки; като има предвид, че според доклада на ОИСР през 2015 г. 86% от дружествата са разполагали с механизъм за докладване на предполагаеми случаи на сериозни корпоративни нарушения, но над една трета от тях не са разполагали с изготвена в писмена форма политика за защита от репресии на лицата, сигнализиращи за нередности, или не са знаели дали подобна политика съществува; като има предвид, че няколко лица, подали сигнали за нередности, които са разкрили икономически и финансови закононарушения, неправомерно поведение или незаконни дейности, са били подложени на преследване; като има предвид, че лицата, които съобщават или разкриват информация от обществен интерес, често биват подложени на репресивни мерки, както и членовете на техните семейства и колегите им, което може да доведе например до прекъсване на професионалната им дейност; като има предвид, че Европейският съд по правата на човека има добре установена съдебна практика по отношение на лицата, сигнализиращи за нередности, но защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъде гарантирана от закона; като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз гарантира свободата на изразяване на мнение, както и правото на добра администрация;

Ш.  като има предвид, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности в Европейския съюз, следва да не се ограничава само до европейски случаи, а да се прилага също така по отношение на международни случаи;

Щ.  като има предвид, че на работните места трябва да се култивира работна среда, в която хората да се чувстват уверени да изразяват опасенията си относно потенциални пропуски, неправомерно поведение, лошо управление, измами или незаконни действия; като има предвид, че е изключително важно да се насърчава правилната култура, която позволява на хората да се чувстват способни да повдигат въпроси без страх от репресивни мерки, които биха могли да се отразят неблагоприятно върху тяхната настояща и бъдеща професионална ситуация;

АА.  като има предвид, че в много юрисдикции, и особено в частния сектор, наетите лица са обвързани от задължения за поверителност по отношение на определена информация, като евентуалните последици за лицата, сигнализиращи за нередности, може да са дисциплинарни наказания поради факта, че са докладвали извън рамките на служебните си отношения;

АБ.  като има предвид, че според проучване на ОИСР повече от една трета от организациите, които разполагат с механизъм за докладване, не разполагат с изготвена в писмена форма политика за защита от репресии на лицата, сигнализиращи за нередности, или не знаят за съществуването на такава политика;

АВ.  като има предвид, че правото на ЕС вече предвижда някои правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности от някои форми на репресивни мерки в различни области, Комисията все още не е предложила необходимите законодателни мерки за ефективна и уеднаквена защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и на техните права в ЕС;

АГ.  като има предвид, че всички институции на ЕС са задължени от 1 януари 2014 г. да въведат вътрешни правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които са техни длъжностни лица, в съответствие с членове 22а, 22б и 22в от Правилника за длъжностните лица;

АД.  като има предвид, че Европейският парламент многократно призова за хоризонтална защита на лицата, сигнализиращи за нередности в Съюза;

АЕ.  като има предвид, че в своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети, своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или действие, резолюцията си от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза, и резолюцията си от 14 февруари 2017 г. относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, в защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, Европейският парламент приканва Комисията да представи законодателно предложение за създаване на ефективна и всеобхватна европейска програма за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, която да защитава лицата, които съобщават за предполагаеми случаи на измами или други незаконни дейности накърняващи обществения интерес или финансовите интереси на Европейския съюз;

АЖ.  като има предвид, че всяко лице от трета държава, признато в качеството му на лице, сигнализиращо за нередности от Европейския съюз или от някоя от неговите държава членки, трябва да се възползва от всички приложими мерки за защита, ако във или извън рамките на своите функции е научило и разпространило информация относно незаконни или шпионски действия, извършени от трета държава или национално или мултинационално дружество, нанасящи вреда на дадена държава, нация или граждани на Съюза, излагащи на опасност без тяхно знание интегритета на правителство, националната сигурност или колективните или индивидуални свободи.

АЗ.  като има предвид, че от 1 юли 2014 г. почти всички европейски институции и агенции са включили, както се изисква, в своите вътрешни процедурни правилници или правилници за дейността задължителни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в съответствие с член 22, букви б) и в) от Правилника за длъжностните лица;

АИ.  като има предвид, че вече съществуват добре установени принципи от международни организации като Съвета на Европа и ОИСР, както и установена практика на Европейския съд по правата на човека;

АЙ.  като има предвид, че значението на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е признато в рамките на всички основни международни инструменти за борба срещу корупцията и че в Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията, в Препоръка CM/Rec(2014)7 на Съвета на Европа и в Препоръката на ОИСР за борба срещу подкупването от 2009 г. са определени стандарти относно сигнализирането за нередности;

АК.  като има предвид, че е необходимо неотложно да се въведе хоризонтална всеобхватна рамка, която да предвижда права и задължения и по този начин да защитава ефективно лицата, сигнализиращи за нередности, във всички държави – членки на ЕС, както и в неговите институции, органи и организации;

Ролята на лицата, сигнализиращи за нередности и необходимостта от защитата им

1.  призовава Комисията, след извършване на оценка на подходящо правно основание, което позволява на ЕС да предприеме по-нататъшни действия, да представи преди края на настоящата година, хоризонтално законодателно предложение за създаване на цялостна обща регулаторна рамка, която ще гарантира високо равнище на защита навсякъде в публичния и в частния сектор, както и в националните и в европейските институции, включително съответните национални и европейски органи, служби и агенции, за лицата, сигнализиращи за нередности в ЕС, отчитайки националните условия и без да ограничава възможността на държавите членки да предприемат допълнителни мерки; подчертава, че към настоящия момент съществуват няколко възможни правни основания за действия на Съюза в тази област; призовава Комисията да ги разгледа, за да предложи обширен, последователен и ефективен инструмент; припомня на Комисията доктрината, разработена от Съда на ЕС посредством дългогодишна съдебна практика, относно понятието за имплицитна компетентност на Съюза, което позволява използването на няколко правни основания;

2.  изтъква неразумния и тревожен факт, че граждани и журналисти стават обект на наказателно преследване, а не на правна защита, когато разкриват информация от обществен интерес, включително информация относно подозрения за неправомерно поведение, закононарушения, измами или незаконна дейност, особено когато става въпрос за поведение, нарушаващо основните принципи на ЕС, като например избягването на данъци, отклонението от данъчно облагане и изпирането на пари;

3.  предлага международните споразумения, свързани с финансови услуги, данъчни въпроси и конкуренция, да съдържат разпоредби относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности;

4.  подчертава необходимостта от правна сигурност относно разпоредбите за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, тъй като трайната липса на яснота и разпокъсаният подход възпират подаването на сигнали от потенциални такива лица; отбелязва в тази връзка, че в относимото законодателство на ЕС следва да се установи ясна процедура за надлежна работа с оповестяванията и ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности;

5.  припомня, че всяка бъдеща нормативна уредба следва да вземе под внимание правилата, правата и задълженията, които обуславят заетостта и оказват въздействие върху нея; освен това подчертава, че това следва да се извърши въз основа на консултация със социалните партньори и в съответствие със споразуменията за колективно договаряне;

6.  призовава за приемането на законодателство, с което да се гарантира, че дружествата, предприемащи напълно доказани репресивни действия срещу лицата, сигнализиращи за нередности, не могат да получават средства от фондове на ЕС, нито да сключват договори с публични органи.

7.  насърчава държавите членки да разработят критерии и показатели за политиките за лицата, сигнализиращи за нередности, както в публичния, така и в частния сектор;

8.  призовава държавите членки да вземат предвид член 33 от Конвенцията на ООН срещу корупцията, като подчертава ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за предотвратяването на корупцията и борбата с нея;

9.  изразява съжаление, че само няколко държави членки са въвели достатъчно усъвършенствани системи за защита на лицата, сигнализиращи за нередности; призовава държавите членки, които все още не са приели такива системи или относими принципи в националното си право, да го направят възможно най-скоро;

10.  подчертава необходимостта от отделяне на повече внимание на бизнес етиката в образователните програми за обучение в областта на бизнеса и сродните дисциплини;

11.  насърчава държавите членки и институциите на ЕС да популяризират култура на признаване на важната роля на лицата, сигнализиращи за нередности, в обществото, включително чрез кампании за повишаване на осведомеността; призовава по-специално Комисията да представи всеобхватен план във връзка с този въпрос; счита, че е необходимо да се насърчава култура на етика в публичния сектор и на работното място, така че да се изтъква значението на повишаването на осведомеността сред служителите за действащите правни уредби в областта на подаването на сигнали за нередности, в сътрудничество със синдикалните организации;

12.  настоятелно призовава Комисията да наблюдава разпоредбите на държавите членки относно лицата, сигнализиращи за нередности, с цел да улесни обмена на най-добри практики, което ще спомогне да се гарантира по-ефикасна защита на национално равнище за лицата, сигнализиращи за нередности;

13.  призовава Комисията да представи всеобхватен план за възпиране на прехвърлянето на активи в държави извън ЕС, в които може да се поддържа анонимността на корумпираните лица;

14.  лице, сигнализиращо за нередности, означава всяко лице, което съобщава или разкрива информация от обществен интерес, включително от европейски обществен интерес, като например незаконно или неправомерно деяние или деяние, което представлява заплаха или нанася вреди, които подкопават или застрашават обществения интерес обикновено, но не само, в контекста на своите служебни отношения, както в публичния, така и в частния сектор, в контекста на договорно правоотношение или на негова профсъюзна дейност или дейност в рамките на сдружение; подчертава, че това включва лицата, които са извън традиционното правоотношение служител – работодател, като например консултанти, изпълнители, стажанти, доброволци, студенти, работници на временни договори, бивши служители, които притежават доказателства за такива действия с основателни доводи да се смята, че информацията е вярна;

15.  счита, че лица, които нямат традиционни трудови правоотношения, като например консултанти, изпълнители по договори, стажанти, доброволци, работещи студенти, временно заети работници, бивши служители, както и граждани, също следва да имат достъп до каналите за подаване на сигнали и до надлежна защита, когато разкриват информация относно незаконно, неправомерно деяние или деяние, увреждащо обществения интерес;

16.  заявява, че е необходимо ясно решение за лица, сигнализиращи за нередности, които работят в регистрирани в ЕС дружества, които обаче са установени извън ЕС;

17.  счита, че информациите относно дадена вреда на обществения интерес включват, без да се ограничават до тях, случаи на корупция, престъпления, нарушения на правни задължения, съдебна грешка, злоупотреба с власт, конфликти на интереси, незаконно използване на публични средства, злоупотреба с правомощия, незаконни финансови потоци, заплахи за околната среда, здравето, обществената сигурност, националната и световната сигурност, защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни, избягване на данъчно облагане, права на потребителите, нарушаване на правата на работниците и други социални права, и нарушения на правата на човека и основните свободи, както и принципите на правовата държава, както и деяния за прикриване на което и да било от тези нарушения;

18.  счита, че интересите на широката общественост следва да имат предимство пред частната или икономическата стойност на разкритата информация, както и че следва да бъде възможно да се разкрива информация относно сериозните заплахи за обществения интерес, дори когато тя е защитена от закона; отбелязва обаче, че следва да се прилагат специални процедури за информация, свързана със спазването на професионалната етика и класифицираната информация, свързана с националната сигурност и отбрана; счита, че в такива случаи следва да се изготвя доклад до компетентния орган;

19.  подчертава, че на лицата, сигнализиращи за нередности, трябва винаги да бъде гарантирана ефективна защита, дори ако разкритието не се отнася за незаконни действия, когато се разкрива информация с цел да се избегне възможна вреда на общия обществен интерес;

20.  подчертава необходимостта държавите членки да се съобразяват с препоръката на Съвета на Европа относно защита на лицата, сигнализиращи за нередности;

21.  подчертава, че ролята на лицата, сигнализиращи за нередности, при разкриването на сериозни вреди за обществения интерес се утвърждава непрестанно през последните години и че те допринасят за демокрацията, прозрачността на политиката и икономиката и публичността на информацията и че те следва да бъдат признати като необходими за предотвратяването на незаконни действия; подчертава, че лицата, сигнализиращи за нередности се доказаха като основен източник за разследващата журналистика, както и за независимата преса; припомня, че гарантирането на тайната на източниците е необходимо за запазване на свободата на пресата; призовава държавите членки да гарантират, че правото на журналистите да не разкриват самоличността на даден източник се ползва с ефективна защита; счита, че журналистите също са уязвими и следва да се ползват от правна защита;

22.  отбелязва, че няколко държави членки са предприели стъпки през последните години за укрепване на правата на лицата, сигнализиращи за нередности; все пак изразява съжаление поради факта, че лицата, сигнализиращи за нередности, все още са обект на гражданско или наказателно преследване в някои държави членки, особено когато действащите механизми за тяхната защита, съдействие и закрила липсват или са недостатъчни или неефективни; отбелязва освен това, че разликите между държавите членки водят до правна несигурност, търсене на най-благоприятната правна система и до рискове от неравностойно третиране;

23.  счита, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности е от решаващо значение за правилното прилагане на правомощията на Европейския съюз;

24.  счита, че липсата на подходяща защита на лицата, сигнализиращи за нередности, се отразява неблагоприятно върху защитата на финансовите интереси на ЕС;

25.  счита, че прилагането на всеобхватна правна уредба относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, насърчава култура на подаване на сигнали и че действията на тези лица следва да се популяризират като примери за отговорно гражданско поведение; в тази връзка призовава държавите членки и институциите на ЕС да популяризират положителната роля на лицата, сигнализиращи за нередности, както и сериозната загриженост относно често уязвимото им и беззащитно положение, по-специално чрез кампании за повишаване на осведомеността и за защита, както и чрез комуникация и обучение; препоръчва по-специално на Комисията да предостави всеобхватен план във връзка с този въпрос; в тази връзка призовава за създаване на уебсайт, където да се предоставя полезна информация относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, както и да се подават жалби; подчертава, че този уебсайт следва да бъде лесно достъпен за гражданите и да запазва анонимността на данните им;

26.  призовава за предприемане на действия с цел промяна на общественото възприятие за лицата, сигнализиращи за нередности, особено от страна на политиците, работодателите и медиите, като се подчертае тяхната положителна роля в качеството им на механизъм за ранно предупреждение и за възпиране с оглед на откриването и предотвратяването на злоупотреби и корупция, както и в качеството им на механизъм за отчетност, предоставящ възможност за упражняване на обществен контрол върху правителствата и дружествата;

27.  насърчава държавите членки да поощряват активно културата на откритост на работното място, било то в публичната или в частната сфера, която да позволява на организациите да се придържат към високи етични стандарти, да вдъхва на служителите смелост да изказват свободно своето мнение и съответно да предоставя възможност за предприемане на действия за предотвратяване или отстраняване на заплахи или вреди;

28.  насърчава държавите членки да провеждат редовно оценка на ефективността на прилаганите от тях мерки, като вземат под внимание общественото мнение за отношението към сигнализирането за нередности и към лицата, сигнализиращи за нередности, междусекторните анкети сред висши ръководни кадри, натоварени със задачата да получават и обработват такива сигнали, и независимите проучвания във връзка със сигнализирането за нередности на работното място;

29.  насърчава държавите членки, които все още не са приели законодателство относно сигнализирането за нередности, да направят това в най-близко бъдеще и призовава Комисията да обмисли идеята за създаване на платформа за обмен на най-добри практики в тази област между държавите членки, както и с трети държави.

30.  подчертава, че е важно да се търсят и обменят добрите практики, за да се насърчава по-добра защита на европейско равнище на лицата, сигнализиращи за нередности;

31.  настоятелно призовава Европейската сметна палата и Европейския омбудсман да публикуват до края на 2017 г.: 1) специални доклади, съдържащи статистически данни и ясни резултати от случаите на сигнализиране за нередности, установени в европейските институции, предприятия, асоциации, организации и други органи, регистрирани в Съюза; 2) последващите действия, предприети от съответните институции във връзка с разкритите случаи, основаващи се на действащите насоки и правила на Комисията; 3) резултата от всяко разследване, започнато в резултат на информация, получена от лица, сигнализиращи за нередности; 4) мерките, предвидени във всеки от случаите за защитата на лицата, сигнализиращи за нередности;

Механизъм за подаване на сигнали

32.  отбелязва, че липсата на ясно определени средства за защита и безопасност при докладване, както и евентуалната липса на последващи действия представляват пречка за дейностите на лицата, сигнализиращи за нередности, могат да ги разубедят да подават сигнали за нередности и да доведат до това много от лицата, подаващи сигнали за нередности, да запазят мълчание; изразява загриженост относно репресивните мерки и натиска, упражняван върху лицата, сигнализиращи за нередности, когато те се обръщат към неподходящо лице или орган в рамките на тяхната организация;

33.  счита, че трябва да се създаде последователна, надеждна и стабилна система, която да позволи подаване на сигнали до компетентните органи в рамките на организацията и извън нея; счита, че подобна система ще улесни оценката на надеждността и валидността на доклада, изготвен в нейните рамки;

34.  призовава Комисията да проучи система, която да позволи сигнализиране в рамките и извън организацията; подчертава, че за да постигне това, следва да бъдат установени ясни, справедливи и равноправни процедури, които да гарантират пълно зачитане на основните и законните права както на лицето, сигнализирало за нередност, така и на лицето, за което се твърди, че е извършило нередност; счита, че работодателите следва да бъдат насърчавани да прилагат вътрешни процедури за подаване на сигнали и че следва в рамките на всяка организация да съществува едно независимо и безпристрастно лице или субект, отговарящо за получаването на сигнали; счита, че представителите на работниците и служителите би следвало да участват в определянето на посоченото отговорно лице; подчертава, че получателят на сигнала следва да извърши подходящи последващи действия във връзка с всеки получен доклад и да уведомява лицето, подало сигнал за последващи действия в разумен срок;

35.  счита, че всяка организация следва да създаде ясни канали за отчитане, които позволяват на лицата, подаващи сигнали за нарушения, да сигнализират в рамките на своята организация; подчертава, че всеки служител следва да бъде информиран за съответната процедура за докладване, която следва да гарантира поверителност и обработка на сигнала в рамките на разумен срок; подчертава, че лицата, сигнализиращи за нередности, трябва да са в състояние да се обърнат към съответните публични органи, неправителствени организации или медии, особено при липса на положителен отговор от организацията, или при положение, че ако докладват в рамките на организацията или на компетентните органи, това очевидно би застрашило ефективността на сигнала, ако лицето, подало сигнал за нередност, е изложен на риск или е необходимо спешно да докладва информацията;

36.  припомня правото на обществеността да бъде информирана за всички закононарушения, увреждащи обществения интерес, и подчертава в тази връзка, че винаги следва да е възможно лице, сигнализиращо за нередност, да оповести публично информация за незаконно, неправомерно деяние или деяние, увреждащо обществения интерес;

37.  припомня, че посочената резолюция на Парламента също така призовава институциите на ЕС, в сътрудничество с всички съответни национални органи, да въведат и вземат всички необходими мерки за защита на поверителността на информационните източници, и затова призовава за създаване на контролиран уебсайт, на който могат да се подават жалби по напълно поверителен начин;

38.  счита, че подаването на сигнал извън организацията, включително директно на обществеността, без да се преминава през вътрешен етап не може да представлява основание за недействителност на подадения сигнал, за преследване или за отказ да се предостави защита; счита, че тази закрила следва да се предоставя независимо от избрания канал за докладване и въз основа на разкритата информация, както и на факта, че лицето, подало сигнали за нарушения, е имало основателни съображения да счита, че информацията е вярна;

Предоставена в случай на подаване на сигнал защита

39.  изразява загриженост относно рисковете, на които са изложени лицата, сигнализиращи за нередности, на работното място, и по-специално риска от преки или косвени репресивни мерки от страна на работодателя им и от страна на лица, работещи за сметка или от името на работодателя; подчертава, че посочените репресивни мерки най-често се изразяват в изключване, забавяне или спиране на професионалното развитие, или дори уволнение, както и в ситуации на психически тормоз; подчертава, че посочените репресивни мерки водят до пречки за дейността на лицата, сигнализиращи за нередности; счита, че е необходимо да се въведат мерки за защита срещу репресии; изразява мнение, че репресивните мерки следва да подлежат на наказателно преследване и на ефективни санкции; подчертава, че след като веднъж е признато за лице, сигнализиращо за нередности, следва да се предприемат мерки за защитата му, да се прекратят всякакви репресивни мерки, предприети срещу него, както и да се обезщетят изцяло вредите, претърпени от лицето, сигнализиращо за нередности; счита, че тези разпоредби следва да бъдат включени в предложението на Комисията за хоризонтална директива за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

40.  счита, че лицата, сигнализиращи за нередности, следва да разполагат с възможност да подават молба за допускане на обезпечителни мерки с цел предотвратяване на репресивни мерки, като например уволнение, докато не бъде постигнат официален резултат от съответните административни, съдебни или други производства;

41.  подчертава, че трудовото правоотношение не следва да ограничава правото на свобода на изразяване на мнение и никой не следва да бъде дискриминиран при упражняването на това право;

42.  припомня, че всяка бъдеща нормативна уредба следва да взема под внимание правилата, правата и задълженията, които обуславят заетостта и оказват въздействие върху нея; освен това подчертава, че това следва да се извърши с участието на социалните партньори и в съответствие с колективните трудови договори;

43.  подчертава, че лицата, сигнализиращи за нередности и членовете на техните семейства, както и всеки, който подпомага и чийто живот или безопасност са застрашени, трябва да имат право на подходяща и ефективна защита на тяхната физическа, морална и социална цялост и начина им на живот чрез предоставяне на възможно най-високо равнище на поверителност;

44.  подчертава, че посочените мерки за защита се прилагат и когато лицето, сигнализиращо за нередности, подава сигнал за действия, засягащи държави членки;

45.  отбелязва, че в професионалната си дейност разследващите журналисти и независимата преса упражняват често самотна професия срещу множество видове натиск, на който може да бъдат подложени и че следователно е необходимо да бъдат защитени от всяка форма на опит за сплашване;

46.  предлага лицата, станали жертва на репресивни мерки, тъй като са подали сигнал или са оповестили информация в полза на обществения интерес, да се ползват от възможността за обезпечителни мерки до приключването на гражданското производство, особено в случаите на прекратяване на трудово правоотношение;

47.  осъжда практиката на преследване с цел ограничаване на свободата на словото, която се състои в това да се образува или да се отправи заплаха за образуване на съдебно производство срещу лице, сигнализиращо за нередности, не с цел да се постигне справедливост, а с цел лицето да бъде подтикнато към автоцензура или към финансова, емоционална и психологическа разруха; счита, че при подобна злоупотреба с процесуални права следва да бъдат налагани наказания и други санкции;

48.  припомня опасността от наказателните и гражданските производства, тегнеща върху лицата, сигнализиращи за нередности; подчертава, че в случай на съдебен процес те често са слабата страна; поради това счита, че в случай на твърдения за ответни действия, предприети срещу лицата, сигнализиращи за нередности, работодателят трябва да осигури доказателства, че тези действия не са свързани с доклад, изготвен от лицето, подало сигнала; счита, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъде предоставена въз основа на предоставената информация, а не на базата на намерението на лицето, подало сигнала; подчертава обаче, че лицата, сигнализиращи за нередности, трябва да съобщават информация, която считат за вярна; счита, че следва да се гарантира поверителност в хода на цялото производство и че самоличността на лицето, сигнализиращо за нередност, не се разкрива без негово съгласие; подчертава, че при разкриване на поверителността на самоличността без съгласието на лицето, сигнализиращо за нередност, следва да бъдат наложени наказания и други санкции;

49.  счита, че лицата, сигнализиращи за нередности, не следва да бъдат обект на наказателно и гражданско производство или на административни или дисциплинарни санкции заради подадените от тях сигнали;

50.  счита, че възможността лице, сигнализиращо за нередности, да подава анонимни сигнали може да позволи предаването на информация, която не би била съобщена при други обстоятелства; в тази връзка подчертава, че следва да се установи регламентиране на ясни средства за анонимно докладване до национален или европейски независим орган, отговарящ за събиране на доклади, проверка на тяхната надеждност, проследяване на предоставения отговор, и предоставяне на насоки на лицата, подаващи сигнали за нередности, включително и в цифровата среда, като се определят точно случаите, за които се прилагат средствата за анонимно докладване, подчертава, че самоличността на лицето, подаващо сигнал за нередност, както и всяка информация, позволяваща неговото идентифициране, не следва да бъде разкривана без неговото съгласие; счита, че всяко нарушение на анонимността, следва да подлежи на санкции;

51.  подчертава, че дадено лице не следва да губи правото си на защита, единствено на основание, че е допуснало грешка при преценка на фактите или че предполагаемата заплаха за обществения интерес не се е осъществила, при условие че към момента на подаването на сигнал лицето е имало основателни причини да счита заплахата за действителна; припомня, че в случай на фалшиви обвинения следва да се търси отговорност от лицата, които са ги отправили и те да не се ползват от защитата, предоставяна на лицата, съобщаващи за нередности; подчертава, че на всяко лице, претърпяло пряко или косвено вреди поради докладването или разкриването на неточна или подвеждаща информация, следва да се предостави право на ефективна правна защита срещу недобросъвестно докладване или докладване с цел злоупотреба;

52.  припомня, че е важно да се разработят инструменти за забрана на всякакви репресивни мерки, независимо дали са пасивно уволнение или пасивни мерки; призовава държавите членки да не криминализират действията на лицата, сигнализиращи за нередности, при оповестяването на информация относно незаконни, неправомерни деяния или деяния, увреждащи или застрашаващи обществения интерес;

53.  припомня, че междувременно действащото законодателство на ЕС следва да бъде прилагано правилно както от институциите на ЕС, така и от държавите членки, и че то следва да се тълкува по начин, който осигурява възможно най-добра защита на лицата, сигнализиращи за нередности в името на обществения интерес; подчертава, че защита на лицата, сигнализиращи за нередности, вече беше призната като важен механизъм за осигуряването на ефективно прилагане на законодателството на ЕС; призовава следователно държавите членки да не криминализират действията на лицата, сигнализиращи за нередности, при разкриването на информация в името на обществения интерес;

Съдействие на лицата, сигнализиращи за нередности

54.  подчертава ролята на публичните органи, профсъюзните организации и организациите на гражданското общество за оказване на съдействие и предоставяне на помощ на лицата, сигнализиращи за нередности, в техните действия в рамките на тяхната организация;

55.  подчертава, че освен професионалните рискове, лицата, сигнализиращи за нередности, както и онези, които им оказват съдействие, са изправени пред лични, финансови, социални и психологически рискове; счита, че когато е приложимо на лицата, сигнализиращи за нередности, които подадат молба, следва да се предостави психологическа подкрепа, както и специализирана правна помощ, на лицата, сигнализиращи за нередности, които поискат такава помощ и които не разполагат с достатъчно средства, следва са се предостави социална и финансова помощ, които изразят обоснована нужда и като охранителна мярка в случай че срещу тях бъде образувано гражданско или наказателно производство, в съответствие с националното право и практики; добавя, че следва да се предоставя обезщетение независимо от естеството на вредите, претърпени от лицата, подаващи сигнали за нередности, в резултат на доклада;

56.  посочва във връзка с това, че Европейският омбудсман е изразила готовност пред Парламента да проучи възможността за създаване на такъв орган към Службата на омбудсмана, и настоятелно призовава Комисията да обмисли осъществимостта на това да бъдат възложени тези функции на Европейския омбудсман, която вече има правомощия да разследва жалби за нередни практики в рамките на институциите на ЕС;

57.  призовава държавите членки и институциите на ЕС в сътрудничество с всички относими органи да въведат и предприемат всички възможни необходими мерки за защита на поверителността на източниците на информация, за да се предотвратят всякакви дискриминационни действия или заплахи, както и да създадат прозрачни канали за оповестяване на информация, да формират независими национални и европейски органи за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и да обмислят възможността за предоставяне на специални финансови средства в подкрепа на тези органи; призовава също така за създаване на централизиран европейски орган за ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и на онези, които им оказват съдействие, по модела на националните органи за наблюдение на правата в областта на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни;

58.  призовава Комисията, за да могат тези мерки да бъдат ефективни, да разработи инструменти, насочени към осигуряването на защита срещу неоснователни съдебни преследвания, икономически санкции и дискриминация; предлага създаването на национални фондове или на европейски фонд, финансиран отчасти със суми, събрани чрез постъпления от глоби, който да предоставя подходяща финансова подкрепа за лицата, сигнализиращи за нередности в ЕС;

59.  призовава държавите членки да създадат независими органи, с достатъчно бюджетни ресурси, подходящи правомощия и подходящи специалисти, отговорни за събиране на доклади, проверка на тяхната надеждност, проследяване на дадения отговор и предоставяне на насоки на лицата, сигнализиращи за нередности, особено при липса на положителна реакция от страна на тяхната организация, както и насочването им към подходяща финансова помощ, особено в трансгранични ситуации или в случаи, които пряко засягат държави членки или институции на ЕС; предлага този орган да публикува годишен доклад относно получените сигнали и тяхното третиране, като зачита изискването за следствена тайна при евентуални разследвания в ход;

60.  подчертава, че следва да се помисли за предоставяне на безплатен достъп до информация и поверителни съвети за лица, които обмислят да подадат сигнал или да оповестят информация в полза на обществения интерес относно незаконни или неправомерни деяния, увреждащи или застрашаващи обществения интерес; отбелязва, че следва да се определят структурите, които са в състояние да предоставят такава информация и съвети, а също и техните координати за връзка да бъдат предоставени на разположение на широката общественост;

61.  подчертава факта, че освен възползването от всички мерки за защита, предоставени на лицата, сигнализиращи за нередности, е необходимо да се гарантира конкретно на тези лица прием, настаняване и безопасност в държава членка, която няма споразумение за екстрадиция с държавата, която е извършила тези действия. приканва Комисията, в случаите, когато съществуват споразумения за екстрадиция между Европейския съюз и разследваната трета държава и на основание член 67, параграф 2 от ДФЕС относно политика по въпросите на убежището, да действа в рамките на своите правомощия и да предприеме всички необходими мерки за сигурност по отношение на тези лица, сигнализиращи за нередности, които са изложени на особено голям риск от строги репресивни мерки в държавите, за които са разкрили незаконни или измамни практики.

62.  призовава Комисията да предложи създаването на подобен орган на европейско равнище с достатъчно бюджетни ресурси, подходящи правомощия и подходящи специалисти, който да отговаря за координирането на действията на държавите членки, особено в трансгранични ситуации; счита, че този европейски орган би следвало също да има правомощия за получаването на сигнали, проверка на надеждността им, отправяне на задължителни препоръки и предоставяне на насоки на лицата, сигнализиращи за нередности, когато отговорът на държавата членка или на националните органи на лицето, сигнализиращо за нередности, е очевидно неподходящ; предлага този орган да публикува годишен доклад относно получените сигнали и тяхното третиране, като зачита изискването за следствена тайна при евентуални разследвания в ход; счита, че мандатът на Европейския омбудсман може да бъде разширен, за да изпълнява тази функция;

63.  счита, че щом даден сигнал бъде признат за сериозен, това следва да доведе до надлежно разследване и да бъде последвано от подходящи мерки; подчертава, че в хода на разследването, лицата, сигнализиращи за нередности, следва да имат възможност да поясняват жалбата си и да предоставят допълнителна информация или доказателства;

64.  насърчава държавите членки да разработят данни, референтни критерии и показатели за политиките за лицата, сигнализиращи за нередности, в публичния и в частния сектор;

65.  изисква предстоящият преглед на европейските надзорни органи (ЕНО) да адаптира техните правомощия и процедури по отношение на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности;

66.  призовава всички институции на ЕС да разгледат в съответствие с член 22в от новия Правилник за длъжностните лица доклада по собствена инициатива на омбудсмана от 24 юли 2014 г., в който всички органи на ЕС се приканват да приемат механизми за сигнали, свързани с етични въпроси, и правни уредби относно лицата, сигнализиращи за нередности, които да се основават пряко на процедурния правилник на службата на омбудсмана; отново заявява своята решимост да направи това;

67.  счита, че лицата, сигнализиращи за нередности, следва също така да имат правото да прегледат и коментират изхода от разследването, свързано с техните разкрития;

68.  призовава институциите на ЕС и останалите органи на ЕС да дадат пример, като приложат без забавяне насоките на Европейския омбудсман; призовава Комисията да приложи изцяло, както за себе си и за агенциите на ЕС, собствените си насоки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в съответствие с Правилника за длъжностните лица от 2012 г.; призовава Комисията да сътрудничи ефективно и да координира усилията си с други институции, включително с Европейската прокуратура, за защита на лицата, сигнализиращи за нередности;

69.  посочва необходимостта от по-добра система за съобщаване за корпоративни незаконни практики, която да допълва ефикасността на съществуващите национални звена за контакт по въпросите на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и да е насочена към нейното подобряване;

70.  подчертава, че разследванията по въпросите, повдигнати от лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъдат извършвани независимо и във възможно най-кратък срок, като същевременно се защитават правата на лицата, които могат да бъдат засегнати от оповестяването; изтъква, че както лицето, сигнализиращо за нередности, така и всяко лице, засегнато от оповестяване, следва да могат да предоставят допълнителни доводи и доказателства по време на разследването и да бъдат редовно информирани за обработката на оповестяването;

71.  приветства факта, че неотдавна Комисията въведе канал за лицата, сигнализиращи за нередности, които докладват или разкриват информация относно конкуренцията и картелните споразумения, но подчертава необходимостта от опростяване на процедурите и настоява, че не следва да има прекомерен брой канали;

72.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

  • [1]  Приети текстове, P8_TA(2015)0408.
  • [2]  Приети текстове от тази дата, P8_TA(2016)0310.
  • [3]  ОВ C 208 от 10.6.2016 г., стр. 89.
  • [4]  Приети текстове, P8_TA(2015)0457.
  • [5]  Приети текстове, P8_TA(2017)0022.
  • [6]  https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf
  • [7]  Вж. напр. резолюцията на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (Приети текстове, P8_TA(2016)0310), както и неговата резолюция от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза“ (Приети текстове, P8_TA(2015)0457).

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

От няколко години насам ключовата роля на лицата, сигнализиращи за нередности за разкриването на тежки нарушения от обществен интерес излезе наяве благодарение на поредица скандали в толкова различни области като опазване на общественото здраве, на околната среда или на избягването на данъци. Днес защитата на лицата, сигнализиращи за нередности се явява едно от предпочитаните средства за опазване на обществения интерес и за насърчаване на етично и отговорно поведение в рамките на публичните и частните институции. Предвидените предпазни механизми, когато такива съществуват, все още са прекалено недостатъчни и твърде разпокъсани, за да предложат съгласувана рамка в Европейския съюз, чието действие до момента се ограничава до секторни предпазни механизми.

Докладчикът счита, че Европейският съюз следва да действа посредством хоризонтален законодателен инструмент в съответствие с целите си в областта на демокрацията, плурализма на мнения и свободата на изразяване. На Европейската комисия се предлагат няколко възможни правни основания, за да предложи такъв инструмент. Следователно Комисията би следвало да постигне възможно най-бърз напредък по този път.

Бяха вече разработени многобройни международни стандарти по отношение на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности. Следователно европейското законодателство следва да се основава на тях. В съответствие с посочените стандарти, определението за лице, сигнализиращо за нередности би трябвало да бъде достатъчно разширително, за да обхване максимален брой ситуации и по този начин да защити служителите както от частния, така и от публичния сектор, но и също и консултантите или самостоятелно заетите лица. Освен това, определението не следва да се ограничава само до сигнализирането на факти, нарушаващи закона, а следва да обхваща също разкрития на вреда за обществения интерес. Следва да бъдат въведени ясни механизми за подаване на сигнали в рамките на организации с цел да се позволи вътрешното подаване на сигнали. Те обаче не могат да съставляват единственият начин на подаване на сигнал и би следвало да бъде разрешено подаването на сигнали до независима институция или до обществеността. На европейско равнище би следвало да се установи орган, специално посветен на предоставянето на консултация, ориентация и приемане на сигнали с етичен характер.

С цел осигуряване на най-подходящата защита на лицата, които решават да подадат сигнал, следва да се гарантира защита на поверителността, като следва да се установи обръщане на тежестта на доказване. На последно място, финансова подкрепа, психологическа подкрепа, както и обезщетение за вреди биха придали завършен вид на уредбата, като би трябвало да се въведат ефективни санкции срещу лица, които се опитват да възпрепятстват лицата, сигнализиращи за нередности.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната отговорност на докладчика. В хода на изготвянето на проекта на доклад следните образувания или лица са предоставили информация на докладчика:

Образувание и/или лице

UNI Europa

FIRST-CISL

European Federation of Journalists

Eurocadres

Transparency International France

Transparency International

Finnish trade union representation to the EU

CCI Paris-Ile de France

Ascent-EU - Good Governance, Anti-Corruption & Rule of Law Consultant


CADRES CFDT

EBU

Brussels Office of the Swedish Trade Unions

Finnish trade union representation to the EU

Blueprint for speech

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (6.9.2017)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно законосъобразни мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи
(2016/2224(INI))

Докладчик по становище (*): Моли Скот Кейто

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че лицата, подаващи сигнали за нередности, изиграха значима роля за разкриването и съобщаването на предполагаеми случаи на неправомерно поведение, закононарушения, измами или незаконна дейност, както и за установяването и публикуването на свързани с данъци случаи от обществен интерес, включително „Люкслийкс“, „Суислийкс“ и „Панамски документи“, като по този начин допринесоха съществено за засилване на реформите за борба с финансовите и данъчните измами, изпирането на пари и корупцията, възпрепятстващи икономическото развитие и прилагането на принципите на правовата държава;

Б.  като има предвид, че от икономическата, дългова и финансова криза сме свидетели на вълна от действия срещу избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане в международен план; като има предвид, че е необходима по-голяма прозрачност в областта на финансовите услуги, за да се възпират злоупотребите, и че някои държави членки вече имат опит с централните платформи за съобщаването на действителни или възможни нарушения на разпоредбите на финансовите пруденциални правила; като има предвид, че през 2003 г. ООН прие Конвенция срещу корупцията[1]; като има предвид, че след тези разкрития Парламентът създаде две специални комисии и една анкетна комисия; като има предвид, че вече в няколко резолюции[2] беше отправен призив за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; като има предвид, че вече договорените инициативи за укрепване на международния обмен на информация по данъчни въпроси са полезни, и като има предвид, че различните случаи на изтичане на информация по данъчните въпроси разкриха голям обем важна информация за нарушения, която иначе не би излязла наяве;

В.  като има предвид, че макар акцентът на усилията за борба с корупцията в световен план досега да беше съсредоточен предимно върху закононарушенията в публичния сектор, неотдавнашните случаи на изтичане на информация изтъкнаха ролята на финансови институции, консултанти и други частни дружества в улесняването на корупцията;

Г.  като има предвид, че въвеждането на публични регистри на действителните собственици на дружества тръстове и подобни правни договорености и други мерки за прозрачност за инвестиционните структури може да действа като разубеждаващо средство срещу закононарушенията, към които обикновено насочват вниманието си лицата, подаващи сигнали за нередности;

Д.  като има предвид, че подаването на сигнали за нередности много често не се ограничава само до икономически и финансови въпроси; като има предвид, че липсата на адекватна защита би могло да разубеди потенциални лица, подаващи сигнали за нарушения, да съобщят за такива нарушения, за да избегнат риска от репресивни и/или ответни мерки; като има предвид, че според доклада на ОИСР през 2015 г. 86% от дружествата са разполагали с механизъм за докладване на предполагаеми случаи на сериозни корпоративни нарушения, но над една трета от тях не са разполагали с изготвена в писмена форма политика за защита от репресии на лицата, подаващи сигнали за нередности, или не са знаели дали подобна политика съществува; като има предвид, че няколко лица, подали сигнали за нередности, които са разкрили икономически и финансови закононарушения, неправомерно поведение или незаконни дейности, са били подложени на преследване; като има предвид, че лицата, които съобщават или разкриват информация от обществен интерес, често биват подложени на репресивни мерки, както и членовете на техните семейства и колегите им, което може да доведе например до прекъсване на професионалната им дейност; като има предвид, че Европейският съд по правата на човека има добре установена съдебна практика по отношение на лицата, подаващи сигнали за нередности, но защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, следва да бъде гарантирана от закона; като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз гарантира свободата на изразяване на мнение, както и правото на добра администрация;

Е.  като има предвид, че заслужава съжаление фактът, че съществуващите канали за подаване на официални жалби относно нарушения от страна на многонационалните дружества рядко водят до конкретни санкции за закононарушения;

Ж.  като има предвид, че макар че защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности на равнището на Съюза, не се прилага във всички държави членки и не е хармонизирана, повечето държави – членки на ЕС, са ратифицирали Конвенцията на ООН срещу корупцията, като са се задължили да осигуряват подходяща и ефективна защита за лицата, подаващи сигнали за нередности;

З.  като има предвид, че законодателството на ЕС вече съдържа някои разпоредби за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, срещу репресивни мерки, включително по отношение на изпирането на пари, но все още не предвижда хоризонтално законодателство, приложимо за всички публични и частни органи; като има предвид, че разпокъсаните разпоредби биха могли да се окажат неясни и неефективни; като има предвид, че поради това Комисията се призовава да направи задълбочена оценка на правните основания за евентуални по-нататъшни действия на равнището на ЕС в това отношение; като има предвид, че ефективната защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, би допринесла за ефективността на вътрешния пазар и би укрепила доверието на гражданите в ЕС;

1.  настоятелно призовава Комисията да направи задълбочена оценка на възможните правни основания за по-нататъшни действия на равнището на ЕС и ако е целесъобразно, да представи изчерпателно хоризонтално законодателство, включително инструменти за подкрепа на лицата, подаващи сигнали за нередности, за да се гарантира тяхната ефективна защита във възможно най-кратък срок, и да представи предложение, с което да се гарантира адекватна финансова помощ на лицата, подаващи сигнали за нередности; призовава Комисията да направи оценка на възможността за създаване на независим европейски орган с правомощия за приемане на жалби от лица, подаващи сигнали за нередности, включително анонимни и поверителни жалби, и когато това е обосновано, за предоставяне на консултации и защита; отбелязва, че защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, следва да обхваща публичния и частния сектор без разграничение; призовава за приемането на законодателство, с което да се гарантира, че дружествата, предприемащи напълно доказани репресивни действия срещу лицата, подаващи сигнали за нередности, не могат да получават средства от фондове на ЕС, нито да сключват договори с публични органи. предлага Комисията при всички случаи да изготвя годишен доклад за оценка на актуалното състояние на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в Европейския съюз; предлага международните споразумения, свързани с финансови услуги, данъчни въпроси и конкуренция, да съдържат разпоредби относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности; предлага да бъде създаден общоевропейски взаимен фонд за лицата, подаващи сигнали за нередности, с цел да се гарантира подходяща финансова помощ за лицата, подаващи сигнали за нередности;

2.  изтъква неразумния и тревожен факт, че граждани и журналисти стават обект на наказателно преследване, а не на правна защита, когато разкриват информация от обществен интерес, включително информация относно подозрения за неправомерно поведение, закононарушения, измами или незаконна дейност, особено когато става въпрос за поведение, нарушаващо основните принципи на ЕС, като например избягването на данъци, отклонението от данъчно облагане и изпирането на пари;

3.  освен това призовава държавите членки да приемат широко правно определение за лицата, подаващи сигнали за нередности, с цел те да бъдат защитени ефективно чрез националното законодателство; счита, че лицата, подаващи сигнали за нередности, в публичния и частния сектор следва да се ползват с еднаква защита и не следва да бъдат обвързани с договорно задължение да не съобщават и разкриват информация, която е от обществен интерес; призовава държавите членки да гарантират, че защитата включва изключения от процедурите, свързани със защита от разкриване на информация и дисциплинарни мерки или други форми на репресивни мерки;

4.  призовава държавите членки да вземат предвид член 33 от Конвенцията на ООН срещу корупцията, като подчертава ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за предотвратяването на корупцията и борбата с нея;

5.  припомня заключението на специалната комисия TAXE и изтъква необходимостта да се гарантира, че лицата, подаващи сигнали за нередности, могат да съобщават не само за неправомерни дейности, но и за закононарушения, както и всякаква информация по въпроси, които представляват заплаха или вреда за обществения интерес;

6.  отново заявява, че лицата, подаващи сигнали за нередности, често могат да предоставят единствените средства за привличане на общественото внимание към незаконни дейности предвид техническия характер, който често има въпросната информация, и пречките, с които се сблъскват държавните служители в опитите си за достъп до нея;

7.  изтъква, че лицата, подаващи сигнали за нередности, следва да могат да изпращат информацията анонимно или да подават приоритетно жалби съгласно вътрешните механизми за докладване на съответната организация или до компетентните органи, както и че те следва да бъдат защитени независимо от техния избор на канал за съобщаване;

8.  подчертава колко е важно на компетентните органи и на регулаторните и правоприлагащите органи да бъде изрично възложена отговорността да поддържат канали за съобщаване на информация и да получават, обработват и разследват информация за предполагаеми случаи на незаконни практики, като същевременно гарантират поверителността на източника, когато това е приложимо, и правата на засегнатите страни;

9.  счита, че всички национални публични и частни организации и такива на ЕС следва да имат вътрешни процедури, за да могат служителите им да подават сигнали за нередности; подчертава значението на повишаването на осведомеността сред служителите и други лица за вече съществуващите правни рамки относно подаването на сигнали за нередности и призовава органите на ЕС и националните органи да провеждат редовно информационни кампании и да предоставят многоезична и разбираема информация относно основните процедури на подаване на сигнали за нередности;

10.  изисква предстоящият преглед на европейските надзорни органи (ЕНО) да адаптира техните правомощия и процедури по отношение на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности;

11.  подчертава, че в съдебните производства срещу лицата, подаващи сигнали за нередности, тежестта на доказване следва да падне върху страната, която започва съдебния спор и която следва да докаже, че разкритата информация не представлява доказателство за незаконни действия или закононарушение, нито за заплаха за обществения интерес; осъжда съдебни производства срещу лицата, подаващи сигнали за нередности, които се водят умишлено недобросъвестно и в отговор на които следва да се налагат подходящи санкции; подчертава, че ефективната защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, е от съществено значение, за да се гарантира правото на свобода на словото и свобода на информация, както и че противоречащите норми, уреждащи въпросите за тайната и поверителността, следва да бъдат преразгледани съобразно европейската съдебна практика в областта на правата на човека, така че да се гарантира, че изключенията са необходими и пропорционални;

12.  призовава държавите членки да гарантират, че лицата, подаващи сигнали за нередности, имат достъп до независима консултация и подкрепа и могат да изискат обезщетение за тормоз или за загубата на своето настоящо или бъдещо препитание, причинена като отмъщение за разкриване на информация, подлежащо на защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; призовава Комисията да разследва дали съществуват най-добри практики, които биха могли да бъдат споделени за тази цел;

13.  призовава институциите на ЕС и останалите органи на ЕС да дадат пример, като приложат без забавяне насоките на Европейския омбудсман; призовава Комисията да приложи изцяло, както за себе си и за агенциите на ЕС, собствените си насоки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, в съответствие с Правилника за длъжностните лица от 2012 г.; призовава Комисията да сътрудничи ефективно и да координира усилията си с други институции, включително с Европейската прокуратура, за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

14.  подчертава, че комуникацията между лицата, подаващи сигнали за нередности, и институциите и агенциите на ЕС трябва да бъде засилена; счита, че оплакванията на гражданите трябва да бъдат третирани справедливо и с уважение и че следва да има непрекъснати контакти между институцията или агенцията на ЕС, разглеждащи жалбата, и съответното лице, подало сигнал за нередност, като се извършват редовни актуализации по случая;

15.  настоятелно призовава Комисията да представи всеобхватен план за действие относно повишаването на осведомеността за закрилата и защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности;

16.  посочва необходимостта от по-добра система за съобщаване за корпоративни незаконни практики, която да допълва ефикасността на съществуващите национални звена за контакт по въпросите на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и да е насочена към нейното подобряване;

17.  призовава Комисията да представи всеобхватен план за възпиране на прехвърлянето на активи в държави извън ЕС, в които може да се поддържа анонимността на корумпираните лица;

18.  подчертава необходимостта от отделяне на повече внимание на бизнес етиката в образователните програми за обучение в областта на бизнеса и сродните дисциплини.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

13

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Eva Joly, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis

PPE

Brian Hayes, Othmar Karas, Werner Langen, Thomas Mann

S&D

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Eva Joly, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0

-

13

0

ECR

Ashley Fox, Kay Swinburne

ENF

Marco Zanni

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Esther de Lange

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

  • [1]  https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
  • [2]  Вж. напр. резолюцията на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (Приети текстове, P8_TA(2016)0310), както и неговата резолюция от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза“ (Приети текстове, P8_TA(2015)0457).

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (7.9.2017)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи
(2016/2224(INI))

Докладчик по становище: Денис де Йонг

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че лицата, сигнализиращи за нередности, често имат важна, а понякога дори и решаваща роля за предотвратяването, установяването и разкриването на нередности, незаконни действия, случаи на измама, корупция и други правонарушения и накърняване на върховенството на закона на европейско и на национално равнище, както в публичния, така и в частния сектор;

Б.  като има предвид смелостта на лицата, които, независимо от личните и професионални рискове, имат такава заслуга към обществото чрез докладването или разкриването на информация в защита на обществения интерес, че правителствата следва да предвидят подходящи правни гаранции и защита, включително обезщетение за финансови и други вреди например за лицата, сигнализиращи за нередности, които са загубили работата си вследствие на докладване или разкриване на нарушения;

В.  като има предвид, че основаващите се на принципите на прозрачност и почтеност действия на лицата, сигнализиращи за нередности, са от основно значение за подаването на сигнали за нередности, и поради това защитата на тези лица следва да бъде гарантирана от закона и прилагана в целия Европейски съюз, но само когато целта на техните постъпки е защитата на обществения интерес чрез добросъвестни действия съгласно практиката на Европейския съд по правата на човека;

Г.  като има предвид, че Парламентът неотдавна прие два документа: резолюция[1] относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, в защитата на финансовите интереси на ЕС, и доклад[2] относно защитата на финансовите интереси на ЕС — борба срещу измамите;

Д.  като има предвид, че от 1 юли 2014 г. почти всички европейски институции и агенции са включили, както се изисква, в своите вътрешни процедурни правилници или правилници за дейността задължителни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в съответствие с член 22, букви б) и в) от Правилника за длъжностните лица;

Е.  като има предвид, че нараства броят на разследванията на икономически измами, които могат да бъдат от трансгранично естество, като в този контекст сигнализиращите за нередности лица играят основна роля за установяването на обстоятелствата, които се крият зад незаконни действия във вреда на националните икономически интереси, извършени зад граница;

Ж.  като има предвид, че член 33 от Конвенцията на ООН срещу корупцията, по която Европейският съюз и неговите държави членки са страни, ясно посочва необходимостта от подходящи правни мерки, за да се осигури защита срещу всяко необосновано третиране за всяко лице, което докладва добросъвестно и основателно пред компетентните органи всякакви факти, свързани с нарушения, определени в съответствие с тази конвенция;

1.  счита, че липсата на подходяща защита на лицата, сигнализиращи за нередности, се отразява неблагоприятно върху защитата на финансовите интереси на ЕС;

2.  настоятелно призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки, за да осигури без по-нататъшно забавяне изпълнение на резолюцията относно ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, в защита на финансовите интереси на ЕС и по-специално да представи хоризонтално законодателно предложение, насочено към установяване на минимално равнище на защита в целия Съюз за лицата в Европа, подаващи сигнали за нередности, и на ефективна и всеобхватна европейска програма за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

3.  отбелязва, че само няколко държави членки са въвели достатъчно напреднали системи за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, независимо от голямата необходимост от защита на тези лица за целите на превенцията на корупцията и борбата с нея, и въпреки факта, че в член 33 от Конвенцията на ООН срещу корупцията се препоръчва защита на лицата, предоставящи информация; призовава държавите членки, които все още не са приели във вътрешното си право принципите на защита на лицата, сигнализиращи за нередности, да сторят това възможно най-скоро;

4.  отбелязва, че макар акцентът на приетата от Парламента резолюция да е върху лицата, подаващи сигнали за нередности в контекста на финансовите интереси на ЕС, много от предложените мерки следват да се прилагат и за лицата, подаващи сигнали за нередности в по-широк смисъл, включително, но не само, във връзка с опазването на околната среда, правата на работниците и служителите, защитата на потребителите; подчертава приноса на разследващите журналисти, и счита, че те следва да получат еднакво равнище на защита;

5.  призовава Комисията в тази връзка да даде тълкуване на термина „финансови интереси“ в неговия възможно най-широк смисъл, така че да обхваща също и случаите на косвено засягане на финансовите интереси на ЕС;

6.  настойчиво призовава за въвеждането на ефективен режим на защита за лицата, докладващи за незаконни практики на работното място, като например тормоз, шантаж в професионален план, незаконни практики във връзка с назначенията и уволненията, дискриминация по отношение на заплащането и всяка друга форма на закононарушение;

7  призовава Комисията да включи в законодателното си предложение мерки за защита на работниците срещу ответни мерки от техния работодател поради техни действия по сигнализиране, включително за опазване на тяхната анонимност и на поверителността на информацията, както и за осигуряване на правна, финансова и психологическа помощ винаги, когато това е необходимо, като същевременно се гарантира, че тежестта на доказване по жалби за преследване или репресивни мерки се носи от работодателя;

8.  приветства факта, че неотдавна Комисията въведе канал за лицата, подаващи сигнали за нередности, които докладват или разкриват информация относно конкуренцията и картелните споразумения, но подчертава необходимостта от опростяване на процедурите и настоява, че не следва да има прекомерен брой канали;

9.  подчертава обаче, че лицата, подаващи сигнали за нередности, могат да използват неинституционални канали, като медии, и че това не трябва да препятства институциите на ЕС да разследват официално по своя инициатива разкрита информация, която засяга интересите на ЕС; когато е оповестена информация, засягаща интересите на ЕС, запитванията следва да бъдат систематични, независимо от канала;

10.  ето защо призовава Комисията в съответствие с препоръката в резолюцията да създаде независим орган на ЕС за събиране на информация, съветване и сезиране, с представителства в държавите членки, които са в състояние да получават доклади за нередности, като този орган разполага с достатъчни финансови ресурси, подходящи правомощия и специалисти, за да помага на вътрешни и външни лица, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация за нередности, засягащи финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвет; в рамките на първата фаза неговата работа ще се основава предимно на надеждна проверка на получената информация;

11.  посочва във връзка с това, че Европейският омбудсман е изразила готовност пред Парламента да проучи възможността за създаване на такъв орган към Службата на омбудсмана, и настоятелно призовава Комисията да обмисли осъществимостта на това да бъдат възложени тези функции на Европейския омбудсман, която вече има правомощия да разследва жалби за нередни практики в рамките на институциите на ЕС;

12.  припомня, че посочената резолюция на Парламента също така призовава институциите на ЕС, в сътрудничество с всички съответни национални органи, да въведат и вземат всички необходими мерки за защита на поверителността на информационните източници, и затова призовава за създаване на контролиран уебсайт, на който могат да се подават жалби по напълно поверителен начин;

13.  изразява съжаление, че не всички агенции на ЕС са приели вътрешни правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и призовава тези агенции да въведат вътрешни правила в съответствие с членове 22а, 22б и 22в от Правилника за длъжностните лица;

14.  намира, че приемането на специално законодателство по сектори, като например в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС, по никакъв начин не бива да заменя или забавя приемането на общи разпоредби, които да установяват единни минимални стандарти за правна защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; поради това призовава Комисията да представи без по-нататъшно забавяне предложение за хоризонтално законодателство относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Raffaele Fitto

Marco Valli

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Bart Staes

0

-

 

 

3

0

EFDD

ENF

Verts/ALE

Jonathan Arnott

Jean-François Jalkh

Indrek Tarand

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (13.7.2017)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи
(2016/2224(INI))

Докладчик по становище: Дейвид Каза

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че ролята на лицата, сигнализиращи за нередности, както в публичния, така и в частния сектор, е да спомагат за разкриването, възпирането и предотвратяването на неправомерни действия, например лошо управление, измами и корупция, като по този начин допринасят за насърчаването на правата на човека, принципите на правовата държава, свободата на изразяване на мнение, прозрачността и демократичната отчетност, както и правата на работниците и служителите; като има предвид, че в много случаи лицата, сигнализиращи за нередности, са служители, обвързани от трудови правоотношения и зависими от заплатите си като средство за препитание;

Б.  като има предвид, че значението на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е признато в рамките на всички основни международни инструменти за борба срещу корупцията и че в Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията, в Препоръка CM/Rec(2014)7 на Съвета на Европа и в Препоръката на ОИСР за борба срещу подкупването от 2009 г. са определени стандарти относно сигнализирането за нередности;

В.  като има предвид, че неотдавнашното масово изтичане на информация, разкриваща корупция, например в случаите с „Панамските документи“ и „Суис Лийкс“, и разкритията за заобикалянето или нарушаването на разпоредбите на трудовото право, водещо в някои случаи до несигурна заетост, потвърждават значението на ролята, която лицата, сигнализиращи за нередности, изпълняват за защитата на обществения интерес; като има предвид, че понастоящем в Европа лицата, сигнализиращи за нередности, не се ползват с достатъчна степен на защита или признание;

Г.  като има предвид, че често са били изразявани сериозни опасения, че лицата, сигнализиращи за нередности и действащи в името на обществения интерес, могат да се сблъскат с враждебно отношение, тормоз, сплашване и изолация на работното си място, пречки при търсене на нова работа, загуба на средства за препитание, а често и сериозни заплахи за членовете на семейството и колеги; като има предвид, че страхът от репресивни мерки може да окаже възпиращо въздействие върху лицата, които биха сигнализирали за нередности, като по този начин се накърнява общественият интерес;

Д.  като има предвид, че на работните места трябва да се култивира работна среда, в която хората да се чувстват уверени да изразяват опасенията си относно потенциални пропуски, неправомерно поведение, лошо управление, измами или незаконни действия; като има предвид, че е изключително важно да се насърчава правилната култура, която позволява на хората да се чувстват способни да повдигат въпроси без страх от репресивни мерки, които биха могли да се отразят неблагоприятно върху тяхната настояща и бъдеща професионална ситуация;

Е.  като има предвид, че целта на сигнализирането за нередности следва да бъде да се оповестят действия, които представляват заплаха за обществения интерес, нарушение на закона или друго неправомерно действие или поведение;

Ж.  като има предвид, че в някои държави членки вече е въведено законодателство за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, но че в други такова законодателство липсва, което води до ограничена или неравномерна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в рамките на целия ЕС; като има предвид, че това е от особено значение в случаите с трансгранично измерение или последствия за целия ЕС; като има предвид, че това създава правна несигурност;

З.  като има предвид, че при условие че наличието на национална нормативна уредба за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения, не винаги гарантира правилното прилагане и ефективността на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е от съществено значение държавите членки да гарантират съответствието със съществуващото национално законодателство за защита на лицата, сигнализиращи за нередности;

И.  като има предвид, че корупцията е сериозен проблем, пред който понастоящем е изправен Европейският съюз, тъй като тя може да доведе до неспособност на правителствата да защитават населението, работниците и служителите, принципите на правовата държава и икономиката, до влошаване на публичните институции и услуги и на икономическия растеж и конкурентоспособността в различни области, както и до загуба на доверие в прозрачността и демократичната отчетност на публичните и частните институции и на икономическите сектори; като има предвид, че според извършени оценки корупцията струва на икономиката на ЕС 120 милиарда евро годишно (или това представлява 1% от БВП на ЕС);

Й.  като има предвид, че икономическото разузнаване може да има трансграничен обхват и че лицата, сигнализиращи за нередности, играят основна роля за разкриване на незаконни машинации, извършвани в чужбина в ущърб на националните икономически интереси;

К.  като има предвид, че лицата, сигнализиращи за нередности, играят основна роля и за установяването на грешки, предизвикателства или проблеми в рамките на дадена организация на ранен етап; като има предвид, че благодарение на тази практика може да се създаде организационна култура на извличане на поуки от грешките; като има предвид, че в някои организации и държави членки това е довело до оказването на подкрепа за оповестяването на грешки и съответно до промени от организационен характер;

1.  призовава за предприемане на действия с цел промяна на общественото възприятие за лицата, сигнализиращи за нередности, особено от страна на политиците, работодателите и медиите, като се подчертае тяхната положителна роля в качеството им на механизъм за ранно предупреждение и за възпиране с оглед на откриването и предотвратяването на злоупотреби и корупция, както и в качеството им на механизъм за отчетност, предоставящ възможност за упражняване на обществен контрол върху правителствата и дружествата;

2.  посреща със задоволство препоръката на Съвета на Европа относно приложното поле на бъдещата европейска рамка за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, която следва да обхваща всички, работещи в публичния или частния сектор, независимо от естеството на трудовите им правоотношения и от това дали трудът им е платен;

3.  призовава Комисията, след като извърши оценка на правното основание и след като се консултира със социалните партньори, в съответствие с принципа на субсидиарност да изготви законодателно или правно предложение относно лицата, сигнализиращи за нередности; призовава за въвеждане на ефективни мерки за защита на лицата, които откриват неправомерни действия и добросъвестно сигнализират за тях в името на обществения интерес, от несправедливо третиране, свързано с работата, репресии и подвеждане под наказателна и гражданска отговорност; изтъква колко е важно да се гарантират анонимността на лицата, сигнализиращи за нередности, и поверителният характер на процеса;

4.  изтъква риска от лишаване на работниците и служителите, сигнализирали за нередности в името на обществения интерес, от възможности за професионално развитие, от загуба на работното им място или от репресивни мерки от страна на техни колеги или ръководството в рамките на работното им място, както и обезкуражаващото, застрашаващо и трайно засягащо психиката въздействие, което тази ситуация оказва върху лицата, които евентуално се натъкват на неправомерни действия; подчертава, че лицата, сигнализиращи за нередности, поемат висок личен и професионален риск и обикновено плащат цената за това в личен и професионален план; подчертава във връзка с това, че определението за „лице, сигнализиращо за нередности“ следва да се прилага към възможно най-широк кръг работници и служители, който да включва настоящите и бившите служители, както и стажантите, чираците и други;

5.  припомня значението на разработването на инструменти за санкциониране и забрана на всяка форма на репресивни мерки, например тормоз, или други видове наказателно или дискриминационно третиране, включително действия, предприети срещу колеги или членове на семейството вследствие на разкриването на информация;

6.  подчертава, че лицата, сигнализиращи за нередности, и техните семейства, чийто живот или безопасност са застрашени, трябва да имат право на ефективна и адекватна защита, както и право да предприемат действия по съдебен път, когато това е необходимо;

7.  подчертава, че лицата, сигнализиращи за нередности, са важен източник на информация за разследващите журналисти, и призовава държавите членки да гарантират, че правата на журналистите и самоличността на лицата, добросъвестно сигнализиращи за нередности, са ефективно и юридически защитени в случаите, в които твърденията се окажат верни; подчертава, че ако самите журналисти са източникът, те също следва да бъдат защитавани и че и в двата случая органите на властта следва да се въздържат от използването на наблюдение;

8.  счита, че доказателствената тежест следва да се носи от работодателя, който трябва ясно да докаже, че евентуалните мерки срещу даден служител нямат никаква връзка с разкритията на лицето, сигнализирало за нередности;

9.  настоятелно призовава работодателите, представителите на работниците и служителите и публичните органи да въведат ефективни канали за докладване и разкриване на неправомерни действия, да предприемат своевременни мерки във връзка с получената от тях информация след извършването на щателна проверка и незабавно да информират всички съответни страни, агенции и институции за всяко незаконно или неправомерно действие;

10.  припомня, че е необходимо да се предоставят необходимата правна сигурност и защита на цялата територия на Съюза за лицата, които докладват за установени неправомерни действия както в публичния, така и в частния сектор;

11.  припомня, че всяка бъдеща нормативна уредба следва да взема под внимание правилата, правата и задълженията, които обуславят заетостта и оказват въздействие върху нея; освен това подчертава, че това следва да се извърши с участието на социалните партньори и в съответствие с колективните трудови договори;

12.  припомня, че ако след извършването на щателна проверка се установи, че фалшиви обвинения са били отправени умишлено и недобросъвестно, следва да се потърси отговорност от съответните лица;

13.  настойчиво приканва съответните органи да въведат задължение за полагане на дължима грижа по отношение на процедурите, внедрени както от работодателите, така и от самите органи, за получаване на сигнали и за предприемане на действия във връзка с тях.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.7.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Andrejs Mamikins

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Tiziana Beghin

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi López, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (13.7.2017)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи
(2016/2224(INI))

Докладчик по становище: Люк Минг Фланаган

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита, че липсата на подходяща защита на лицата, сигнализиращи за нередности, оказва отрицателно въздействие върху разработването и прилагането на политиката на ЕС в областта на опазването на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните, като същевременно страхът от ответни действия може да има възпиращ ефект върху лицата, сигнализиращи за нередности, като по този начин се накърнява общественият интерес;

2.  застъпва становището, че въпреки че важността и ползата от сигнализирането за нередности в сферата на общественото здраве, околната среда и безопасността на храните се признават във все по-голяма степен в държавите членки, на национално и европейско равнище е необходимо да бъдат проведени информационни и рекламни кампании относно сигнализирането за нередности, за да се променят нагласите и начинът на мислене;

3.  изразява своето убеждение, че лицата, сигнализиращи за нередности, играят изключително важна роля за намаляването на рисковете за общественото здраве, околната среда и безопасността на храните – области, в които определени рискове трудно могат да бъдат контролирани отвън – и за възпирането и предотвратяването на неправомерни действия и корупция; счита, че повишаването на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, ще поощри допълнително разкриването в името на обществения интерес на рискове и заплахи за общественото здраве и околната среда и ще увеличи безопасността на храните, ще насърчи културата на публична отчетност и на почтеност в публичните и частните институции и дори ще спаси човешки живот; сред примерите за това са публикуването на проучването относно ТОРС (тежък остър респираторен синдром) и други опасни заболявания, които заплашваха милиони хора в Китай, както и други действия, които спомогнаха за избягването на опасности за околната среда в САЩ;

4.  припомня неотдавнашните случаи с голямо въздействие, като например „Дизелгейт“, „Нестле“ и скандалите с конското месо, в които бяха разкрити рискове за околната среда, общественото здраве или безопасността на храните, като в тези случаи или разкритията от лица, сигнализиращи за нередности, бяха от ключово значение за откриването на съответните рискове, или наличието на по-висока степен на защита на лицата, сигнализиращи за нередности, може би е щяло да доведе до по-ранно откриване на рисковете и до ограничаване на щетите;

5.  подчертава, че някои основни постижения в областта на общественото здраве, по-специално що се отнася до борбата срещу тютюнопушенето, на практика водят началото си от оповестяването на вътрешни документи от лица, сигнализиращи за нередности;

6.  насочва вниманието към факта, че рисковете за околната среда, общественото здраве и безопасността на храните рядко са ограничени от националните граници, в смисъл, че слабата или несъществуващата защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в дадена държава членка може да възпрепятства своевременното откриване на такива рискове и съответно да застраши здравето и безопасността на всички граждани на ЕС, както и тяхната способност да защитават околната среда;

7.  изтъква, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна се е превърнал в една от най-печелившите форми на организираната престъпност в света, и отбелязва ключовата роля на лицата, сигнализиращи за нередности, които сигнализират за незаконен трафик, незаконна сеч, незаконен риболов и други престъпления срещу дивата природа;

8.  подчертава, че за доказателства за извършването на нарушения на законодателството на ЕС в областта на защитата на животните и безопасността на храните в стопанствата и кланиците се разчита почти изцяло на лицата, сигнализиращи за нередности, тъй като тези места не са достъпни за широката общественост, а официалните проверки обикновено се обявяват предварително;

9.  отчита, че риболовните кораби се намират в изключителна изолация по време на своята експлоатация в морето и че високата степен на защита на лицата, сигнализиращи за нередности, е от съществено значение, за да могат те да предоставят доказателства за незаконен риболов и други нарушения на законодателството на ЕС;

10.  изразява съжаление във връзка с факта, че регулаторните органи, включително органите, които контролират хранителната верига, нямат достатъчни ресурси и съответно зависят за получаване на информация от лицата, сигнализиращи за нередности; поради това подчертава, че както увеличаването на финансирането за регулаторите, така и ефективната защита на лицата, сигнализиращи за нередности, са от съществено значение;

11.  подчертава, че своевременното приемане на надеждно законодателство на ЕС за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и постигането на политически консенсус, който ще даде възможност за прилагането на ефикасни мерки както на национално, така и на европейско равнище, ще спомогнат също така за опазването и укрепването на доверието в демократичните институции, за улесняването на научния експертен опит, за провеждането на дискусии, за разкриването на конфликти на интереси и за демонстрирането на добавената стойност на действията на ЕС за гражданите; изтъква, че законодателството относно лицата, сигнализиращи за нередности, насърчава по-специално лицата с научни и технически познания да изтъкват фактите, които в противен случай биха могли да останат скрити;

12.  изразява съжаление във връзка със значителните пропуски и слабости на правната защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в рамките на отделните държави членки и във връзка с факта, че твърде малко държави членки са въвели мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности; настоява, че защитата на равнището на ЕС е необходима с оглед на осигуряването на пълна правна защита за лицата, сигнализиращи за нередности, която да е еднаква във всички държави членки, както и с оглед на правилното и независимо продължаване на този процес след подаването на сигнал, при условие че лицата, сигнализиращи за нередности, са действали добросъвестно и единствено с цел да опазят обществения интерес като цяло;

13.  отбелязва, че в законодателството на ЕС вече съществуват определени разпоредби за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, но че те често са ограничени по обхват или са разпръснати в различни законодателни актове, което води до вратички и пропуски;

14.  приканва Комисията да подкрепи насърчаването на държавите членки да създадат ефикасни и ефективни механизми за защита на лицата, сигнализиращи за нередности;

15.  настоятелно призовава Комисията да направи преглед на резултатите от проведената от нея обществена консултация, да пристъпи към изготвянето на законодателни проекти през идните месеци и да представи своевременно предложение за хоризонтален правен инструмент, в съответствие с принципа на субсидиарност, с който да се въведат стабилни общи минимални стандарти в ЕС за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и който да се основава на разпоредбите на Договора по отношение на опазването на околната среда, общественото здраве и защитата на потребителите; подчертава недостатъците и пропуските на секторните подходи за тази цел, например възприетия подход в Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване; насърчава държавите членки да разработят законодателни инструменти за защита на лицата, които докладват на държавните органи за нарушения на нормите за поведение; предлага агенциите на ЕС да приемат съставена в писмен вид политика относно защитата от репресии за хората, които докладват за неправомерни действия, както и за лицата, сигнализиращи за нередности;

16.  посочва, че в повечето случаи работата на лицата, сигнализиращи за нередности, се основава на принципите на прозрачност и почтеност; следователно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъде гарантирана от закона и прилагана в целия Съюз, но само ако целта на техните постъпки е защитата на обществения интерес чрез добросъвестни действия в съответствие със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека;

17.  настоятелно призовава Комисията да наблюдава разпоредбите на държавите членки относно лицата, сигнализиращи за нередности, с цел да улесни обмена на най-добри практики, което ще спомогне да се гарантира по-ефикасна защита на национално равнище за лицата, сигнализиращи за нередности;

18.  подчертава, че докладването или разкриването на информация, отнасяща се до рискове, нарушения и престъпления – както и на опитите те да бъдат прикрити – които могат да доведат до щети за околната среда и проблеми в областта на здравето и целостта и безопасността на храните, включително във връзка с новите технологии, чиито дългосрочни последици за околната среда и здравето са все още неизвестни, наред с други форми на нарушения, например лошото управление на публични органи и публична земя и собственост, следва да попадат без изключение в приложното поле на всеки инструмент на ЕС за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, независимо от това дали представляват нарушение на законодателството, при условие че има основания да се счита, че разкриването се извършва в името на обществения интерес; изтъква, че лицата, сигнализиращи за нередности, следва да могат да се ползват от инструменти за защита в тези области в рамките на целия Съюз, тъй като въпросите, свързани с околната среда, по своята същност са транснационални и съответно законодателството трябва да отразява това; подчертава, че на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъде предоставена защита в целия Съюз, независимо от мястото, където пребивава лицето, сигнализиращо за нередности, и от мястото, където са извършени престъпленията;

19.  подчертава значението на отворената организационна култура и на съществуването на множество защитени канали за доброволно докладване на информация – вътрешно и външно, с цел да се предотврати причиняването на вреди на околната среда, човешкото здраве и хранителната верига, което е в интерес и на самите организации;

20.  изтъква факта, че законодателството на ЕС за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, трябва да бъде всеобхватно, да има широко приложно поле и да може да се прилага своевременно и че то трябва да закриля лицето, сигнализиращо за нередности, както и, по целесъобразност, неговите колеги и роднини, които са засегнати от неговите действия, от всякаква форма на ответни действия, тормоз, заплахи и изолация на работното място или в личния им живот, както и от граждански, наказателни или административни производства, произтичащи от разкритията; подчертава, че ефективната защита на лицата, сигнализиращи за нередности, е от съществено значение, за да се гарантира правото на свобода на словото и свобода на информацията, както и че противоречащите норми, уреждащи въпросите за тайната и поверителността, следва да бъдат преразгледани съобразно европейската съдебна практика в областта на правата на човека, така че да се гарантира, че изключенията са необходими и пропорционални; подчертава, че е необходимо да има защита не само за вътрешните разкрития, извършвани чрез специално определени канали на работното място, или за разкритията пред публични органи или органи за надзор, но – като се има предвид съответната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека – и за външните разкрития пред широката общественост чрез медиите или по друг начин; изтъква, че институциите на ЕС, в сътрудничество с всички съответни национални органи, следва да въведат и вземат всички необходими мерки за защита на поверителността на източниците на информация, за да предотвратят всички дискриминационни действия или заплахи срещу тях; призовава Комисията да гарантира, че всички лица, сигнализиращи за нередности, включително лицата, сигнализиращи за нередности, които са подложени на репресивни мерки вследствие на оповестяване или разкриване на информация в полза на обществения интерес и които, вследствие на това, предявяват валиден иск в съда, имат достъп до независима правна консултация, финансова и психологическа подкрепа, както и помощни мерки, по целесъобразност;

21.  приканва държавите членки и Комисията да разработят строга нормативна уредба, която да предостави възможност на предприятията да въведат вътрешни системи за сигнализиране за нередности, като дадат конкретно определение на понятието за разумен срок за отговор от страна на предприятието и като гарантират съответствието на тези системи със социалното право и законите за защита на личните данни;

22.  подчертава необходимостта от правна сигурност по отношение на разпоредбите за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, тъй като продължаващата липса на яснота и фрагментираният подход възпират лицата, които евентуално биха сигнализирали за нередности, да оповестят информация и са в ущърб на техните работодатели, особено в случаите на предприятия, които извършват дейност в няколко юрисдикции или сектори;

23.  подчертава важната роля на разследващата журналистика и призовава Комисията да гарантира, че с нейното предложение се осигурява еднакво равнище на защита за разследващите журналисти и за лицата, сигнализиращи за нередности;

24.  подчертава, че определението за лицата, сигнализиращи за нередности, не следва да бъде тясно или да се ограничава до определени области, вида на трудовите правоотношения или правния характер на докладваните или разкриваните действия или информация, както и че лицата, сигнализиращи за нередности в публичния и частния сектор, следва да се ползват с еднаква защита и да не бъдат обвързани с договорно задължение, възпрепятстващо съобщаването на информация или разкритията, когато те са в полза на обществения интерес, независимо от необходимите ограничения, например ограниченията в рамките на Общите принципи относно националната сигурност и правото на информация;

25.  насърчава държавите членки да разработят критерии и показатели за политиките за лицата, сигнализиращи за нередности, както в публичния, така и в частния сектор;

26.  изтъква, че законодателството на ЕС следва да установи ясна процедура за начина, по който следва да се подхожда към разкритията от началото до края, за да се гарантира правилно предприемане на последващи мерки във връзка с действията, предприети от лицата, сигнализиращи за нередности – от предоставянето на информацията и нейното обработване до осигуряването на ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, както и по-ефикасни механизми за защита на тези лица; подчертава колко е важно на компетентните органи и на регулаторните и правоприлагащите органи да бъде изрично възложена отговорността да поддържат канали за докладване и да получават, обработват и разследват информация за предполагаеми случаи на незаконни практики, като същевременно гарантират поверителността на източника, когато това е приложимо, и правата на засегнатите страни; насърчава Комисията и държавите членки да осигурят достъп до поверителни консултации за лицата, които евентуално обмислят възможността да докладват или разкрият нередност в името на обществения интерес и които съответно биха търсили информация, например относно правата и отговорностите на лицата, сигнализиращи за нередности, подходящите канали и възможните последици от тяхното решение.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.7.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

67

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Siôn Simon, Derek Vaughan

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

67

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D’Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Peter Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (31.5.2017)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи
(2016/2224(INI))

Докладчик по становище: Зджислав Краснодембски

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита, че сигнализирането за нередности е едно от най-важните средства за откриване и предотвратяване на неправомерно поведение, нарушения или незаконна дейност, и по-специално на случаи на измама и корупция в публичната администрация и в частните дружества, организирана престъпност, отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци; счита, че лицата, сигнализиращи за нередности, са от съществено значение за защитата на публичния интерес, икономиите на обществени средства и гарантирането на прозрачност и почтеност в рамките на обществения живот; отбелязва, че лица, сигнализиращи за нередности, са разкрили скандали, засягащи няколко държави членки, и подчертава факта, че лицата, сигнализиращи за нередности, са основен стълб на стратегията на ЕС за борба срещу корупцията и за гарантиране на отчетността на предприятията и правителствата;

2.  заема становището, че културните различия не намаляват необходимостта от предоставяне в държавите членки на правна защита за лицата, сигнализиращи за нередности;

3.  подчертава, че отрицателното възприемане на сигнализирането за нередности и на лицата, сигнализиращи за нередности, в много държави забавя напредъка по отношение на приемането и прилагането на законите в тази област и също така подкопава готовността на гражданите да докладват за нередности дори когато вече съществуват механизми за правна защита;

4.  застъпва становището, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е от съществено значение за свободата на изразяване на мнение, плурализма на възгледите, демокрацията и свободата;

5.  подчертава, че в Европейския съюз е необходимо да се осигури правна защита за лицата, сигнализиращи за нередности; потвърждава, че принципите на правовата държава благоприятстват за създаването на култура на свобода на изразяване на мнение;

6.  потвърждава, че прилагането на правни инструменти, които осигуряват безопасна среда за лицата, сигнализиращи за нередности, насърчава културата на свободно изказване на мнение и помага на гражданите на ЕС да упражняват правото си да предприемат действия срещу нарушенията; отбелязва, че сигнализирането за нередности следва да се насърчава като проява на гражданска ангажираност и гражданско съзнание и следва да се подкрепя чрез ефективни усилия в областта на повишаването на информираността и в областта на комуникацията, ученето, образованието и обучението, като същевременно се осигурят достатъчни гаранции за опазването на чувствителната от търговска гледна точка информация на дружествата, например търговските тайни;

7.  насърчава държавите членки да поощряват активно културата на откритост на работното място, било то в публичната или в частната сфера, която да позволява на организациите да се придържат към високи етични стандарти, да вдъхва на служителите смелост да изказват свободно своето мнение и съответно да предоставя възможност за предприемане на действия за предотвратяване или отстраняване на заплахи или вреди;

8.  насърчава държавите членки да провеждат редовно оценка на ефективността на прилаганите от тях мерки, като вземат под внимание общественото мнение за отношението към сигнализирането за нередности и към лицата, сигнализиращи за нередности, междусекторните анкети сред висши ръководни кадри, натоварени със задачата да получават и обработват такива сигнали, и независимите проучвания във връзка със сигнализирането за нередности на работното място;

9.  потвърждава необходимостта публичните институции и частните организации да въведат, в тясно сътрудничество с всички представители на персонала, включително при възможност работниците, вътрешни политики за сигнализирането за нередности от своите служители, включително стажанти и обучаващи се работници, като създадат ясни канали за разкриване на информация в условията на поверителност, включително външно разкриване, като ги информират за правото им на защита срещу ответни мерки при докладване на неправомерно поведение и като предлагат по целесъобразност поверителни правни консултации и подходящи курсове и обучения; настоява, че тези политики не заменят законодателните разпоредби за защита на лицата, сигнализиращи за нередности;

10.  отбелязва, че поради недостатъчните правни гаранции и значителните пропуски по отношение на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, от ответни действия, заплахи и изолация, задължението да се използват вътрешни канали за докладване на нередности може да бъде придружено от рискове и да има възпиращ ефект, като ограничава както свободата на изразяване на мнение, така и правото на обществеността на достъп до информация; подчертава, че вътрешните процедури за докладване на нередности не трябва да се използват като инструмент за забрана на информирането на широката общественост за незаконните дейности и дейностите, които сериозно увреждат обществения интерес; подчертава, че това трябва да се прилага в същата степен за използването на външни процедури за сигнализиране за нередности и че съответно – съгласно член 5 от Конвенция № 158 на МОТ от 22 юни 1982 г. – подаването на жалба, участието в производство срещу работодател или предоставянето на информация на компетентен орган не представляват основателна причина за прекратяване на трудово правоотношение;

11.  отбелязва, че със защита се ползват разкритията, свързани с вреди или заплахи за обществения интерес, които са настъпили, настъпват към момента на разкритието или е възможно да настъпят, и тези разкрития могат да се извършват в рамките на работното място или извън него, избирателно или успоредно едно с друго, пред компетентните органи или членове на парламента или надзорни агенции, както и пред профсъюзи и асоциации на работодатели, пред обществеността чрез медиите, включително социалните медии, или пред неправителствени организации;

12.  припомня, че сигнализирането за нередности е свързано със свободата на печата и е от съществено значение за разкриването на незаконни дейности или на дейности, които са в ущърб на обществения интерес; подчертава, че лицата, сигнализиращи за нередности, са важен източник на информация за журналистическите разследвания, и призовава държавите членки да гарантират ефективната правна защита на правото на журналистите да не разкриват самоличността на своите източници, включително в случаите, в които самите журналисти са източникът на информация, както и че органите на властта следва да се въздържат от използването на наблюдение с цел разкриване на въпросните източници; в този контекст отбелязва, че в съдебната си практика Европейският съд по правата на човека е постановил, че защитата на журналистическите източници не е привилегия, а съществен елемент на свободния печат[1];

13.  застъпва становището, че що се отнася до политиката по отношение на сигнализирането за нередности, институциите на ЕС следва да служат като образец за подражание; изразява загриженост във връзка с това, че голям брой агенции на ЕС все още не са приложили насоките от 2012 г. относно сигнализирането за нередности и че в констатациите от анкетата, проведена през 2015 г., се посочва слабата осведоменост сред служителите на Комисията за правилата; призовава Комисията и агенциите на ЕС да гарантират, че насоките се прилагат в агенциите и че персоналът в институциите и органите на ЕС са достатъчно запознати с тях; насърчава Комисията да включи стандартна клауза в договорите и споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства, в която да се изисква от бенефициентите и от лицата, работещи за тези бенефициенти, да докладват на Европейската служба за борба с измамите, ако се натъкнат на сериозни нередности;

14.  призовава институциите на ЕС, в сътрудничество с всички съответни национални органи, да въведат и вземат всички необходими мерки за защита на анонимността и поверителността на своите източници на информация, за да предотвратят всякакви дискриминационни действия или заплахи;

15.  насърчава държавите членки, които все още не са приели законодателство относно сигнализирането за нередности, да направят това в най-близко бъдеще и призовава Комисията да обмисли идеята за създаване на платформа за обмен на най-добри практики в тази област между държавите членки, както и с трети държави.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА,ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ ПО СТАНОВИЩЕТО Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът по становището. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при изготвянето на становището относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи PE601.025 – 2016/2224(INI) (докладчик: Зджислав Краснодембски).

Субект и/или лице

Европейска служба за борба с измамите, Европейска комисия

Служба за разследвания и дисциплинарни въпроси, ГД „Човешки ресурси и сигурност“, Европейска комисия

Агенции, Европейски училища и международни въпроси, ГД „Човешки ресурси и сигурност“, Европейска комисия

Постоянно представителство на Полша в Европейския съюз

Transparency International

Journalismfund.eu

Програма за почтеност в рамките на обществения живот, фондация „Стефан Батори“ (Fundacja Batorego)

Институт по обществени въпроси (Instytut Spraw Publicznych)

Институт „Собиески“ (Instytut Sobieskiego)

Форум на професионалните съюзи (Forum Związków Zawodowych)

Етична линия (Linia Etyki)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

9

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Martina Michels, Remo Sernagiotto

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

15

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

ECR

Zdzisław Krasnodębski, John Procter, Remo Sernagiotto, Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Andrea Bocskor, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

9

-

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov

VERTS/ALE

Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel

2

0

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

  • [1]  Европейски съд по правата на човека, решение от 27.11.2007 г. по дело 20477/05, Tillack/Белгия.

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (8.9.2017)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи
(2016/2224(INI))

Докладчик по становище: Майте Пагасауртундуа Руис

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че в своето съобщение от 5 юли 2016 г. Комисията заяви, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, както в публичния, така и в частния сектор, допринася за справянето с лошото управление и нередностите, включително трансграничната корупция, транснационалното отклонение от данъчно облагане и несправедливите търговски практики, все практики, които се проявяват главно поради законодателни различия между законодателствата на държавите членки;

Б.  като има предвид, че подаването на сигнали за нередности е съществен източник на информация в борбата срещу организираната престъпност, в разследването на случаи на корупция в публичния и частния сектор и за разкриването на схеми за избягване на данъци, създадени от предприятия, и като има предвид, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е от съществено значение за насърчаване на културата на публична отчетност и почтеност и за запазване на общественото благо и финансовите интереси на Европейския съюз; като има предвид, че лицата, сигнализиращи за нередности, които действат в обществен интерес, с цел да изобличат неправомерни действия, закононарушение, измама или незаконна дейност, не се чувстват наистина защитени и често поемат твърде голям личен риск, тъй като могат да бъдат уволнени, срещу тях да бъде заведено дело, да бъдат бойкотирани, задържани, заплашвани или превърнати в жертви и дискриминирани по разнообразни други начини;

В.  като има предвид, че Съюзът се основава на ценностите на демокрацията, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, които са залегнали в член 2 от ДЕС;

Г.  като има предвид, че защитата на поверителността на данните за лицата, сигнализиращи за нередности, и на разкриваната от тях информация допринася за създаването на по-ефективни канали за докладване на измами, корупция, закононарушение, неправомерни действия или други сериозни нарушения, и като има предвид, че с оглед на чувствителния характер на информацията лошото управление на поверителността може да доведе до нежелано изтичане на информация и нарушение на обществения интерес в Съюза; като има предвид, че в публичния сектор защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, може да улесни откриването на злоупотреби с обществени средства, измами и други форми на трансгранична корупция, свързани с националните интереси или интересите на ЕС;

Д.  като има предвид, че докладването от страна на лицата, сигнализиращи за нередности, на информация, която би могла да заплаши или увреди обществения интерес, се извършва въз основа на тяхната свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, като и двете права са залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално член 11 от нея, и със силно чувство на отговорност и граждански морал;

Е.  като има предвид, че в своите резолюции от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети, от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, от 16 декември 2015 г. относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза, и от 14 февруари 2017 г. относно ролята на лицата, сигнализиращи за нередности, в защитата на финансовите интереси на ЕС Парламентът призова Комисията да представи законодателно предложение за установяване на ефективна и всеобхватна европейска програма за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, която да защитава лицата, които докладват подозрения за измама или незаконна дейност, засягаща обществените интереси или финансовите интереси на Европейския съюз;

Ж.  като има предвид, че разлики в третирането и защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, между държавите членки могат да ги обезсърчат да разкриват информация, по-специално информация, която е от значение за няколко държави членки, и като има предвид, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, не може да бъде постигната чрез правни мерки сами по себе си, а трябва да бъде преследвана и чрез насърчаване на културна промяна в европейските общества в начина, по който се възприема подаването на сигнали за нередности, особено във връзка с основните права;

З.  като има предвид, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности в Европейския съюз, следва да не се ограничава само до европейски случаи, а да се прилага също така по отношение на международни случаи;

1.  подчертава, че в демократичните и отворени държави, основани на принципите на правовата държава, гражданите имат право да знаят за нарушения на своите основни права и да ги изобличават, в това число нарушенията, в които е замесено собственото им правителство;

2.  признава, че сигнализирането за нередности изиграва решаваща роля в борбата с измамите, данъчните измами, избягването на данъци, лошото управление, неправомерните действия, закононарушенията, дейностите, които увреждат обществения интерес, или престъпните или незаконни дейности; отбелязва, че от последните случаи на подаване на сигнали за нередности стана ясно, че лицата, сигнализиращи за нередности, играят ключова роля в разкриването на тежки нарушения на основните права и в защитата на обществения интерес и поддържането на отчетност и почтеност както в публичния, така и в частния сектор; посочва, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да не се ограничава само до случаи на незаконни дейности, а също да се простира и до случаи на разкриване на неправомерни действия или закононарушение; посочва, че действащото законодателство на ЕС относно защитата на лица, сигнализиращи за нередности, е разпокъсано и че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, в различните държави членки е неравномерна, което може да има отрицателно въздействие върху политиките на ЕС;

3.  призовава за общо и широко определение на подаването на сигнали за нередности и на лицата, сигнализиращи за нередности, с цел гарантиране на правна защита за лицата, сигнализиращи за нередности, включително всички онези лица, които разкриват информация с разумно обоснованото убеждение, че тази информация е вярна в момента на разкриването, и разкриват погрешна информация в добросъвестна заблуда;

4.  подчертава, че лица, които съзнателно съобщават невярна или подвеждаща информация на компетентните органи, не следва да се разглеждат като лица, сигнализиращи за нередности, и поради това не следва да се ползват от механизмите за закрила;

5.  подчертава, че трябва да се гарантира закрила от бъдеща осъдителна присъда за дискредитиране или нарушение на професионалната тайна;

6.  подчертава, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъде хармонизирана на равнището на ЕС; счита, че хоризонтален правен инструмент на ЕС, който да предоставя защита за разследващите журналисти и лицата, сигнализиращи за нередности, в публичния и частния сектор, и допълван от секторни правила, би бил най-ефективният подход с цел гарантиране на всеобхватна и действителна защита на лицата, сигнализиращи за нередности; в това отношение повтаря своя призив към Комисията да представи до края на 2017 г. законодателно предложение, което да създаде ефективна и всеобхватна европейска програма за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в съответствие с принципите на пропорционалност и субсидиарност; това предложение следва да включва механизми за дружества, публични органи и организации с нестопанска цел;

7.  подчертава, че институциите на ЕС трябва да покажат интерес и твърда воля за оказване на подкрепа на ролята на лицата, сигнализиращи за нередности, и на ползите, които те носят за коригиране на закононарушенията; припомня липсата на последващи действия и подходящо споразумение по отношение на случаите на лица, сигнализиращи за нередности, на това равнище; счита, че е неотложно, преди да бъде приета Директива относно защитата на лица, сигнализиращи за нередности, да бъдат правилно изпълнени Насоките на Комисията относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности в институциите на ЕС, и настоятелно призовава всички институции, включително техните агенции, да установят ясни правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, както и мерки срещу „кадровите въртележки“ между държавния и частния сектор;

8.  признава, че всяко лице, което предава информация на съответния орган или което оповестява нарушение по друг подходящ начин, трябва да има правото на правна защита;

9.  настоятелно призовава Европейската сметна палата и Европейския омбудсман да публикуват до края на 2017 г.: 1) специални доклади, съдържащи статистически данни и ясни резултати от случаите на сигнализиране за нередности, установени в европейските институции, предприятия, асоциации, организации и други органи, регистрирани в Съюза; 2) последващите действия, предприети от съответните институции във връзка с разкритите случаи, основаващи се на действащите насоки и правила на Комисията; 3) резултата от всяко разследване, което е започнато в резултат на информация, получена от лица, сигнализиращи за нередности; 4) мерките, предвидени във всеки от случаите за защитата на лицата, сигнализиращи за нередности;

10.  изразява своето опасение относно уязвимостта от ответни действия спрямо лицата, сигнализиращи за нередности, в техния личен и професионален живот, както и относно възможността за образуване на наказателно или гражданско производство срещу лица, сигнализиращи за нередности; призовава за хоризонтална правна рамка, която да включва определения, защита срещу различни форми на репресии, както и освобождавания от наказателни и граждански производства съгласно критерии, които ще бъдат определени; подчертава, че лицата, сигнализиращи за нередности, следва да са в състояние да съобщават информация поверително или анонимно, за да може самоличността им да остане тайна и да имат възможност, когато това съответства на националната правна система, да подадат молба за обезпечително производство или съдебно запрещение с цел предотвратяване на уволнението, докато стане ясен резултатът от случая на сигнализиране за нередности; изразява твърдо убеждение, че това ще повиши доверието на гражданите в техните европейски и национални органи;

11.  подчертава, че трудовото правоотношение не следва да ограничава правото на свобода на изразяване на мнение и никой не следва да бъде дискриминиран при упражняването на това право;

12.  подчертава, че защитата на лица, сигнализиращи за нередности, също така се прилага, ако изразеното подозрение не се потвърди накрая, ако лицето е действало добросъвестно;

13.  призовава за създаването на законни, поверителни, сигурни, безопасни и достъпни канали за разкриване на национално и на европейско равнище, с цел да се улесни докладването на компетентните органи на информация относно заплахи за обществения интерес; повтаря във връзка с това своя призив за независим орган на ЕС за събиране на информация, консултации и сезиране, с офиси в държавите членки; подчертава в това отношение потенциалната роля на службата на Европейския омбудсман; заявява, че лицата, сигнализиращи за нередности, следва да могат да докладват както вътрешно – в рамките на работното място, така и извън него – на компетентните органи; подчертава, че на лицата, сигнализиращи за нередности, които първоначално са анонимни, следва да се предостави защита в случаите, когато решат да се откажат от анонимност и се нуждаят от такава защита;

14.  подчертава, че органите, които управляват тези канали, следва да разследват твърденията професионално и да предоставят също така на лицата, сигнализиращи за нередности, подробна информация за техните права и отговорности и подкрепа за тези лица срещу всякакви репресивни мерки, насочени към тях или техните семейства, и да осигуряват достъп до независима правна помощ, с финансова подкрепа, когато е необходимо, в допълнение към всякакви психологическа подкрепа и лечение, и да проучват искания за обезщетение за тормоз или за загубата на настоящо или бъдещо препитание, ако вредата е настъпила като ответна мярка на защитено оповестяване;

15.  подчертава, че в съответствие с член 22а, 22б и 22в от Правилника за персонала всички институции на ЕС следва да разполагат със солидни и всеобхватни вътрешни правила относно закрилата на лица, сигнализиращи за нередности;

16.  призовава Комисията да отчете в пълна степен становищата на заинтересованите страни по въпроса, получени по време на обществената консултация, която се проведе през май 2017 г.;

17.  подчертава, че лицата, сигнализиращи за нередности, са важен източник на информация за разследващата журналистика; подчертава важната роля на медиите в разкриването на нередности или неправомерни действия, особено когато те нарушават основните права на гражданите; призовава държавите членки да гарантират, че правото на журналистите да не разкриват самоличността на даден източник се ползва с ефективна и правна защита; подчертава, че ако самите журналисти са източникът, те следва да бъдат защитени и че и в двата случая органите на властта следва да се въздържат от използването на наблюдение; припомня в това отношение, че Директива (EС) 2016/943 за защита срещу незаконно придобиване, използване и разгласяване на неоповестени ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) не следва да бъде тълкувана като начин за намаляване на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, и разследващите журналисти; подчертава, че разследващите журналисти са експонираната група специалисти, които често заплащат с цената на своите работни места, свобода или живот, за да правят оповестявания на масови нередности, и призовава за включването на специални мерки за защита на разследващите журналисти в хоризонтален правен инструмент на ЕС за защита на лицата, сигнализиращи за нередности;

18.  подчертава, че разследванията по въпросите, повдигнати от лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъдат извършвани независимо и във възможно най-кратък срок, като същевременно се защитават правата на лицата, които могат да бъдат засегнати от оповестяването; изтъква, че както лицето, сигнализиращо за нередности, така и всяко лице, засегнато от оповестяване, следва да могат да предоставят допълнителни доводи и доказателства по време на разследването и да бъдат редовно информирани за обработката на оповестяването;

19.  призовава за създаването на независим отдел за консултиране и сигнализиране в рамките на службата на Европейския омбудсман, който да може да получава доклади, оплаквания, да събира информация и да дава подходящи консултации относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности;

20.  призовава институциите на ЕС, в сътрудничество с всички съответни национални органи, да въведат и вземат всички необходими мерки за защита на анонимността и поверителността на източниците на информация, за да предотвратят всякакви дискриминационни действия или заплахи;

21.  подчертава, че неправителствените организации не са изключени от опитите за лошо управление, измама, злоупотреба със средства и други нередности, и счита, че правилата за лицата, сигнализиращи за нередности в публичния и частния сектор, следва да се прилагат в еднаква степен и по отношение на НПО;

22.  заявява, че е необходимо ясно решение за лица, сигнализиращи за нередности, които работят в регистрирани в ЕС дружества, които обаче са установени извън ЕС;

23.  призовава институциите на ЕС да присъдят европейска награда за лица, сигнализиращи за нередности, за да насърчат промяна в представата за сигнализирането за нередности и неговата връзка с основните права, както и да постановят, че сигнализирането за нередности е проява на гражданска ангажираност;

24.  подчертава, че правото на гражданите да съобщават за закононарушения е естествено продължение на правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, залегнало в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и е от съществено значение да се гарантират принципите на прозрачност и почтеност и опазването на обществения интерес;

25.  подчертава необходимостта държавите членки да се съобразяват с препоръката на Съвета на Европа относно защита на лицата, сигнализиращи за нередности.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

5

12

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Andrejs Mamikins, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Salvatore Cicu, André Elissen, Krzysztof Hetman, Elisabeth Köstinger

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Elisabeth Köstinger

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

PPE

Frank Engel, Traian Ungureanu

12

0

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Andrea Bocskor, Salvatore Cicu, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Nuno Melo, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (11.9.2017)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно законосъобразните мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи
(2016/2224(INI))

Докладчик по становище: Фабио Масимо Касталдо

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че зачитането на демокрацията, правовата държава и основните права е основна ценност на ЕС, както е посочено в член 2 от Договора за Европейския съюз (Договора за ЕС) и в Хартата на основните права на ЕС; като има предвид също така, че свободата на изразяване на мнение и правото на добра администрация са изрично посочени в член 11 и в член 41 от Хартата;

Б.  като има предвид, че от 1 януари 2014 г. всички институции на ЕС са задължени да въведат вътрешни правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които са длъжностни лица на институциите на ЕС, в съответствие с член 22, букви а), б) и в) от Правилника за персонала;

В.  като има предвид, че когато дадено лице сигнализира за нередности, неговото действие е важно и е в полза на цялото общество; като има предвид, че лицата, сигнализиращи за нередности, играят значима и ценна роля за защитата на демокрацията и общия интерес, че техният принос за разкритията в случаи като „ЛюксЛийкс“, „СуисЛийкс“, „УикиЛийкс“ и „Досиетата от Панама“ беше от голямо значение и съставлява основен източник на информация за борбата срещу престъпността, корупцията и други нарушения в публичния и в частния сектор, както многократно беше признато от Парламента и от международни организации като Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ООН; като има предвид, че всички тези организации изразиха необходимостта да се защитават лицата, сигнализиращи за нередности; като има предвид, че ефективната защита на лицата, сигнализиращи за нередности, ще допринесе също за ефикасността на вътрешния пазар, ще повиши доверието на гражданите в ЕС и ще има решаващ принос за формирането в публичните и в частните институции на култура на отговорност пред обществото и почтеност;

Г.  като има предвид, че понастоящем подаването на сигнали за нередности често води до отрицателни последствия за предприелите тези действия лица, срещу тях се предприемат репресивни мерки заради направените разкрития, заедно със своите семейства те стават жертва на социално изключване и заклеймяване и често губят работата си; като има предвид, че според ОИСР повече от една трета от организациите с въведени механизми за сигнализиране на нередности не разполагат с писмено формулирана политика за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, от репресивни меки или тази политика не е позната; като има предвид, че в много юрисдикции, и особено в частния сектор, служителите се задължават да спазват правила за поверителност по отношение на определени видове информация, вследствие на което на лицата, сигнализиращи за нередности, може да бъдат наложени дисциплинарни мерки при подаване на сигнал извън организацията, в която работят;

Д.  като има предвид, че понастоящем осигуряваната от ЕС защита на лицата, сигнализиращи за нередности, е до голяма степен недостатъчна, секторна и непоследователна в различните държави членки, а в някои случаи въобще не съществува подобна защита, от което следват отрицателни последици за политиката на ЕС и за финансовите интереси на Съюза, наред с други области; като има предвид, че правото на ЕС, в което се определят специфични правила относно националната сигурност, контратероризма и борбата срещу организираната престъпност, вече съдържа разпоредби за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, от репресивни мерки, но все още не е предвидено хоризонтално законодателство, приложимо за всички публични и частни органи, което означава, че то е често пъти неефикасно, а резултатът е дискриминация и празнини, позволяващи заобикалянето му; отбелязва, че повечето държави – членки на ЕС, ратифицираха Конвенцията на ООН срещу корупцията, което ги задължава да предоставят подходяща и ефективна защита за лицата, сигнализиращи за нередности;

Е.  като има предвид, че защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, следва да бъде гарантирана от закона и прилагана в целия ЕС, при условие че целта на техните действия е защитата на обществения интерес чрез добросъвестни действия, в съответствие със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека;

Ж.  като има предвид, че службата на Европейския омбудсман разполага с ясни правомощия по отношение на разследването на жалби от граждани на ЕС относно случаи на лошо администриране в институциите на ЕС, но сама по себе си не участва в защитата на лицата, сигнализиращи за нередности;

1.  отбелязва, че само няколко държави членки са въвели достатъчно усъвършенствани системи за защита на лицата, сигнализиращи за нередности; призовава държавите членки, които все още не са включили принципите на защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в националното си право, да го направят възможно най-скоро;

2.  подчертава, че както лицата, сигнализиращи за нередности, така и участващият частен или публичен орган или институция следва да осигурят правната закрила на правата, заложени в Хартата на основните права на ЕС и в националните правни разпоредби;

3.  счита, че предвид централната роля на лицата, сигнализиращи за нередности в името на обществения интерес, е важно лицата, които разкриват (поверителна или друга) информация относно предполагаеми нередности, закононарушения или заплахи за обществения интерес, да бъдат ефикасно защитавани от гледна точка на своята физическа и психическа цялост, препитание и професионално развитие, като бъдат предпазвани от репресивни мерки, включително административни, граждански и наказателни производства, и им се осигури достъп до правна помощ и психологическа подкрепа, по целесъобразност; подчертава факта, че когато дадено лице, сигнализиращо за нередности, е служител на съответната организация или би могло да понесе вреди вследствие на действията на разобличената страна, тези мерки за защита трябва да бъдат по-строги, тъй като лицата, сигнализиращи за нередности, може да се окажат в уязвимо и трудно положение, което може да породи необходимост от използването на допълнителни финансови и правни инструменти; счита, че доказателствената тежест следва да бъде за другото заинтересовано лице, така че за работодателя да съществува задължението да докаже, че евентуални промени или ответни мерки не са свързани със защитеното разкриване на информация;

4.  призовава Комисията и държавите членки да осигурят на лицата, сигнализиращи за нередности, възможно най-висока степен на поверителност, включително в цифрова среда, и да им предоставят достъп до стандарта процедура, като същевременно осигурят правото им да докладват пряко чрез външни канали в случаи на тежки закононарушения или в случаи, в които вътрешните канали са неефективни или водят до противоположни на очакваните резултати;

5.  призовава Комисията да проучи най-добрите практики в областта на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, в света и въз основа на тези практики да възприеме всеобхватен подход с оглед на бързото представяне, в съответствие с принципа на субсидиарност, на законодателно предложение за обща нормативна рамка, която осигурява висока степен на хоризонтална защита както в публичния, така и в частния сектор, като същевременно с това на държавите членки се предостави свободата да приемат законодателство, осигуряващо по-голяма защита; отправя отново призив за представяне на хоризонтални предложения преди края на 2017 г.; призовава Комисията да разгледа възможността за възприемане на модел на защита на лицата, сигнализиращи за нередности, съгласно който публичните органи нямат право да се опитват да разкрият самоличността на тези лица;

6.  припомня, че Договорите предоставят няколко правни основания, които следва да бъдат проучени, за да може Съюзът да предприема действия в тази област, като член 114 от ДФЕС относно сближаване на националното законодателство с оглед на функционирането на вътрешния пазар и член 153, параграф 2, буква б) относно защитата на условията на труд, с цел въвеждането на цялостна хоризонтална директива относно хармонизираните минимални условия за защита на лицата, сигнализиращи за нередности;

7.  подчертава, че общата нормативна уредба следва да включва широко и ясно определение на понятието „лице, сигнализиращо за нередности“, обхващащо широк набор от трудови отношения и разкриването на информация относно незаконосъобразно или неправомерно деяние, или деяние, което вреди на обществения интерес, като тя следва също така да определя инструменти за запазване на защитата от неоснователно съдебно преследване и репресивни мерки, както и стимули за насърчаване на лицата, сигнализиращи за нередности, да допринасят за разкриването на закононарушения; настоява, че не следва да се осигурява защита на лица, чиито действия противоречат на общия интерес, например като разкриват информация с оглед на изключително лично облагодетелстване, шпионаж, операции под фалшив флаг, хибридна война, подривна дейност или друга форма на организирана престъпност; отбелязва обаче, че трябва да се осигурява защита и за лицето, обвинено в извършването на предполагаемите нередности, било то в частния или в публичния сектор, включително например защитата на процесуалните права срещу клевета; подчертава, че подадените сигнали за нередности следва да се разследват бързо и сериозно и че както лицето, сигнализиращо за нередности, така и всяко засегнато от разкритата информация лице, следва да могат да предоставят допълнителни доводи и доказателства по време на разследването;

8.  припомня, че междувременно действащото законодателство на ЕС следва да бъде прилагано правилно както от институциите на ЕС, така и от държавите членки, и че то следва да се тълкува по начин, който осигурява възможно най-добра защита на лицата, сигнализиращи за нередности в името на обществения интерес; подчертава, че защита на лицата, сигнализиращи за нередности, вече беше призната като важен механизъм за осигуряването на ефективно прилагане на законодателството на ЕС; призовава следователно държавите членки да не криминализират действията на лицата, сигнализиращи за нередности, при разкриването на информация в името на обществения интерес;

9.  приканва всички институции и органи на ЕС да дадат пример, като предприемат действия, които са съобразени напълно и ефективно с доклада по собствена инициатива на Омбудсмана от 24 юли 2014 г. в съответствие с член 22 от Правилника за персонала, в който се предвижда въвеждането на вътрешни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности в името на обществения интерес;

10.  приканва държавите членки да установят прозрачни и ясни канали за разкриване на информация, с ясни и сигурни протоколи за докладване, които гарантират поверителност, да създадат независими национални органи за защита на лицата, сигнализиращи за нередности в името на обществения интерес, и да разгледат възможностите за предоставянето на тези органи на специално предназначени за подкрепата на тези лица финансови средства; счита, че създаването на независим орган би могло да помогне на държавите членки да съгласуват действията си и че то ще бъде особено полезно за работата по транснационални досиета;

11.  насърчава държавите членки и институциите на ЕС да популяризират култура на признаване на важната роля на лицата, сигнализиращи за нередности, в обществото, включително чрез кампании за повишаване на осведомеността; призовава по-специално Комисията да представи всеобхватен план във връзка с този въпрос; счита, че е необходимо да се насърчава култура на етика в публичния сектор и на работното място, така че да се изтъква значението на повишаването на осведомеността сред служителите за действащата правна уредба в областта на подаването на сигнали за нередности, в сътрудничество със синдикалните организации;

12.  призовава Комисията да проведе обществена консултация, за да се запознае с възгледите на заинтересованите лица относно механизмите за докладване и да проучи потенциалните недостатъци на процедурите на национално равнище; счита, че резултатите от обществената консултация ще представляват ценен принос за Комисията с оглед на евентуално бъдещо предложение относно защита на лицата, сигнализиращи за нередности. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

0

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Max Andersson, Gerolf Annemans, Sven Giegold, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Diane James

PPE

Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Rainer Wieland

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

7

0

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Jo Leinen

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

2.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

1

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Kateřina Konečná, Jens Nilsson

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Katerina Konecná, Jiri Mastálka

Tadeusz Zwiefka

Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Nilsson, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Durand Pascal, Julia Reda

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

5

0

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“