ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие

11.10.2017 - (COM(2017)0480 – C8‑0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Йенс Гайер

Процедура : 2017/2134(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0298/2017
Внесени текстове :
A8-0298/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие

(COM(2017)0480 – C8‑0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0480 – C8‑0235/2017),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020[1] (Регламент за МФР), и по-специално член 11 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[2], и по-специално точка 12 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет на 1 декември 2016 г.[3],

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0298/2017),

A.  като има предвид, че след преразглеждането на Регламента за МФР годишна сума в размер на 676 милиона евро по текущи цени е налична по линия на Инструмента за гъвкавост, увеличена с освободени суми от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, а именно 646 милиона евро в края на 2016 г.; като има предвид, че сума в размер на 530 милиона евро вече е мобилизирана по линия на Инструмента за гъвкавост в бюджета за 2017 г., като по този начин на разположение за допълнително мобилизиране остава сума в размер на 792 милиона евро;

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР[4] влезе в сила на 28 септември 2017 г.;

В.  като има предвид, че след като разгледа всички възможности за преразпределяне на бюджетните кредити за поети задължения по функция 4 („Глобална Европа“), Комисията предложи да се мобилизира Инструментът за гъвкавост за сума в размер на 275 милиона евро над тавана по функция 4, за да се предостави финансиране за ЕФУР;

1.  отбелязва, че таванът за 2017 г. по функция 4 не позволява адекватно финансиране на ЕФУР; отново изразява дългогодишната си позиция, че финансовите ресурси за външната дейност на Съюза не са достатъчни, за да покрият нуждите на една проактивна и устойчива външна политика;

2.  поради тази причина е съгласен с мобилизирането на средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 275 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания;

3.  отново заявява, че мобилизирането на този инструмент, както е предвидено в член 11 от Регламента за МФР, показва още веднъж жизненоважната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза;

4.  изразява отново своята дългогодишна позиция, че плащанията, произтичащи от поетите задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните на МФР;

5.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
  • [2]  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
  • [3]  OВ L 51, 28.2.2017 г.
  • [4]  OВ L 249, 27.9.2017 г, стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[1], и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Инструментът за гъвкавост е предназначен да осигурява финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции.

(2)  Таванът на годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е в размер на 600 милиона евро (по цени от 2011 г.), както е посочено в член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета[2].

(3)  За справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността е необходимо да се мобилизират значителни по размер допълнителни суми с цел спешно финансиране на подходящи мерки.

(4)  След като бяха разгледани всички възможности за преразпределяне на бюджетни кредити под тавана за разходите по функция 4 („Глобална Европа“), е необходимо да бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост, за да се допълнят финансовите средства, предвидени в общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година, над тавана по функция 4 със сумата от 275 000 000 EUR за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР). Тази сума включва освободени суми от предишни години от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и които са предоставени за Инструмента за гъвкавост в съответствие с член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013.

(5)  Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, следва да бъдат само за 2017 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.  Инструментът за гъвкавост се мобилизира за осигуряване на сума в размер на 275 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения по функция 4 („Глобална Европа“) в рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година.

Сумата, посочена в първия параграф, се използва за предоставяне на финансиране за Гаранционния фонд на Европейския фонд за устойчиво развитие.

2.  Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, ще бъдат 250 000 000 EUR през 2017 г. Сумата се разрешава в съответствие с бюджетната процедура.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в … на … г.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

  • [1]   ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
  • [2]   Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Stanisław Żółtek

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“