ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj

11.10.2017 - (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Jens Geier

Postup : 2017/2134(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0298/2017
Předložené texty :
A8-0298/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[1] (dále jen „nařízení o VFR“), a zejména na článek 11 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[2], a zejména na článek 12 této dohody,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017, schválený dne 1. prosince 2016[3],

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0298/2017),

A.  vzhledem k tomu, že po revizi nařízení o VFR je v nástroji pružnosti k dispozici roční částka ve výši 676 milionů EUR v běžných cenách, která je navýšena o nevyužité částky z Fondu solidarity Evropské unie a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, konkrétně o 646 milionů EUR na konci roku 2016; vzhledem k tomu, že v rozpočtu na rok 2017 byla již z nástroje pružnosti uvolněna částka ve výši 530 milionů, zbylo tedy 792 milionů EUR, které je možné uvolnit;

B.  vzhledem k tomu, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1601, kterým se zřizuje Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD), záruka EFSD a záruční fond EFSD[4] vstoupily v platnost dne 28. září 2017;

C.  vzhledem k tomu, že po přezkoumání všech možností pro přerozdělení prostředků na závazky v rámci okruhu 4 (Globální Evropa) Komise navrhla uvolnit z nástroje pružnosti prostředky ve výši 275 milionů EUR nad strop okruhu 4 na financování EFSD;

1.  konstatuje, že strop okruhu 4 na rok 2017 neumožňuje přiměřené financování EFSD; opakuje svůj dlouhodobý postoj, že finanční prostředky na vnější činnost Unie nejsou dostatečné k naplnění potřeb proaktivní a udržitelné vnější politiky;

2.  souhlasí tedy s uvolněním prostředků z nástroje pružnosti ve výši 275 milionů EUR v prostředcích na závazky a na platby;

3.  opakuje, že uvolnění prostředků z tohoto nástroje v souladu s článkem 11 nařízení o VFR znovu dokazuje, že je klíčové, aby byl rozpočet Unie flexibilnější;

4.  opakuje svůj dlouhodobý postoj, že prostředky na platby pocházející z prostředků na závazky, které byly původně uvolněny prostřednictvím nástroje pružnosti, je možné započítávat pouze nad rámec stropů VFR;

5.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

6.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [3]  Úř. věst. L 51, 28.2.2017.
  • [4]  Úř.věst. L249, 27.9.2017, p. 1.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[1], a zejména na bod 12 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nástroj pružnosti má umožnit financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů.

(2)  Podle článku 11 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013[2] činí strop pro roční částku, která je k dispozici pro nástroj pružnosti, 600 000 000 EUR (v cenách z roku 2011).

(3)  Za účelem řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami je nutné urychleně uvolnit další, významné částky na financování vhodných opatření.

(4)  Po prozkoumání všech možností přerozdělení prostředků v rámci výdajového stropu okruhu 4 (Globální Evropa) je nutné uvolnit prostředky z nástroje pružnosti, aby byly doplněny finanční prostředky dostupné v souhrnném rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 o částku ve výši 275 000 000 EUR nad rámec stropu okruhu 4 za účelem financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD). Tato suma zahrnuje částky, jež v předchozích letech propadly ve Fondu solidarity Evropské unie a Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci a jež jsou poskytovány na nástroj pružnosti v souladu s čl. 11 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

(5)  Na základě očekávaného profilu plateb by prostředky na platby odpovídající prostředkům uvolněným z nástroje pružnosti měly být pouze na rok 2017,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.  Ve prospěch souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z nástroje pružnosti uvolňuje částka ve výši 275 000 000 EUR ke krytí prostředků na závazky v okruhu 4 (Globální Evropa).

Částka uvedená v prvním pododstavci musí být použita k zajištění financování záručního fondu Evropského fondu pro udržitelný rozvoj.

2.  Na základě očekávaného profilu plateb budou prostředky na platby odpovídající prostředkům uvolněným z nástroje pružnosti v roce 2017 činit 250 000 000 EUR. Tato částka bude schválena v souladu s rozpočtovým procesem.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V … dne …

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

  • [1]   Úř. věst C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [2]   Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

10.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Stanislaw Żółtek

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se