BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling

11.10.2017 - (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Jens Geier

Procedure : 2017/2134(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0298/2017
Indgivne tekster :
A8-0298/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[1], særlig artikel 11,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[2], særlig punkt 12,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret for 2017 som vedtaget den 1. december 2016[3],

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0298/2017),

A.  der henviser til, at der efter revisionen af forordningen om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme er et årligt beløb på 676 millioner EUR i løbende priser til rådighed under fleksibilitetsinstrumentet, hvortil kommer bortfaldne beløb fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, nemlig 646 millioner EUR ved udgangen af 2016; der henviser til, at der allerede er mobiliseret et beløb på 530 millioner EUR under fleksibilitetsinstrumentet i 2017-budgettet, hvilket giver et rådighedsbeløb på 792 millioner EUR til yderligere mobilisering;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond[4] trådte i kraft den 28. september 2017;

C.  der henviser til, at Kommissionen efter at have undersøgt alle muligheder for at omfordele forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) har foreslået at mobilisere fleksibilitetsinstrumentet med et beløb af 275 millioner EUR ud over loftet for udgiftsområde 4 til finansiering af EFSD;

1.  bemærker, at 2017-loftet for udgiftsområde 4 ikke giver mulighed for en tilstrækkelig finansiering af EFSD; gentager sit mangeårige synspunkt om, at de finansielle ressourcer til Unionens optræden udadtil ikke er tilstrækkelige til at dække behovet for en proaktiv og bæredygtig politik udadtil;

2.  er derfor enig i mobiliseringen af fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 275 millioner EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger;

3.  gentager, at mobiliseringen af dette instrument, som er fastsat i artikel 11 i forordningen om fastlæggelsen af den flerårige finansielle ramme, endnu en gang viser, hvor afgørende nødvendigt det er, at Unionens budget er mere fleksibelt;

4.  gentager sit mangeårige synspunkt om, at betalinger, der følger af forpligtelser, som tidligere er mobiliseret gennem fleksibilitetsinstrumentet, kun kan medregnes ud over lofterne i den flerårige finansielle ramme;

5.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

6.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
  • [3]  EUT L 51 af 28.2.2017.
  • [4]  EUT L 249 af 27.9.2017, s. 1.

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[1], særlig punkt 12,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Formålet med fleksibilitetsinstrumentet er at gøre det muligt at finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for de lofter, der var til rådighed for et eller flere udgiftsområder.

(2)  Loftet over det årlige beløb, der er til rådighed under fleksibilitetsinstrumentet, er 600 000 000 EUR (i 2011-priser) som fastsat i artikel 11 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013[2].

(3)  For at takle de aktuelle udfordringer i relation til migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler er det nødvendigt hurtigst muligt at mobilisere betydelige supplerende beløb til finansiering af passende foranstaltninger.

(4)  Efter en undersøgelse af alle muligheder for omfordeling af bevillingerne under loftet for udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) er det nødvendigt at mobilisere fleksibilitetsinstrumentet for at supplere den finansiering, der er til rådighed i Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2017, med et beløb på 275 000 000 EUR ud over loftet for udgiftsområde 4 for at stille finansiering til rådighed for Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD). Dette beløb omfatter beløb, som er bortfaldet i de foregående år fra henholdsvis Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, og som er stillet til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet, jf. artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

(5)  På grundlag af den forventede betalingsprofil bør de betalingsbevillinger, der svarer til mobiliseringen af fleksibilitetsinstrumentet, kun tildeles for 2017 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.  Fleksibilitetsinstrumentet mobiliseres for at tilvejebringe et beløb på 275 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 under udgiftsområde 4 (Et globalt Europa).

Det i stk. 1 nævnte beløb anvendes til finansiering af garantifonden under Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling.

2.  På grundlag af den forventede betalingsprofil vil de betalingsbevillinger, der svarer til mobiliseringen af fleksibilitetsinstrumentet, udgøre 250 000 000 EUR i 2017. Beløbet skal godkendes i overensstemmelse med budgetproceduren.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

  • [1]   EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
  • [2]   Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

10.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Stanisław Żółtek

Tegnforklaring

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller