Διαδικασία : 2017/2134(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0298/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0298/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0400

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 605kWORD 56k
11.10.2017
PE 610.565v02-00 A8-0298/2017

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

(COM(2017)0480 – C8‑0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Jens Geier

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

(COM(2017)0480 – C8‑0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0480 – C8‑0235/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) (κανονισμός για το ΠΔΠ), και ειδικότερα το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 12,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εκδόθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2016(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0298/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την αναθεώρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ, διατίθεται δυνάμει του μέσου ευελιξίας ετήσιο ποσό ύψους 676 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές, προσαυξημένο με τα ποσά που ακυρώθηκαν στο τέλος του 2016 από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ήτοι 646 εκατ. EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί ποσό 530 εκατ. EUR από το μέσο ευελιξίας στον προϋπολογισμό του 2017, με αποτέλεσμα να παραμένει διαθέσιμο για κινητοποίηση ποσό 792 εκατ. EUR·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός ΕΕ 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ(4) τέθηκε σε ισχύ στις 28 Σεπτεμβρίου 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού εξετάστηκαν όλες οι δυνατότητες ανακατανομής πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό 275 εκατ. EUR πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 4 για τη χρηματοδότηση του ΕΤΒΑ·

1.  επισημαίνει ότι τα ανώτατα όρια του 2017 για τον τομέα 4 δεν επιτρέπουν την επαρκή χρηματοδότηση του ΕΤΒΑ· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι για την εξωτερική δράση της Ένωσης δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες μιας προορατικής και βιώσιμης εξωτερικής πολιτικής·

2.  συμφωνεί, συνεπώς, με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 275 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών·

3.  επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση του μέσου αυτού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού για το ΠΔΠ, καταδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την επιτακτική ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

4.  επαναλαμβάνει την πάγια άποψή του ότι οι πληρωμές που προκύπτουν από αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες είχαν προηγουμένως κινητοποιηθεί από το μέσο ευελιξίας μπορούν να υπολογίζονται μόνο πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

5.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 51 της 28.2.2017.

(4)

ΕΕ L 249 της 27.9.2017, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το σημείο 12,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το μέσο ευελιξίας προορίζεται για τη χρηματοδότηση σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν ή περισσότερους άλλους τομείς.

(2)  Το ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού που είναι διαθέσιμο για το μέσο ευελιξίας ανέρχεται σε 600 000 000 EUR (σε τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(2).

(3)  Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνεχιζόμενες προκλήσεις της μετανάστευσης, των προσφυγικών εισροών και των απειλών κατά της ασφάλειας, είναι αναγκαία η κατεπείγουσα κινητοποίηση σημαντικών συμπληρωματικών ποσών για τη χρηματοδότηση κατάλληλων μέτρων.

(4)  Αφού εξετάστηκαν όλες οι δυνατότητες ανακατανομής πιστώσεων στο πλαίσιο του ανώτατου ορίου δαπανών του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), είναι αναγκαία η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας, για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση που διατίθεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 4, με ποσό ύψους 275 000 000 EUR για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ). Το ποσό αυτό περιλαμβάνει ποσά του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που ακυρώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη και που διατίθενται στο μέσον ευελιξίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.

(5)  Με βάση την αναμενόμενη πορεία των πληρωμών, οι πιστώσεις πληρωμών που αντιστοιχούν στην κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας θα πρέπει να κατανεμηθούν μόνο στο 2017,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.  Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, κινητοποιείται το μέσο ευελιξίας για τη χορήγηση ποσού ύψους 275 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο).

Το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

2.  Με βάση την αναμενόμενη πορεία των πληρωμών, οι πιστώσεις πληρωμών που αντιστοιχούν στην κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας θα ανέρχονται σε 275 000 000 EUR το 2017. Το ποσό εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[Τόπος]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(2)

  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Stanisław Żółtek

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου