Menettely : 2017/2134(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0298/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0298/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2017 - 5.15

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0400

MIETINTÖ     
PDF 356kWORD 55k
11.10.2017
PE 610.565v02-00 A8-0298/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan kestävän kehityksen rahaston rahoittamista varten

(COM(2017)0480 – C8‑0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Jens Geier

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan kestävän kehityksen rahaston rahoittamista varten

(COM(2017)0480 – C8‑0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 12 kohdan,

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2016 hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017(3),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0298/2017),

A.  ottaa huomioon, että monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen tarkistuksen jälkeen joustovälineessä vuosittain käytettävissä oleva määrä on 676 miljoonaa euroa käypinä hintoina ja että tähän määrään lisätään Euroopan unionin solidaarisuusrahaston ja Euroopan globalisaatiorahaston peruuntuneet määrät eli 646 miljoonaa euroa vuoden 2016 lopussa; ottaa huomioon, että joustovälineestä on vuoden 2017 talousarviossa jo otettu käyttöön 530 miljoonan euron määrä, jolloin käytettäväksi jää vielä 792 miljoonaa euroa;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR), EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta (EU) 2017/1601(4) tuli voimaan 28. syyskuuta 2017;

C.  ottaa huomioon, että tarkasteltuaan kaikkia mahdollisuuksia maksusitoumusmäärärahojen uudelleen kohdentamiseen otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) sisällä komissio esitti, että joustovälineestä otetaan käyttöön otsakkeen 4 enimmäismäärän ylittävä 275 miljoonan euron määrä EKKR:n rahoitusta varten;

1.  toteaa, että otsakkeen 4 vuoden 2017 enimmäismäärän puitteissa ei ole mahdollista rahoittaa asianmukaisesti Euroopan kestävän kehityksen rahastoa; toistaa pitkäaikaisen kantansa, että unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvarat eivät riitä kattamaan ennakoivan ja kestävän ulkopolitiikan tarpeita;

2.  hyväksyy sen vuoksi 275 miljoonan euron käyttöönoton joustovälineestä maksusitoumus- ja maksumäärärahoina;

3.  toistaa, että kyseisen välineen varojen käyttöön ottaminen rahoituskehysasetuksen 11 artiklan mukaisesti tuo jälleen kerran esiin sen, että unionin talousarviossa tarvitaan ehdottomasti enemmän joustavuutta;

4.  toistaa pitkäaikaisen kantansa, että joustovälineen yhteydessä aiemmin tehdyistä sitoumuksista johtuvia maksuja ei pidä laskea monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääriin;

5.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

6.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

EUVL L 51, 28.2.2017.

(4)

EUVL L 249, 27.9.2017, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan kestävän kehityksen rahaston rahoittamista varten

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 12 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Joustovälineen avulla on tarkoitus rahoittaa selkeästi määriteltyjä menoja, joita ei ole pystytty rahoittamaan yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien puitteissa.

(2)  Joustovälinettä varten käytettävissä oleva vuotuinen enimmäismäärä on 600 000 000 euroa (vuoden 2011 hintoina) neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 11 artiklassa(2) säädetyn mukaisesti.

(3)  Jotta voitaisiin vastata muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyviin tämänhetkisiin haasteisiin, on tarpeen ottaa käyttöön merkittäviä lisämääriä, joilla voidaan viipymättä rahoittaa tarvittavia toimenpiteitä.

(4)  Kun on tarkasteltu kaikkia mahdollisuuksia kohdentaa uudelleen määrärahoja otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) sisällä sen enimmäismäärän puitteissa, voidaan todeta, että joustovälineestä on tarpeen ottaa käyttöön otsakkeen 4 enimmäismäärän ylittävä 275 000 000 euron määrä, jolla täydennetään unionin varainhoitovuoden 2017 yleisessä talousarviossa käytettävissä olevaa rahoitusta ja joka osoitetaan Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR) rahoittamiseen. Tämä määrä sisältää aiemmilta vuosilta peräisin olevat Euroopan unionin solidaarisuusrahaston ja Euroopan globalisaatiorahaston peruuntuneet ja joustovälinettä varten käytettävissä olevat määrät asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 11 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(5)  Joustovälineestä käyttöön otettuja varoja vastaavat maksumäärärahat olisi maksettavien määrien odotetun kehityksen perusteella kohdennettava yksinomaan vuodelle 2017,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.  Otetaan käyttöön joustovälineestä 275 000 000 euroa otsakkeeseen 4 (Globaali Eurooppa) sisältyvinä maksusitoumusmäärärahoina unionin varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu määrä käytetään Euroopan kestävän kehityksen rahastoa varten perustetun takuurahaston rahoittamiseen.

2.  Joustovälineestä käyttöön otettuja varoja vastaavat maksumäärärahat ovat vuonna 2017 maksettavien määrien odotetun kehityksen perusteella 250 000 000 euroa. Määrä hyväksytään talousarviomenettelyn mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)

  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Stanisław Żółtek

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö