Izvješće - A8-0298/2017Izvješće
A8-0298/2017

IZVJEŠĆE o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za osiguranje financiranja za Europski fond za održivi razvoj

11.10.2017 - (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Odbor za proračune
Izvjestitelj: Jens Geier

Postupak : 2017/2134(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0298/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0298/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za osiguranje financiranja za Europski fond za održivi razvoj

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[1] (Uredba o VFO) te posebno njezin članak 11.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[2], a posebno njegovu točku 12.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017. konačno donesen 1. prosinca 2016.[3],

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0298/2017),

A.  budući da je nakon revizije Uredbe o VFO-u godišnji iznos od 676 milijuna EUR prema sadašnjim cijenama dostupan u okviru instrumenta fleksibilnosti, uvećan za iznose sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije i Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji koja su prestala vrijediti, točnije, 646 milijuna EUR na kraju 2016.; budući da je iznos od 530 milijuna EUR u okviru instrumenta fleksibilnosti već izdvojen u proračunu za 2017., što znači da je 792 milijuna EUR dostupno za daljnju mobilizaciju;

B.  budući da je Uredba (EU) 2017/1601 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Europskog fonda za održivi razvoj (EFOR), jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a[4], stupila na snagu 28. rujna 2017.;

C.  budući da je, nakon ispitivanja svih mogućnosti za preraspodjelu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u okviru naslova 4. (Globalna Europa), Komisija predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u iznosu od 275 milijuna EUR iznad gornje granice naslova 4. za financiranje EFOR-a;

1.  napominje da gornja granica za 2017. za naslov 4. ne omogućuje adekvatno financiranje EFOR-a; ponavlja svoje dugogodišnje stajalište da financijska sredstva za vanjsko djelovanje Unije nisu dovoljna za pokrivanje potreba koje zahtijeva proaktivna i održiva vanjska politika;

2.  stoga se slaže da se instrument fleksibilnosti mobilizira u iznosu od 275 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i za plaćanja;

3.  ponavlja da se mobilizacijom tog instrumenta, kako je predviđeno u članku 11. Uredbe o VFO-u, još jednom potvrđuje koliko je presudno da proračun Unije bude fleksibilniji;

4.  ponavlja svoj dugogodišnji stav da se plaćanja koja proizlaze iz preuzetih obveza prethodno mobiliziranih preko instrumenta fleksibilnosti mogu računati samo iznad gornjih granica VFO-a;

5.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

6.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom/predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, uključujući njezin prilog, proslijedi Vijeću i Komisiji.

  • [1]  SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.
  • [2]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
  • [3]  SL L 51, 28.2.2017.
  • [4]  SL L 249, 27.9. 2017., str. 1.

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za osiguranje financiranja za Europski fond za održivi razvoj

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[1], a posebno njegovu točku 12.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Instrument fleksibilnosti namijenjen je financiranju jasno određenog rashoda koji nije moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova.

(2)  Gornja granica godišnjeg iznosa dostupnog za instrument fleksibilnosti iznosi 600 000 000 EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 11. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013[2].

(3)  Za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji potrebno je hitno mobilizirati velik dodatni iznos za financiranje odgovarajućih mjera.

(4)  Nakon što su razmotrene sve mogućnosti preraspodjele odobrenih sredstava u okviru gornje granice rashoda za naslov 4. (Globalna Europa), potrebno je mobilizirati instrument fleksibilnosti kako bi se dopunilo financiranje dostupno u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2017. iznad gornje granice naslova 4. za iznos od 275 000 000 EUR za financiranje Europskog fonda za održivi razvoj. Taj iznos uključuje iznose iz Fonda solidarnosti Europske unije i Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji koji su prestali vrijediti u prethodnim godinama i koji su stavljeni na raspolaganje u okviru instrumenta fleksibilnosti u skladu s člankom 11. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013.

(5)  Na temelju očekivanog plana isplate odobrena sredstva za plaćanja koja odgovaraju mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti trebala bi se odnositi samo na 2017.

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.  U općem proračunu Unije za financijsku godinu 2017. instrument fleksibilnosti mobilizira se za osiguravanje iznosa od 275 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u naslovu 4. (Globalna Europa).

Iznos iz prvog stavka upotrebljava se za financiranje Jamstvenog fonda Europskog fonda za održivi razvoj.

2.  Na temelju očekivanog plana isplate odobrena sredstva za plaćanja koja odgovaraju mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti iznose 250 000 000 EUR za 2017. Iznos se odobrava u skladu s proračunskim postupkom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik          Predsjednik

  • [1]   SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
  • [2]   Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12. 2013., str. 884.).

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

10.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Stanisław Żółtek

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani