Eljárás : 2017/2134(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0298/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0298/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 24/10/2017 - 5.15

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0400

JELENTÉS     
PDF 513kWORD 54k
11.10.2017
PE 610.565v02-00 A8-0298/2017

a Rugalmassági Eszköznek az Európai Fenntartható Fejlődési Alap finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Költségvetési Bizottság

A vélemény előadója: Jens Geier

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Rugalmassági Eszköznek az Európai Fenntartható Fejlődési Alap finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 11. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 12. pontjára,

–  tekintettel az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló, 2014. december 1-jén elfogadott általános költségvetésére(3),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0298/2017),

A.  mivel a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet felülvizsgálatát követően a Rugalmassági Eszköz keretében évente folyó árakon 676 millió EUR áll rendelkezésre, amelyet az Európai Unió Szolidaritási Alapjából és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó megszűnt összegek növelnek, ami 2016 végén 646 millió EUR volt; mivel a 2017. évi költségvetésben a Rugalmassági Eszköz keretében 530 millió EUR-t már igénybe vettek, így további igénybevétel céljára 792 millió EUR maradt;

B.  mivel az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA), az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozásáról szóló (EU) 2017/1601 európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) 2017. szeptember 28-án hatályba lépett;

C.  mivel a kötelezettségvállalási előirányzatok 3. fejezeten belüli átcsoportosításával kapcsolatos valamennyi lehetőség mérlegelését követően a Bizottság azt javasolta, hogy a Rugalmassági Eszközből a 4. fejezet felső határán felül igénybe kell venni 275 millió EUR-t az EFFA finanszírozására;

1.  megjegyzi, hogy a 4. fejezet 2017. évi felső határa nem teszi lehetővé az EFFA megfelelő finanszírozását; ismételten hangot ad annak a régóta képviselt álláspontjának, hogy az Unió külső tevékenységeire szánt pénzügyi források nem elegendőek egy proaktív és fenntartható külső politika igényeinek fedezésére;

2.  ezért egyetért a Rugalmassági Eszköz 275 millió euró összegű, kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában történő igénybevételével;

3.  megismétli, hogy ezen eszköznek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 11. cikke szerinti igénybevétele újra kiemeli azt a döntő fontosságú igényt, hogy az uniós költségvetésnek rugalmasabbnak kell lennie;

4.  ismételten hangot ad annak a régóta képviselt álláspontjának, hogy a Rugalmassági Eszköz révén korábban igénybe vett kötelezettségvállalásokból származó kifizetéseket csak a többéves pénzügyi keret felső határértékein túlmenően lehessen bevezetni a költségvetésbe;

5.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

6.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

HL L 51., 2017.2.28.

(4)

HL L 249., 2017.9.27., 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Rugalmassági Eszköznek az Európai Fenntartható Fejlődési Alap finanszírozása céljából történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(1) és különösen annak 12. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  A Rugalmassági Eszköz arra szolgál, hogy az adott pénzügyi évben fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket egy vagy több más fejezet felső határán belül nem lehetne finanszírozni.

(2)  Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(2) 11. cikkének értelmében a Rugalmassági Eszköz céljára rendelkezésre álló éves összeg felső határa (2011-es árakon) 600 000 000 EUR.

(3)  A migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelése érdekében sürgősen jelentős további összegeket kell igénybe venni megfelelő intézkedések finanszírozása céljából.

(4)  Miután a Bizottság megvizsgálta a 4. fejezet (Globális Európa) kiadási felső határán belül az előirányzatok átcsoportosításának valamennyi lehetőségét, igénybe kell venni a Rugalmassági Eszközt annak érdekében, hogy az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) finanszírozására az Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében rendelkezésre álló finanszírozást a 4. fejezet felső határán felül 275 000 000 EUR-val ki lehessen egészíteni. Az 1311/2013/EU, Euratom rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban ez az összeg magában foglalja az Európai Unió Szolidaritási Alapja és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap korábbi években megszűnt összegeit, valamint a Rugalmassági Eszköz céljára rendelkezésre álló összeget.

(5)  A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatoknak csak 2017-re kell vonatkozniuk,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

1.  Az Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül a Rugalmassági Eszközből 275 000 000 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási előirányzatok formájában a 4. fejezetben (Globális Európa).

Az első albekezdésben említett összeget az Európai Fenntartható Fejlődési Alap finanszírozásának céljára kell felhasználni.

2.  A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatok összege 2017-ben 250 000 000 EUR. Az összeget a költségvetési eljárásnak megfelelően kell engedélyezni.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt:

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(2)

  A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

10.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Stanisław Żółtek

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat