Pranešimas - A8-0298/2017Pranešimas
A8-0298/2017

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą

11.10.2017 - (COM(2017) 0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Jens Geier

Procedūra : 2017/2134(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0298/2017
Pateikti tekstai :
A8-0298/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą

(COM(2017) 0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0480 – C8-0235/2017),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[1] (DFP reglamentas), ypač į jo 11 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[2], ypač į jo 12 punktą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą, priimtą 2016 m. gruodžio 1 d.[3],

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0298/2017),

A.  kadangi, persvarsčius DFP reglamentą, pagal lankstumo priemonę turima metinė suma galiojančiomis kainomis yra 676 mln. EUR, kuri padidėjo nepanaudojus Europos Sąjungos solidarumo fondo ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų – 2016 m. pabaigoje jos sudarė 646 mln. EUR; kadangi 2017 m. biudžete jau mobilizuota 530 mln. EUR lankstumo priemonės lėšų suma, o 792 mln. EUR suma yra likusi kitam lėšų mobilizavimui;

B.  kadangi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1601, kuriuo sukuriamas Europos darnaus vystymosi fondas (EDVF), EDVF garantija ir EDVF garantijų fondas[4], įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 28 d.;

C.  kadangi, išnagrinėjusi visas galimybes perskirstyti įsipareigojimų asignavimus pagal 4 išlaidų kategoriją (Europos vaidmuo pasaulyje), Komisija pasiūlė mobilizuoti 275 mln. EUR lankstumo priemonės lėšų viršijant 4 išlaidų kategorijos viršutinę ribą, kad būtų finansuojamas EDVF;

1.  pažymi, kad dėl 2017 m. 4 išlaidų kategorijos viršutinės ribos nėra galimybių tinkamai finansuoti EDVF; dar kartą patvirtina savo ilgalaikę poziciją, kad Sąjungos išorės veiksmams skiriamų finansinių išteklių nepakanka aktyvios ir tvarios išorės politikos poreikiams patenkinti;

2.  todėl pritaria tam, kad būtų mobilizuota 275 mln. EUR lankstumo priemonės įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma;

3.  pakartoja, kad šios priemonės lėšų mobilizavimas, kaip numatyta DFP reglamento 11 straipsnyje, dar kartą parodo, jog labai svarbu, kad Sąjungos biudžetas būtų lankstesnis;

4.  pakartoja požiūrį, kuriuo vadovaujasi jau ilgą laiką, kad mokėjimai, susiję su įsipareigojimais, anksčiau mobilizuotais pagal lankstumo priemonę, gali būti skaičiuojami tik virš viršutinių DFP ribų;

5.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

6.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 347, 2013 12 20, p. 884.
  • [2]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
  • [3]  OL L 51, 2017 2 28.
  • [4]  OL L 249, 2017 9 27, p. 1.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[1], ypač į jo 12 punkto trečią pastraipą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  lankstumo priemonė skirta tam, kad būtų galima finansuoti aiškiai nustatytas išlaidas, kurių nebuvo galima finansuoti neviršijant nustatytų vienos ar kelių išlaidų kategorijų viršutinių ribų;

(2)  kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 11 straipsnyje, lankstumo priemonei skirtos metinės sumos viršutinė riba yra 600 000 000 EUR (2011 m. kainomis)[2];

(3)  siekiant spręsti dabartines migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemas, būtina mobilizuoti didelę sumą papildomų lėšų, kuriomis atitinkamos priemonės būtų skubiai finansuojamos;

(4)  išnagrinėjus visas galimybes perskirstyti asignavimus pagal 4 išlaidų kategorijos (Europos vaidmuo pasaulyje) viršutinę ribą, būtina mobilizuoti lankstumo priemonės lėšas siekiant papildyti Sąjungos 2017 finansinių metų bendrajame biudžete numatytą finansavimą, 275 000 000 EUR dydžio suma viršijant 4 išlaidų kategorijos viršutinę ribą, kad būtų galima finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą (EDVF). Ši suma apima praėjusiais metais nepanaudotas Europos Sąjungos solidarumo fondo ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšas, kurias galima panaudoti lankstumo priemonei pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 11 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą;

(5)  remiantis planuojamų mokėjimų profiliu, mokėjimų asignavimai, atitinkantys iš lankstumo priemonės mobilizuotų lėšų sumą, turėtų būti skiriami tik 2017 m.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.  2017 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš lankstumo priemonės mobilizuojama 275 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų suma 4 išlaidų kategorijai („Europos vaidmuo pasaulyje“).

Pirmoje pastraipoje nurodyta suma naudojama Europos darnaus vystymosi fondo garantijų fondui finansuoti.

2.  Remiantis planuojamų mokėjimų profiliu, mokėjimų asignavimai, atitinkantys iš lankstumo priemonės mobilizuotų lėšų sumą, 2017 m. turėtų sudaryti 250 000 000 EUR sumą. Suma tvirtinama laikantis biudžeto procedūros.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

  • [1]   OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
  • [2]   2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

10.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Stanisław Żółtek

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė