Procedūra : 2017/2134(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0298/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0298/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2017 - 5.15

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0400

ZIŅOJUMS     
PDF 592kWORD 52k
11.10.2017
PE 610.565v02-00 A8-0298/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Jens Geier

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1) (DFS regula), un jo īpaši tās 11. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 12. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu, ko pieņēma 2016. gada 1. decembrī(3),

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0298/2017),

A.  tā kā pēc DFS regulas pārskatīšanas no elastības instrumenta katru gadu pieejamā summa ir EUR 676 miljoni faktiskajās cenās, ko papildina no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda un Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda dzēstās summas, proti, EUR 646 miljoni 2016. gada beigās; tā kā 2017. gada budžetā EUR 530 miljoni no elastības instrumenta jau ir izmantoti, līdz ar to turpmākai izmantošanai ir atlikuši EUR 792 miljoni;

B.  tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1601, ar ko izveido Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu(4), stājās spēkā 2017. gada 28. septembrī;

C.  tā kā Komisija, izskatījusi visas iespējas pārdalīt saistību apropriācijas 4. izdevumu kategorijā (Globālā Eiropa), ir ierosinājusi EFIA finansēšanai izmantot elastības instrumentu, par EUR 275 miljoniem pārsniedzot 4. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu,

1.  norāda, ka 4. izdevumu kategorijas 2017. gada maksimālais apjoms neļauj pienācīgi finansēt EFIA; atkārtoti pauž savu jau sen ieņemto nostāju, ka Savienības ārējai darbībai paredzētie finanšu resursi nav pietiekami, lai segtu proaktīvas un ilgtspējīgas ārpolitikas vajadzības;

2.  tādēļ atbalsta elastības instrumenta izmantošanu EUR 275 miljonu apmērā saistību un maksājumu apropriācijās;

3.  atkārtoti norāda, ka šī instrumenta izmantošana saskaņā ar DFS regulas 11. pantu vēlreiz apliecina, cik būtiski ir Savienības budžetā nodrošināt lielāku elastīgumu;

4.  atkārtoti pauž savu izsenis deklarēto nostāju, ka maksājumi, kas izriet no elastības instrumentā iepriekš uzņemtām saistībām, var tikt iegrāmatoti tikai papildus DFS maksimālajiem apjomiem;

5.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

OV L 51, 28.2.2017.

(4)

OV L 249, 27.9.2017., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par elastības instrumenta izmantošanu, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 12. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Elastības instruments ir paredzēts tam, lai finansētu skaidri noteiktus izdevumus, kurus nebūtu iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus.

(2)  Kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(2) 11. pantā, elastības instrumentam pieejamais ikgadējais maksimālais apjoms ir EUR 600 000 000 (2011. gada cenās).

(3)  Lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas, ir jāizmanto ievērojamas papildu summas, lai steidzami finansētu atbilstošus pasākumus.

(4)  Pēc tam, kad ir tikušas izskatītas visas iespējas pārdalīt apropriācijas 4. izdevumu kategorijas (Globālā Eiropa) izdevumu maksimālā apjoma ietvaros, ir jāizmanto elastības instruments, lai Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžetā papildinātu pieejamo finansējumu, pārsniedzot 4. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu, ar summu EUR 275 000 000, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFIA). Šajā summā ir ietvertas Eiropas Savienības Solidaritātes fonda un Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda summas, kas iepriekšējos gados ir dzēstas un kas ir pieejamas elastības instrumentam saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 11. panta 1. punkta otro daļu.

(5)  Balstoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, būtu jāpiešķir tikai 2017. gadam,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.  Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto elastības instrumentu, lai piešķirtu EUR 275 000 000 saistību apropriācijās 4. izdevumu kategorijā (Globālā Eiropa).

Pirmajā daļa minēto summu izmanto, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai garantiju fondam.

2.  Balstoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, 2017. gadā būs EUR 250 000 000. Summu apstiprina saskaņā ar budžeta procedūru.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

[Vieta]

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)

  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2004.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

10.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

5

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Stanisław Żółtek

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika