VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling

11.10.2017 - (COM(2017)0480 – C8‑0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Begrotingscommissie
Rapporteur: Jens Geier

Procedure : 2017/2134(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0298/2017
Ingediende teksten :
A8-0298/2017
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0480 – C8‑0235/2017),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014‑2020[1] (MFK-verordening), en met name artikel 11 hiervan,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer[2], en met name punt 12,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, definitief vastgesteld op 1 december 2016[3],

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8‑0298/2017),

A.  overwegende dat na de herziening van de MFK-verordening een jaarlijks bedrag van 676 miljoen EUR in lopende prijzen beschikbaar is in het kader van het flexibiliteitsinstrument, verhoogd met vervallen bedragen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie en het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, te weten 646 miljoen EUR eind 2016; overwegende dat een bedrag van 530 miljoen EUR reeds ter beschikking is gesteld in het kader van het flexibiliteitsinstrument in de begroting 2017, zodat nog 792 miljoen EUR resteert voor verdere besteding;

B.  overwegende dat Verordening (EU) 2017/1601 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds[4] op 28 september 2017 in werking is getreden;

C.  overwegende dat de Commissie, na alle mogelijkheden tot herschikking van kredieten binnen rubriek 4 (Europa als wereldspeler) te hebben onderzocht, heeft voorgesteld het flexibiliteitsinstrument te mobiliseren voor een bedrag van 275 miljoen EUR boven het maximum van rubriek 4, teneinde te voorzien in financiering voor het EFDO;

1.  wijst erop dat het maximum voor 2017 van rubriek 4 geen ruimte biedt voor een adequate financiering van het EFDO; herhaalt het standpunt dat het van oudsher verdedigt dat de financiële middelen voor externe actie van de Unie niet toereikend zijn om in de behoeften van een proactief en duurzaam extern beleid te voorzien;

2.  stemt er daarom mee in middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking te stellen voor een bedrag van 275 miljoen EUR aan vastleggings- en betalingskredieten;

3.  herhaalt dat het gebruik van dit instrument, waar artikel 11 van de MFK-verordening in voorziet, eens te meer aantoont dat de begroting van de Unie absoluut flexibeler moet zijn;

4.  herhaalt zijn standpunt dat het van oudsher verdedigt, namelijk dat de betalingen die voortvloeien uit eerder via het flexibiliteitsinstrument beschikbaar gestelde vastleggingen alleen bovenop de MFK-maxima kunnen worden geboekt;

5.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

6.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

7.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
  • [2]  PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
  • [3]  PB L 51 van 28.2.2017.
  • [4]  PB L 249 van 27.9.2017, blz. 1.

BIJLAGE: BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer[1], en met name punt 12,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Met het flexibiliteitsinstrument kunnen nauwkeurig bepaalde uitgaven worden gefinancierd die niet binnen de voor een of meer andere rubrieken beschikbare maxima zouden kunnen worden gefinancierd.

(2)  Het jaarlijkse maximumbedrag voor het flexibiliteitsinstrument bedraagt 600 miljoen EUR (prijzen van 2011), zoals vastgesteld in artikel 11 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad[2].

(3)  Het is noodzakelijk om met spoed aanzienlijke extra kredieten ter beschikking te stellen ter financiering van passende maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen.

(4)  Na bestudering van alle mogelijkheden tot herschikking van kredieten onder het uitgavenmaximum voor rubriek 4 (Europa als wereldspeler), is het nodig middelen uit het flexibiliteitsinstrument beschikbaar te stellen ter aanvulling van de middelen op de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, te weten 275 000 000 EUR boven het maximum van rubriek 4, om in financiering voor het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) te voorzien. Dit bedrag omvat in voorafgaande jaren vervallen bedragen van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie en het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering die ter beschikking zijn gesteld aan het flexibiliteitsinstrument overeenkomstig artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

(5)  Op basis van het verwachte betalingsprofiel moeten de met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten alleen voor begrotingsjaar 2017 zijn,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.  Voor de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2017 wordt uit het flexibiliteitsinstrument 275 000 000 EUR aan vastleggingskredieten in rubriek 4 (Europa als wereldspeler) ter beschikking gesteld.

Het in de eerste alinea bedoelde bedrag wordt gebruikt om te voorzien in de financiering voor het garantiefonds van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling.

2.  Op basis van het verwachte betalingsprofiel zullen de met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten in 2017 250 000 000 EUR bedragen. Het bedrag wordt goedgekeurd in het kader van de begrotingsprocedure.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De voorzitter  De voorzitter

  • [1]   PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
  • [2]   Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

10.10.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

5

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Stanisław Żółtek

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding