Procedură : 2017/2134(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0298/2017

Texte depuse :

A8-0298/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.15

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0400

RAPORT     
PDF 588kWORD 55k
11.10.2017
PE 610.565v02-00 A8-0298/2017

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Jens Geier

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) (Regulamentul privind CFM), în special articolul 11,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 12,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, adoptat definitiv la 1 decembrie 2016(3),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0298/2017),

A.  întrucât, după revizuirea Regulamentului privind CFM, o sumă anuală de 676 milioane EUR în prețuri curente este disponibilă în cadrul Instrumentului de flexibilitate, fiind majorată cu sumele anulate aferente Fondului de solidaritate al Uniunii Europene și Fondului european de ajustare la globalizare, și anume cu 646 milioane EUR la sfârșitul anului 2016; întrucât suma de 530 milioane EUR a fost deja mobilizată în cadrul Instrumentului de flexibilitate în bugetul 2017, astfel încât suma de 792 milioane EUR este în continuare disponibilă pentru o nouă mobilizare;

B.  întrucât Regulamentul (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD(4) a intrat în vigoare la 28 septembrie 2017;

C.  întrucât, după examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor de angajament de la rubrica 4 (Europa globală), Comisia a propus mobilizarea unei sume de 275 milioane EUR din bugetul Instrumentului de flexibilitate peste plafonul rubricii 4 în vederea furnizării de finanțare pentru FEDD,

1.  remarcă faptul că plafonul pentru 2017 al rubricii 4 nu permite finanțarea adecvată a FEDD; își reiterează poziția de lungă durată potrivit căreia resursele financiare alocate pentru acțiunile externe ale Uniunii nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile pe care le implică o politică externă proactivă și durabilă;

2.  este, prin urmare, de acord cu mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru a pune la dispoziție suma de 275 milioane EUR sub formă de credite de angajament și de credite de plată;

3.  reafirmă faptul că, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul privind CFM, mobilizarea acestui instrument evidențiază, o dată în plus, necesitatea stringentă ca bugetul Uniunii să fie mai flexibil;

4.  își reiterează poziția de lungă durată potrivit căreia înregistrarea plăților efectuate pe baza angajamentelor mobilizate anterior prin intermediul Instrumentului de flexibilitate trebuie să se facă, în mod obligatoriu, peste plafoanele CFM;

5.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

JO L 51, 28.2.2017.

(4)

JO L 249, 27.9.2017, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(1), în special punctul 12,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Instrumentul de flexibilitate are rolul de a permite finanțarea unor cheltuieli identificate precis, care nu au putut fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici.

(2)  Plafonul aplicabil sumei anuale disponibile pentru Instrumentul de flexibilitate este de 600 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(2).

(3)  Pentru a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității, este necesar să se mobilizeze urgent sume suplimentare importante în vederea finanțării acestor măsuri.

(4)  După examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 4 (Europa globală), reiese că este necesar să se mobilizeze Instrumentul de flexibilitate pentru a suplimenta finanțarea disponibilă din bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017 peste plafonul rubricii 4 cu o sumă de 275 000 000 EUR în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD). Această sumă include sumele anulate din anii precedenți aferente Fondului de solidaritate al Uniunii Europene și Fondului european de ajustare la globalizare și care sunt puse la dispoziția Instrumentului de flexibilitate în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013.

(5)  Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate ar trebui să fie doar pentru exercițiul financiar 2017,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

1.  În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017, se mobilizează Instrumentul de flexibilitate pentru a se aloca suma de 275 000 000 EUR cu titlu de credite de angajament înscrise la rubrica 4 (Europa globală).

Suma menționată la primul paragraf se utilizează pentru a asigura finanțare pentru fondul de garantare al Fondului european pentru dezvoltare durabilă.

2.  Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate vor fi de 250 000 000 EUR în 2017. Suma se autorizează în conformitate cu procedura bugetară.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(2)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

10.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureșan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Stanisław Żółtek

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate