SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj

11.10.2017 - (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Jens Geier

Postup : 2017/2134(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0298/2017
Predkladané texty :
A8-0298/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[1] (nariadenie o VFR), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[2], a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 prijatý s konečnou platnosťou 1. decembra 2016[3],

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0298/2017),

A.  keďže po revízii nariadenia o VFR je v rámci nástroja flexibility ročne k dispozícii suma vo výške 676 miliónov EUR v bežných cenách navýšená o prepadnuté sumy z Fondu solidarity Európskej únie a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, pričom konkrétna suma ku koncu roka 2016 bola 646 miliónov EUR; keďže suma 530 miliónov EUR sa už zmobilizovala v rámci nástroja flexibility v rozpočte na rok 2017, a teda suma, ktorá je k dispozícii na ďalšiu mobilizáciu, je 792 miliónov EUR;

B.  keďže nariadenie (EÚ) 2017/1601 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD), záruka EFSD a záručný fond EFSD[4], nadobudlo účinnosť 28. septembra 2017;

C.  keďže po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 4 (Globálna Európa) navrhla Komisia mobilizáciu nástroja flexibility vo výške 275 miliónov EUR nad rámec stropu okruhu 4 s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre EFSD;

1.  konštatuje, že strop v okruhu 4 na rok 2017 neumožňuje primerané financovanie EFSD; opakuje svoju dlhodobú pozíciu, podľa ktorej finančné zdroje určené na vonkajšiu činnosť Únie nepostačujú na pokrytie potrieb aktívnej a udržateľnej vonkajšej politiky;

2.  súhlasí preto s uvoľnením prostriedkov z nástroja flexibility vo výške 275 miliónov EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch;

3.  pripomína, že mobilizácia tohto nástroja v súlade s článkom 11 nariadenia o VFR opäť dokazuje, že je zásadne dôležité, aby bol rozpočet Únie flexibilnejší;

4.  pripomína svoj dlhodobý názor, že platby vyplývajúce zo záväzkov už skôr mobilizovaných prostredníctvom nástroja flexibility možno započítať len nad rámec stropov VFR;

5.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

6.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.
  • [4]  Ú. v. EÚ L 249, 27.9.2017, s. 1.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[1], a najmä na jej bod 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Nástroj flexibility je zavedený s cieľom umožniť financovanie jasne určených výdavkov, ktoré sa nemohli financovať v rámci limitov stropov dostupných pre jeden alebo viacero iných okruhov.

(2)  Strop ročnej sumy dostupnej pre nástroj flexibility je 600 000 000 EUR (ceny z roku 2011), ako sa stanovuje v článku 11 nariadenia Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013[2].

(3)  S cieľom riešiť pretrvávajúce výzvy súvisiace s migráciou, prílevom utečencov a bezpečnostnými hrozbami je nevyhnutné naliehavo mobilizovať významné dodatočné sumy na financovanie vhodných opatrení.

(4)  Po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci stropu výdavkov pre okruh 4 (Globálna Európa) je nevyhnutné mobilizovať nástroj flexibility na doplnenie finančných prostriedkov dostupných vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2017 nad rámec stropu výdavkov okruhu 4 o sumu 275 000 000 EUR na poskytnutie financovania pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD). Táto suma zahŕňa sumy prepadnuté v predchádzajúcich rokoch z Fondu solidarity Európskej únie a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ktoré sú k dispozícii pre nástroj flexibility v súlade s článkom 11 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

(5)  Na základe očakávaného profilu platieb by mali byť platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce mobilizácii nástroja flexibility iba na rok 2017,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

1.  V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa nástroj flexibility zmobilizuje na poskytnutie sumy vo výške 275 000 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 4 (Globálna Európa).

Suma uvedená v prvom odseku sa použije na poskytnutie financovania pre záručný fond EFSD.

2.  Na základe očakávaného profilu platieb by mali byť platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce mobilizácii nástroja flexibility 250 000 000 EUR v roku 2017. Táto suma sa schváli v súlade s rozpočtovým postupom.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

  • [1]   Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [2]   Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

10.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Stanisław Żółtek

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania