Postopek : 2017/2134(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0298/2017

Predložena besedila :

A8-0298/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2017 - 5.15

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0400

POROČILO     
PDF 580kWORD 54k
11.10.2017
PE 610.565v02-00 A8-0298/2017

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Jens Geier

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1), zlasti člena 11,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, kot je bil sprejet 1. decembra 2016(3),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0298/2017),

A.  ker je po reviziji uredbe o večletnem finančnem okviru za instrument prilagodljivosti na voljo letni znesek 676 milijonov EUR v tekočih cenah, povečan za zapadla sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije in Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, ki so konec leta 2016 znašala 646 milijonov EUR; ker je bil iz instrumenta prilagodljivosti v proračunu za leto 2017 že uporabljen znesek 530 milijonov EUR, tako da na voljo ostaja še 792 milijonov EUR;

B.  ker je začela Uredba (EU) 2017/1601 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitvi jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD(4) veljati 28. septembra 2017;

C.  ker je Komisija po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev sredstev za prevzem obveznosti v razdelku 4 (Evropa v svetu) za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj predlagala uporabo instrumenta prilagodljivosti v znesku 275 milijonov EUR, ki presega zgornjo mejo razdelka 4;

1.  ugotavlja, da zgornja meja razdelka 4 za leto 2017 ne omogoča ustreznega financiranja Evropskega sklada za trajnostni razvoj; znova ponavlja dolgoletno stališče, da finančna sredstva za zunanje delovanje Unije ne zadostujejo za kritje potreb proaktivne in trajnostne zunanje politike;

2.  zato soglaša s tem, da se iz instrumenta prilagodljivosti uporabijo sredstva za prevzem obveznosti v višini 275 milijonov EUR;

3.  ponovno poudarja, da je uporaba tega instrumenta, kot je določena v členu 11 uredbe o večletnem finančnem okviru, znova pokazala, da bi moral biti proračun Unije bolj prilagodljiv;

4.  ponovno izraža svoje dolgoletno stališče, da se plačila, ki izhajajo iz obveznosti, prevzetih v sklopu instrumenta prilagodljivosti, ne smejo upoštevati pri zgornji meji večletnega finančnega okvira;

5.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

UL L 51, 28.2.2017.

(4)

UL L 249, 27.9.2017, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(1), zlasti točke 12,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Instrument prilagodljivosti je namenjen financiranju jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče kriti v okviru zgornjih meja enega ali več razdelkov.

(2)  Zgornja meja za letni znesek instrumenta prilagodljivosti je 600.000.000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 11 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(2).

(3)  Da bi lahko obvladali trenutne izzive migracij, pritoka beguncev in varnostnih groženj, je nujno treba uporabiti znatne dodatne zneske za financiranje ustreznih ukrepov.

(4)  Po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev sredstev v okviru zgornje meje za odhodke v razdelku 4 (Evropa v svetu) kaže, da bo treba za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD) v splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2017 uporabiti instrument prilagodljivosti, in sicer v znesku 275.000.000 EUR, ki ne bo štel v zgornjo mejo razdelka 4. Ta znesek vključuje zapadla sredstva Solidarnostnega sklada Evropske unije in Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji iz preteklih let, ki so za instrument prilagodljivosti na voljo v skladu z drugim pododstavkom člena 11(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013.

(5)  Na podlagi pričakovanega plačilnega profila bi bilo treba odobrena sredstva za plačila, ki izhajajo iz uporabe instrumenta prilagodljivosti, dodeliti samo v letu 2017 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.  V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2017 se uporabi instrument prilagodljivosti, da se zagotovi 275.000.000 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila v razdelku 4 (Evropa v svetu).

Znesek iz prvega odstavka se uporabi za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada Evropskega sklada za trajnostni razvoj.

2.  Na podlagi pričakovanega plačilnega profila bodo odobrena sredstva za plačila za uporabo instrumenta prilagodljivosti v letu 2017 znašala 250.000.000 EUR. Ta znesek bo odobren v skladu s proračunskim postopkom.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V ,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

(1)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(2)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

10.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrej Novakov (Andrey Novakov), Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

31

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

1

0

ENF

Stanisław Żółtek

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov