Betänkande - A8-0298/2017Betänkande
A8-0298/2017

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling

11.10.2017 - (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Jens Geier

Förfarande : 2017/2134(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0298/2017
Ingivna texter :
A8-0298/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[1], särskilt artikel 11,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[2], särskilt punkt 12,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, antagen den 1 december 2016[3],

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0298/2017), och av följande skäl:

A.  Efter revideringen av förordningen om den fleråriga budgetramen, är ett årligt belopp på 676 miljoner EUR i löpande priser tillgängligt via flexibilitetsmekanismen, plus förfallna belopp från Europeiska unionens solidaritetsfond och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, nämligen 646 miljoner EUR i slutet av 2016. Ett belopp på 530 miljoner EUR har redan tagits i anspråk via flexibilitetsinstrumentet inom ramen för 2017 års budget, vilket innebär att det finns 792 miljoner EUR kvar att utnyttja.

B.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1601 om inrättandet av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden[4] trädde i kraft den 28 september 2017.

C.  Efter att ha undersökt alla möjligheter att omfördela åtagandebemyndigandena i rubrik 4 (Europa i världen) har kommissionen föreslagit att flexibilitetsmekanismen ska utnyttjas till ett belopp på 275 miljoner EUR utöver taket i rubrik 4 för att finansiera Europeiska fonden för hållbar utveckling.

1.  Europaparlamentet noterar att taket för 2017 i rubrik 4 inte gör det möjligt att adekvat finansiera Europeiska fonden för hållbar utveckling. Parlamentet upprepar sin sedan länge etablerade ståndpunkt att de finansiella resurserna för unionens yttre åtgärder inte är tillräckliga för att täcka de behov som följer av en proaktiv och hållbar politik för yttre åtgärder.

2.  Europaparlamentet samtycker därför till att flexibilitetsmekanismen utnyttjas till ett belopp på 275 miljoner EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

3.  Europaparlamentet upprepar att utnyttjandet av detta instrument, enligt punkt 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen, på nytt visar på att unionens budget måste vara mer flexibel.

4.  Europaparlamentet upprepar sin väletablerade åsikt att betalningar som härrör från åtagandebemyndiganden som tidigare tagits i anspråk via flexibilitetsmekanismen endast kan beaktas utöver taken i den fleråriga budgetramen.

5.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [3]  EUT L 51, 28.2.2017.
  • [4]  EUT L 249, 27.9.2017, s. 1.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 12,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

1.  Flexibilitetsmekanismen ska göra det möjligt att finansiera klart angivna utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera andra rubriker.

2.  Det årliga belopp som är tillgängligt för flexibilitetsmekanismen har ett tak på 600 000 000 EUR (i 2011 års priser) enligt artikel 11 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013[2].

3.  För att ta itu med de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär måste ytterligare betydande belopp så snart som möjligt tas i anspråk för att finansiera lämpliga åtgärder.

4.  Efter att ha undersökt alla möjligheter till omfördelning av anslag under utgiftstaket för rubrik 4 (Europa i världen) är det nödvändigt att ta flexibilitetsmekanismen i anspråk, för att komplettera finansieringen i unionens allmänna budget för budgetåret 2017, med 275 000 000 EUR utöver taket för rubrik 4 för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling. Detta belopp inbegriper de belopp som förföll under tidigare år för Europeiska unionens solidaritetsfond och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och som är tillgängliga för flexibilitetsmekanismen i enlighet med artikel 11.1 andra stycket i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013.

5.  På grundval av den förväntade betalningsprofilen bör de betalningsbemyndiganden som motsvarar ianspråktagandet av flexibilitetsmekanismen endast avse 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.  För unionens allmänna budget för budgetåret 2017 ska flexibilitetsmekanismen tas i anspråk för att tillhandahålla ett belopp på 275 000 000 EUR i åtagandebemyndiganden under rubrik 4 (Europa i världen).

Det belopp som avses i första stycket ska användas för finansiering av EFHU-garantifonden.

2.  På grundval av den förväntade betalningsprofilen kommer de betalningsbemyndiganden som motsvarar ianspråktagandet av flexibilitetsmekanismen uppgå till 250 000 000 för 2017. Beloppet ska godkännas i enlighet med budgetförfarandet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

  • [1]  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [2]  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

10.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Stanisław Żółtek

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster