ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година

  11.10.2017 - (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))

  Част 1: Предложение за резолюция
  Комисия по бюджети
  Докладчици:   Зигфрид Мурешан (раздел III – Комисия)
    Ричард Ашуърт (други раздели)


  Процедура : 2017/2044(BUD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0299/2017
  Внесени текстове :
  A8-0299/2017
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година

  (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

  –  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз[1],

  –  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[2],

  –  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[3] (Регламент за МФР),

  –  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[4] (МИС от 2 декември 2013 г.),

  –  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2017 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета[5],

  –  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2017 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година[6],

  –  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет от Комисията на 29 юни 2017 г. (COM(2017)0400),

  –  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приета от Съвета на 4 септември 2017 г. и предадена на Парламента на 13 септември 2017 г. (11815/2017 – C8-0313/2017),

  –  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2017 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проекта на бюджет за 2018 г.[7],

  –  като взе предвид член 88 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0299/2017),

  Раздел III

  Общ преглед

  1.  подчертава, че четенето на Парламента на бюджета за 2018 г. отразява напълно политическите приоритети, приети с огромно мнозинство в горепосочените му резолюции от 15 март 2017 г. относно общите насоки и от 5 юли 2017 г. относно мандата за тристранната среща; припомня, че устойчивият растеж, заетостта, и по-специално младежката заетост, сигурността и изменението на климата са в основата на тези приоритети;

  2.  подчертава, че Съюзът продължава да се изправя пред многобройни предизвикателства, и е убеден, че едновременно с поддържането на бюджетната дисциплина от бюджета на Съюза трябва да бъдат осигурени необходимите финансови средства, с цел да се спазват политическите приоритети и да се даде възможност на Съюза да формулира конкретни отговори и да предприема ефективни действия с оглед на тези предизвикателства; подчертава, че разходването на средства на Съюза следва да се основава на принципа на европейска добавена стойност и следва да зачита принципа на субсидиарност;

  3.  потвърждава отново своя ангажимент да финансира политиките на Съюза за увеличаване на работните места и за засилване на растежа във всички негови региони чрез инвестиране в научни изследвания, образование, инфраструктура, малките и средните предприятия (МСП) и заетостта, по-специално сред младите хора; не разбира как Съюзът може да постига напредък в тези области, като се имат предвид съкращенията по подфункция 1а, предложени от Съвета; взема вместо това решение да подсили допълнително програмите за научни изследвания и иновации, които отчитат много висока степен на изпълнение и които, поради прекалено големия брой заявления, са изправени пред особено ниска успеваемост на заявленията;

  4.  продължава да поддържа ангажиментите, поети по време на преговорите относно Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), а именно да се сведе до минимум въздействието на свързаните с ЕФСИ съкращения върху „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в рамките на годишната бюджетна процедура; предлага следователно тези съкращения да се компенсират чрез възстановяване на първоначалния годишен профил на тези две програми, за да им се даде възможност да постигнат напълно целите, договорени по време на приемането на съответното законодателство;

  5.  изразява политическа подкрепа за създаването на Европейския корпус за солидарност и приветства законодателното предложение на Комисията в това отношение; счита обаче, че до вземането на решение относно финансирането на Европейския корпус за солидарност и до приемането на съответния регламент съобразно обикновената законодателна процедура не следва да се записват бюджетни кредити за тази цел в бюджета за 2018 г.; взема поради това решение, че съответните бюджетни кредити и преразпределения, въведени от Комисията в проектобюджета за 2018 г. (ПБ), за момента следва да бъдат отменяни, тъй като решението относно бюджета за 2018 г. не следва по никакъв начин да предопределя резултата от законодателните преговори; поддържа напълно ангажимента си да отрази незабавно решението за финансирането на Европейския корпус за солидарност в бюджета за следващата година чрез коригиращ бюджет, в случай че преговорите относно съответния регламент не бъдат приключени преди края на бюджетната процедура за 2018 г.;

  6.  изразява загриженост във връзка с факта, че младежката безработица се задържа на безпрецедентни равнища, и е убеден, че за да не се излага на риск бъдещето на цяло поколение млади европейци, трябва да бъдат предприети допълнителни действия; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост над равнището, предложено от Комисията за 2018 г.; подчертава, че това увеличение следва да се разглежда като допълнително спрямо общата сума на разпределените средства, одобрена на политическо равнище за инициативата за младежка заетост в контекста на междинното преразглеждане на МФР, а не просто като предоставяне на бюджетните кредити на по-ранен етап чрез бюджета за 2018 г.;

  7.  припомня, че политиката на сближаване играе основна роля за постигането на икономическо и социално сближаване в рамките на Съюза, като по този начин гарантира развитие и растеж; подчертава, че през 2018 г. програмите на политиката на сближаване се очаква да наваксат и да достигнат „нормален ритъм на работа“; подчертава ангажимента на Парламента да осигурява подходящи по размер бюджетни кредити за тези програми, които представляват една от основните политики на Съюза; изразява при все това загриженост във връзка с неприемливото изоставане в изпълнението на оперативните програми на национално равнище; призовава държавите членки да се погрижат за приключването на определянето на управляващите, одитните и сертифициращите органи и за ускоряването на изпълнението; призовава освен това Комисията допълнително да опрости свързаните с това процедури;

  8.  счита, че въпреки че понастоящем пикът на кризата с миграцията и бежанците изглежда намаля, Съюзът трябва да бъде готов да реагира на бъдещи непредвидени събития в тази област и да прилага по-активен подход в областта на миграцията; призовава поради това настоятелно Комисията да следи непрекъснато доколко адекватни по размер са бюджетните кредити, разпределени в рамките на функция 3, и да използва пълноценно всички налични инструменти съгласно действащата МФР, за да предприема своевременно действия в отговор на непредвидени събития, за които може да е необходимо допълнително финансиране; припомня, че въпреки че Съюзът успя да въведе механизми, които допринасят за справянето с това положение, до този момент над сто хиляди бежанци и мигранти са пристигнали в Европа по море през 2017 г. (по данни на Върховния комисариат за бежанците на ООН); взема следователно решение да приложи ограничено увеличение на бюджетните кредити за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за фонд „Вътрешна сигурност“, както и за агенциите с отговорности в областта на убежището като Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), на които трябва да бъдат предоставени адекватни по размер финансови и човешки ресурси; отбелязва отново, че таванът на функция 3 е извънредно недостатъчен, за да се осигури подходящо финансиране за вътрешното измерение на кризата с миграцията и бежанците, както и за други приоритетни програми, като програми в областта на културата и гражданството;

  9.  подчертава, че през последните години функция 3 често беше мобилизирана за справяне с кризата с миграцията и бежанците и че тези действия следва да продължат да се изпълняват толкова дълго, колкото е необходимо; отбелязва обаче, че предоставените досега средства са недостатъчни; взема по тази причина решение да увеличи ресурсите на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, които поради нарасналата работна натовареност и допълнителните задачи страдат от недостиг на персонал и финансиране през последните години;

  10.   подчертава, че с оглед на възникналите неотдавна проблеми във връзка със сигурността в целия Съюз финансирането по функция 3 следва да обръща също така внимание на мерки, които ще доведат до повишаване на сигурността на гражданите на Съюза;

  11.  заявява отново, че важна част от решението на кризата с миграцията и бежанците, както и на загрижеността на гражданите на Съюза във връзка със сигурността, се крие в отстраняването на първопричините за миграцията и в предоставянето на достатъчно финансови средства на външните инструменти, насочени към справяне с проблеми като бедността, недостига на заетост, образованието и икономическите възможности, нестабилността, конфликтите и изменението на климата, което е една от основните причини за нарастването на миграционните потоци; счита, че Съюзът следва да използва оптимално финансовите средства по функция 4, които се оказват недостатъчни, за да се обърне внимание еднакво на всички външни предизвикателства, като се има предвид, че ресурсите са очевидно недостатъчни и следва да бъдат увеличавани по-систематизирано;

  12.  изразява съжаление, че при изготвянето на своята позиция Парламентът не беше достатъчно добре информиран за отражението върху бюджета на евентуално политическо решение за удължаване на прилагането на Механизма за бежанците в Турция; изразява отново своята дългогодишна позиция, че новите инициативи не следва да се финансират за сметка на съществуващите външни проекти на ЕС; призовава поради това Комисията, в случай на удължаване на прилагането на Механизма за бежанците в Турция, да предложи той да се финансира със свежи средства и да се включат повече местни НПО при прилагането му; отбелязва, че таванът на функция 4 е извънредно недостатъчен, за да се даде устойчив и ефективен отговор на настоящите външни предизвикателства, включително миграцията и бежанците;

  13.  припомня, че бюджетът на Съюза трябва да подкрепя изпълнението на целите на Парижкото споразумение и дългосрочните цели на Съюза в областта на климата чрез постигането на целта разходите за климата в МФР за периода 2014 – 2020 г. да достигнат 20%; изразява съжаление, че Комисията не успя да представи конкретни и реалистични предложения за постигане на тези цели; предлага поради това увеличения над равнището от ПБ за действия, свързани с климата; отбелязва при все това, че тези увеличения не са достатъчни, и призовава Комисията да представи всички необходими предложения с оглед на постигане на целите в предстоящите проектобюджети; отбелязва във връзка с това, че 8,2% от общия размер на бюджетните кредити за поети задължения, предложени в ПБ, са свързани с опазването на биологичното разнообразие; подчертава, че годишното увеличение от 0,1% е в контраст с тревожния и все по-бърз упадък на видовете и местообитанията;

  14.  оценява факта, че новият подход на „бюджет, ориентиран към резултатите“, за първи път е включен във вътрешното подготвяне на бюджета на Комисията с цел преразглеждане на разходите въз основа на постигнатия до момента опит и планиране на възможните корекции;

  15.  отменя съкращенията на ПБ, предложени от Съвета; не разбира по какви причини се предлагат съкращенията, например по отношение на „Хоризонт 2020“ и на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) – две програми, които вече са засегнати от преразпределянето на бюджетни кредити в полза на ЕФСИ, както и по отношение на външните политики; оспорва във всеки случай заявеното от Съвета намерение да се насочи към бюджетни редове с ниска степен на изпълнение или с нисък капацитет за усвояване, тъй като този подход не е подкрепен от действителните цифри за изпълнението и не отчита своеобразните модели на изпълнение на някои програми; 


  16.  заключава, че с оглед на адекватното финансиране на всички належащи потребности и като се имат предвид силно ограничените маржове на МФР през 2018 г., трябва да бъдат използвани всички налични средства съгласно Регламента за МФР, осигуряващи гъвкавост; очаква Съветът да сподели този подход и лесно да бъде постигнато споразумение в рамките на помирителната процедура, което ще даде възможност на Съюза да предприема адекватни и ефективни действия в отговор на бъдещите предизвикателства; подчертава, че отклонението през всяка бюджетна година от първоначалното планиране съгласно действащата МФР е довод в полза на увеличаването на таваните в МФР за периода след 2020 г.;

  17.  определя общото равнище на бюджетните кредити за 2018 г. на 162 597 930 901 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и на 146 712 004 932 EUR в бюджетни кредити за плащания; 


  Подфункция 1а – Конкурентоспособност за растеж и работни места

  18.  отхвърля неоснователните съкращения на Съвета в размер на 750 милиона евро по подфункция 1а, които се равняват на почти две трети от съкратените от Съвета бюджетни кредити за поети задължения по функциите на МФР; отбелязва, че подобни съкращения противоречат на заявените от Съвета политически приоритети;

  19.  настоява, че увеличаването на инвестициите в областта на научните изследвания, иновациите, образованието, инфраструктурата и МСП са от ключово значение за постигането на устойчив растеж и създаване на работни места в Съюза; предупреждава, че подобни съкращения, предложени от Съвета, биха застрашили програми с реална европейска добавена стойност и с пряко въздействие върху създаването на работни места и пораждането на растеж, като „Хоризонт 2020“ или МСЕ; посочва по-специално, че осигуряването на достатъчно финансиране за „Хоризонт 2020“ е от съществено значение за развитието на научните изследвания и иновациите, водещите позиции в областта на цифровизацията и подкрепата на МСП в Европа; припомня, че тази програма показа, че носи голяма европейска добавена стойност, като 83% от проектите, финансирани от „Хоризонт 2020“ не биха могли да бъдат осъществи без подкрепа на равнището на Съюза; посочва отново значението на инструмента за финансиране на МСЕ за завършване на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и за изграждане на единно европейско транспортно пространство; взема следователно решение да отмени всички предложени от Съвета съкращения и освен това напълно да възстанови първоначалния профил на бюджетните редове на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ, които бяха съкратени за захранване на Гаранционния фонд за ЕФСИ;

  20.  подчертава в допълнение необходимостта от укрепване на направлението, посветено на образованието и обучението, и на направлението, посветено на младежите, на програмата „Еразъм+“ като част от стратегическите инвестиции в европейската младеж;

  21.  подчертава, че осигуряването на достатъчна финансова подкрепа за микропредприятията, предприемачите и МСП следва да бъде основният приоритет на Съюза, тъй като те са основният източник на нови работни места в Европа; подчертава, че осигуряването на добър достъп до финансиране е от съществено значение, за да се запази конкурентоспособността на МСП и за да им се помогне да преодоляват предизвикателствата, свързани с достъпа до вътрешния пазар, както и до световния пазар;

  22.  взема следователно решение да увеличи, над ПБ и над сумите отпреди преразпределенията в полза на ЕФСИ и на Европейския корпус за солидарност, бюджетните кредити за програмите, които са от основно значение за стимулирането на растеж и на създаването на работни места и които отразяват приетите с широко съгласие приоритети на Съюза, а именно „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“ (действие „Мария Склодовска-Кюри“, Европейски научноизследователски съвет, Инструмент за МСП), Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия – COSME, и Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации („Прогрес“ и Европейски портал за професионална мобилност – EURES); призовава Комисията да предостави достатъчно финансиране за бюджетните редове, свързани с WiFi4EU, и да спази ангажимента си по отношение на инвестициите за периода между 2017 и 2020 г.;

  23.  приветства включването на бюджетния ред „Специални ежегодни събития“ в бюджета за 2018 г., което ще даде възможност за развитие на чувство за европейска принадлежност сред гражданите; отбелязва, че специалните ежегодни събития следва ясно да създават добавена стойност за европейските граждани във всички държави членки;

  24.  подчертава, че е важно да се насърчават съвместните изследвания в областта на отбраната в Европа, за да се преодолее основният недостиг на способности в момент, в който международните събития и несигурността все повече изискват от Европа да увеличи усилията си в областта на отбраната; счита, че допълнителните разходи на равнището на Съюза в областта на научните изследвания, свързани с отбраната, следва да бъдат компенсирани чрез икономии на национално равнище; подкрепя увеличаването на разпределените средства за подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната; призовава за програма за научни изследвания в областта на отбраната със специален бюджет в рамките на следващата многогодишна финансова рамка, но отново изразява своята дългогодишна позиция, че новите инициативи следва да се финансират с нови бюджетни кредити, а не за сметка на съществуващите програми на Съюза; подчертава освен това необходимостта от повишаване на конкурентоспособността и от повече иновации в европейската отбранителна промишленост;

  25.  счита, че следва да бъдат разпределени повече ресурси в рамките на бюджета за 2018 г. с цел извършване на цялостна и обективна оценка на риска, свързан с някои трети държави по отношение на техни стратегически слабости в борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, въз основа на критериите, определени в член 9 от Директива (ЕС) 2015/849[8], и с цел изготвяне на списък на високорисковите юрисдикции;

  26.  увеличава в резултат на това равнището на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1а над ПБ със 143,9 милиона евро (като се изключат възстановените суми съгласно положението отпреди преразпределенията в полза на ЕФСИ и на Европейския корпус за солидарност, пилотните проекти и подготвителните действия), които следва да бъдат осигурени в рамките на наличния марж, както и чрез мобилизиране на общия марж за поетите задължения;

  Подфункция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване

  27.  не одобрява предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити за плащания по подфункция 1б в размер на 240 милиона евро, включително по бюджетните редове за разходи за подкрепа, и ги отменя в очакване на актуализираните прогнози на Комисията;

  28.  отбелязва с нарастваща загриженост, че неприемливите забавяния при изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) нарушават тяхната ефективност и оказват натиск върху управляващите органи и бенефициерите; посочва отново риска текущите забавяния да доведат до натрупване на неплатени сметки през втората половина на действащата МФР и в началото на следващата МФР; отправя отново настоятелен призив към държавите членки да се обръщат за консултации и помощ към Комисията, за да се преодолеят забавянията при определянето на управляващите, сертифициращите и одитните органи; изразява също така тревога поради тенденцията на занижаване на прогнозите на държавите членки и недостатъчната им точност;

  29.  припомня, че равнищата на младежката безработица в Съюза продължават да са неприемливо високи; подчертава, че за да се намери решение на този въпрос, е важно да се гарантира достатъчно финансиране на схемите на гаранцията за младежта чрез инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд (ЕСФ); приветства споразумението относно необходимостта да се предостави свежо финансиране за инициативата за младежка заетост и включването на съответните бюджетни кредити в ПБ за 2018 г.; счита въпреки това, че с оглед на предизвикателствата и на рисковете, свързани с младежката безработица, на инициативата за младежка заетост следва да бъдат предоставени повече бюджетни кредити и поради това взема решение да предвиди за инициативата за младежка заетост бюджетни кредити за поети задължения в размер на 600 милиона евро през 2018 г.; счита освен това, че професионалните дейности по обучение, насочени към младежта, и по-специално чиракуването, следва да се считат за отговарящи на условията за допустимост за финансиране по линия на политиката на сближаване;

  30.  приветства новия финансов пакет в размер на 142,8 милиона евро, създаден за улесняване на изпълнението на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 – 2020 г.;

  Функция 2 – Устойчив растеж: природни ресурси

  31.  припомня, че предложението на Комисията за увеличаване на бюджетните кредити за финансиране на потребностите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) се дължи до голяма степен на значително по-ниския размер на целевите приходи, които се очаква да бъдат на разположение през 2018 г.; отбелязва предприетите от Съвета съкращения в размер на 275 милиона евро, но счита, че писмото на Комисията за внасяне на корекции следва да продължи да служи като основа за всяко надеждно преразглеждане на бюджетните кредити за ЕФГЗ, и възстановява съответно равнищата от ПБ в очакване на приключване на разглеждането на въпросното писмо за внасяне на корекции в рамките на помирителната процедура;

  32.  подчертава, че програмите за съхранение са доказали своята ефективност по време на криза и че намаляването на финансовите ресурси, предвидени в процеса на планиране, ще бъде контрапродуктивно;

  33.  подчертава, че част от решението за справяне с младежката безработица е да се подпомагат по подходящ начин младите хора в селските райони; предлага следователно увеличение на бюджетните кредити за плащания за младите земеделски стопани с 50 милиона евро над равнището от ПБ; подчертава необходимостта да се улесни достъпът на младите хора до професии в областта на рибарството с помощта на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и други форми на финансиране от Съюза;

  34.  взема решение, в съответствие със своите цели от стратегията „Европа 2020“ и със своите международни ангажименти за борба с изменението на климата, да предложи увеличение с 21,2 милиона евро над равнището от ПБ за действия, свързани с климата; изтъква отново, че както Европейската сметна палата (ЕСП), така и Съветът по икономически и финансови въпроси (Съветът ECOFIN) констатираха, че бюджетът на Съюза не е в съответствие с целите му в областта на климата;

  35.   увеличава следователно бюджетните кредити за поети задължения със 78,1 милиона евро, оставяйки по този начин марж от 619,7 милиона евро под тавана за поетите задължения по функция 2, след като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия;

  Функция 3 – Сигурност и гражданство

  36.  подчертава, че според Парламента сигурността и овладяването на миграцията трябва да останат сред най-важните приоритети на Съюза, и изразява отново убеждението, че таванът на функция 3 доказа, че е твърде недостатъчен, за да се финансира в необходимия размер вътрешното измерение на тези предизвикателства;

  37.  отбелязва, че въпреки че броят на преминаванията на мигранти в Съюза по маршрутите през Централното и Източното Средиземноморие спадна през първите девет месеца на 2017 г., продължава да има натиск по маршрута през Западното Средиземноморие; отбелязва, че над сто хиляди мигранти и бежанци са пристигнали в Европа по море през първите девет месеца на 2017 г., като над 75% пристигат в Италия, а останалата част се насочва към Гърция, Кипър и Испания; счита, че е необходимо увеличено финансиране с цел пълно покриване на потребностите на Съюза в областта на миграцията, и по-специално чрез фонд „Убежище, миграция и интеграция“, за да се подкрепят държавите членки при усъвършенстването на мерките и практиките за интеграция за нуждаещите се от международна закрила лица, и особено непридружените малолетни и непълнолетни лица, и при необходимост, за провеждане на операции за връщане на лицата, които не отговарят на условията за получаване на закрила, при пълно зачитане на принципа на забрана за връщане; настоява също така в този контекст на EASO да се предоставят подходящи по обем финансови и човешки ресурси, за да се даде възможност на Агенцията да изпълнява поверените ѝ задачи;

  38.  подкрепя създаването на нов бюджетен ред за фонд за издирване и спасяване за оказване на подкрепа на държавите членки при изпълнението на техните задължения съгласно международното морско право; изисква от Комисията да представи законодателно предложение за създаването на Фонд на ЕС за издирване и спасяване;

  39.  е убеден, че с цел да се отговори ефективно на опасенията на гражданите на Съюза във връзка със сигурността, бюджетът на фонд „Вътрешна сигурност“ се нуждае от допълнителни финансови средства, за да се подготвят по-добре държавите членки за борбата срещу тероризма, трансграничната организирана престъпност, радикализацията и киберпрестъпността; подчертава по-специално, че трябва да бъдат осигурени достатъчно ресурси, за да се подсили свързаната със сигурността инфраструктура и да се насърчава обменът на информация между правоприлагащите агенции и националните органи, включително чрез повишаване на оперативната съвместимост на информационните системи, като в същото време се гарантира зачитането на индивидуалните права и свободи;

  40.  подчертава извънредно важната роля на агенциите на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи за справяне с належащите въпроси, будещи загриженост у гражданите на Съюза; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити и персонала на Европол, в т.ч. създаването на седем длъжности за новата оперативна единица, наречена „оперативно звено на Европол за изчезнали деца“, както и да подсили Звеното на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст), EASO и Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL); изтъква отново приноса на тези агенции за задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки в тази област;

  41.  изисква Комисията, предвид действителния напредък, постигнат в текущите междуинституционални преговори, да предостави актуална информация относно финансовото отражение през 2018 г. на законодателните предложения, чието разглеждане не е приключило и които са част от европейската програма за миграцията, и по-специално реформата на системата от Дъблин, Системата за влизане/излизане, системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и EASO, така че тя да може да бъде взета предвид в помирителната фаза;

  42.  изразява съжаление поради предприетите от Съвета произволни съкращения в размер на над 30 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения, предназначени за редица програми в областта на културата, гражданството, правосъдието, общественото здравеопазване, правата на потребителите и гражданската защита, независимо от отличната степен на изпълнение на тези програми и въпреки вече недостатъчното равнище на финансиране, поради което множество висококачествени проекти не могат да бъдат финансирани; възстановява бюджетните кредити по всички редове на равнището от ПБ и предлага допълнителни увеличения за някои бюджетни редове;

  43.  отново изразява убеждението си, че е време да се увеличи финансирането за някои важни програми на Съюза в областта на културата и гражданството, и по-специално „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“, които имат особено важна роля за оказването на подкрепа за културните и творческите индустрии, както и активното гражданско участие, особено с оглед на изборите за Европейски парламент през 2019 г.; отново заявява, че всички институции трябва да изпълнят постигнатото през 2018 г. политическо споразумение относно финансирането за Европейската година на културното наследство, като осигурят достатъчно бюджетни кредити за целта посредством подпрограмата „Култура“ на програмата „Творческа Европа“ при липсата на отделен бюджетен ред за това събитие; призовава Комисията да преразгледа инициативите по бюджетен ред „Мултимедийни действия“, за да се гарантира, че бюджетът ефективно подкрепя висококачественото независимо отразяване на новините във връзка с дейностите на Съюза;

  44.  изисква по-голяма прозрачност и видимост на целта „Дафне“ по програмата „Права, равенство и гражданство“ като ключов инструмент на Съюза в борбата срещу всички форми на насилие срещу деца, младежи, жени, лесбийки, гейове, бисексуални, трансполови и интерсексуални лица (ЛГБТИ) и други изложени на риск групи; подкрепя създаването на Европейска обсерватория за насилието, основано на пола, в рамките на Европейския институт за равенство между половете;

  45.  увеличава бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 със 108,8 милиона евро над ПБ, като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия, и предлага това увеличение да се финансира чрез допълнително мобилизиране на Инструмента за гъвкавост;

  Функция 4 – Глобална Европа

  46.  отново подчертава, че за външната дейност на Съюза са необходими все повече финансови средства, които значително превишават настоящия размер на бюджетните кредити по функция 4; счита, че мобилизирането на бюджета на Съюза, за да се отговори на предизвикателството, свързано с миграцията, ще продължава да изисква динамични действия през следващите години; подчертава, че осигуряването на еднократно годишно увеличение, както през 2017 г., не може да се счита за достатъчно с оглед на сложните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, и неотложната необходимост от по-силно външно присъствие на Съюза в днешния глобализиран свят;

  47.  счита, че следва да се даде приоритет на непосредствените съседи на Съюза и на мерките, насочени към отстраняване на основните проблеми, пред които те са изправени, а именно кризата с миграцията и бежанците и съответните хуманитарни предизвикателства в държавите от южното съседство, както и руската агресия в държавите от източното съседство; счита, че стабилността и благоденствието на съседните на ЕС държави са от полза както за засегнатите региони, така и за Съюза като цяло; призовава отново за увеличаване на подкрепата за близкоизточния мирен процес, Палестинската власт и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA), за да могат те да се справят с нарастващите потребности с оглед да се постигне заявената от Съюза цел за насърчаване на развитието и стабилността в региона и осигуряване на подкрепа за устойчивостта на палестинците; заявява отново, че осигуряването на подкрепа за държавите, които изпълняват споразумения за асоцииране със Съюза, е от решаващо значение за улесняване на политическите и икономическите реформи, но подчертава, че подобна подкрепа следва да се предоставя само ако тези държави отговарят на критериите за допустимост, и по-специално по отношение на принципите на правовата държава и изграждането на демократични институции; взема поради това решение да увеличи средствата за Европейския инструмент за съседство (ЕИС), за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и за макрофинансова помощ;

  48.  подчертава важната роля, която играе Европа в световен мащаб за изкореняване на бедността и за гарантиране на развитието на най-необлагодетелстваните региони в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие; предоставя следователно допълнителни финансови средства за Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и за хуманитарна помощ; припомня, че тъй като значителна част от мигрантите, които прекосяват Средиземно море, идват от държавите от Африка на юг от Сахара, подкрепата от Съюза за този регион е от ключово значение за справяне с първопричините за миграцията;

  49.  се противопоставя на драстичното намаляване на финансовите вноски от инструментите за външно финансиране (ЕИС, ИПП, Инструмента за партньорство (ИП) и ИСР) за програмата „Еразъм+“ въпреки факта, че програмите за младежки обмен са една от най-успешните дългосрочни инвестиции в областта на културната дипломация и взаимното разбирателство, и поради това взема решение да увеличи тези вноски;

  50.  взема решение да намали подкрепата за политическите реформи в Турция с оглед на тревожното влошаване на положението във връзка с демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека; взема решение да постави част от оставащите бюджетни кредити в резерв, който ще бъде освободен, когато Турция постигне измерими подобрения в областта на принципите на правовата държава, демокрацията, правата на човека и свободата на печата, с оглед на пренасочване на тези средства към участници от гражданското общество за прилагането на мерки за подкрепа на тези цели;

  51.  счита, че са необходими допълнителни финансови средства за предприемане на адекватни действия във връзка с кампаниите за дезинформация, както и за популяризиране на обективна представа за Съюза извън неговите граници; призовава следователно за увеличаване на финансирането за противодействие на кампаниите за дезинформация и кибератаките; взема решение следователно да увеличи средствата за дейности по стратегическа комуникация, които да бъдат осъществявани в съседните на ЕС държави, както и в Западните Балкани; припомня значението на инвестициите във видимостта на външните действия на Съюза с цел да се засили въздействието на финансирането в тази област и да се укрепи публичната дипломация на ЕС в съответствие с амбициите на глобалната стратегия;

  52.  счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити по бюджетния ред за общността на турските кипърци, за да се осигури решаващ принос за продължаването и активизирането на работата на мисията на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър и за да се окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по културното наследство, с което ще се насърчат доверието и помирението между двете общности;

  53.  подчертава, че тенденцията на Комисията да прибягва до спътникови бюджетни механизми, като доверителни фондове и други сходни инструменти, невинаги се оказва успешна; изразява загриженост, че създаването на финансови инструменти извън бюджета на Съюза би могло да доведе до застрашаване на неговата единност и до заобикаляне на бюджетната процедура, като същевременно се подкопава прозрачното управление на бюджета и се възпрепятства правото на Парламента да упражнява ефективен контрол върху разходите; счита следователно, че външните финансови инструменти, които се появиха през последните години, трябва да бъдат включени в бюджета на Съюза, а Парламентът трябва да упражнява пълен контрол върху прилагането на тези инструменти; отбелязва, че до края на месец септември 2017 г. бяха поети задължения за общо 795,4 милиона евро за доверителните фондове на ЕС в бюджета за 2017 г.; изисква от Комисията да представи на двете подразделения на бюджетния орган сумата, за която възнамерява да поеме задължения през 2018 г. във връзка с доверителните фондове; изразява отново своята загриженост относно факта, че вноските на държавите членки в тези доверителни фондове не съответстват на обещанията им; отбелязва Специален доклад № 11/2017 на ЕСП относно доверителния фонд „Беку“ за Централноафриканската република; изразява загриженост във връзка с установените от ЕСП слабости, като липсата на оценка на цялостните потребности и зле функциониращите механизми за координация с други донори; изразява намерението си да направи оценка на добавената стойност на доверителните фондове на ЕС като инструмент на външната политика на Съюза;

  54.  припомня, че в съответствие с член 24 от Регламента за МФР всички разходи и приходи на Съюза и на Евратом се записват в общия бюджет на Съюза съгласно член 7 от Финансовия регламент; призовава Комисията да запази единството на бюджета и да го разглежда като водещ принцип при въвеждането на нови инициативи;

  55.  подчертава значението на мисиите за наблюдение на избори за укрепването на демократичните институции и изграждането на обществено доверие в изборните процеси, което на свой ред насърчава укрепването на мира и стабилността; подчертава необходимостта от осигуряване на достатъчно финансови средства за тази цел;

  56.  посочва, че финансирането от ИСР няма да се преразпределя за финансиране на новата инициатива за изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието (CBSD) в рамките на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира; изразява съжаление във връзка с включеното в проектобюджета предложение за преразпределяне на 7,5 милиона евро от ИСР за CBSD и подчертава неотложната необходимост от намиране на алтернативни решения за запълване на тази празнина;

  57.  отправя отново искането си бюджетният ред за специалните представители на ЕС да бъде прехвърлен, без отражение върху бюджета, от бюджета на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) към административния бюджет на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) с цел допълнително консолидиране на дипломатическите дейности на Съюза;

  58.  взема решение в резултат на това да отмени почти всички съкращения на Съвета и да увеличи бюджетните кредити за поети задължения по функция 4 с 299,7 милиона евро над ПБ (като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия, прехвърлянето на специалните представители на ЕС и приетите съкращения);

  Функция 5 – Администрация; други функции – административни разходи и разходи за подкрепа в областта на научните изследвания

  59.  счита, че съкращенията на Съвета не отразяват действителните потребности и по този начин излагат на риск вече значително рационализираните административни разходи; възстановява следователно ПБ за всички административни разходи на Комисията, включително административните разходи и разходите за подкрепа в областта на научните изследвания по функции 1 – 4;

  60.  взема решение, в съответствие със заключенията на Съвместното становище на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно три аспекта на отношенията между OLAF и неговия надзорен съвет от 12 септември 2016 г., да задържи 10% от бюджетните кредити на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), докато надзорният съвет не получи достъп до досиетата на OLAF, като същевременно леко увеличи бюджета на службата, в съответствие с нарасналите ѝ отговорности;

  61.  отбелязва, че в началото на 2017 г. OLAF разследва сериозен случай на митническа измама в Обединеното кралство, свързан със занижаване на оценката на внасяни продукти, който е довел до загуба на приходи в размер на почти 2 милиарда евро за бюджета на Съюза за периода 2013 – 2016 г.; изразява загриженост, че тази измама все още не е спряна и че продължават да се генерират загуби за бюджета на Съюза; изисква при преговорите за излизане на Обединеното кралство от ЕС Комисията да вземе предвид бавната реакция на администрацията на Обединеното кралство по отношение на нейните препоръки в тази насока; изисква държавите членки, които се противопоставиха на законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания, да преразгледат своите позиции, за да може да се намери бързо решение на този проблем; 


  Децентрализирани агенции

  62.  подкрепя принципно прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на агенциите; счита следователно, че всякакви допълнителни съкращения, предложени от Съвета, биха застрашили правилното функциониране на агенциите и биха ги възпрепятствали да изпълняват възложените им задачи; счита, че одобрените в неговата позиция нови длъжности са необходими за изпълнението на допълнителни задачи във връзка с промени в политиката и приемането на ново законодателство; потвърждава отново ангажимента си за запазване на ресурсите и при необходимост, за предоставяне на допълнителни ресурси за гарантиране на правилното функциониране на агенциите;

  63.  взема решение да увеличи бюджетните кредити за Европейската полицейска служба (Европол), Евроюст, Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), EASO и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) във връзка с предизвикателствата, пред които Съюзът все още е изправен по отношение на миграцията и сигурността, както и предвид необходимостта от координиран европейски отговор;

  64.  припомня, че е важно Съюзът да акцентира върху конкурентоспособността за растеж и работни места; припомня стратегическия приоритет на Съюза за пълно разгръщане и изпълнение на проектите „Галилео“ и EGNOS, за които отчасти отговаря Европейската агенция за ГНСС (GSA); припомня, че GSA отчита недостиг на ресурси във връзка с киберсигурността и публично регулираната услуга и взема поради това решение да увеличи равнището на бюджетните ѝ кредити;

  65.  счита, че са необходими допълнителни бюджетни кредити и персонал за Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за изпълнението на нейната разширена мисия, свързана с прилагането на мрежовите кодекси за електро- и газоснабдителните системи и наблюдението на този процес;

  66.  припомня по-специално, че Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) помага на Съюза да взема информирани решения относно подобряването на околната среда, интегрирането на свързаните с околната среда въпроси в икономическите политики и постигането на устойчивост, както и че в контекста на политиките на Съюза в областта на климата и енергетиката до 2030 г. Комисията предложи нова работа за ЕАОС във връзка с управлението на енергийния съюз, без съответно увеличение на длъжностите в щатното разписание;

  67.  подчертава, че въпреки че бюджетните средства и броят на длъжностите за Европейската агенция за гранична и брегова охрана за момента изглеждат достатъчно, бъдещите потребности на Агенцията по отношение на оперативните бюджетни кредити и персонала ще трябва да бъдат внимателно наблюдавани;

  68.  приветства включването на достатъчно средства, предвидени в бюджета за 2018 г. с цел подпомагане на европейските надзорни органи (ЕНО); подчертава, че ролята на ЕНО е от съществено значение за насърчаване на последователност в прилагането на правото на Съюза и по-добра координация между националните органи и за осигуряване на финансова стабилност, по-добре интегрирани финансови пазари, защита на потребителите и сближаване в областта на надзора; подчертава, че в интерес на разумното използване на своите бюджети ЕНО трябва да се придържат към задачите и мандата, възложени им от европейския законодател;

  69.  припомня, че съгласно договореното в МИС от 2 декември 2013 г. 2018 г. е последната година от прилагането на 5-процентното съкращение на персонала и подхода на резерва за преназначаване във връзка с набирането на служители в агенциите; заявява отново, че се противопоставя на всяко продължаване на прилагането на общ подход във връзка с ресурсите на агенциите за периода след 2018 г.; потвърждава готовността си за повишаване на ефикасността посредством засилено административно сътрудничество между агенциите или дори сливане, по целесъобразност, както и чрез обединяване на определени функции с Комисията или с друга агенция; приветства в това отношение инициативата за задълбочаване на координацията на дейностите на агенциите чрез създаване на постоянния секретариат на мрежата на агенциите на ЕС (понастоящем наричан „Обща служба за подкрепа“) и подкрепя добавянето на допълнителна длъжност в щатното разписание на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), като свързаните с това разходи ще се поемат от съществуващите бюджети на агенциите на Съюза и длъжността ще бъде зачислена към тази служба;

  Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

  70.  взема решение да приеме компромисен пакет, съставен от ограничен брой ПП и ПД, след внимателен анализ на представените пилотни проекти и подготвителни действия по отношение на успеваемостта на тези от тях, които са в процес на изпълнение, изключвайки инициативите, които вече са обхванати от съществуващите правни основания, и като взема изцяло предвид оценката на Комисията за изпълнимостта на проектите, както и с оглед на наличните ограничени маржове и таваните за ПП и ПД;

  71.  подчертава следователно усилията на Парламента в това отношение и изисква от Комисията да прояви добра воля при изпълнението на приетите в края на бюджетната процедура ПП и ПД, независимо от оценката за тяхната изпълнимост, както и всяко решение на Европейския парламент и на Съвета;

  Специални инструменти

  72.  припомня полезността на специалните инструменти за осигуряване на гъвкавост във и извън рамките на изключително ограничените тавани на настоящата МФР и приветства подобренията, внесени при междинното преразглеждане на Регламента за МФР; призовава за широко използване на Инструмента за гъвкавост, общия марж за поетите задължения и маржа за непредвидени обстоятелства с цел финансиране на широкия спектър от нови предизвикателства и допълнителни отговорности, пред които е изправен бюджетът на Съюза;

  73.  припомня също така значението на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), резерва за спешна помощ и фонд „Солидарност“ на Европейския съюз; подкрепя намерението на Комисията да осигурява по-бързо мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, като постави по-голямата част от годишната сума за Фонда в резерв в бюджета на Съюза, в допълнение към вече предвидената в бюджета сума за авансови плащания; изразява съжаление във връзка със съкращенията, предложени от Съвета в това отношение, и възстановява частично равнището от ПБ, с изключение на сумата, която вече беше предоставена през 2017 г. чрез коригиращ бюджет № 4/2017 и мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за Италия; призовава за разширяване на обхвата на фонд „Солидарност“ на ЕС с цел оказване на помощ на жертвите на терористични актове и на техните семейства;

  Плащания

  74.  изразява загриженост поради настоящата тенденция на непълно усвояване на бюджетните кредити за плащания в бюджета на Съюза като цяло, не само по подфункция 1б, но и по функции 3 и 4, въпреки необходимостта от отговор на възникващите нови предизвикателства и създаването на гъвкави механизми за финансиране; припомня, че през последните две години равнището на бюджетните кредити за плащания в бюджета на Съюза намаля значително, наред с високото равнище на бюджетен излишък; изразява следователно загриженост, че в ПБ все още остава безпрецедентен марж от 10 милиарда евро под тавана за плащанията, което отразява тенденция на слабо изпълнение, като това може да доведе до силен натиск върху плащанията в края на действащата МФР;

  75.  настоява, че е необходимо да се възстановят бюджетните кредити за плащания от ПБ по всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, и целенасочено увеличава бюджетните кредити за плащания, най-вече по бюджетните редове, по които има изменения в бюджетните кредити за поети задължения;

  Други раздели

  76.  изразява съжаление във връзка с редовната практика на Съвета да увеличава стандартната фиксирана ставка на намаление за институциите на Съюза; счита, че тази практика води до силно изкривяващ ефект за бюджетите на институциите с традиционно точни ставки на намаление; счита, че този подход не води до целесъобразно намаление, нито е пример за добро финансово управление; възстановява следователно ставката на намаление на равнището от ПБ;

  Раздел І – Европейски парламент

  77.  запазва общото равнище на своя бюджет за 2018 г., прието в гореспоменатата резолюция на Парламента от 5 април 2017 г., в размер на 1 953 483 373 EUR; внася неутрални от бюджетна гледна точка технически корекции с цел отразяване на актуализираната информация, която не е била известна по-рано тази година;

  78.  отбелязва, че равнището на прогнозата за 2018 г. съответства на 18,88%, което е по-ниско от постигнатия през 2017 г. процент (19,25%) и е най-ниският дял от функция 5 за последните петнадесет години;

  79.  припомня приоритетите на Парламента за предстоящата финансова година, а именно затвърждаване на вече предприетите мерки за сигурност и повишаване на устойчивостта на Парламента спрямо кибератаки; повишаване на прозрачността на вътрешната бюджетна процедура на Парламента; и насочване на бюджета на Парламента към неговите основни функции, свързани с приемането на законодателство, дейността му като едно от двете подразделения на бюджетния орган, представляване на гражданите и упражняване на контрол върху работата на другите институции;

  80.  приветства създаването на работната група на Бюрото на Парламента във връзка с надбавката за общи разходи; припомня очакванията за по-голяма прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи, както и необходимостта да се работи за определяне на по-точни правила относно отчитането на разходите, разрешени в рамките на тази надбавка, без да се създават допълнителни разходи за Парламента;

  81.  намалява щатното разписание на своя Генерален секретариат за 2018 г. с 60 длъжности (цел за намаляване на персонала с 1%) в съответствие с постигнатото на 14 ноември 2015 г. споразумение със Съвета относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година; припомня, че 35-те длъжности, предоставени на Парламента през 2016 г., бяха свързани с новите дейности по укрепване на сигурността и поради това бяха изключени от целта за намаляване на персонала, както беше потвърдено при приемането на коригиращ бюджет № 3/2016 и на общия бюджет за 2017 г.[9]; призовава Комисията да приспособи своите таблици за мониторинг, с цел да предоставя на бюджетния орган точна информация на всички етапи от процедурата;

  82.  приветства размяната на мнения относно политиката на Парламента в областта на сградния фонд, проведена на 11 юли 2017 г. между комисията по бюджети, генералния секретар и заместник-председателите, отговарящи за политиката на Парламента в областта на сградния фонд; счита, че този диалог трябва да се превърне в постоянен процес, по-специално с оглед на предстоящите разисквания на Бюрото относно ремонта на сградата „Пол-Анри Спак“;

  83.  посочва отново позицията на Парламента, изразена в горепосочената му резолюция от 5 април 2017 г., според която има възможности за допълнително подобрение на механизмите за контрол, свързани с европейските политически партии и политически фондации; отбелязва в това отношение предложението на Комисията за изменение на Регламент № 1141/2014[10] и приветства всички усилия за подобряване на отчетността и прозрачността на разходите;

  84.  припомня анализа на ЕСП от 2014 г., според който разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента се оценяват на 114 милиона евро годишно; отбелязва освен това констатацията от своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз[11], че 78% от командировките на щатния персонал на Парламента са пряко следствие от географската разпръснатост на Парламента; подчертава, че в доклада също така се прави оценка на въздействието върху околната среда, произтичащо от географската разпръснатост – между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; посочва отново отрицателната представа за Парламента сред обществеността вследствие на тази разпокъсаност, поради което призовава за пътна карта за установяване на едно-единствено седалище и намаляване на средствата по съответните бюджетни редове;

  Раздел IV – Съд на Европейския съюз

  85.  възстановява ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции, които са от съществено значение за функционирането на Съда, и възстановява прогнозата по две бюджетни позиции с цел повишаване на капацитета на Съда да посреща все по-големите потребности от писмени преводи;

  86.  изразява учудване във връзка с едностранното изявление на Съвета и съответното приложение за съкращаване на персонала с 5% в позицията на Съвета по проектобюджета за 2018 г., съгласно които Съдът трябва да намали щатното си разписание с още 19 длъжности; подчертава, че тези 19 длъжности съответстват на 12-те и 7-те длъжности, надлежно предоставени от Парламента и от Съвета в рамките на бюджетната процедура съответно за 2015 и за 2016 г., с цел да се посрещнат допълнителни потребности, и поради това настоява, че тези 19 длъжности не следва да бъдат отнемани, тъй като Съдът вече надлежно изпълни изискването за намаление с 5% на персонала си, като съкрати 98 длъжности през периода 2013 – 2017 г.;

  Раздел V – Сметна палата

  87.  възстановява ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции, за да може Сметната палата да изпълни работната си програма и да представи планираните одитни доклади;

  88.  поставя в резерв позиция „Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер“ в очакване на резултата от текущите преговори по преразглеждането на Финансовия регламент и влизането в сила на преразгледания текст през 2018 г.;

  Раздел VІ – Европейски икономически и социален комитет

  89.  възстановява ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции;

  90.  увеличава средствата по два бюджетни реда над ПБ във връзка с работата на вътрешните консултативни групи по търговски споразумения;

  Раздел VII – Комитет на регионите

  91.  възстановява ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции;

  92.  увеличава средствата по няколко бюджетни реда над ПБ в съответствие с бюджетната прогноза на Комитета на регионите;

  Раздел VIII – Европейски омбудсман

  93.  приветства работата, извършена от Омбудсмана по намирането на възможности за реализиране на икономии чрез повишаване на ефикасността в нейния бюджет спрямо предходната година;

  Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

  94.  се пита защо Съветът намалява бюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните, като се имат предвид допълнителните задачи, възложени на институцията от Парламента и от Съвета; възстановява следователно всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да може Европейският надзорен орган по защита на данните да изпълнява своите задължения и ангажименти;

  Раздел Х – Европейска служба за външна дейност

  95.  възстановява всички съкратени от Съвета бюджетни редове;

  96.  създава бюджетна позиция за капацитета за стратегическа комуникация в съответствие със заключенията на Европейския съвет от март 2015 г. и за да се осигурят на ЕСВД подходящ персонал и подходящи инструменти, за да може да се справя с предизвикателствата във връзка с дезинформацията, разпространявана от трети държави и от недържавни субекти;

  97.  взема освен това решение да прехвърли специалните представители на ЕС от главата за ОВППС към бюджета на ЕСВД с цел увеличаване на съгласуваността на външната дейност на ЕС;

  98.  предоставя допълнителна сума над бюджетната прогноза на ЕСВД за стажантите в делегациите на Съюза в отговор на констатациите от проверката на неплатените стажове, осъществена от Европейския омбудсман[12];

  o

  o  o

  99.  отбелязва едностранното изявление на Франция и на Люксембург, приложено към позицията на Съвета по проектобюджета за 2018 г., приета на 4 септември 2017 г.; припомня, че по време на пролетната тристранна среща във връзка с бюджета, проведена на 27 март 2017 г., представителите на Европейския парламент, Съвета и Комисията се споразумяха относно прагматичен график за провеждане на бюджетната процедура, включително датите за помирителната процедура; припомня, че на заседанието си от 25 април 2017 г. Съветът по общи въпроси одобри този прагматичен график, като разполагаше с пълна информация за графика на месечните сесии на Парламента за 2017 г.; отбелязва следователно, че бюджетната процедура протича в съответствие с прагматичния график, договорен между трите институции;

  100.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от измененията към проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

  • [1]  ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
  • [2]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  • [3]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
  • [4]  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
  • [5]  Приети текстове, P8_TA(2017)0085.
  • [6]  Приети текстове, P8_TA(2017)0114.
  • [7]  Приети текстове, P8_TA(2017)0302.
  • [8]  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).
  • [9]  Приети текстове, P8_TA(2016)0401, P8_TA(2016)0411.
  • [10]  2017/0219(COD).
  • [11]  Приети текстове, P7_TA(2013)0498.
  • [12]  Европейски омбудсман, 454.2014/PMC.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (4.9.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Кристиан Дан Преда

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  отбелязва със загриженост предложението на Комисията за намаление от над половин милиард евро на бюджетните кредити за поети задължения и на бюджетните кредити за плащания за разходите по функция 4 (Глобална Европа); подчертава, че едногодишното ad hoc увеличение, като това през 2017 г., не може да се счита за достатъчно с оглед на множеството комплексни предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, и необходимостта от засилена външна дейност на ЕС, в съответствие с глобалната стратегия на ЕС;

  2.  подчертава, че въпреки че е необходима гъвкавост с цел да бъде засилен капацитетът на Съюза за реагиране на кризи, това не трябва да става за сметка на съществуващите приоритетни области на външните финансови инструменти и на дългосрочните политики; призовава за разпределяне на маржа в размер на над 230 милиона евро по функция 4 и за гарантиране на необходимата гъвкавост чрез наличните механизми на многогодишната финансова рамка;

  3.  насочва вниманието към неотдавнашните тревожни политически събития в Западните Балкани, които изискват спешното внимание на Съюза и активна и по-добре фокусирана подкрепа за Западните Балкани с цел да се избегне поставянето под въпрос на постигнатия през последните десетилетия напредък и да се консолидира техният напредък по пътя на присъединяване към ЕС; поради това отхвърля предложеното съкращение от почти 90 милиона евро на подкрепата за политически реформи в региона по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП); припомня, че подкрепата за страните кандидатки и потенциални кандидатки при приемането и провеждането на политически, икономически и социални реформи с оглед на тяхното присъединяване към ЕС е важен инструмент за насърчаване на стабилността и че загубата на перспективата за присъединяване към ЕС би могла да изложи тези страни на влиянието на трети държави, което носи риск от подкопаване на стабилността и сигурността на региона;

  4.  отхвърля предложеното увеличение на подкрепата за политически реформи в Турция по линия на ИПП с оглед на липсата на сериозен ангажимент от страна на турските органи в тази област и влошаването на положението по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека; подчертава необходимостта от увеличаване на инвестициите в предоставянето на пряка подкрепа на гражданското общество и бежанците в Турция, както и в програмите за обмен, допринасящи за контактите между хората, като например „Еразъм +“ за студенти, учени и журналисти; призовава Комисията да въведе мерки за пренасочване на средствата на ИПП към предоставянето на подкрепа на гражданското общество и отправя призив за увеличаване на финансирането на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ), заделено за пряка подкрепа на гражданското общество в Турция;

  5.  подчертава стратегическото значение на южните и източните съседи за Съюза и настоява да бъде избегнато предложеното намаление на средствата за Европейския инструмент за съседство (ЕИС); подкрепя ангажимента, поет на конференцията в Брюксел през април 2017 г., за увеличена помощ за Сирия, Йордания и Ливан и изтъква, че следва да бъде предвидено съответно подсилване на ЕИС; подчертава, че е важно да се продължи подкрепата за Тунис като потенциален пример за демократичен преход в региона и да се поддържа ключовата роля на Съюза в подкрепата на близкоизточния мирен процес, Палестинската власт и UNRWA; подчертава освен това необходимостта от по-голяма подкрепа за укрепване на стабилността в Либия и съпътстване на прехода на страната към приобщаваща демокрация, като се гарантира зачитането на правата на човека; призовава Комисията да спази и увеличи поетите от нея ангажименти в рамките на ЕПС за предоставяне на финансиране за проекти, които насърчават възможностите за заетост на младите хора на местно равнище; отбелязва като положително лекото увеличение на финансирането за страните от Източното партньорство в рамките на ЕИС и обръща внимание на факта, че с оглед на настоящите предизвикателства следва да бъдат предвидени допълнителни увеличения;

  6.  противопоставя се на драстичното намаляване на размера на финансовите вноски от външните финансови инструменти ЕИС, ИПП, ИП и ИСР за „Еразъм +“, въпреки факта, че програмите за младежки обмен могат да се разглеждат като една от най-успешните дългосрочни инвестиции в културната дипломация и взаимното разбирателство, и призовава по-скоро за увеличаване на посочените вноски;

  7.  приветства факта, че предложените бюджетни кредити за Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (IcSP), се връщат на равнището отпреди 2017 г. и биват подсилени в още по-голяма степен с оглед на новите задачи за изграждане на капацитет, които следва да произтичат от текущото преразглеждане на Регламента за Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, и в допълнение потвърждава съдържащия се в IcSP потенциал за насърчаване на сигурността на Съюза и целостта на неговите граници;

  8.  приветства стъпките, предприети в резултат на последните бюджетни преговори, за даване на възможност за засилен парламентарен контрол на дейностите по доверителните фондове на Европейския съюз и Механизма за бежанците в Турция; припомня, че такива ad hoc инструменти следва да се използват единствено ако са изпълнени изискванията по отношение на добавената стойност за Съюза и допълващия характер; отново призовава държавите членки да увеличат значително вноските си към доверителните фондове и да гарантират навременното изпълнение на ангажиментите, поети в рамките на Механизма за бежанците в Турция;

  9.  припомня значението на инвестициите във видимостта на външните действия на Съюза с цел да се засили въздействието на финансирането в тази област и да се укрепи публичната дипломация на ЕС в съответствие с амбициите на глобалната стратегия;

  10.  призовава за допълнително увеличение на финансирането за противодействие на кампаниите за дезинформация и кибератаките, които се използват все по-често за подкопаване на демократичния ред в съседните на Съюза държави, както и в рамките на самия Европейски съюз; призовава по-специално за увеличение на ресурсите за стратегически комуникационни действия;

  11.  подчертава, че е важно да се насърчават съвместните изследвания в областта на отбраната в Европа, за да се преодолее основният недостиг на способности в момент, в който международните събития все повече изискват от Европа да ускори усилията си за отбрана; напълно подкрепя увеличаването на разпределените средства за подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната; приветства европейската отбранителна промишлена политика, предложена от Комисията, и настоятелно призовава тя да бъде адаптирана, за да отговори на нуждите на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), като въпрос от първостепенно значение;

  12.  приветства новия план за външни инвестиции за увеличаване на инвестициите в Африка и в съседните на ЕС държави; подчертава необходимостта да се гарантира, че поставянето на акцент върху насърчаването на инвестициите от страна на частния сектор не отклонява финансиране от дългосрочните приоритети в тези региони, включително постигането на целите за устойчиво развитие;

  13.  подчертава отново важността на Европейския инструмент за демокрация и права на човека, включително подкрепата му за наблюдението на избори, като подчертава, че зачитането на правата на човека, демокрацията и правовата държава е от ключово значение за стабилността и просперитета в света; приветства увеличаването на финансирането на този инструмент, който следва да бъде допълнително укрепен;

  14.  призовава да бъдат извлечени поуки с цел да се идентифицират недостатъците и да се подобри координацията между външните инструменти за финансиране на Съюза и инструментите за финансиране на други международни институции, като например Световната банка, Международния валутен фонд и други институции в областта на развитието и финансирането, с цел създаване на полезни взаимодействия и постигане на максимално въздействие на финансовите инструменти в развиващите се страни;

  15.  отново отправя искането си бюджетният ред за специалните представители на ЕС да бъде прехвърлен по неутрален за бюджета начин от бюджета на ОВППС към бюджета на ЕСВД, за да се засили съгласуваността на външната дейност на Съюза.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  30.8.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  49

  12

  5

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Elisabetta Gardini, Neena Gill, Ana Gomes, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Urmas Paet, Mirosław Piotrowski, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Pierre Vieu, Ivan Štefanec

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  49

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

  PPE

  Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

  S&D

  Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala, Janusz Zemke

  Verts/ALE

  Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

  12

  -

  ECR

  Anders Primdahl Vistisen

  EFDD

  James Carver, Fabio Massimo Castaldo

  ENF

  Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

  GUE/NGL

  Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu

  NI

  Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

  5

  0

  ECR

  Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Mirosław Piotrowski, Charles Tannock

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (27.9.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Шарл Гьоренс

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  подчертава, че помощта за развитие от бюджета на ЕС трябва да се поддържа поне на равнището, предвидено в многогодишната финансова рамка (МФР), и да продължи да бъде насочвана в полза на дългосрочни усилия за изкореняване на бедността; призовава за поставяне на особен акцент върху най-слабо развитите страни;

  2.  признава, че никоя страна не е постигнала развитие, без да задълбочи търговските си отношения със своите съседи и с останалата част от света; насърчава финансирането на дейностите по подпомагане на търговията, за да се даде възможност на развиващите се страни да участват в много по-голяма степен в глобалните вериги за създаване на стойност в бъдеще; подчертава в този контекст, че подобно финансиране следва да допринася за пораждането на приобщаващ и устойчив растеж, както и за насърчаването на високи трудови норми и на високи стандарти във връзка с околната среда; подчертава освен това нарастващото значение на цифровата свързаност с оглед на постигане на по-балансирано разпределение на предимствата на глобализацията в полза на развиващите се страни;

  3.  подчертава, че извънредно големите хуманитарни потребности, пораждани от безпрецедентни конфликти и от свързани с изменението на климата бедствия, налагат пълното усвояване на маржа по функция ІV за справяне с това предизвикателство и за да се помогне да се предотвратят нови кризи; подчертава необходимостта от увеличаване на европейската хуманитарна помощ, включително като тя се предоставя отвъд пределите на съседните на Европа държави;

  4.  подчертава, че е необходимо бюджетът на ЕС да допринася по подходящ начин за изпълнението на Програмата до 2030 г. и на нейните 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР); припомня, че изпълнението ѝ трябва да засяга всички вътрешни и външни политики на Съюза, както и да включва по балансиран и последователен начин трите измерения на устойчивото развитие, като се отчитат взаимовръзките между различните ЦУР;

  5.  отбелязва, че изискването 20% от помощта по линия на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) да бъде разпределяна за основни социални услуги, и по-специално здравеопазване и образование, не е изпълнено за периода 2014 – 2017 г.[1]; счита, че е необходимо да се увеличат инвестициите в човешко развитие, особено за достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права, за да се спомогне за неутрализиране на отрицателното въздействие вследствие на възстановяването на правилото за глобално блокиране;

  6.  припомня, че в бюджета за 2017 г., средствата по бюджетния ред на ИСР за човешко развитие бяха намалени в сравнение с първоначалното многогодишно планиране; отбелязва, че Комисията заяви, че това е просто отлагане на изпълнението, а не съкращаване на програмата; счита следователно, че е важно да се запази значителното увеличение на средствата по бюджетния ред за човешко развитие в сравнение с бюджета за миналата година;

  7.  подчертава, че е от голямо значение да се подпомагат микро-, малките и средните предприятия, и призовава по-конкретно за по-нататъшно укрепване на системите за заеми за микрофинансиране и гарантиране;

  8.  насърчава създаването на институции за професионално дуално обучение в развиващите се страни, в които младежите, докато се обучават по професионална програма за чиракуване с акцент върху практическите аспекти на дадена професия, могат също да посещават теоретични лекции в специализирани професионални училища;

  9.  призовава за разширяване на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ извън Европа, особено по отношение на развиващите се страни, като същевременно се предоставят необходимите финансови средства;

  10.  счита, че мобилизирането на средства от бюджета на ЕС в отговор на предизвикателствата, свързани с миграцията, следва да бъде придружено от обща политика в тази област; подчертава, че помощта за развитие не трябва да се обвързва с условия за сътрудничество по въпроси, свързани с миграцията, като управление на границите или споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица; припомня, че кризата с мигрантите и бежанците оказа значително въздействие върху бюджета на ЕС и ще продължи да изисква динамични действия през следващите години;

  11.  признава напълно сложния характер на много от предизвикателствата и необходимостта от многостранни и допълващи се ответни действия, но настоява, че е необходима яснота в условията за финансиране и от спазване на международните ангажименти; посочва отново, че отказва фондовете за развитие да се използват за цели, които не са свързани с развитието, и подчертава, че финансиране, което не изпълнява критериите за официална помощ за развитие (ОПР), трябва да бъде осигурявано чрез други инструменти, вместо от ИСР; изразява съжаление относно липсата на парламентарен контрол върху новите доверителни фондове; подчертава, че всички механизми, които се възползват от ИСР, и по-специално Извънредният доверителен фонд на ЕС за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция в Африка, следва да обслужват истински дългосрочни цели за развитие и да отговарят на потребностите от развитие на държавите партньори, а не на политическите цели на донорите; посочва своето становище от 5 юли 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира, което изключва участие на ИСР във финансирането на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира;

  12.  подчертава, че Съюзът и неговите държави членки трябва да изпълнят своя колективен ангажимент, потвърден през 2015 г., за увеличаване до 2030 г. на предоставяната от тях ОПР до 0,7% от техния брутен национален доход (БНД); призовава Комисията и държавите членки да представят задължителен график за постепенното увеличаване с оглед на достигането на това равнище.

  13.  подчертава, че е важно да се увеличат средствата, предоставяни с цел подпомагане на доброто управление, демокрацията и принципите на правовата държава в развиващите се страни, за да се насърчават отговорни и прозрачни институции, да се подкрепя изграждането на капацитет и да се утвърждава основан на участието процес на вземане на решения и публичен достъп до информация;

  14.  отново заявява, че вноската на Обединеното кралство възлиза на 15% от бюджета на ЕС за помощта за развитие; призовава Комисията и Съвета да започнат дискусии във връзка с амбициите и приоритетите на помощта за развитие на ЕС след излизането на Обединеното кралство от ЕС;

  15.  счита, че увеличаването на броя на доверителните фондове, до които се прибягва поради недостига на ресурси, подкопава единството на бюджета и е в противоречие с изискванията за прозрачност и демократична отчетност; заявява отново, че включването на Европейския фонд за развитие (ЕФР) в бюджета, от една страна, и създаването на специален инструмент за финансиране на разходи в областта на сигурността, свързани със сътрудничеството за развитие, от друга страна, ще повишат ефективността на действията на ЕС.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  25.9.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  15

  1

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Stelios Kouloglou, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Elly Schlein, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  David Coburn

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  15

  +

  ALDE

  Charles Goerens, Paavo Väyrynen

  PPE

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Maurice Ponga, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta

  S&D

  Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Elly Schlein

  Verts/ALE

  Heidi Hautala, Maria Heubuch

  1

  -

  EFDD

  David Coburn

  1

  0

  GUE/NGL

  Stelios Kouloglou

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  • [1]  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (30.8.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Раймер Бьоге

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  подчертава, че международната търговия е важен инструмент на външната политика на Съюза, който, ако бъде подкрепен с достатъчно финансови средства и прилаган чрез последователни стратегии, допринася за устойчивото развитие, особено в развиващите се страни;

  2.  отбелязва, че програмата на Съюза в областта на търговията е все по-амбициозна, както се изтъква в стратегията „Търговия за всички“; подчертава, че финансирането на инициативите за подпомагане на търговията, в т.ч. мерките в подкрепа на търговията на местно равнище и на междурегионалната търговия, следва да бъде увеличено и да се предоставят достатъчно ресурси на ГД „Търговия“ на Комисията, за може тя да изпълнява увеличаващия се брой дейности, и по-специално обезпечаване на изпълнението и прилагането на разпоредбите, включени в двустранните и многостранните споразумения, както и да се увеличи съгласуваността на програмата на Комисията в областта на търговската политика с целите на глобалната дейност на Съюза и изискването за съгласуваност на политиките за развитие, без да се намалява или пренасочва бюджетът, предназначен за сътрудничество за развитие; подчертава, че финансирането на инициативите за подпомагане на търговията е важен инструмент за развитието на структура и проекти, особено в най-слабо развитите държави; счита, че подобни инициативи и подобно финансиране следва да бъдат увеличавани; изисква освен това Комисията да координира неговото изпълнение с цел постигане на максимална ефективност; подчертава, че е важно да се прави оценка на подобни споразумения; посочва отново необходимостта от предоставяне на адекватна подкрепа за стратегията на Съюза в областта на търговията като един от най-важните стълбове на неговата външна политика;

  3.  подчертава спешната необходимост от задълбочена реорганизация на бюджета на Съюза и на неговата структура в контекста на преразглеждането на следващата МФР и по отношение на програмата в областта на търговската политика и призовава Комисията да поеме инициативата по този въпрос пред Съвета и Парламента;

  4.  отбелязва, че гражданите на Съюза настояват все повече за по-голямо участие и ангажимент в търговската политика на Съюза, както и че за Комисията този интерес на гражданите вече е приоритет; счита в това отношение, че е от съществено значение да се осигурят достатъчно ресурси, за да се ангажират активно гражданите с изготвянето на търговската политика на Съюза и да се повиши осведомеността сред гражданите на Съюза относно свързаните с нея ползи; призовава вътрешните консултативни групи и съвместните платформи да бъдат включени в гражданския диалог, тъй като те са основните средства за постигане на ефективно участие на гражданското общество в прилагането и в следенето за прилагането на главата за устойчивост на търговията в търговските споразумения; призовава за определянето на ключови показатели за ефективност, които да се използват за оценка на ефективността на митническата администрация на национално равнище и на равнището на ЕС; призовава държавите членки за по-активни действия за разясняване на добавената стойност на търговската политика на Съюза, тъй като именно те изготвят мандатите за преговори;

  5.  подчертава, че справедливата международна търговия е важен инструмент на външната политика на Съюза, който, ако бъде подкрепен с необходимите финансови средства и прилаган чрез последователни политически, икономически и търговски стратегии и стратегии за развитие, допринася за устойчивото развитие, особено в развиващите се страни, като по този начин дава възможност на Съюза да играе активна роля в овладяването на причините за миграцията;

  6.  подчертава, че свързаната с търговията техническа подкрепа и икономическата помощ, предоставяни от европейската политика за съседство на близките партньори на Съюза по южната и по източната граница, имат важен принос за стабилността в тези региони;

  7.  счита, че е необходимо по-високо равнище на финансиране на макрофинансовата помощ, за да се гарантира, че бъдещите заявления за заеми ще могат да бъдат удовлетворени, ако са основателни и при условие че определените от Парламента условия са изпълнени; подчертава, че макрофинансовата помощ не следва да създава нови форми на зависимост за държавите получателки чрез съответните условия за погасяване; счита, че в дългосрочен план следва да се разгледа възможността за включването на инструмента за макрофинансова помощ в инструмента на европейската програма за съседство, за да се повиши съгласуваността на действията на Съюза;

  8.  изисква от Комисията да направи оценка на съществуващите инструменти, предназначени за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия (МСП), от гледна точка на тяхната съгласуваност с други инструменти на Съюза за подкрепа на МСП, като Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), както и от гледна точка на субсидиарността, избягването на дублиране и допълняемостта по отношение на съответните програми на държавите членки; призовава Комисията да представи своевременни предложения за междинния преглед на тези програми, с цел да се повишат тяхната ефикасност и ефективност;

  9.  припомня, че новите инициативи в тази област, включително в областта на отбраната, следва да се финансират с допълнителни средства и да не бъдат в ущърб на съществуващи бюджетни редове;

  10.  отбелязва, че макар да постига резултати с променлив успех, Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) изпитва недостиг на финансиране, не функционира систематично и поради това е неспособен да компенсира последиците от автоматизацията, цифровизацията и глобализацията; отбелязва успеха на сходни инициативи в държави със сходен вид икономика; подчертава необходимостта от допълнителни финансови средства и ресурси за финансиране на ЕФПГ и за повишаване на неговата ефективност и неговото функциониране; счита в това отношение, че премахването на ненужните тежести е от основно значение за постигането на по-високо равнище на ефикасност; подчертава, че обучението е важно, за да се осигурят на безработните работници и служители необходимите инструменти за успешна реинтеграция на пазара на труда;

  11.  припомня, че Съюзът има задължението да интегрира равенството между половете във всички свои политики, и потвърждава, че търговската политика може да въздейства по различен начин върху половете в различните сектори на икономиката; призовава за включването на глави за равенството между половете във всички бъдещи търговски споразумения и за осигуряване на необходимите ресурси за тяхното изпълнение, включително предварителни, текущи и последващи оценки на въздействието, при които данните бъдат представяни с разбивка по пол.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  30.8.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  26

  1

  7

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  26

  +

  ALDE

  Beatriz Becerra Basterrechea, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

  PPE

  Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  Verts/ALE

  Yannick Jadot

  1

  -

  ENF

  Franz Obermayr

  7

  0

  ECR

  Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

  EFDD

  Tiziana Beghin

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (7.9.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Йоахим Целер

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  A.  като има предвид, че в условия на ограничени ресурси следва да бъде отдадено по-голямо значение на необходимостта от спазване на бюджетна дисциплина и от ефикасно и ефективно използване на финансовите средства с цел да се гарантира възможно най-голямата им европейска добавена стойност;

  Б.  като има предвид, че основната цел на проектобюджета за 2018 г. ще бъде да гарантира, че бюджетът на Съюза разполага със средствата, които са му необходими, за да даде пълноценен и по-съществен принос за икономическото, социалното и териториалното сближаване, работните места (с пълни трудови права и защита), устойчивия растеж, целевите инвестиции и солидарността във всички държави членки – големи и малки, изпитващи затруднения и процъфтяващи, както и за да реагира на съществуващите предизвикателства, на нови събития и на тяхното въздействие по отношение на забавеното икономическо възстановяване и задълбочаващите се неравенства, както и на имиграцията, хуманитарната помощ и сигурността;

  В.  като има предвид, че общото увеличение на плащанията с 8,1% спрямо бюджета за 2017 г. се дължи на увеличение на плащанията за европейските структурни и инвестиционни фондове, които следва да достигнат оптимален режим на работа през 2018 г.;

  Г.  като има предвид, че по-голямата част от плащанията (94%) са свързани с финансирането на нови програми (за периода 2014 – 2020 г.) и само 6% се отнасят за приключването на стари програми (отпреди 2014 г.);

  Програмни справки за оперативните разходи, придружаващи бюджета за 2018 г.

  1.   приветства програмните справки за оперативните разходи, придружаващи проектобюджета за 2018 г. (COM(2017)0400), които предоставят информация в съответствие с член 38 от Финансовия регламент, обхващаща едновременно предварителните оценки за бъдещите резултати и последващата информация за резултатите, постигнати при изпълнението на програмите;

  2.  изтъква, че отчасти справките съответстват на отправеното от Парламента искане относно обвързания с резултатите от изпълнението бюджет[1], но отбелязва, че тези справки допълват обичайния, основан на дейностите метод на бюджетиране с някои данни за изпълнението на бюджета;

  3.   отбелязва, че настоящата рамка на изпълнението на програмите, посочени в програмните справки, включва над 700 различни вида показатели за изпълнението спрямо 61 общи и 228 конкретни цели;

  4.  подчертава, че не всички показатели измерват пряко резултатите от изпълнението на бюджета на Съюза: някои осигуряват контекстуална информация на високо равнище (напр. „целта на Европа от 3% от БВП за научноизследователска и развойна дейност“ или „дял на изследователите от активното население на ЕС“) или обработват свързана информация (например „качество на заявленията за проекти“, „брой на участниците“);

  5.  призовава Комисията да уеднакви своето докладване във възможно най-голяма степен, за да представя достоверна картина на изпълнението на бюджета и на постигнатата добавена стойност;

  6.   изисква от Комисията да предоставя за всяка програма общ преглед на наличната информация за изпълнението, като посочва какво разстояние остава да се измине до постигането на целта за всички включени в основния акт специфични показатели, за които е предоставена информация; този преглед следва да представя дела на стойността на показателите по отношение на крайните цели и да измерва напредъка в постигането на целите;

  7.  отбелязва, че анализът на събраните за всяка програма данни, включително данните за 2014, 2015 и 2016 г., потвърждава, че на този етап на изпълнение за над 80% от показателите вече е предоставена цялата информация или е предоставена частична информация;

  8.   настоятелно призовава Комисията, в интерес на опростяването:

  –  да приведе рамката на изпълнението, използвана в доклада за оценка по член 318 от ДФЕС (годишен отчет за управлението и изпълнението) и в нейните инструменти за управление (план за управление и годишни отчети за дейността на генералните дирекции), в съответствие с рамката на изпълнението на програмните справки;

  –  да приеме рамката за програмните справки като основа за своята оценка на изпълнението на стратегията „ЕС 2020“ и на 10-те приоритета на Комисията за периода 2015 – 2019 г.; и

  –  да включи актуализирани данни за резултатите за всички показатели, определени от програмните справки, най-малко веднъж годишно;

  9.  оценява факта, че новият подход на „бюджет, ориентиран към резултатите“, за първи път е включен във вътрешното подготвяне на бюджета на Комисията с цел преразглеждане на разходите въз основа на постигнатия до момента опит и планиране на възможните корекции;

  10.  призовава Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета конкретната информация, използвана при изготвянето на проектобюджета за 2018 г. в областите, в които разходните програми на Съюза реализират положителни резултати или обратното – в които изпълнението е по-бавно от очакваното или структурата на програмата не съответства на необходимото с оглед на постигането на очакваните резултати;

  11.  призовава комисията по бюджети на Европейския парламент, съгласувано със секторните комисии на Парламента, да насърчава истинска култура на резултатите по отношение на оптимизирането на използването на разходите, като намалява разходите по програми, които показват слаби резултати, едва след осъществяването на задълбочен анализ на причините за незадоволителното изпълнение; заявява отново, че осезаеми резултати не могат да се постигнат без наличието на достатъчно средства;

  12.  подчертава, че Парламентът като орган по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета има задължението да изразява становище относно политическите цели, представени от Комисията в проектобюджета, и следва да контролира анализа на разходите и ползите, като взема под внимание всички фактори, които оказват въздействие върху ефективността на проектите;

  Секторни политики

  13.  подчертава, че за по-малките стопанства директните плащания по линия на общата селскостопанска политика (ОСП) не могат да изиграят пълноценно своята роля на предпазен механизъм за стабилизиране на доходите на земеделските стопанства, като се има предвид, че при настоящото разпределение на плащанията 20% от земеделските стопанства в Съюза получават 80% от всички директни плащания, както и че това показва освен това, че трябва да се вземат предвид съществуващите разлики в големината на земеделските стопанства между отделните държави членки;

  14.  изисква от Комисията да прецени в контекста на реформата на ОСП дали схемата за директни плащания на ОСП е подходящо замислена за стабилизиране на доходите на всички земеделски стопанства или един различен модел на разпределяне на директните плащания за целия Съюз би могъл да доведе до по-добро постигане на целите, като освен това изисква от Комисията да прецени дали този нов метод на разпределяне следва да стане задължителен; отбелязва, че тази оценка следва да окаже въздействие върху бюджетните предложения във връзка с пазарните мерки;

  15.  отбелязва, че Комисията счете, че е трудно, ако не и невъзможно, да се предостави ориентировъчната сума, заплащана за мигрантите/търсещите убежище по държави, тъй като управлението на миграционните потоци обхваща широк кръг от дейности[2]; би желал следователно да бъде информиран за начина, по който Комисията е изготвила точни прогнози по отношение на тази област на политиката и какъв е досега използваният критерий за определяне на размера на средствата от фонд „Убежище, миграция и интеграция“, разпределяни в различните държави членки;

  Финансови инструменти

  16.  посочва, че програмните справки за 2018 г. съдържат параграфи, които се отнасят за финансовите инструменти, финансирани от отделни програми, и отбелязва, че Комисията счита, че тази информация не представлява официално докладване относно финансовите инструменти, финансирани от бюджета на Съюза, както е предвидено в член 140, параграф 8 от Финансовия регламент, тъй като Комисията представя отделен годишен доклад за финансовите инструменти, подкрепяни от общия бюджет, съгласно член 140, параграф 8 от Финансовия регламент, като последният доклад за 2015 г. беше публикуван на 24 октомври 2016 г.; призовава Комисията да предостави пълни данни относно разпределението на финансовите инструменти и постигнатите досега резултати от икономическа и социална гледна точка и от гледна точка на околната среда, както и относно очаквания и действителния ефект на лоста;

  17.  отново настоятелно призовава Комисията да повиши прозрачността при използването на финансовите инструменти, редовно да докладва относно ефекта на лоста, загубите и рисковете и да представи анализ на разходите на финансовите инструменти и на ползите от тези инструменти в сравнение с по-преките форми на финансиране на проекти;

  18.  отбелязва със загриженост, че цифрите за изпълнението на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) сочат, че основната част от инвестициите са концентрирани в петте най-големи икономики на Съюза, което може допълнително да подкопае постигането на стратегическите цели на Съюза за по-голямо сближаване;

  19.  изразява загриженост, че доверителните фондове и други инструменти, използващи значителни средства от бюджета на Съюза, остават без подходящ надзор от страна на Парламента и не се отчитат пред него, и настоява за по-голяма отчетност на тези инструменти;

  Излизане на Великобритания от ЕС

  20.  призовава Комисията да представи подробен разчет, включително обяснение на метода на изчисление, на разходите, произтичащи от решението на правителството на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз; призовава освен това Комисията да публикува възможно най-скоро описание на това как планира да се справи със съчетанието от намален бюджет след излизането на Обединеното кралство от ЕС и увеличени разходи за области като сигурността и миграцията.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  4.9.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  19

  1

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  19

  +

  ALDE

  ECR

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Martina Dlabajová, Hannu Takkula

  Raffaele Fitto

  Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

  Bart Staes, Indrek Tarand

  1

  -

  ENF

  Jean-François Jalkh

  2

  0

  EFDD

  Jonathan Arnott, Marco Valli

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  • [1]   В своя доклад относно интегрирания вътрешен контрол, приет на 3 юни 2013 г., Парламентът призовава за създаването на основан на резултатите модел на публично бюджетиране, в който всеки бюджетен ред да бъде придружен от цели и резултати, които да се измерват чрез показатели за изпълнението.
  • [2]    Отговор на писмен въпрос № 23 – изслушване на члена на Комисията АВРАМОПУЛОС в комисията по бюджетен контрол на 29 ноември 2016 г.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (7.9.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Маркус Фербер

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  призовава бюджетът на Съюза за 2018 г. да допринася за изпълнението на приоритетите, посочени в европейския семестър, и по-специално подновяването на насочените към бъдещето инвестиции, насърчаването на сближаването, осъществяването на социално балансирани, устойчиви и ориентирани към растеж структурни реформи за засилване на конкурентоспособността и провеждането на отговорни фискални политики; подчертава, че са необходими полезни взаимодействия между бюджета на Съюза и бюджета на дадена държава членка с цел изпълнение на приоритетите на европейския семестър;

  2.  подчертава жизненоважното значение на бюджетния ред относно „Координация, надзор и комуникация, свързани с икономическия и паричен съюз, включително еврото“ като техническо средство и средство за комуникация за по-добра координация на икономическите политики, включително в контекста на европейския семестър, за неговия принос за залегналите в Договорите задължения за надзор и изготвянето на данни от критично важно значение, както и за неговите действия за подкрепа за финансова помощ, допринасяйки по този начин за финансовата стабилност във и извън Съюза;

  3.  посочва необходимостта от подкрепа на настоящата дискусия относно бъдещето на ИПС чрез финансиране на необходимите инструменти за гарантиране на широка дискусия с гражданите и заинтересованите участници;

  4.  подчертава необходимостта от въвеждането на стандартен набор от данни за регистриране, докладване и наблюдение на изпълнението на националните бюджети и бюджета на Съюза и техния принос за постигането на целите, установени в годишния обзор на растежа и в специфичните за всяка държава препоръки;

  5.  приветства включването на достатъчно средства, предвидени в бюджета за 2018 г. с цел подпомагане на европейските надзорни органи (ЕНО); подчертава, че ролята на ЕНО е от съществено значение за насърчаване на последователност в прилагането на правото на Съюза и по-добра координация между националните органи и за осигуряване на финансова стабилност, по-добре интегрирани финансови пазари, защита на потребителите и сближаване в областта на надзора; подчертава, че в интерес на разумното използване на своите бюджети ЕНО трябва да се придържат към задачите и мандата, възложени им от европейския законодател;

  6.  счита, че съществуват възможности за допълнително рационализиране на бюджета на ЕНО; подчертава следователно, че всички евентуални увеличения на средствата на ЕНО следва да бъдат придружени от подходящи мерки за рационализиране;

  7.  предлага, тъй като работата на ЕНО все повече се измества от законодателни задачи към сближаване в областта на надзора и прилагане на надзор, бюджетът и персоналът на ЕНО да се преразпределят вътрешно; подчертава, че и трите агенции ще трябва да разпределят достатъчно ресурси за анализ на последиците от Брекзит за бъдещето на финансовите пазари на Съюза;

  8.  подчертава, че ЕНО следва да гарантират, че използваните информационни системи са ефикасни, лесни за ползване, сигурни и икономически ефективни; следователно, с цел да се постигне допълнително повишаване на ефективността, призовава за обмислянето на възможността за обща административна организация, състояща се от общ отдел „Информационни технологии“ и общ отдел „Човешки ресурси“;

  9.  отново заявява, че финансирането на ЕНО следва да бъде преразгледано; призовава Комисията да представи предложение в рамките на предстоящия преглед на ЕНО, в което да проучи подходящо и пропорционално калибрираните такси за участниците на пазара, частично заменящи вноските на националните компетентни органи, без да се накърнява независимостта на ЕНО; насърчава Комисията в скоро време да представи предложение за прегледа на ЕНО;

  10.  подчертава, че разходите за преместването на Европейския банков орган (ЕБО) от Лондон следва да бъдат поети от Обединеното кралство; посочва обаче, че Комисията следва да е подготвила необходимите финансови вноски, в случай че се наложи да поеме предполагаемите разходи;

  11.  счита, че ефективността следва да бъде ключов критерий в процеса на вземане на решение за преместването на ЕБО; в контекста на предстоящия преглед на ЕНО, призовава Комисията да проучи всички варианти, включително структурната организация на ЕНО, с цел постигане на по-голяма ефективност;

  12.  посочва, че значителна част от всеки от съответните бюджети на ЕНО се изразходва за наем на офис пространство; отбелязва, че цените за наем варират значително между отделните ЕНО; отбелязва, че месечният наем на EIOPA е 29 EUR/м², докато месечният наем на ESMA е 52,5 EUR/м²; посочва, че цената за наема на офис пространство следва внимателно да бъде разгледана, когато се взема решението за преместването на ЕБО;

  13.  подчертава, че в областта на цифровизацията на финансовите услуги, особено по отношение на технологията на споделената счетоводна книга, е необходимо допълнително увеличаване на техническия експертен опит с цел подобряване на способността за реагиране на потенциални предизвикателства, и следователно категорично подкрепя постоянното финансиране за хоризонталната работна група за технологията на споделената счетоводна книга; освен това призовава за разработването на случаи на употреба за прилагане от страна на правителствата с цел овладяване на новаторския потенциал на технологията;

  14.  посочва необходимостта да се гарантират достатъчно ресурси за подкрепа на действието на Съюза за борба с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране, особено чрез подготвително действие за изграждане на капацитет, програмно развитие и комуникация в контекста на борбата с избягването на данъци, отклонението от данъчно облагане и данъчните измами, като продължение на стартирания през 2016 г. пилотен проект;

  15.  счита, че следва да бъдат разпределени увеличени ресурси в рамките на бюджета на Съюза за 2018 г. с цел извършване на всеобхватна и безпристрастна оценка на риска, който представляват трети държави по отношение на техните стратегически недостатъци в областта на борбата с изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма, въз основа на критериите, определени в член 9 от Директива (ЕС) 2015/849, и изготвяне на списък на „високорискови“ юрисдикции;

  16.  приветства готовността на Евростат да подобри по-лесното използване от страна на потребителите на неговите онлайн данни и по тази причина счита, че не е необходимо да се повтаря приетият през миналата година бюджетен резерв; призовава Евростат да приложи в това отношение изискванията, предвидени в разширяването на Европейската статистическа програма за периода 2018 – 2020 г.;

  17.  призовава Комисията да продължи реформата на Европейската консултативна група за финансова отчетност (EFRAG), по-конкретно във връзка със задачата и отговорностите ѝ, като по този начин засили и влиянието на Съюза при определянето на международни счетоводни стандарти;

  18.  подчертава, че е важно да се подкрепи приключването от Комисията на нейната инициатива за съюз на капиталовите пазари, както и да се гарантира изпълнението на плана за действие в областта на финансовите услуги за потребители, като по този начин се предоставят ползи за потребителите, предприятията и инвеститорите.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  4.9.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  37

  9

  4

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Eva Joly, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Margot Parker, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  37

  +

  ALDE

  Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

  ECR

  Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner

  PPE

  Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Esther de Lange, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  S&D

  Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

  Verts/ALE

  Eva Joly, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

  9

  -

  ECR

  Ashley Fox

  EFDD

  Margot Parker

  ENF

  Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis

  4

  0

  ECR

  Kay Swinburne

  EFDD

  Marco Valli

  S&D

  Neena Gill, Wajid Khan

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (31.8.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Дирдре Клун

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  припомня, че устойчивият растеж и инвестициите са ключови фактори за създаване на достойни работни места, водещи до качествена заетост, и за повишаване на благоденствието за всички; припомня, че е необходимо структурните и инвестиционните фондове да бъдат насочвани по-ефективно към стимулиране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, намаляване на неравенствата и засилване на социалното и териториалното сближаване във възходяща посока; в този контекст подчертава, че бюджетът на ЕС следва да допринася финансово за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ в социалната област и в областта на заетостта;

  2.  отбелязва предлаганото от Комисията цялостно увеличение в сравнение с предходната година на бюджетните кредити по функция 1 – Интелигентен и приобщаващ растеж (+2,5% в бюджетни кредити за поети задължения и +18,3% в бюджетни кредити за плащания); отбелязва освен това пропорционално по-високите увеличения по функция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване (+2,4% в бюджетни кредити за поети задължения и +25,7% в бюджетни кредити за плащания);

  3.  подчертава, че тези допълнителни ресурси не трябва да нарушават принципа на субсидиарност, да изтласкват частните инвестиции или да заместват националните мерки;

  4.  изразява загриженост относно предложеното намаляване с 8,85% на бюджетните кредити за поети задължения за глава „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“;

  5.  изразява загриженост относно всички съкращения, направени от Европейския съвет в глава „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“; подчертава в тази връзка, че трябва да се отхвърлят промените, които намаляват бюджетното планиране за бюджетните редове за трудовата заетост, социалните въпроси и приобщаването, и че трябва да се намери правилният баланс между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, за да могат тези политики да реализират пълния си потенциал;

  6.  подчертава, че бюджетът за 2018 г. трябва да играе ключова роля в увеличаването на приноса на Съюза за намаляването на неравенствата и създаването на растеж и работни места в Съюза, със силен акцент върху борбата с безработицата сред най-отдалечените от пазара на труда лица и върху борбата с бедността, с особен акцент върху детската бедност; ето защо отново отправя призива си за цялостно изпълнение на бюджетните редове, предназначени за заетостта и социалните въпроси;

  7.  припомня, че в Европа има 2 милиона социални предприятия, които осигуряват работни места за 14,5 милиона души и се стремят да имат социално, обществено или екологично въздействие за общия интерес; посочва, че те допринасят за политиките на Съюза в областта на заетостта, социалното сближаване, регионалното развитие и развитието на селските райони, опазването на околната среда, защитата на потребителите, селското стопанство, развитието на трети държави и социалната сигурност; призовава Комисията да изготви подходящо финансиран европейски план за действие, който ще насърчи социалните предприятия в Съюза и ще стимулира социалните иновации; припомня, че социалните предприятия срещат трудности при намирането на правилните възможности за финансиране поради липсата на разбиране относно техния начин на функциониране и малките им размери; подчертава значението на подходящото финансиране чрез Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия, Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие;

  8.  припомня, че равнищата на младежката безработица в Съюза продължават да са неприемливо високи и че положението на безработните млади хора, по-конкретно незаетите с работа, учене или обучение (NEETS), е особено обезпокоително; подчертава, че за да се намери решение на този въпрос, е изключително важно да се гарантира достатъчно и навременно финансиране на схемите на гаранцията за младежта чрез инициативата за младежка заетост (ИМЗ) и ЕСФ; в този контекст подчертава необходимостта тези инструменти да бъдат подходящо и навременно финансирани и подчертава по-специално значението на договореното ново финансиране в размер на 500 милиона евро за ИМЗ за 2017 г.; също така отбелязва със загриженост изявлението на Сметната палата[1], че не е възможно да се обърне внимание на всички NEETS единствено със средства от бюджета на ЕС;

  9.  припомня по-специално колко е важно да се осигури финансиране в размер на най-малко 700 милиона евро за ИМЗ за периода 2018 – 2020 г., както беше договорено в рамките на междинното преразглеждане на МФР, което да бъде разделено между 2018, 2019 и 2020 г. на три равни вноски от 233,33 милиона евро, както е отразено в проектобюджета за 2018 г.; призовава също така за разпределянето на достатъчно бюджетни кредити за плащания, за да се обезпечи правилното изпълнение на ИМЗ;

  10.  припомня, че Европейският портал за професионална мобилност (EURES) е важен инструмент едновременно за повишаване на трудовата мобилност и за справяне с безработицата и недостига на квалифицирани работници в Съюза; отбелязва въпреки това, че равнището на осведоменост относно EURES продължава да бъде твърде ниско; отбелязва, че достатъчното и навременно финансиране чрез Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI) е важно с цел финансиране на осведомителни кампании в Съюза;

  11.  подчертава значението на подходящото финансиране и доброто бюджетно управление на програмите в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г., които имат за цел борба с безработицата, бедността и социалното изключване, като ЕСФ, включително ИМЗ, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), различните оси на Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD);

  12.  отново призовава по-конкретно да се гарантират подходящи по размер бюджетни кредити за поети задължения и най-вече бюджетни кредити за плащания в бюджета за 2018 г. за ЕСФ предвид факта, че ЕСФ навлиза в период на интензивно изпълнение и исканията за плащане от страна на държавите членки ще се увеличат;

  13.  приветства предложените увеличения за ЕФПГ (+2% годишно в бюджетни кредити за поети задължения от максималната сума, която е на разположение за този фонд) и FEAD (+1,9% в бюджетни кредити за поети задължения); въпреки това изразява загриженост относно предложеното намаляване на бюджетните кредити за плащания за FEAD (-9,07%) в допълнение към съкращението на разходите му за подкрепа;

  14.  заявява, че социалният диалог е ключов инструмент за гарантиране на устойчив растеж, подобряване на условията на труд, постигане на по-голямо сближаване и балансиране между конкурентоспособността и справедливостта; ето защо изразява съжаление по отношение на направените от Европейския съвет съкращения по бюджетните редове за колективни трудови правоотношения и социален диалог и за информация, консултиране и участие на представители на предприятия;

  15.  отбелязва, че от финансирането в размер на 72,8 милиона евро, предложено от Комисията за Европейския корпус за солидарност (бюджетните кредити следва да се впишат в резерв до момента на приемането на основния акт от законодателя), 2,5 милиона евро ще бъдат предоставени през 2018 г. от оста „Прогрес“ на EaSI и 11,1 милиона евро ще бъдат преразпределени от ЕСФ и следователно ще бъдат отнети от други приоритети в областта на заетостта, социалните дейности и приобщаването; счита, че Европейският корпус за солидарност следва вместо това да бъде финансиран чрез използването на всички налични финансови средства съгласно действащия регламент за МФР;

  16.  припомня, че Парламентът, като съзаконодател по програми на ЕС и едно от двете направления на бюджетния орган, се противопоставя на пренасочването на средства от приоритетните програми;

  17.  приветства факта, че 18,4 милиона евро, отделени за Корпуса през 2018 г., са нови средства; въпреки това настоява, че финансирането на Европейския корпус за солидарност не трябва да оказва допълнителен натиск и отрицателно въздействие върху съществуващите програми, насочени към заетостта, образованието, социалното приобщаване и активното гражданско участие (като програмите „Европа за гражданите“ и „Еразъм+“, Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации, както и финансираните от ЕСФ проекти), както и че няма да наруши функционирането на съществуващите успешни програми или мерки; поради това изразява загриженост, че биват пренасочвани ресурси от други важни програми като ЕСФ, „Еразъм“ и Life;

  18.  отхвърля предложеното от Съвета намаляване на финансирането за Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и отново посочва значението на отхвърлянето на това предложено намаляване;

  19.  призовава целта за намаляване на персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) за 2018 г. да бъде отложена по изключение;

  20.  отново посочва, че пилотните проекти (ПП) и подготвителните действия (ПД) са много ценни инструменти за започване на нови дейности и политики в областта на заетостта и социалното приобщаване и че няколко идеи на комисията по заетост и социални дейности са били успешно приложени в миналото като пилотни проекти или подготвителни действия; насърчава пълното усвояване на наличните маржове по всички функции; призовава на Парламента да бъде предоставяна редовна и подробна информация относно различните етапи на осъществяване на пилотните проекти и подготвителните действия от Комисията; призовава Комисията при изпълнението на пилотните проекти и подготвителните действия да спазва съдържанието им такова, каквото е договорено и одобрено от Парламента и Съвета;

  21.  отбелязва, че пет пилотни проекта са получили рейтинг „А“ или „Б“, и насърчава бюджетния орган да ги включи в бюджета за 2018 г. и Комисията да ги приложи без забавяне;

  22.  припомня, че нарастващото разпространение на хронични и автоимунни заболявания в Съюза представлява сериозна заплаха за системите на здравеопазване и за пазара на труда в Съюза; подчертава значението на финансирането на научните изследвания, както и на разработването на планове за действие на Съюза за профилактика и ранна диагностика на хронични и автоимунни заболявания, както и за остаряването в добро здраве, което да започне още от детска възраст;

  23.  припомня, че нараства броят на лицата, нуждаещи се от грижи; 80% от всички дейности, свързани с полагане на грижи, се извършват от неформално полагащи грижи лица, предимно жени, които полагат грижи за роднините си; изтъква, че много от тях намаляват или дори напускат професионалната си дейност поради многобройните отговорности, които поемат като полагащи грижи лица; подчертава, че, за да се осигури подкрепа за неформално полагащите грижи лица, е необходимо непрекъснато финансиране за Европейската мрежа на полагащите грижи лица (EUROCARERS) и за обмена на примери за най-добри практики между държавите членки.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  30.8.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  41

  8

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Georges Bach, Deirdre Clune, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana, Theodoros Zagorakis, Flavio Zanonato

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  41

  +

  ALDE

  GUE/NGL

  PPE

   

  S&D

   

  VERTS/ALE

  Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

  Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

  Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Theodoros Zagorakis

  Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

  Terry Reintke, Monika Vana, Tatjana Ždanoka

  8

  -

  ECR

  ENF

  NI

  Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

  Dominique Martin, Joëlle Mélin

  Lampros Fountoulis

  2

  0

  EFDD

  Laura Agea, Tiziana Beghin

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  • [1]  http://www.eca.europa.eu/bg/Pages/NewsItem.aspx?nid=8265

  СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (31.8.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Адина-Йоана Вълян

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  подчертава, че 19,5% от общия размер на поетите задължения в проектобюджета за 2018 г. (ПБ за 2018 г.) са свързани с климата и че според тенденциите, отчитани в бюджета на Съюза, ще бъдат достигнати едва 18,8% за периода на действие на МФР; подчертава, че следва да се положат всички възможни усилия за постигане на целта от 20%;

  2.  припомня, че според Европейската сметна палата (ЕСП) съществува сериозен риск да не бъде постигната целта разходите във връзка с климата в бюджета на Съюза да възлизат на 20%, като същевременно по данни на Комисията делът на финансирането, предназначено за действия в областта на климата, възлиза средно само на 17,6% за периода 2014 – 2016 г.; споделя мнението на ЕСП, че процентът на финансиране на дейности в областта на климата ще трябва да се повиши средно до 22% през останалите години на настоящия програмен период, тоест 2017 – 2020 г., за да се постигне общата цел от 20% до края на 2020 г.; припомня, че през март 2017 г. Съветът ECOFIN призова също така държавите членки през оставащия период на настоящата МФР да използват повече средства от бюджета на Съюза за финансиране на дейности в областта на климата предвид поетите допълнителни ангажименти по време на 21-вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) в Париж;

  3.  изтъква отново, че постигането на целите, определени в стратегията „Европа 2020“, зависи от интегрирането на въпросите, свързани с климата, и ефективното използване на ресурсите във всички политики на Съюза; бюджетът на Съюза трябва също да подкрепя целите на Парижкото споразумение;

  4.  счита, че финансираните от Съюза проекти, включително Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), не следва да влияят отрицателно върху прехода към кръгова, нисковъглеродна икономика; поради това е спешно необходимо да се осъществи всеобхватен преглед на бюджета на Съюза с цел да се набележат вредните за околната среда разходи и да се разработи и прилага стратегия за постепенно спиране на подобно кредитиране;

  5.  отбелязва, че 8,2% от общия размер на поетите задължения са свързани с усилията за промяна на тенденцията на намаляване на биологичното разнообразие; призовава за разпределянето на достатъчно ресурси за опазването на биологичното разнообразие;

  6.  отбелязва увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за LIFE с 29,1 милиона евро (+ 5,9%); изразява съжаление, че LIFE представлява едва 0,3% от ПБ за 2018 г.;

  7.  изразява загриженост, че Комисията възнамерява да преразпредели 2 милиона евро от наличните средства в рамките на Механизма за гражданска защита на Съюза и 1,5 милиона евро от наличните средства по линия на програмата LIFE в полза на Европейския корпус за солидарност; призовава Комисията да гарантира, че преразпределянето на средства от Механизма за гражданска защита на Съюза и от програмата LIFE в полза на Европейския корпус за солидарност не нарушава по никакъв начин ефективното функциониране на тези програми, нито възпрепятства или забавя различните действия и инициативи, предвидени във връзка с гражданската защита, опазването на околната среда и на биологичното разнообразие и адаптирането към изменението на климата;

  8.  изразява загриженост относно намаляването с 13,1% на бюджетните кредити за плащания за LIFE; отправя предупреждение за проблемите, които биха могли да възникнат поради недостига на бюджетни кредити за плащания;

  9.  отбелязва предложението за бюджетни кредити за поети задължения в размер на 66,4 милиона евро (+ 2,9%) и за бюджетни кредити за плащания в размер на 55,9 милиона евро (- 3,1%) в областта на здравето; изразява съжаление, че това е само 0,04% от ПБ за 2018 г. и 1,5% от бюджетните кредити по функция 3 (за поети задължения);

  10.  отбелязва предложението за бюджетни кредити за поети задължения в размер на 286,7 милиона евро (+ 11,9%) и за бюджетни кредити за плащания в размер на 248,4 милиона евро (+ 5,9%) в областта на храните и фуражите; изразява съжаление, че това е само 0,18% от ПБ за 2018 г. и 7% от бюджетните кредити по функция 3 (за поети задължения);

  11.  отбелязва увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за Механизма за гражданска защита на Съюза (33,2 милиона евро, + 7,2%), който е от първостепенна важност за солидарността на Съюза;

  12.  категорично не одобрява намаляването на броя на служителите в Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) (- 3 длъжности), Европейската агенция по химикали (ECHA) (- 2), Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (- 2), Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (- 4) и Европейската агенция по лекарствата (EMA) (- 5), което, като се има предвид, че задачите и задълженията на тези агенции се разрастват, ще окаже почти неизбежно отрицателно въздействие върху тяхната работа; изисква те да получават подходящи човешки и финансови ресурси; изразява загриженост освен това, че в агенциите, финансирани чрез събираните такси, като EMA, съкращенията на персонала, налагани през последните години, означаваха намаляване на числеността на служителите, работещи по задачи, които в действителност се финансират чрез таксите, плащани от заявителите, а не от бюджета на Съюза; тези съкращения бяха предприети, без да се вземе предвид нито допълнителната работна натовареност, създавана от нарастващия брой заявления, нито съответното увеличение на приходите от такси, плащани от заявителите за предоставяните услуги, чрез които би могло да се увеличи броят на служителите, като се избегнат последици за бюджета на Съюза;

  13.  припомня по-специално, че ЕАОС помага на Съюза да взема информирани решения относно подобряването на околната среда, интегрирането на свързаните с околната среда въпроси в икономическите политики и постигането на устойчивост, както и че в контекста на политиките на Съюза в областта на климата и енергетиката до 2030 г. Комисията предложи нова работа за ЕАОС във връзка с управлението на Енергийния съюз без съответно увеличение на длъжностите в щатното разписание;

  14.  отбелязва по-конкретно, че EMA ще бъде изправена пред нарастващ обем работа и допълнителни потребности от бюджетни кредити през 2018 г. вследствие на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза; призовава Комисията да осигури допълнителни служители и бюджетни средства през 2018 г., за да се гарантира, че агенцията може както да продължи да изпълнява задачите си ефективно, така и да осъществява всички необходими дейности, свързани с подготовката за преместването си през 2019 г.; предлага следователно да бъде разрешено на EMA, в духа на доброто финансово управление, да поддържа бюджетен резерв за посрещане на непредвидени разходи, които може да възникнат през 2018 г. или след това, вследствие например на неблагоприятни колебания в обменния курс;

  15.  призовава Комисията да изпълнява бързо пилотните проекти и подготвителните действия (ПП и ПД) и да осигурява постоянна подкрепа за пилотните проекти в процес на изпълнение и за новите пилотни проекти;

  16.  припомня, че ПП и ПД следва да получават подходящо финансиране през целия си жизнен цикъл, така че да могат да реализират пълния си потенциал.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  31.8.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  51

  11

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Damiano Zoffoli

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Nicola Caputo, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, James Nicholson, Younous Omarjee, Marijana Petir, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Tibor Szanyi, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Jonathan Bullock, Olle Ludvigsson

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  51

  +

  ALDE

  Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries

  GUE/NGL

  Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez

  NI

  Zoltán Balczó

  PPE

  Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Stefano Maullu, Marijana Petir, Stanislav Polčák, Ivica Tolić

  S&D

  Simona Bonafè, Paul Brannen, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

  VERTS/ALE

  Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

  11

  -

  ECR

  Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, James Nicholson, Bolesław G. Piecha

  EFDD

  Jonathan Bullock

  ENF

  Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

  1

  0

  EFDD

  Piernicola Pedicini

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (10.10.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Йежи Бузек

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  отхвърля направените от Съвета съкращения с 4,5% на бюджетните кредити за поети задължения и с 1,4% на бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове, свързани с промишлеността, изследванията и енергетиката в рамките на Функция 1а от бюджета на Съюза за 2018 г., в сравнение с предложението на Комисията; отбелязва увеличението с 5,5% на бюджетните кредити за поети задължения и с 5,3% на бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове, свързани с промишлеността, изследванията и енергетиката в рамките на Функция 1а от бюджета на Съюза за 2018 г. в сравнение с 2017 г.; приветства предложението на Комисията в бюджета за 2018 г. да се постави акцент върху успеха на младите поколения и върху създаването на устойчиви и качествени работни места; отбелязва новите, по-високи нива на подкрепа за младите научни изследователи, предложени от Комисията; в този контекст изразява неодобрение във връзка с направените от Съвета съкращения на финансирането на програмите за предприемачество на Европейския институт за иновации и технологии (EIT);

  2.  изразява дълбоко съжаление във връзка с направените от Съвета значителни съкращения в размер на 0,5 милиарда евро на бюджетните кредити за поети задължения и в размер на 120 милиона евро на бюджетните кредити за плащания в общата стратегическа рамка за научни изследвания и иновации, което ще окаже изключително отрицателно въздействие върху „Хоризонт 2020“; отбелязва, че подобни съкращения се предлагат въпреки настоящия недостиг на инвестиции в областта на научните изследвания и развитието от около 150 милиарда евро годишно; възнамерява поради това да отхвърли изцяло предложените от Съвета съкращения; изразява загриженост, че недостатъчното финансиране за „Хоризонт 2020“ доведе до ниска успеваемост на заявленията; призовава Комисията да спазва разпределението на бюджета на „Хоризонт 2020“, както е посочено в приложение II към Регламент (ЕС) № 1291/2013;

  3.  призовава за възстановяване на първоначалния годишен профил на бюджетните редове за „Хоризонт 2020“ и за Механизма за свързване на Европа (МСЕ), които бяха съкратени с оглед на обезпечаването на средства за Гаранционния фонд на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), включително чрез използването на всички налични финансови средства съгласно действащия регламент за многогодишната финансова рамка (МФР); припомня, че по време на преговорите за ЕФСИ Парламентът призовава за смекчаване на отрицателното въздействие върху тези две програми, доколкото е възможно; изразява загриженост, че предложеното удължаване на ЕФСИ може отново да бъде в ущърб на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ;

  4.  припомня, че целите на енергийния съюз и европейските цели в областта на климата са сред текущите основни законодателни приоритети; призовава Комисията да предостави необходимите финансови ресурси за инвестиции в тази област; счита, че следва да бъдат гарантирани необходимите финансови средства за „МСЕ – Енергетика“ с цел постигане на задълбочаване на интегрирания енергиен пазар в Съюза, и изразява загриженост във връзка с предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити за поети задължения и на бюджетните кредити за плащания на „МСЕ – Енергетика“;

  5.  подчертава, че целите на цифровия единен пазар трябва да бъдат постигнати, за да се насърчи цифровото приобщаване за икономиката на Съюза, публичния сектор и гражданите на Съюза, и че инициативи като WiFi4EU са от решаващо значение за постигането на тези цели; призовава Комисията да предостави достатъчно финансиране за съответните бюджетни редове и да спази ангажимента си по отношение на инвестициите за WiFi4EU за периода между 2017 и 2020 г.;

  6.  настоява на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) да се предоставят достатъчно финансови ресурси и персонал, за да бъде тя в състояние да се справи с разширяването на обхвата на своя мандат; отбелязва освен това, че финансовите ресурси и броят на допълнителните длъжности за Европейската агенция за ГНСС, чиято задача е да изпълни мандата си и да подкрепи правилното и ефикасно бъдещо управление на „Галилео“, както и за Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност и за Европейския институт за иновации и технологии, продължават да бъдат недостатъчни за изпълнението на новите задачи, възложени им от законодателството на Съюза;

  7.  осъзнава голямото значение на бюджетните редове за обществените предизвикателства, и по-специално на бюджетния ред за подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот с цел повишаване на жизнения стандарт в Съюза; насърчава Комисията да поддържа достатъчно финансиране за тези цели и изразява съжаление във връзка с предложените от Съвета съкращения;

  8.  подчертава, че малките и средните предприятия (МСП) са съществена част от икономиката на Съюза, тъй като осигуряват голям брой работни места в Съюза, и счита, че е необходимо да се създаде благоприятна за МСП стопанска среда, както и да се подкрепят клъстерите и мрежите на МСП; приветства увеличаването на финансовите средства за инструмента за МСП и продължаването на срока на действие на ЕФСИ в предложението на Комисията; отбелязва при все това с дълбока загриженост съкращенията на Комисията по отношение на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) и съкращенията на Съвета по отношение на инструмента за МСП, които изпращат противоречиво послание към европейските предприятия;

  9.  отбелязва подготвителното действие в областта на отбраната; подчертава все пак, че подобна дейност следва да бъде подкрепена със свежи ресурси, като се има предвид значителното ѝ въздействие върху бюджета на Съюза; подчертава, че компонентът „научни изследвания“ се нуждае от допълнително финансиране по МФР за периода след 2020 г.; изразява загриженост във връзка с авансовото предоставяне на средства за „МСЕ – Енергетика“ с цел те да бъдат налични за периода 2019 – 2020 г., например за отбраната на ЕС;

  10.  отбелязва увеличаването на бюджетните кредити за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения; признава необходимостта от финансова помощ за извеждането от експлоатация, но изразява съжаление във връзка със забавянето на изпълнението на програмите; призовава Комисията да направи обмислени и разумни увеличения на средствата, като има предвид тези забави;

  11.  подчертава, че неспособността на Съюза да изпълнява своите правни и политически ангажименти относно бюджетните кредити за плащания сериозно ще навреди на неговата надеждност и ще окаже сериозно отрицателно въздействие върху доверието в способността на институциите на Съюза да изпълняват своята роля.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  2.10.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  46

  7

  7

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Claudia Schmidt

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  46

  +

  ALDE

  Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

  ECR

  Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

  PPE

  Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

  S&D

  Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

  7

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

  ENF

  Christelle Lechevalier, Nicolas Bay

  Verts/ALE

  Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

  7

  0

  EFDD

  Dario Tamburrano, David Borrelli

  ENF

  Barbara Kappel

  GUE/NGL

  Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (20.7.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Даниел Далтон

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  отбелязва, че в сферата на отговорност на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) в рамките на бюджетната процедура попадат бюджетни редове в дялове 2 (Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП), 14 (Данъчно облагане и митнически съюз) и 33 (Правосъдие и потребители);

  2.  счита, че един добре функциониращ, интегриран в голяма степен и обединен вътрешен пазар със справедлива среда за потребителите и МСП е крайъгълен камък за по-силна конкурентоспособност на Съюза, и набляга на необходимостта да се вземе предвид преходът към ерата на цифровите технологии с достатъчни бюджетни средства, особено за МСП;

  3.  изразява убеждението, че политиката за потребителите е един от основните хоризонтални приоритети за Съюза и че бюджетът за тази област на политиката следва да отразява това; призовава Комисията да направи всичко възможно, за да увеличи образованието и осведомеността относно политиката за потребителите, а така също и безопасността на продуктите и наблюдението на пазара, особено в цифровия единен пазар, и да включи интересите на потребителите във всички политики на Съюза;

  4.  приветства факта, че в бюджетната процедура за 2018 г. главните приоритети на комисията IMCO в области като митническия съюз, защитата на потребителите, конкурентоспособността и вътрешния пазар за стоки и услуги са взети предвид с достатъчни бюджетни средства, що се отнася до бюджетни кредити за поети задължения;

  5.  отбелязва, че бюджетните кредити за плащания за бюджетните редове на комисията IMCO намаляват като цяло с 15%, и очаква, че това намаление се дължи единствено на подходящото планиране на графика на плащанията за текущите договори от страна на Комисията и че съществуващите бюджетни средства ще са достатъчни за извършване на всички плащания през 2018 г.;

  6.  приветства бюджетните средства за конкурентоспособността на предприятията и МСП, тъй като един от приоритетите е да се подкрепя предприемачеството и да се стимулира устойчивият растеж и създаването на работни места; подчертава необходимостта от ефективно финансиране на иновациите, разрастването, интернационализацията и достъпа до пазарите на трети държави, за да се увеличи международната конкурентоспособност на предприятията на Съюза;

  7.  приветства увеличението на бюджетните кредити за поети задължения по бюджетен ред 02 02 01 „Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и пазарния достъп на предприятията от Съюза“, но въпреки това изразява загриженост относно намалението на бюджетните кредити за плащания по този бюджетен ред, тъй като МСП все още срещат проблеми в тези области на реалната икономика; подчертава, че осигуряването на достатъчна финансова подкрепа за микропредприятията, предприемачите и МСП следва да бъде основният приоритет за Съюза; подчертава, че осигуряването на добър достъп до финансиране е от съществено значение, за да се запази конкурентоспособността на МСП и за да им се помогне да преодолеят предизвикателствата, свързани с достъпа до вътрешния пазар, както и до световния пазар;

  8.  приветства разпределянето на средства за модернизиране на митническия съюз, което подкрепя прилагането на Митническия кодекс на Съюза (Кодекса) и развитието на електронните митнически системи, тъй като това представлява една от приоритетните области за по-доброто функциониране на вътрешния пазар; подчертава, че пълното и еднакво прилагане на Кодекса е от съществено значение за защитата на гражданите и финансовите интереси на Съюза, и призовава Комисията и държавите членки да спазят крайния срок 31 декември 2020 г. за преходните мерки, определени в член 278 от Кодекса, за да се гарантира пълно прилагане на Кодекса;

  9.  приветства разпределените средства по бюджетен ред 33 04 01 „Защита на интересите на потребителите и подобряване на тяхната безопасност и информираност“, тъй като политиката за потребителите е една от основните политики на Съюза;

  10.  отправя искане за финансиране на всички пилотни проекти, и по-специално новите пилотни проекти под наименованието „Цифрови умения за стартиращи предприятия в ЕС“, с цел да се допринесе за иновациите и трансграничната търговия, и „Оценка на предполагаемите разлики в качеството на продуктите, продавани на единния пазар“, с цел да се отговори на опасенията на потребителите от евентуални различия в качеството на продуктите от една и съща марка и опаковка на единния пазар, и призовава също така за продължаване на пилотния проект „Инициатива за повишаване на осведомеността за алгоритмите“, с цел да се осигурят редица целенасочени и задълбочени прототипи на подходи и адекватни политически решения за справяне със сложните предизвикателства, породени от основаното на алгоритъм вземане на решения в краткосрочен и дългосрочен план.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  13.7.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  30

  4

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Jan Philipp Albrecht, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Andrea Bocskor, David Coburn, Jan Huitema, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Marco Zanni

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  30

  +

  ALDE

  Jan Huitema, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  ECR

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  Marco Zullo

  PPE

  Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta

  S&D

  Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

  VERT/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Pascal Durand

  4

  -

  EFDD

  David Coburn, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

  ENF

  Mylène Troszczynski, Marco Zanni

  0

  0

   

   

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (31.8.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Евжен Тошеновски

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  подчертава, че бюджетът, отпуснат за транспорта и туризма, следва да бъде в съответствие със значението и приноса на тези сектори за икономическия растеж, устойчивото развитие, интересите на ползвателите и наличието на доброкачествени работни места в Съюза; във връзка с това изразява съжаление, че бюджетните редове, свързани с транспортния сектор във функция 1а, са претърпели допълнителни, наложени от Съвета, намаления, и изисква те да бъдат възстановени на първоначалното им равнище;

  2.  отново посочва значението на инструмента за финансиране на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за завършване на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и за постигане на Eдинно европейско транспортно пространство; подчертава, че бюджетните съкращения в МСЕ, направени в миналото поради финансирането на инициативата за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), следва да се избягват в бъдеще; изразява съжаление, че не беше възможно постигането на пълно възстановяване на средствата за МСЕ; призовава Комисията да предложи нови инициативи и финансови правила, които да се прилагат за комбинации от безвъзмездни средства от финансиране по линията на МСЕ — Транспорт и на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ);

  3.  счита, че МСЕ е основен инструмент, който носи значителна европейска добавена стойност за оптимизирането на транспортната мрежа в целия Съюз, свързването и/или модернизирането на нова и съществуваща транспортна инфраструктура и осигуряването на оперативна съвместимост на транспортните услуги; счита, че следва да бъдат гарантирани необходимите средства, за да се осигури постигането на основния обхват на МСЕ - Транспорт, отнасящ се до основната мрежа; подчертава необходимостта от подобряване на координацията между държавите членки с цел да се гарантира последователност на трансграничните проекти като част от основните железопътни, въздушни и пътна инфраструктури; подчертава също така значението на финансирането на специални планове за модернизиране на най-податливата на повреди инфраструктура, каквато са мостовете и подлезите; подчертава значението на инвестициите в регионалните летища като катализатор за ефективността и производителността на предприятията и регионалното икономическо развитие;

  4.  подчертава необходимостта от оказването на по-нататъшна подкрепа на високоскоростните железопътни проекти, свързващи западните и източните части на Европа; отново подчертава значението на завършването на липсващите отсечки от демонтирани регионални трансгранични железопътни връзки, както и модернизирането и поддръжката на съществуващата транспортна инфраструктура, което би позволило по-добро сътрудничество между държавите членки и/или трети държави, например създаването на Черноморски макрорегион; приветства подхода на Комисията да съфинансира възстановяването на регионалните трансгранични железопътни връзки, които са били демонтирани или изоставени; изтъква, че оптимизираната инфраструктура е от ключово значение за развитието на "изоставащите региони" на Съюза и приканва Комисията да разработи специфични бюджетни инструменти в нейна подкрепа; насърчава държавите членки, трансграничните региони и Комисията да засилят допълнително тези проекти „отдолу нагоре“;

  5.  счита, че в контекста на неотдавнашните инициативи на Комисията и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за даване на приоритет на заемите и новите финансови инструменти, е важно да се предоставят достатъчно ресурси за безвъзмездни средства, тъй като безвъзмездните средства продължават да бъдат основен инструмент за финансиране в транспортния сектор, най-вече за инфраструктура и други проекти, особено такива при които може да се предвиди липса на частни инвестиции; припомня, че за постигането на целите на програмата TEN-T, жизненоважно е високо технологични проекти, като например Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), да получат достатъчни ресурси, включително като се използват възможностите за публично-частни партньорства, насочени посредством схемата на ЕФСИ, за да се даде тласък на необходимите обеми през останалата част от настоящата многогодишна финансова рамка (МФР); при все това подчертава значението на полезните взаимодействия между различните схеми за финансиране, като МСЕ, ЕФСИ и ЕСИФ, с цел да се постигне максимално въздействие от фондовете на Съюза;

  6.  отправя искане към Комисията да представи доклад относно нивото на прилагане и усвояване на структурните и кохезионните фондове в инфраструктурни проекти, като посочи кои от тях допринасят за развитието на основната мрежа, коридорите и широкообхватната мрежа; изисква от Комисията да представя пред Парламента и Съвета годишни прегледи на всички съфинансирани от Съюза конкретни проекти в секторите на транспорта и туризма, включително с подробности за съответните суми; в допълнение призовава Комисията във връзка с публикувания неотдавна пакет за мобилност да представи общ преглед на съществуващите и планираните безопасни и сигурни места за паркиране за шофьорите на камиони; отправя искане към Комисията да представи оценка на разходите за модернизиране на съществуващите и изграждане на нови, безопасни и сигурни места за паркиране и да проучи възможните варианти на схеми за финансиране на европейско равнище;

  7.  подчертава значението на целите, поставени от COP 21, по отношение на транспорта с цел борба с изменението на климата; подчертава, че следва да бъдат на разположение финансови средства за осигуряване на преминаването от автомобилен транспорт към устойчиви видове транспорт (железопътен, воден и такъв по вътрешните водни пътища), както и за оптимизиране на мултимудалните връзки и преминаване към цифрови транспортни услуги; отново потвърждава значението на укрепването на икономика на нисковъглероден транспорт посредством разработването на коридорите за железопътен товарен превоз, които представляват съществен елемент за преминаването на товарния превоз от автомобилен към железопътен и за подобряването на устойчивостта на железопътния транспорт; счита, че Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), следва да бъде разгърната, за да се увеличат максимално ползите за оперативната съвместимост в рамките на Единното европейско железопътно пространство; насърчава държавите членки да инвестират в интелигентен, устойчив и интегриран обществен транспорт; препоръчва също така да се обърне внимание на намаляването на шума в транспорта, за да се осигури на гражданите среда с високо качество; насърчава Комисията да финансира и подкрепя проекти за развитие и подобряване на речния транспорт, като например драгирането и почистването на река Дунав.

  8.  подчертава решаващата роля на Европейската глобална навигационна спътникова система „Галилео“ и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS), за транспортната система, и по-специално за сигурността, безопасността, включително на въздушния, автомобилния, железопътния и морския транспорт, както и за разработването и използването на мултимодални и автономни транспортни системи; отново изтъква значението на наличието на достатъчна финансова подкрепа за приложения надолу и нагоре по веригата в рамките на бюджета за европейските програми за ГНСС и "Хоризонт 2020"; изразява съжаление по повод на намалението с 9,6 % на бюджетните ресурси за Европейската агенция за ГНСС — „Галилео“ и EGNOS; настоява за възстановяване на бюджетните редове, предназначени за европейските космически програми, за които е предвидено допълнително намаление от 5%, на изходното равнище и за продължаване на адекватно финансиране на космическите програми, чиито разходи следва да не се подценяват;

  9.  призовава Комисията да гарантира финансирането за разработване и осигуряване на глобални инфраструктури и услуги за спътникова радионавигация за инфраструктурата на „Галилео“ и EGNOS; отново изтъква колко е важно заделянето на достатъчни средства за Галилео и EGNOS през 2018 г. с цел гарантиране на непрекъснати услуги на ГНСС за интелигентни пътища и свързани превозни средства, интелигентен флот, управление на товарите и движението, като например Управлението на въздушното движение (УВД), ERTMS, системата за спешни повиквания eCall; счита, че за EGNOS следва да бъде заделено необходимото финансиране, за да се позволи разширяването на покритието на EGNOS за Югоизточна и Източна Европа като приоритет, а по-нататък и за Африка и Близкия изток, както и за целите на придобиване на необходимите станции за измерване и контрол на интегритета (RIMS) и за тяхното свързване към системата;

  10.  подчертава ключовото значение на задачите на Европейската агенция за ГНСС (GSA) по отношение на „Галилео“ и EGNOS, и също така признава приноса на GSA за конкурентоспособността на Съюза и технологичните иновации; изразява загриженост, че не са отпуснати достатъчно средства на Европейската агенция за ГНСС, така че тя да изпълни своя мандат, и счита, че е необходимо Европейската агенция за ГНСС да разполага с подходящ персонал, включително с високоспециализирани експерти, за да се гарантира гладкото функциониране и експлоатация на европейските програми за ГНСС; подчертава също така значимия принос на Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) в качеството й на сертифициращ орган за предоставяне на услуги по EGNOS и при подготвителните действия, необходими за наблюдението на резултатите от работата на „Галилео“;

  11.  подчертава значението на европейските транспортни агенции за доброто функциониране на европейското транспортно пространство; счита, че следва да им бъдат разпределени достатъчно бюджетни средства, в съответствие с приетите неотдавна или очаквани промени в отговорностите им;

  12.  изтъква значението на ефективното и окончателно третиране на проблема с миграционните потоци, независимо дали са по море или по суша; изразява надежда, че Европейската агенция по морска безопасност, Европейска агенция за гранична и брегова охрана и Frontex ще получат подходящо финансиране с оглед патрулирането по външните граници на Съюза;

  13.  обръща внимание на предизвикателствата, свързани с авиационната безопасност и сигурност и значението на приноса на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) в тази област, по-специално по отношение на заплахите за киберсигурността и на метеорологичните условия в космоса, както и по отношение на безопасността на пътниците във въздушното пространство извън Съюза; подчертава важността да се разпредели подходящо финансиране за ЕААБ с цел да се гарантира успешното поемане на нейните нови отговорности, както е посочено в Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета[1];

  14.  подчертава още веднъж, че ЕААБ вече е съкратила 5% от длъжностите си в рамките на пет години, както е договорено в Междуинституционално споразумение; ето защо счита, че всякакви предложени от Съвета допълнителни съкращения биха могли да застрашат правилното функциониране на ЕААБ и да възпрепятстват ЕААБ в изпълнението на вече възложените ѝ задачи, както и на тези, които предстои да ѝ бъдат възложени от законодателния орган; подчертава освен това, че новите длъжности в ЕААБ, необходими за изпълняването на допълнителни задачи поради новостите в политиката и новото законодателство, следва да се отчитат извън целите за намаляване;

  15.  подчертава, че длъжностите в ЕААБ (включително свързаните пенсии), които са изцяло финансирани от промишлеността и следователно нямат влияние върху бюджета на Съюза, следва да не подлежат на каквото и да било съкращение на персонала, предвидено в Междуинституционалното споразумение;

  16.  подчертава, че следва да бъде оставено на преценката на ЕААБ решението за увеличаване на броя длъжности, изцяло финансирани от промишлеността през финансовата година, в съответствие с обема на работа, в съответствие с потребностите на сектора; подчертава, че за тази цел, в допълнение към броя длъжности, финансирани от такси и вноски, които вече са получили разрешение чрез приемането на бюджета на ЕААБ, бюджетният орган следва да посочва и допълнителния процент на длъжности (с горен таван от 10%), които биха могли да бъдат позволени от управителния съвет на ЕААБ по предложение от страна на ЕААБ да отговори на непредвидено развитие в търсенето на пазара; подчертава освен това, че решението на управителния съвет следва да се основава на документирана оценка на непредвидено работно натоварване и критерии за ефективност;

  17.  подчертава значението на програмата „Хоризонт 2020“ за насърчаването и оказването на подкрепа за проекти, свързани с изследователската дейност и иновациите в областта на управлението на интелигентните транспортни логистични системи и мобилността, включително като например автономното шофиране, публичната и споделената мобилност, както и транспортната безопасност; изразява съжаление по повод намаляването на финансирането на програмата „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и иновации, свързани с транспорта; счита, че постигането на сигурен и безпроблемен интелигентен интегриран транспорт представлява значителна добавена стойност за Съюза за подобряване на европейската транспортна система; подчертава необходимостта от засилване на приноса на „Хоризонт 2020“ и МСЕ , заедно с други източници на финансиране от Съюза от значение за проекти в областта на безопасността, сигурността, иновациите и цифровизацията в авиацията, с активното участие на ЕААБ в процедурите им за възлагане на обществени поръчки и в изпълнението;

  18.  отново изтъква значението на осигуряването на подходящо финансиране за съвместните предприятия, сред които SESAR, SHIFT2RAIL и CLEAN SKY; счита, че съвместното предприятие SHIFT2RAIL следва да отдава предимство на проектите за оперативна съвместимост и да максимизира ползите за оперативната съвместимост в рамките на Единно европейско железопътно пространство; счита, че е важно да продължи разпределянето на средства, които биха дали възможност за поддържане на инфраструктурата и зачитане на нормите за качество, с цел гарантиране на по-голяма защита и безопасност за потребителите;

  19.  изтъква необходимостта от адекватно финансиране за изпълнението на компонентите на SESAR с цел да се осигури разгръщането на функционалните възможности на управлението на въздушното движение (ATM), за които се счита, че са от основно значение за подобряването на функционирането на системата за ATM на Съюза;

  20.  призовава Комисията да представи резултатите от успешни пилотни проекти и подготвителни действия, финансирани през последните години от общия бюджет на Съюза; в частност, призовава Комисията да представи актуалното положение на пилотния проект за по-чисто космическо пространство чрез извеждане от орбита и за иновативни материали за космическо оборудване, с цел да бъде подобрена ефективността на бъдещата Съвместна технологична инициатива в космическия сектор;

  21.  насърчава Комисията да даде още по-голям приоритет на финансирането на мерките за сигурност и безопасност за всички транспортни средства, което би оказало въздействие върху пътникопотоците; насърчава Комисията да се съсредоточи върху безопасността на по-уязвимите участници в движението, като например пешеходците, велосипедистите и мотоциклетистите; насърчава Комисията да подкрепя инициативи, които биха могли да подобрят пътната безопасност и по-този начин да спомогне за постигането на стратегическата цел за намаляване на броя на смъртните случаи наполовина до 2020 г., както и на броя на тежко ранените; приканва Комисията да отчете значителните разминавания в качеството на инфраструктурите между "изоставащите региони" и останалите части на Европа; призовава за по-интензивни инвестиции за "изоставащите региони";

  22.  подчертава значението на това да бъде оказвана подкрепа на устойчивия туризъм, като същевременно бъдат закриляни неговите източници в рамките на природното, културното, историческото и промишленото наследство; изтъква значението на прехода към устойчив туризъм, което предполага по-добра координация между туризма и инфраструктурните проекти; изтъква, че насърчаването на мрежата EuroVelo в съчетание с железопътната мрежа TEN-T предоставя интересни екологични и икономически ползи, не на последно място за малките и средните предприятия (МСП); изтъква, че МСП в секторите на транспорта и туризма се затрудняват в приспособяването към цифровите трансформации и се нуждаят от подкрепа; призовава за повишаване на финансирането за сектора на туризма и по-специално за МСП и тяхната цифровизация; счита, че е необходимо разпределянето на средства за планинските, селскостопанските, островните и отдалечените региони с оглед по-нататъшното развитие на туризма в тези области;

  23.  изразява също така убеждението си, че е необходимо бъде развит в по-голяма степен безпрепятственият достъп до туристически услуги за лицата с намалена подвижност; призовава Комисията да подкрепя различни възможности за финансиране на мерки за осигуряване на достъпност на транспортните услуги, транспортните средства, инфраструктурите и интермодалните транспортни центрове, както и допълнителни мерки за подобряване на достъпността на транспорта за лица с увреждания;

  24.  приветства новата инициатива InterRail и счита, че тя би могла да предостави на младото поколение шанс да се възползва от свободата на движение, като пътува по екологосъобразен начин, и призовава за този проект, по подобие на други такива в областта на туризма, да бъде вписан в директен, специално заделен бюджетен ред от функция 1а, свързан с транспортния сектор и други сектори от значение за конкурентоспособността и растежа на Съюза; отново призовава Комисията да внесе съответните предложения в тази връзка;

  25.  насърчава Комисията да работи за съживяването на комфортните европейски нощни влакове като устойчива алтернатива на близките полети и далечните автомобилни пътувания.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  31.8.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  39

  1

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Matt Carthy, Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Franck Proust, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  39

  +

  ALDE

  ECR

  GUE/NGL

  PPE

   

  S&D

  Verts/ALE

  Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

  Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Matt Carthy, Kateřina Konečná

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber,Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp.

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi.

  Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor.

  1

  -

  EFDD

  Peter Lundgren

  2

  0

  ECR

  EFDD

  Jacqueline Foster

  Daniela Aiuto

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (8.9.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Искра Михайлова

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  подчертава значението на политиката на сближаване като основната политика за публични инвестиции на Съюза, основаваща се на солидарност и имаща за цел съгласно Договора намаляването на икономическите, социалните и териториалните различия между европейските региони и вътре в тях; признава първостепенния принос на бюджета на Съюза като основен инструмент за осигуряване на ресурси за постигането на приоритетите и целите на политиката на сближаване, и припомня, че той следва да даде финансов принос за постигането на целите на „Европа 2020“; в този контекст изтъква ролята на политиката на сближаване за създаването на растеж и работни места в целия Съюз, както и за постигането на ключовите цели и приоритети на Съюза, включително целите му в областта на енергетиката и климата и социалните му цели, както и необходимостта от поддържане, подобряване и опростяване на политиката на сближаване, за да може Съюзът отново да поеме по пътя на сближаването и по-нататъшната интеграция; осъзнава настоящата потребност от повишаване на разходите за сигурност, която е предварително условие за постигане на целите на политиката на сближаване и на другите политики на ЕС;

  2.  отбелязва, че поради някои забавяния политиката на сближаване се характеризира с непълно усвояване на средствата през първите години от периода 2014—2020 г., както и че според данните, предоставени от Генерална дирекция „Бюджет“ на Комисията, до 30 юни 2017 г. са се натрупали само около 60 милиарда евро от плащания в Съюза за всички европейски структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондове“), със среден натрупан процент на плащания от 23,72% (и 19,76% в по-слабо развитите региони); отбелязва неприемливите забавяния при изпълнението на текущите програми, които до момента подкопават ефективността им и поставят под натиск управляващите органи и бенефициентите, увеличавайки риска от грешки и незадоволителни резултати; ето защо подчертава, че всички участващи в процеса заинтересовани субекти трябва да засилят взаимното си сътрудничество, за да се преодолеят забавянията в изпълнението на текущите програми; призовава Комисията да консултира на постоянна основа държавите членки за преодоляване на забавянията при определянето на съответните управляващи, сертифициращи и одитни органи, така че този процес да завърши възможно най-бързо, и да си сътрудничат активно, за да се ускори изпълнението и да се предотврати автоматичното отменяне на бюджетни кредити; призовава Комисията и държавите членки да работят заедно за наблюдение в реално време на изпълнението на програмите през периода 2014—2020 г., за да се гарантира, че плащанията продължават да бъдат в съответствие с разрешените бюджетни кредити за поети задължения, с цел да се избегне натрупване на неплатени сметки; освен това призовава настоятелно държавите членки да използват в пълна степен наличните инструменти за програмиране по време на текущия финансов период, както и да гарантират по-нататъшното безпроблемно изпълнение на оперативните програми;

  3.  припомня на Комисията да продължи работата на създадената през 2014 г. оперативна група за периода 2007—2013 г., за да подкрепя и ускорява изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г.

  4.  признава усилията на Комисията за постепенно намаляване на броя на неизпълнените искания за плащания; изразява загриженост относно малкия брой подадени искания за плащания по програмите за периода 2014—2020 г., което би могло да доведе до ново натрупване на неплатени сметки; в този контекст настоятелно призовава Комисията да има предвид, че е възможно по-късното натрупване на искания за плащания да предизвика нови забавяния; приветства прогнозата за плащанията до 2020 г., изготвена в рамките на междинния преглед на Многогодишната финансова рамка, и призовава за нейната редовна ежегодна актуализация; подчертава необходимостта от намаляване на разликите между държавите членки във връзка с реалистичността на прогнозите, което да стане чрез въвеждане на стандартизирана информационна система за прогнозиране;

  5.  отбелязва увеличението с 25,7% на нивото на бюджетните кредити за плащания по функция 1б в проекта на бюджет за 2018 г., както и увеличението с 2,4% на общата стойност на бюджетните кредити за поети задължения в сравнение с бюджета за 2017 г.; поставя под въпрос дали тези суми са достатъчни за покриване на плащанията по посочената функция, като се има предвид, че расте броят на подбраните проекти и че се очаква изпълнението да достигне нормален ритъм през 2018 г.; подчертава необходимостта да се осигурят средства от бюджета на Съюза с подходящо ниво на бюджетни кредити за покриване на плащанията по политиката на сближаване, за да се докаже способността на Съюза да изпълнява ангажиментите си и за да се засили доверието в него;

  6.  призовава за засилено полезно взаимодействие на програмите по европейските структурни и инвестиционни фондове с други програми на Съюза; счита, че безвъзмездните средства следва да продължат да бъдат основата на финансирането на политиката на сближаване; изтъква, че финансовите инструменти могат да играят допълваща роля към безвъзмездните средства, но следва да се използват само след като е внимателно установена добавената им стойност въз основа на предварителни оценки, при които се анализира не само техният ефект на ливъридж, но и приносът им за принципите и целите на политиката; изтъква, че съчетаването на инструменти за финансиране следва да бъде надлежно наблюдавано, като се поставя акцент върху постигнатите резултати и цели; счита, че най-добрият подход за постигане на полезно взаимодействие е разделянето на проектите на етапи и финансирането на различните етапи с различни инструменти, а не съчетаване на инструментите; предупреждава, че използването на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и други финансови инструменти не трябва да накърнява европейските структурни и инвестиционни фондове;

  7.  приветства факта, че проектът на бюджет за 2018 г. включва елементите на пакета за междинния преглед, което ще позволи по-голяма гъвкавост; призовава Комисията да не предлага повече преразпределяне или съкращаване на средства от функция 1б от МФР 2014—2020 г.; призовава Комисията да продължи да поставя акцент върху резултатите от изпълнението на бюджета на Съюза, и подкрепя всички стъпки, предприети към основан на резултатите подход; посочва, че бюджетът за 2018 г. следва да бъде изпълняван в съответствие с увеличения потенциал на предложеното опростяване и гъвкавост в рамките на пакета „Омнибус“; подчертава необходимостта от предприемане на действия за повишаване на осведомеността сред гражданите относно ползите от бюджета на Съюза и постигането на резултатите, както и от въвеждане на мерки за подобряване на комуникацията относно средствата на Съюза и на тяхната видимост;

  8.  приветства новия финансов пакет в размер на 140 милиона евро, създаден за улесняване на изпълнението на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) за периода 2017—2020 г.; отново изтъква колко е важно да се гарантира, че ППСР и програмите за техническа помощ работят като взаимно допълващи се решения; отбелязва, че финансирането на ППСР ще бъде взето от неусвоени средства за техническа помощ, и поради това призовава Комисията да гарантира, че това няма да намали нейната амбиция за специална целева помощ със силна тематична насоченост;

  9.  призовава Комисията да си сътрудничи с държавите членки за повишаване на осведомеността на обществеността относно приоритетите на Съюза и да гарантира прозрачно, справедливо и отговорно използване на ресурсите на Съюза, общ принцип, който има за цел да постави европейския проект по-близо до гражданите на ЕС;

  10.  отбелязва, че към момента на извършване на средносрочния преглед (ССП) Комисията не е счела за необходимо да се увеличат общо таваните на плащанията, след като тя е приела, че съществуващите възможности за гъвкави решения са достатъчни; счита, че Комисията следва да продължи да гарантира провеждането на открит диалог с Европейския парламент по този въпрос, тъй като той продължава да следи изпълнението на програмите на европейските структурни и инвестиционни фондове;

  11.  отбелязва мнението на Комисията, че рискът от автоматично отменяне на бюджетни кредити за програмния период 2014—2020 г. е понастоящем нисък; освен това отбелязва, че правилото за автоматично отменяне на бюджетни кредити за периода 2014—2020 г. (n+3) ще се прилага за първи път в края на 2017 г.; предвид на бавното темпо на изпълнение, призовава Комисията да гарантира, че на Европейския парламент се предоставя подходяща и навременна информация за повишен риск от отменяне на бюджетни кредити, по-специално защото в края на 2018 г. държавите членки ще се стремят да обосноват траншовете поети задължения.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  7.9.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  28

  3

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Pascal Arimont, Mercedes Bresso, James Carver, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Andor Deli, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Georgi Pirinski, Bronis Ropė

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Santiago Fisas Ayxelà, Olga Sehnalová

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  28

  +

  ALDE

  Ivan Jakovčić, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Sławomir Kłosowski

  GUE/NGL

  David Martin, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

  PPE

  Pascal Arimont, Andor Deli, Santiago Fisas Ayxelà, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij

  S&D

  Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, John Howarth, Constanze Krehl, , Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Georgi Pirinski, Liliana Rodrigues, Olga Sehnalová, Kerstin Westphal

  VERTS/ALE

  Bronis Ropė

  3

  -

  EFDD

  James Carver, Raymond Finch

  NI

  Konstantinos Papadakis

  1

  0

  EFDD

  Rosa D'Amato

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (31.8.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Тибор Сани

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  отбелязва предложената сума в размер на 59,5 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения, която представлява увеличение от 1,7% в сравнение с 2017 г., както и увеличението от 2,6% на бюджетните кредити за плащания, които възлизат на 56,3 милиарда евро в проектобюджета (ПБ) за 2018 г. за функция 2; въпреки това отбелязва, че увеличението се дължи главно на по-ниския размер на целевите приходи, които се очаква да бъдат налични за ЕФГЗ в ПБ за 2018 г. в сравнение с бюджета за 2017 г., наред с другото, тъй като последните вноски от решенията за уравняване на значителни минали сметки се дължат през 2017 г.;

  2.  приветства факта, че бюджетните кредити за поети задължения за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по същество остават на същото равнище както в бюджета за 2017 г., докато поисканите бюджетни кредити за плащания в действителност се увеличават;

  3.  отбелязва, че основната причина за липсата на съществени промени в ПБ за 2018 г. в сравнение с бюджета за 2017 г. е, че по-голямата част от разходите за общата селскостопанска политика (ОСП) се отнасят до предварително разпределени финансови пакети за държавите членки, които отчитат сравнително стабилно равнище на изпълнение на подкрепата през годините;

  4.  отбелязва, че бюджетът за 2017 г. включва финансиране за пакета за солидарност в размер на 500 милиона евро за млекопреработвателната промишленост и други сектори на животновъдството, докато намаляването на подкрепата за тази пазарна мярка няма да има отражение върху бюджета за 2018 г.;

  5.  подчертава значението на развитието на нови пазари за поддържане на конкурентоспособността и за засилване на устойчивостта на селското стопанство на Съюза на пазарни кризи, както в случая с руското ембарго; призовава поради това за финансова подкрепа за развитие на пазара;

  6.  настоява всички приходи в бюджета на Съюза, произтичащи от целеви приходи или възстановявания на средства в случай на нередности от селското стопанство през предходните години, да останат във функция 2 с оглед на несигурните обстоятелства, пред които е изправен селскостопанският сектор; припомня в тази връзка, че руското ембарго не е било отменено и има тежки отрицателни последици, особено за сектора на плодовете и зеленчуците и млекопреработвателната промишленост;  ето защо отправя призив към Комисията да предостави ефективна подкрепа за засегнатите от тези кризи сектори и призовава за създаването на нов резерв за реакция при кризисни ситуации, който не разчита за своето финансиране на годишен механизъм за финансова дисциплина, за да може да реагира своевременно на възникващите кризисни ситуации;

  7.  подчертава, че административните разходи трябва да бъдат гарантирани за ОСП, по-специално с цел гарантиране на навременни плащания и поддържане на подходящо равнище на ефективен контрол; настоява, че допълнителните съкращения на числеността на административния персонал могат да доведат до по-големи забавяния и рискове от грешки и могат да изложат на риск изпълнението и целите на ОСП; счита, че е необходимо по-нататъшно опростяване, прозрачна и ефективна система за управление и намаляване на бюрокрацията при изпълнението на ОСП; подчертава, че намаляването на бюджета за административни разходи по никакъв начин не следва да води до прехвърляне на административната тежест върху земеделските стопани;

  8.  призовава Комисията да гарантира еднакво прилагане на критериите за клаузата за активни земеделски стопани с оглед на опростеното, но по-надеждно определяне на тези стопани;

  9.  подчертава значението на поетите задължения и разходите за развитието на селските райони и техния потенциал за създаване на икономическа дейност и работни места, по-специално в периферни райони с по-високи равнища на безработица, особено за по-младите поколения; настоява, че насочените към млади земеделски стопани инициативи, включително специфичните за отделните региони програми, следва да се запазят, което би подпомогнало иновациите и необходимата смяна на поколенията; счита, че подкрепата за младите хора следва да бъде концентрирана върху настоящите им потребности, като същевременно се избягва подтикването им към прекомерна задлъжнялост; в тази връзка подчертава позицията на Европейския парламент относно схемата за млади земеделски стопани в предложения регламент „Омнибус“, който има за цел да позволи пълното прилагане на схемата за млади земеделски стопани;

  10.  приветства схемите за предлагане на мляко и плодове в училищата като успешна мярка и подчертава, че схемите допринасят за това децата да се хранят здравословно и че поради това средствата за тях следва да продължат да се осигуряват в дългосрочен план;

  11.  призовава Комисията и държавите членки да осъществяват своевременен мониторинг на колебанията на цените на селскостопанските продукти, които оказват неблагоприятно въздействие върху доходите на земеделските стопани, и да реагират бързо и ефективно, когато е необходимо;

  12.  подчертава значението на пилотните проекти за секторите на селското стопанство и развитието на селските райони през последните години; поради това призовава за продължаващо подпомагане на текущите и новите пилотни проекти; призовава Комисията да извърши последваща оценка на ефикасността и ползите от пилотните проекти и подготвителните действия; настоява Комисията да отправи покани за представяне на проекти веднага щом приключи бюджетната процедура;

  13.  подчертава, че е важно да се определят мерки за подкрепа, за да се засили ролята на земеделските стопани във веригата на доставки, както и начини за насърчаване на организациите на селскостопанските производители;

  14.  призовава Комисията да вземе предвид промените, представени от Европейския парламент към предложението „Омнибус“ за модернизиране и опростяване на ОСП, и да осигури финансиране за тях в бюджета за 2018 г. от името на селскостопанските общности, включително малките и средните семейни стопанства и младите земеделски стопани;

  15.  подчертава, че е от съществено значение средствата, предназначени за научни изследвания в хранително-вкусовия сектор, по-специално от бюджета за „Хоризонт 2020“, да не се използват за други цели, за да се стимулира и засили новаторството и интелигентните решения в секторите на селското стопанство и развитието на селските райони, както в случая със средствата от Механизма за свързване на Европа (МСЕ), които да позволят инсталирането на широколентов интернет в селските райони; подчертава значението на практическата приложимост на резултатите на равнището на стопанствата и ролята на консултантските услуги в областта на селското стопанство; отбелязва, че интегрираните „интелигентни“ решения – като интелигентните селища, прецизното земеделие, цифровизацията, икономиката на споделянето и кръговата икономика и социалните инициативи – могат да допринесат за селското стопанство и цялостното благосъстояние в селските райони; настоятелно призовава Комисията да планира финансиране за „интелигентните“ подходи в светлината на реформата на ОСП и Декларацията от Корк 2.0; подчертава факта, че тези „интелигентни“ решения следва да са съгласувани с целите на политиката в областта на околната среда, климата и биологичното разнообразие и да гарантират тясно сътрудничество със съответните заинтересовани страни от всички държави членки; подчертава, че е важно да се инвестира в прецизно селско стопанство с цел рационализиране на методите на производство и намаляване на загубите, както и да се стимулират и подкрепят инициативи, съобразени с потребностите на малките земеделски стопанства без икономии от мащаба, така че те да могат да се възползват от новите технологии;

  16.  приветства увеличението на бюджетните кредити, предназначени за борба с болестите по животните и вредителите по растенията, до 40 милиона евро, тъй като Съюзът е изправен пред значителни рискове и по-честа поява на огнища на болести като Xylella fastidiosa, нодуларната дерматоза, африканската чума по свинете, болестта син език и птичия грип; счита, че следва да се предостави допълнително финансиране на Европейския орган за безопасност на храните за извършването на подробни независими научни изследвания, включително на въздействието на пестицидите; призовава за заделяне на допълнително финансиране за земеделските стопани в сектора на отглеждането на маслини и сектора на маслиновото масло, които пострадаха от епидемията от Xylella fastidiosa, за засилване на мерките за превенция в Европа и за преструктуриране на сектора и консолидиране на научните изследвания на патогена и на неговия носител;

  17.  настоява, че е необходимо да се осигурят финансови средства за компенсиране на икономическите загуби, понесени от земеделските стопани вследствие на пазарните кризи и на санитарните или фитосанитарните кризи като разпространението на Xylella fastidiosa, и изтъква отново необходимостта за целта да се използват наличните маржове по функция 2 заедно с функция 3; настоява, че компенсациите за изкореняването следва да включват и рехабилитация на земеделските екосистеми, в това число почвата, както и установяването на стабилно биологично разнообразие, и по-специално гарантирането на генетичното разнообразие на посадъчния материал, който в идеалния случай да е резистентен към болестта или вредителя или да е в състояние да ги толерира; счита в действителност, че една от целите на всяка отпусната помощ следва да бъде гарантирането на балансирани, биологически разнообразни земеделски екосистеми и ландшафт, които са по-малко уязвими на бъдещи атаки;

  18.  подчертава, че програмите за съхранение са доказали своята ефективност по време на криза и че намаляването на финансовите ресурси, предвидени в процеса на планиране, ще бъде контрапродуктивно;

  19.  отбелязва, че излизането на Обединеното кралство от ЕС няма пряко въздействие върху ПБ за 2018 г.; изразява съжаление въпреки това, че в Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС[1] се разработват някои критични сценарии за селското стопанство и развитието на селските райони, които отчасти се дължат на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза; призовава поради това Комисията и държавите членки да проявят отговорност към бюджета за ОСП по време на текущите обсъждания, като имат предвид също така евентуалните прекъсвания на търговските потоци; подчертава, че твърдо се противопоставя на всички съкращения на финансирането за селското стопанство; поради това призовава Комисията да представи предложение за запазване на финансирането от Съюза за селското стопанство в следващата МФР, като вземе предвид значителния капацитет на сектора за запазване и създаване на работни места, и незабавно да започне да търси нови финансови ресурси за бюджета на Съюза, както беше предложено от Групата на високо равнище на г-н Монти;

  20.  посочва по-специално, че селскостопанската политика е обща политика и евентуалните съкращения на бюджета за ОСП биха оказали непропорционално въздействие, тъй като не могат да бъдат заменени с национални средства заради правилата за държавната помощ.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  30.8.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  35

  1

  6

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Bas Belder, Franc Bogovič, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Momchil Nekov, Massimo Paolucci, Estefanía Torres Martínez, Tom Vandenkendelaere

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  35

  +

  ALDE

  Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

  ECR

  Bas Belder, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

  EFDD

  Giulia Moi, Marco Zullo

  ENF

  Laurenţiu Rebega

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez

  PPE

  Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

  1

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew

  6

  0

  ALDE

  Jan Huitema

  GUE/NGL

  Maria Lidia Senra Rodríguez

  NI

  Diane Dodds

  Verts/ALE

  Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство (4.9.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Ален Кадек

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  счита, че бюджетът на Съюза за 2018 г. следва да предвиди адекватно равнище на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения, за да се отговори на нуждите от финансиране на общата политика в областта на рибарството (ОПОР);

  2.  подчертава значението на социалното и икономическото измерение на рибарството за местните общности в морските и крайбрежните региони; признава необходимостта от запазване на достатъчно финансови провизии, за да се предостави възможност на секторите на крайбрежния риболов, непромишления и дребномащабния риболов да получат финансиране;

  3.  подчертава необходимостта да се отдаде приоритет на проекти, фокусирани върху създаването на работни места и диверсификацията на местните икономики, за да се добави по-голяма стойност към техните риболовни дейности, както и върху защитата и възстановяването на рибните запаси и морските екосистеми;

  4.  счита, че бюджетът на Съюза следва да предвижда подходящо равнище на бюджетните кредити за плащания и на бюджетните кредити за поети задължения с цел да се предотвратят трудности с плащанията и финансови съкращения за действия в областта на рибарството;

  5.  подчертава необходимостта да се улесни достъпът на младите хора до професии в областта на рибарството с помощта на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и други форми на финансиране от Съюза;

  6.  настоява да се осигурят достатъчно бюджетни кредити за плащания за ЕФМДР, така че той да може да инвестира в устойчивостта, селективността и конкурентоспособността на риболовния флот;

  7.  отбелязва, че държавите членки са приели оперативните програми на ЕФМДР, но все още не всички от тях са определили регулаторни органи, което забавя използването на средствата;

  8.  посочва необходимостта да се гарантира достатъчна финансова подкрепа за контрол на рибарските дейности на борда и в пристанищата с цел да се обезпечи и улесни правилното изпълнение на задължението за разтоварване на сушата; във връзка с това призовава държавите членки да използват наличните по линия на ЕФМДР средства за мерки за контрол и правоприлагане, които са от ключово значение за постигането на целите на ОПОР;

  9.  припомня значението на строгите и независими научни становища за оценяването на състоянието на рибните ресурси с цел да могат да се вземат управленски решения, които позволяват да се постигне максимален устойчив улов (МУУ); настоятелно призовава държавите членки да използват финансирането от ЕФМДР за целите на събирането на научни данни, които са от решаващо значение за създаването на възможност за вземане на рационални и научно обосновани решения по въпроси от областта на политиката на рибарството;

  10.  изразява съжаление, че прякото управление от страна на Комисията на финансирането от ЕФМДР за регулаторни дейности не е проработило поради нежеланието на държавите членки да представят общи проекти, въпреки намалената ставка на съфинансиране за тяхна сметка;

  11.  подчертава значението на ролята на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) по отношение на управлението на риболовния флот и надзора на проверките; призовава да се осигури достатъчно финансиране за нейните задачи;

  12.  счита, че външното измерение на ОПОР изисква реалистични бюджетни прогнози, за да се финансират споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство с трети държави;

  13.  посочва, че споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство с трети държави също така са насочени към борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  30.8.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  20

  1

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Mircea Diaconu, France Jamet

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  20

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu, António Marinho e Pinto

  ECR

  Czesław Hoc, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen

  PPE

  Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, José Millán, Werner Kuhn, Jarosław Wałęsa

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

  VERTS/ALE

  Marco Affronte, Ian Hudghton,

  1

  -

  EFDD

  Mike Hookem

  2

  0

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (11.7.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Мортен Льокегор

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  изразява дълбоко съжаление, че проектобюджетът не включва нито част от допълнителните 50 милиона евро, отделени за „Еразъм +“ в рамките на преразглеждането на МФР за периода 2018 – 2020 г.; призовава цялата сума в размер на 50 милиона евро да бъде предоставена на разположение през 2018 г. и да бъде разпределена между бюджетните редове на „Еразъм +“ за „образование и обучение“ (12 милиона евро) и за „младежта“ (38 милиона евро), така че програмата да може да изпълни всичко, което се очаква от нея в качеството ѝ на стратегическа инвестиция в младите хора на Европа;

  2.  подчертава, че общите европейски предизвикателства се нуждаят от обща европейска реакция; подчертава, в тази връзка, необходимостта от подкрепа за широкомащабни иновационни проекти в областта на образованието, обучението и младежта, осъществявани от мрежите на европейското гражданско общество; призовава отново за разпределяне на част от цялостното финансиране по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ в рамките на „Еразъм+“ за централизирани действия; отбелязва освен това нуждата от увеличаване на оперативната подкрепа за европейските мрежи в рамките на КД 3 „Подкрепа за реформа в политиката“, с цел увеличаване до максимум на популяризирането и разпространяването на предлаганите от Еразъм+ възможности;

  3.  припомня, че схемата за гаранция за младежта и инициативата за младежка заетост са ключови инструменти за решаване на трайния проблем с високите нива на младежка безработица, и призовава за тяхното постоянно усъвършенстване, както и за значително увеличение на бюджета; посочва, че са необходими политики, подкрепящи търсенето и инвестициите, структурни реформи, насърчаващи растежа, както и координиране на социалните политики, за да се подкрепи качественото преминаване на младите хора на пазара на труда по устойчив начин;

  4.  изразява загриженост, че финансирането за Европейския корпус за солидарност (ЕКС) до голяма степен е взето от „Еразъм +“ и в по-малка степен от други програми, по-конкретно Програмата за заетост и социални иновации; призовава Комисията да доразработи в подробности бюджетните връзки между новия Корпус и Европейската доброволческа служба (ЕДС), както и разграничението между направленията, свързани с доброволчеството и професионалната дейност, за да се гарантира, че няма да има заместване на потенциални качествени работни места с неплатена доброволческа дейност; приветства факта, че 18,4 милиона евро, отделени за Корпуса през 2018 г., са свежи пари; настоява финансирането за нови инициативи да не оказва допълнителен натиск върху ресурсите за програмата „Еразъм +“, както и да не се допуска прехвърляне от „Еразъм +“ за Корпуса на други средства освен тези, които са ангажирани за частта на ЕС от ЕДС; настоява, че финансирането, предназначено за доброволчески дейности по ЕКС, следва най-малкото да е равно на бюджета, изтеглен от ЕДС;

  5.  изтъква хроничния недостиг във финансирането на програмата „Европа за гражданите“; изразява съжаление относно намаляването със 740 000 EUR на нейния бюджет за 2018 г. спрямо сумата, предвидена при финансовото програмиране; припомня, че това представлява около 3% от бюджета на програмата и ще засегне вече и без това ниския процент на успеваемост на нейните проекти; призовава за насочване на допълнително финансиране към безвъзмездни средства за дейности в рамките на бюджета на „Европа за гражданите“ за 2018 г.;

  6.  призовава за поемане на задължение за допълнителни 14 милиона евро за бюджета за 2018 г. на програмата „Творческа Европа“ с цел да се отговори на очакванията на европейските граждани, както и на амбициите на съответните подпрограми; изразява загриженост, че по-специално за подпрограмата „Култура“ съществува сериозен недостиг във финансирането и поради това е трудно тя да постигне задоволителен процент на успеваемост; подчертава, че от гледна точка на подобряването на процента на успеваемост едно стабилно и последователно разпределение на бюджетни средства ще бъде от полза също така за подпрограма „МЕДИА“ и за механизма за гарантиране;

  7.  приветства усилията, положени от институциите на ЕС през последните години за преодоляване на изоставането на плащанията; посочва, че забавянията при финализирането на договори между съответните органи и бенефициентите, а така също и забавените плащания застрашават цялостното изпълнение на програмите от страна на Комисията;

  8.  подчертава значението на културната и образователната дейност за успешното интегриране на бежанците в приемащите европейски общества и поради това призовава за по-постоянно въвеждане на проекти за интеграция на бежанците като една от целите в програмите „Еразъм +“ и „Творческа Европа“, въз основа на работата, започната в рамките на специалните покани за представяне на предложения през 2016 г.;

  9.  подчертава необходимостта от допълнително укрепване на международното измерение на „Еразъм +“, „Творческа Европа“, „Европа за гражданите“ и „Хоризонт 2020“ в рамките на раздела за бюджета на ЕСВД, в качеството му на централен елемент в по-нататъшното развитие на подхода с акцент върху контактите между хората във външните отношения на ЕС в областта на културата;

  10.  приветства допълнителните 4 милиона евро по бюджетен ред „Творческа Европа“ за финансиране на Европейската година на културното наследство (2018 г.); изразява съжаление обаче относно липсата на самостоятелен бюджетен ред, който да е в съответствие с ангажимента, поет от Парламента и Съвета, да направят 7-те милиона евро за Европейската година на културното наследство „видими в бюджетен ред“;

  11.  призовава държавите членки и ЕИБ да се възползват изцяло от потенциала на ЕФСИ за подкрепа на културния и творческия сектор, като по този начин стимулират растежа, чрез разпределяне на по-голям дял от финансирането по линия на ЕФСИ за културните и творческите индустрии; освен това настоятелно призовава Комисията и ЕИБ да насърчават взаимодействието между Гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството и ЕФСИ с цел да се предоставят подходящи за целите заеми за културните и творческите индустрии;

  12.  призовава Комисията да извърши преглед на инициативите в рамките на бюджетния ред „Мултимедийни действия“, за да се гарантира, че бюджетът оказва ефективна подкрепа на висококачествено независимо отразяване на въпросите, свързани с ЕС; отново изразява подкрепата си за вариант за устойчиво многогодишно финансиране за „Euranet +“; изразява своята загриженост във връзка с относително малкия размер отпуснати средства за „Euranet +“ за 2018 г.; призовава Европейската комисия да осигури устойчиво дългосрочно решение, посредством което „Euranet +“ става неразделна част от годишния бюджет на ЕС, като се гарантира ниво на финансиране, позволяващо увеличаване на неговия обхват и брой на слушателите през идните години;

  13.  подчертава голямото значение на пилотните проекти и подготвителните действия във формирането на бъдещите политически инициативи на ЕС; изтъква успеха на подготвителното действие „Ново наративно послание за Европа“, което ефективно насърчи дебатите и новия начин на мислене сред младите хора относно предизвикателствата пред ЕС; призовава Комисията да прецени как инициативата може да бъде продължена чрез направлението за „младежта“ на „Еразъм +“; счита, че продължаването на инициативата в дългосрочен план ще бъде постигнато най-добре чрез създаването на правно основание и предоставянето на целеви средства чрез свежи пари;

  14.  приветства включването на бюджетен ред „Специални ежегодни събития“ в бюджета на Европейския съюз за финансовата 2018 година, което ще даде възможност за развитие на чувство за европейска принадлежност сред гражданите; отбелязва, че специалните ежегодни събития следва ясно да създават добавена стойност за европейските граждани във всички държави – членки на ЕС;

  15.  подчертава колко е важно да се създадат най-добрите условия, за да се гарантира, че гражданите могат да разберат и да участват във функционирането на Съюза, неговите политики и процеси; подчертава в тази връзка, че е необходимо Европейският съюз да подобри своята комуникационна политика;

  16.  подчертава значението на статистическите изследвания и достъпа до съпоставими данни, което дава възможност за ефективен мониторинг и анализ на културното, икономическото и социалното въздействие на политиките в областта на културата и образованието; във връзка с това припомня, че е необходимо да се отпуснат достатъчно ресурси за тази цел;

  17.  подчертава, че за да се противодейства на хронично ниския процент на успеваемост на някои програми на ЕС, който е породен от недостатъчно финансиране, и за да се обезпечи антициклична функция на бюджета на ЕС, в МФР за периода след 2020 г. трябва да бъде установена система от истински, последователни собствени ресурси.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  11.7.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  22

  4

  3

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Mary Honeyball, Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Martina Michels

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Lefteris Christoforou, Maria Heubuch

  СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (5.9.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Петър Йежек

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  отбелязва проекта на бюджет за 2018 г. (ПБ за 2018 г.); изразява съжаление във връзка с намаляването на бюджетните кредити за поети задължения (БКПЗ) и бюджетните кредити за плащания (БКП) по функция 3 в сравнение с 2017 г.; подчертава, че тези съкращения не могат да бъдат обосновани със забавеното изпълнение на договорените мерки; приветства увеличението за функция ІІІ с допълнителни 817,1 милиона евро над тавана чрез използването на Инструмента за гъвкавост; изтъква, че предложеното равнище на разходите ще бъде недостатъчно за покриване на потребностите на Съюза в областите на миграцията и сигурността;

  2.  счита, че голямото съкращаване на бюджета (49,7% от БКП) за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) подкопава важността и неотложността на целите на политиката на ФУМИ; оспорва твърденията на Комисията в ПБ за 2018 г., обосноваващи предложеното намаление на финансирането за ФУМИ; приветства предложението на Комисията да засили дейностите по външните граници, включително бюджетните кредити за подобряване на сътрудничеството в областта на връщането/обратното приемане с трети държави; изразява загриженост, че потребностите във връзка с приемането, поемането на отговорност за лицата, търсещи убежище, и тяхната интеграция, може да са подценявани от Комисията; подчертава, че сигурността на лицата, които търсят закрила в Съюза, не следва да бъде отрицателно засегната от бюджетните съкращения;

  3.  счита, че в отсъствието на споразумение относно преразглеждането на Регламента от Дъблин[1] следва да продължат да се преместват лица и след септември 2017 г., и счита, че това е необходимо с оглед на справедливото споделяне на отговорността и солидарността между държавите членки;

  4.  призовава Комисията да представи писмо за внасяне на корекции веднага щом правните основания, свързани с европейската програма за миграцията, и в частност реформата на системата от Дъблин, Системата за влизане/излизане, системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), бъдат приети, като вземе изцяло под внимание свързаните с тях финансови последици, за да се обезпечи бързото предоставяне на подходящо финансиране за провеждането на ефективна европейска политика в областта на убежището и миграцията;

  5.  припомня, че справедливото и прозрачно разпределение на финансирането между различните цели на ФУМИ беше приоритет за Европейския парламент по време на преговорите, довели до приемането на този фонд; призовава съответно Комисията да увеличи броя на бюджетните редове в рамките на ФУМИ, за да улесни постигането на по-голяма яснота и прозрачност за начина, по който ще бъдат изразходвани финансовите средства, разпределени за различните цели и следователно за тези бюджетни редове; призовава по-специално Комисията да разграничи разходите за укрепване на справедливите стратегии за връщане от разходите за законна миграция и насърчаване на ефективната интеграция на гражданите на трети държави във всички бъдещи проектобюджети, както се предлага в становищата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно бюджетите за 2015 и за 2016 г.;

  6.  изтъква отново, че е важно да се предостави целево финансиране за справяне с първопричините за кризата с миграцията и бежанците; подчертава за тази цел, че бюджетът на Съюза следва да финансира мерки в държавите на произход на мигрантите, както и в приемащите държави на бежанците, в т.ч., но не само, мерки във връзка с бедността, безработицата, образованието и икономическите възможности, както и нестабилността, конфликтите и изменението на климата;

  7.  подчертава значителната роля на организациите на гражданското общество за спасяването на живота на мигранти и лица, търсещи убежище, по външните граници, както и за защитата, утвърждаването и упражняването на техните права; призовава за предоставяне на повече финансова подкрепа за укрепване на дейностите на гражданското общество;

  8.  изразява съжаление във връзка със значителното намаляване на бюджета за фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) (35,6% от БКП); подчертава, че с оглед на продължаващата заплаха за сигурността в Съюза финансирането за фонд „Вътрешна сигурност“ следва да бъде достатъчно за предоставяне на помощ на държавите членки за справяне със заплахите за вътрешната сигурност, и особено трансграничната организирана и тежка престъпност, тероризма и киберпрестъпността; подчертава необходимостта от достатъчно финансиране на усилията за подобряване на обмена на информация и за борба с киберпрестъпността;

  9.  приветства финансирането на инструменти за спешна помощ по линия на ФУМИ (Схема за безвъзмездна помощ за извънредни ситуации (EMAS)) и за спешна хуманитарна помощ в рамките на Съюза (Инструмент за спешна подкрепа (ЕСП)) в размер на съответно 50 милиона евро и 200 милиона евро;

  10.  отбелязва предложените увеличения в ПБ за 2018 г. за разходи и щатни разписания на всички агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, класифицирани като имащи „нови задачи“; въпреки това изразява съжаление, че предложените увеличения са по-ниски от исканото от повечето агенции; подчертава значението на увеличаването на персонала на eu-LISA, Евроюст, Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и Европол; призовава за увеличаване на бюджета за Евроюст поради увеличената потребност от съдебно сътрудничество в рамките на Съюза, особено с оглед на създаването на Европейска прокуратура; без да се оказва въздействие върху разпределението на бюджета за други агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, призовава също така за допълнителни финансови средства за Европол в светлината на увеличената му работна натовареност; подчертава, че допълнителните финансови средства за Европол и Евроюст следва да бъдат инвестирани във финансирането на съвместни екипи за разследване; приветства увеличението на бюджета за Европейския надзорен орган по защита на данните с оглед на прилагането на Общия регламент относно защитата на данните[2]; призовава за разпределяне на допълнителни човешки ресурси за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) с цел да се подкрепи подсилен мандат за преобразуването на EASO в пълноценна агенция, способна да предоставя на държавите членки необходимата оперативна и техническа помощ; призовава за разпределяне на допълнителни човешки ресурси за Агенцията за основните права; изразява съжаление, че мандатът на Агенцията за основните права все още ограничава ролята ѝ в подкрепа на основните права; подчертава, че Агенцията за основните права следва да може по своя инициатива да дава становища по законодателни предложения и че нейните правомощия следва да обхващат областите на всички права, защитени от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително например въпросите във връзка с полицейското и съдебното сътрудничество;

  11.  посочва, че за трета поредна година предложението на Комисията не оставя никакъв марж под тавана на функция 3, което потвърждава необходимостта от актуализиране на размера на най-малката функция на МФР, за което Европейският парламент призоваваше в рамките на междинното преразглеждане;

  12.  отбелязва, че понастоящем Евроюст е изправен пред значително увеличаване на работната натовареност; отбелязва също така сложността и броят на делата, които се удвоиха през последните пет години; поради това изразява съжаление за намаляването на оперативното финансиране и на броя на служителите на Евроюст; подчертава, че за да изпълнява ефективно своята ключова роля за насърчаване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, е необходимо Евроюст да получи подходящо финансиране; настоятелно призовава за увеличаване на финансовите средства, разпределени за съвместните екипи за разследване, предвид значителното увеличаване на броя на транснационалните наказателни дела, а така също и за опростяване, за да стане използването на тези средства по-гъвкаво;

  13.  изисква да се увеличи финансирането за борба с феномена на радикализация, водещ до насилнически екстремизъм в рамките на Съюза; счита, че това може да бъде постигнато чрез насърчаване на интеграцията и борба срещу дискриминацията, расизма и ксенофобията.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  31.8.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  40

  9

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Marina Albiol Guzmán, Maria Grapini, Anna Hedh, Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  André Elissen, Rosa Estaràs Ferragut, Arndt Kohn, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Philippe Lamberts, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  40

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

  ECR

  Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek

  PPE

  Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Arndt Kohn, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Jan Philipp Albrecht, Philippe Lamberts, Judith Sargentini

  9

  -

  EFDD

  Raymond Finch, Kristina Winberg

  ENF

  André Elissen, Auke Zijlstra

  GUE/NGL

  Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Udo Voigt

  0

  0

   

   

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  • [1]    Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).
  • [2]    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

  СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (13.7.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Данута Мария Хюбнер

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  отбелязва предложението на Комисията за намаляване с 18,9% на бюджетните кредити за поети задължения и с 21,7% на бюджетните кредити за плащания по функция 3 в сравнение с бюджета за 2017 г., което остава малко над първоначално предвидената сума за тази година; отбелязва, че Комисията не оставя никакъв марж по функция 3 и предлага мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за сума в размер на 817,1 милиона евро, за да се поддържа достатъчно равнище на финансиране в областта на миграцията и сигурността за 2018 г.;

  2.  приветства по-специално предложението за увеличаване с 4,2% на бюджетните кредити за поети задължения и с 8,6% на бюджетните кредити за плащания за програмата „Европа за гражданите“ и за увеличаване с 1,2% на бюджетните кредити за поети задължения за програмата „Права, равенство и гражданство“ в сравнение с бюджета за 2017 г., тъй като тези програми допринасят за повишаване на общото гражданско участие в политиките на Съюза и за укрепване на упражняването на правата, произтичащи от гражданството на Съюза; поема в това отношение ангажимент да укрепва, заедно с Комисията, структурния диалог между институциите на ЕС и организациите, представляващи европейското гражданско общество;

  3.  отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения за Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) са намалени със 100 000 EUR, и изтъква необходимостта да се осигури достатъчно финансиране за насърчаване на използването на този инструмент, който е ценен инструмент на демокрацията на участието;

  4.  отбелязва увеличаването на бюджетните кредити за поети задължения за финансирането за комуникационни действия с 0,2% и на бюджетните кредити за плащания в същата област с 2,1% и изразява съжаление, че увеличението не е по-съществено, особено предвид значението на 2018 г. за комуникацията с гражданите за целите на подготовката за изборите за Европейски парламент през 2019 г. и с оглед на връзката между подобно финансиране и обезпечаването на широк обществен дебат и на участието на гражданите и на националните парламенти в дискусията относно бъдещето на Европа в отговор на бялата книга на Комисията, представена по-рано тази година;

  5.  призовава Бюрото и Комисията да осигурят подходящо увеличение на ресурсите на Отдела за прозрачност на Европейския парламент и на съвместния секретариат на регистъра за прозрачност;

  6.  изразява съжаление поради факта, че Комисията непрекъснато използва парични средства от съществуващи бюджетни редове за финансирането на новосъздадени фондове, които са извън бюджета на Съюза и които следователно не подлежат на парламентарен контрол;

  7.  изтъква необходимостта от съгласуван бюджетен подход спрямо предоставянето на информация относно значението на изборите за Европейски парламент; призовава следователно за кампания за информиране на гражданите относно ролята на Парламента в качеството му на институцията, която ги представлява пряко на европейско равнище, относно техните избирателни права, относно европейското измерение на тяхното гласуване и относно връзката между тяхното гласуване и избора на председател на Комисията.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  12.7.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  19

  4

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Gerolf Annemans, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Pál Csáky

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  19

  +

  ALDE

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

  GUE/NGL

  Helmut Scholz, Barbara Spinelli

  PPE

  Michał Boni, Elmar Brok, Pál Csáky, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Rainer Wieland

  S&D

  Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

  VERTS/ALE

  Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

  4

  -

  ECR

  Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

  ENF

  Gerolf Annemans

  NI

  Diane James

  0

  0

   

   

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (27.9.2017)

  на вниманието на комисията по бюджети

  относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година
  (2017/2044(BUD))

  Докладчик по становище: Барбара Матера

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  A.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е една от ценностите, на които e основан Съюзът и която Съюзът насърчава;

  Б.  като има предвид, че Европейският парламент отправи многократно призиви за предоставянето на достатъчно финансиране и за поддържането на възможно най-висок приоритет за специфичната цел „Дафне“ в рамките на програмата „Права, равенство и гражданство“ с цел защита на жените и момичетата от насилие;

  В.  като има предвид, че една от основните цели в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за 2018 г. са стратегическите инвестиции и устойчивото развитие, така че да се подкрепя икономическото сближаване и да се създават работни места, особено за младите хора; като има предвид в това отношение, че е важно да се съсредоточат също така усилията върху увеличаване на възможностите на жените във всички сектори на икономиката, в т.ч. цифровизираната икономика, информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и науките, технологиите, инженерството и математиката; като има предвид, че е необходимо, като се поставя специален акцент върху равенството между половете в тези области, да се преодолее значителното неравенство между половете и недостигът на умения в целия Съюз в секторите на информационните и комуникационните технологии и на науките, технологиите, инженерството и математиката;

  Г.  като има предвид, че достъпът до обществени услуги е жизненоважен за икономическата независимост и овластяването на жените, като същевременно обществените услуги продължават да бъдат важен сектор за заетост за жените;

  1.  отправя отново своето искане в бюджетната процедура да бъде използвано съобразено с фактора пол бюджетиране и бюджетните разходи да бъдат използвани като ефективен инструмент за насърчаване на равенството между жените и мъжете; припомня, че съобразеното с фактора пол бюджетиране е методика, която трябва да бъде прилагана за всички бюджетни редове на Съюза, а не само за онези програми, при които последиците за равенството между половете изглеждат най-значими;

  2.  препоръчва разработване на бюджетен план за интегриране на принципа на равенство между половете в институциите на Съюза; припомня, че интегрирането на принципа на равенство между половете е правно задължение, произтичащо пряко от Договорите;

  3.  подчертава необходимостта от увеличаване на ресурсите за специфичната цел „Дафне“ в съответствие с размера на бюджетните кредити, разпределени през предходния програмен период, и с оглед на изготвянето на следващата многогодишна финансова рамка – необходимостта от отделен бюджетен ред за тази специфична цел; отбелязва, че целите за равенство между половете твърде често остават на заден план спрямо други политически цели, които се финансират от същия бюджетен ред;

  4.  подчертава необходимостта от финансиране с цел оказване на подкрепа конкретно на най-уязвимите жени и момичета в европейското общество, и по-специално на жените с увреждания, жените бежанци и жените, жертви на трафик и малтретиране;

  5.  призовава за разпределянето на бюджетни кредити за подпомагане на жените предприемачи и за обезпечаване и насърчаване на достъпа на жените до кредити и капиталово финансиране чрез програми и фондове на Съюза като Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), „Хоризонт 2020“ и Европейския социален фонд;

  6.  приветства факта, че ще продължи да се предоставя финансиране за инициативата за младежка заетост; призовава за осигуряването на равно участие на момичетата и на младите жени в мерките, обхванати от тази инициатива, и за обръщането на специално внимание на предлагането на качествено обучение и заетост за тях, в т.ч. в секторите на цифровизираната икономика, ИКТ и науките, технологиите, инженерството и математиката;

  7.  отбелязва предложеното малко увеличение на бюджетните кредити за Европейския институт за равенство между половете (EIGE); подчертава, че евентуалната бъдеща европейска обсерватория на убийствата на жени и насилието срещу жени следва да бъде създадена в рамките на EIGE, така че опитът и наличните ресурси на Института да могат да бъдат използвани ефикасно и в синергия; призовава бюджетът и щатното му разписание да бъдат увеличени, за да може той да изпълнява тези нови задачи;

  8.  изразява съжаление, че Европейският фонд за стратегически инвестиции не включва свързани с пола аспекти, и подчертава, че не е възможен успешен процес на възстановяване без преодоляване на въздействието на кризите върху жените.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  25.9.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  13

  3

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Maria Arena, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Arne Gericke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Marijana Petir, Terry Reintke, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna Záborská

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Eleonora Forenza, Edouard Martin

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Marie-Christine Arnautu, Jane Collins, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Axel Voss, Tiemo Wölken

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  13

  +

  ALDE

  Angelika Mlinar

  GUE/NGL

  Malin Björk, Eleonora Forenza, Ángela Vallina

  PPE

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

  S&D

  Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, David Martin, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

  Verts/ALE

  Terry Reintke

  3

  -

  ECR

  Arne Gericke

  EFDD

  Jane Collins

  ENF

  Marie-Christine Arnautu

  2

  0

  PPE

  Marijana Petir, Anna Záborská

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  10.10.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  30

  6

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  30

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

  GUE/NGL

  Liadh Ní Riada

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  Verts/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  6

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  EFDD

  Jonathan Arnott

  ENF

  Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

  NI

  Eleftherios Synadinos

  2

  0

  ECR

  Richard Ashworth

  GUE/NGL

  Marie-Pierre Vieu

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“