Postup : 2017/2044(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0299/2017

Predkladané texty :

A8-0299/2017

Rozpravy :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Hlasovanie :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0408

SPRÁVA     
PDF 1303kWORD 193k
11.10.2017
PE 610.722v02-00 A8-0299/2017(Časť 1)

o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))

Časť 1: Návrh uznesenia

Výbor pre rozpočet

Spravodajcovia: Siegfried Mureşan (oddiel III – Komisia)

Richard Ashworth (ďalšie oddiely)

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 STANOVISKO Výboru pre rybárstvo
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4) (MID z 2. decembra 2013),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2017 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. apríla 2017 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2018(6),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, ktorý prijala Komisia 29. júna 2017 (COM(2017)0400),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, ktorú Rada prijala 4. septembra 2017 a postúpila Európskemu parlamentu 13. septembra 2017 (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2017 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2018(7),

–  so zreteľom na článok 88 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A8-0299/2017),

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1.  zdôrazňuje, že Európsky parlament vo svojom čítaní rozpočtu na rok 2018 v plnej miere odzrkadľuje politické priority prijaté výraznou väčšinou vo svojich vyššie uvedených uzneseniach z 15. marca 2017 o všeobecných usmerneniach a z 5. júla 2017 o mandáte na trialóg; pripomína, že trvalo udržateľný rast, zamestnanosť, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť mladých ľudí, bezpečnosti a zmeny klímy sú jadrom týchto priorít;

2.  zdôrazňuje, že Únia stále stojí pred viacerými výzvami, a je presvedčený, že pri zachovaní rozpočtovej disciplíny treba z rozpočtu Únie vyčleniť potrebné finančné zdroje, aby bolo možné splniť politické priority a aby Únia mohla poskytnúť odpovede a účinne na tieto výzvy reagovať; zdôrazňuje, že výdavky Únie by mali byť založené na zásade európskej pridanej hodnoty a mali by byť v súlade so zásadou subsidiarity;

3.  opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie financovať politiky Únie, ktoré podporujú tvorbu pracovných miest a rast vo všetkých regiónoch prostredníctvom investícií do výskumu, vzdelávania, infraštruktúry, MSP a zamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi; nedokáže pochopiť, ako môže Únia dosiahnuť pokrok v týchto oblastiach vzhľadom na škrty navrhnuté Radou v podokruhu 1a; namiesto toho sa rozhodol ešte viac posilniť výskumné a inovačné programy, ktoré majú veľmi vysokú mieru plnenia a ktoré z dôvodu nadmerného počtu žiadostí vykazujú mimoriadne nízku mieru úspešnosti žiadostí;

4.  je naďalej odhodlaný plniť si svoje záväzky prijaté počas rokovaní o EFSI, a to minimalizáciu vplyvu škrtov súvisiacich s EFSI na programy Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy (NPE) v rámci ročného rozpočtového postupu; navrhuje preto, aby sa tieto škrty kompenzovali obnovením pôvodného ročného profilu týchto dvoch programov s cieľom umožniť im riadne plniť ciele dohodnuté počas prijímania príslušných právnych predpisov;

5.  vyjadruje politickú podporu vytvoreniu európskeho zboru solidarity (ESC) a víta legislatívny návrh, ktorý v tejto súvislosti predložila Komisia; domnieva sa však, že kým nebude prijaté rozhodnutie o financovaní ESC a príslušné nariadenie v rámci riadneho legislatívneho postupu, rozpočet na rok 2018 by nemal obsahovať žiadne finančné prostriedky na tento účel; rozhodol sa preto, že príslušné rozpočtové prostriedky a prerozdelenie rozpočtových prostriedkov, ktoré Komisia stanovila v návrhu rozpočtu na rok 2018 (NR), by sa mali v tejto chvíli zrušiť, keďže rozhodnutie o rozpočte na rok 2018 by nijako nemalo predbiehať výsledok legislatívnych rokovaní; je naďalej plne odhodlaný začleniť rozhodnutie o financovaní ESC do rozpočtu na budúci rok prostredníctvom opravného rozpočtu ihneď v prípade, že sa rokovania o príslušnom nariadení neuzavrú pred koncom rozpočtového postupu na rok 2018;

6.  je znepokojený tým, že miera nezamestnanosti mladých ľudí je naďalej nebývalo vysoká, a je presvedčený, že aby sa neohrozila budúcnosť celej generácie mladých Európanov, musia sa prijať dodatočné akcie; preto sa rozhodol posilniť iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) nad úroveň, ktorú navrhla Komisia na rok 2018; zdôrazňuje, že takéto posilnenie by sa malo považovať za doplnkové k celkovej výške finančných prostriedkov pridelených na YEI na základe politického rozhodnutia v rámci revízie VFR v polovici trvania, a nie len za prednostné čerpanie prostriedkov v rámci rozpočtu na rok 2018;

7.  pripomína, že politika súdržnosti zohráva prvoradú úlohu pri dosahovaní hospodárskej a sociálnej konvergencie v Únii, a teda aj pri zabezpečovaní rozvoja a rastu; zdôrazňuje, že v roku 2018 by sa programy politiky súdržnosti mali už vykonávať v plnom rozsahu; a vyzdvihuje záväzok Parlamentu zabezpečiť zodpovedajúce prostriedky na tieto programy, ktoré predstavujú jednu z hlavných politík Únie; vyjadruje však znepokojenie nad neprijateľnými oneskoreniami vo vykonávaní operačných programov na vnútroštátnej úrovni; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vymenovanie riadiacich, audítorských a certifikačných orgánov a urýchlenie vykonávania; okrem toho vyzýva Komisiu, aby pokračovala v zjednodušovaní príslušných postupov;

8.  domnieva sa, že hoci už v súčasnosti migračná a utečenecká kríza nedosahuje vrchol, Únia musí byť pripravená reagovať na budúce nepredvídané udalosti v tejto oblasti a presadzovať aktívnejší prístup v oblasti migrácie; preto naliehavo žiada Komisiu, aby neustále monitorovala primeranosť rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 a v plnej miere využívala všetky dostupné nástroje ako súčasť VRF s cieľom včas reagovať na neočakávané udalosti, ktoré si môžu vyžadovať dodatočné finančné prostriedky; pripomína, že hoci sa Únii podarilo zaviesť niektoré mechanizmy na pomoc pri riešení tejto situácie, podľa UNHCR doteraz v roku 2017 do Európy po mori ešte stále dorazilo viac ako sto tisíc utečencov a migrantov; preto sa rozhodol v obmedzenej miere posilniť Fond pre azyl, migráciu a integráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť, ako aj agentúry s úlohami v oblasti azylu, ako napríklad Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), ktorým treba poskytnúť primerané finančné a ľudské zdroje; opäť pripomína, že strop okruhu 3 vo veľkej miere nepostačuje na zabezpečenie primeraného financovania vnútorného rozmeru migračnej a utečeneckej krízy, ani ďalších prioritných programov, ako sú napríklad programy v oblasti kultúry a občianstva;

9.  zdôrazňuje, že okruh 3 sa vo veľkej miere mobilizoval v posledných rokoch na riešenie migračnej a utečeneckej krízy, a že takéto akcie by mali pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné; konštatuje však, že doteraz poskytované finančné prostriedky nie sú dostatočné; rozhodol sa preto zvýšiť prostriedky pre agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ktoré v posledných rokoch vzhľadom na zvýšené pracovné zaťaženie a dodatočné úlohy čelia nedostatku personálu a finančných prostriedkov;

10.   zdôrazňuje, že vzhľadom na súčasné obavy o bezpečnosť v celej Únii by financovanie v rámci okruhu 3 malo zohľadňovať opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu bezpečnosti občanov Únie;

11.  opätovne zdôrazňuje, že nevyhnutná časť riešenia migračnej a utečeneckej krízy, ako aj obáv o bezpečnosť občanov Únie spočíva v riešení hlavných príčin migrácie a pridelení dostatočných finančných prostriedkov na vonkajšie nástroje, ktoré sú zamerané na riešenie otázok, ako sú chudoba, nedostatok pracovných, vzdelávacích a hospodárskych príležitostí, nestabilita, konflikty a zmena klímy, ktorá je jednou zo základných príčin zvyšujúcich sa migračných tokov; domnieva sa, že Únia by mala optimálne využiť finančné prostriedky v okruhu 4, ktoré sa ukázali byť nedostatočné na to, aby sa pomocou nich rovnako riešili všetky vonkajšie výzvy, vzhľadom na to, že zdroje sú zjavne nedostatočné a mali by sa zvýšiť organickejším spôsobom;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri príprave svojej pozície Parlament nebol dostatočne informovaný o rozpočtovom vplyve možného politického rozhodnutia o predĺžení nástroja pre utečencov v Turecku (FRT); opakuje svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy sa nesmú financovať na úkor existujúcich projektov v oblasti vonkajšej činnosti EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby v prípade predĺženia v FRT navrhla jeho financovanie z nových prostriedkov a do jeho vykonávania zapojila viac miestnych MVO; poznamenáva, že strop okruhu 4 vo veľkej miere nepostačuje na zabezpečenie trvalo udržateľnej a účinnej reakcie na súčasné vonkajšie výzvy vrátane tej, ktorú predstavujú migrácia a utečenci;

13.  pripomína, že rozpočet Únie musí podporovať plnenie cieľov stanovených v Parížskej dohode a vlastných dlhodobých cieľov Únie v oblasti klímy tým, že sa splní cieľ vyčleniť 20 % výdavkov VFR na roky 2014 – 2020 na oblasť klímy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nedokázala predložiť konkrétne a realistické návrhy na dosiahnutie týchto cieľov; preto navrhuje zvýšenie nad úroveň návrhu rozpočtu pre akcie súvisiace s klímou; konštatuje však, že tieto zvýšenia nie sú dostatočné, a vyzýva Komisiu, aby predložila všetky potrebné návrhy na dosiahnutie cieľov v nadchádzajúcich návrhoch rozpočtu; v tejto súvislosti konštatuje, že 8,2 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov v návrhu rozpočtu súvisí s ochranou biodiverzity; zdôrazňuje, že zvýšenie o 0,1 % za rok je v kontraste so znepokojujúcim a čoraz rýchlejším poklesom množstva druhov a biotopov;

14.  oceňuje, že nový prístup rozpočtu zameraného na výsledky bol po prvýkrát začlenený do internej prípravy rozpočtu Komisie s cieľom preskúmať výdavky na základe doteraz získaných skúseností a zistiť možné úpravy;

15.  obnovuje škrty navrhnuté Radou v návrhu rozpočtu; nerozumie odôvodneniu navrhovaných škrtov, napríklad v prípade programov Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy (NPE), ktoré sú už dotknuté presunmi prostriedkov do EFSI, ako aj na vonkajšiu politiku; v každom prípade namieta proti vyhlásenému zámeru Rady zamerať sa na rozpočtové riadky, v ktorých je nízka miera plnenia alebo schopnosť čerpania, pretože to nie je podložené údajmi o skutočnom plnení a nezohľadňuje rôzny priebeh vykonávania určitých programov; 


16.  konštatuje, že na účely primeraného financovania všetkých naliehavých potrieb a vzhľadom na veľmi obmedzené rezervy VFR v roku 2018 sa budú musieť použiť všetky dostupné prostriedky v rámci nástrojov flexibility podľa nariadenia o VFR; očakáva, že Rada si tiež osvojí tento prístup a že sa v zmierovacom konaní ľahko dosiahne dohoda, čo Únii umožní využiť príležitosť a účinne reagovať na výzvy, pred ktorými stojí; zdôrazňuje, že odchýlky od pôvodných programov v rámci súčasného VFR počas každého rozpočtového roka predstavujú argument za úpravu stropov vo VFR na obdobie po roku 2020 smerom nahor;

17.  stanovuje na rok 2018 viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 162 597 930 901 EUR a platobné rozpočtové prostriedky v celkovej výške 146 712 004 932 EUR; 


Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

18.  odmieta neodôvodnené škrty Rady vo výške 750 miliónov EUR v podokruhu 1a, ktorý samotný predstavuje takmer dve tretiny celkových škrtov Rady vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v rámci okruhov VFR; poznamenáva, že tieto škrty sú v rozpore s uvádzanými vlastnými politickými prioritami Rady;

19.  trvá na tom, že v súvislosti s dosahovaním udržateľného rastu a tvorby pracovných miest v Únii má kľúčový význam posilnenie investície do výskumu, inovácií, vzdelávania, infraštruktúry a MSP; vystríha pred tým, že takéto škrty navrhované Radou ohrozia programy so skutočnou európskou pridanou hodnotou a priamym vplyvom na vytváranie rastu a pracovných miest, ako sú Horizont 2020 alebo NPE; poukazuje najmä na to, že dostatočné finančné prostriedky na program Horizont 2020 sú dôležité, aby sa umožnili rozvoj výskumu a inovácií, vedúca pozícia v oblasti digitalizácie a podpora pre malé a stredné podniky v Európe; pripomína, že tento program preukázal silnú európsku pridanú hodnotu s 83 % projektov financovaných z programu Horizont 2020, ktoré by sa bez podpory na úrovni Únie neuskutočnili; opäť zdôrazňuje význam Nástroja na prepájanie Európy (NPE) ako nástroja financovania na dokončenie siete TEN-T a vytvorenie jednotného európskeho dopravného priestoru; preto sa rozhodol zrušiť všetky škrty vykonané Radou a navyše plne obnoviť pôvodný profil rozpočtových riadkov programu Horizont 2020 a NPE, ktoré boli znížené z dôvodu financovania záručného fondu EFSI;

20.  zdôrazňuje tiež potrebu posilniť vzdelávanie aj odbornú prípravu a vetvu programu Erasmus+ pre mladých ľudí ako súčasť strategických investícií do európskej mládeže;

21.  zdôrazňuje, že dostatočná finančná podpora pre mikropodniky, podnikateľov a MSP by mala byť kľúčovou prioritou Únie, keďže sú hlavným zdrojom tvorby pracovných miest v celej Európe; zdôrazňuje, že zabezpečenie dobrého prístupu k financiám má zásadný význam, pokiaľ ide o zachovanie konkurencieschopnosti MSP a poskytnutie pomoci týmto podnikom pri prekonaní výziev súvisiacich s prístupom na vnútorný trh, ako aj na svetový trh;

22.  rozhodol sa preto ešte viac posilniť profily tých programov, ktoré sú kľúčové pre podporu rastu a pracovných miest nad rámec NR a stavu v období pred EFSI a ESC, aby zodpovedali všeobecne dohodnutým prioritám Únie, konkrétne Erasmus +, Horizont 2020 (Marie Curie, Európska rada pre výskum, nástroj pre MSP) program COSME, a EaSI (Progress a Eures); vyzýva Komisiu, aby vyčlenila dostatočné finančné prostriedky na rozpočtové riadky súvisiace s programom WIFI4EU a zachovala svoje investičné záväzky pre tento program na obdobie 2017 až 2020;

23.  víta začlenenie rozpočtového riadku „Špeciálne výročné podujatia“ do rozpočtu na rok 2018, čo umožní rozvoj pocitu príslušnosti k Európskej únii u občanov; konštatuje, že rozsah Špeciálneho výročného podujatia by mal preukázateľne slúžiť pridanej hodnote pre európskych občanov v členských štátoch;

24.  zdôrazňuje význam podpory kooperatívneho výskumu v oblasti obrany v Európe na riešenie kľúčových nedostatkov v spôsobilostiach v čase, keď si medzinárodné udalosti a neistota čoraz viac vyžadujú, aby Európa zintenzívnila úsilie v oblasti obrany; domnieva sa, že dodatočné výdavky na úrovni Únie v oblasti obranného výskumu by mali byť kompenzované úsporami na vnútroštátnej úrovni; podporuje zvýšenie objemu prostriedkov pridelených na prípravnú akciu pre výskum v oblasti obrany; žiada výskumný program v oblasti obrany s vyčleneným rozpočtom v rámci budúceho viacročného finančného rámca, znovu však opakuje svoj dlhodobý postoj, že nové iniciatívy sa financujú prostredníctvom nových rozpočtových prostriedkov, nie na úkor existujúcich programov Únie; zdôrazňuje tiež potrebu zlepšiť konkurencieschopnosť a inovácie v európskom obrannom priemysle;

25.  zastáva názor, že v rámci rozpočtu na rok 2018 by sa malo vyčleniť viac zdrojov na uskutočnenie komplexného a nezaujatého hodnotenia rizika, ktoré predstavujú tretie krajiny z hľadiska ich strategických nedostatkov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to na základe kritérií vymedzených v článku 9 smernice (EÚ) 2015/849(8), a na zostavenie zoznamu vysokorizikových jurisdikcií;

26.  v dôsledku toho zvyšuje úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1a nad úroveň NR o 143,9 milióna EUR (bez obnovenia úrovne pred EFSI a ESC, pilotných projektov a prípravných akcií), ktoré sa majú financovať z dostupnej rezervy, ako aj ďalšej mobilizácie celkovej rezervy na záväzky;

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

27.  nesúhlasí so škrtmi navrhnutými Radou vo výške 240 miliónov EUR v platbách v rámci podokruhu 1b vrátane riadkov súvisiacich s podporou a obnovuje ich, kým nebudú aktualizované prognózy Komisie;

28.  s rastúcim znepokojením konštatuje, že neprijateľné zdržania vo vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) oslabujú ich účinnosť a vytvárajú tlak na riadiace orgány a príjemcov; znova pripomína riziko, že súčasné zdržania môžu spôsobiť hromadenie neuhradených platieb v druhej polovici obdobia tohto a na začiatku budúceho VFR; dôrazne opakuje svoju výzvu členským štátom, aby od Komisie požadovali poradenstvo a pomoc pri riešení zdržaní vo vymenúvaní riadiacich, certifikačných a audítorských orgánov; je tiež znepokojený trendom znižovania a nedostatočnou presnosťou odhadov členských štátov;

29.  pripomína, že miery nezamestnaností mladých ľudí sú v Únii stále neprijateľne vysoké; zdôrazňuje, že na riešenie tohto problému je dôležité zabezpečiť primerané financovanie systémov záruky pre mladých ľudí prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) a ESF; víta dohodu o potrebe poskytnúť nové finančné prostriedky na YEI a začleniť príslušné rozpočtové prostriedky do NR na rok 2018; domnieva sa však, že vzhľadom na výzvy a riziká, ktoré predstavuje nezamestnanosť mladých ľudí, by zvýšenie rozpočtových prostriedkov YEI prospelo, a preto sa rozhodol stanoviť viazané rozpočtové prostriedky YEI na rok 2018 na 600 miliónov EUR; okrem toho sa domnieva, že akcie v oblasti odborného vzdelávania, mládeže, no najmä učňovské vzdelávanie, by mali byť oprávnené na financovanie v rámci politiky súdržnosti;

30.  víta nový balík 142,8 milióna EUR, ktorý bol vytvorený na uľahčenie vykonávania programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) v rokoch 2017 – 2020;

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

31.  pripomína, že návrh Komisie na zvýšenie objemu rozpočtových prostriedkov na financovanie potrieb Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) na rok 2018 z veľkej časti vyplýva z výrazne nižšej sumy pripísaných príjmov očakávaných v roku 2018; berie na vedomie škrty Rady vo výške 275 miliónov EUR, ale domnieva sa, že základom pre prípadné spoľahlivé prehodnotenie rozpočtových prostriedkov EPZF by mal ostať opravný list Komisie, a obnovuje preto úrovne prostriedkov z NR, kým sa tento opravný list nepreskúma v zmierovacom konaní;

32.  zdôrazňuje, že programy skladovania sa v časoch krízy ukázali ako účinné a že zníženie finančných zdrojov vyčlenených v rámci procesu plánovania by bolo kontraproduktívne;

33.  zdôrazňuje, že časť riešenia nezamestnanosti mladých ľudí spočíva v primeranej podpore mladých ľudí vo vidieckych oblastiach; navrhuje preto zvýšenie rozpočtu na platby pre mladých poľnohospodárov o 50 miliónov EUR nad úroveň NR; zdôrazňuje potrebu uľahčiť prístup mladých ľudí k profesiám v rybárstve za pomoci Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) a ďalších finančných zdrojov Únie;

34.  rozhodol sa, v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 a s medzinárodnými záväzkami v boji proti zmene klímy, navrhnúť zvýšenie rozpočtu na akcie súvisiace s klímou o 21,2 milióna EUR nad úroveň NR; pripomína, že Európsky dvor audítorov aj Rada ECOFIN potvrdili, že rozpočet Únie nie je v súlade s jej cieľmi v oblasti klímy;

35.   zvyšuje preto viazané rozpočtové prostriedky o 78,1 milióna EUR, následne teda pod stropom na záväzky v okruhu 2 okrem pilotných projektov a prípravných akcií ostáva rezerva vo výške 619,7 milióna EUR;

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

36.  zdôrazňuje, že pre Parlament musí riešenie otázok migrácie a bezpečnosti zostať absolútnou prioritou Únie, a opätovne zdôrazňuje svoje presvedčenie, že strop okruhu 3 je zjavne nedostatočný na adekvátne financovanie vnútorného rozmeru týchto problémov;

37.  konštatuje, že hoci sa počet migrantov prichádzajúcich cez stredné a východné Stredozemské more do Únie v prvých deviatich mesiacoch roku 2017 znížil, tlak na trase cez západné Stredozemie zostáva aj naďalej; poznamenáva, že v prvých deviatich mesiacoch roka 2017 viac než sto tisícov migrantov a utečencov vstúpilo do Európy po mori, pričom viac ako 75 % z nich prišlo do Talianska a zvyšok sa rozdelil medzi Grécko, Cyprus a Španielsko; zastáva názor, že na úplné pokrytie potrieb Únie v oblasti migrácie je potrebné zvýšené financovanie, a to prostredníctvom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu na podporu členských štátov pri zlepšovaní integračných opatrení a postupov pre tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, najmä maloletých bez sprievodu, a tam, kde je to potrebné, na uskutočňovanie operácií návratu pre osoby, ktoré nemajú nárok na ochranu, pri plnom rešpektovaní zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia; v tejto súvislosti trvá na tom, aby úrad EASO bol vybavený primeranými finančnými a ľudskými zdrojmi, aby mohol plniť svoje pridelené úlohy;

38.  podporuje vytvorenie nového rozpočtového riadka pre Fond pre pátracie a záchranné operácie na podporu členských štátov pri ich záväzkoch podľa medzinárodného námorného práva; žiada Komisia, aby predložila legislatívny návrh na zriadenie Fondu EÚ pre pátracie a záchranné operácie;

39.  je presvedčený, že v záujme účinného riešenia bezpečnostných obáv občanov Únie potrebuje Fondu pre vnútornú bezpečnosť dodatočné finančné prostriedky, aby členské štáty mali lepšie prostriedky na boj proti terorizmu, cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti, radikalizácii a počítačovej kriminalite; zdôrazňuje najmä, že sa musia poskytnúť dostatočné zdroje na posilnenie bezpečnosti infraštruktúry a výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva a vnútroštátnymi orgánmi, okrem iného aj prostredníctvom zlepšovania interoperability informačných systémov, pričom sa zároveň zabezpečí rešpektovanie práv a slobôd jednotlivcov;

40.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu agentúr EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí pri riešení naliehavých problémov občanov Únie; preto sa rozhodol zvýšiť rozpočtové prostriedky a počet zamestnancov Europolu vrátane vytvorenia siedmich pracovných miest pre novú prevádzkovú jednotku nazývanú operačná jednotka Europolu pre nezvestné deti, ako aj posilniť Európsku jednotku pre justičnú spoluprácu (Eurojust), EASO a Agentúru Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL); opätovne zdôrazňuje príspevok týchto agentúr k posilneniu spolupráce medzi členskými štátmi v tejto oblasti;

41.   žiada Komisiu, aby so zreteľom na skutočný pokrok v prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach poskytla aktualizované informácie o finančných dôsledkoch zatiaľ neprijatých legislatívnych návrhov v roku 2018 ako súčasť európskej migračnej agendy, najmä reformy dublinského systému, systému vstup/výstup a európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia a EASO tak, aby sa mohli zohľadniť vo fáze zmierovania;

42.  vyjadruje poľutovanie nad svojvoľnými škrtmi viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške viac ako 30 miliónov EUR, ktoré Rada prijala v prípade viacerých programov v oblasti kultúry, občianstva, spravodlivosti, verejného zdravia, práv spotrebiteľov a civilnej ochrany, a to bez ohľadu na vynikajúcu mieru plnenia týchto programov a napriek tomu, že mnohým vysokokvalitným projektom už z dôvodu nedostatočného financovania chýbajú prostriedky; obnovuje rozpočtové prostriedky vo všetkých riadkoch na úroveň NR a navrhuje dodatočné zvýšenie prostriedkov v relevantných rozpočtových riadkoch;

43.  opakuje svoje presvedčenie, že je načase zvýšiť finančné prostriedky na dôležité programy Únie v oblasti kultúry a občianstva, najmä prostredníctvom programu Kreatívna Európa a Európa pre občanov, ktoré majú dôležitú úlohu pri podpore kultúrnych a tvorivých odvetví a aktívneho občianstva, a to najmä vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019; opäť zdôrazňuje, že všetky inštitúcie musia rešpektovať politickú dohodu o financovaní Európskeho roka kultúrneho dedičstva na rok 2018 poskytnutím dostatočných rozpočtových prostriedkov naň prostredníctvom podprogramu Kultúra programu Kreatívna Európa, ak preň na daný rok nebude vytvorený žiadny samostatný rozpočtový riadok; vyzýva Komisiu, aby preskúmala iniciatívy v rámci rozpočtového riadku „multimediálne akcie“ s cieľom zabezpečiť, aby sa prostredníctvom rozpočtu účinne podporilo vysokokvalitné a nezávislé pokrytie záležitostí Únie;

44.  podporuje väčšiu transparentnosť a viditeľnosť cieľa Daphne programu Práva, rovnosť a občianstvo, ako kľúčového nástroja Únie v boji proti všetkým formám násilia páchaného na deťoch, mladých ľuďoch, ženách, osobách LGBTI a iných ohrozených skupinách; podporuje zriadenie Európskeho strediska na monitorovanie rodovo motivovaného násilia v rámci Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť;

45.  zvyšuje viazané rozpočtové prostriedky v okruhu 3 o 108,8 milióna EUR nad rámec návrhu rozpočtu (bez pilotných projektov a prípravných akcií) a navrhuje financovať toto zvýšenie prostredníctvom ďalšej mobilizácie nástroja flexibility;

Okruh 4 – Globálna Európa

46.  opäť zdôrazňuje, že vonkajšia činnosť Únie je spojená so stále sa zvyšujúcimi potrebami financovania, ktoré značne presahujú súčasný objem okruhu 4; domnieva sa, že mobilizácia rozpočtu Únie v reakcii na migračné výzvy si bude v nasledujúcich rokoch stále vyžadovať dynamickú odozvu; zdôrazňuje, že ad hoc jednoročné zvýšenie, ako napríklad v roku 2017, nemožno považovať za dostatočné vzhľadom na zložité výzvy, ktorým Únia čelí, a potrebu dôraznejšej vonkajšej činnosti Únie v dnešnom globálnom svete;

47.  domnieva sa, že treba uprednostniť investície v najbližšom susedstve Únie a opatrenia zamerané na riešenie hlavných problémov, ktorým táto oblasť čelí, a to najmä migračnej a utečeneckej krízy a súvisiacich humanitárnych výziev v južnom susedstve a ruskej agresie vo východnom susedstve; je presvedčený, že stabilita a prosperita v susedstve EÚ sú prospešné pre dotknuté regióny, ako aj pre Úniu ako celok; opakuje svoju požiadavku, aby sa zlepšila podpora mierového procesu na Blízkom východe, Palestínskej samosprávy a UNRWA, aby bolo možné vyrovnať sa s rastúcimi potrebami, a to v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa Únie podporovať rozvoj a stabilitu v regióne a nezlomnosť Palestínčanov; opakuje, že podporovanie krajín, ktoré vykonávajú dohody o pridružení s Úniou, je nevyhnutné v záujme uľahčenia politických a hospodárskych reforiem, ale zdôrazňuje, že takáto podpora by sa mala poskytovať len vtedy, ak tieto krajiny plnia kritériá oprávnenosti, najmä pokiaľ ide o zásady právneho štátu a presadzovanie demokratických inštitúcií; rozhodol sa preto zvýšiť prostriedky pre nástroj európskeho susedstva (ENI), nástroj predvstupovej pomoci (IPA) a nástroj makrofinančnej pomoci (MFA);

48.  zdôrazňuje význam úlohy, ktorú zohráva Európa na celosvetovej úrovni pri odstraňovaní chudoby a zabezpečovaní rozvoja najviac znevýhodnených regiónov, a to v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja; preto vyčleňuje dodatočné finančné prostriedky na nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI) a humanitárnu pomoc; pripomína, že vzhľadom na to, že veľká časť migrantov, ktorí sa plavia cez Stredozemné more, pochádza zo subsaharskej Afriky, je podpory Únie v tomto regióne kľúčom k riešeniu základných príčin migrácie;

49.  odmieta výrazné zníženie finančných príspevkov z nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti – ENI, IPA, nástroja partnerstva a nástroja rozvojovej spolupráce – na Erasmus + napriek skutočnosti, že výmenné programy mladých ľudí možno považovať za jednu z najúspešnejších dlhodobých investícií do kultúrnej diplomacie a vzájomného porozumenia, a rozhodol sa preto tieto príspevky zvýšiť;

50.  so zreteľom na znepokojujúce zhoršenie situácie v oblasti demokracie, právneho štátu a ľudských práv sa rozhodol znížiť podporu politických reforiem v Turecku; rozhodol sa ponechať časť zostávajúcich rozpočtových prostriedkov v rezerve, ktorá sa uvoľní, keď Turecko dosiahne merateľné zlepšenia v oblasti zásad právneho štátu, demokracie, ľudských práv a slobody tlače, s cieľom presmerovať tieto prostriedky na subjekty občianskej spoločnosti na vykonávanie opatrení, ktoré podporujú tieto ciele;

51.  domnieva sa, že na adekvátny boj s dezinformačnými kampaňami a na podporu objektívneho obrazu Únie za jej hranicami sú potrebné dodatočné finančné prostriedky; vyzýva preto na zvýšenie financovania na boj proti dezinformačným kampaniam a kybernetickým útokom; rozhodol sa preto zvýšiť zdroje na akcie v oblasti strategickej komunikácie, ktoré sa majú vykonávať v rámci susedstva, ako aj v regióne západného Balkánu; pripomína význam investovania do viditeľnosti vonkajšej činnosti Únie s cieľom posilniť vplyv financovania v tejto oblasti a upevniť verejnú diplomaciu EÚ v súlade s ambíciami globálnej stratégie;

52.  považuje za potrebné zvýšiť rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku pre komunitu cyperských Turkov s cieľom rozhodne prispieť k pokračovaniu a zintenzívneniu misie Výboru pre nezvestné osoby na Cypre a podporiť Technický výbor pre kultúrne dedičstvo spoločný pre obe komunity, a tým podporovať dôveru a zmierenie medzi oboma komunitami;

53. zdôrazňuje, že trend, v rámci ktorého sa Komisia pristupuje na satelitné rozpočtové mechanizmy, ako sú napr. trustové fondy a iné podobné nástroje, sa niekedy nepreukazoval ako úspešný; je však znepokojený tým, že finančnými nástrojmi mimo rozpočtu Únie by sa mohla ohroziť jej jednotnosť, hrozí obídenie rozpočtového postupu, pričom sa zároveň oslabuje transparentné hospodárenie s rozpočtom a obmedzuje právo Parlamentu vykonávať účinnú kontrolu výdavkov; domnieva sa preto, že externé nástroje, ktoré sa objavili v posledných rokoch, musia byť začlenené do rozpočtu Únie, pričom Parlament má mať plnú kontrolu nad vykonávaním týchto nástrojov; konštatuje, že do konca septembra 2017 bolo v rámci rozpočtu na rok 2017 na trustové fondy EÚ vyčlenených celkovo 795,4 milióna EUR; žiada Komisiu, aby obidve zložky rozpočtového orgánu informovala o sume, ktorú má v úmysle vyčleniť na trustové fondy v roku 2018; pripomína svoje znepokojenie nad tým, že príspevky členských štátov do týchto trustových fondov obvykle zaostávajú za ich prísľubmi; berie na vedomie osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 11/2017 o trustovom fonde EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku; vyjadruje znepokojenie nad nedostatkami, ktoré zistil Dvor audítorov, ako napríklad nedostatočné posúdenie celkových potrieb a nefunkčné mechanizmy koordinácie s inými darcami; vyjadruje svoj zámer posúdiť pridaná hodnota trustových fondov EÚ ako nástroja vonkajšej politiky Únie;

54. pripomína, že v súlade s článkom 24 nariadenia o VFR sa všetky výdavky a príjmy Únie a Euratomu sa zahrnú do všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkom 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyzýva Komisiu, aby zachovávala jednotnosť rozpočtu, ktorú považuje za hlavnú zásadu pri zavádzaní nových iniciatív;

55.  zdôrazňuje význam volebných pozorovateľských misií pri posilňovaní demokratických inštitúcií a k budovaniu dôvery verejnosti vo volebné procesy, ktoré zasa podporujú budovanie mieru a stability; zdôrazňuje, že na tento účel je potrebné zabezpečiť dostatočné finančné zdroje;

56.  poukazuje na to, že financovanie DCI sa nesmie presunúť s cieľom financovať novú iniciatívu budovania kapacít pre bezpečnosť a rozvoj (CBSD) v rámci nástroja na podporu stability a mieru; vyjadruje poľutovanie nad návrhom, ktorý bol uvedený v návrhu rozpočtu, presunúť 7,5 milióna EUR z DCI na CBSD a zdôrazňuje naliehavú potrebu nájsť alternatívne riešenia na vyplnenie tejto medzery;

57.  opakuje svoju požiadavku, aby sa rozpočtový riadok pre osobitných zástupcov EÚ rozpočtovo neutrálnym spôsobom presunul z rozpočtu SZBP do administratívneho rozpočtu ESVČ v záujme ďalšej konsolidácie diplomatickej činnosti Únie;

58.  v dôsledku toho sa rozhodol zrušiť takmer všetky škrty Rady a zvýšiť sumy v okruhu 4 o 299,7 milióna EUR nad rámec NR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (bez pilotných projektov a prípravných akcií, presunu OZEÚ a prijatých škrtov);

Okruh 5 – Administratíva; ďalšie okruhy – výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu

59.  domnieva sa, že škrty Rady neodrážajú skutočné potreby, čo ohrozuje už aj tak výrazne racionalizované administratívne výdavky; obnovuje všetky administratívne výdavky Komisie, a to aj výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu v okruhoch 1 až 4 podľa NR;

60.  rozhodol sa, v súlade so závermi spoločného stanoviska právnych servisov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k trom aspektom vzťahu medzi úradom OLAF a jeho dozorným výborom z 12. septembra 2016, zadržať 10 % prostriedkov Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), kým dozorný výbor nebude mať prístup k spisom prípadov úradu OLAF, pričom jeho rozpočet sa mierne zvyšuje vzhľadom na rozšírené povinnosti;

61.  berie na vedomie, že začiatkom roka 2017 OLAF vyšetroval vážny prípad colných podvodov v Spojenom kráľovstve, ktorý bol spôsobený podhodnotením dovážaných výrobkov a ktorý viedol k strate príjmov rozpočtu Únie na obdobie 2013 – 2016 vo výške takmer 2 miliardy EUR; je znepokojený tým, že tento podvod nebol zastavený a že straty v rozpočte Únie pokračujú; žiada Komisiu, aby vzala do úvahy pomalé reakcie správnych orgánov Spojeného kráľovstva na jej odporúčania v tejto súvislosti pri rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ; žiada tie, členské štáty, ktoré namietali proti právnemu rámcu Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie, aby prehodnotil svoje stanovisko s cieľom umožniť rýchle riešenie tohto problému; 


Decentralizované agentúry

62.  vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby agentúr; domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty navrhované Radou by ohrozili riadne fungovanie agentúr a neumožnili by im plniť úlohy, ktorými boli poverené; domnieva sa, že nové pracovné miesta prijaté v jeho pozícii sú potrebné na plnenie dodatočných úloh vzhľadom na posledný politický vývoj a nové právne predpisy; opätovne zdôrazňuje svoje odhodlanie chrániť prostriedky a v prípade potreby poskytnúť dodatočné prostriedky, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie agentúr;

63.  v súvislosti s výzvami, ktorým Únia čelí v oblasti migrácie a bezpečnosti, a so zreteľom na potrebu koordinovanej európskej reakcie sa rozhodol zvýšiť rozpočtové prostriedky Európskeho policajného úradu (Europol), Eurojust, CEPOL, EASO a Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA);

64.  pripomína, že je dôležité, aby sa Únia zamerala na konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť; pripomína strategickú prioritu Únie v plnej miere rozvinúť a vykonávať projekty Galileo a EGNOS, za ktoré je čiastočne zodpovedná Agentúra pre európsky GNSS (GSA); pripomína, že GSA nemá dostatok zdrojov na kybernetickú bezpečnosť a verejné regulované služby, a rozhodol sa preto zvýšiť jej rozpočtové prostriedky;

65.  domnieva sa, že Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) potrebuje dodatočné rozpočtové prostriedky a personál na plnenie svojich rozšírených úloh týkajúcich sa vykonávania predpisov a usmernení pre elektrické a plynárenské siete a ich monitorovania;

66.  pripomína najmä, že agentúra EEA pomáha Únii prijímať informované rozhodnutia o zlepšovaní životného prostredia, začleňovaní environmentálnych hľadísk do hospodárskych politík a smerovaní k udržateľnosti a že v súvislosti s politikou Únie v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 Komisia predložila návrh novej činnosti agentúry EEA týkajúci sa riadenia energetickej únie bez akéhokoľvek zodpovedajúceho zvýšenia počtu pracovníkov v pláne pracovných miest;

67.  zdôrazňuje, že hoci rozpočtové prostriedky a počet pracovných miest pre Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž sa zdajú nateraz primerané, budúce potreby agentúry v oblasti operačných prostriedkov a personálu sa budú musieť pozorne monitorovať;

68. víta zahrnutie primeraných zdrojov, ktoré sú v rozpočte na rok 2018 stanovené na podporu európskych orgánov dohľadu (ESA); zdôrazňuje, že ESA majú veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o posilňovanie jednotného uplatňovania práva Únie, lepšiu koordináciu vnútroštátnych orgánov a zabezpečenie finančnej stability, lepšie integrované finančné trhy, ako aj ochranu spotrebiteľov a konvergenciu v oblasti dohľadu; zdôrazňuje, že v záujme obozretného používania svojich rozpočtov sa ESA musia dôsledne držať svojich úloh a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil európsky zákonodarca;

69.  opätovne zdôrazňuje, že podľa MID z 2. decembra 2013 je rok 2018 posledným rokom uplatňovania 5 % zníženia počtu zamestnancov a prístupu využívajúceho fond pracovných miest na obsadzovanie miest v agentúrach; opätovne zdôrazňuje svoj nesúhlas s akýmkoľvek pokračovaním globálneho prístupu k zdrojom agentúr po roku 2018; opäť potvrdzuje svoju otvorenosť zvýšeniu efektívnosti medzi agentúrami vďaka intenzívnejšej administratívnej spolupráci prípadne dokonca zlúčením a prostredníctvom využívania určitých funkcií buď spoločne s Komisiou, alebo s inou agentúrou; víta v tejto súvislosti iniciatívu ďalej koordinovať činnosti agentúr prostredníctvom vytvorenia stáleho sekretariátu siete agentúr EÚ (v súčasnosti známeho ako spoločný podporný úrad) a podporuje pridelenie dodatočných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorého náklady sa rozdelia medzi existujúce rozpočty agentúr Únie a poskytnú tomuto úradu;

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA)

70.  po uskutočnení dôkladnej analýzy predložených pilotných projektov a prípravných akcií, pokiaľ ide o mieru úspešnosti tých, ktoré prebiehajú, s vylúčením iniciatív, na ktoré sa už vzťahuje existujúci právny základ, ako aj s riadnym zreteľom na hodnotenie vykonateľnosti projektov uskutočnené Komisiou, sa rozhodol prijať kompromisný balík pozostávajúci z obmedzeného počtu pilotných projektov a prípravných akcií, a to aj vzhľadom na obmedzené dostupné rezervy a stropy na pilotné projekty a prípravné akcie;

71.  zdôrazňuje preto úsilie, ktoré v tejto súvislosti vynaložil Parlament, a žiada Komisiu, aby preukázala dobrú vôľu pri vykonávaní prijatých pilotných projektov a prípravných akcií na konci rozpočtového postupu, a to bez ohľadu na posúdenie jeho vykonateľnosti, ako v prípade každého rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady;

Osobitné nástroje

72.  pripomína užitočnosť osobitných nástrojov, ktoré poskytujú flexibilitu nad rámec mimoriadne nízkych stropov súčasného VFR, a víta zlepšenia, ktoré so sebou prináša strednodobá revízia nariadenia o VFR; požaduje široké použitie nástroja flexibility, celkovej rezervy na záväzky a rezervy na nepredvídané udalosti na financovanie širokého spektra nových výziev a dodatočných úloh, ktorým rozpočet Únie čelí;

73.  pripomína tiež význam Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), rezervy na núdzovú pomoc (EAR) a Fondu solidarity EÚ (FSEÚ); podporuje zámer Komisie umožniť rýchlejšiu mobilizáciu FSEÚ tým, že väčšina jeho ročnej sumy sa uloží do rezervy v rámci rozpočtu Únie nad rámec sumy, ktorá už bola zahrnutá do rozpočtu na zálohové platby; vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie nad škrtom Rady a čiastočne obnovuje NR s výnimkou sumy, ktorá bola presunutá na rok 2017 prostredníctvom opravného rozpočtu č. 4/2017 a mobilizácie Fondu solidarity EÚ pre Taliansko; vyzýva na rozšírenie rozsahu pôsobnosti Fondu solidarity EÚ, aby mohol poskytovať pomoc obetiam teroristických činov a ich rodinám;

Platby

74.  je znepokojený súčasným trendom nedostatočného čerpania platieb v celom rozpočte Únie, nielen v podokruhu 1b, ale aj v rámci okruhov 3 a 4, napriek potrebe reagovať na výrazné zvýšenie počtu výziev a vytvoreniu flexibilných mechanizmov financovania; pripomína, že v uplynulých dvoch rokoch sa úroveň platieb v rámci rozpočtu Únie značne znížila, pričom rozpočet zároveň vykázal vysoký prebytok; preto vyjadruje znepokojenie nad tým, že NR stále ponecháva bezprecedentnú rezervu vo výške 10 miliárd EUR pod stropom platieb, čo odzrkadľuje trend nízkeho plnenia, ktorý môže viesť k akútnym tlakom na platby na konci súčasného VFR;

75.   trvá na potrebe obnoviť NR v platbách vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, a cielene posilňuje platobné rozpočtové prostriedky najmä v riadkoch, v ktorých boli pozmenené viazané rozpočtové prostriedky;

Ostatné oddiely

76.  vyjadruje poľutovanie nad opakovanou snahou Rady o zvýšenie štandardných mier paušálnych znížení pre inštitúcie Únie; je presvedčený, že to má mimoriadne skresľujúci účinok na rozpočty inštitúcií s historicky presnými mierami paušálnych znížení; domnieva sa, že tento prístup nepredstavuje cielené zníženie ani riadne finančné hospodárenie; obnovuje preto miery paušálnych znížení na úrovni uvedenej v NR;

Oddiel I – Európsky parlament

77.  ponecháva svoj celkový rozpočet na rok 2018 na úrovni podľa vyššie uvedeného uznesenia z 5. apríla 2017 t. j. 1 953 483 373 EUR; zahŕňa rozpočtovo neutrálne technické úpravy s cieľom zohľadniť aktualizované informácie, ktoré neboli k dispozícii začiatkom tohto roka;

78.  poznamenáva, že úroveň odhadu rozpočtu na rok 2018 zodpovedá 18,88 %, čo je menej ako v roku 2017 (19,25 %) a najnižší podiel okruhu V za posledných pätnásť rokov;

79.  pripomína priority Parlamentu na nadchádzajúci rozpočtový rok, a to upevnenie bezpečnostných opatrení, ktoré už boli prijaté, a zlepšenie odolnosti Parlamentu voči kybernetickým útokom; zvýšenie transparentnosti vlastného vnútorného rozpočtového postupu Parlamentu; ako aj zameranie rozpočtu Parlamentu na jeho hlavné funkcie t. j. legislatívnu činnosť, fungovanie ako jedna zo zložiek rozpočtového orgánu, zastupovanie občanov a kontrolu činnosti ostatných inštitúcií;

80.  víta vytvorenie pracovnej skupiny Predsedníctva Parlamentu pre príspevok na všeobecné výdavky; pripomína očakávanie väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o príspevok na všeobecné výdavky, a potrebu pracovať na vymedzení presnejších pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky povolené v rámci tohto príspevku bez vytvárania dodatočných nákladov pre Parlament;

81.  znižuje plán pracovných miest svojho generálneho sekretariátu na rok 2018 o 60 pracovných miest (cieľ zníženia počtu zamestnancov o 1 %) v súlade s dohodou zo 14. novembra 2015, ktorú dosiahol s Radou v otázke všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016; pripomína, že 35 pracovných miest pridelených Európskemu parlamentu v roku 2016 súviselo s novými činnosťami na posilnenie bezpečnosti a ako také boli vyňaté z cieľa zníženia počtu zamestnancov, čo bolo potvrdené prijatím opravného rozpočtu č. 3/2016 a všeobecného rozpočtu na rok 2017(9); vyzýva Komisiu, aby upravila svoje monitorovacie tabuľky s cieľom poskytnúť rozpočtovému orgánu presné informácie vo všetkých fázach postupu;

82.  víta výmenu názorov o politike Parlamentu v oblasti nehnuteľností, ktoré sa konalo 11. júla 2017 medzi Výborom pre rozpočet, generálnym tajomníkom a podpredsedami zodpovednými za politiku Parlamentu v oblasti nehnuteľností; domnieva sa, že tento dialóg by mal byť kontinuálnym procesom, najmä vzhľadom na nadchádzajúce rokovania Predsedníctva o renovácii budovy Paul-Henri Spaak;

83.  opätovne zdôrazňuje pozíciu Parlamentu vyjadrenú v uvedenom uznesení z 5. apríla 2017, že existuje priestor na ďalšie zlepšenie, pokiaľ ide o kontrolné mechanizmy týkajúce sa európskych politických strán a politických nadácií; v tejto súvislosti berie na vedomie návrh Komisie na zmenu nariadenia č. 1141/2014(10) a víta každé úsilie s cieľom zlepšiť zodpovednosť a transparentnosť vynakladania prostriedkov;

84.  pripomína analýzu Dvora audítorov za rok 2014, v ktorej sa náklady na geografickú rozptýlenosť Parlamentu odhadli na 114 miliónov EUR ročne; okrem toho konštatuje závery svojho uznesenia z 23. októbra 2013 o umiestnení sídel inštitúcií Európskej únie(11), v ktorom sa uvádza, že 78 % všetkých služobných ciest štatutárnych zamestnancov Parlamentu je priamym dôsledkom jeho geografickej rozptýlenosti; zdôrazňuje, že v správe sa takisto odhaduje environmentálny vplyv geografickej rozptýlenosti na úrovni od 11 000 do 19 000 ton emisií CO2; opäť zdôrazňuje negatívne vnímanie tohto rozmiestnenia verejnosťou a vyzýva preto na prijatie plánu na zriadenie jedného sídla a zníženie prostriedkov v príslušných rozpočtových riadkoch;

Oddiel IV – Súdny dvor

85.  obnovuje sumy z NR vo všetkých rozpočtových položkách, v ktorých Rada urobila škrty a ktoré sú nevyhnutné na fungovanie súdu, a obnovuje odhady v dvoch rozpočtových položkách s cieľom zvýšiť schopnosť súdu riešiť zvyšujúci sa počet prekladov;

86.  vyjadruje pochybnosti o jednostrannom vyhlásení Rady a so súvisiacim dodatkom o znížení počtu zamestnancov o 5 %, ktoré sú uvedené v pozícii Rady k návrhu rozpočtu na rok 2018 a podľa ktorých musí Súdny dvor ešte zredukovať svoj plán pracovných miest o 19 pracovných miest; zdôrazňuje, že týchto 19 pracovných miest zodpovedá 12 a 7 pracovným miestam, ktoré Európsky parlament a Rada riadne pridelili v rámci rozpočtových postupov na roky 2015 a 2016 v záujme riešenia dodatočných potrieb, a trvá preto na tom, že týchto 19 pracovných miest by nemalo byť vrátených, keďže Súdny dvor už riadne splnil požiadavku zníženia počtu zamestnancov o 5 % zrušením 98 pracovných miest v období 2013 – 2017;

Oddiel V – Dvor audítorov

87.  obnovuje sumy z NR vo všetkých rozpočtových položkách, v ktorých Rada vykonala škrty, aby sa mohol realizovať pracovný program Dvora audítorov a aby sa vypracovali plánované audítorské správy;

88.  vyjadruje výhradu k bodu „Limitované konzultácie, štúdie a prieskumy“, kým nebude známy výsledok prebiehajúcich rokovaní o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách, a kým revízia nenadobudne účinnosť v roku 2018;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

89.  obnovuje NR vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty;

90.  zvyšuje sumy v dvoch riadkoch nad úroveň NR v súvislosti s prácou domácich poradných skupín na obchodných dohodách;

Oddiel VII – Výbor regiónov

91.  obnovuje NR vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty;

92.  zvyšuje niekoľko riadkov nad úroveň návrhu rozpočtu v súlade s vlastnými odhadmi Výboru regiónov;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

93.  víta prácu ombudsmanky na hľadaní efektívnych úspor v rámci jej vlastného rozpočtu v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

94.  kladie si otázku, prečo by Rada znížila rozpočet európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov vzhľadom na dodatočné úlohy, ktorými ho poverili Parlament a Rada; preto obnovuje prostriedky vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, s cieľom umožniť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov plniť si svoje povinnosti a záväzky;

Oddiel X — Európska služba pre vonkajšiu činnosť

95.  obnovuje prostriedky vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty;

96.  rozhodol sa vytvoriť rozpočtovú položku „Kapacita strategickej komunikácie“ v súlade so závermi Európskej rady z marca 2015 a vybaviť ESVČ primeraným počtom zamestnancov a nástrojmi v záujme riešenia problému dezinformácií pochádzajúcich z tretích štátov a od neštátnych aktérov;

97.  rozhodol sa presunúť osobitných zástupcov EÚ z kapitoly SZBP do rozpočtu ESVČ, aby sa zlepšila konzistentnosť vonkajšej činnosti EÚ;

98.  poskytuje dodatočnú sumu nad rámec odhadov ESVČ na stážistov v delegáciách Únie v reakcii na zistenia vyšetrovania európskej ombudsmanky o neplatených stážach(12);

o

o  o

99. berie na vedomie jednostranné vyhlásenie Francúzska a Luxemburska, pripojené k pozícii Rady k návrhu rozpočtu na rok 2018 v znení prijatom 4. septembra 2017; pripomína, že zástupcovia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie počas jarného rozpočtového trialógu 27. marca 2017 schválili pragmatický harmonogram priebehu rozpočtového postupu vrátane dátumov pre zmierovacie obdobie; pripomína, že Rada pre všeobecné záležitosti na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 25. apríla 2017, s plnými znalosťami o harmonograme schôdzí Parlamentu na rok 2017 schválila praktický kalendár; preto konštatuje, že rozpočtový postup prebieha v zhode s praktickým kalendárom dohodnutým medzi týmito troma inštitúciami;

100.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi návrhmi k návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

(2)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0085.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0114.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0302.

(8)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(9)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0401, P8_TA(2016)0411.

(10)

2017/0219 (COD)

(11)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0498.

(12)

Európsky ombudsman, 454.2014/PMC.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (4.9.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Cristian Dan Preda

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  so znepokojením berie na vedomie návrh Komisie na zníženie viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkov na výdavky v okruhu 4 (Globálna Európa) o viac ako pol miliardy EUR; zdôrazňuje, že ad hoc zvýšenie v jednom roku, ako napríklad zvýšenie v roku 2017, nemožno považovať za dostatočné vzhľadom na mnohé komplexné výzvy, ktorým Únia čelí, a potrebu dôraznejšej vonkajšej činnosti EÚ v súlade s globálnou stratégiou EÚ;

2.  zdôrazňuje, že hoci je potrebná väčšia flexibilita na posilnenie schopnosti Únie reagovať na krízy, nesmie sa to diať na úkor súčasných prioritných oblastí v rámci nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti a dlhodobých politík; žiada, aby sa pridelila rezerva vo výške viac ako 230 miliónov EUR v okruhu 4 a zabezpečila sa potrebná flexibilita prostredníctvom dostupných mechanizmov viacročného finančného rámca;

3.  upozorňuje na najnovší znepokojujúci politický vývoj na západnom Balkáne, ktorý si naliehavo vyžaduje pozornosť Únie a aktívnu a lepšie cielenú podporu pre krajiny západného Balkánu, aby sa predišlo spochybneniu pokroku, ktorý sa dosiahol v uplynulých desaťročiach, a aby sa upevnilo ich smerovanie k pristúpeniu k EÚ; odmieta preto navrhované zníženie prostriedkov na podporu politických reforiem v regióne v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA) o takmer 90 miliónov EUR; pripomína, že podpora kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín pri prijímaní a vykonávaní politických, hospodárskych a sociálnych reforiem s ohľadom na ich pristúpenie k EÚ je dôležitým nástrojom na posilnenie stability a že strata perspektívy pristúpenia k EÚ by tieto krajiny mohla dostať do sféry vplyvu tretích krajín s rizikom ohrozenia stability a bezpečnosti v regióne;

4.  odmieta navrhované zvýšenie podpory politických reforiem v Turecku v rámci IPA vzhľadom na to, že turecké orgány sa v tejto oblasti seriózne neangažujú a situácia týkajúca sa demokracie, právneho štátu a ľudských práv sa zhoršuje; zdôrazňuje potrebu zintenzívniť investovanie do priamej podpory občianskej spoločnosti a utečencov v Turecku i medziľudských výmenných programov, ako je Erasmus+, pre študentov, akademických pracovníkov a novinárov; vyzýva Komisiu, aby zaviedla opatrenia na presmerovanie finančných prostriedkov z nástroja IPA na podporu občianskej spoločnosti a vyzýva na navýšenie finančných prostriedkov európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) vyčlenených na priamu pomoc pre občiansku spoločnosť v Turecku;

5.  zdôrazňuje strategický význam južného aj východného susedstva pre Úniu a požaduje, aby sa zabránilo navrhovanému zníženiu prostriedkov na nástroj európskeho susedstva (ENI); podporuje prísľub z bruselskej konferencie v apríli 2017 zvýšiť pomoc v Sýrii, Jordánsku a Libanone a zdôrazňuje, že by sa malo naplánovať zodpovedajúce posilnenie ENI; zdôrazňuje, že je dôležité naďalej podporovať Tunisko ako možný príklad demokratickej transformácie v regióne a pridŕžať sa kľúčovej úlohy Únie pri podpore mierového procesu na Blízkom východe, ako aj palestínskej samosprávy a UNRWA; okrem toho zdôrazňuje potrebu intenzívnejšej podpory v záujme posilnenia stability v Líbyi a pomoci pri jej pretváraní na inkluzívnu demokraciu, pričom musí byť zaručené dodržiavanie ľudských práv; žiada Komisiu, aby dodržala a posilnila svoje finančné záväzky prijaté v rámci ENI, pokiaľ ide o projekty na podporu zamestnateľnosti mladých ľudí v susedstve; s uspokojením berie na vedomie mierne zvýšenie financovania pre krajiny Východného partnerstva v rámci ENI a upriamuje pozornosť na skutočnosť, že vzhľadom na súčasné výzvy by sa mali naplánovať ďalšie zvýšenia;

6.  odmieta výrazné zníženie finančných príspevkov z vonkajších finančných nástrojov – ENI, IPA, nástroj partnerstva a nástroj rozvojovej spolupráce – na Erasmus + napriek skutočnosti, že mládežnícke výmenné programy možno považovať za jednu z najúspešnejších dlhodobých investícií do kultúrnej diplomacie a vzájomného porozumenia, a požaduje skôr zvýšenie týchto príspevkov;

7.  víta skutočnosť, že navrhované rozpočtové prostriedky pre nástroj na podporu stability a mieru (IcSP) sa vracajú na úroveň spred roka 2017 a ďalej sa posilňujú so zreteľom na nové úlohy budovania kapacít, ktoré by mali vzniknúť v dôsledku prebiehajúcej revízie nariadenia o IcSP, a navyše uznáva potenciál IcSP podporovať bezpečnosť a integritu hraníc Únie;

8.  víta kroky prijaté v dôsledku posledných rozpočtových rokovaní s cieľom umožniť väčšiu parlamentnú kontrolu činností patriacich do rámca trustových fondov Únie a nástroja pre utečencov v Turecku; pripomína, že tieto ad hoc nástroje by sa mali používať len v prípade, že sú splnené požiadavky, čo sa týka pridanej hodnoty Únie a doplnkovosti; opakuje svoju žiadosť, aby členské štáty podstatne zvýšili svoje príspevky do trustových fondov a aby zabezpečili včasné plnenie prísľubov daných v rámci nástroja pre utečencov v Turecku;

9.  pripomína význam investovania do viditeľnosti vonkajšej činnosti Únie s cieľom posilniť vplyv financovania v tejto oblasti a upevniť verejnú diplomaciu EÚ v súlade s ambíciami globálnej stratégie;

10.  požaduje zvýšenie objemu finančných prostriedkov na boj proti dezinformačným kampaniam a kybernetickým útokom, ktoré sa čoraz viac používajú na oslabovanie demokratického poriadku v krajinách v susedstve Únie, ako aj v rámci samotnej Únie; požaduje najmä viac zdrojov na opatrenia v oblasti strategickej komunikácie;

11.  zdôrazňuje význam podpory kooperatívneho výskumu v oblasti obrany v Európe na riešenie kľúčových nedostatkov v spôsobilostiach v čase, keď si medzinárodné udalosti čoraz viac vyžadujú, aby Európa zintenzívnila úsilie v oblasti obrany; plne podporuje zvýšenie objemu prostriedkov pridelených na prípravnú akciu pre výskum v oblasti obrany; víta európsku politiku v oblasti obranného priemyslu, ktorú navrhla Komisia, a naliehavo žiada, aby bola prioritne zameraná na naplnenie potrieb spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP);

12.  víta nový vonkajší investičný plán na zvýšenie investícií v Afrike a susedstve EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby zameranie na podporu investícií súkromného sektora neviedlo k presmerovaniu finančných prostriedkov z dlhodobých priorít v týchto regiónoch vrátane plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

13.  opäť zdôrazňuje význam európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva vrátane jeho podpory pozorovania volieb, pričom podčiarkuje, že dodržiavanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu je kľúčové pre stabilitu a prosperitu vo svete; víta zvýšenie financovania tohto nástroja, ktoré by sa malo ďalej posilňovať;

14.  žiada, aby sa uskutočnilo vyhodnotenie nadobudnutých skúseností s cieľom identifikovať nedostatky a zlepšiť koordináciu medzi vonkajšími finančnými nástrojmi Únie a finančnými nástrojmi iných medzinárodných inštitúcií, akými sú napríklad Svetová banka, Medzinárodný menový fond a ďalšie rozvojové/finančné inštitúcie, s cieľom vytvoriť synergie a maximalizovať dosah finančných nástrojov v rozvojových krajinách;

15.  opakuje svoju požiadavku, aby sa rozpočtový riadok pre osobitných zástupcov EÚ presunul z rozpočtu SZBP do rozpočtu ESVČ, a to bez vplyvu na rozpočet, s cieľom zvýšiť súdržnosť vonkajšej činnosti Únie.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

30.8.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

49

12

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elisabetta Gardini, Neena Gill, Ana Gomes, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Urmas Paet, Mirosław Piotrowski, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Seb Dance, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Pierre Vieu, Ivan Štefanec

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, András Gyürk, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Andi Cristea, Seb Dance, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Miroslav Poche, Elena Valenciano, Boris Zala, Janusz Zemke

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

12

-

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

ENF

Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Mirosław Piotrowski, Charles Tannock

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (27.9.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Charles Goerens

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že rozvojová pomoc z rozpočtu EÚ sa musí udržať aspoň na úrovni, ktorá je stanovená vo VFR a musí sa naďalej zameriavať na dlhodobé úsilie o odstránenie chudoby; žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala najmenej rozvinutým krajinám;

2.  uznáva, že žiadna krajina sa nedokázala rozvinúť bez nadviazania hlbších obchodných vzťahov so susednými krajinami a zvyškom sveta; ďalej povzbudzuje k financovaniu pomoci pre obchodné činnosti s cieľom umožniť, aby sa rozvojové krajiny v budúcnosti mohli väčšou mierou zúčastňovať globálnych hodnotových reťazcov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že takéto financovanie by malo prispievať k inkluzívnemu a udržateľnému rastu, a zároveň k podpore vysokých noriem v oblasti práce a životného prostredia; okrem toho zdôrazňuje rastúci význam digitálneho prepojenia, ktoré umožní dosiahnuť lepšie vyváženú distribúciu výhod globalizácie v prospech rozvojových krajín;

3.  zdôrazňuje, že mimoriadne rozsiahle humanitárne potreby spôsobené bezprecedentnými konfliktmi a katastrofami súvisiacimi so zmenou klímy si vyžadujú plné využitie rezervy v rámci okruhu IV, a to s cieľom riešiť tento problém a pomôcť zabrániť novým krízam; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť európsku humanitárnu pomoc, a to aj nad rámec susedstva Európy;

4.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby rozpočet EÚ primerane prispieval k plneniu programu 2030 a jeho 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja; pripomína, že jeho vykonávanie sa musí prejaviť vo vnútornej aj vonkajšej politike Únie a tiež musí vyrovnaným a koherentným spôsobom spájať všetky tri rozmery trvalo udržateľného rozvoja a zohľadňovať vzájomné prepojenie medzi jednotlivými cieľmi udržateľného rozvoja;

5.  konštatuje, že požiadavka, aby 20 % pomoci v rámci nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) bolo vyčlenených na základné sociálne služby, najmä zdravotné a vzdelávacie služby, sa v období 2014 – 2017 nenapĺňa(1); domnieva sa, že je nevyhnutné zvýšiť investície do ľudského rozvoja, najmä do prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam, s cieľom podporiť boj proti negatívnemu vplyvu znovuzavedenia tzv. pravidla celosvetového náhubku („Global Gag Rule“);

6.  pripomína, že rozpočtový riadok týkajúci sa ľudského rozvoja v rámci nástroja rozvojovej pomoci sa v rozpočte na rok 2017 v porovnaní s pôvodným viacročným plánovaním znížil; konštatuje, že Komisia uviedla, že pritom nejde o škrt v programe, ale len o odklad; považuje preto za dôležité, aby sa zachovalo podstatné zvýšenie rozpočtového riadku pre ľudský rozvoj v porovnaní s rozpočtom na minulý rok;

7.  zdôrazňuje veľký význam podpory mikropodnikov, malých a stredných podnikov a požaduje najmä ďalšie posilnenie mikrofinančných pôžičiek a systémov záruk;

8.  podporuje vytváranie inštitúcií duálnej odbornej prípravy v rozvojových krajinách, v ktorých sa mladí ľudia popri absolvovaní programov učňovskej prípravy kladúcich dôraz na praktické aspekty povolania budú zúčastňovať na teoretických prednáškach na špecializovaných odborných školách;

9.  požaduje rozšírenie programu Erasmus pre mladých podnikateľov mimo Európy, najmä na rozvojové krajiny, pričom treba poskytnúť potrebné finančné prostriedky;

10.  domnieva sa, že mobilizáciu rozpočtu EÚ v reakcii na migračné výzvy by mala sprevádzať spoločná politika v tejto oblasti; zdôrazňuje, že rozvojová pomoc nesmie byť podmienená spoluprácou v otázkach migrácie, ako sú riadenie hraníc alebo dohody o readmisii; pripomína, že migračná a utečenecká kríza výrazne ovplyvnila rozpočet EÚ a aj v najbližších rokoch si bude vyžadovať dynamické reakcie;

11.  plne uznáva komplexný charakter mnohých výziev a potrebu mnohotvárnych a komplementárnych činností, ktorými sa na tieto výzvy reaguje, ale trvá na potrebe stanovenia jasných mechanizmov financovania a dodržiavania medzinárodných záväzkov; opätovne pripomína, že odmieta využívanie rozvojových fondov na iné ako rozvojové ciele, a zdôrazňuje, že financovanie, ktoré nespĺňa kritériá oficiálnej rozvojovej pomoci, musí pochádzať z iných nástrojov než z nástroja rozvojovej spolupráce; vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou parlamentnou kontrolou nových trustových fondov; zdôrazňuje, že všetky mechanizmy, ktoré čerpajú z nástroja rozvojovej spolupráce, najmä Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku, by mali slúžiť skutočným dlhodobým rozvojovým cieľom a reagovať nie na politické ciele darcov, ale na rozvojové potreby partnerských krajín; poukazuje na svoje stanovisko z 5. júla 2017 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 230/2014 Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru, v ktorom sa vylučuje akýkoľvek príspevok z nástroja rozvojovej spolupráce na financovanie nástroja na podporu stability a mieru;

12.  zdôrazňuje, že Únia a jej členské štáty musia dodržať svoj kolektívny záväzok potvrdený v roku 2015, a to zvýšiť svoju oficiálnu rozvojovú pomoc na 0,7 % svojho HND do roku 2030; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby predložili záväzné harmonogramy postupného zvyšovania až na túto úroveň;

13.  zdôrazňuje význam zvýšenia pridelených prostriedkov určených na podporu dobrej správy vecí verejných, demokracie a právneho štátu v rozvojových krajinách s cieľom podporovať zodpovedné a transparentné inštitúcie, pomáhať pri budovaní kapacít a posilňovať participatívne prijímanie rozhodnutí a prístup verejnosti k informáciám;

14.  opäť pripomína, že príspevok Spojeného kráľovstva tvorí 15 % rozpočtu EÚ na rozvojovú pomoc; vyzýva Komisiu a Radu, aby sa zamysleli nad ambíciami a prioritami rozvojovej pomoci EÚ po brexite;

15.  domnieva sa, že veľký nárast počtu trustových fondov, ktorý bol potrebný z dôvodu nedostatočných zdrojov, oslabuje jednotu rozpočtu a je v rozpore s požiadavkami transparentnosti a demokratickej zodpovednosti; opakuje, že zahrnutím Európskeho rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu na jednej strane a vytvorením osobitného nástroja na financovanie bezpečnostných výdavkov spojených s rozvojovou spoluprácou na druhej strane by sa zvýšila účinnosť opatrení EÚ.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

25.9.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

15

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Stelios Kouloglou, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Elly Schlein, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Paul Rübig, Adam Szejnfeld

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

David Coburn

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

15

+

ALDE

Charles Goerens, Paavo Väyrynen

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Maurice Ponga, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

1

-

EFDD

David Coburn

1

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf.


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (30.8.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Reimer Böge

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že medzinárodný obchod je kľúčovým nástrojom zahraničnej politiky Únie, ktorý, pokiaľ je podporený potrebnými finančnými prostriedkami a vykonáva sa prostredníctvom premyslených stratégií, prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju, a to najmä v rozvojových krajinách;

2.  konštatuje, že program Únie v oblasti obchodu je stále ambicióznejší, ako sa uvádza v stratégii Obchod pre všetkých; zdôrazňuje, že financovanie iniciatív na pomoc obchodu, vrátane opatrení na podporu miestneho a medziregionálneho obchodu, by sa malo zvýšiť a pre Generálne riaditeľstvo Komisie pre obchod by sa mali vyčleniť dostatočné zdroje, aby mohlo vykonávať viac činností, najmä s cieľom zabezpečiť uplatňovanie a presadzovanie ustanovení obsiahnutých v dvojstranných a viacstranných dohodách a zvýšiť súlad programu obchodnej politiky Komisie s cieľmi, ktoré si Únia stanovila pre svoje globálne aktivity a posilniť požiadavku súdržnosti politiky v záujme rozvoja bez toho, aby boli znížené alebo presmerované rozpočtové prostriedky vyčlenené na rozvojovú spoluprácu; zdôrazňuje, že finančné prostriedky na pomoc obchodu predstavujú dôležitý nástroj na vytvorenie štruktúr a projektov, najmä v najmenej rozvinutých krajinách; domnieva sa, že takúto iniciatívu a financovanie je potrebné posilniť; okrem toho žiada Komisiu, aby koordinovala uskutočňovanie tejto iniciatívy s cieľom maximalizovať jej účinnosť; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa tieto dohody opätovne posudzovali a opätovne zdôrazňuje potrebu primerane podporovať obchodnú stratégiu Únie, ktorá je jedným z hlavných pilierov jej zahraničnej politiky;

3.  zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné reorganizovať rozpočet Únie a jeho štruktúru v rámci preskúmania VFR a s ohľadom na program obchodnej politiky, a vyzýva Komisiu, aby s ohľadom na Radu a Parlament v tejto veci prevzala iniciatívu;

4.  poznamenáva, že občania Únie sa čoraz viac dožadujú väčšieho zapojenia a angažovanosti v obchodnej politike Únie a že Komisia stanovila tento záujem občanov za prioritu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité, aby sa vyčlenili dostatočné zdroje na aktívne zapojenie občanov do tvorby obchodnej politiky Únie a zvyšovanie povedomia občanov Únie o jej prínosoch; žiada, aby sa dialógu s občanmi zúčastnili domáce poradné skupiny a spoločné platformy, pretože predstavujú hlavný nástroj pomocou ktorého je možné občiansku spoločnosť účinne zapojiť do presadzovania a monitorovania kapitol obchodných dohôd venovaných udržateľnosti obchodu; žiada o vypracovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti, na základe ktorých by sa posudzovala výkonnosť colných správ na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ; vyzýva členské štáty, aby aktívnejšie vysvetľovali pridanú hodnotu obchodnej politiky Únie, pretože práve členské štáty formulujú mandáty na rokovanie;

5.  zdôrazňuje, že spravodlivý medzinárodný obchod je ústredným nástrojom zahraničnej politiky Únie a že ak bude dostatočne financovaný a uskutočňovaný prostredníctvom koherentných politických, hospodárskych, obchodných a rozvojových stratégií, bude prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju, a to najmä v rozvojových krajinách, čo Únii umožní zohrávať aktívnu úlohu pri riešení príčin migrácie;

6.  zdôrazňuje, že technická podpora súvisiaca s obchodom a hospodárska pomoc, ktoré poskytuje európska susedská politika (ESP) úzkym partnerom Únie na južných a východných hraniciach, významne prispievajú k stabilite v týchto regiónoch;

7.  domnieva sa, že je potrebné zvýšiť úroveň financovania makrofinančnej pomoci, aby bolo možné vyhovieť všetkým budúcim žiadostiam o úvery alebo granty, ak budú odôvodnené a ak budú splnené podmienky stanovené Parlamentom; zdôrazňuje, že makrofinančná pomoc by príslušnými podmienkami splácania nemala pre prijímajúce krajiny vytvárať novú formu závislosti; domnieva sa, že by sa malo zvážiť, či by v dlhodobejšom horizonte bolo vhodné do nástroja európskeho susedstva začleniť nástroj makrofinančnej pomoci v záujme zvýšenia koherentnosti činností Únie;

8.  žiada Komisiu, aby posúdila jestvujúce nástroje zamerané na podporu internacionalizácie MSP, pokiaľ ide o ich súlad s inými nástrojmi na podporu MSP v Únii, ako je COSME, ako aj pokiaľ ide o subsidiaritu, predchádzanie zdvojovaniu a doplnkovosť v súvislosti s programami členských štátov; žiada Komisiu, aby včas predložila návrhy na preskúmanie týchto programov v polovici trvania s cieľom zvýšiť ich účinnosť a účelnosť;

9.  pripomína, že všetky nové iniciatívy Únie, vrátane iniciatív v oblasti obrany, by mali byť financované z dodatočných finančných prostriedkov, a nie zaťažovať existujúce rozpočtové riadky;

10.  konštatuje, že aj napriek kolísavým výsledkom je Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) nedostatočne financovaný a nefunguje systematicky, a preto nie je schopný vyvažovať vedľajšie účinky automatizácie, digitalizácie a globalizácie; poukazuje na úspech podobných iniciatív v porovnateľných hospodárstvach; zdôrazňuje, že sú potrebné dodatočné finančné prostriedky a zdroje na financovanie EGF a zvýšenie jeho účelnosti a operability; v tejto súvislosti sa domnieva, že odstránenie zbytočnej záťaže je kľúčom k dosiahnutiu vyššieho stupňa účinnosti; zdôrazňuje význam odbornej prípravy, keďže nezamestnaným osobám poskytuje nástroje nevyhnutné na úspešné opätovné začlenenie do trhu práce;

11.  pripomína, že Únia má povinnosť začleňovať rodovú rovnosť do všetkých svojich politík a uznáva, že obchodná politika môže mať v rôznych odvetviach hospodárstva rôzne rodové vplyvy; požaduje zahrnutie kapitol o rodovej rovnosti do všetkých novo prerokovaných obchodných dohôd a poskytnutie zdrojov nevyhnutných na ich vykonávanie vrátane posúdení vplyvu ex-ante, ex-post a ex-durante s údajmi rozlíšenými podľa pohlavia.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

30.8.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

26

1

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Arne Lietz

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

26

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Patricia Lalonde, Marietje Schaake

PPE

Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Yannick Jadot

1

-

ENF

Franz Obermayr

7

0

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (7.9.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Joachim Zeller

NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže v situácii nedostatku zdrojov by sa mal väčší význam prikladať potrebe dodržiavať rozpočtovú disciplínu a efektívne a účinne využívať finančné prostriedky s cieľom zaistiť ich maximálnu európsku pridanú hodnotu;

B.  keďže hlavným cieľom návrhu rozpočtu na rok 2018 bude zabezpečiť, aby v rozpočte Únie boli k dispozícii prostriedky, ktoré sú potrebné na plné zabezpečenie jeho posilneného príspevku k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, k pracovným miestam (s plnými pracovnými právami a pracovnoprávnou ochranou), udržateľnému rastu, cieleným investíciám a solidarite vo všetkých členských štátoch – veľkých aj malých, majúcich problémy aj prosperujúcich – a s cieľom reagovať na pretrvávajúce výzvy a nové trendy a ich dôsledky týkajúce sa oneskoreného oživenia hospodárstva a rastúcej nerovnosti, ako aj prisťahovalectva, humanitárnej pomoci a bezpečnosti;

C.  keďže celkový nárast o 8,1 % v platbách v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 je spôsobený zvýšením platieb pre európske štrukturálne a investičné fondy, ktoré by mali dosiahnuť svoj plný potenciál v roku 2018;

D  keďže veľká väčšina platieb (94 %) sa týka financovania nových programov (na obdobie 2014 – 2020), pričom len 6 % sa týka dokončenia starých programov (pred rokom 2014);

Programové vyhlásenia o operačných výdavkoch pripojené k rozpočtu na rok 2018

1.   víta programové vyhlásenia o operačných výdavkoch pripojené k návrhu rozpočtu na rok 2018 (COM(2017)0400), ktoré poskytujú informácie podľa článku 38 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pričom zahŕňajú tak predbežné odhady, pokiaľ ide o budúce výstupy a výsledky, ako aj následné informácie o výkonnosti programov;

2.  poukazuje na to, že tieto vyhlásenia čiastočne zodpovedajú požiadavke Parlamentu týkajúcej sa rozpočtu založeného na výkonnosti(1), konštatuje však, že tieto vyhlásenia dopĺňajú zvyčajnú metódu zostavovania rozpočtu podľa činností niektorými údajmi o výkonnosti;

3.   konštatuje, že súčasný rámec výkonnosti programov oznámený v programových vyhláseniach zahŕňa viac ako 700 ukazovateľov rôzneho druhu, ktoré merajú výkonnosť v súvislosti so 61 všeobecnými a s 228 konkrétnymi cieľmi;

4.  zdôrazňuje, že nie všetky tieto ukazovatele merajú výkonnosť rozpočtu Únie priamo: niektoré poskytujú buď vysokú úroveň kontextových informácií (napr. „európsky cieľ v oblasti výskumu a vývoja vo výške 3 % HDP“ alebo „podiel výskumných pracovníkov na aktívnom obyvateľstve EÚ“), alebo informácie týkajúce sa postupu (napr. „kvalita projektových žiadostí“, „počet účastníkov“);

5.  vyzýva Komisiu, aby svoje poskytovanie správ v čo najväčšej miere zjednotila s cieľom prezentovať pravdivý obraz o plnení rozpočtu a dosiahnutej pridanej hodnote;

6.   žiada Komisiu, aby pre každý program poskytla prehľad dostupných informácií o výkonnosti udávajúcich vzdialenosť od cieľa pre všetky oznámené osobitné ukazovatele zahrnuté v základnom akte; tento prehľad by mal predstavovať podiel hodnoty ukazovateľa s ohľadom na konečný cieľ a merať pokrok v dosahovaní cieľov;

7.  berie na vedomie, že analýza zhromaždených údajov o jednotlivých programoch vrátane údajov za roky 2014, 2015 a 2016 potvrdila, že v tejto fáze vykonávania je viac ako 80 % ukazovateľov už oznámených alebo čiastočne oznámených;

8.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby v záujme zjednodušenia:

–  zosúladila výkonnostný rámec použitý v hodnotiacej správe podľa článku 318 ZFEÚ (Výročná správa o hospodárení a výkonnosti) a v jej riadiacich nástrojoch (plán riadenia a výročné správy o činnosti generálneho riaditeľstva) s výkonnostným rámcom uvedeným programových vyhláseniach;

–  použila rámec programových vyhlásení ako základ pre svoje hodnotenie vykonávania stratégie Európa 2020 a 10 priorít Komisie na roky 2015 – 2019; a

–  aspoň raz ročne zahrnula aktualizované údaje o výsledkoch všetkých ukazovateľov, ktoré zaviedli programové vyhlásenia;

9.  oceňuje, že nový prístup rozpočtu zameraného na výsledky bol po prvýkrát začlenený do internej prípravy rozpočtu Komisie s cieľom preskúmať výdavky na základe doteraz získaných skúseností a zistiť možné úpravy;

10.  vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade poskytla konkrétne informácie použité pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2018 a týkajúce sa oblastí, v ktorých výdavkové programy Únie prinášajú pozitívne výsledky, alebo naopak, v ktorých je vykonávanie pomalšie, než sa očakávalo, prípadne v ktorých štruktúra programu nie je primeraná na dosahovanie očakávaných výsledkov;

11.  vyzýva Výbor pre rozpočet Európskeho parlamentu, aby v spolupráci s odvetvovými výbormi Parlamentu presadzoval skutočnú kultúru výsledkov, pokiaľ ide o optimalizáciu využívania výdavkov, a to tým, že sa zrušia výdavky programov, ktoré majú nízku výkonnosť iba na základe dôkladnej analýzy príčin nedostatočných výsledkov; zdôrazňuje, že hmatateľné výsledky nemožno dosiahnuť bez dostatočných zdrojov;

12.  zdôrazňuje, že Parlament ako orgán udeľujúci absolutórium je vyzvaný, aby vyjadril svoje názory na politické ciele, ktoré Komisia predstavila v návrhu rozpočtu, a že by mal preskúmať pomer nákladov a prínosov a zvážiť pritom všetky faktory, ktoré majú vplyv na efektívnosť projektov;

Sektorové politiky

13.  zdôrazňuje, že najmä v prípade malých poľnohospodárskych podnikov priame platby v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) nemusia v plnej miere zohrávať svoju úlohu mechanizmu záchrannej siete na stabilizáciu príjmov poľnohospodárov, keďže súčasné rozdelenie platieb vedie k tomu, že 20 % všetkých poľnohospodárskych podnikov v Únii dostáva 80 % všetkých priamych platieb, a že to takisto naznačuje potrebu zohľadňovať rozdiely vo veľkosti poľnohospodárskych podnikov, ktorá sa v jednotlivých členských štátoch líši;

14.  žiada Komisiu, aby v rámci reformy SPP posúdila, či je režim priamych platieb SPP vhodne navrhnutý na stabilizáciu poľnohospodárskych príjmov všetkých poľnohospodárskych podnikov alebo či by iný model rozdeľovania priamych platieb na úrovni celej Únie mohol viesť k lepšiemu dosahovaniu cieľov, a ďalej žiada Komisiu, aby posúdila, či by sa táto nová metóda rozdeľovania mala stať povinnou; konštatuje, že toto posúdenie by malo mať vplyv na rozpočtové návrhy týkajúce sa trhových opatrení;

15.  berie na vedomie, že Komisia sa domnievala, že je ťažké, ak nie nemožné, poskytnúť odhad uhradených nákladov na migrantov a žiadateľov podľa jednotlivých krajín, pretože riadenie migračných tokov zahŕňa široký rozsah činností(2); preto by chcel byť informovaný o tom, ako Komisia mohla vypracovať presné odhady týkajúce sa tejto oblasti politiky v rámci zostavovania rozpočtu založeného na výkonnosti a aké kritéria boli doteraz používané na určenie pridelenia finančných prostriedkov z AMIF v rôznych členských štátoch;

Finančné nástroje

16.  poukazuje na to, že programové vyhlásenia na rok 2018 obsahujú odseky odkazujúce na finančné nástroje financované z osobitného programu, a konštatuje, že Komisia sa domnieva, že takéto informácie nepredstavujú oficiálnu správu o finančných nástrojoch financovaných z rozpočtu Únie, ako sa ustanovuje v článku 140 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách, keďže Komisia predkladá osobitnú výročnú správu o finančných nástrojoch podporovaných zo všeobecného rozpočtu podľa článku 140 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách a posledná správa za rok 2015 bola uverejnená 24. októbra 2016; vyzýva Komisiu, aby poskytla úplný súbor údajov o prideľovaní finančných nástrojov a o výsledkoch, ktoré boli doteraz dosiahnuté z ekonomického, sociálneho a environmentálneho hľadiska, a to aj s ohľadom na očakávaný a skutočný pákový efekt;

17.  opätovne nalieha na Komisiu, aby zlepšila transparentnosť pri využívaní finančných nástrojov, pravidelne podávala správy o pákovom účinku, stratách a rizikách a predkladala analýzu nákladov a prínosov finančných nástrojov v porovnaní s priamejšími formami financovania projektov;

18.  so znepokojením konštatuje, že podľa údajov o využívaní EFSI je väčšina investícií sústredená v piatich najsilnejších hospodárstvach Únie, čo by mohlo ďalej ohrozovať dosiahnutie strategických cieľov Únie týkajúcich sa väčšej súdržnosti;

19.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že trustové fondy a iné nástroje, ktoré využívajú značné príspevky z rozpočtu Únie, zostávajú bez riadneho dohľadu zo strany Parlamentu a bez zodpovednosti voči Parlamentu, a trvá na tom, aby sa posilnila zodpovednosť týkajúca sa týchto nástrojov;

Brexit

20.  vyzýva Komisiu, aby predložila podrobný odhad nákladov vzniknutých na základe rozhodnutia vlády Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie, a to vrátane vysvetlenia metódy ich výpočtu; ďalej vyzýva Komisiu, aby čo najskôr zverejnila koncepciu toho, ako plánuje zvládnuť kombináciu znížených rozpočtových príjmov po brexite a zvýšených výdavkov na položky, ako je bezpečnosť a migrácia.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

4.9.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Raffaele Fitto

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

2

0

EFDD

Jonathan Arnott, Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

  Parlament vo svojej správe o integrovanej vnútornej kontrole prijatej 3. júna 2013 vyzýva na vypracovanie modelu verejného rozpočtu založeného na výkonnosti, v ktorom bude každý rozpočtový riadok sprevádzaný cieľmi a výsledkami, ktoré sa majú merať pomocou výkonnostných ukazovateľov.

(2)

  Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie č. 23 – vypočutie komisára AVRAMOPOULOSA z 29. novembra 2016.


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (7.9.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Markus Ferber

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  žiada, aby rozpočet Únie na rok 2018 prispel k plneniu priorít stanovených v európskom semestri, konkrétne opätovnému začatiu investícií, ktoré sú zamerané na budúcnosť, posilňovaniu konvergencie, uskutočňovaniu sociálne vyvážených a udržateľných štrukturálnych reforiem orientovaných na rast s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a vykonávaniu zodpovedných fiškálnych politík; zdôrazňuje, že súčinnosť medzi rozpočtom Únie a rozpočtami členských štátov je potrebná na dosahovanie priorít európskeho semestra;

2.  zdôrazňuje zásadný význam rozpočtového riadku „Koordinácia a dohľad a komunikácia v súvislosti s hospodárskou a menovou úniou vrátane eura“ ako technického a komunikačného nástroja na lepšiu koordináciu hospodárskych politík, a to aj v kontexte európskeho semestra, vzhľadom na jeho prínos k povinnostiam v oblasti dohľadu vyplývajúcim zo zmlúv a k tvorbe dôležitých údajov a na jeho podporné akcie v oblasti finančnej pomoci, čím prispieva k finančnej stabilite v rámci Únie aj mimo nej;

3.  poukazuje na potrebu podporovať súčasnú diskusiu o budúcnosti HMÚ, a to financovaním potrebných nástrojov na zaistenie širokej diskusie s občanmi a so zainteresovanými stranami;

4.  zdôrazňuje potrebu zaviesť štandardný súbor údajov na zaznamenávanie, oznamovanie a sledovanie plnenia národných rozpočtov a rozpočtu Únie a ich prínosu k dosahovaniu cieľov stanovených v ročnom prieskume rastu a odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

5.  víta zahrnutie primeraných zdrojov, ktoré sú v rozpočte na rok 2018 stanovené na podporu európskych orgánov dohľadu (ESA); zdôrazňuje, že ESA majú veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o posilňovanie jednotného uplatňovania práva Únie, lepšiu koordináciu vnútroštátnych orgánov a zabezpečenie finančnej stability, lepšie integrované finančné trhy, ako aj ochranu spotrebiteľov a konvergenciu v oblasti dohľadu; zdôrazňuje, že v záujme obozretného používania svojich rozpočtov sa ESA musia dôsledne držať svojich úloh a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil európsky zákonodarca;

6.  domnieva sa, že v rozpočte ESA stále existuje priestor na racionalizáciu; zdôrazňuje preto, že akýkoľvek možný nárast prostriedkov ESA by mali sprevádzať primerané racionalizačné opatrenia;

7.  navrhuje, aby sa rozpočtové a ľudské zdroje ESA prerozdeľovali interne so zreteľom na skutočnosť, že ich pracovné zaťaženie sa čoraz viac presúva z legislatívnej činnosti na konvergenciu a presadzovanie dohľadu; zdôrazňuje, že všetky tri agentúry budú musieť prideliť primerané zdroje na analýzu dôsledkov brexitu pre budúcnosť finančných trhov Únie;

8.  zdôrazňuje, že ESA by mali zabezpečiť, aby používané systémy IT boli účinné, jednoducho použiteľné, bezpečné a nákladovo efektívne; s cieľom dosiahnuť ďalšie zvýšenie účinnosti preto vyzýva na zváženie spoločnej administratívnej organizácie, ktorú by tvorilo spoločné IT oddelenie a spoločné oddelenie ľudských zdrojov;

9.  zdôrazňuje, že financovanie ESA by sa malo preskúmať; vyzýva Komisiu, aby v rámci budúceho preskúmania ESA predložila návrh, v ktorom sa preskúma možnosť vhodne a primerane nastavených poplatkov hradených účastníkmi trhu, ktorými by sa čiastočne nahradili príspevky vnútroštátnych orgánov bez toho, aby bola ohrozená nezávislosť ESA; nabáda Komisiu, aby návrh na preskúmanie ESA predložila čo najskôr;

10.  zdôrazňuje, že náklady na presťahovanie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) z Londýna by malo niesť Spojené kráľovstvo; poukazuje však na to, že Komisia by už mala pripraviť potrebné finančné prostriedky pre prípad, že by musela niesť súvisiace náklady;

11.  domnieva sa, že pri rozhodovaní o presunutí ESA by účinnosť mala byť rozhodujúcim kritériom; v súvislosti s nadchádzajúcim prieskumom ESA vyzýva Komisiu, aby preskúmala všetky možnosti vrátane takého štrukturálneho usporiadania ESA, ktoré by viedlo k vyššej účinnosti;

12.  poukazuje na to, že výrazná časť rozpočtov jednotlivých európskych orgánov dohľadu sa vynakladá na nájom kancelárskych priestorov; konštatuje, že medzi nájomným, ktoré platia jednotlivé európske orgány dohľadu, sú značné rozdiely; konštatuje, že výška nájomného v prípade EIOPA je 29 EUR/m2 za mesiac, zatiaľ čo v prípade ESMA to je 52,5 EUR/m2 za mesiac; upozorňuje, že pri rozhodovaní o premiestnení orgánu EBA by sa mali starostlivo zvážiť náklady na prenájom kancelárskych priestorov;

13.  zdôrazňuje, že v oblasti digitalizácie finančných služieb, najmä pokiaľ ide o technológiu distribuovaných záznamov o transakciách (DLT), je potrebné ďalšie zvyšovanie odborných znalostí, aby bolo možné reagovať na potenciálne výzvy, a preto jednoznačne podporuje pokračujúce financovanie osobitnej skupiny pre technológiu distribuovaných záznamov o transakciách; ďalej požaduje vývoj prípadov použitia tejto technológie na vládnej úrovni, aby sa zhodnotil jej inovačný potenciál;

14.  poukazuje na potrebu zabezpečiť primerané zdroje na podporu činnosti Únie s cieľom bojovať proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu, konkrétne prostredníctvom prípravnej akcie s názvom Budovanie kapacít, programový rozvoj a komunikácia v súvislosti s bojom proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, daňovým únikom a daňovým podvodom, v nadväznosti na pilotný projekt, ktorý sa začal v roku 2016;

15.  zastáva názor, že v rámci rozpočtu Únie na rok 2018 by sa malo vyčleniť viac zdrojov na uskutočnenie komplexného a nezaujatého hodnotenia rizika, ktoré predstavujú tretie krajiny z hľadiska ich strategických nedostatkov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to na základe kritérií vymedzených v článku 9 smernice (EÚ) 2015/849, a na zostavenie zoznamu vysokorizikových jurisdikcií;

16.  víta skutočnosť, že Eurostat je ochotný zlepšiť použiteľnosť svojich online údajov, a domnieva sa preto, že nie je potrebné opäť stanoviť rozpočtovú rezervu, ktorá bola schválená minulý rok; vyzýva Eurostat, aby v tomto ohľade splnil požiadavky stanovené v súvislosti s predĺžením Európskeho štatistického programu na obdobie 2018 – 2020;

17.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v reforme Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG), najmä pokiaľ ide o jej úlohu a povinnosti, čím by sa tiež zvýšil vplyv Únie pri stanovovaní medzinárodných účtovných štandardov;

18.  zdôrazňuje, že je dôležité podporiť Komisiu pri dokončení jej iniciatívy únie kapitálových trhov, ako aj zabezpečení vykonávania Akčného plánu pre finančné služby pre spotrebiteľov, čo bude prínosom pre spotrebiteľov, podnikateľov a investorov.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

4.9.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

37

9

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni.

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Eva Joly, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Margot Parker, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

37

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Esther de Lange, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Eva Joly, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

9

-

ECR

Ashley Fox

EFDD

Margot Parker

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis

4

0

ECR

Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

S&D

Neena Gill, Wajid Khan

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (31.8.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Deirdre Clune

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že udržateľný rast a investície sú kľúčovými faktormi pre vytváranie dôstojných pracovných miest vedúcich ku kvalitnému zamestnaniu a pre zvyšovanie prosperity pre všetkých; pripomína, že je potrebné, aby sa štrukturálne a investičné fondy účinnejšie orientovali na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, pričom by sa znížili nerovnosti a posilnila sociálna a územná konvergencia; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že rozpočet EÚ by mal finančne prispievať k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020 v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti;

2.  berie na vedomie celkové medziročné zvýšenie rozpočtových prostriedkov v okruhu 1 – Inteligentný a inkluzívny rast (+ 2,5 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a + 18,3 % v platobných rozpočtových prostriedkoch) podľa návrhu Komisie; berie tiež na vedomie proporčne vyššie zvýšenia v okruhu 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť (+ 2,4 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a + 25,7 % v platobných rozpočtových prostriedkoch);

3.  zdôrazňuje, že tieto dodatočné zdroje nesmú byť v rozpore so zásadou subsidiarity, vytláčať súkromné investície ani nahrádzať vnútroštátne opatrenia;

4.  je znepokojený navrhovaným znížením viazaných rozpočtových prostriedkov o 8,85 % v rámci kapitoly Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie;

5.  vyjadruje poľutovanie nad všetkými škrtmi v rámci kapitoly Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, ktoré vykonala Európska rada; v tejto súvislosti poukazuje na to, že zmeny, ktorými sa znižuje rozpočtové plánovanie zamerané na rozpočtové riadky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, sa musia zamietnuť a že je potrebné nájsť primeranú rovnováhu medzi viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami, aby tieto politiky mohli v plnej miere dosiahnuť svoj potenciál;

6.  zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2018 musí zohrať kľúčovú úlohu pri posilňovaní prínosu Únie k znižovaniu nerovností a vytváraniu rastu a pracovných miest v Únii so silným dôrazom na boj proti nezamestnanosti osôb, ktoré sú najvzdialenejšie od trhu práce, a na boj proti chudobe s osobitným zameraním na chudobu detí, preto opakuje svoju výzvu na úplné vykonávanie rozpočtových riadkov zameraných na zamestnanosť a sociálne záležitosti,

7.  pripomína, že v Európe existujú dva milióny podnikov sociálneho hospodárstva, ktoré zamestnávajú 14,5 milióna ľudí a ich cieľom je sociálny, spoločenský alebo environmentálny vplyv vo všeobecnom záujme; poukazuje na to, že prispievajú k politikám Únie v oblasti zamestnanosti, sociálnej súdržnosti, regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka, ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľa, poľnohospodárstva, rozvoja tretích krajín a sociálneho zabezpečenia; vyzýva Komisiu, aby vytvorila primerane financovaný európsky akčný plán, ktorým sa budú podporovať podniky sociálneho hospodárstva v Únii a bude sa stimulovať sociálna inovácia; pripomína, že sociálne podniky majú problém nájsť tie správne možnosti financovania, a to z dôvodu nedostatočného pochopenia ich fungovania a ich malej veľkosti; zdôrazňuje význam primeraného financovania prostredníctvom programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky, Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja;

8.  pripomína, že miera nezamestnanosti mladých ľudí v Únii je naďalej neprijateľne vysoká a že situácia nezamestnaných mladých ľudí, najmä v kategórii NEETS (t. j. ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy), je mimoriadne znepokojujúca; zdôrazňuje, že na riešenie tohto problému je nanajvýš dôležité zabezpečiť primerané a včasné financovanie systémov záruky pre mladých ľudí prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) a ESF; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa tieto nástroje včas a primerane financovali, a zdôrazňuje predovšetkým význam dohodnutých nových finančných prostriedkov vo výške 500 miliónov EUR vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na rok 2017; so znepokojením berie na vedomie aj vyhlásenie Dvora audítorov(1) o tom, že nie je možné uspokojiť všetky osoby v kategórii NEET iba zo zdrojov dostupných v rozpočte EÚ;

9.  pripomína najmä dôležitosť zabezpečenia finančných prostriedkov vo výške najmenej 700 miliónov EUR na YEI na roky 2018 – 2020, ako bolo dohodnuté v rámci revízie VFR v polovici trvania, ktoré sa majú rozdeliť medzi roky 2018, 2019 a 2020 do troch rovnakých splátok vo výške 233,33 milióna EUR, ako sa uvádza v návrhu rozpočtu na rok 2018; žiada tiež, aby boli pridelené dostatočné platobné rozpočtové prostriedky na zabezpečenie riadneho vykonávania YEI;

10.  pripomína, že EURES je dôležitým nástrojom na zvyšovanie mobility pracovnej sily a zároveň boj proti nezamestnanosti a nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v Únii; konštatuje však, že úroveň informovanosti o sieti EURES je stále veľmi nízka; zdôrazňuje, že na financovanie kampaní na zvyšovanie povedomia v Únii je dôležité riadne a včasné financovanie prostredníctvom programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie;

11.  zdôrazňuje význam primeraného financovania a dobrého rozpočtového hospodárenia programov v rámci viacročného finančného rámca 2014 – 2020, ktorých cieľom je riešenie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, ako je ESF, vrátane YEI, Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), jednotlivých osí programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD);

12.  opakuje najmä svoju výzvu, aby sa v rozpočte na rok 2018 zabezpečili primerané viazané rozpočtové prostriedky, a najmä platobné rozpočtové prostriedky, pre ESF, vzhľadom na to, že ESF vstupuje do obdobia intenzívneho vykonávania a počet žiadostí o platbu zo strany členských štátov vzrastie;

13.  víta zvýšenia navrhnuté pre EGF (každoročne + 2 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch maximálneho krytia dostupného pre tento fond) a FEAD (+ 1,9 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch); vyjadruje však znepokojenie nad znížením platobných rozpočtových prostriedkov navrhovaných pre FEAD (- 9,07 %) okrem zníženia podporných výdavkov;

14.  konštatuje, že sociálny dialóg je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie udržateľného rastu, zlepšenie pracovných podmienok, dosiahnutie konvergencie smerom nahor a vyváženie konkurencieschopnosti a spravodlivosti; vyjadruje preto poľutovanie nad škrtmi zo strany Európskej rady v súvislosti s rozpočtovými riadkami týkajúcimi sa priemyselných vzťahov a sociálneho dialógu a informácií, konzultácií a účasti zástupcov podnikov;

15.  konštatuje, že z prostriedkov vo výške 72,8 milióna EUR, ktoré navrhla Komisia pre Európsky zbor solidarity (rozpočtové prostriedky majú byť zahrnuté v rezerve dovtedy, kým zákonodarca neprijme základný akt), bude 2,5 milióna EUR bude v roku 2018 poskytnutých z osi Progress programu EaSI a 11,1 milióna EUR bude presunutých z ESF, a teda vyňatých z ostatných priorít v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia; nazdáva sa, že na financovanie ESC by namiesto toho mali byť použité všetky finančné prostriedky dostupné v rámci platného nariadenia o VFR;

16.  pripomína, že Parlament ako spoluzákonodarca programov EÚ a jedna z dvoch zložiek rozpočtového orgánu nesúhlasí s prerozdelením finančných prostriedkov z prioritných programov;

17.  víta skutočnosť, že sumu 18,4 milióna EUR, ktorá sa na zbor vyčlenila v roku 2018, tvoria nové finančné prostriedky; trvá však na tom, že financovanie ESC nesmie vyvíjať ďalší tlak a mať negatívny vplyv na existujúce programy zamerané na zamestnanosť, sociálnu inklúziu, vzdelávanie a aktívne občianstvo (ako sú programy Európa pre občanov a Erasmus+, program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie a projekty financované z ESF) a nenaruší fungovanie existujúcich úspešných programov alebo opatrení; vyjadruje preto obavu, že sa presúvajú zdroje z dôležitých programov, napr. ESF, Erasmus a Life;

18.  odmieta Radou navrhnuté zníženie financovania pre agentúru EU-OSHA a opätovne zdôrazňuje, že je dôležité tento navrhovaný škrt zamietnuť;

19.  žiada, aby bol cieľ zníženia počtu zamestnancov nadácie EUROFOUND na rok 2018 výnimočne odložený;

20.  opätovne pripomína, že pilotné projekty a prípravné akcie sú veľmi hodnotným nástrojom na začatie nových činností a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie a že niekoľko nápadov Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci sa v minulosti úspešne realizovalo ako pilotné projekty či prípravné akcie; podporuje úplné využitie rezerv, ktoré sú k dispozícii v rámci každej kapitoly; žiada, aby Komisia pravidelne poskytovala Parlamentu podrobné, aktuálne informácie o rôznych etapách realizácie pilotných projektov a prípravných akcií; vyzýva Komisiu, aby pri vykonávaní pilotných projektov a prípravných akcií dodržiavala ich obsah, ako ho odsúhlasili a schválili Parlament a Rada;

21.  konštatuje, že päť pilotných projektov získalo rating „A“ alebo „B“ a nabáda rozpočtový orgán, aby ich zahrnul do rozpočtu na rok 2018, a Komisiu, aby ich bezodkladne vykonala;

22.  pripomína, že rastúci výskyt chronických a autoimunitných ochorení v Únii predstavuje vážne ohrozenie systémov zdravotnej starostlivosti a trhu práce Únie; zdôrazňuje význam financovania výskumu, ako aj vypracovanie európskych akčných plánov na prevenciu a včasnú diagnostiku chronických a autoimunitných ochorení, a tiež v súvislosti s celoživotným zdravým starnutím už od detstva;

23.  pripomína, že počet ľudí odkázaných na starostlivosť sa zvyšuje; 80 % všetkých opatrovateľských činností vykonávajú neformálni opatrovatelia, väčšinou ženy, ktoré sa starajú o svojich príbuzných; zdôrazňuje, že mnohé z nich obmedzia alebo dokonca opustia svoje zamestnanie z dôvodu veľkého množstva povinností, ktoré majú ako opatrovateľky; zdôrazňuje, že na podporu neformálnych opatrovateľov je potrebné kontinuálne financovať európsku sieť opatrovateľov (EUROCARERS) a výmenu najlepších postupov v členských štátoch.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

30.8.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

41

8

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Deirdre Clune, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Anne Sander, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana, Theodoros Zagorakis, Flavio Zanonato

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

41

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Theodoros Zagorakis

Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Terry Reintke, Monika Vana, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

ENF

NI

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea, Tiziana Beghin

Vysvetlenie symbolov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/NewsItem.aspx?nid=8265


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (31.8.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že 19,5 % celkových záväzkov v návrhu rozpočtu na rok 2018 (NR 2018) súvisí s klímou, pričom na základe trendu v rozpočte Únie by tento podiel na súčasné obdobie VFR mal predstavovať iba 18,8 %; zdôrazňuje, že treba vyvinúť maximálne úsilie na dosiahnutie cieľa na úrovni 20 %;

2.  pripomína, že podľa Európskeho dvora audítorov existuje vážne riziko, že sa cieľ 20 % rozpočtu Únie pre oblasť klímy nedosiahne, pričom podľa údajov Komisie podiel finančných prostriedkov určených na opatrenia v oblasti klímy v období 2014 až 2016 dosiahol v priemere iba 17,6 %; zastáva spolu s Európskym dvorom audítorov názor, že miera financovania opatrení v oblasti zmeny klímy by sa mala zvýšiť na priemerne 22 % počas zostávajúcich rokov súčasného programovacieho obdobia, t. j. od roku 2017 do roku 2020, aby sa dosiahol celkový cieľ 20 % koncom roka 2020; pripomína, že v marci 2017 aj Rada ECOFIN vyzvala členské štáty, aby počas zostávajúceho obdobia súčasného VFR vynaložili vyššiu sumu z rozpočtu Únie na financovanie opatrení v oblasti klímy vzhľadom na dodatočné záväzky prijaté na konferencii COP 21 v Paríži;

3.  opakuje, že dosiahnutie cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 závisí od začleňovania aspektov klímy a efektívneho využívania zdrojov do všetkých politík Únie; rozpočet Únie musí takisto podporovať ciele Parížskej dohody;

4.  domnieva sa, že projekty financované zo zdrojov Únie vrátane EFSI by nemali mať negatívny vplyv na prechod na obehové, nízkouhlíkové hospodárstvo; je preto naliehavo potrebné dôkladne preskúmať rozpočet Únie s cieľom identifikovať výdavky, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie, ako aj vypracovať stratégiu na postupné zrušenie takýchto úverov a zaviazať sa k jej vykonaniu;

5.  konštatuje, že 8,2 % celkových záväzkov súvisí s odvrátením úpadku biodiverzity; požaduje pridelenie dostatočných zdrojov na ochranu biodiverzity;

6.  berie na vedomie zvýšenie záväzkov pre nástroj LIFE o 29,1 milióna EUR (+ 5,9 %); vyjadruje poľutovanie nad tým, že LIFE predstavuje iba 0,3 % NR na rok 2018;

7.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že Komisia zamýšľa prerozdeliť 2 milióny EUR z prostriedkov dostupných v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a 1,5 milióna EUR z prostriedkov dostupných v rámci programu LIFE na Európsky zbor solidarity; vyzýva Komisiu, aby zaistila, že toto prerozdelenie finančných prostriedkov z mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a z programu LIFE na Európsky zbor solidarity žiadnym spôsobom neobmedzí účinné fungovanie týchto programov, ani nepovedie k ohrozeniu či oneskoreniu rôznych opatrení a iniciatív plánovaných v súvislosti s civilnou ochranou a životným prostredím, ochranou biodiverzity a adaptáciou na zmenu klímy;

8.  vyjadruje znepokojenie nad znížením platieb pre LIFE o 13,1 %; varuje pred problémami, ktoré nedostatočné platby môžu vyvolať;

9.  berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 66,4 milióna (+ 2,9 %) a platby vo výške 55,9 milióna EUR (- 3,1 %) na zdravie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že to predstavuje len 0,04 % NR na rok 2018 a 1,5 % okruhu 3 (v záväzkoch);

10.  berie na vedomie navrhované záväzky vo výške 286,7 milióna (+ 11,9 %) a platby vo výške 248,4 milióna EUR (+ 5,9 %) na potraviny a krmivá; vyjadruje poľutovanie nad tým, že to predstavuje len 0,18 % NR na rok 2018 a 7 % okruhu 3 (v záväzkoch);

11.  berie na vedomie zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (33,2 milióna EUR, + 7,2 %), ktorý je základným kameňom solidarity Únie;

12.  dôrazne nesúhlasí so znížením počtu zamestnancov agentúr EEA (-3 miesta), ECHA (-2), ECDC (-2), EFSA (-4) a EMA (-5), ktoré vzhľadom na to, že úlohy a povinnosti týchto agentúr rastú, takmer neodvrátiteľne negatívne ovplyvní ich činnosť; požaduje, aby tieto agentúry dostali primerané ľudské a finančné zdroje; ďalej vyjadruje znepokojenie nad tým, že v prípade agentúr financovaných z poplatkov, ako je EMA, viedli škrty v počte v zamestnancov vykonané v nedávno minulých rokoch k zníženiu počtu pracovníkov, ktorí sa zaoberajú úlohami, ktoré sú v skutočnosti financované z poplatkov žiadateľov, a nie z rozpočtu Únie; takéto škrty sa uskutočnili bez toho, aby bola zohľadnená dodatočná pracovná záťaž v dôsledku rastúceho počtu žiadostí alebo zodpovedajúce zvýšenie príjmu z poplatkov uhrádzaných žiadateľmi za poskytované služby, čo mohlo umožniť zvýšenie počtu pracovníkov bez akéhokoľvek dosahu na rozpočet Únie;

13.  pripomína najmä, že agentúra EEA pomáha Únii prijímať informované rozhodnutia o zlepšovaní životného prostredia, začleňovaní environmentálnych hľadísk do hospodárskych politík a smerovaní k udržateľnosti a že v súvislosti s politikou Únie v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 Komisia predložila návrh novej činnosti agentúry EEA týkajúci sa riadenia energetickej únie bez akéhokoľvek zodpovedajúceho zvýšenia počtu pracovníkov v pláne pracovných miest;

14.  predovšetkým konštatuje, že agentúra EMA bude čeliť zvýšenému pracovnému zaťaženiu a ďalším rozpočtovým potrebám v roku 2018 v dôsledku rozhodnutia Spojeného kráľovstva o vystúpení z Únie; vyzýva Komisiu, aby v roku 2018 poskytla dodatočné personálne a rozpočtové zdroje s cieľom zabezpečiť, aby táto agentúra mohla aj naďalej účinne plniť svoje úlohy a takisto začať vykonávať všetky činnosti potrebné pri príprave jej premiestnenia v roku 2019; preto navrhuje, aby agentúra EMA mala v duchu riadneho finančného hospodárenia oprávnenie na zachovanie rozpočtovej rezervy s cieľom reagovať na nepredvídané náklady, ktoré môžu vzniknúť v roku 2018 alebo neskôr, napríklad v dôsledku nepriaznivých výkyvov výmenného kurzu;

15.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene realizovala pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA) a aby naďalej podporovala prebiehajúce a nové pilotné projekty;

16.  pripomína, že pilotné projekty a prípravné akcie by mali dostávať dostatok financií počas celého ich životného cyklu, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

31.8.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

51

11

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Stefano Maullu, Gesine Meissner, Joëlle Mélin, James Nicholson, Younous Omarjee, Marijana Petir, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Tibor Szanyi, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Bullock, Olle Ludvigsson

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

51

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Stefano Maullu, Marijana Petir, Stanislav Polčák, Ivica Tolić

S&D

Simona Bonafè, Paul Brannen, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

11

-

ECR

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, James Nicholson, Bolesław G. Piecha

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

1

0

EFDD

Piernicola Pedicini

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (10.10.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jerzy Buzek

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zamieta Radou navrhované zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov o 4,5 % a platobných rozpočtových prostriedkov o 1,4 % v rozpočtových riadkoch súvisiacich s priemyslom, výskumom a energetikou v okruhu 1a rozpočtu Únie na rok 2018 v porovnaní s návrhom Komisie; berie na vedomie zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 5,5 % a platobných rozpočtových prostriedkov o 5,3 % v rozpočtových riadkoch súvisiacich s priemyslom, výskumom a energetikou v rámci okruhu 1a rozpočtu Únie na rok 2018 v porovnaní s rokom 2017; víta zameranie rozpočtu na rok 2018, podľa návrhu Komisie, na úspech mladých generácií a vytváranie stabilných a vysokokvalitných pracovných miest; berie na vedomie, že podľa návrhu Komisie má byť miera podpory mladých výskumných pracovníkov ešte vyššia; v tejto súvislosti odmieta škrty Rady, pokiaľ ide o finančné prostriedky na podnikateľské programy, ktoré poskytuje EIT;

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad výraznými škrtmi Rady vo viazaných rozpočtových prostriedkov o 0,5 miliardy EUR a v platobných rozpočtových prostriedkov o 120 miliónov EUR v spoločnom strategickom rámci pre výskum a inováciu, čo bude mať veľmi negatívny vplyv na program Horizont 2020; konštatuje, že tieto škrty sa navrhujú napriek tomu, že chýbajú investície do výskumu a vývoja vo výške približne 150 miliárd EUR ročne; chce preto úplne zrušiť škrty, ktoré navrhuje Rada; je znepokojený tým, že nedostatočné financovanie programu Horizont 2020 viedlo k nízkej miere úspešnosti žiadostí; vyzýva Komisiu, aby rešpektovala rozdelenie rozpočtu programu Horizont 2020, ako sa uvádza v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1291/2013;

3.  požaduje obnovenie pôvodného ročného profilu rozpočtových riadkov programu Horizont 2020 a NPE, v ktorých došlo k škrtom z dôvodu potreby financovania záručného fondu EFSI, a to aj využitím všetkých dostupných finančných prostriedkov v rámci platného nariadenia o VFR; pripomína, že počas rokovaní o EFSI Parlament vyzval na čo najväčšie zníženie negatívneho vplyvu na tieto dva programy; je znepokojený tým, že navrhnuté predĺženie EFSI môže opäť oslabiť programy Horizont 2020 a NPE;

4.  pripomína, že ciele energetickej únie a európske ciele v oblasti klímy patria medzi hlavné súčasné legislatívne priority; vyzýva Komisiu, aby poskytla potrebné finančné prostriedky na investície v tejto oblasti; domnieva sa, že by sa mali zabezpečiť potrebné finančné prostriedky na časť Nástroja na prepájanie Európy o energetike (NPE – Energetika), v záujme prehĺbenia integrovaného energetického trhu Únie, a je znepokojený škrtmi, ktoré navrhuje Rada v záväzkoch aj platbách NPE – Energetika;

5.  zdôrazňuje, že ak sa má dosiahnuť podpora digitálnej integrácie hospodárstva Únie, verejného sektora a občanov Únie, musia sa splniť ciele jednotného digitálneho trhu, pričom v tejto súvislosti sú dôležité legislatívne iniciatívy, ako je WIFI4EU; vyzýva Komisiu, aby na príslušné rozpočtové riadky vyčlenila dostatočné finančné prostriedky a aby zachovala svoje investičné záväzky pre program WiFi4EU na obdobie 2017 až 2020;

6.  trvá na tom, že Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) sa musia poskytnúť dostatočné finančné a ľudské zdroje, aby si mohla plniť úlohy súvisiace s rozšírením jej mandátu; konštatuje tiež, že finančné zdroje a počet dodatočných pracovných miest pre Agentúru pre európsky GNSS, ktorá má plniť svoj mandát a podporovať riadne a efektívne budúce riadenie systému Galileo, ako aj pre Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť a Európsky inovačný a technologický inštitút, sú aj naďalej nedostatočné na plnenie nových úloh, ktorými boli poverené podľa právnych predpisov Únie;

7.  uvedomuje si veľký význam rozpočtových riadkov pre Spoločenské výzvy a konkrétnejšie rozpočtového riadku na zlepšenie celoživotného zdravia a blahobytu z hľadiska zvyšovania životnej úrovne v Únii; nabáda Komisiu, aby na tieto účely zachovala dostatočné finančné prostriedky, a vyjadruje poľutovanie nad škrtmi, ktoré navrhuje Rada;

8.  zdôrazňuje, že MSP sú dôležitou súčasťou hospodárstva Únie, pretože poskytujú veľký počet pracovných miest v Únii, a považuje za potrebné vytvoriť podnikateľské prostredie priaznivé pre MSP a podporovať klastre a siete MSP; víta skutočnosť, že súčasťou návrhu Komisie je zvýšenie finančných prostriedkov na nástroj pre MSP a pokračovanie EFSI; berie však s veľkým znepokojením na vedomie škrty Komisie v programe COSME a škrty Rady v nástroji pre MSP, ktoré európskym podnikom vysielajú rozporuplný signál;

9.  berie na vedomie prípravnú akciu na obranu; zdôrazňuje však, že na takúto činnosť by mali byť poskytnuté nové zdroje vzhľadom na jej významný vplyv na rozpočet Únie; zdôrazňuje, že na okno výskumu je potrebné vyčleniť dodatočné finančné prostriedky v rámci VFR na obdobie po roku 2020; je znepokojený prednostným poskytnutím finančných prostriedkov v NPE - Energetika, aby boli prostriedky v rokoch 2019 – 2020 k dispozícii napríklad na obranu EÚ;

10.  berie na vedomie zvýšenie prostriedkov na programy pomoci pri vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky; uznáva potrebu finančnej pomoci pri vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky, vyjadruje však poľutovanie nad oneskoreniami v programoch; žiada Komisiu, aby vzhľadom na tieto oneskorenia pristúpila k rozumnému zvýšeniu prostriedkov založenému na náležitej analýze;

11.  zdôrazňuje, že ak si Únia nedokáže splniť svoje právne a politické záväzky, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, vážne to oslabí jej dôveryhodnosť a bude to mať negatívny vplyv na dôveru v schopnosť inštitúcií Únie plniť si svoju úlohu.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

2.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

46

7

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Claudia Schmidt

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

46

+

ALDE

Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Christelle Lechevalier, Nicolas Bay

Verts/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

7

0

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (20.7.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Daniel Dalton

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poznamenáva, že zodpovednosť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) v rámci rozpočtového postupu zahŕňa rozpočtové riadky v hlavách 2 (vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP), 14 (dane a colná únia) a 33 (spravodlivosť a ochrana spotrebiteľa);

2.  domnieva sa, že dobre fungujúci, vysoko integrovaný a jednotný vnútorný trh so spravodlivými podmienkami pre spotrebiteľov a MSP je základným kameňom pre silnejšiu konkurencieschopnosť Únie, a zdôrazňuje, že prechod na digitálnu éru treba zohľadniť prostredníctvom primeraných pridelených rozpočtových prostriedkov, najmä pre MSP;

3.  vyjadruje presvedčenie, že spotrebiteľská politika je jednou z hlavných horizontálnych priorít Únie, čo by sa malo zohľadniť aj v rozpočte pre túto oblasť politiky; žiada Komisiu, aby urobila všetko, čo je v jej silách, pre zvýšenie vzdelanosti a povedomia v oblasti spotrebiteľskej politiky, ako aj bezpečnosti výrobkov a dohľadu nad trhom, najmä v oblasti digitálneho jednotného trhu a pre začlenenie záujmov spotrebiteľov v rámci všetkých politík Únie;

4.  víta skutočnosť, že v rámci rozpočtového postupu na rok 2018 sa hlavné priority výboru IMCO v oblastiach ako colná únia, ochrana spotrebiteľa, konkurencieschopnosť a vnútorný trh s tovarom a službami zohľadnili prostredníctvom primeraných rozpočtových prostriedkov, pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky;

5.  poznamenáva, že platobné rozpočtové prostriedky pre rozpočtové riadky výboru IMCO sa vo všeobecnosti znižujú o 15 %, a očakáva, že toto zníženie zodpovedá len primeranému plánovaniu rozvrhu platieb v súvislosti s platnými zmluvami zo strany Komisie a že existujúce rozpočtové prostriedky budú stačiť na uskutočnenie všetkých platieb v roku 2018;

6.  víta rozpočtové prostriedky na konkurencieschopnosť podnikov a MSP, keďže je to jedna z priorít v súvislosti s podporou podnikania a posilnením udržateľného rastu a vytvárania pracovných miest; zdôrazňuje potrebu účinného financovania inovácií, rozšírenia, internacionalizácie a prístupu na trhy tretích krajín s cieľom zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť podnikov Únie;

7.  víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom riadku 02 02 01 Podpora podnikania a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov z Únie a ich prístupu na trhy, vyjadruje však znepokojenie nad znížením platobných rozpočtových prostriedkov v tomto rozpočtovom riadku, keďže MSP stále narážajú na problémy v týchto oblastiach reálnej ekonomiky; zdôrazňuje, že dostatočná finančná podpora pre mikropodniky, podnikateľov a MSP by mala byť kľúčovou prioritou Únie; zdôrazňuje, že zabezpečenie dobrého prístupu k financiám má zásadný význam, pokiaľ ide o zachovanie konkurencieschopnosti MSP a poskytnutie pomoci týmto podnikom pri prekonaní výziev súvisiacich s prístupom na vnútorný trh, ako aj na svetový trh;

8.  víta pridelenie prostriedkov na modernizáciu colnej únie, ktorá podporuje vykonávanie Colného kódexu Únie a rozvoj elektronických colných systémov, keďže to predstavuje jednu z prioritných oblastí v záujme lepšieho fungovania vnútorného trhu; zdôrazňuje, že úplné a jednotné vykonávanie Colného kódexu Únie zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska ochrany občanov a finančných záujmov Únie, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dodržali termín 31. december 2020 v súvislosti s prechodnými opatreniami stanovenými v článku 278 Colného kódexu Únie, aby sa zabezpečilo plné vykonávanie kódexu;

9.  víta pridelené rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku 33 04 01 Ochrana záujmov spotrebiteľov a zlepšovanie ich bezpečnosti a informovanosti, lebo spotrebiteľská politika je jednou z hlavných politík Únie;

10.  požaduje financovanie všetkých pilotných projektov, a najmä nových pilotných projektov „Digitálne zručnosti pre začínajúce podniky v EÚ“ s cieľom prispieť k inovácii a cezhraničnému obchodu a „Posudzovanie údajných rozdielov v kvalite výrobkov predávaných na jednotnom trhu“ s cieľom reagovať na obavy spotrebiteľov týkajúce sa možných rozdielov, pokiaľ ide o kvalitu výrobkov rovnakej značky s rovnakým balením na vnútornom trhu a zároveň požaduje predĺženie pilotného projektu „Iniciatíva zameraná na budovanie algoritmickej informovanosti“ s cieľom poskytnúť rad cielených hĺbkových prototypov prístupov a politických riešení, vďaka ktorým sa dá vhodne čeliť komplexnosti výziev, ktoré vznikajú v súvislosti s algoritmickým rozhodovaním tak v blízkej budúcnosti, ako aj v dlhodobom meradle.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

13.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Dariusz Rosati, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, David Coburn, Jan Huitema, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Marco Zanni

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Jan Huitema, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Ildikó Gáll-Pelcz, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

VERT/ALE

Jan Philipp Albrecht, Pascal Durand

4

-

EFDD

David Coburn, Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski, Marco Zanni

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (31.8.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Evžen Tošenovský

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že rozpočtové prostriedky vyčlenené na dopravu a cestovný ruch by mali zodpovedať významu a prínosu týchto sektorov k hospodárskemu rastu, udržateľnému rozvoju, záujmom používateľov a existencii kvalitnej zamestnanosti v Únii; vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie nad tým, že Rada znížila rozpočtové riadky týkajúce sa sektoru dopravy v okruhu 1a a požaduje ich obnovenie na pôvodnú úroveň;

2.  opäť zdôrazňuje význam Nástroja na prepájanie Európy (NPE) ako nástroja financovania na dokončenie siete TEN-T a na dosiahnutie jednotného európskeho dopravného priestoru; zdôrazňuje, že rozpočtovým škrtom NPE prijatým v minulosti z dôvodu financovania Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) by sa malo v budúcnosti predísť; vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebolo možné dosiahnuť úplné vrátenie finančných prostriedkov NPE; vyzýva Komisiu, aby predložila nové iniciatívy a finančné pravidlá pre kombinácie grantov z NPE –Doprava a EFSI;

3.  domnieva sa, že NPE je pre optimalizáciu dopravných sietí v celej Únii, prepojenie a/alebo modernizáciu nových a existujúcich dopravných infraštruktúr a zabezpečenie interoperability dopravných služieb kľúčovým nástrojom s významnou pridanou hodnotou Únie; domnieva sa, že by sa mali zabezpečiť potrebné finančné prostriedky s cieľom dosiahnuť prvoradý cieľ NPE – Doprava so zameraním na základnú sieť; zdôrazňuje potrebu zlepšenia koordinácie medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť súlad cezhraničných projektov ako súčasť základnej železničnej, leteckej a cestnej infraštruktúry; zdôrazňuje aj význam financovania osobitných plánov modernizácie infraštruktúry, ktorá je najviac náchylná na poškodenie, ako sú mosty a podjazdy; zdôrazňuje význam investovania do regionálnych letísk ako katalyzátora obchodnej efektivity a produktivity a regionálneho hospodárskeho vývoja;

4.  zdôrazňuje potrebu ďalej podporovať projekty vysokorýchlostnej železnice spájajúce západné a východné časti Európy; opätovne zdôrazňuje, že je dôležité dobudovať chýbajúce časti prerušených regionálnych cezhraničných železničných spojení a modernizovať a udržiavať existujúcu dopravnú infraštruktúru, ktorá by umožnila lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a/alebo tretími krajinami, napríklad vytvorenie čiernomorského makroregiónu; víta prístup Komisie spolufinancovať obnovenie regionálnych cezhraničných železničných spojení, ktoré boli demontované alebo sa prestali využívať, pripomína, že optimalizácia infraštruktúry má zásadný význam pre rozvoj „zaostávajúcich regiónov“ Únie, a žiada Komisiu, aby vytvorila osobitné rozpočtové nástroje na jej podporu; nabáda členské štáty, cezhraničné regióny a Komisiu, aby tieto projekty iniciované zdola ešte viac podporili;

5.  domnieva sa, že vzhľadom na nedávne iniciatívy Komisie a Európskej investičnej banky (EIB) uprednostniť úvery a nové finančné nástroje je dôležité poskytnúť dostatočné zdroje na granty, keďže granty sú aj naďalej nevyhnutným nástrojom financovania v odvetví dopravy, najmä pokiaľ ide o infraštruktúru a ďalšie projekty, predovšetkým tie, v ktorých sa predpokladá absencia súkromných investícií; pripomína, že v záujme dosiahnutia cieľov programu TEN-T je mimoriadne dôležité, aby vysoko technologické projekty, ako napríklad Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS), získali primerané zdroje, a to aj využitím príležitostí na uzavretie verejno-súkromných partnerstiev prostredníctvom programu EFSI s cieľom zabezpečiť potrebné prostriedky počas celého obdobia, ktoré zostáva do konca súčasného viacročného finančného rámca (VFR); zdôrazňuje však význam synergického účinku rôznych zdrojov financovania, ako napríklad NPE, EFSI a EŠIF, s cieľom maximalizovať dosah finančných prostriedkov Únie;

6.  žiada Komisiu, aby predložila správu o čerpaní a úrovni využívania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na projekty infraštruktúry, a uviedla, z ktorých z nich sa financuje rozvoj základnej siete, koridorov a komplexnej siete; požaduje, aby Komisia predkladala Parlamentu a Rade ročné prehľady všetkých konkrétnych projektov v oblasti dopravy a cestovného ruchu spolufinancovaných Úniou vrátane podrobných informácií o príslušných sumách; vyzýva ďalej Komisiu, aby v súvislosti s nedávno zverejneným balíkom opatrení v oblasti mobility predložila prehľad existujúcich a plánovaných bezpečných a zabezpečených parkovísk pre vodičov nákladných vozidiel; žiada Komisiu, aby predložila odhad nákladov na modernizáciu existujúcich a vybudovanie nových bezpečných a zabezpečených parkovísk a aby preskúmala možné systémy financovania na európskej úrovni;

7.  zdôrazňuje význam cieľov v oblasti dopravy v rámci boja proti zmene klímy stanovených na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP 21); zdôrazňuje, že by mali byť k dispozícii finančné prostriedky na zabezpečenie modálneho prechodu od cestnej dopravy k udržateľným spôsobom dopravy (železničnej, vodnej a vnútrozemskej vodnej doprave) a na optimalizáciu multimodálnych prepojení a prechod k digitálnym dopravným službám; opätovne zdôrazňuje význam posilnenia hospodárstva v oblasti nízkouhlíkovej dopravy rozvojom koridorov nákladnej železničnej dopravy, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou presunu nákladnej dopravy z ciest na železnicu a zlepšenia udržateľnosti železníc; domnieva sa, že by sa mal zaviesť Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) s cieľom maximalizovať prínos pre interoperabilitu v jednotnom európskom železničnom priestore; nabáda členské štáty, aby investovali do inteligentnej, udržateľnej, integrovanej verejnej dopravy; odporúča zároveň venovať pozornosť znižovaniu hlučnosti dopravy, aby občania mohli žiť v životnom prostredí vysokej kvality; nabáda Komisiu na financovanie a podporu projektov, ktoré rozvíjajú a skvalitňujú riečnu dopravu, ako je bagrovanie a vyčistenie rieky Dunaj.

8.  vyzdvihuje mimoriadne dôležitú úlohu európskych globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) – programov Galileo a EGNOS – pre dopravný systém, najmä pre ochranu, bezpečnosť, a to aj v leteckej, cestnej, železničnej a námornej doprave, a rozvoj a využívanie multimodálnych a autonómnych dopravných systémov; opätovne pripomína význam dostatočnej finančnej podpory primárnych a nadväzujúcich aplikácií v rámci rozpočtu na európske programy GNSS a Horizont 2020; vyjadruje poľutovanie nad znížením prostriedkov o 9,6 % pre európsky GNSS – Galileo a EGNOS; naliehavo vyzýva na obnovenie rozpočtových riadkov vyčlenených na európske vesmírne programy, ktoré by sa mali znížiť o ďalších 5 %, na základnú úroveň a pokračovanie adekvátneho financovania vesmírnych programov, ktorých náklady by sa nemali podhodnocovať;

9.  vyzýva Komisiu, aby zaistila financovanie vývoja a poskytovanie infraštruktúry a služieb v oblasti globálnej satelitnej rádiovej navigácie pre infraštruktúru Galileo a EGNOS; opätovne zdôrazňuje význam vyčlenenia dostatočných finančných prostriedkov na Galileo a EGNOS na rok 2018 s cieľom čo najskôr zabezpečiť nepretržite fungujúce služby GNSS pre inteligentné cesty a prepojené vozidlá, ako aj inteligentné riadenie flotíl, nákladu a dopravy – napríklad manažment letovej prevádzky (ATM), Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) a eCall; domnieva sa, že by sa malo zaistiť potrebné financovanie pre EGNOS s cieľom prioritne umožniť rozšírenie jeho pokrytia na juhovýchodnú a východnú Európu a ďalej na Afriku a Blízky východ a získať potrebné stanice na meranie vzdialenosti a kontrolu integrity (RIMS) služby EGNOS a zapojiť ich do systému;

10.  zdôrazňuje kľúčové úlohy Agentúry pre európsky GNSS (GSA) v súvislosti s programami Galileo a EGNOS a uznáva prínos GSA ku konkurencieschopnosti a technologickému novátorstvu Únie; vyjadruje znepokojenie nad tým, že GSA boli na vykonávanie mandátu pridelené nedostatočné zdroje, a domnieva sa, že je potrebné, aby GSA mala primerané personálne obsadenie vrátane vysoko špecializovaných odborníkov, aby sa zabezpečilo hladké fungovanie a využívanie európskych programov v oblasti GNSS; zdôrazňuje ďalej významný prínos Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) ako certifikačného orgánu pre poskytovanie služby EGNOS, ako aj v rámci prípravných opatrení potrebných na dohľad nad fungovaním programu Galileo;

11.  zdôrazňuje význam európskych dopravných agentúr pre dobré fungovanie európskeho dopravného priestoru; domnieva sa, že by sa im mali prideliť primerané rozpočtové zdroje so zreteľom na nedávne alebo predpokladané zmeny v ich činnosti;

12.  zdôrazňuje, že je dôležité účinne a definitívne vyriešiť otázku migračných tokov prichádzajúcich od mora aj po súši; vyjadruje nádej, že Európska námorná bezpečnostná agentúra, Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Frontex dostanú k dispozícii primerané finančné prostriedky na hliadkovanie na vonkajších hraniciach Únie

13.  upozorňuje na problémy bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany letectva a význam Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o hrozby spojené s kybernetickou bezpečnosťou a kozmickým počasím, ako aj v oblasti bezpečnosti cestujúcich lietajúcich vo vzdušnom priestore mimo Únie; zdôrazňuje význam pridelenia primeraných finančných prostriedkov agentúre EASA s cieľom zabezpečiť úspešné prevzatie nových úloh, ako sa stanovuje v návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008(1);

14.  opätovne zdôrazňuje, že agentúra EASA už v zmysle medziinštitucionálnej dohody v priebehu piatich rokov znížila počet pracovných miest o 5 %; domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty navrhované Radou by mohli ohroziť riadne fungovanie agentúry EASA a brániť jej v plnení úloh, ktoré jej už boli pridelené, a úloh, ktorými ju poverí zákonodárny orgán; zdôrazňuje ďalej, že nové pracovné miesta EASA potrebné na plnenie dodatočných úloh v dôsledku nového politického vývoja a nových právnych predpisov sa musia započítavať mimo akýchkoľvek cieľov znižovania;

15.  zdôrazňuje, že na pracovné miesta v agentúre EASA (vrátane príslušných dôchodkov), ktoré sú plne financované z odvetvia, a preto nemajú žiadny vplyv na rozpočet Únie, by sa nemalo vzťahovať žiadne znižovanie počtu zamestnancov podľa medziinštitucionálnej dohody;

16.  zdôrazňuje, že agentúra EASA by mala mať sama právomoc zvýšiť v priebehu rozpočtového roka počet pracovných miest plne financovaných odvetvím podľa výkyvov pracovnej záťaže, napríklad podľa dopytu odvetvia; zdôrazňuje, že s týmto cieľom by rozpočtový orgán mal okrem počtu miest financovaných z poplatkov a platieb, ktoré už boli schválené prijatím rozpočtu agentúry EASA, uviesť aj percentuálny počet dodatočných pracovných miest (v rámci stropu vo výške 10 %) , ktoré by mohla na návrh agentúry EASA povoliť jej správna rada s cieľom reagovať na nepredvídaný vývoj dopytu na trhu; okrem toho zdôrazňuje, že rozhodnutie správnej rady by malo vychádzať zo zdokumentovaného  hodnotenia neočakávaného pracovného zaťaženia a z kritérií účinnosti;

17.  zdôrazňuje význam iniciatívy Horizont 2020 pre realizáciu a podporu projektov týkajúcich sa výskumu a inovácií v oblasti inteligentnej logistiky dopravy a riadenia mobility vrátane autonómneho riadenia vozidiel a verejnej a spoločnej mobility, ako aj bezpečnosti dopravy; vyjadruje poľutovanie nad znížením financovania iniciatívy Horizont 2020 v oblasti výskumu a inovácií pre dopravu; domnieva sa, že zavedenie bezpečnej a bezproblémovej inteligentnej integrovanej dopravy predstavuje významnú pridanú hodnotu Úniu pre zlepšenie európskeho dopravného systému; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť príspevok iniciatívy Horizont 2020 a NPE, ako aj ďalších príslušných zdrojov financovania Únie na projekty ochrany, bezpečnosti, inovácie a digitalizácie v oblasti letectva, a to v úzkej spolupráci s agentúrou EASE pri ich obstarávaní a vykonávaní;

18.  opätovne zdôrazňuje význam zabezpečenia primeraného financovania pre spoločné podniky, okrem iného SESAR, SHIFT2RAIL a Čisté nebo; domnieva sa, že spoločný podnik SHIFT2RAIL by mal uprednostniť projekty v oblasti interoperability a maximalizovať prínosy pre interoperabilitu v jednotnom európskom železničnom priestore; považuje za dôležité vyčleniť finančné prostriedky, ktoré umožnia vykonávať údržbu infraštruktúry a plniť kritériá kvality, s cieľom zaručiť vyššiu úroveň ochrany a bezpečnosti spotrebiteľa;

19.  zdôrazňuje potrebu náležitého financovania komponentov systému SESAR s cieľom zabezpečiť zavedenie funkcií manažmentu letovej prevádzky (ATM), ktoré sa považujú za nevyhnutné na zlepšenie fungovania systému ATM Únie;

20.  vyzýva Komisiu, aby predložila výsledky úspešných pilotných projektov a prípravných akcií financovaných v predchádzajúcich rokoch zo všeobecného rozpočtu Únie; žiada najmä Komisiu, aby prezentovala aktuálny stav pilotného projektu zameraného na vyčistenie vesmírneho priestoru odstraňovaním predmetov z obežnej dráhy a využívaním inovatívnych materiálov na kozmické zariadenia, s cieľom zvýšiť účinnosť budúcej spoločnej technologickej iniciatívy pre kozmický sektor;

21.  nabáda Komisiu, aby naďalej uprednostňovala financovanie riešení v oblasti bezpečnosti a ochrany pre všetky spôsoby dopravy, ktoré majú vplyv na toky cestujúcich; nabáda Komisiu, aby sa zamerala na bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci, cyklisti a motocyklisti; povzbudzuje Komisiu, aby podporovala iniciatívy, ktoré môžu zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a prispieť tým k dosiahnutiu strategického cieľa obmedziť do roku 2020 počet úmrtí na európskych cestách o polovicu a znížiť počet vážnych zranení; vyzýva Komisiu, aby vzala na vedomie značné rozdiely v kvalite infraštruktúry medzi tzv. zaostávajúcimi regiónmi a zvyškom Európy, a žiada ju, aby zvýšila investície do týchto regiónov;

22.  zdôrazňuje význam podpory trvalo udržateľného cestovného ruchu a zároveň ochrany jeho zdrojov v rámci prírodného, kultúrneho, historického a priemyselného dedičstva; zdôrazňuje význam prechodu na trvalo udržateľný cestovný ruch, ktorý si vyžaduje lepšiu koordináciu medzi projektmi v oblasti cestovného ruchu a infraštruktúry; zdôrazňuje, že podpora siete EuroVelo v kombinácii so železničnou sieťou TEN-T prináša zaujímavé environmentálne a ekonomické výhody, a to najmä pre malé a stredné podniky (MSP); zdôrazňuje, že pre MSP v odvetviach dopravy a cestovného ruchu je ťažké prispôsobiť sa digitálnej transformácii a potrebujú podporu; žiada zvýšiť rozpočtové prostriedky pre odvetvie cestovného ruchu a najmä pre MSP a ich digitalizáciu; domnieva sa, že by sa mali vyčleniť finančné prostriedky pre horské, vidiecke, pobrežné, ostrovné a vzdialené regióny s cieľom ďalej rozvíjať cestovný ruch v týchto oblastiach;

23.  vyjadruje presvedčenie, že by sa mal ďalej rozvíjať bezbariérový prístup k službám cestovného ruchu pre osoby so zníženou pohyblivosťou; vyzýva Komisiu, aby podporovala rôzne možnosti v oblasti finančných opatrení s cieľom zabezpečiť prístupnosť dopravných služieb, dopravných prostriedkov, infraštruktúry a uzlov intermodálnej dopravy, ako aj ďalšie opatrenia na zlepšenie prístupnosti dopravy osobám so zdravotným postihnutím;

24.  víta novú iniciatívu InterRail a domnieva sa, že by mohla mladšej generácii umožniť využiť slobodu pohybu spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, a žiada, aby bol tento projekt, rovnako ako iné projekty v oblasti cestovného ruchu, zapísaný do priameho a osobitného rozpočtového riadku, ktorý je nezávislý od okruhu 1a a týka sa sektoru dopravy a iných sektorov dôležitých pre konkurencieschopnosť a rast Únie; opätovne zdôrazňuje svoju predchádzajúcu výzvu, aby Komisia v tejto súvislosti predložila príslušné návrhy;

25.  nabáda Komisiu na podporu revitalizácie pohodlných európskych nočných vlakov ako udržateľnej alternatívy k letom na krátke vzdialenosti a cestovaniu autom na dlhé vzdialenosti;

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

31.8.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

39

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Franck Proust, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

 

S&D

Verts/ALE

Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Matt Carthy, Kateřina Konečná

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber,Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp.

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi.

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor.

1

-

EFDD

Peter Lundgren

2

0

ECR

EFDD

Jacqueline Foster

Daniela Aiuto

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

  COM(2015)0613.


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (8.9.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Iskra Mihaylova

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje význam politiky súdržnosti ako hlavnej politiky Únie v oblasti verejných investícií, ktorá je založená na solidarite a zameraná na plnenie cieľa vyplývajúceho zo zmluvy a spočívajúceho v znižovaní hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov vo všetkých európskych regiónoch a medzi nimi; uznáva obrovský prínos rozpočtu Únie ako kľúčového nástroja, ktorý poskytuje zdroje na dosiahnutie priorít a cieľov politiky súdržnosti a pripomína, že by mal finančne prispievať k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020; v tejto súvislosti zdôrazňuje úlohu politiky súdržnosti pri vytváraní rastu a pracovných miest v celej Únii, ako aj pri dosahovaní kľúčových cieľov a priorít Únie vrátane cieľov v oblasti klímy a energetiky a sociálnych cieľov, a potrebu zachovania, posilnenia a zjednodušenia politiky súdržnosti, aby Únia znovu smerovala k zbližovaniu a ďalšej integrácii; vyjadruje tiež pochopenie pre potrebu zvýšenia výdavkov na zaručenie bezpečnosti, ktorá je predpokladom dosiahnutia cieľov politiky súdržnosti a ostatných politík Únie;

2.  konštatuje, že v prvých rokoch obdobia 2014 – 2020 sa politika súdržnosti vyznačovala nedostatočným čerpaním prostriedkov v dôsledku určitých oneskorení a že do 30. júna 2017 boli podľa údajov poskytnutých Generálnym riaditeľstvom Komisie pre rozpočet realizované akumulované platby vo výške len 60 miliárd EUR za všetky Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) s priemernou mierou akumulovaných platieb 23,72 % (a 19,76 % v menej rozvinutých regiónoch); poukazuje na neprijateľné oneskorenia pri vykonávaní existujúcich programov, ktoré až do súčasnosti znižujú ich účinnosť a vytvárajú tlak na riadiace orgány a príjemcov, čím sa zvyšuje riziko chýb a nedostatočnej výkonnosti; naliehavo preto vyzýva všetky zainteresované strany zúčastňujúce sa na tomto procese, aby posilnili svoju spoluprácu s cieľom riešiť oneskorenia vo vykonávaní aktuálnych programov; žiada Komisiu, aby členským štátom poskytovala neustále pokyny na riešenie oneskorenia pri menovaní príslušných riadiacich, certifikačných a audítorských orgánov s cieľom ukončiť ich menovanie čo najskôr a aktívne spolupracovať v záujme toho, aby sa urýchlilo vykonávanie a predišlo automatickému rušeniu viazanosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v období 2014 až 2020 spolupracovali na monitorovaní vykonávania programov v reálnom čase a zabezpečili, že platby budú aj naďalej v súlade s povolenými viazanými rozpočtovými prostriedkami, aby sa predišlo hromadeniu nezaplatených faktúr; okrem toho naliehavo vyzýva členské štáty, aby v plnej miere využívali dostupné nástroje plánovania v súčasnom finančnom období a aby aj naďalej zaisťovali bezproblémové plnenie operačných programov;

3.  pripomína Komisii, aby pokračovala s pracovnou skupinou zriadenou v roku 2014 za obdobie 2007 – 2013 s cieľom podporiť a urýchliť vykonávanie programov na obdobie 2014 – 2020;

4.  uznáva úsilie Komisie postupne vybaviť nahromadené žiadosti o platbu; vyjadruje znepokojenie nad nízkym počtom predložených žiadostí o platbu v súvislosti s programami na roky 2014 – 2020, čo by mohlo spôsobiť opätovné nahromadenie neuhradených platieb; v tejto súvislosti naliehavo žiada Komisiu, aby pamätala na to, že vzniknuté nahromadené žiadosti o platby môžu spôsobiť ďalšie oneskorenia; víta prognózu platieb do roku 2020, ktorá je výsledkom revízie viacročného finančného rámca v polovici obdobia, a vyzýva na jej pravidelnú, každoročnú aktualizáciu; zdôrazňuje potrebu znížiť rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prognózy skutočného čerpania zavedením štandardizovaného IT systému na vypracúvanie prognóz;

5.  berie na vedomie 25,7 % zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v okruhu 1b v návrhu rozpočtu na rok 2018, ako aj 2,4 % zvýšenie celkových viazaných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s rozpočtom na rok 2017; má pochybnosti o tom, či tieto sumy budú postačovať na úhradu platieb v tomto okruhu vzhľadom na skutočnosť, že miera výberu operácií napreduje a vykonávanie podľa očakávaní dosiahne riadnu úroveň v roku 2018; zdôrazňuje, že je potrebné, aby boli v rozpočte Únie k dispozícii primerané rozpočtové prostriedky na úhradu platieb v rámci politiky súdržnosti s cieľom potvrdiť, že Únia je schopná plniť svoje záväzky, a posilniť jej dôveryhodnosť;

6.  požaduje väčší synergický účinok medzi programami európskych štrukturálnych a investičných fondov a ostatnými programami Únie; domnieva sa, že granty by mali ostať základom financovania politiky súdržnosti; upozorňuje, že finančné nástroje môžu dopĺňať granty, ale mali by sa používať len vtedy, keď sa skutočne preukáže ich pridaná hodnota na základe ex-ante hodnotení analyzujúcich nielen ich pákový účinok, ale aj ich prínos k zásadám a cieľom politík; nazdáva sa, že kombinácia nástrojov financovania by sa mala zodpovedajúcim spôsobom monitorovať so zameraním na dosiahnuté výsledky a ciele; nazdáva sa, že najlepším spôsobom na dosiahnutie synergie je rozdelenie projektov na etapy a financovanie jednotlivých etáp z rôznych nástrojov namiesto ich kombinovania; upozorňuje, že využívanie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) alebo iných finančných nástrojov nesmie oslabovať EŠIF;

7.  víta skutočnosť, že v návrhu rozpočtu na rok 2018 boli zohľadnené pripomienky z revízie v polovici obdobia, ktoré umožnia väčšiu flexibilitu; žiada, aby Komisia už nenavrhovala žiadne ďalšie prerozdelenie prostriedkov alebo škrty v rámci okruhu 1b VFR na roky 2014 – 2020; vyzýva Komisiu, aby sa pri plnení rozpočtu Únie naďalej zameriavala na výsledky, a podporuje všetky kroky vedúce k prístupu zameranému na výsledky; upozorňuje, že rozpočet na rok 2018 by sa mal plniť tak, aby to zodpovedalo zvýšenému potenciálu, ktorý vyplýva z navrhovaného zjednodušenia a flexibility v rámci tzv. súhrnného balíka; zdôrazňuje, že je potrebné podniknúť opatrenia na zvýšenie informovanosti občanov o výhodách rozpočtu Únie a o dosiahnutých výsledkoch a uskutočniť opatrenia na zlepšenie komunikácie o finančných prostriedkoch Únie a zvýšení ich viditeľnosti;

8.  víta nový balík 140 miliónov EUR, ktorý bol vytvorený na uľahčenie vykonávania programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) v rokoch 2017 – 2020; opäť zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby SRSP a programy technickej pomoci fungovali ako doplňujúce sa riešenia; poznamenáva, že na financovanie SRSP sa použijú nevyužité prostriedky na technickú pomoc, a preto vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že to nezníži jej ambície, pokiaľ ide o osobitne cielenú a pevne tematicky orientovanú pomoc;

9.  vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na zvyšovaní informovanosti o prioritách Únie a zabezpečila transparentné, spravodlivé a zodpovedné používanie zdrojov Únie, čo je všeobecná zásada, ktorá má priblížiť európsky projekt k občanom EÚ;

10.  konštatuje, že v čase preskúmania v polovici trvania Komisia nepovažovala za potrebné zvýšiť celkové stropy platieb, keďže skonštatovala, že dostupné flexibility sú postačujúce; domnieva sa, že Komisia by sa mala aj naďalej snažiť o otvorený dialóg s Európskym parlamentom v tejto otázke, ktorý pokračuje v monitorovaní vykonávanie programu EŠIF;

11.  konštatuje, že podľa Komisie je riziko automatického rušenia viazanosti prostriedkov na programové obdobie 2014 – 2020 v súčasnosti nízke; okrem toho poznamenáva, že pravidlo automatického rušenia viazanosti na obdobie 2014 – 2020 (n+3) sa po prvýkrát bude uplatňovať na konci roka 2017; vzhľadom na pomalé tempo vykonávania vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že Európsky parlament včas dostane zodpovedajúce informácie o zvýšení rizika rušenia viazanosti prostriedkov, najmä ak sa členské štáty budú snažiť odôvodniť tranže záväzkov na konci roka 2018.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

7.9.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

28

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, James Carver, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andor Deli, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Georgi Pirinski, Bronis Ropė

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Santiago Fisas Ayxelà, Olga Sehnalová

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski

GUE/NGL

David Martin, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

PPE

Pascal Arimont, Andor Deli, Santiago Fisas Ayxelà, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, John Howarth, Constanze Krehl, , Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Georgi Pirinski, Liliana Rodrigues, Olga Sehnalová, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė

3

-

EFDD

James Carver, Raymond Finch

NI

Konstantinos Papadakis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (31.8.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tibor Szanyi

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie navrhnuté záväzky vo výške 59,5 miliardy EUR, čo predstavuje 1,7 % zvýšenie, a platby vo výške 56,3 miliardy EUR, čo predstavuje 2,6 % zvýšenie v porovnaní s rokom 2017, v návrhu rozpočtu (NR) na rok 2018 pre okruh 2; konštatuje však, že toto zvýšenie je najmä dôsledkom nižšej sumy pripísaných príjmov, ktoré sú podľa odhadov k dispozícii pre EPZF v NR na rok 2018 v porovnaní s rozpočtom na rok 2017, čo okrem iného vyplýva zo skutočnosti, že posledné splátky výrazných minulých rozhodnutí o schválení účtov majú splatnosť v roku 2017;

2.  víta skutočnosť, že úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka je v zásade rovnaká ako v rozpočte na rok 2017, pričom požadované platobné rozpočtové prostriedky sa v skutočnosti zvyšujú;

3.  konštatuje, že hlavným dôvodom nevykonania žiadnych významných zmien v NR na rok 2018 v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 je skutočnosť, že väčšina výdavkov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) sa týka zdrojov vopred pridelených členským štátom, ktoré v priebehu rokov vykazujú relatívne stabilnú úroveň poskytovania podpory;

4.  konštatuje, že rozpočet na rok 2017 zahŕňa financovanie balíka solidarity vo výške 500 miliónov EUR pre mliekarenský sektor a ďalšie sektory chovu hospodárskych zvierat, pričom zníženie podpory tohto trhového opatrenia nebude mať vplyv na rozpočet na rok 2018;

5.  zdôrazňuje význam vytvorenia nových trhov pre zachovanie konkurencieschopnosti a zvýšenie odolnosti poľnohospodárstva Únie voči krízam na trhu, ako je napríklad ruské embargo; preto vyzýva na finančnú podporu rozvoja trhu;

6.  trvá na tom, že prípadný príjem do rozpočtu Únie pochádzajúci z akýchkoľvek pripísaných príjmov alebo vrátených súm z nezrovnalostí v oblasti poľnohospodárstva za predchádzajúce roky by mal zostať v okruhu 2 vzhľadom na neisté okolnosti, ktorým čelí sektor poľnohospodárstva; v tejto súvislosti pripomína, že ruské embargo nebolo zrušené a má závažné negatívne dôsledky najmä na sektor ovocia a zeleniny a sektor mlieka a mliečnych výrobkov;  žiada preto Komisiu, aby poskytla účinnú podporu odvetviam postihnutým týmito krízami a aby bola vytvorená nová rezerva pre krízové situácie, ktorej financovanie sa nebude opierať o ročný mechanizmus finančnej disciplíny, aby bola umožnená včasná reakcia na vzniknuté krízové situácie;

7.  zdôrazňuje, že sa musia zabezpečiť administratívne náklady pre SPP, najmä s cieľom zaručiť včasné platby a zachovať primeranú úroveň účinnej kontroly; trvá na tom, že ďalšie škrty týkajúce sa počtu administratívnych zamestnancov môžu viesť k výraznejším oneskoreniam a vyššiemu riziku chýb a môžu ohroziť vykonávanie a ciele SPP; domnieva sa, že v rámci SPP je potrebné ďalšie zjednodušenie, transparentný a účinný systém riadenia a zníženie byrokracie; zdôrazňuje, že zníženie rozpočtu na administratívne náklady by v žiadnom prípade nemalo viesť k presunu administratívnej záťaže na poľnohospodárov;

8.  žiada Komisiu, aby zabezpečila jednotné uplatňovanie kritérií doložky o aktívnych poľnohospodároch v záujme zjednodušenej, ale spoľahlivejšej identifikácie týchto poľnohospodárov;

9.  zdôrazňuje význam záväzkov a výdavkov v oblasti rozvoja vidieka a ich potenciál, pokiaľ ide o vytváranie hospodárskej činnosti a pracovných miest predovšetkým v okrajových oblastiach s vyššou mierou nezamestnanosti, najmä pokiaľ ide o mladšie generácie; trvá na tom, že iniciatívy zamerané na mladých poľnohospodárov, vrátane programov špecifických pre jednotlivé regióny, by sa mali zachovať, čím by sa podporili inovácie a potrebná generačná obmena; domnieva sa, že podpora pre mladých ľudí by sa mala zameriavať na ich aktuálne potreby, pričom by ich však nemala nabádať k nadmernému zadlžovaniu; zdôrazňuje pozíciu Európskeho parlamentu týkajúcu režimu pre mladých poľnohospodárov v navrhovanom súhrnnom nariadení, ktorého cieľom je umožniť plné vykonávanie režimu pre mladých poľnohospodárov;

10.  víta programy podpory konzumácie mlieka a ovocia v školách, ktoré sú úspešným opatrením, a zdôrazňuje, že tieto programy prispievajú k zdravému stravovaniu detí a že finančné prostriedky na nich vyčlenené by preto mali byť zachované v dlhodobom horizonte;

11.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby včas monitorovali volatilitu cien poľnohospodárskych produktov, ktorá má nepriaznivý vplyv na príjmy poľnohospodárov, a aby v prípade potreby pohotovo a účinne reagovali;

12.  zdôrazňuje, že pilotné projekty boli v posledných rokoch významným prínosom pre odvetvie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka; preto žiada o pokračujúcu podporu prebiehajúcich a nových pilotných projektov; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila ex post hodnotenie účinnosti a prínosov pilotných projektov a prípravných akcií; trvá na tom, aby Komisia uverejnila výzvy na predkladanie projektov hneď po ukončení rozpočtového postupu;

13.  zdôrazňuje, že je dôležité stanoviť sprievodné opatrenia na posilnenie úlohy poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci, ako aj spôsoby podpory organizácií poľnohospodárov;

14.  vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy zmeny, ktoré Európsky parlament predložil k súhrnnému návrhu s cieľom zmodernizovať a zjednodušiť SPP, a zabezpečila ich financovanie v rozpočte na rok 2018 v mene poľnohospodárskych spoločenstiev vrátane malých a stredných rodinných podnikov a mladších poľnohospodárov;

15.  zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby finančné prostriedky vyčlenené na výskum v agropotravinárskom sektore, najmä z rozpočtu programu Horizont 2020, zostali ako také aj naďalej v plnej miere k dispozícii na podporu a posilnenie inovácií a inteligentných riešení v sektore poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ako je tomu v prípade finančných prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (NPE), s cieľom umožniť zavedenie širokopásmového pripojenia vo vidieckych oblastiach; zdôrazňuje dôležitosť praktickej uplatniteľnosti výsledkov na úrovni poľnohospodárskych podnikov a úlohu služieb zameraných na rozširovanie poľnohospodárstva; berie na vedomie, že integrované „inteligentné“ riešenia, ako napríklad inteligentné obce, presné poľnohospodárstvo, digitalizácia, zdieľané a obehové hospodárstvo, ako aj sociálne iniciatívy, môžu prispieť k poľnohospodárstvu a celkovému blahobytu vo vidieckych oblastiach; nalieha na Komisiu, aby naplánovala financovanie „inteligentných“ prístupov so zreteľom na reformu SPP a vyhlásenie Cork 2.0; zdôrazňuje skutočnosť, že prostredníctvom týchto „inteligentných“ riešení by mala byť zachovaná súdržnosť s cieľmi politiky v oblasti životného prostredia, klímy a biodiverzity a zabezpečená úzka spolupráca s príslušnými zainteresovanými stranami zo všetkých členských štátov; zdôrazňuje dôležitosť investovania do presného poľnohospodárstva, aby sa zefektívnili výrobné metódy a znížili straty, a stimulovania a podpory iniciatív, ktoré sú prispôsobené potrebám malých podnikov bez úspor z rozsahu, aby tieto podniky mohli využívať nové technológie;

16.  víta zvýšenie rozpočtových prostriedkov určených na boj proti chorobám zvierat a škodcom rastlín na 40 miliónov EUR, keďže Únia čelí značným rizikám a zvýšenému výskytu chorôb, ako sú Xylella fastidiosa, nodulárna dermatitída, africký mor ošípaných, katarálna horúčka oviec a vtáčia chrípka; domnieva sa, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín by mal mať k dispozícii dodatočné finančné prostriedky na vykonanie komplexného nezávislého výskumu zameraného aj na účinky pesticídov; žiada o vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov pre poľnohospodárov v odvetví pestovania olív a výroby olivového oleja, ktoré bolo negatívne poznačené vypuknutím nákazy baktériou Xylella fastidiosa, ako aj o zintenzívnenie preventívnych opatrení v Európe, reštrukturalizáciu odvetvia a konsolidáciu vedeckého výskumu zameraného na tento patogén a jeho prenášača;

17.  trvá na potrebe zabezpečiť financovanie na kompenzáciu hospodárskych strát, ktoré utrpeli poľnohospodári v dôsledku kríz na trhu a sanitárnych či fytosanitárnych krízových situácií, napríklad v súvislosti s baktériou Xylella fastidiosa, a opätovne zdôrazňuje, že na tento účel je potrebné využiť dostupné rezervy v rámci okruhu 2 v spolupráci s okruhom 3; trvá na tom, že kompenzácia za vyhubenie škodcov by mala pokrývať aj sanáciu poľnohospodárskych ekosystémov vrátane pôdy, ako aj vybudovanie robustnej biodiverzity, a najmä zabezpečenie genetickej rozmanitosti sadbového materiálu, ktorý by bol v ideálnom prípade rezistentný alebo tolerantný voči chorobám alebo škodcom; domnieva sa, že jedným z cieľov akejkoľvek poskytovanej pomoci by malo byť zabezpečenie vyvážených, biologicky rozmanitých poľnohospodárskych ekosystémov a typov krajiny, ktoré budú menej náchylné na budúce nákazy;

18.  zdôrazňuje, že programy skladovania sa v časoch krízy ukázali ako účinné a že zníženie finančných zdrojov vyčlenených v rámci procesu plánovania by bolo kontraproduktívne;

19.  konštatuje, že brexit nemá priamy vplyv na NR na rok 2018; vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ(1) načrtáva niekoľko kritických scenárov pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktoré má čiastočne na svedomí vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby v rámci prebiehajúcich diskusií preukázali zodpovednosť voči rozpočtu SPP a zároveň mali na pamäti aj možné narušenia obchodných tokov; zdôrazňuje, že sa rozhodne stavia proti akýmkoľvek škrtom finančných prostriedkov vyčlenených na poľnohospodárstvo; vyzýva preto Komisiu, aby predložila návrh na zachovanie finančných prostriedkov Únie pre poľnohospodárstvo v rámci budúceho VFR a zohľadnila pritom značnú kapacitu tohto odvetvia, pokiaľ ide o zachovanie a tvorbu pracovných miest, a aby bezodkladne začala hľadať nové finančné zdroje pre rozpočet Únie, ako to navrhuje skupina na vysokej úrovni, ktorú vedie Mario Monti;

20.  poukazuje najmä na to, že poľnohospodárska politika je spoločná politika a akékoľvek škrty v rámci rozpočtu SPP by mali neprimerané účinky, pretože tieto prostriedky nemôžu nahradiť vnútroštátne finančné prostriedky vzhľadom na pravidlá štátnej pomoci.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

30.8.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

35

1

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bas Belder, Franc Bogovič, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Momchil Nekov, Massimo Paolucci, Estefanía Torres Martínez, Tom Vandenkendelaere

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

35

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Bas Belder, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

6

0

ALDE

Jan Huitema

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

Verts/ALE

Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sk


STANOVISKO Výboru pre rybárstvo (4.9.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alain Cadec

NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  domnieva sa, že v rozpočte Únie na rok 2018 by mala byť stanovená primeraná úroveň platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov, aby bolo možné pokryť finančné potreby spoločnej rybárskej politiky (SRP);

2.  zdôrazňuje význam sociálneho a ekonomického rozmeru rybárstva pre miestne spoločenstvá v morských a pobrežných regiónoch; uznáva potrebu zachovať dostatočné finančné prostriedky na to, aby flotily v sektoroch pobrežného, drobného a maloobjemového rybolovu mali možnosť získať financovanie;

3.  zdôrazňuje, že treba uprednostniť projekty zamerané na vytváranie pracovných miest a na diverzifikáciu miestnych hospodárstiev, aby ich rybolovné činnosti získali väčšiu hodnotu, a na ochranu a obnovu populácií rýb a morských ekosystémov;

4.  domnieva sa, že v rozpočte Únie by sa mala stanoviť primeraná úroveň platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov, aby sa predišlo platobným ťažkostiam a finančným škrtom v súvislosti s činnosťami v oblasti rybárstva;

5.  zdôrazňuje potrebu uľahčiť prístup mladých ľudí k profesiám v rybárstve za pomoci Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) a ďalších finančných zdrojov Únie;

6.  trvá na tom, že fondu ENRF sa musí poskytnúť dostatok viazaných rozpočtových prostriedkov, aby mohol investovať do udržateľnosti, selektívnosti a konkurencieschopnosti rybárskej flotily;

7.  konštatuje, že členské štáty síce operačné programy ENRF schválili, ale že ešte nie všetky vymenovali kontrolné orgány, čo spomaľuje používanie týchto finančných prostriedkov;

8.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dostatočnú finančnú podporu na kontrolu rybolovných činností na palube lodí a v prístavoch v záujme zabezpečenia a uľahčenia vykonávania povinnosti vyloďovania; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby využívali zdroje dostupné v rámci ENRF na opatrenia kontroly a presadzovania, ktoré sú na dosiahnutie cieľov SRP nevyhnutné;

9.  pripomína význam dôsledných a nezávislých vedeckých stanovísk na účel posúdenia stavu rybolovných zdrojov, aby bolo možné prijímať rozhodnutia týkajúce sa hospodárenia umožňujúce dosiahnuť maximálny udržateľný výnos (MSY); naliehavo žiada členské štáty, aby využívali finančné prostriedky ENRF na zber vedeckých údajov, ktoré majú kľúčový význam pre prijímanie racionálnych a vedecky podložených rozhodnutí o otázkach rybárskej politiky;

10.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že priame hospodárenie Komisie s finančnými prostriedkami ENRF v prípade činností kontroly nefungovalo, pretože členské štáty neboli napriek nižšej miere spolufinancovania členských štátov ochotné predkladať spoločné projekty;

11.  vyzdvihuje významnú úlohu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) v súvislosti so správou rybárskych flotíl a dohľadom nad kontrolami; vyzýva, aby sa na jej úlohy poskytli dostatočné finančné prostriedky;

12.  domnieva sa, že vonkajší rozmer SRP si vyžaduje realistické rozpočtové prognózy, aby bolo možné financovať dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva;

13.  zdôrazňuje, že dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybárstva s tretími krajinami sú tiež zamerané na boj proti nezákonnému, nehlásenému a neregulovanému rybolovu.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

30.8.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

20

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elisabetta Gardini, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mircea Diaconu, France Jamet

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ALDE

Mircea Diaconu, António Marinho e Pinto

ECR

Czesław Hoc, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen

PPE

Alain Cadec, Elisabetta Gardini, Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato, José Millán, Werner Kuhn, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Marco Affronte, Ian Hudghton,

1

-

EFDD

Mike Hookem

2

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (11.7.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Morten Løkkegaard

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v návrhu rozpočtu nie je zahrnutých dodatočných 50 miliónov EUR, ktoré boli v rámci revízie VFR na roky 2018 – 2020 vyčlenené na program Erasmus; vyzýva na to, aby sa v roku 2018 sprístupnilo celých 50 miliónov EUR, ktoré sa rozdelia medzi rozpočtové riadky „Vzdelávanie a odborná príprava“ (12 miliónov EUR) a „Mládež“ (38 miliónov EUR) programu Erasmus+, aby tento program mohol v plnej miere prinášať výsledky ako strategická investícia do mladých ľudí v Európe;

2.  zdôrazňuje, že spoločné európske výzvy si vyžadujú spoločné európske odpovede; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné podporovať inovatívne projekty veľkého rozsahu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré vykonávajú siete európskej občianskej spoločnosti; opätovne požaduje vyčlenenie časti celkových finančných prostriedkov kľúčovej akcie 2 programu Erasmus+ „Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov“ na centralizované opatrenia; poznamenáva tiež, že je potrebné zvýšiť operačnú podporu pre európske siete v rámci kľúčovej akcie 3 „Podpora reformy politík“ s cieľom maximalizovať propagáciu a šírenie príležitostí, ktoré ponúka program Erasmus+;

3.  pripomína, že záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí sú kľúčovými nástrojmi na riešenie pretrvávajúcich problémov vysokých úrovní nezamestnanosti mladých a žiada ich nepretržité zlepšovanie, ako aj značné zvyšovanie rozpočtu; zdôrazňuje, že aby sa udržateľným spôsobom podporil kvalitný prechod mladých ľudí na trhu práce, sú potrebné politiky na podporu dopytu a investícií, štrukturálne reformy na podporu rastu a koordinácia v sociálnych politikách;

4.  je znepokojený tým, že pri financovaní Európskeho zboru solidarity (ESC) sa vo veľkej miere čerpá z programu Erasmus + a v menšej miere z ostatných programov, najmä z Programu zamestnanosti a sociálnej inovácie; vyzýva Komisiu, aby vypracovala podrobné rozpočtové spojenia medzi novým zborom a Európskou dobrovoľníckou službou a rozlíšenie medzi dobrovoľníctvom a zamestnaním tak, aby sa zabezpečilo, že kvalitné pracovné miesta sa nebudú nahrádzať neplatenou dobrovoľníckou činnosťou; víta skutočnosť, že 18,4 milióna EUR vyhradených pre zbor v roku 2018 sú nové prostriedky; trvá na tom, aby financovanie nových iniciatív nevytváralo ďalší tlak na zdroje programu Erasmus+ a aby sa z programu Erasmus+ na fungovanie zboru nepresunuli žiadne ďalšie finančné prostriedky okrem tých, ktoré sú určené na časť Európskej dobrovoľníckej služby financovanú EÚ; trvá na tom, že financovanie zamerané na dobrovoľnícke činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity by sa malo prinajmenšom vyrovnať kráteniu rozpočtu Európskej dobrovoľníckej služby;

5.  upozorňuje na dlhodobé nedostatočné financovanie programu Európa pre občanov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočtové prostriedky určené pre program Európa pre občanov na rok 2018 sú o 740 000 EUR nižšie v porovnaní so sumou uvedenou v rozpočtovom plánovaní; pripomína, že to predstavuje približne 3 % rozpočtu tohto programu a ovplyvní to už aj tak nízku mieru úspešnosti jeho projektov; vyzýva na vyčlenenie ďalších finančných prostriedkov na granty na opatrenia v rámci rozpočtu programu Európa pre občanov na rok 2018;

6.  požaduje dodatočných 14 miliónov EUR, ktoré sa majú vyhradiť pre rozpočet programu Tvorivá Európa rozpočtu na rok 2018 s cieľom splniť očakávania európskych občanov, ako aj ambície jednotlivých podprogramov; vyjadruje znepokojenie nad tým, že najmä podprogram Kultúra je zásadným spôsobom podfinancovaný, v dôsledku čoho má problém dosiahnuť uspokojivú mieru úspešnosti; zdôrazňuje, že aj podprogram Médiá a nástroj na poskytovanie záruk by v súvislosti s vyššou mierou úspešnosti ťažili zo stabilne a konzistentne prideľovaných rozpočtových prostriedkov;

7.  víta úsilie, ktoré v uplynulých rokoch vynaložili inštitúcie EÚ s cieľom riešiť neuhradené platby; zdôrazňuje, že omeškania pri finalizácii zmlúv medzi príslušnými orgánmi a príjemcami, ako aj oneskorené platby narúšajú úplné vykonávanie programov zo strany Európskej komisie;

8.  zdôrazňuje význam kultúrnej a vzdelávacej činnosti pre úspešnú integráciu utečencov do spoločnosti v európskych hostiteľských krajinách, preto žiada trvalejšie zavedenie projektov na integráciu utečencov ako jeden z cieľov programov Erasmus+ a Tvorivá Európa na základe práce, ktorá sa začala v rámci osobitných výziev v roku 2016;

9.  zdôrazňuje potrebu ďalšieho posilnenia medzinárodného rozmeru programov Erasmus+, Kreatívna Európa, Európa pre občanov a Horizont 2020 v časti rozpočtu venovanej ESVČ, ako ústredný prvok pri ďalšom rozvoji prístupu ľudia k ľuďom v rámci vonkajších vzťahov EÚ v oblasti kultúry;

10.  víta dodatočné rozpočtové prostriedky vo výške 4 milióny EUR v rozpočtovom riadku Kreatívna Európa, ktoré sú určené na financovanie Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 (EYCH); odsudzuje však skutočnosť, že napriek záväzku Parlamentu a Rady zviditeľniť 7 miliónov EUR pre EYCH v samostatnom rozpočtovom riadku, tento riadok chýba;

11.  vyzýva Komisiu, členské štáty a EIB, aby v plnej miere využili potenciál EFSI na podporu kultúrneho a kreatívneho odvetvia a tým prostredníctvom vyčlenenia väčšieho podielu finančných prostriedkov z EFSI na kultúrny a kreatívny priemysel stimulovali rast; okrem toho naliehavo vyzýva Komisiu a EIB, aby podporili vzájomné pôsobenie medzi záručným mechanizmom pre kultúrne a kreatívne sektory a EFSI, aby sa zabezpečili vhodné pôžičky pre kultúrny a kreatívny priemysel;

12.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala iniciatívy v rámci rozpočtového riadku „multimediálne akcie“ s cieľom zabezpečiť, aby sa prostredníctvom rozpočtu účinne podporilo vysokokvalitné a nezávislé pokrytie európskych záležitostí; opätovne zdôrazňuje svoju podporu udržateľnej viacročnej finančnej dohode pre Euranet+; vyjadruje znepokojenie nad relatívne nízkymi sumami určenými na Euranet+ na rok 2018; vyzýva Európsku komisiu, aby zabezpečila trvalo udržateľné dlhodobé riešenie, na základe ktorého by sa sieť Euranet+ stala neoddeliteľnou súčasťou ročného rozpočtu EÚ, čím sa zabezpečí taká úroveň financovania, ktorá povedie k zvýšeniu dosahu aj počtu poslucháčov v nadchádzajúcich rokoch;

13.  zdôrazňuje význam pilotných projektov a prípravných akcií pri formovaní budúcich politických iniciatív EÚ; poukazuje na úspech novej prípravnej akcie Nový príbeh o Európe, ktorá účinne podporuje diskusiu a nové myslenie mladých ľudí v súvislosti s výzvami EÚ; vyzýva Komisiu, aby posúdila, akým spôsobom by táto iniciatíva mohla pokračovať prostredníctvom časti programu Erasmus+ zameranej na mládež; domnieva sa, že dlhodobé pokračovanie tejto iniciatívy by bolo možné najlepšie zabezpečiť vytvorením právneho základu a poskytovaním účelových finančných prostriedkov prostredníctvom nových finančných prostriedkov;

14.  víta začlenenie rozpočtového riadku „Špeciálne výročné podujatia“ do rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, čo umožní rozvoj pocitu príslušnosti k Európskej únii u občanov; konštatuje, že rozsah Špeciálneho výročného podujatia by mal preukázateľne slúžiť pridanej hodnote pre európskych občanov v členských štátoch EÚ;

15.  zdôrazňuje význam vytvorenia čo najlepších podmienok na zabezpečenie toho, aby občania mohli pochopiť a zapojiť sa do fungovania Únie, jej politík a procesov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európska únia zlepšila svoju komunikačnú politiku;

16.  zdôrazňuje význam štatistického výskumu a prístupu k porovnateľným zdrojom údajov, čo umožní účinné monitorovanie a analýzu kultúrneho, hospodárskeho a spoločenského vplyvu politík v oblasti kultúry a vzdelávania; v tejto súvislosti pripomína potrebu vyčleniť dostatočné zdroje na tento účel;

17.  zdôrazňuje, že s cieľom riešiť dlhodobo nízke miery úspešnosti niektorých programov EÚ v dôsledku nedostatočného financovania a zabezpečiť proticyklickú funkciu rozpočtu EÚ sa musí zaviesť systém skutočných a konzistentných vlastných zdrojov na obdobie VFR po roku 2020.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

11.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mary Honeyball, Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Martina Michels

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lefteris Christoforou, Maria Heubuch


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (5.9.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Petr Ježek

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2018 (NR 2018); vyjadruje poľutovanie nad znížením viazaných rozpočtových prostriedkov (VRP) aj platobných rozpočtových prostriedkov (PRP) v okruhu III v porovnaní s rokom 2017; zdôrazňuje, že tieto zníženia nemôžu byť odôvodnené oneskoreniami vo vykonávaní dohodnutých opatrení; víta zvýšenie v okruhu III o ďalších 817,1 milióna EUR nad stropom použitím nástroja flexibility; zdôrazňuje, že navrhovaná úroveň výdavkov nebude stačiť na pokrytie potrieb Únie v oblasti migrácie a bezpečnosti;

2.  zastáva názor, že výrazné zníženie rozpočtu (o 49,7 % v PRP) Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) znižuje význam a naliehavosť jeho politických cieľov; spochybňuje tvrdenia Komisie v návrhu rozpočtu na rok 2018, ktoré odôvodňujú navrhované zníženie financovania AMIF; víta návrh Komisie posilniť hlavné činnosti vrátane pridelených rozpočtových prostriedkov na lepšiu spoluprácu v oblasti návratu/readmisie s tretími krajinami, vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že potreby na príjem, starostlivosť a integráciu žiadateľov o azyl môže Komisia podhodnocovať; zdôrazňuje, že bezpečnosť pre tých, ktorí hľadajú ochranu v Únii, by nemala byť nepriaznivo ovplyvnená rozpočtovými škrtmi;

3.  domnieva sa, že v prípade, že nedôjde k dohode o revízii dublinského nariadenia(1), premiestnenia by sa mali vykonávať aj po septembri 2017, a domnieva sa, že je to potrebné vzhľadom na spravodlivé rozdelenie zodpovednosti a solidarity medzi členskými štátmi;

4.  vyzýva Komisiu, aby predložila opravný list ihneď po prijatí právnych základov týkajúcich sa európskej migračnej agendy, najmä reformy dublinského systému, systému vstup/výstup, európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia a Európskeho podporného úrad pre azyl (EASO), pričom by sa mali v plnej miere zohľadniť ich finančné dôsledky, aby sa zabezpečilo primerané a rýchle financovanie účinnej európskej azylovej a migračnej politiky;

5.  pripomína, že spravodlivé a transparentné rozdelenie finančných prostriedkov medzi jednotlivé ciele AMIF bolo prioritou Európskeho parlamentu počas rokovaní vedúcich k schváleniu tohto fondu; vyzýva Komisiu, aby primerane zvýšila počet rozpočtových riadkov v rámci tohto fondu s cieľom zvýšiť čitateľnosť a transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým sa finančné zdroje pridelené na jednotlivé ciele, a teda do týchto rozpočtových riadkov vynaložia; vyzýva predovšetkým Komisiu, aby oddelila výdavky na posilnenie spravodlivých stratégií návratu od výdavkov na legálnu migráciu a podporu účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vo všetkých budúcich návrhoch rozpočtu, ako sa navrhuje v stanoviskách Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v rozpočtoch na roky 2015 a 2016;

6.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby bolo k dispozícii cielené financovanie na riešenie základných príčin migračnej a utečeneckej krízy; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že z rozpočtu Únie by sa mali financovať opatrenia v krajinách pôvodu migrantov, ako aj v hostiteľských krajinách utečencov, vrátane opatrení zameraných na riešenie chudoby, nezamestnanosti, vzdelávania a hospodárskych príležitostí, ako aj nestability, konfliktov a zmeny klímy;

7.  zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú pri záchrane životov migrantov a žiadateľov o azyl na vonkajších hraniciach, ako aj pri ochrane, podpore a vykonávaní svojich práv; požaduje väčšiu finančnú podporu na rozšírenie činností občianskej spoločnosti;

8.  vyjadruje poľutovanie nad značným znížením rozpočtu Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) (o 35,6 % v PRP); zdôrazňuje, že vzhľadom na pokračujúcu bezpečnostnú hrozbu v Únii by malo byť financovanie ISF dostatočné na poskytovanie pomoci členským štátom pri riešení hrozieb v oblasti vnútornej bezpečnosti, najmä cezhraničnej organizovanej a závažnej trestnej činnosti, terorizmu a počítačovej kriminality; upozorňuje na potrebu dostatočne financovať úsilie o zlepšenie výmeny informácií a na boj proti počítačovej kriminalite;

9.  víta financovanie nástrojov na núdzovú pomoc v AMIF (EMAS) a núdzovú humanitárnu pomoc v rámci Únie (ESI) vo výške 50 miliónov a 200 miliónov EUR;

10.  berie na vedomie navrhované zvýšenie prostriedkov v návrhu rozpočtu na rok 2018 na výdavky a plány pracovných miest pre všetky agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí klasifikované ako agentúry s novými úlohami; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že tieto navrhované zvýšenia sú nižšie, než aké požaduje väčšina agentúr; zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť počet zamestnancov agentúr eu-LISA, Eurojust, CEPOL a Europol; požaduje zvýšenie rozpočtu pre Eurojust v dôsledku zvýšených požiadaviek na súdnu spoluprácu v Únii, najmä v súvislosti so zriadením Európskej prokuratúry; žiada tiež dodatočné finančné zdroje pre Europol vzhľadom na jeho zvýšenú pracovnú záťaž bez toho, aby to ovplyvnilo pridelené finančné prostriedky pre ostatné agentúry EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí; zdôrazňuje, že dodatočné finančné prostriedky pre Europol a Eurojust by sa mali investovať do financovania spoločných vyšetrovacích tímov; víta zvýšenie rozpočtu pre európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov so zreteľom na uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov(2); požaduje pridelenie ďalších ľudských zdrojov EASO s cieľom podporiť rozšírený mandát, na základe ktorého sa EASO zmení na plnohodnotnú agentúru, ktorá bude schopná poskytovať potrebnú operačnú a technickú pomoc členským štátom; požaduje pridelenie dostatočných ľudských zdrojov Agentúre pre základné práva; vyjadruje poľutovanie nad tým, že mandát Agentúry pre ľudské práva stále obmedzuje jej úlohu pri podpore základných práv; zdôrazňuje, že Agentúra pre základné práva by mala byť schopná poskytovať stanoviská k legislatívnym návrhom z vlastnej iniciatívy a že jej mandát by sa mal rozšíriť na všetky druhy práv, ktoré sú chránené Chartou základných práv Európskej únie, napríklad aj otázky policajnej a justičnej spolupráce;

11.  upozorňuje, že v návrhu Komisie už tretí rok po sebe nie je vyhradená žiadna rezerva v rámci stropu okruhu III, čo svedčí o tom, že veľkosť tohto najmenšieho okruhu VFR je neaktuálna, na čo Európsky parlament poukázal počas postupu revízie v polovici trvania;

12.  berie na vedomie, že Eurojust v súčasnosti čelí výraznému zvýšeniu pracovného zaťaženia, ako aj zložitosť a počet prípadov, ktorý sa za posledných päť rokov zvýšil o 100 %; vyjadruje preto poľutovanie nad znížením operačných výdavkov a počtu pracovných miest Eurojustu; zdôrazňuje, že primerané financovanie Eurojustu je potrebné na účinné plnenie jeho kľúčovej úlohy v presadzovaní justičnej spolupráce v trestných veciach; naliehavo požaduje zvýšenie finančných prostriedkov určených pre spoločné vyšetrovacie tímy v dôsledku značného zvýšenia počtu cezhraničných trestných prípadov a zjednodušenie, ako aj flexibilnejšie využívanie týchto finančných prostriedkov;

13.  žiada, aby sa zvýšilo financovanie boja proti radikalizácii, ktorá vedie k násilnému extrémizmu v Únii; nazdáva sa, že tento zámer možno dosiahnuť podporou integrácie a bojom proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

31.8.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

40

9

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Maria Grapini, Anna Hedh, Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

André Elissen, Rosa Estaràs Ferragut, Arndt Kohn, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Philippe Lamberts, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek

PPE

Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Arndt Kohn, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Philippe Lamberts, Judith Sargentini

9

-

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).

(2)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).


STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (13.7.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Danuta Maria Hübner

NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie, že Komisia navrhla zníženie rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 o 18,9 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a o 21,7 % v platobných rozpočtových prostriedkoch v porovnaní s rozpočtom na rok 2017, čo stále mierne presahuje pôvodne plánované sumy na tento rok; konštatuje, že Komisia nenechala v okruhu 3 žiadnu rezervu a navrhuje mobilizáciu nástroja flexibility vo výške 817,1 milióna EUR s cieľom zachovať dostatočné financovanie migrácie a bezpečnosti na rok 2018;

2.  víta najmä navrhované zvýšenie o 4,2 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 8,6 % v platobných rozpočtových prostriedkoch na program Európa pre občanov a zvýšenie o 1,2 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na program Práva, rovnosť a občianstvo v porovnaní s rozpočtom na rok 2017, keďže tieto programy prispievajú k posilneniu celkovej účasti občanov na politikách Únie a k výkonu práv vyplývajúcich z občianstva Únie; v tejto súvislosti sa zaväzuje spolu s Komisiou posilniť štrukturálny dialóg medzi inštitúciami EÚ a organizáciami zastupujúcimi európsku občiansku spoločnosť;

3.  berie na vedomie zníženie o 100 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na európsku iniciatívu občanov (ECI) a poukazuje na to, že je potrebné zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na podporu využívania tohto nástroja, ktorý je cenným prostriedkom participatívnej demokracie;

4.  berie na vedomie zvýšenie financovania určeného na komunikačné činnosti o 0,2 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a o 2,1 % v platobných rozpočtových prostriedkoch a vyjadruje poľutovanie nad tým, že zvýšenie nie je výraznejšie, a to najmä vzhľadom na význam roku 2018 pre komunikáciu s občanmi v rámci príprav na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 a s ohľadom na súvislosť medzi týmto financovaním a zabezpečením širokej verejnej diskusie a zapojenia občanov a národných parlamentov do diskusie o budúcnosti Európy v reakcii na bielu knihu, ktorú Komisia predložila začiatkom tohto roku;

5.  vyzýva Predsedníctvo a Komisiu, aby zaistili primerané zvýšenie zdrojov oddelenia pre transparentnosť v rámci Európskeho parlamentu a spoločného sekretariátu registra transparentnosti;

6.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia neustále používa finančné prostriedky z existujúcich rozpočtových riadkov na financovanie novovytvorených fondov, ktoré sú mimo rozpočtu Únie, a ktoré teda nepodliehajú parlamentnej kontrole;

7.  zdôrazňuje potrebu súdržného rozpočtového prístupu k poskytovaniu informácií o význame volieb do Európskeho parlamentu; požaduje preto kampaň na informovanie občanov o úlohe Parlamentu ako inštitúcie, ktorá ich na európskej úrovni priamo zastupuje, o ich volebných právach, o európskom rozmere ich hlasovania a o súvislosti medzi ich hlasovaním a voľbou predsedu Komisie.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

12.7.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Pál Csáky, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Cristian Dan Preda, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

ENF

Gerolf Annemans

NI

Diane James

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (27.9.2017)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

(2017/2044(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Barbara Matera

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je jednou z hodnôt, na ktorých je Únia založená a ktorú presadzuje;

B.  keďže Európsky parlament viackrát vyzval na dostatočné financovanie a udržanie čo najvyššej viditeľnosti osobitného cieľa Daphne v programe Práva, rovnosť a občianstvo s cieľom chrániť ženy a dievčatá proti násiliu;

C.  keďže jedným z hlavných cieľov návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2018 sú strategické investície a udržateľný rast v záujme podpory hospodárskej súdržnosti a vytvárania pracovných miest, a to najmä pre mladých ľudí; keďže v tejto súvislosti je dôležité zamerať sa aj na posilnenie potenciálu žien vo všetkých odvetviach hospodárstva vrátane digitalizovaného hospodárstva, informačných a komunikačných technológií (IKT) a vied, technológií, inžinierstva a matematiky (STEM); keďže s osobitným zameraním na otázku pohlavia v týchto oblastiach je potrebné riešiť výrazný rodový rozdiel a celoúnijný nedostatok zručností v odvetviach IKT a STEM;

D.  keďže prístup k verejným službám je kľúčový pre hospodársku nezávislosť a posilnenie postavenia žien, pričom verejné služby sú naďalej významným sektorom pre zamestnanosť žien;

1.  opäť požaduje, aby sa v rámci rozpočtového postupu uplatňovalo rodové rozpočtovanie a aby sa rozpočtové výdavky používali ako účinný nástroj na presadzovanie rovnosti medzi ženami a mužmi; pripomína, že rodové rozpočtovanie je metodika, ktorá sa musí uplatňovať na všetky rozpočtové položky Únie, a nie iba na programy, kde sa počíta s najsilnejšími rodovo podmienenými vplyvmi;

2.  odporúča, aby sa vytvoril rozpočtový plán pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v inštitúciách Únie, pripomína, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti je zákonnou povinnosťou, ktorá vyplýva priamo zo zmlúv;

3.  zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť zdroje na osobitný cieľ Daphne v nadväznosti na prostriedky pridelené v predchádzajúcom programovom období a so zreteľom na prípravu budúceho viacročného finančného rámca treba pre tento osobitný cieľ vytvoriť samostatný rozpočtový riadok; konštatuje, že ciele v oblasti rodovej rovnosti príliš často splývajú s inými politickými cieľmi, ktoré sa riešia v rovnakom rozpočtovom riadku;

4.  zdôrazňuje potrebu finančných prostriedkov na osobitnú podporu najzraniteľnejších žien a dievčat v našej spoločnosti, najmä žien so zdravotným postihnutím, utečenkýň a obetí obchodovania s ľuďmi a zneužívania;

5.  požaduje rozpočtové prostriedky na podporu podnikania žien a zabezpečenie a zlepšovanie prístupu žien k úverom a kapitálovému financovaniu prostredníctvom programov a fondov Únie, napríklad programu COSME, Horizont 2020 a Európskeho sociálneho fondu;

6.  víta pokračovanie financovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; požaduje zabezpečenie rovnakej účasti dievčat a mladých žien na opatreniach zahrnutých do tejto iniciatívy a to, aby sa osobitná pozornosť venovala kvalite ponuky odbornej prípravy a zamestnania pre ne, a to aj v sektoroch digitalizovaného hospodárstva, IKT a STEM;

7.  berie na vedomie navrhnuté mierne zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE); zdôrazňuje, že prípadné budúce európske stredisko pre monitorovanie femicídy alebo násilia páchaného na ženách by malo byť vytvorené v rámci EIGE, aby sa efektívne a synergicky mohli využiť jeho expertíza a dostupné zdroje; požaduje zvýšenie jeho rozpočtu a plánu pracovných miest, aby mohol splniť tieto nové úlohy;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky fond pre strategické investície nezahŕňa rodové hľadisko, a zdôrazňuje, že úspešný proces obnovy nie je možný bez toho, aby sa riešil vplyv krízy na ženy.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

25.9.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

13

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Arne Gericke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Marijana Petir, Terry Reintke, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Forenza, Edouard Martin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Christine Arnautu, Jane Collins, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Axel Voss, Tiemo Wölken

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

13

+

ALDE

Angelika Mlinar

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, Ángela Vallina

PPE

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, David Martin, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Terry Reintke

3

-

ECR

Arne Gericke

EFDD

Jane Collins

ENF

Marie-Christine Arnautu

2

0

PPE

Marijana Petir, Anna Záborská

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

10.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

6

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

6

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

ECR

Richard Ashworth

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia