ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011

  12.10.2017 - (COM(2016)0786 – C8‑0514/2016 – 2016/0389(COD)) - ***I

  Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  Докладчик: Виорика Дънчила


  Процедура : 2016/0389(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0300/2017
  Внесени текстове :
  A8-0300/2017
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрираната статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011

  (COM(2016)0786 – C8‑0514/2016 – 2016/0389(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0786),

  –  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0514/2016),

  –  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –  като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0300/2017),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение    1

  Предложение за регламент

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2)  Програмата за европейски изследвания на структурата на земеделските стопанства, която се провежда в Съюза от 1966 г. насам, следва да бъде продължена, за да се проучат тенденциите в структурата на земеделските стопанства на равнището на Съюза и да се предостави основата от статистически познания, необходима при разработването, изпълнението, наблюдението и оценката на относимите политики, по-специално на Общата селскостопанска политика и политиките в областта на околната среда, адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците от него.

  (2)  Програмата за европейски изследвания на структурата на земеделските стопанства, която се провежда в Съюза от 1966 г. насам, следва да бъде продължена, за да се проучат тенденциите в структурата на земеделските стопанства на равнището на Съюза и да се предостави основата от статистически познания, необходима при разработването, изпълнението, наблюдението, оценката и преразглеждането на относимите политики, по-специално на Общата селскостопанска политика (ОСП) , включително мерките за развитие на селските райони, както и политиките на Съюза в областта на околната среда, адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците от него и земеползването, и някои Цели за устойчиво развитие (ЦУР). Подобна база от знания е необходима също така, за да се оцени въздействието им върху заетостта на жените в земеделските стопанства.

   

   

  Изменение    2

  Предложение за регламент

  Съображение 2 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a)  Събирането на статистически данни, в частност изследването на структурата на земеделските стопанства, следва да има за цел да информира процеса на вземане на решения с актуализирани данни с оглед на бъдещите реформи на ОСП.

  Изменение    3

  Предложение за регламент

  Съображение 3 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3a)  Съгласуваността и съвместимостта на данните и единството на форматите за докладване са предпоставка за изготвянето на статистически данни на Съюза за селското стопанство, по-специално по отношение на ефикасността на процедурите за събиране, обработка и разпространение и качеството на резултатите.

  Изменение    4

  Предложение за регламент

  Съображение 3 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3б)  Това подчертава необходимостта да се избере съдържанието на събирането на данни по начин, който съответства на целта за създаване на по-целенасочени и по-ефективни мерки за развитие на селското стопанство и селските райони, които отчитат приоритетно нуждите на производителите и потребителите в Съюза.

  Изменение    5

  Предложение за регламент

  Съображение 7 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7a)  Записите на статистически данни, свързани със земеделските стопанства, позволяват нанасянето в кръстосана таблица на основни и модулни данни, като следователно правят възможно възстановяването на информация въз основа на променливи, като например пола на управителя на земеделското стопанство, възрастта му, структурата на собственост и размера на стопанството и предприемането на мерки за опазване на околната среда. Дезагрегирането на резултатите ще бъде възможно за критериите, включени в основните данни, както и за комбинации от критерии.

  Изменение    6

  Предложение за регламент

  Съображение 7 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7б)  Събирането на информация за годината на раждане, за годината на класифициране като управител на стопанството и за пола може да предостави данни за развитието на мерки по отношение на приемствеността между поколенията и свързаните с пола аспекти.

  Изменение    7

  Предложение за регламент

  Съображение 7 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7в)  Комисията следва да предостави на разположение в интернет готови за ползване, нанесени в кръстосана таблица съпоставими данни от всички държави членки, включително информация, отнасяща се до пола, наред с други аспекти. Такива данни следва да бъдат представени по удобен за ползване начин.

  Изменение    8

  Предложение за регламент

  Съображение 7 г (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7г)  Съгласуваността и съвместимостта на данните и единството на форматите за докладване са предпоставка за изготвянето на статистически данни на Съюза за селското стопанство, по-специално по отношение на ефикасността на процедурите за събиране, обработка и разпространение и качеството на резултатите.

  Изменение    9

  Предложение за регламент

  Съображение 8 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (8a)  Държавите членки, в които периодите на провеждане на изследването за референтната 2020 година се припокриват с планираната работа за 10-годишното преброяване на населението, следва да имат възможност да изтеглят проучването година по-рано, така че да се избегне тежкото бреме на провеждане на тези две големи проучвания по едно и също време.

  Изменение    10

  Предложение за регламент

  Съображение 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (9)  За да се избегне ненужната тежест за земеделските стопанства и националните администрации, следва да се установят прагове, които изключват нямащите отношение към изследването единици от основните субекти, по отношение на които следва да се събират статистически данни.

  (9)  Важно е да се избегнат ненужната тежест и разходи за земеделските стопанства и националните администрации при прилагането на настоящия регламент. В тази връзка следва да се установят прагове, които изключват нямащите отношение към изследването единици от основните субекти, по отношение на които следва да се събират статистически данни. В същото време е важно ако се определят ефективни политически действия в подкрепа и поддръжка на малки земеделски структури, да се изискват също така данни относно земеделски стопанства с такъв размер.

  Изменение    11

  Предложение за регламент

  Съображение 9 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (9a)  От съществено значение е да се сведе до минимум административната тежест върху микропредприятията и МСП, които може да не разполагат с практическите и организационните ресурси, необходими за справяне с чести и прекалено подробни събирания на данни.

  Изменение    12

  Предложение за регламент

  Съображение 10 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (10a)  Необходимо е да може да се прави разграничение между земеделските стопанства в рамките на Съюза, които са мултинационална собственост, разпростиращи се в две или повече държави членки, или разширяващи се извън Съюза, и стопанствата, които са собственост на физически или юридически лица в една държава членка.

  Изменение    13

  Предложение за регламент

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11)  За да се намали тежестта за респондентите, националните статистически институти (НСИ) и другите национални органи следва да имат достъп до административни данни дотолкова, доколкото тези данни са необходими за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика.

  (11)  За да се намали тежестта за респондентите, националните статистически институти (НСИ) и другите национални органи следва да имат достъп до административни данни дотолкова, доколкото тези данни са необходими за разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика. С цел да се събират тези данни, НСИ и другите национални органи в никакъв случай не следва да използват непропорционални средства, като например въвеждане на глоби за земеделски стопани, които не са готови да съдействат на проучването.

  Изменение    14

  Предложение за регламент

  Съображение 11 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (11a)  Държавите членки или компетентните национални органи се стремят да опростят събирането на статистически данни от земеделските стопанства във възможно най-голяма степен. Използването на цифрови решения в това отношение следва да се насърчава.

  Изменение    15

  Предложение за регламент

  Съображение 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12)  С цел гарантиране на гъвкавостта на Европейската селскостопанска статистическа система, както и на опростяването и осъвременяването на селскостопанската статистика, изследваните променливи следва да се разпределят в различни групи за събиране на данни (основни данни и модули), които се различават по честота на събиране или представителност на данните, или и двете.

  (12)  С цел гарантиране на гъвкавостта на Европейската селскостопанска статистическа система, както и на опростяването и осъвременяването на селскостопанската статистика, изследваните променливи следва да се разпределят в различни групи за събиране на данни (основни данни и модули), които се различават по честота на събиране или представителност на данните, или и двете. Държавите членки не следва да задължават земеделските стопани чрез непропорционални средства, като например глоби, да участват в проучвания с цел да се гарантира тяхната представителност.

  Изменение    16

  Предложение за регламент

  Съображение 20 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (20a)  Икономическите аспекти на настоящия регламент следва да се преразгледат за периода след 2020 г., като се вземат под внимание новата Многогодишна финансова рамка (МФР) и други съответни промени на инструментите на Съюза. Въз основа на това преразглеждане Комисията следва да предложи съответни промени в настоящия регламент.

  Изменение    17

  Предложение за регламент

  Съображение 24

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (24)  За да се осигурят еднородни условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за прецизиране на описанията на характеристиките, изброени в приложение III, и на техническите елементи на данните, които следва да бъдат предоставени, както и за определяне на информацията, която следва да се предостави ad-hoc, а също и на условията, на които трябва да отговарят докладите относно качеството, и на тяхното съдържание. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета14 от 16 февруари 2011 г.

  (24)  За да се осигурят еднородни условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за прецизиране на описанията на характеристиките, изброени в приложение III, и на техническите елементи на данните, които следва да бъдат предоставени, а също и на условията, на които трябва да отговарят докладите относно качеството, и на тяхното съдържание. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета14 от 16 февруари 2011 г. При упражняването на това правомощие Комисията следва да взема предвид аспекти като разходи и административни тежести върху земеделските стопанства и държавите членки.

  Изменение    18

  Предложение за регламент

  Съображение 25

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (25)  За да бъдат взети предвид новопоявяващите се потребности от данни, които произтичат основно от новите развития в селското стопанство, преработеното законодателство и променящите се приоритети на политиката, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на подтемите, изброени в приложение IV. За да се осигури съвместимостта и улесни използването на други източници на данни, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на характеристиките, изброени в приложение ІІІ. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.15. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

  (25)  За да бъдат взети предвид новопоявяващите се потребности от данни, които произтичат основно от новите развития в селското стопанство, преработеното законодателство и променящите се приоритети на политиката, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на подтемите, изброени в приложение IV, както и за целите на прецизиране на информацията, която трябва да се предостави ad hoc, съобразно член 9. За да се осигури съвместимостта и улесни използването на други източници на данни, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на характеристиките, изброени в приложение ІІІ. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. При упражняването на това правомощие Комисията следва да взема предвид аспекти като разходи и административни тежести върху земеделските стопанства и държавите членки.

  Изменение    19

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  За да изпълнят тези изисквания, държавите членки предоставят данни, които са представителни за земеделските стопанства и селскостопанските единици за земя за общо ползване, които отговарят на поне един от физическите прагове, посочени в приложение II, по отношение на размера на земеделската земя или броя животни.

  2.  За да изпълнят тези изисквания, държавите членки предоставят данни, които са представителни за земеделските стопанства и селскостопанските единици за земя за общо ползване, които отговарят на поне един от физическите прагове, посочени в приложение II, по отношение на размера на земеделската земя или броя животни. При събирането на тези данни държавите членки по никакъв начин не използват непропорционални мерки, като например въвеждането на глоби, за да постигнат желаната степен на представителност.

  Изменение    20

  Предложение за регламент

  Член 3 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Когато основната рамка на изследването, посочена в параграф 2, не представлява 98% от използваната земеделска площ и 98% от животинските единици, държавите членки разширяват рамката, като установяват по-ниски прагове от посочените в параграф 2 или въвеждат допълнителни прагове, или и двете.

  4.  Когато основната рамка на изследването, посочена в параграф 2 от настоящия член, не представлява 98% от използваната земеделска площ и 98% от животинските единици, държавите членки разширяват рамката, в съответствие с член 6,като установяват по-ниски прагове от посочените в параграф 2 от настоящия член, или въвеждат допълнителни прагове, или и двете.

  Изменение    21

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Държавите членки събират и предоставят основните структурни данни („основни данни“), свързани със земеделските стопанства, посочени в член 3, параграфи 2 и 3, за 2020, 2023 и 2026 г. като референтни години за изследване и изброени в приложение III. Събирането на основните данни за 2020 г. като референтна година за изследване се осъществява под формата на преброяване.

  1.  Държавите членки събират и предоставят основните структурни данни („основни данни“), свързани със земеделските стопанства, посочени в член 3, параграфи 2 и 3, за 2020, 2023 и 2026 г. като референтни години за изследване и изброени в приложение III. Събирането на основните данни за 2020 г. като референтна година за изследване се осъществява под формата на преброяване. Годишните данни от заявленията, проверени от ИКАС, също се разглеждат като източник на данни.

  Обосновка

  ИСАК = интегрирана система за администриране и контрол: Въз основа на данните за заявленията, попълнени от бенефициерите по ОСП, тези данни са сверени с референтните площи и в рамките на тях самите, така че използваемите данни се проверяват, не само декларациите на кандидатите.

  Изменение    22

  Предложение за регламент

  Член 5 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 5а

   

  Данни, отнасящи се до плащания на помощи в рамките на ОСП

   

  Държавите членки чрез органите, които управляват плащанията от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), събират от документите, занимаващи се с предоставянето на пряка помощ, административната информация, необходима за правилна оценка на ефективността на използваните инструменти и предоставят основа за бъдещи политически решения.

   

  Органите, които управляват плащанията от ЕФГЗ и ЕЗФРСР във всяка държава членка:

   

  а) извършват статистически анализ на информацията относно плащанията, събирането на данни за обема на плащанията по помощта, площта и броят на бенефициерите за всеки регион, въз основа на вида на мярката и равнищата на получената помощ;

   

  б) изпращат обобщените резултати на статистическите служби на държавите членки и на Комисията.

  Обосновка

  Данни относно плащанията на помощи по ОСП представляват валиден източник на статистическа информация, която понастоящем е до голяма степен пренебрегвана и чието използване ще доведе до минимални допълнителни разходи.

  Изменение    23

  Предложение за регламент

  Член 6 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Данните за земеделските стопанства при разширяването на рамката могат да бъдат събрани чрез осъществяване на извадкови изследвания. В този случай държавите членки гарантират, че претеглените резултати от изследванията са статистически представителни за земеделските стопанства във всеки регион и позволяват да се удовлетворят изискванията за точност, определени в приложение V.

  2.  Данните за земеделските стопанства при разширяването на рамката могат да бъдат събрани чрез осъществяване на извадкови изследвания. В този случай държавите членки гарантират, че претеглените резултати от изследванията са статистически представителни за земеделските стопанства във всеки регион и позволяват да се удовлетворят изискванията за точност, определени в приложение V. Структурата на извадките подлежи на предварително одобрение от Комисията (Евростат). При събирането на тези данни държавите членки по никакъв начин не използват непропорционални мерки, като например въвеждането на глоби, за да постигнат желаната степен на представителност.

  Изменение    24

  Предложение за регламент

  Член 7 – параграф 1 – буква д

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д)  модул „Практики за управление на почвите“ за 2023 г.;

  д)  модул „Екологизиране и практики за управление на почвите“ за 2023 г.;

  Изменение    25

  Предложение за регламент

  Член 8 – параграф 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  За годините 2023 и 2026 г. Комисията е овластена да приеме делегирани актове в съответствие с член 16 във връзка с изменения на посочените в приложение IV подтеми. При упражняване на правомощието си Комисията гарантира, че със съответните делегирани актове не се налагат значителна допълнителна тежест или разходи за държавите членки или респондентите, както и че максимум 25 %, със закръгляне нагоре до най-близкото цяло число, от посочените в приложение IV подтеми се променят за всеки модул чрез делегирани актове.

  3.  За годините 2023 и 2026 г. Комисията е овластена да приеме делегирани актове в съответствие с член 16 във връзка с изменения на посочените в приложение IV подтеми. При упражняване на правомощието си Комисията гарантира, че със съответните делегирани актове не се налагат значителна допълнителна тежест или разходи за държавите членки или респондентите, и представя цялостна обосновка в това отношение,както и че максимум 25 %, със закръгляне нагоре до най-близкото цяло число, от посочените в приложение IV подтеми се променят за всеки модул чрез делегирани актове.

  Изменение    26

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 1 – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1.  Комисията е овластена да приема актове за изпълнение с цел прецизиране на информацията, която следва да се предостави ad-hoc, като посочи:

  1.  Комисията е овластена да приема делегирани актове в съответствие с член 16 с цел прецизиране на информацията – ако такава информация се счита за необходима, която следва да се предостави ad-hoc, като посочи:

  Изменение    27

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 1 – буква а

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а)  списък с характеристики с не повече от 40 променливи, които следва да бъдат предоставени на Комисията (Евростат), както и съответните им мерни единици;

  а)  списък с характеристики с не повече от 40 променливи и причините за тези допълнителни статистически нужди, които следва да бъдат предоставени на Комисията (Евростат), както и съответните им мерни единици;

  Изменение    28

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2, не по-късно от 12 месеца преди началото на референтната година за изследване.

  2.  Тези делегирани актове се приемат не по-късно от 12 месеца преди началото на референтната година за изследване. При подготовката на такива делегирани актове потенциалните допълнителни разходи и административната тежест върху земеделските стопанства и държавите членки се вземат под внимание.

  Изменение    29

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 1 – буква е

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е)  За всички останали характеристики всяка държава членка определя обща референтна дата в рамките на референтната година за изследване.

  е)  За всички останали характеристики всяка държава членка определя обща референтна дата в рамките на референтната година за изследване. Тази референтна дата трябва да бъде съгласувана с времевата рамка на декларирането на площите в прилагането на ИСАК.

  Изменение    30

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 6 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  6a.  Комисията гарантира спазването на същите стандарти за качество и прозрачност при съставянето и публикуването на тези статистически данни.

  Изменение    31

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 4 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4a.  Комисията осигурява своевременното събиране и публикуване на получените данни. Тези данни се представят по начин, който включва разбивка на съответните статистически данни по държава членка, както и общи тенденции.

  Изменение    32

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 4 б (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  4б.  Събраната информация и статистически данни се публикуват и се предоставят по прозрачен начин на създателите на политики и също така на представители на обществеността.

  Изменение    33

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6.  За събирането на данните, които следва да се предоставят ad-hoc, по член 9 Съюзът може да предостави безвъзмездни средства на националните статистически институти и другите национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, за покриване на разходите за осъществяване на ad-hoc събиране на данни. Въпросният финансов принос на Съюза не може да надвиши 90% от допустимите разходи.

  6.  За събирането на данните, които следва да се предоставят ad-hoc, по член 9 Съюзът предоставя безвъзмездни средства на националните статистически институти и другите национални органи, посочени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 223/2009, за покриване на разходите за осъществяване на ad-hoc събиране на данни. Въпросният финансов принос на Съюза не може да надвиши 90% от допустимите разходи.

  Изменение    34

  Предложение за регламент

  Член 16 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 6 и член 8, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [Служба за публикации: моля, въведете точната дата на влизане в сила на настоящия регламент].

  2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 6, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

  Обосновка

  Във всички законодателни актове Европейският парламент следва принципа, че делегирането на правомощия се предоставя на Европейската комисия за определен период от време.

  Изменение    35

  Предложение за регламент

  Член 17 а (нов)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Член 17а

   

  Дерогация по отношение на референтна година за изследване по отношение на Гърция, Испания и Португалия

   

  Чрез дерогация от член 5, параграф 1 и параграф 5, член 6, параграф 1, член 7, параграф 1, член 8, параграф 2, член 12, параграф 1, член 13, параграф 4 и член 14, параграф 1, позоваванията на 2020 година като референтна година за изследване следва да се считат за посочващи 2019 година като референтна година за изследване по отношение на Гърция, Испания и Португалия.

  Изменение    36

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – Общи характеристики – Правосубектност на стопанството – ред 9 а (нов)

  Стопанинът е класифициран като Млад земеделски стопанин или като Нов участник в селското стопанство по смисъла на член 50, параграф 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013

  да/не

  Изменение    37

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – Общи характеристики – Правосубектност на стопанството – ред 4 а (нов)

   

   

   

  Изменение

  Смесена собственост

  да/не

  Изменение    38

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – Общи характеристики – Управител на стопанството – ред 3 а (нов)

   

   

  Изменение

  Година на класифициране като управител на стопанство

  година

  Изменение    39

  Предложение за регламент

  Приложение III – Характеристики на земята – Използвана земеделска площ (ИЗП) – Обработваема земя – Зърнено-житни култури за зърнопроизводство (включително семена) – ред 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Обикновена пшеница и лимец

  хектара

   

  Изменение

  Обикновена пшеница и лимец

  хектара

  хектара

  Изменение    40

  Предложение за регламент

  Приложение III – Характеристики на земята – Използвана земеделска площ (ИЗП) – Обработваема земя – Зърнено-житни култури за зърнопроизводство (включително семена) – ред 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Твърда пшеница

  хектара

   

  Изменение

  Твърда пшеница

  хектара

  хектара

  Изменение    41

  Предложение за регламент

  Приложение III – Характеристики на земята – Използвана земеделска площ (ИЗП) – Обработваема земя – Технически култури – ред 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Соя

  хектара

   

  Изменение

  Соя

  хектара

  хектара

  Изменение    42

  Предложение за регламент

  Приложение III – Характеристики на земята – Използвана земеделска площ (ИЗП) – Обработваема земя – Фуражни култури от обработваема земя – ред 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Бобови култури, прибирани в неузряло състояние

  хектара

   

  Изменение

  Бобови култури, прибирани в неузряло състояние

  хектара

  хектара

  Изменение    43

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – Характеристики на земята – Друга селскостопанска земя – ред 2 а (нов)

   

   

   

  Изменение

  Планина или хълмиста зона

  хектара

  Изменение    44

  Предложение за регламент

  Приложение III – Характеристики на селскостопанските животни – Животни от рода на едрия рогат добитък – Женски животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години – Крави – ред 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Млекодайни крави

  глави

   

  Изменение

  Млекодайни крави

  глави

  глави

  Изменение    45

  Предложение за регламент

  Приложение III – Характеристики на селскостопанските животни – Животни от рода на едрия рогат добитък – Женски животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години – Крави – ред 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Немлекодайни крави

  глави

   

  Изменение

  Немлекодайни крави

  глави

  глави

  Изменение    46

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – Характеристики на селскостопанските животни – Животни от рода на едрия рогат добитък – ред 10 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

   

   

  Изменение

   

   

  Биволици

   

  глави

   

   

   

  Млекодайни биволици

  глави

   

   

   

  Немлекодайни биволици

  глави

  Изменение    47

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – Характеристики на селскостопанските животни – Овце и кози

   

  Текст, предложен от Комисията

  Овце и кози

   

  глави

  Изменение

  Овце и кози

   

   

  Изменение    48

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – Характеристики на селскостопанските животни – Овце и кози – Овце (всички възрасти)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Овце (всички възрасти)

  глави

   

  Изменение

  Овце (всички възрасти)

  глави

  глави

  Изменение    49

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – Характеристики на селскостопанските животни – Овце и кози – Кози (всички възрасти)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Кози (всички възрасти)

  глави

   

  Изменение

  Кози (всички възрасти)

  глави

  глави

  Изменение    50

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – Характеристики на селскостопанските животни – Свине – ред 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Прасета с живо тегло под 20 килограма

  глави

   

  Изменение

  Прасета с живо тегло под 20 килограма

  глави

  глави

  Изменение    51

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – Характеристики на селскостопанските животни – Домашни птици – ред 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Бройлери

  глави

   

  Изменение

  Бройлери

  глави

  глави

  Изменение    52

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – Характеристики на селскостопанските животни – Домашни птици – ред 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Кокошки носачки

  глави

   

  Изменение

  Кокошки носачки

  глави

  глави

  Изменение    53

  Предложение за регламент

  Приложение IV – Модул: Работна сила и други доходоносни дейности – тема 8 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

   

   

   

   

  Изменение

   

  Злополуки, свързани със селскостопанска дейност

  Видове злополуки:

   

   

  Сериозност на злополуката

   

   

  Демографски показатели

  Обосновка

  Безопасността в земеделските стопанства е въпрос от решаващо значение. Броят на произшествията в земеделските стопанства е твърде голям. Създателите на политики изискват точна информация относно причините за злополуки в стопанствата и степента на риск, която поемат стопанствата, с цел изпълнение на политиките за справяне с този проблем, който има много висока социална и икономическа цена.

  Изменение    54

  Предложение за регламент

  Приложение IV – Модул: Селскостопански сгради за животни и управление на оборския тор – Съоръжения за оборски тор – подтема 2 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Мерки за безопасност

  Обосновка

  Безопасността в земеделските стопанства е въпрос от решаващо значение. Броят на произшествията в земеделските стопанства е твърде голям. Създателите на политики изискват точна информация относно причините за злополуки в стопанствата и степента на риск, която поемат стопанствата, с цел изпълнение на политиките за справяне с този проблем, който има много висока социална и икономическа цена.

  Изменение    55

  Предложение за регламент

  Приложение IV – Модул: Машини и оборудване – Машини – подтема 5 a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Мерки за безопасност

  Обосновка

  Безопасността в земеделските стопанства е въпрос от решаващо значение. Броят на произшествията в земеделските стопанства е твърде голям. Създателите на политики изискват точна информация относно причините за злополуки в стопанствата и степента на риск, която поемат стопанствата, с цел изпълнение на политиките за справяне с този проблем, който има много висока социална и икономическа цена.

  Изменение    56

  Предложение за регламент

  Приложение IV – Модул: Машини и оборудване – Машини – подтема 1 a (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Мерки за безопасност

  Обосновка

  Безопасността в земеделските стопанства е въпрос от решаващо значение. Броят на произшествията в земеделските стопанства е твърде голям. Създателите на политики изискват точна информация относно причините за злополуки в стопанствата и степента на риск, която поемат стопанствата, с цел изпълнение на политиките за справяне с този проблем, който има много висока социална и икономическа цена.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Статистиката за земеделските стопанства е много важен инструмент с цел да се разбере състоянието на селското стопанство на ЕС, въздействията на селскостопанските политики, състоянието на селските ни райони и по какъв начин върху тях оказват влияние климатичните и социалните промени. ЕС се нуждае от възможно най-точната информация в тази област, за да разработи политики, от които да се възползват всички граждани на Европа. Селското стопанство използва почти половината от площта на Европейския съюз и е в сърцето на европейския модел за селските райони. Селското стопанство има голямо въздействие върху изменението на климата, а околната среда и много селски общности зависят от него.

  Предложението на Комисията за нов рамков регламент има за цел да повиши съпоставимостта и съгласуваността на статистиките на ЕС относно структурата на европейските земеделски стопанства, да ускори предаването на данните и да направи възможно по-гъвкаво и целенасочено събиране на данни, което намалява тежестта върху земеделските стопанства в ЕС.

  Настоящият рамков регламент е първият от два такива регламента и е свързан с интегрираната статистика за земеделските стопанства (ИСЗС) за данни на равнището на земеделските стопанства с предаване на микроданни и преброяването от 2020 г. Втори рамков регламент относно обобщена статистика за селскостопанските суровини и крайни продукти с таблични данни се очаква на по-късна дата.

  Регламентът за ИСЗС установява рамка за европейска статистика на равнището на земеделските стопанства и интегрира информация относно структурата на земеделските стопанства с информация за методите на производство, мерките за развитие на селските райони, агро-екологични аспекти и други свързани въпроси чрез гъвкава система от модули и специални проучвания, свързани с основен набор от променливи. Потребностите от данни се удовлетворяват със селскостопанското преброяване от 2020 г. и две представителни изследвания за 2023 г. и 2026 г.

  Като създатели на политиките се нуждаем от добри статистики и от съответната информация. Много от най-скорошните резолюции и доклади по собствена инициатива на Европейския парламент призовават за по-точни и навременни данни. Въпроси, простиращи се от структурата на пола на селскостопанския сектор и работната сила, от младите земеделски стопани до обезлюдяването на селските райони, от концентрацията на земи до засиления натиск върху земята вследствие на урбанизацията и със сигурност от екологизирането и използването на приоритетни екологични площи до земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF), представляват само няколко примера за области, в които добрите статистически данни са от съществено значение, за да се вземат информирани решения в процеса на създаване на политики.

  Докладът има за цел да гарантира, че необходимостта от точни и навременни данни ще бъде удовлетворена по достъпен начин, като в същото време процесът остава гъвкав, а бремето върху земеделските стопанства в ЕС и върху националните статистически институти намалява.

  За съжаление селскостопанското преброяване се провежда на всеки десет години, докато многогодишната финансова рамка (МФР) е установена за интервал от седем години, поради което реформите на ОСП следват същата периодичност. Последното селскостопанско преброяване се проведе през 2010 г. преди последната реформа, а следващото ще се проведе през 2020 г. на края на настоящата МФР и след приемането на следващата ОСП. За съжаление в момента е твърде късно да се опитваме да синхронизираме тези цикли, но докладчикът счита, че в бъдеще ще бъде важно да се разгледат начини, чрез които да се гарантира, че информацията от преброяването ще бъде на разположение преди обсъждането на реформа на ОСП.

  ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Интегрирана статистика за земеделските стопанства

  Позовавания

  COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  9.12.2016

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  AGRI

  15.12.2016

   

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Viorica Dăncilă

  28.2.2017

   

   

   

  Дата на приемане

  10.10.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  35

  2

  3

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Hilde Vautmans

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Stanisław Ożóg

  Дата на внасяне

  12.10.2017

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  35

  +

  ALDE

  Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

  ECR

  Stanisław Ożóg

  EFDD

  Giulia Moi, Marco Zullo

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

  NI

  Diane Dodds

  PPE

  Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

  2

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew

  ENF

  Philippe Loiseau

  3

  0

  VERTS/ALE

  José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“