Procedure : 2016/0389(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0300/2017

Indgivne tekster :

A8-0300/2017

Forhandlinger :

PV 02/07/2018 - 16
CRE 02/07/2018 - 16

Afstemninger :

PV 03/07/2018 - 11.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0276

BETÆNKNING     ***I
PDF 571kWORD 86k
12.10.2017
PE 604.520v02-00 A8-0300/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Viorica Dăncilă

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0786),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0514/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0300/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Programmet for de europæiske undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur, som er blevet gennemført i Unionen siden 1966, bør fortsættes for at kunne kortlægge tendenserne inden for landbrugsbedrifternes struktur på EU-plan og for at kunne levere den statistiske videnbase, der er nødvendig for udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de relaterede politikker, især den fælles landbrugspolitik samt miljøpolitikken og politikken for tilpasning til og modvirkning af klimaforandringer.

(2)  Programmet for de europæiske undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur, som er blevet gennemført i Unionen siden 1966, bør fortsættes for at kunne kortlægge tendenserne inden for landbrugsbedrifternes struktur på EU-plan og for at kunne levere den statistiske videnbase, der er nødvendig for udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de relaterede politikker, især den fælles landbrugspolitik herunder foranstaltninger til udvikling af landdistrikter samt miljøpolitikken og politikken for tilpasning til og modvirkning af klimaforandringer, EU's politikker for arealanvendelse og nogle bæredygtige udviklingsmål (SDGer). En sådan videnbase er også nødvendig for at anslå virkningen af disse på den kvindelige arbejdsstyrke på landbrugsbedrifter.

 

 

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Indsamling af statistiske data og især undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur bør sigte mod at tilvejebringe ajourførte data, der kan bruges i beslutningsprocessen med henblik på fremtidige reformer af den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Sammenhæng og sammenlignelighed af data og ensartethed i indberetningsformaterne af disse data er afgørende forudsætninger for udviklingen af de europæiske landbrugsstatistikker, særligt for at sikre effektiviteten af processerne for indsamling, behandling og formidling af data samt for at garantere kvaliteten af de opnåede resultater.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  Fremhæver behovet for at udvælge indholdet i de statistiske indsamlinger på en funktionel måde med det formål at udvikle mere målrettede og skarpere tiltag inden for landbrugspolitik og udvikling af landbrugsdistrikterne, der som en prioritet tager hensyn til producenternes og forbrugerens behov i den Europæiske Union

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  De statistiske data om landbrugsbedrifterne giver mulighed for, at centrale data og moduldata kan krydstabuleres, hvilket giver mulighed for at indhente oplysninger baseret på variabler såsom kønnet af lederen af landbrugsbedriften, lederens alder, ejerstruktur og størrelse af bedriften og indførelse af miljømæssige foranstaltninger. En opdeling af resultaterne vil være muligt for de kriterier, der er er medtaget i de centrale data, og for kombinationer af kriterier.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Indsamlingen af oplysninger om driftslederens fødselsdato, året, hvor driftslederen er klassificeret som sådan, og driftslederens køn vil kunne levere data til udvikling af tiltag for så vidt angår generationsskifte og kønsrelaterede aspekter.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7c)  Kommissionen bør stille krydstabulerede sammenlignelige data fra alle medlemsstaterne, herunder kønsspecifikke oplysninger blandt andre aspekter, til rådighed på internettet og disse skal være klar til brug. Sådanne oplysninger bør fremlægges på en brugervenlig måde.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7d)  Sammenhæng og sammenlignelighed af data og ensartethed i indberetningsformaterne af disse data er afgørende forudsætninger for udviklingen af de europæiske landbrugsstatistikker og særlig for at sikre effektiviteten af processerne for indsamling, behandling og formidling af data samt for at garantere kvaliteten af de opnåede resultater.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Medlemsstater, hvor perioderne med feltarbejde med henblik på undersøgelsen for år 2020 falder sammen med det planlagte arbejde med den tiårige folketælling, bør have mulighed for at fremskynde landbrugsundersøgelsen med ét år for at mindske det store arbejde, som rapporteringen af disse to store undersøgelser indebærer.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at undgå unødvendige byrder hos landbrugsbedrifterne og de nationale forvaltninger bør der fastlægges tærskler, der udelukker ikke-relevante undersøgelsesenheder fra basisenhederne, på baggrund af hvilke statistikkerne skal indsamles.

(9)  Det er vigtigt at undgå unødvendige byrder og omkostninger for landbrugsbedrifter og de nationale forvaltninger ved gennemførelse af denne forordning. I denne henseende, skal tærskler etableres, der udelukker ikke-relevante undersøgelsesenheder fra basisenhederne, på baggrund af hvilke statistikkerne skal indsamles. Samtidig er det vigtigt at fremhæve, at hvis der skal udformes effektive politiske tiltag til støtte og vedligeholdelse af små landbrugsstrukturer, er der også behov for data om denne størrelse af bedrifter.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Det er afgørende at reducere mikrovirksomhedernes og SMV’ernes administrative opgaver til et minimum, da de måske ikke har alle de midler og organisatoriske ressourcer, som er nødvendige for at foretage hyppige og yderst detaljerede dataindsamlinger.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Det er nødvendigt at kunne skelne multinationalt ejede landbrugsbedrifter, enten inden for Unionen eller strækkende sig over to eller flere medlemsstater, fra de som ejes af en juridisk eller fysisk person i en medlemsstat.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at lette byrden for respondenterne bør de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder have adgang til administrative data, i det omfang disse data er nødvendige for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker.

(11)  For at lette byrden for respondenterne bør de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder have adgang til administrative data, i det omfang disse data er nødvendige for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker. I forbindelse med indsamlingen af disse data må de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder under ingen omstændigheder gøre brug af uforholdsmæssige midler som f.eks. indførelse af bøder, såfremt landbrugere ikke vil medvirke til en undersøgelse.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Medlemsstaterne eller de ansvarlige nationale myndigheder skal bestræbe sig på at forenkle indsamlingen af statistikker fra landbrugsbedrifterne så meget som muligt. Brugen af digitale løsninger i denne henseende bør fremmes.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at gøre det europæiske landbrugsstatistiske system mere fleksibelt og for at forenkle og modernisere landbrugsstatistikkerne bør de variabler, der skal indsamles, fordeles på forskellige indsamlingsgrupper (centrale data og moduler), som varierer med hensyn til hyppighed og repræsentativitet eller begge dele.

(12)  For at gøre det europæiske landbrugsstatistiske system mere fleksibelt og for at forenkle og modernisere landbrugsstatistikkerne bør de variabler, der skal indsamles, fordeles på forskellige indsamlingsgrupper (centrale data og moduler), som varierer med hensyn til hyppighed og repræsentativitet eller begge dele. Medlemsstaterne bør ikke for at sikre undersøgelsers repræsentativitet tvinge landbrugere til at deltage i sådanne undersøgelser ved hjælp af uforholdsmæssige midler som f.eks. bøder.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  De økonomiske aspekter af denne forordning bør revideres for perioden efter 2020 under hensyntagen til de nye FFR-ændringer og andre relevante ændringer af EU's instrumenter. Baseret på denne gennemgang bør Kommissionen foreslå relevante ændringer af denne forordning.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår fastsættelse af beskrivelserne af de kendetegn, der er opført i bilag III, og de tekniske elementer i de data, der skal leveres, definition af de oplysninger, der skal leveres på ad hoc-basis, samt fastsættelse af de nærmere retningslinjer for og indholdet af kvalitetsrapporterne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets14 forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011.

(24)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår fastsættelse af beskrivelserne af de kendetegn, der er opført i bilag III, og de tekniske elementer i de data, der skal leveres, samt fastsættelse af de nærmere retningslinjer for og indholdet af kvalitetsrapporterne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011. Når de udøver denne beføjelse, skal Kommissionen tage højde for aspekter såsom omkostninger og administrative byrder for landbrugsbedrifter og medlemsstater.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  For at kunne tage højde for nye databehov, der primært opstår på grund af nye udviklinger inden for landbrug, ændret lovgivning og nye politiske prioriteringer, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af de detaljerede emner, der er opført i bilag IV. For at kunne skabe kompatibilitet og lette anvendelsen af andre datakilder bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af de kendetegn, der er anført i bilag III. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer foretages i henhold til principperne fastlagt i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201615. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter.

(25)  For at kunne tage højde for nye databehov, der primært opstår på grund af nye udviklinger inden for landbrug, ændret lovgivning og nye politiske prioriteringer, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af de detaljerede emner, der er opført i bilag IV, med henblik på at fastsætte de oplysninger, der skal leveres på ad hoc-basis, som er fastsat i artikel 9. For at kunne skabe kompatibilitet og lette anvendelsen af andre datakilder bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af de kendetegn, der er anført i bilag III. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer foretages i henhold til principperne fastlagt i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201615. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter. Når de udøver denne beføjelse, skal Kommissionen tage højde for aspekter såsom omkostninger og administrative byrder for landbrugsbedrifter og medlemsstater.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at opfylde disse krav skal medlemsstaterne levere data, som er repræsentative for landbrugsbedrifterne og enhederne på fælles landbrugsarealer, og som opfylder mindst en af de fysiske tærskler, der er anført i bilag II, med hensyn til størrelsen af landbrugsjorden eller antallet af dyr.

2.  For at opfylde disse krav skal medlemsstaterne levere data, som er repræsentative for landbrugsbedrifterne og enhederne på fælles landbrugsarealer, og som opfylder mindst en af de fysiske tærskler, der er anført i bilag II, med hensyn til størrelsen af landbrugsjorden eller antallet af dyr. I forbindelse med indsamlingen af disse data må medlemsstaterne ikke på nogen måde overhovedet gøre brug af uforholdsmæssige forholdsregler, f.eks. indførelse af bøder, med henblik på at opnå det ønskede repræsentativitetsniveau.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis den primære undersøgelsesramme, der er fastsat i henhold til stk. 2, ikke udgør 98 % af den nationale landbrugsproduktion og 98 % af husdyrenhederne, skal medlemsstaterne udvide rammen ved at fastsætte lavere tærskler end dem, der er omhandlet i stk. 2, eller ved at fastsætte yderligere tærskler eller begge dele.

4.  Hvis den primære undersøgelsesramme, der er fastsat i henhold til denne artikels stk. 2, ikke udgør 98 % af den nationale landbrugsproduktion og 98 % af husdyrenhederne, skal medlemsstaterne udvide rammen i overensstemmelse med artikel 6 ved at fastsætte lavere tærskler end dem, der er omhandlet i denne artikels stk. 2, eller ved at fastsætte yderligere tærskler eller begge dele.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal indsamle og levere de centrale strukturelle data ("centrale data"), der vedrører de landbrugsbedrifter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 3, i undersøgelsens referenceår 2020, 2023 og 2026, som anført i bilag III. Indsamlingen af de centrale data for undersøgelsens referenceår 2020 skal gennemføres som en tælling.

1.  Medlemsstaterne skal indsamle og levere de centrale strukturelle data ("centrale data"), der vedrører de landbrugsbedrifter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 3, i undersøgelsens referenceår 2020, 2023 og 2026, som anført i bilag III. Indsamlingen af de centrale data for undersøgelsens referenceår 2020 skal gennemføres som en tælling. De årlige applikationsdata som bekræftet af IFKS skal ligeledes anses som en datakilde.

Begrundelse

IFKS = Integreret forvaltnings- og kontrolsystem: Baseret på applikationsdata udfyldt af modtagere af støtte fra den fælles landbrugspolitik, sammenholdes disse data med referenceområder og med sig selv, så brugbare data kan bekræftes, ikke blot ansøgningernes erklæringer.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Betalingsdata indsamlet fra den fælles landbrugspolitiks støttebidrag

 

Medlemslandene indsamler via organerne, som styrer betalingerne for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), de administrative oplysninger, som stammer fra bevillinger af direkte støtte med henblik på at udføre en korrekt vurdering af de anvendte midler og tilvejebringe et grundlag for fremtidige politiske beslutninger.

 

Organerne, som styrer betalingerne for EGFL og ELFUL i hvert medlemsland:

 

a) foretager statistisk udarbejdelse af oplysninger, der vedrører betalingerne, ved at samle data omkring omfanget af støtten, de relevante arealer og antal støttemodtagere for hver region, afhængig af hvilken type foranstaltning det drejer sig om og hvilke niveauer af støtte de har modtaget

 

b) kommunikerer disse samlede resultater til de statistiske tjenester i medlemslandene og til Kommissionen.

Begrundelse

Betalingsdata indsamlet fra den fælles landbrugspolitiks støttebidrag repræsenterer en gyldig statistisk kilde, der i øjeblikket kun gøres lidt brug af, og hvis udnyttelse kun vil medføre en minimal ekstra udgift.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Oplysningerne om landbrugsbedrifterne i udvidelsen af rammen kan indsamles ved at gennemføre stikprøveundersøgelser. I så fald skal medlemsstaterne sikre, at de vægtede undersøgelsesresultater er statistisk repræsentative for landbrugsbedrifterne i hver region, og at de opfylder præcisionskravene i bilag V.

2.  Oplysningerne om landbrugsbedrifterne i udvidelsen af rammen kan indsamles ved at gennemføre stikprøveundersøgelser. I så fald skal medlemsstaterne sikre, at de vægtede undersøgelsesresultater er statistisk repræsentative for landbrugsbedrifterne i hver region, og at de opfylder præcisionskravene i bilag V. Strukturen af prøverne skal forhåndsgodkendes af Kommissionen (Eurostat). I forbindelse med indsamlingen af disse data må medlemsstaterne ikke på nogen måde overhovedet gøre brug af uforholdsmæssige forholdsregler, f.eks. indførelse af bøder, med henblik på at opnå det ønskede repræsentativitetsniveau.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Modulet "Jordforvaltningsmetoder" for 2023

e)  Modulet "Forgrønnelse og jordforvaltningsmetoder" for 2023

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For årene 2023 og 2026 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 vedrørende ændringer af de detaljerede emner, der er anført i bilag IV. Kommissionen sikrer i forbindelse med udøvelsen af sine beføjelser, at sådanne delegerede retsakter ikke medfører en betydelig yderligere byrde for medlemsstaterne eller respondenterne, og at højst 25 %, rundet op til nærmeste heltal, af de detaljerede emner, der er anført i bilag IV, ændres for hvert modul ved delegerede retsakter.

3.  For årene 2023 og 2026 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 vedrørende ændringer af de detaljerede emner, der er anført i bilag IV. Kommissionen sikrer i forbindelse med udøvelsen af sine beføjelser, at sådanne delegerede retsakter ikke medfører en betydelig yderligere byrde for medlemsstaterne eller respondenterne, og give den fulde begrundelse herom, og at højst 25 %, rundet op til nærmeste heltal, af de detaljerede emner, der er anført i bilag IV, ændres for hvert modul ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte de oplysninger, der skal leveres på ad hoc-basis, ved at fremsende:

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at fastsætte de oplysninger, hvis sådanne oplysninger anses for nødvendige, der skal leveres på ad hoc-basis, ved at fremsende:

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en liste over kendetegn, der ikke overstiger 40 variabler, der skal indberettes til Kommissionen (Eurostat) og de tilsvarende måleenheder

a)  en liste over kendetegn, der ikke overstiger 40 variabler, og grundene til disse yderligere statistiske behov, der skal indberettes til Kommissionen (Eurostat) og de tilsvarende måleenheder

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2, senest 12 måneder før starten af undersøgelsens referenceår.

2.  Disse delegerede retsakter vedtages mindst 12 måneder før referenceperiodens begyndelse. Under forberedelsen af sådanne delegerede retsakter skal eventuelle ekstra omkostninger og administrative byrder for landbrugsbedrifter og medlemsstater tages i betragtning.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  For alle andre kendetegn fastsættes en fælles referencedag inden for undersøgelsens referenceår af hver medlemsstat.

f)  For alle andre kendetegn fastsættes en fælles referencedag inden for undersøgelsens referenceår af hver medlemsstat. Denne referencedag skal være i overensstemmelse med tidsrammen for områdeangivelserne i IFKS-applikationen.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Kommissionen skal sikre at de samme kvalitets- og gennemsigtighedsstandarder overholdes ved indsamling og offentliggørelse af disse statistiske data.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen skal sørge for rettidig indsamling og offentliggørelse af de modtagne data. Disse data skal præsenteres på en måde, der indeholder en oversigt over de relevante statistikker efter medlemsstat samt generelle tendenser.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  De indsamlede data og statistikker skal offentliggøres og stilles til rådighed på en gennemskuelig måde for både de politiske beslutningstagere og offentligheden.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Til indsamling af de ad hoc-data, der er nævnt i artikel 9, kan Unionen yde tilskud til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009, til dækning af omkostningerne til gennemførelse af en ad hoc-dataindsamling. EU's finansielle tilskud må ikke overstige 90 % af de støtteberettigede omkostninger.

6.  Til indsamling af de ad hoc-data, der er nævnt i artikel 9, skal Unionen yde tilskud til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009, til dækning af omkostningerne til gennemførelse af en ad hoc-dataindsamling. EU's finansielle tilskud må ikke overstige 90 % af de støtteberettigede omkostninger.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 6, og artikel 8, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 6, artikel 8, stk. 3 og artikel 9, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Europa-Parlamentet følger i samtlige retsakter princippet om, at Kommissionen tildeles delegerede beføjelser for en fastsat periode.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17a

 

Dispensation vedrørende undersøgelsens referenceår vedrørende Grækenland, Spanien og Portugal

 

Som undtagelse fra artikel 5, stk. 1, og (5), artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, artikel 8, stk. 2, artikel 12, stk. 1, artikel 13, stk. 4 og artikel 14, stk. 1, skal henvisninger til undersøgelsens referenceår 2020 læses som undersøgelsens referenceår 2019 i forhold til Grækenland, Spanien og Portugal.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Bilag III – Centrale data: oplysninger, der skal fremlægges – række 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

Ændringsforslag

Indehaveren er klassificeret som ung landbrugere eller nytilkommen i landbrug i henhold til artikel 50, stk. 2, og (3), i forordning (EU) nr. 1307/2013

Ja/nej

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Bilag III – Centrale data: oplysninger, der skal fremlægges – række 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

Ændringsforslag

Fælles ejerskab

Ja/nej

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Bilag III – Centrale data: oplysninger, der skal fremlægges – række 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

Ændringsforslag

År, hvor personen blev klassificeret som lederen af bedriften

år

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Bilag III – Kendetegn vedrørende jord – Udnyttet landbrugsareal – Agerjord – Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd) – række 1

 

Kommissionens forslag

Blød hvede og spelt

ha

 

Ændringsforslag

Blød hvede og spelt

ha

ha

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Bilag III – Kendetegn vedrørende jord – Udnyttet landbrugsareal – Agerjord – Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd) – række 2

 

Kommissionens forslag

Hård hvede

ha

 

Ændringsforslag

Hård hvede

ha

ha

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Bilag III – Kendetegn vedrørende jord – Udnyttet landbrugsareal – Agerjord – Industriafgrøder – række 4

 

Kommissionens forslag

Soja

ha

 

Ændringsforslag

Soja

ha

ha

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Bilag III – Kendetegn vedrørende jord – Udnyttet landbrugsareal – Agerjord – Grønthøstede planter fra agerjord – række 2

 

Kommissionens forslag

Grønthøstede bælgplanter

ha

 

Ændringsforslag

Grønthøstede bælgplanter

ha

ha

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Bilag III – Kendetegn vedrørende jord – Anden landbrugsjord – række 2 a (ny)

 

 

 

Ændringsforslag

Bakke- og bjergområder

ha

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Kvæg – Kvier, 2 år og derover – Køer – række 1

 

Kommissionens forslag

Malkekøer

Antal dyr

 

Ændringsforslag

Malkekøer

Antal dyr

Antal dyr

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Kvæg – Kvier, 2 år og derover – Køer – række 2

 

Kommissionens forslag

Andre køer end malkekøer

Antal dyr

 

Ændringsforslag

Andre køer end malkekøer

Antal dyr

Antal dyr

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Kvæg – række 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

Ændringsforslag

 

 

Bøffelkøer

 

Antal dyr

 

 

 

Bøffelmalkekøer

Antal dyr

 

 

 

Bøffelkøer der ikke er malkekøer

Antal dyr

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Får og geder

 

Kommissionens forslag

Får og geder

 

Antal dyr

Ændringsforslag

Får og geder

 

 

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Får og geder – Får (alle aldre)

 

Kommissionens forslag

Får (alle aldre)

Antal dyr

 

Ændringsforslag

Får (alle aldre)

Antal dyr

Antal dyr

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Får og geder – Geder (alle aldre)

 

Kommissionens forslag

Geder (alle aldre)

Antal dyr

 

Ændringsforslag

Geder (alle aldre)

Antal dyr

Antal dyr

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Svin – række 1

 

Kommissionens forslag

Smågrise, hvis levende vægt er under 20 kg

Antal dyr

 

Ændringsforslag

Smågrise, hvis levende vægt er under 20 kg

Antal dyr

Antal dyr

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Fjerkræ – række 1

 

Kommissionens forslag

Slagtekyllinger

Antal dyr

 

Ændringsforslag

Slagtekyllinger

Antal dyr

Antal dyr

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Fjerkræ - række 2

 

Kommissionens forslag

Æglæggende høner

Antal dyr

 

Ændringsforslag

Æglæggende høner

Antal dyr

Antal dyr

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Bilag IV – Modul: Arbejdskraftog anden erhvervsmæssig beskæftigelse – emne 8 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

 

Ændringsforslag

 

Bedriftsrelaterede ulykker

Typer af hændelser:

 

 

Alvorlighed af hændelse

 

 

Demografisk baggrund

Begrundelse

Bedriftssikkerhed er et kritisk problem. Antallet af ulykker på gårde er for højt. Politikerne kræver nøjagtige oplysninger om årsagerne til ulykker i landbruget og omfanget af risiko på gårde for at gennemføre politikker til at løse dette problem, der har en meget høj social og økonomisk pris.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Bilag IV – Modul: Staldfaciliteter og husdyrgødningsforvaltning – Staldfaciliteter – Detaljeret emne 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Sikkerhedsforanstaltninger

Begrundelse

Bedriftssikkerhed er et kritisk problem. Antallet af ulykker på gårde er for højt. Politikerne kræver nøjagtige oplysninger om årsagerne til ulykker i landbruget og omfanget af risiko på gårde for at gennemføre politikker til at løse dette problem, der har en meget høj social og økonomisk pris.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Bilag IV – Modul: Maskiner og udstyr – Maskiner – Detaljeret emne 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Sikkerhedsforanstaltninger

Begrundelse

Bedriftssikkerhed er et kritisk problem. Antallet af ulykker på gårde er for højt. Politikerne kræver nøjagtige oplysninger om årsagerne til ulykker i landbruget og omfanget af risiko på gårde for at gennemføre politikker til at løse dette problem, der har en meget høj social og økonomisk pris.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Bilag IV – Modul: Modul: Maskiner og udstyr – Detaljeret emne 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Sikkerhedsforanstaltninger

Begrundelse

Bedriftssikkerhed er et kritisk problem. Antallet af ulykker på gårde er for højt. Politikerne kræver nøjagtige oplysninger om årsagerne til ulykker i landbruget og omfanget af risiko på gårde for at gennemføre politikker til at løse dette problem, der har en meget høj social og økonomisk pris.


BEGRUNDELSE

Bedriftsstatistikker er meget vigtige redskaber for at forstå situationen for EU's landbrug, virkningerne af landbrugspolitikkerne, situationen i vores landdistrikter, og hvordan de er ramt af klimatiske og sociale ændringer. EU har brug for så nøjagtige oplysninger som muligt på dette område med henblik på at udforme politikker, der kan være til gavn for alle Europas borgere. Landbruget anvender næsten halvdelen af landarealet i Den Europæiske Union og er et centralt element i den europæiske landbrugsmodel. Det har stor indvirkning på klimaforandringerne og miljøet, og mange mennesker i landdistrikter er afhængige af landbrug.

Kommissionens forslag til en ny rammeforordning sigter mod at øge sammenligneligheden af og sammenhængen i EU-statistikkerne om strukturerne af de europæiske bedrifter, fremskynde fremsendelsen af data og give mulighed for en mere fleksibel og målrettet dataindsamling, som mindsker byrden på bedrifter i EU.

Denne forordning er den første af to sådanne forordninger og drejer sig om integrerede landbrugsstatistikker med data for landbrugsbedrifter, mikrodatatransmission og tællingen i 2020. En anden rammeforordning med de samlede indgående og udgående statistikker med oplysninger i tabelform forventes på et senere tidspunkt.

IFS-forordningen opretter en ramme for europæiske statistikker på landbrugsbedriftsniveau og integrerer oplysninger om landbrugsbedrifternes struktur med oplysninger om produktionsmetoder, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, miljøvenlige aspekter og andre beslægtede spørgsmål ved hjælp af en fleksibel ordning med moduler og ad hoc-undersøgelser, der er knyttet til et sæt grundlæggende variabler. Databehovene opfyldes med landbrugstællingen i 2020 og to stikprøveundersøgelser i 2023 og 2026.

Som politiske beslutningstagere har vi behov for gode statistikker og relevante oplysninger. Mange af de seneste beslutninger og initiativbetænkninger fra Europa-Parlamentet kræver mere nøjagtige og rettidige data. Spørgsmål, der spænder fra kønssammensætningen i landbrugssektoren og arbejdsstyrken, fra unge landbrugere til affolkning af landdistrikterne, fra koncentrationen af jordbesiddelser til øget pres på jord fra urbanisering og bestemt også fra anvendelsen af jordarealer til grønne og miljømæssige fokusområder og ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF), er blot nogle få eksempler på områder, hvor god statistik er væsentlig for at kunne træffe kvalificerede afgørelser i den politiske beslutningsproces.

Denne betænkning har til formål at sikre, at behovet for nøjagtige og rettidige data vil blive tilgodeset på en tilgængelig måde, samtidig med at den fastholder en fleksibel fremgangsmåde og mindsker den administrative byrde for landbrugsbedrifterne i EU og de nationale statistiske kontorer.

Desværre finder landbrugstællingen sted hvert tiende år, mens den flerårige finansielle ramme (FFR) fastsættes for en syv års-periode, og reformerne af den fælles landbrugspolitik følger samme hyppighed. Den sidste landbrugstælling fandt sted i 2010, dvs. inden den seneste reform, og den næste skal finde sted i 2020 ved udgangen af den nuværende FFR og efter vedtagelsen af den kommende fælles landbrugspolitik. Det er for sent nu at forsøge at synkronisere disse cyklusser, men ordføreren mener, at det for fremtiden vil være vigtigt at overveje, hvordan man kan sikre, at oplysninger fra landbrugstællingerne er til rådighed forud for drøftelserne af reformen af den fælles landbrugspolitik.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Integrerede landbrugsstatistikker

Referencer

COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

Dato for høring af EP

9.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

15.12.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Viorica Dăncilă

28.2.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

2

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Stanisław Ożóg

Dato for indgivelse

12.10.2017

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik