BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011

  12.10.2017 - (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)) - ***I

  Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  Ordfører: Viorica Dăncilă


  Procedure : 2016/0389(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0300/2017
  Indgivne tekster :
  A8-0300/2017
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011

  (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0786),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0514/2016),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

  –  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0300/2017),

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Programmet for de europæiske undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur, som er blevet gennemført i Unionen siden 1966, bør fortsættes for at kunne kortlægge tendenserne inden for landbrugsbedrifternes struktur på EU-plan og for at kunne levere den statistiske videnbase, der er nødvendig for udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de relaterede politikker, især den fælles landbrugspolitik samt miljøpolitikken og politikken for tilpasning til og modvirkning af klimaforandringer.

  (2)  Programmet for de europæiske undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur, som er blevet gennemført i Unionen siden 1966, bør fortsættes for at kunne kortlægge tendenserne inden for landbrugsbedrifternes struktur på EU-plan og for at kunne levere den statistiske videnbase, der er nødvendig for udformningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de relaterede politikker, især den fælles landbrugspolitik herunder foranstaltninger til udvikling af landdistrikter samt miljøpolitikken og politikken for tilpasning til og modvirkning af klimaforandringer, EU's politikker for arealanvendelse og nogle bæredygtige udviklingsmål (SDGer). En sådan videnbase er også nødvendig for at anslå virkningen af disse på den kvindelige arbejdsstyrke på landbrugsbedrifter.

   

   

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 2 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2a)  Indsamling af statistiske data og især undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur bør sigte mod at tilvejebringe ajourførte data, der kan bruges i beslutningsprocessen med henblik på fremtidige reformer af den fælles landbrugspolitik.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 3 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3a)  Sammenhæng og sammenlignelighed af data og ensartethed i indberetningsformaterne af disse data er afgørende forudsætninger for udviklingen af de europæiske landbrugsstatistikker, særligt for at sikre effektiviteten af processerne for indsamling, behandling og formidling af data samt for at garantere kvaliteten af de opnåede resultater.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 3 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3b)  Fremhæver behovet for at udvælge indholdet i de statistiske indsamlinger på en funktionel måde med det formål at udvikle mere målrettede og skarpere tiltag inden for landbrugspolitik og udvikling af landbrugsdistrikterne, der som en prioritet tager hensyn til producenternes og forbrugerens behov i den Europæiske Union

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7a)  De statistiske data om landbrugsbedrifterne giver mulighed for, at centrale data og moduldata kan krydstabuleres, hvilket giver mulighed for at indhente oplysninger baseret på variabler såsom kønnet af lederen af landbrugsbedriften, lederens alder, ejerstruktur og størrelse af bedriften og indførelse af miljømæssige foranstaltninger. En opdeling af resultaterne vil være muligt for de kriterier, der er er medtaget i de centrale data, og for kombinationer af kriterier.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7b)  Indsamlingen af oplysninger om driftslederens fødselsdato, året, hvor driftslederen er klassificeret som sådan, og driftslederens køn vil kunne levere data til udvikling af tiltag for så vidt angår generationsskifte og kønsrelaterede aspekter.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7c)  Kommissionen bør stille krydstabulerede sammenlignelige data fra alle medlemsstaterne, herunder kønsspecifikke oplysninger blandt andre aspekter, til rådighed på internettet og disse skal være klar til brug. Sådanne oplysninger bør fremlægges på en brugervenlig måde.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 d (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7d)  Sammenhæng og sammenlignelighed af data og ensartethed i indberetningsformaterne af disse data er afgørende forudsætninger for udviklingen af de europæiske landbrugsstatistikker og særlig for at sikre effektiviteten af processerne for indsamling, behandling og formidling af data samt for at garantere kvaliteten af de opnåede resultater.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 8 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8a)  Medlemsstater, hvor perioderne med feltarbejde med henblik på undersøgelsen for år 2020 falder sammen med det planlagte arbejde med den tiårige folketælling, bør have mulighed for at fremskynde landbrugsundersøgelsen med ét år for at mindske det store arbejde, som rapporteringen af disse to store undersøgelser indebærer.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9)  For at undgå unødvendige byrder hos landbrugsbedrifterne og de nationale forvaltninger bør der fastlægges tærskler, der udelukker ikke-relevante undersøgelsesenheder fra basisenhederne, på baggrund af hvilke statistikkerne skal indsamles.

  (9)  Det er vigtigt at undgå unødvendige byrder og omkostninger for landbrugsbedrifter og de nationale forvaltninger ved gennemførelse af denne forordning. I denne henseende, skal tærskler etableres, der udelukker ikke-relevante undersøgelsesenheder fra basisenhederne, på baggrund af hvilke statistikkerne skal indsamles. Samtidig er det vigtigt at fremhæve, at hvis der skal udformes effektive politiske tiltag til støtte og vedligeholdelse af små landbrugsstrukturer, er der også behov for data om denne størrelse af bedrifter.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 9 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (9a)  Det er afgørende at reducere mikrovirksomhedernes og SMV’ernes administrative opgaver til et minimum, da de måske ikke har alle de midler og organisatoriske ressourcer, som er nødvendige for at foretage hyppige og yderst detaljerede dataindsamlinger.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 10 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (10a)  Det er nødvendigt at kunne skelne multinationalt ejede landbrugsbedrifter, enten inden for Unionen eller strækkende sig over to eller flere medlemsstater, fra de som ejes af en juridisk eller fysisk person i en medlemsstat.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11)  For at lette byrden for respondenterne bør de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder have adgang til administrative data, i det omfang disse data er nødvendige for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker.

  (11)  For at lette byrden for respondenterne bør de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder have adgang til administrative data, i det omfang disse data er nødvendige for at udvikle, udarbejde og formidle europæiske statistikker. I forbindelse med indsamlingen af disse data må de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder under ingen omstændigheder gøre brug af uforholdsmæssige midler som f.eks. indførelse af bøder, såfremt landbrugere ikke vil medvirke til en undersøgelse.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Betragtning 11 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (11a)  Medlemsstaterne eller de ansvarlige nationale myndigheder skal bestræbe sig på at forenkle indsamlingen af statistikker fra landbrugsbedrifterne så meget som muligt. Brugen af digitale løsninger i denne henseende bør fremmes.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12)  For at gøre det europæiske landbrugsstatistiske system mere fleksibelt og for at forenkle og modernisere landbrugsstatistikkerne bør de variabler, der skal indsamles, fordeles på forskellige indsamlingsgrupper (centrale data og moduler), som varierer med hensyn til hyppighed og repræsentativitet eller begge dele.

  (12)  For at gøre det europæiske landbrugsstatistiske system mere fleksibelt og for at forenkle og modernisere landbrugsstatistikkerne bør de variabler, der skal indsamles, fordeles på forskellige indsamlingsgrupper (centrale data og moduler), som varierer med hensyn til hyppighed og repræsentativitet eller begge dele. Medlemsstaterne bør ikke for at sikre undersøgelsers repræsentativitet tvinge landbrugere til at deltage i sådanne undersøgelser ved hjælp af uforholdsmæssige midler som f.eks. bøder.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Betragtning 20 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (20a)  De økonomiske aspekter af denne forordning bør revideres for perioden efter 2020 under hensyntagen til de nye FFR-ændringer og andre relevante ændringer af EU's instrumenter. Baseret på denne gennemgang bør Kommissionen foreslå relevante ændringer af denne forordning.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår fastsættelse af beskrivelserne af de kendetegn, der er opført i bilag III, og de tekniske elementer i de data, der skal leveres, definition af de oplysninger, der skal leveres på ad hoc-basis, samt fastsættelse af de nærmere retningslinjer for og indholdet af kvalitetsrapporterne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets14 forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011.

  (24)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår fastsættelse af beskrivelserne af de kendetegn, der er opført i bilag III, og de tekniske elementer i de data, der skal leveres, samt fastsættelse af de nærmere retningslinjer for og indholdet af kvalitetsrapporterne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011. Når de udøver denne beføjelse, skal Kommissionen tage højde for aspekter såsom omkostninger og administrative byrder for landbrugsbedrifter og medlemsstater.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25)  For at kunne tage højde for nye databehov, der primært opstår på grund af nye udviklinger inden for landbrug, ændret lovgivning og nye politiske prioriteringer, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af de detaljerede emner, der er opført i bilag IV. For at kunne skabe kompatibilitet og lette anvendelsen af andre datakilder bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af de kendetegn, der er anført i bilag III. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer foretages i henhold til principperne fastlagt i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201615. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter.

  (25)  For at kunne tage højde for nye databehov, der primært opstår på grund af nye udviklinger inden for landbrug, ændret lovgivning og nye politiske prioriteringer, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af de detaljerede emner, der er opført i bilag IV, med henblik på at fastsætte de oplysninger, der skal leveres på ad hoc-basis, som er fastsat i artikel 9. For at kunne skabe kompatibilitet og lette anvendelsen af andre datakilder bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af de kendetegn, der er anført i bilag III. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer foretages i henhold til principperne fastlagt i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201615. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter. Når de udøver denne beføjelse, skal Kommissionen tage højde for aspekter såsom omkostninger og administrative byrder for landbrugsbedrifter og medlemsstater.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  For at opfylde disse krav skal medlemsstaterne levere data, som er repræsentative for landbrugsbedrifterne og enhederne på fælles landbrugsarealer, og som opfylder mindst en af de fysiske tærskler, der er anført i bilag II, med hensyn til størrelsen af landbrugsjorden eller antallet af dyr.

  2.  For at opfylde disse krav skal medlemsstaterne levere data, som er repræsentative for landbrugsbedrifterne og enhederne på fælles landbrugsarealer, og som opfylder mindst en af de fysiske tærskler, der er anført i bilag II, med hensyn til størrelsen af landbrugsjorden eller antallet af dyr. I forbindelse med indsamlingen af disse data må medlemsstaterne ikke på nogen måde overhovedet gøre brug af uforholdsmæssige forholdsregler, f.eks. indførelse af bøder, med henblik på at opnå det ønskede repræsentativitetsniveau.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Hvis den primære undersøgelsesramme, der er fastsat i henhold til stk. 2, ikke udgør 98 % af den nationale landbrugsproduktion og 98 % af husdyrenhederne, skal medlemsstaterne udvide rammen ved at fastsætte lavere tærskler end dem, der er omhandlet i stk. 2, eller ved at fastsætte yderligere tærskler eller begge dele.

  4.  Hvis den primære undersøgelsesramme, der er fastsat i henhold til denne artikels stk. 2, ikke udgør 98 % af den nationale landbrugsproduktion og 98 % af husdyrenhederne, skal medlemsstaterne udvide rammen i overensstemmelse med artikel 6 ved at fastsætte lavere tærskler end dem, der er omhandlet i denne artikels stk. 2, eller ved at fastsætte yderligere tærskler eller begge dele.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne skal indsamle og levere de centrale strukturelle data ("centrale data"), der vedrører de landbrugsbedrifter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 3, i undersøgelsens referenceår 2020, 2023 og 2026, som anført i bilag III. Indsamlingen af de centrale data for undersøgelsens referenceår 2020 skal gennemføres som en tælling.

  1.  Medlemsstaterne skal indsamle og levere de centrale strukturelle data ("centrale data"), der vedrører de landbrugsbedrifter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2 og 3, i undersøgelsens referenceår 2020, 2023 og 2026, som anført i bilag III. Indsamlingen af de centrale data for undersøgelsens referenceår 2020 skal gennemføres som en tælling. De årlige applikationsdata som bekræftet af IFKS skal ligeledes anses som en datakilde.

  Begrundelse

  IFKS = Integreret forvaltnings- og kontrolsystem: Baseret på applikationsdata udfyldt af modtagere af støtte fra den fælles landbrugspolitik, sammenholdes disse data med referenceområder og med sig selv, så brugbare data kan bekræftes, ikke blot ansøgningernes erklæringer.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Artikel 5 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 5a

   

  Betalingsdata indsamlet fra den fælles landbrugspolitiks støttebidrag

   

  Medlemslandene indsamler via organerne, som styrer betalingerne for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), de administrative oplysninger, som stammer fra bevillinger af direkte støtte med henblik på at udføre en korrekt vurdering af de anvendte midler og tilvejebringe et grundlag for fremtidige politiske beslutninger.

   

  Organerne, som styrer betalingerne for EGFL og ELFUL i hvert medlemsland:

   

  a) foretager statistisk udarbejdelse af oplysninger, der vedrører betalingerne, ved at samle data omkring omfanget af støtten, de relevante arealer og antal støttemodtagere for hver region, afhængig af hvilken type foranstaltning det drejer sig om og hvilke niveauer af støtte de har modtaget

   

  b) kommunikerer disse samlede resultater til de statistiske tjenester i medlemslandene og til Kommissionen.

  Begrundelse

  Betalingsdata indsamlet fra den fælles landbrugspolitiks støttebidrag repræsenterer en gyldig statistisk kilde, der i øjeblikket kun gøres lidt brug af, og hvis udnyttelse kun vil medføre en minimal ekstra udgift.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Oplysningerne om landbrugsbedrifterne i udvidelsen af rammen kan indsamles ved at gennemføre stikprøveundersøgelser. I så fald skal medlemsstaterne sikre, at de vægtede undersøgelsesresultater er statistisk repræsentative for landbrugsbedrifterne i hver region, og at de opfylder præcisionskravene i bilag V.

  2.  Oplysningerne om landbrugsbedrifterne i udvidelsen af rammen kan indsamles ved at gennemføre stikprøveundersøgelser. I så fald skal medlemsstaterne sikre, at de vægtede undersøgelsesresultater er statistisk repræsentative for landbrugsbedrifterne i hver region, og at de opfylder præcisionskravene i bilag V. Strukturen af prøverne skal forhåndsgodkendes af Kommissionen (Eurostat). I forbindelse med indsamlingen af disse data må medlemsstaterne ikke på nogen måde overhovedet gøre brug af uforholdsmæssige forholdsregler, f.eks. indførelse af bøder, med henblik på at opnå det ønskede repræsentativitetsniveau.

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Artikel 7 – stk. 1 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  Modulet "Jordforvaltningsmetoder" for 2023

  e)  Modulet "Forgrønnelse og jordforvaltningsmetoder" for 2023

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  For årene 2023 og 2026 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 vedrørende ændringer af de detaljerede emner, der er anført i bilag IV. Kommissionen sikrer i forbindelse med udøvelsen af sine beføjelser, at sådanne delegerede retsakter ikke medfører en betydelig yderligere byrde for medlemsstaterne eller respondenterne, og at højst 25 %, rundet op til nærmeste heltal, af de detaljerede emner, der er anført i bilag IV, ændres for hvert modul ved delegerede retsakter.

  3.  For årene 2023 og 2026 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 vedrørende ændringer af de detaljerede emner, der er anført i bilag IV. Kommissionen sikrer i forbindelse med udøvelsen af sine beføjelser, at sådanne delegerede retsakter ikke medfører en betydelig yderligere byrde for medlemsstaterne eller respondenterne, og give den fulde begrundelse herom, og at højst 25 %, rundet op til nærmeste heltal, af de detaljerede emner, der er anført i bilag IV, ændres for hvert modul ved delegerede retsakter.

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastsætte de oplysninger, der skal leveres på ad hoc-basis, ved at fremsende:

  1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at fastsætte de oplysninger, hvis sådanne oplysninger anses for nødvendige, der skal leveres på ad hoc-basis, ved at fremsende:

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  en liste over kendetegn, der ikke overstiger 40 variabler, der skal indberettes til Kommissionen (Eurostat) og de tilsvarende måleenheder

  a)  en liste over kendetegn, der ikke overstiger 40 variabler, og grundene til disse yderligere statistiske behov, der skal indberettes til Kommissionen (Eurostat) og de tilsvarende måleenheder

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2, senest 12 måneder før starten af undersøgelsens referenceår.

  2.  Disse delegerede retsakter vedtages mindst 12 måneder før referenceperiodens begyndelse. Under forberedelsen af sådanne delegerede retsakter skal eventuelle ekstra omkostninger og administrative byrder for landbrugsbedrifter og medlemsstater tages i betragtning.

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 1 – litra f

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  f)  For alle andre kendetegn fastsættes en fælles referencedag inden for undersøgelsens referenceår af hver medlemsstat.

  f)  For alle andre kendetegn fastsættes en fælles referencedag inden for undersøgelsens referenceår af hver medlemsstat. Denne referencedag skal være i overensstemmelse med tidsrammen for områdeangivelserne i IFKS-applikationen.

  Ændringsforslag    30

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  6a.  Kommissionen skal sikre at de samme kvalitets- og gennemsigtighedsstandarder overholdes ved indsamling og offentliggørelse af disse statistiske data.

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a.  Kommissionen skal sørge for rettidig indsamling og offentliggørelse af de modtagne data. Disse data skal præsenteres på en måde, der indeholder en oversigt over de relevante statistikker efter medlemsstat samt generelle tendenser.

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 4 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4b.  De indsamlede data og statistikker skal offentliggøres og stilles til rådighed på en gennemskuelig måde for både de politiske beslutningstagere og offentligheden.

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  Til indsamling af de ad hoc-data, der er nævnt i artikel 9, kan Unionen yde tilskud til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009, til dækning af omkostningerne til gennemførelse af en ad hoc-dataindsamling. EU's finansielle tilskud må ikke overstige 90 % af de støtteberettigede omkostninger.

  6.  Til indsamling af de ad hoc-data, der er nævnt i artikel 9, skal Unionen yde tilskud til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 223/2009, til dækning af omkostningerne til gennemførelse af en ad hoc-dataindsamling. EU's finansielle tilskud må ikke overstige 90 % af de støtteberettigede omkostninger.

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 6, og artikel 8, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation].

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 6, artikel 8, stk. 3 og artikel 9, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

  Begrundelse

  Europa-Parlamentet følger i samtlige retsakter princippet om, at Kommissionen tildeles delegerede beføjelser for en fastsat periode.

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Artikel 17 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 17a

   

  Dispensation vedrørende undersøgelsens referenceår vedrørende Grækenland, Spanien og Portugal

   

  Som undtagelse fra artikel 5, stk. 1, og (5), artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, artikel 8, stk. 2, artikel 12, stk. 1, artikel 13, stk. 4 og artikel 14, stk. 1, skal henvisninger til undersøgelsens referenceår 2020 læses som undersøgelsens referenceår 2019 i forhold til Grækenland, Spanien og Portugal.

  Ændringsforslag    36

  Forslag til forordning

  Bilag III – Centrale data: oplysninger, der skal fremlægges – række 9 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

   

   

  Ændringsforslag

  Indehaveren er klassificeret som ung landbrugere eller nytilkommen i landbrug i henhold til artikel 50, stk. 2, og (3), i forordning (EU) nr. 1307/2013

  Ja/nej

  Ændringsforslag    37

  Forslag til forordning

  Bilag III – Centrale data: oplysninger, der skal fremlægges – række 4 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

   

   

   

  Ændringsforslag

  Fælles ejerskab

  Ja/nej

  Ændringsforslag    38

  Forslag til forordning

  Bilag III – Centrale data: oplysninger, der skal fremlægges – række 3 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

   

   

  Ændringsforslag

  År, hvor personen blev klassificeret som lederen af bedriften

  år

  Ændringsforslag    39

  Forslag til forordning

  Bilag III – Kendetegn vedrørende jord – Udnyttet landbrugsareal – Agerjord – Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd) – række 1

   

  Kommissionens forslag

  Blød hvede og spelt

  ha

   

  Ændringsforslag

  Blød hvede og spelt

  ha

  ha

  Ændringsforslag    40

  Forslag til forordning

  Bilag III – Kendetegn vedrørende jord – Udnyttet landbrugsareal – Agerjord – Kornafgrøder til fremstilling af fuldmodent korn (inkl. såsæd) – række 2

   

  Kommissionens forslag

  Hård hvede

  ha

   

  Ændringsforslag

  Hård hvede

  ha

  ha

  Ændringsforslag    41

  Forslag til forordning

  Bilag III – Kendetegn vedrørende jord – Udnyttet landbrugsareal – Agerjord – Industriafgrøder – række 4

   

  Kommissionens forslag

  Soja

  ha

   

  Ændringsforslag

  Soja

  ha

  ha

  Ændringsforslag    42

  Forslag til forordning

  Bilag III – Kendetegn vedrørende jord – Udnyttet landbrugsareal – Agerjord – Grønthøstede planter fra agerjord – række 2

   

  Kommissionens forslag

  Grønthøstede bælgplanter

  ha

   

  Ændringsforslag

  Grønthøstede bælgplanter

  ha

  ha

  Ændringsforslag    43

  Forslag til forordning

  Bilag III – Kendetegn vedrørende jord – Anden landbrugsjord – række 2 a (ny)

   

   

   

  Ændringsforslag

  Bakke- og bjergområder

  ha

  Ændringsforslag    44

  Forslag til forordning

  Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Kvæg – Kvier, 2 år og derover – Køer – række 1

   

  Kommissionens forslag

  Malkekøer

  Antal dyr

   

  Ændringsforslag

  Malkekøer

  Antal dyr

  Antal dyr

  Ændringsforslag    45

  Forslag til forordning

  Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Kvæg – Kvier, 2 år og derover – Køer – række 2

   

  Kommissionens forslag

  Andre køer end malkekøer

  Antal dyr

   

  Ændringsforslag

  Andre køer end malkekøer

  Antal dyr

  Antal dyr

  Ændringsforslag    46

  Forslag til forordning

  Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Kvæg – række 10 a (ny)

   

  Kommissionens forslag

   

   

  Ændringsforslag

   

   

  Bøffelkøer

   

  Antal dyr

   

   

   

  Bøffelmalkekøer

  Antal dyr

   

   

   

  Bøffelkøer der ikke er malkekøer

  Antal dyr

  Ændringsforslag    47

  Forslag til forordning

  Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Får og geder

   

  Kommissionens forslag

  Får og geder

   

  Antal dyr

  Ændringsforslag

  Får og geder

   

   

  Ændringsforslag    48

  Forslag til forordning

  Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Får og geder – Får (alle aldre)

   

  Kommissionens forslag

  Får (alle aldre)

  Antal dyr

   

  Ændringsforslag

  Får (alle aldre)

  Antal dyr

  Antal dyr

  Ændringsforslag    49

  Forslag til forordning

  Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Får og geder – Geder (alle aldre)

   

  Kommissionens forslag

  Geder (alle aldre)

  Antal dyr

   

  Ændringsforslag

  Geder (alle aldre)

  Antal dyr

  Antal dyr

  Ændringsforslag    50

  Forslag til forordning

  Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Svin – række 1

   

  Kommissionens forslag

  Smågrise, hvis levende vægt er under 20 kg

  Antal dyr

   

  Ændringsforslag

  Smågrise, hvis levende vægt er under 20 kg

  Antal dyr

  Antal dyr

  Ændringsforslag    51

  Forslag til forordning

  Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Fjerkræ – række 1

   

  Kommissionens forslag

  Slagtekyllinger

  Antal dyr

   

  Ændringsforslag

  Slagtekyllinger

  Antal dyr

  Antal dyr

  Ændringsforslag    52

  Forslag til forordning

  Bilag III – Kendetegn vedrørende husdyr – Fjerkræ - række 2

   

  Kommissionens forslag

  Æglæggende høner

  Antal dyr

   

  Ændringsforslag

  Æglæggende høner

  Antal dyr

  Antal dyr

  Ændringsforslag    53

  Forslag til forordning

  Bilag IV – Modul: Arbejdskraftog anden erhvervsmæssig beskæftigelse – emne 8 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

   

   

   

   

  Ændringsforslag

   

  Bedriftsrelaterede ulykker

  Typer af hændelser:

   

   

  Alvorlighed af hændelse

   

   

  Demografisk baggrund

  Begrundelse

  Bedriftssikkerhed er et kritisk problem. Antallet af ulykker på gårde er for højt. Politikerne kræver nøjagtige oplysninger om årsagerne til ulykker i landbruget og omfanget af risiko på gårde for at gennemføre politikker til at løse dette problem, der har en meget høj social og økonomisk pris.

  Ændringsforslag    54

  Forslag til forordning

  Bilag IV – Modul: Staldfaciliteter og husdyrgødningsforvaltning – Staldfaciliteter – Detaljeret emne 2 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Sikkerhedsforanstaltninger

  Begrundelse

  Bedriftssikkerhed er et kritisk problem. Antallet af ulykker på gårde er for højt. Politikerne kræver nøjagtige oplysninger om årsagerne til ulykker i landbruget og omfanget af risiko på gårde for at gennemføre politikker til at løse dette problem, der har en meget høj social og økonomisk pris.

  Ændringsforslag    55

  Forslag til forordning

  Bilag IV – Modul: Maskiner og udstyr – Maskiner – Detaljeret emne 5 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Sikkerhedsforanstaltninger

  Begrundelse

  Bedriftssikkerhed er et kritisk problem. Antallet af ulykker på gårde er for højt. Politikerne kræver nøjagtige oplysninger om årsagerne til ulykker i landbruget og omfanget af risiko på gårde for at gennemføre politikker til at løse dette problem, der har en meget høj social og økonomisk pris.

  Ændringsforslag    56

  Forslag til forordning

  Bilag IV – Modul: Modul: Maskiner og udstyr – Detaljeret emne 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Sikkerhedsforanstaltninger

  Begrundelse

  Bedriftssikkerhed er et kritisk problem. Antallet af ulykker på gårde er for højt. Politikerne kræver nøjagtige oplysninger om årsagerne til ulykker i landbruget og omfanget af risiko på gårde for at gennemføre politikker til at løse dette problem, der har en meget høj social og økonomisk pris.

  BEGRUNDELSE

  Bedriftsstatistikker er meget vigtige redskaber for at forstå situationen for EU's landbrug, virkningerne af landbrugspolitikkerne, situationen i vores landdistrikter, og hvordan de er ramt af klimatiske og sociale ændringer. EU har brug for så nøjagtige oplysninger som muligt på dette område med henblik på at udforme politikker, der kan være til gavn for alle Europas borgere. Landbruget anvender næsten halvdelen af landarealet i Den Europæiske Union og er et centralt element i den europæiske landbrugsmodel. Det har stor indvirkning på klimaforandringerne og miljøet, og mange mennesker i landdistrikter er afhængige af landbrug.

  Kommissionens forslag til en ny rammeforordning sigter mod at øge sammenligneligheden af og sammenhængen i EU-statistikkerne om strukturerne af de europæiske bedrifter, fremskynde fremsendelsen af data og give mulighed for en mere fleksibel og målrettet dataindsamling, som mindsker byrden på bedrifter i EU.

  Denne forordning er den første af to sådanne forordninger og drejer sig om integrerede landbrugsstatistikker med data for landbrugsbedrifter, mikrodatatransmission og tællingen i 2020. En anden rammeforordning med de samlede indgående og udgående statistikker med oplysninger i tabelform forventes på et senere tidspunkt.

  IFS-forordningen opretter en ramme for europæiske statistikker på landbrugsbedriftsniveau og integrerer oplysninger om landbrugsbedrifternes struktur med oplysninger om produktionsmetoder, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, miljøvenlige aspekter og andre beslægtede spørgsmål ved hjælp af en fleksibel ordning med moduler og ad hoc-undersøgelser, der er knyttet til et sæt grundlæggende variabler. Databehovene opfyldes med landbrugstællingen i 2020 og to stikprøveundersøgelser i 2023 og 2026.

  Som politiske beslutningstagere har vi behov for gode statistikker og relevante oplysninger. Mange af de seneste beslutninger og initiativbetænkninger fra Europa-Parlamentet kræver mere nøjagtige og rettidige data. Spørgsmål, der spænder fra kønssammensætningen i landbrugssektoren og arbejdsstyrken, fra unge landbrugere til affolkning af landdistrikterne, fra koncentrationen af jordbesiddelser til øget pres på jord fra urbanisering og bestemt også fra anvendelsen af jordarealer til grønne og miljømæssige fokusområder og ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF), er blot nogle få eksempler på områder, hvor god statistik er væsentlig for at kunne træffe kvalificerede afgørelser i den politiske beslutningsproces.

  Denne betænkning har til formål at sikre, at behovet for nøjagtige og rettidige data vil blive tilgodeset på en tilgængelig måde, samtidig med at den fastholder en fleksibel fremgangsmåde og mindsker den administrative byrde for landbrugsbedrifterne i EU og de nationale statistiske kontorer.

  Desværre finder landbrugstællingen sted hvert tiende år, mens den flerårige finansielle ramme (FFR) fastsættes for en syv års-periode, og reformerne af den fælles landbrugspolitik følger samme hyppighed. Den sidste landbrugstælling fandt sted i 2010, dvs. inden den seneste reform, og den næste skal finde sted i 2020 ved udgangen af den nuværende FFR og efter vedtagelsen af den kommende fælles landbrugspolitik. Det er for sent nu at forsøge at synkronisere disse cyklusser, men ordføreren mener, at det for fremtiden vil være vigtigt at overveje, hvordan man kan sikre, at oplysninger fra landbrugstællingerne er til rådighed forud for drøftelserne af reformen af den fælles landbrugspolitik.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Integrerede landbrugsstatistikker

  Referencer

  COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

  Dato for høring af EP

  9.12.2016

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  AGRI

  15.12.2016

   

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Viorica Dăncilă

  28.2.2017

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  10.10.2017

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  35

  2

  3

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Hilde Vautmans

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Stanisław Ożóg

  Dato for indgivelse

  12.10.2017