ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011

  12.10.2017 - (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)) - ***I

  Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
  Εισηγήτρια: Viorica Dăncilă


  Διαδικασία : 2016/0389(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0300/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0300/2017
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011

  (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0786),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0514/2016),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0300/2017),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2)  Το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών ερευνών σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που πραγματοποιείται στην Ένωση από το 1966 θα πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να εξεταστούν οι τάσεις στη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο Ένωσης και να παρασχεθεί η απαραίτητη βάση στατιστικής γνώσης για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχετικών πολιτικών, ιδίως της κοινής γεωργικής πολιτικής και των πολιτικών για το περιβάλλον, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της.

  (2)  Το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών ερευνών σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που πραγματοποιείται στην Ένωση από το 1966 θα πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να εξεταστούν οι τάσεις στη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο Ένωσης και να παρασχεθεί η απαραίτητη βάση στατιστικής γνώσης για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση των σχετικών πολιτικών, ιδίως της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και των πολιτικών για το περιβάλλον, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της, των πολιτικών της Ένωσης για τη χρήση γης και ορισμένων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Μια τέτοια βάση γνώσεων είναι επίσης αναγκαία για την εκτίμηση των συναφών επιπτώσεων στο γυναικείο εργατικό δυναμικό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2α)  Η συλλογή στατιστικών στοιχείων, ιδίως δε η έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, θα πρέπει να έχει ως στόχο να διατίθενται επικαιροποιημένα στοιχεία για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενόψει μελλοντικών μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3α)  Η συνοχή και η συμβατότητα των στοιχείων και η ομοιογένεια των μορφών υποβολής εκθέσεων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προετοιμασία των ευρωπαϊκών γεωργικών στατιστικών, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και διάδοσης και την ποιότητα των αποτελεσμάτων.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3β)  Τούτο υπογραμμίζει την ανάγκη να επιλεγεί το περιεχόμενο της συλλογής στοιχείων κατά τρόπο συνεπή προς τον στόχο του σχεδιασμού καλύτερα στοχοθετημένων και πιο αποτελεσματικών μέτρων γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης, που θα λαμβάνουν υπόψη, κατά προτεραιότητα, τις ανάγκες των παραγωγών και των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7α)  Τα αρχεία στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με γεωργικές εκμεταλλεύσεις επιτρέπουν τη διασταύρωση κύριων στοιχείων και στοιχείων ενότητας, καθιστώντας, με τον τρόπο αυτό, δυνατή την ανάκτηση πληροφοριών με βάση μεταβλητές όπως το φύλο του διαχειριστή της γεωργικής εκμετάλλευσης, η ηλικία του εν λόγω διαχειριστή, η ιδιοκτησιακή δομή και το μέγεθος της εκμετάλλευσης και η υιοθέτηση περιβαλλοντικών μέτρων. Θα είναι δυνατός ο διαχωρισμός των αποτελεσμάτων για τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στα κύρια στοιχεία και για συνδυασμούς κριτηρίων.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7β)  Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με το έτος γέννησης, το έτος καταχώρισης ως διαχειριστή της εκμετάλλευσης και το φύλο θα μπορούσε να παρέχει στοιχεία για την ανάπτυξη δράσεων όσον αφορά την ανανέωση των γενεών και τα θέματα ισότητας των φύλων.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7γ)  Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει στο Διαδίκτυο έτοιμα προς χρήση, διασταυρωμένα συγκρίσιμα στοιχεία από όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που σχετίζονται με το φύλο, μεταξύ άλλων. Η παρουσίαση των στοιχείων αυτών πρέπει να γίνεται με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7 δ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (7δ)  Η συνοχή και η συμβατότητα των στοιχείων και η ομοιογένεια των μορφών υποβολής εκθέσεων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προετοιμασία των ευρωπαϊκών γεωργικών στατιστικών, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και διάδοσης και την ποιότητα των αποτελεσμάτων.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (8α)  Τα κράτη μέλη στα οποία οι περίοδοι επί τόπου εργασίας για την έρευνα του έτους αναφοράς 2020 συμπίπτουν με τις εργασίες που προβλέπονται για την ανά δεκαετία απογραφή του πληθυσμού θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επισπεύσουν κατά ένα έτος τη γεωργική έρευνα, ώστε να αποφύγουν τον μεγάλο φόρτο που συνεπάγεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή αυτών των δύο σημαντικών μελετών.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9)  Προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή επιβάρυνση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των εθνικών διοικήσεων, θα πρέπει να καθοριστούν όρια που να αποκλείουν τις μη συναφείς μονάδες έρευνας από τις βασικές οντότητες για τις οποίες θα συλλεγούν στατιστικές.

  (9)  Είναι σημαντικό να αποφευχθούν η περιττή επιβάρυνση και οι περιττές δαπάνες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των εθνικών διοικήσεων κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καθοριστούν όρια που να αποκλείουν τις μη συναφείς μονάδες έρευνας από τις βασικές οντότητες για τις οποίες θα συλλεγούν στατιστικές. Παράλληλα, είναι σημαντικό, εάν πρόκειται να σχεδιαστούν αποτελεσματικά μέτρα πολιτικής για τη στήριξη και τη διατήρηση μικρών γεωργικών διαρθρώσεων, να απαιτούνται επίσης στοιχεία σχετικά με τη συγκεκριμένη ομάδα μεγέθους γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (9α)  Καίρια σημασία έχει η ελαχιστοποίηση της διοικητικής επιβάρυνσης των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν τους πρακτικούς και οργανωτικούς πόρους για να αντιμετωπίσουν τις συχνές και υπερβολικά λεπτομερείς συλλογές στοιχείων.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10α)  Είναι απαραίτητο να είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ γεωργικών εκμεταλλεύσεων πολυεθνικής ιδιοκτησίας, είτε ενδοενωσιακής, από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, είτε εκτεινόμενης εκτός Ένωσης, και αυτών ιδιοκτησίας φυσικών ή νομικών προσώπων σε ένα κράτος μέλος.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (11)  Προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση για τους ερωτώμενους, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) και άλλες εθνικές αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διοικητικά στοιχεία, στον βαθμό που τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών.

  (11)  Προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση για τους ερωτώμενους, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) και άλλες εθνικές αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διοικητικά στοιχεία, στον βαθμό που τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Προκειμένου να συλλέξουν τα εν λόγω στοιχεία, οι ΕΣΥ και άλλες εθνικές αρχές δεν πρέπει επ’ ουδενί να χρησιμοποιούν δυσανάλογα μέσα, όπως η επιβολή προστίμων στους γεωργούς οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να συμβάλουν στην έρευνα.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11α)  Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες εθνικές αρχές προσπαθούν να απλοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο τη συλλογή στατιστικών στοιχείων από γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προωθείται η χρήση ψηφιακών λύσεων.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12)  Για τους σκοπούς της ευελιξίας του ευρωπαϊκού γεωργικού στατιστικού συστήματος και της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών στατιστικών, οι μεταβλητές που συλλέγονται θα πρέπει να κατανέμονται σε διαφορετικές ομάδες συλλογής (βασικά στοιχεία και ενότητες) που ποικίλουν σε συχνότητα ή αντιπροσωπευτικότητα ή και στα δυο.

  (12)  Για τους σκοπούς της ευελιξίας του ευρωπαϊκού γεωργικού στατιστικού συστήματος και της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών στατιστικών, οι μεταβλητές που συλλέγονται θα πρέπει να κατανέμονται σε διαφορετικές ομάδες συλλογής (βασικά στοιχεία και ενότητες) που ποικίλουν σε συχνότητα ή αντιπροσωπευτικότητα ή και στα δυο. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεώνουν τους αγρότες να συμμετέχουν σε έρευνες με σκοπό να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητά τους με δυσανάλογα μέτρα, όπως η επιβολή προστίμου.

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (20α)  Οι οικονομικές πτυχές του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επανεξεταστούν για την περίοδο μετά το 2020, λαμβανομένων υπόψη του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) και άλλων συναφών αλλαγών σε ενωσιακά μέσα. Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει συναφείς αλλαγές στον παρόντα κανονισμό.

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 24

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (24)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον καθορισμό των χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα III και των τεχνικών χαρακτηριστικών των στοιχείων που παρέχονται, τον καθορισμό των πληροφοριών που παρέχονται κατά περίπτωση (ad-hoc), καθώς και τον καθορισμό των λεπτομερειών και του περιεχομένου των εκθέσεων ποιότητας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

  (24)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον καθορισμό των χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα III και των τεχνικών χαρακτηριστικών των στοιχείων που παρέχονται, καθώς και όσον αφορά τον καθορισμό των λεπτομερειών και του περιεχομένου των εκθέσεων ποιότητας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011. Κατά την άσκηση αυτής της εξουσίας, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη πτυχές όπως το κόστος και οι διοικητικές επιβαρύνσεις για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα κράτη μέλη.

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 25

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (25)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη αναδυόμενες ανάγκες για στοιχεία που πηγάζουν κυρίως από τις νέες εξελίξεις στη γεωργία, την αναθεωρημένη νομοθεσία και τις μεταβαλλόμενες πολιτικές προτεραιότητες, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των λεπτομερών θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV. Για να προβλεφθεί η συμβατότητα και να διευκολυνθεί η χρήση άλλων πηγών στοιχείων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα III. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη Διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

  (25)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη αναδυόμενες ανάγκες για στοιχεία που πηγάζουν κυρίως από τις νέες εξελίξεις στη γεωργία, την αναθεωρημένη νομοθεσία και τις μεταβαλλόμενες πολιτικές προτεραιότητες, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των λεπτομερών θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV και για τον σκοπό του καθορισμού των πληροφοριών που παρέχονται κατά περίπτωση όπως ορίζεται στο άρθρο 9. Για να προβλεφθεί η συμβατότητα και να διευκολυνθεί η χρήση άλλων πηγών στοιχείων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα III. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη Διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Κατά την άσκηση αυτής της εξουσίας, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη πτυχές όπως το κόστος και οι διοικητικές επιβαρύνσεις για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα κράτη μέλη.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές, τα κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία αντιπροσωπευτικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της γεωργικής δημοτικής γης που ανταποκρίνονται σε τουλάχιστον ένα από τα φυσικά όρια που απαριθμούνται στο παράρτημα II σε σχέση με το μέγεθος της γεωργικής γης ή τον αριθμό ζώων.

  2.  Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές, τα κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία αντιπροσωπευτικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της γεωργικής δημοτικής γης που ανταποκρίνονται σε τουλάχιστον ένα από τα φυσικά όρια που απαριθμούνται στο παράρτημα II σε σχέση με το μέγεθος της γεωργικής γης ή τον αριθμό ζώων. Κατά τη συλλογή των στοιχείων αυτών, τα κράτη μέλη δεν κάνουν χρήση δυσανάλογων μέτρων, όπως η θέσπιση προστίμων, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός αντιπροσωπευτικότητας.

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4.  Όταν το κύριο πλαίσιο έρευνας που καθορίζεται στην παράγραφο 2 δεν αντιπροσωπεύει το 98 % της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης και το 98 % των μονάδων ζωικού κεφαλαίου, τα κράτη μέλη επεκτείνουν το πλαίσιο διά του καθορισμού χαμηλότερων ορίων από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή θεσπίζουν πρόσθετα όρια, ή και τα δύο.

  4.  Όταν το κύριο πλαίσιο έρευνας που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν αντιπροσωπεύει το 98 % της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης και το 98 % των μονάδων ζωικού κεφαλαίου, τα κράτη μέλη επεκτείνουν το πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 6 διά του καθορισμού χαμηλότερων ορίων από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή θεσπίζουν πρόσθετα όρια, ή και τα δύο.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Τα κράτη μέλη συλλέγουν και παρέχουν τα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία («βασικά στοιχεία») που σχετίζονται με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, για τα έτη αναφοράς της έρευνας 2020, 2023 και 2026, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα III. Η συλλογή βασικών στοιχείων για το έτος αναφοράς της έρευνας 2020 πραγματοποιείται με τη μορφή απογραφής.

  1.  Τα κράτη μέλη συλλέγουν και παρέχουν τα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία («βασικά στοιχεία») που σχετίζονται με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, για τα έτη αναφοράς της έρευνας 2020, 2023 και 2026, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα III. Η συλλογή βασικών στοιχείων για το έτος αναφοράς της έρευνας 2020 πραγματοποιείται με τη μορφή απογραφής. Τα ετήσια στοιχεία της αίτησης, όπως επαληθεύονται από το ΟΣΔΕ, θεωρούνται επίσης πηγή στοιχείων.

  Αιτιολόγηση

  ΟΣΔΕ = Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου: Βάσει των στοιχείων της αίτησης που συμπληρώνουν οι δικαιούχοι της ΚΓΠ, τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται με τις εκτάσεις αναφοράς και μεταξύ τους, ούτως ώστε να επαληθεύονται τα προς χρήση στοιχεία και όχι απλώς οι δηλώσεις των αιτούντων.

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 5α

   

  Στοιχεία που αφορούν τις πληρωμές των ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ

   

  Τα κράτη μέλη, μέσω των οργανισμών που διαχειρίζονται τις πληρωμές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καταρτίζουν, από τα έγγραφα που αφορούν τη χορήγηση της άμεσης ενίσχυσης, τις διοικητικές πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέσων που χρησιμοποιούνται, και παρέχουν τη βάση για τις μελλοντικές αποφάσεις πολιτικής.

   

  Οι φορείς που διαχειρίζονται τις πληρωμές του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ σε κάθε κράτος μέλος:

   

  α) προβαίνουν σε στατιστική ανάλυση των πληροφοριών όσον αφορά τις πληρωμές, συγκεντρώνουν τα στοιχεία σχετικά με τον όγκο των ενισχύσεων, τον σχετικό τομέα και τον αριθμό των δικαιούχων για κάθε περιφέρεια, ανάλογα με το είδος του μέτρου και το ύψος των λαμβανόμενων ενισχύσεων·

   

  β) διαβιβάζουν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών και στην Επιτροπή.

  Αιτιολόγηση

  Τα στοιχεία που αφορούν τις πληρωμές των ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ αποτελούν έγκυρη στατιστική πηγή που αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό αγνοείται και η χρήση της οποίας θα δημιουργούσε ελάχιστο πρόσθετο κόστος.

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Τα στοιχεία για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην επέκταση του πλαισίου μπορούν να συλλέγονται με τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ερευνών. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα σταθμισμένα αποτελέσματα της έρευνας είναι, από στατιστική άποψη, αντιπροσωπευτικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε κάθε περιοχή και σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις ακριβείας που καθορίζονται στο παράρτημα V.

  2.  Τα στοιχεία για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην επέκταση του πλαισίου μπορούν να συλλέγονται με τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ερευνών. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα σταθμισμένα αποτελέσματα της έρευνας είναι, από στατιστική άποψη, αντιπροσωπευτικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε κάθε περιοχή και σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις ακριβείας που καθορίζονται στο παράρτημα V. Η διάρθρωση των δειγμάτων υπόκειται στην πρότερη έγκριση της Επιτροπής (Eurostat). Κατά τη συλλογή των στοιχείων αυτών, τα κράτη μέλη δεν κάνουν χρήση δυσανάλογων μέτρων, όπως η θέσπιση προστίμων, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός αντιπροσωπευτικότητας.

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ε)  Ενότητα «Πρακτικές διαχείρισης του εδάφους» για το 2023·

  ε)  Ενότητα «Πρακτικές οικολογικού προσανατολισμού και διαχείρισης του εδάφους» για το 2023·

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3.  Για τα έτη 2023 και 2026 η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 σχετικά με τις τροποποιήσεις των λεπτομερών θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV. Κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις δεν επιβάλλουν σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση ή κόστος στα κράτη μέλη ή στους ερωτώμενους, και ότι μεταβάλλεται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για κάθε ενότητα το πολύ το 25 %, κατόπιν στρογγυλοποίησης στην πλησιέστερη ακέραια τιμή, των λεπτομερών θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

  3.  Για τα έτη 2023 και 2026 η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 σχετικά με τις τροποποιήσεις των λεπτομερών θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV. Κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις δεν επιβάλλουν σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση ή κόστος στα κράτη μέλη ή στους ερωτώμενους και παρέχει πλήρη αιτιολόγηση ως προς αυτό, και ότι μεταβάλλεται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για κάθε ενότητα το πολύ το 25 %, κατόπιν στρογγυλοποίησης στην πλησιέστερη ακέραια τιμή, των λεπτομερών θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό του καθορισμού των πληροφοριών που παρέχονται κατά περίπτωση (ad-hoc) με την παροχή:

  1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 για τον σκοπό του καθορισμού των πληροφοριών, εφόσον οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται αναγκαίες, που παρέχονται κατά περίπτωση (ad-hoc) με την παροχή:

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α)  καταλόγου χαρακτηριστικών που δεν υπερβαίνει τις 40 μεταβλητές που διαβιβάζεται στην Επιτροπή (Eurostat) και τις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης·

  α)  καταλόγου χαρακτηριστικών που δεν υπερβαίνει τις 40 μεταβλητές και τους λόγους για τις επιπλέον αυτές απαιτήσεις για στατιστικά στοιχεία, που διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) και τις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης·

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, το αργότερο 12 μήνες πριν από την αρχή του έτους αναφοράς της έρευνας.

  2.  Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται το αργότερο 12 μήνες πριν από την αρχή του έτους αναφοράς της έρευνας. Κατά την κατάρτιση τέτοιων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων λαμβάνονται υπόψη πιθανές επιπλέον δαπάνες και διοικητικές επιβαρύνσεις για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα κράτη μέλη.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στ)  Για κάθε άλλο χαρακτηριστικό, κάθε κράτος μέλος ορίζει κοινή ημέρα αναφοράς εντός του έτους αναφοράς της έρευνας.

  στ)  Για κάθε άλλο χαρακτηριστικό, κάθε κράτος μέλος ορίζει κοινή ημέρα αναφοράς εντός του έτους αναφοράς της έρευνας. Η ημέρα αναφοράς συνάδει με το χρονικό πλαίσιο για τις δηλώσεις εκτάσεων γης στην αίτηση του ΟΣΔΕ.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  6α.  Η Επιτροπή διασφαλίζει την τήρηση των ίδιων προτύπων ποιότητας και διαφάνειας όσον αφορά τη συλλογή και δημοσίευση αυτών των στατιστικών στοιχείων.

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4α.  Η Επιτροπή διασφαλίζει την έγκαιρη συλλογή και δημοσίευση των στοιχείων που έχουν ληφθεί. Τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζονται κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνονται κατηγοριοποίηση των οικείων στατιστικών στοιχείων ανά κράτος μέλος, καθώς και οι γενικές τάσεις.

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 4 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4β.  Τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία που έχουν συλλεγεί δημοσιεύονται και διατίθενται με διαφάνεια τόσο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής όσο και στο κοινό.

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  6.  Για τη συλλογή των ειδικών κατά περίπτωση (ad-hoc) στοιχείων που καθορίζονται στο άρθρο 9, η Ένωση μπορεί να παρέχει επιχορηγήσεις στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και τις άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 με σκοπό την κάλυψη του κόστους πραγματοποίησης της συλλογής ειδικών κατά περίπτωση (ad-hoc) στοιχείων. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 90 % των επιλέξιμων δαπανών.

  6.  Για τη συλλογή των ειδικών κατά περίπτωση (ad-hoc) στοιχείων που καθορίζονται στο άρθρο 9, η Ένωση παρέχει επιχορηγήσεις στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και τις άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 με σκοπό την κάλυψη του κόστους πραγματοποίησης της συλλογής ειδικών κατά περίπτωση (ad-hoc) στοιχείων. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 90 % των επιλέξιμων δαπανών.

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού].

  2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονική περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

  Αιτιολόγηση

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε όλες τις νομοθετικές πράξεις, ακολουθεί την αρχή σύμφωνα με την οποία η ανάθεση εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχύει για ορισμένη χρονική περίοδο.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 17 α

   

  Παρέκκλιση όσον αφορά το έτος αναφοράς της έρευνας για την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία

   

  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 5, το άρθρο 6 παράγραφος 1, το άρθρο 7 παράγραφος 1, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 1, το άρθρο 13 παράγραφος 4 και το άρθρο 14 παράγραφος 1, οι αναφορές στο έτος αναφοράς 2020 νοούνται ως αναφορές στο έτος αναφοράς 2019 για την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

  Τροπολογία    36

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Γενικά χαρακτηριστικά – Νομική προσωπικότητα της εκμετάλλευσης – σειρά 9 α (νέα)

  Ο κάτοχος έχει χαρακτηριστεί γεωργός νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενος στη γεωργία κατά την έννοια του άρθρου 50 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013

  ναι/όχι

  Τροπολογία    37

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Γενικά χαρακτηριστικά – Νομική προσωπικότητα της εκμετάλλευσης – σειρά 4 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

   

   

   

  Τροπολογία

  Συνιδιοκτησία

  ναι/όχι

  Τροπολογία    38

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Γενικά χαρακτηριστικά – Διαχειριστής/-τρια της εκμετάλλευσης – σειρά 3 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

   

   

  Τροπολογία

  Έτος κατά το οποίο καταχωρίστηκε ως διαχειριστής/-τρια εκμετάλλευσης

  έτος

  Τροπολογία    39

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Χαρακτηριστικά γης – Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) – Αρόσιμη γη – Σιτηρά για την παραγωγή σπόρων (συμπεριλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά) – σειρά 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Μαλακό σιτάρι και όλυρα

  εκτάρια

   

  Τροπολογία

  Μαλακό σιτάρι και όλυρα

  εκτάρια

  εκτάρια

  Τροπολογία    40

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Χαρακτηριστικά γης – Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) – Αρόσιμη γη – Σιτηρά για την παραγωγή σπόρων (συμπεριλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά) – σειρά 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Σιτάρι σκληρό

  εκτάρια

   

  Τροπολογία

  Σιτάρι σκληρό

  εκτάρια

  εκτάρια

  Τροπολογία    41

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Χαρακτηριστικά γης – Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) – Αρόσιμη γη – Βιομηχανικές καλλιέργειες – σειρά 4

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Σόγια

  εκτάρια

   

  Τροπολογία

  Σόγια

  εκτάρια

  εκτάρια

  Τροπολογία    42

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Χαρακτηριστικά γης – Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) – Αρόσιμη γη – Φυτά που συγκομίζονται χλωρά από αρόσιμη γη – σειρά 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Λοβοφόρα φυτά που συγκομίζονται χλωρά

  εκτάρια

   

  Τροπολογία

  Λοβοφόρα φυτά που συγκομίζονται χλωρά

  εκτάρια

  εκτάρια

  Τροπολογία    43

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Χαρακτηριστικά γης – Άλλες εκτάσεις – σειρά 2 α (νέα)

   

   

   

  Τροπολογία

  Ορεινή ή λοφώδης περιοχή

  εκτάρια

  Τροπολογία    44

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Χαρακτηριστικά ζωικού κεφαλαίου– Βοοειδή – Θηλυκά βοοειδή 2 ετών και άνω – Αγελάδες – σειρά 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

  κεφαλές

   

  Τροπολογία

  Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

  κεφαλές

  κεφαλές

  Τροπολογία    45

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Χαρακτηριστικά ζωικού κεφαλαίου– Βοοειδή – Θηλυκά βοοειδή 2 ετών και άνω – Αγελάδες – σειρά 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Μη γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

  κεφαλές

   

  Τροπολογία

  Μη γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

  κεφαλές

  κεφαλές

  Τροπολογία    46

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Χαρακτηριστικά ζωικού κεφαλαίου– Βοοειδή – σειρά 10 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

   

   

  Τροπολογία

   

   

  Θηλυκά βουβάλια

   

  κεφαλές

   

   

   

  Γαλακτοπαραγωγά θηλυκά βουβάλια

  κεφαλές

   

   

   

  Μη γαλακτοπαραγωγά θηλυκά βουβάλια

  κεφαλές

  Τροπολογία    47

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Χαρακτηριστικά ζωικού κεφαλαίου – Αιγοπρόβατα

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Αιγοπρόβατα

   

  κεφαλές

  Τροπολογία

  Αιγοπρόβατα

   

   

  Τροπολογία    48

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Χαρακτηριστικά ζωικού κεφαλαίου – Αιγοπρόβατα – Πρόβατα (κάθε ηλικίας)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Πρόβατα (κάθε ηλικίας)

  κεφαλές

   

  Τροπολογία

  Πρόβατα (κάθε ηλικίας)

  κεφαλές

  κεφαλές

  Τροπολογία    49

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Χαρακτηριστικά ζωικού κεφαλαίου – Αιγοπρόβατα – Αίγες (κάθε ηλικίας)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Αίγες (κάθε ηλικίας)

  κεφαλές

   

  Τροπολογία

  Αίγες (κάθε ηλικίας)

  κεφαλές

  κεφαλές

  Τροπολογία    50

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Χαρακτηριστικά ζωικού κεφαλαίου – Χοίροι – σειρά 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών

  κεφαλές

   

  Τροπολογία

  Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών

  κεφαλές

  κεφαλές

  Τροπολογία    51

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Χαρακτηριστικά ζωικού κεφαλαίου – Πουλερικά – σειρά 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

  κεφαλές

   

  Τροπολογία

  Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

  κεφαλές

  κεφαλές

  Τροπολογία    52

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα III – Χαρακτηριστικά ζωικού κεφαλαίου – Πουλερικά – σειρά 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Όρνιθες ωοπαραγωγής

  κεφαλές

   

  Τροπολογία

  Όρνιθες ωοπαραγωγής

  κεφαλές

  κεφαλές

  Τροπολογία    53

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – Ενότητα: Εργατικό δυναμικό και άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες – θέμα 8 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

   

   

   

   

  Τροπολογία

   

  Ατυχήματα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

  Τύποι συμβάντων:

   

   

  Σοβαρότητα συμβάντος

   

   

  Δημογραφικό πλαίσιο

  Αιτιολόγηση

  Η ασφάλεια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι κρίσιμο θέμα. Ο αριθμός των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι υπερβολικά μεγάλος. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής απαιτούν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες των ατυχημάτων και την έκταση της ανάληψης κινδύνου σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να εφαρμόζουν πολιτικές αντιμετώπισης αυτού του θέματος που έχει πολύ υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

  Τροπολογία    54

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – Ενότητα: Σταβλισμός των ζώων και διαχείριση της κοπριάς – Εγκαταστάσεις για την κοπριά – Λεπτομερές θέμα 2 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Μέτρα ασφαλείας

  Αιτιολόγηση

  Η ασφάλεια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι κρίσιμο θέμα. Ο αριθμός των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι υπερβολικά μεγάλος. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής απαιτούν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες των ατυχημάτων και την έκταση της ανάληψης κινδύνου σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να εφαρμόζουν πολιτικές αντιμετώπισης αυτού του θέματος που έχει πολύ υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

  Τροπολογία    55

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – Ενότητα: Μηχανήματα και εξοπλισμός – Μηχανήματα – Λεπτομερές θέμα 5 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Μέτρα ασφαλείας

  Αιτιολόγηση

  Η ασφάλεια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι κρίσιμο θέμα. Ο αριθμός των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι υπερβολικά μεγάλος. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής απαιτούν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες των ατυχημάτων και την έκταση της ανάληψης κινδύνου σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να εφαρμόζουν πολιτικές αντιμετώπισης αυτού του θέματος που έχει πολύ υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

  Τροπολογία    56

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα IV – Ενότητα: Μηχανήματα και εξοπλισμός – Εξοπλισμός – Λεπτομερές θέμα 1 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Μέτρα ασφαλείας

  Αιτιολόγηση

  Η ασφάλεια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι κρίσιμο θέμα. Ο αριθμός των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι υπερβολικά μεγάλος. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής απαιτούν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες των ατυχημάτων και την έκταση της ανάληψης κινδύνου σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να εφαρμόζουν πολιτικές αντιμετώπισης αυτού του θέματος που έχει πολύ υψηλό κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Οι στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι πολύ σημαντικά εργαλεία για την κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η γεωργία της ΕΕ, του αντικτύπου των γεωργικών πολιτικών, της κατάστασης των αγροτικών περιοχών μας και του τρόπου με τον οποίον επηρεάζονται από τις κλιματικές και τις κοινωνικές αλλαγές. Η ΕΕ χρειάζεται όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες στον εν λόγω τομέα για να καταρτίζει πολιτικές που ωφελούν όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Για τη γεωργία χρησιμοποιείται περίπου η μισή έκταση γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού αγροτικού μοντέλου. Έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή και στο περιβάλλον και πολλές αγροτικές κοινότητες εξαρτώνται από τη γεωργία.

  Η πρόταση της Επιτροπής για έναν νέο κανονισμό πλαίσιο έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συγκρισιμότητα και τη συνοχή των στατιστικών στοιχείων της ΕΕ σχετικά με τη διάρθρωση των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, να επιταχύνει τη διαβίβαση δεδομένων και να καταστήσει δυνατή την πιο ευέλικτη και στοχοθετημένη συγκέντρωση δεδομένων, που μειώνει την επιβάρυνση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ.

  Ο παρών κανονισμός πλαίσιο είναι ο πρώτος από δύο τέτοιους κανονισμούς και αφορά ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (IFS) για στοιχεία σε επίπεδο εκμετάλλευσης με διαβίβαση μικροδεδομένων και την απογραφή του 2020. Αναμένεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία δεύτερος κανονισμός πλαίσιο σχετικά με συνολικές στατιστικές για γεωργικές εισροές και εκροές με πίνακες δεδομένων.

  Ο κανονισμός για τις ενοποιημένες στατιστικές για τις εκμεταλλεύσεις (IFS) καθιερώνει ένα πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ενσωματώνει πληροφορίες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με άλλες πληροφορίες για παραγωγικές μεθόδους, μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, γεωργοπεριβαλλοντικές πτυχές και άλλα σχετικά ζητήματα, μέσω ενός ευέλικτου συστήματος ενοτήτων και ad-hoc ερευνών που συνδέονται με ένα βασικό σύνολο μεταβλητών. Οι ανάγκες σε δεδομένα καλύπτονται από τη γεωργική απογραφή του 2020 και από δύο δειγματοληπτικές έρευνες, το 2023 και το 2026.

  Ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρειαζόμαστε καλές στατιστικές και σχετικές πληροφορίες. Πολλά από τα πιο πρόσφατα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας ζητούν πιο ακριβή και επίκαιρα δεδομένα. Θέματα που ποικίλλουν, όπως η διάρθρωση ως προς το φύλο στον γεωργικό τομέα και στο εργατικό δυναμικό, οι νέοι αγρότες και η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η συγκέντρωση γης και η πίεση επί των γαιών λόγω αστικοποίησης και φυσικά λόγω οικολογικού προσανατολισμού και χρησιμοποίησης περιοχών οικολογικής εστίασης, η χρήση της γης, αλλαγή στη χρήση της γης και δασοκομικές δραστηριότητες (LULUCF), αποτελούν λίγα μόνο παραδείγματα τομέων στους οποίους είναι απαραίτητα τα καλά στατιστικά στοιχεία προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις με επίγνωση κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

  Η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η ανάγκη για ακριβή και επίκαιρα δεδομένα θα καλυφθεί στο πλαίσιο προσβάσιμης διαδικασίας, ενώ παράλληλα η διαδικασία θα συνεχίσει να είναι ευέλικτη και να περιορίζει την επιβάρυνση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ και για τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.

  Δυστυχώς, η γεωργική απογραφή λαμβάνει χώρα κάθε δέκα χρόνια, ενώ το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) καθορίζεται για διάστημα επτά ετών και, ως εκ τούτου, οι μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ ακολουθούν την ίδια περιοδικότητα. Η τελευταία γεωργική απογραφή πραγματοποιήθηκε το 2010, πριν από την τελευταία μεταρρύθμιση, και η επόμενη θα πραγματοποιηθεί το 2020, στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ και μετά την έγκριση της επόμενης ΚΓΠ. Τώρα είναι δυστυχώς πολύ αργά για να προσπαθήσουμε να συγχρονίσουμε αυτούς τους κύκλους, αλλά ο εισηγητής πιστεύει ότι για το μέλλον είναι σημαντικό να εξεταστούν τρόποι προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία της απογραφής θα είναι διαθέσιμα πριν από τη συζήτηση για μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  9.12.2016

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AGRI

  15.12.2016

   

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Viorica Dăncilă

  28.2.2017

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  10.10.2017

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  35

  2

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Hilde Vautmans

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Stanisław Ożóg

  Ημερομηνία κατάθεσης

  12.10.2017

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  35

  +

  ALDE

  Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

  ECR

  Stanisław Ożóg

  EFDD

  Giulia Moi, Marco Zullo

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

  NI

  Diane Dodds

  PPE

  Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

  2

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew

  ENF

  Philippe Loiseau

  3

  0

  VERTS/ALE

  José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή