Menetlus : 2016/0389(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0300/2017

Esitatud tekstid :

A8-0300/2017

Arutelud :

PV 02/07/2018 - 16
CRE 02/07/2018 - 16

Hääletused :

PV 03/07/2018 - 11.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0276

RAPORT     ***I
PDF 554kWORD 94k
12.10.2017
PE 604.520v02-00 A8-0300/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse integreeritud statistikat põllumajandusettevõtete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1166/2008 ja (EL) nr 1337/2011

(COM(2016)0786 – C8‑0514/2016 – 2016/0389(COD))

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Raportöör: Viorica Dăncilă

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse integreeritud statistikat põllumajandusettevõtete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1166/2008 ja (EL) nr 1337/2011

(COM(2016)0786 – C8‑0514/2016 – 2016/0389(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0786),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 338, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0514/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A8-0300/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Liit on põllumajanduslike majapidamiste struktuuri käsitlevate Euroopa uuringute programmi rakendanud juba alates 1966. aastast. Seda tuleks jätkata, et uurida põllumajanduslike majapidamiste struktuuri muutusi liidus ja luua statistiline teadmusbaas, mis on vajalik ühise põllumajanduspoliitika ja sellega seonduva poliitika, eelkõige keskkonna- ning kliimamuutusega kohanemise ning selle mõju leevendamise poliitika väljatöötamiseks, rakendamiseks, seireks ja analüüsimiseks.

(2)  Liit on põllumajanduslike majapidamiste struktuuri käsitlevate Euroopa uuringute programmi rakendanud juba alates 1966. aastast. Seda tuleks jätkata, et uurida põllumajanduslike majapidamiste struktuuri muutusi liidus ja luua statistiline teadmusbaas, mis on vajalik sellega seonduva poliitika, eelkõige ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP), sealhulgas maaelu arengu meetmed, ja keskkonna- ning kliimamuutusega kohanemise ning selle mõju leevendamise poliitika, liidu maakasutuse poliitika ja teatavate kestliku arengu eesmärkide väljatöötamiseks, rakendamiseks, seireks, hindamiseks ja analüüsimiseks. Nimetatud teadmusbaas on vajalik ka selle mõju hindamiseks põllumajanduslike majapidamiste naistööjõule.

 

 

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Statistiliste andmete kogumise ja eriti põllumajandusettevõtete struktuuriuuringute eesmärk peaks olema otsustusprotsessi varustamine ajakohastatud andmetega, pidades silmas tulevasi ÜPP reforme.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Andmete sidusus ja ühilduvus ning esitamisvormingute ühtsus on liidu põllumajandusstatistika koostamise eeltingimused, eeskätt seoses kogumis-, töötlemis- ja levitamismenetluste tõhususega ning tulemuste kvaliteediga.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b)  See toob esile vajaduse valida andmekogumise sisu viisil, mis on kooskõlas eesmärgiga töötada välja paremini suunatud ja tõhusamad põllumajanduse ja maaelu arengu meetmed, milles võetakse eelkõige arvesse liidu tootjate ja tarbijate vajadusi.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Põllumajanduslike majapidamistega seotud statistiliste andmete kirjete abil saab põhi- ja mooduliandmeid ristata, mis võimaldab leida teavet selliste muutujate alusel nagu põllumajandusliku majapidamise juhi sugu, tema vanus, omandistruktuur ja majapidamise suurus ning keskkonnameetmete võtmine. Tulemused on võimalik lahti kirjutada põhiandmetes sisalduvate kriteeriumite ja kriteeriumite kombinatsioonide puhul.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Teabe kogumine sünniaasta, majapidamise juhina klassifitseerimise aasta ja soo kohta võib anda andmeid meetmete väljatöötamiseks põlvkonnavahetuse ja sooliste aspektide seisukohast.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 c)  Komisjon peaks internetis kättesaadavaks tegema kõigist liikmesriikidest pärit kasutusvalmis ristatud ja võrreldavad andmed ning muude aspektide hulgas ka soopõhise teabe. Sellised andmed tuleks esitada kasutajasõbralikult.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 d)  Andmete sidusus ja ühilduvus ning esitamisvormingute ühtsus on liidu põllumajandusstatistika koostamise eeltingimused, eeskätt seoses kogumis-, töötlemis- ja levitamismenetluste tõhususega ning tulemuste kvaliteediga.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Liikmesriikides, kus vaatlusaasta 2020 uuringu küsitlusperioodid kattuvad iga kümne aasta järel toimuva põllumajanduslike majapidamiste populatsiooni loenduse jaoks kavandatud tööga, peaks olema võimalik korraldada põllumajandusuuring aasta varem, et vältida nende kahe ulatusliku uuringu samal ajal korraldamisega seotud suurt koormust.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Selleks et vältida tarbetu koormuse panemist põllumajanduslikele majapidamistele ja riigiasutustele, tuleks kehtestada künnised, millega arvatakse ebaolulised üksused välja nende oluliste üksuste hulgast, mille kohta statistikat kogutakse.

(9)  On oluline vältida tarbetu koormuse panemist ja kulude tekitamist põllumajanduslikele majapidamistele ja riigiasutustele käesoleva määruse rakendamisel. Selleks tuleks kehtestada künnised, millega arvatakse ebaolulised üksused välja nende oluliste üksuste hulgast, mille kohta statistikat kogutakse. Samal ajal on väikepõllumajandustootjate toetamise ja säilitamise tõhusate poliitikameetmete kavandamiseks oluline omada andmeid ka sellise suurusrühma põllumajandusettevõtete kohta.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  On väga oluline minimeerida selliste mikroettevõtete ja VKEde halduskoormust, kellel ei pruugi sagedaste ja liiga üksikasjalike andmekogumistega toimetulemiseks olla vajalikke praktilisi ja organisatsioonilisi vahendeid.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Peab olema võimalik eristada hargmaiseid põllumajanduslikke majapidamisi, mis on kas liidusisesed ja hõlmavad kahte või enamat liikmesriiki või ulatuvad liidust väljapoole, sellistest põllumajanduslikest majapidamistest, mis kuuluvad füüsilistele või juriidilistele isikutele ühes liikmesriigis.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Andmeesitajate koormuse vähendamiseks peaks riiklikel statistikaametitel ja muudel riiklikel asutustel olema juurdepääs haldusandmetele ulatuses, milles need andmed on vajalikud Euroopa statistika arendamiseks, koostamiseks ja levitamiseks.

(11)  Andmeesitajate koormuse vähendamiseks peaks riiklikel statistikaametitel ja muudel riiklikel asutustel olema juurdepääs haldusandmetele ulatuses, milles need andmed on vajalikud Euroopa statistika arendamiseks, koostamiseks ja levitamiseks. Andmete kogumiseks ei tohiks riiklikud statistikaametid ja muud riiklikud asutused mingil juhul kasutada ebaproportsionaalseid vahendeid, nagu trahvide kehtestamine põllumajandustootjatele, kes ei ole valmis uuringuga abistama.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Liikmesriigid või vastutavad riiklikud asutused püüavad võimalikult palju lihtsustada statistiliste andmete kogumist põllumajanduslikelt majapidamistelt. Sellega seoses tuleks edendada digitaalsete lahenduste kasutamist.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Euroopa põllumajandusstatistika süsteemi paindlikkuse huvides ning põllumajandusstatistika lihtsustamiseks ja ajakohastamiseks tuleks kogutavad muutujad jagada erinevateks rühmadeks (põhiandmed ja moodulid), mis erinevad sageduse või esindavuse või mõlema poolest.

(12)  Euroopa põllumajandusstatistika süsteemi paindlikkuse huvides ning põllumajandusstatistika lihtsustamiseks ja ajakohastamiseks tuleks kogutavad muutujad jagada erinevateks rühmadeks (põhiandmed ja moodulid), mis erinevad sageduse või esindavuse või mõlema poolest. Liikmesriigid ei tohiks esindavuse tagamiseks sundida põllumajandustootjaid uuringutes osalema ebaproportsionaalsete vahenditega, näiteks trahvidega.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  Käesoleva määruse majanduslikud aspektid tuleks 2020. aasta järgse perioodi jaoks läbi vaadata, arvestades uut mitmeaastast finantsraamistikku ja muid olulisi muudatusi liidu vahendites. Komisjon peaks läbivaatamise põhjal esitama asjakohased muudatused käesoleva määruse kohta.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused III lisas loetletud karakteristikute kirjelduste, esitatavate andmete tehniliste elementide, ühekordselt esitatava teabe ning kvaliteediaruannete koostamise korra ja sisu kindlaksmääramiseks. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/201114.

(24)  Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused III lisas loetletud karakteristikute kirjelduste, esitatavate andmete tehniliste elementide ning kvaliteediaruannete koostamise korra ja sisu kindlaksmääramiseks. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/201114. Volituste teostamisel peaks komisjon arvesse võtma selliseid aspekte nagu põllumajanduslike majapidamiste ja liikmesriikide kulud ja halduskoormus.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Selleks et võtta arvesse peamiselt põllumajanduse arengust, õigusaktide muutmisest ja poliitikaprioriteetide muutumisest tingitud vajadust uute andmete järele, tuleks komisjonile anda õigus võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte IV lisas loetletud konkreetsete teemade muutmiseks. Selleks et tagada ühilduvus muude andmeallikatega ja soodustada nende kasutamist, tuleks komisjonile anda õigus võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte III lisas loetletud karakteristikute muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks ettevalmistava töö käigus asjakohased konsultatsioonid, muu hulgas ekspertide konsultatsioonid, ning et konsultatsioonid toimuksid vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes15. Eelkõige selleks et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide väljatöötamises, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende eksperdid peaksid saama pidevalt osaleda komisjoni eksperdirühmade koosolekutel, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide väljatöötamist.

(25)  Selleks et võtta arvesse peamiselt põllumajanduse arengust, õigusaktide muutmisest ja poliitikaprioriteetide muutumisest tingitud vajadust uute andmete järele, tuleks komisjonile anda õigus võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte IV lisas loetletud konkreetsete teemade muutmiseks ja ühekordselt esitatavate andmete kindlaksmääramiseks, nagu on sätestatud artiklis 9. Selleks et tagada ühilduvus muude andmeallikatega ja soodustada nende kasutamist, tuleks komisjonile anda õigus võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte III lisas loetletud karakteristikute muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks ettevalmistava töö käigus asjakohased konsultatsioonid, muu hulgas ekspertide konsultatsioonid, ning et konsultatsioonid toimuksid vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes15. Eelkõige selleks et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide väljatöötamises, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende eksperdid peaksid saama pidevalt osaleda komisjoni eksperdirühmade koosolekutel, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide väljatöötamist. Volituste teostamisel peaks komisjon arvesse võtma selliseid aspekte nagu põllumajanduslike majapidamiste ja liikmesriikide kulud ja halduskoormus.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Nende nõuete täitmiseks peavad liikmesriigid esitama andmed põllumajanduslike majapidamiste ja ühismaa põllumajandusüksuste kohta, mis ületavad vähemalt ühe II lisas loetletud põllumajandusmaa suuruse või loomade arvu füüsilise künnise.

2.  Nende nõuete täitmiseks peavad liikmesriigid esitama andmed põllumajanduslike majapidamiste ja ühismaa põllumajandusüksuste kohta, mis ületavad vähemalt ühe II lisas loetletud põllumajandusmaa suuruse või loomade arvu füüsilise künnise. Asjaomaste andmete kogumisel ei tohi liikmesriigid soovitud esindavuse taseme saavutamiseks kasutada ebaproportsionaalseid meetmeid, nagu trahvide kehtestamine.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui lõikes 2 sätestatud peamine uuringu üldkogumi loend ei kata 98 % kasutatavat põllumajandusmaad ja 98 % loomühikuid, laiendavad liikmesriigid loendit, kehtestades lõikes 2 osutatud künnisest madalama künnise või täiendava künnise või mõlemad.

4.  Kui käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud peamine uuringu üldkogumi loend ei kata 98 % kasutatavat põllumajandusmaad ja 98 % loomühikuid, laiendavad liikmesriigid loendit kooskõlas artikliga 6, kehtestades käesoleva artikli lõikes 2 osutatud künnisest madalama künnise või täiendava künnise või mõlemad.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid koguvad ja esitavad artikli 3 lõigetes 2 ja 3 osutatud põllumajanduslike majapidamiste kohta vaatlusaastate 2020, 2023 ja 2026 puhul III lisas loetletud põhilised struktuuriandmeid („põhiandmed“). Vaatlusaasta 2020 kohta põhiandmete kogumiseks korraldatakse loendus.

1.  Liikmesriigid koguvad ja esitavad artikli 3 lõigetes 2 ja 3 osutatud põllumajanduslike majapidamiste kohta vaatlusaastate 2020, 2023 ja 2026 puhul III lisas loetletud põhilised struktuuriandmeid („põhiandmed“). Vaatlusaasta 2020 kohta põhiandmete kogumiseks korraldatakse loendus. Iga-aastaseid taotluses esitatavaid andmeid, mis kinnitatakse IACSis, loetakse samuti andmeallikaks.

Selgitus

IACS = ühtne haldus- ja kontrollsüsteem: andmeid, mille ÜPP toetusesaajad taotluses esitavad, kontrollitakse võrdlusalade alusel ja ka süsteemi raames ning seega on kasutatavad andmed kinnitatud, mitte tegemist ei ole pelgalt taotlejate avaldusega.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Andmed ÜPP toetusmaksete kohta

 

Liikmesriigid koostavad Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) tehtavaid makseid haldavate asutuste kaudu otsetoetuste andmist käsitlevate dokumentide põhjal haldusteabe, mida on vaja kasutatavate vahendite tulemuslikkuse nõuetekohaseks hindamiseks ning mis on aluseks tulevastele poliitilistele otsustele.

 

Asutused, mis igas liikmesriigis EAGFist ja EAFRDist tehtavaid makseid haldavad:

 

a) teevad statistilise analüüsi makseid käsitleva teabe kohta, koondades andmed toetusmaksete suuruse, asjaomase ala ning iga piirkonna toetusesaajate arvu kohta, võttes aluseks meetme liigi ja saadud toetuse määra;

 

b) edastavad koondtulemused liikmesriikide statistikaametitele ja komisjonile.

Selgitus

ÜPP toetusmakseid käsitlevad andmed on statistika jaoks kohane teabeallikas, millele praegu üldiselt tähelepanu ei pöörata ning mille kasutamine tekitaks minimaalseid lisakulusid.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Laiendatud üldkogumi loendiga hõlmatud põllumajanduslike majapidamiste kohta võib andmeid koguda valikuuringuga. Sel juhul tagab liikmesriik, et kaalutud uuringutulemused on iga piirkonna põllumajanduslike majapidamiste suhtes statistiliselt representatiivsed ning on koostatud selliselt, et need vastavad V lisas sätestatud täpsusnõuetele.

2.  Laiendatud üldkogumi loendiga hõlmatud põllumajanduslike majapidamiste kohta võib andmeid koguda valikuuringuga. Sel juhul tagab liikmesriik, et kaalutud uuringutulemused on iga piirkonna põllumajanduslike majapidamiste suhtes statistiliselt representatiivsed ning on koostatud selliselt, et need vastavad V lisas sätestatud täpsusnõuetele. Valimite struktuuri peab eelnevalt kinnitama komisjon (Eurostat). Asjaomaste andmete kogumisel ei tohi liikmesriigid soovitud esindavuse taseme saavutamiseks kasutada ebaproportsionaalseid meetmeid, nagu trahvide kehtestamine.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  vaatlusaasta 2023 – mullaharimistavad;

e)  vaatlusaasta 2023 – keskkonnasäästlikumaks muutmise ja mullaharimistavad;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Aastate 2023 ja 2026 puhul on komisjonil õigus võtta artikli 16 alusel vastu delegeeritud õigusakte IV lisas loetletud konkreetsete teemade muutmiseks. Oma volituste kasutamisel tagab komisjon selle, et delegeeritud õigusaktidega ei kaasne liikmesriikide ega andmeesitajate jaoks märkimisväärset täiendavat halduskoormust ega kulu, ning selle, et ei muudeta üle 25 % (ümardatuna lähima täisarvuni) iga IV lisas loetletud mooduli konkreetseid teemasid.

3.  Aastate 2023 ja 2026 puhul on komisjonil õigus võtta artikli 16 alusel vastu delegeeritud õigusakte IV lisas loetletud konkreetsete teemade muutmiseks. Oma volituste kasutamisel tagab komisjon selle, et delegeeritud õigusaktidega ei kaasne liikmesriikide ega andmeesitajate jaoks märkimisväärset täiendavat halduskoormust ega kulu, ja esitab sellega seoses põhjalikud selgitused, ning selle, et ei muudeta üle 25 % (ümardatuna lähima täisarvuni) iga IV lisas loetletud mooduli konkreetseid teemasid.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjonil on õigus võtta vastu rakendusakte ühekordselt esitatavate andmete kindlaksmääramiseks, sätestades:

1.  Komisjonil on õigus võtta artikli 16 alusel vastu delegeeritud õigusakte ühekordselt esitatavate andmete kindlaksmääramiseks, kui selliseid andmeid peetakse vajalikuks, sätestades:

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  komisjonile (Eurostatile) esitatavate karakteristikute ja mõõtühikute loetelu, mis ei tohi sisaldada üle 40 muutuja;

a)  komisjonile (Eurostatile) esitatavate karakteristikute ja mõõtühikute loetelu, mis ei tohi sisaldada üle 40 muutuja, ning nende täiendavate statistiliste vajaduste põhjused;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega hiljemalt 12 kuud enne vaatlusaasta algust.

2.  Need delegeeritud õigusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 17 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega hiljemalt 12 kuud enne vaatlusaasta algust. Selliste delegeeritud õigusaktide koostamisel võetakse arvesse põllumajanduslike majapidamiste ja liikmesriikide võimalikku täiendavat kulu ja halduskoormust.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  Muude karakteristikute puhul määrab iga liikmesriik kindlaks vaatlusaastasse langeva ühise vaatluspäeva.

f)  Muude karakteristikute puhul määrab iga liikmesriik kindlaks vaatlusaastasse langeva ühise vaatluspäeva. Nimetatud vaatluspäev on kooskõlas IACSi taotluse pindaladeklaratsioonide tähtajaga.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Komisjon tagab nende statistiliste andmete koondamisel ja avaldamisel samade kvaliteedi- ja läbipaistvusnõuete täitmise.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Komisjon tagab saadud andmete õigeaegse koondamise ja avaldamise. Need andmed esitatakse viisil, mis hõlmab nii asjaomaste statistilise andmete jaotust liikmesriikide kaupa kui ka üldiseid suundumusi.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4b.  Koondatud andmed ja statistika avaldatakse ja tehakse kättesaadavaks läbipaistval viisil nii poliitikakujundajatele kui ka üldsusele.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Liit võib määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 5 lõikes 2 osutatud riiklikele statistikaametitele ja muudele riiklikele asutustele anda toetusi artiklis 9 sätestatud ühekordse andmete kogumise kulude katteks. Liidu rahaline toetus ei tohi ületada 90 % rahastamiskõlblikest kuludest.

6.  Liit annab määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 5 lõikes 2 osutatud riiklikele statistikaametitele ja muudele riiklikele asutustele toetusi artiklis 9 sätestatud ühekordse andmete kogumise kulude katteks. Liidu rahaline toetus ei tohi ületada 90 % rahastamiskõlblikest kuludest.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 5 lõikes 6 ja artikli 8 lõikes 3 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation].

2.  Artikli 5 lõikes 6, artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõikes 1 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Euroopa Parlament järgib kõikides seadusandlikes aktides põhimõtet, et volitused delegeeritakse Euroopa Komisjonile kindlaksmääratud ajavahemikuks.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 17 a

 

Vaatlusaasta suhtes tehtav erand Kreeka, Hispaania ja Portugali puhul

 

Erandina artikli 5 lõigetest 1 ja 5, artikli 6 lõikest 1, artikli 7 lõikest 1, artikli 8 lõikest 2, artikli 12 lõikest 1, artikli 13 lõikest 4 ja artikli 14 lõikest 1 käsitatakse Kreeka, Hispaania ja Portugali puhul viiteid vaatlusaastale 2020 viidetena vaatlusaastale 2019.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Üldkarakteristikud – Majapidamise õiguslik vorm – rida 9 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

 

 

Muudatusettepanek

Valdaja on noor põllumajandustootja või uus osaleja põllumajanduslikus tootmises määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 50 lõigete 2 ja 3 tähenduses

jah/ei

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Üldkarakteristikud – Majapidamise õiguslik vorm – rida 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

 

 

 

Muudatusettepanek

Ühisomand

jah/ei

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Üldkarakteristikud – Majapidamise juht – rida 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

 

 

Muudatusettepanek

Majapidamise juhina klassifitseerimise aasta

aasta

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Maa karakteristikud – Kasutatav põllumajandusmaa (KPM) – Põllumaa – Teravili terade (sh seemne) saamiseks – rida 1

 

Komisjoni ettepanek

Pehme nisu ja speltanisu

ha

 

Muudatusettepanek

Pehme nisu ja speltanisu

ha

ha

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Maa karakteristikud – Kasutatav põllumajandusmaa (KPM) – Põllumaa – Teravili terade (sh seemne) saamiseks – rida 2

 

Komisjoni ettepanek

Kõva nisu

ha

 

Muudatusettepanek

Kõva nisu

ha

ha

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Maa karakteristikud – Kasutatav põllumajandusmaa (KPM) – Põllumaa – Tehnilised kultuurid – rida 4

 

Komisjoni ettepanek

Soja

ha

 

Muudatusettepanek

Soja

ha

ha

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Maa karakteristikud – Kasutatav põllumajandusmaa (KPM) – Põllumaa – Põllumaalt haljalt koristatud taimed – rida 2

 

Komisjoni ettepanek

Haljalt koristatud liblikõielised taimed

ha

 

Muudatusettepanek

Haljalt koristatud liblikõielised taimed

ha

ha

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Maa karakteristikud – Muu põllumajandusmaa – rida 2 a (uus)

 

 

 

Muudatusettepanek

Mägimaa

ha

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Kariloomade karakteristikud – Veised – Vähemalt kaheaastased lehmad – Lehmad – rida 1

 

Komisjoni ettepanek

Lüpsilehmad

looma

 

Muudatusettepanek

Lüpsilehmad

looma

looma

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Kariloomade karakteristikud – Veised – Vähemalt kaheaastased lehmad – Lehmad – rida 2

 

Komisjoni ettepanek

Muud kui lüpsilehmad

looma

 

Muudatusettepanek

Muud kui lüpsilehmad

looma

looma

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Kariloomade karakteristikud – Veised – rida 10 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

 

 

Muudatusettepanek

 

 

Pühvellehmad

 

looma

 

 

 

Lüpsipühvellehmad

looma

 

 

 

Muud kui lüpsipühvellehmad

looma

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Kariloomade karakteristikud – Lambad ja kitsed

 

Komisjoni ettepanek

Lambad ja kitsed

 

looma

Muudatusettepanek

Lambad ja kitsed

 

 

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Kariloomade karakteristikud – Lambad ja kitsed – Lambad (igas vanuses)

 

Komisjoni ettepanek

Lambad (igas vanuses)

looma

 

Muudatusettepanek

Lambad (igas vanuses)

looma

looma

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Kariloomade karakteristikud – Lambad ja kitsed – Kitsed (igas vanuses)

 

Komisjoni ettepanek

Kitsed (igas vanuses)

looma

 

Muudatusettepanek

Kitsed (igas vanuses)

looma

looma

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Kariloomade karakteristikud – Sead – rida 1

 

Komisjoni ettepanek

Põrsad eluskaaluga alla 20 kg

looma

 

Muudatusettepanek

Põrsad eluskaaluga alla 20 kg

looma

looma

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Kariloomade karakteristikud – Kodulinnud – rida 1

 

Komisjoni ettepanek

Broilerid

looma

 

Muudatusettepanek

Broilerid

looma

looma

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – Kariloomade karakteristikud – Kodulinnud – rida 2

 

Komisjoni ettepanek

Munakanad

looma

 

Muudatusettepanek

Munakanad

looma

looma

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – Moodul: Tööjõud ja muu tulutoov tegevus – Teema 8 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

 

 

 

 

Muudatusettepanek

 

Põllumajandusettevõttega seotud õnnetusjuhtumid

Juhtumi liik:

 

 

Juhtumi tõsidus

 

 

Demograafiline taust

Selgitus

Põllumajandusettevõtte ohutus on oluline teema. Seal aset leidvate õnnetusjuhtumite arv on liiga suur. Poliitikakujundajad vajavad täpset teavet põllumajandusettevõtetes toimuvate õnnetuste põhjuste ja põllumajandusettevõtetes võetavate riskide ulatuse kohta, et rakendada meetmeid selle sotsiaalselt ja majanduslikult kuluka probleemi lahendamiseks.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – Moodul: Loomapidamishooned ja sõnnikukäitlus – Sõnnikurajatised – Konkreetne teema 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ohutusmeetmed

Selgitus

Põllumajandusettevõtte ohutus on oluline teema. Seal aset leidvate õnnetusjuhtumite arv on liiga suur. Poliitikakujundajad vajavad täpset teavet põllumajandusettevõtetes toimuvate õnnetuste põhjuste ja põllumajandusettevõtetes võetavate riskide ulatuse kohta, et rakendada meetmeid selle sotsiaalselt ja majanduslikult kuluka probleemi lahendamiseks.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – Moodul: Masinad ja seadmed – Masinad – Konkreetne teema 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ohutusmeetmed

Selgitus

Põllumajandusettevõtte ohutus on oluline teema. Seal aset leidvate õnnetusjuhtumite arv on liiga suur. Poliitikakujundajad vajavad täpset teavet põllumajandusettevõtetes toimuvate õnnetuste põhjuste ja põllumajandusettevõtetes võetavate riskide ulatuse kohta, et rakendada meetmeid selle sotsiaalselt ja majanduslikult kuluka probleemi lahendamiseks.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

IV lisa – Moodul: Masinad ja seadmed – Seadmed – Konkreetne teema 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ohutusmeetmed

Selgitus

Põllumajandusettevõtte ohutus on oluline teema. Seal aset leidvate õnnetusjuhtumite arv on liiga suur. Poliitikakujundajad vajavad täpset teavet põllumajandusettevõtetes toimuvate õnnetuste põhjuste ja põllumajandusettevõtetes võetavate riskide ulatuse kohta, et rakendada meetmeid selle sotsiaalselt ja majanduslikult kuluka probleemi lahendamiseks.


SELETUSKIRI

Põllumajandusettevõtete statistika on tähtis abivahend, mis aitab mõista ELi põllumajanduse olukorda, põllumajanduspoliitika tagajärgi ning meie maapiirkondade olukorda ja seda, kuidas neid mõjutavad klimaatilised ja sotsiaalsed muutused. Kõigile ELi kodanikele kasu toova poliitika kavandamiseks vajab EL selles valdkonnas võimalikult täpset teavet. Põllumajanduslikus kasutuses on ligi pool Euroopa Liidu maismaapinnast ja põllumajandusel on Euroopa maaelu mudelis keskne koht. Põllumajandus mõjutab olulisel määral keskkonda ja kliimamuutusi ning sellest sõltuvad paljud maakogukonnad.

Komisjoni uue raammääruse ettepaneku eesmärk on muuta ELi põllumajandusettevõtete struktuuri kajastav statistika ühtsemaks ja paremini võrreldavaks, kiirendada andmeedastust ning võimaldada andmete paindlikumat ja sihipärasemat kogumist, mis vähendaks ELi põllumajandusettevõtetele langevat koormust.

Käesolev raammäärus on kahest sellisest määrusest esimene ning see käsitleb põllumajandusettevõtete integreeritud statistikat, mis hõlmab põllumajandusettevõtte tasandi andmeid, mikroandmete edastamist ja 2020. aasta loendust. Mõnevõrra hilisemaks ajaks on kavandatud teine raammäärus, mis käsitleb põllumajanduse sisendite ja väljundite koondstatistikat tabelite kujul.

Põllumajandusettevõtete integreeritud statistika määrusega kehtestatakse põllumajandusettevõtete tasandi Euroopa statistika raamistik ning põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlev teave ühendatakse teabega tootmisviiside, maaelu arengu meetmete, põllumajanduse keskkonnaaspektide ja muude seonduvate küsimuste kohta rea kesksete muutujatega seotud paindliku moodulite ja ühekordsete uuringute süsteemi abil. Andmed saadakse 2020. aasta põllumajandusloenduse ning 2023. ja 2026. aasta valikuuringutega.

Poliitika kujundamiseks vajame me head statistikat ja asjaomast teavet. Paljudes Euroopa Parlamendi hiljutistes resolutsioonides ja algatusraportites nõutakse senisest täpsemaid ja õigeaegsemaid andmeid. Küsimused alates põllumajandussektori ja sealse tööjõu soolisest struktuurist, noortest põllumajandustootjatest kuni maapiirkondade rahvaarvu vähenemiseni, maaomandi koondumisest kuni linnastumisest tingitud kasvava maanõudluseni ning kindlasti alates keskkonnasäästlikumaks muutmisest ja ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade kasutamisest kuni maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduseni (LULUCF) on vaid mõned näited valdkondadest, kus vajatakse teadlike poliitiliste otsuste langetamiseks häid statistilisi andmeid.

Käesoleva raporti eesmärk on tagada täpsete ja õigeaegsete andmete kättesaadavus koos paindlikkuse ning ELi põllumajandusettevõtetele ja riikide statistikaametitele langeva koormuse vähendamisega.

Kahjuks toimub põllumajandusloendus kord kümne aasta tagant, samas kui mitmeaastane finantsraamistik määratakse kindlaks seitsmeks aastaks, mistõttu ka ÜPP reformid järgivad sama tsüklit. Eelmine põllumajandusloendus toimus 2010. aastal, enne viimast ÜPP reformi, ning järgmine loendus korraldatakse 2020. aastal, kui lõpeb praegune mitmeaastane finantsraamistik ja uus ÜPP on juba vastu võetud. Praegu on nende tsüklite ühitamiseks kahjuks juba hilja, kuid raportöör on veendunud, et tuleb kaaluda võimalusi, kuidas edaspidi tagada loendusandmete kättesaadavus enne, kui algab arutelu ÜPP reformimise teemal.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Integreeritud statistika põllumajandusettevõtete kohta

Viited

COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

EP-le esitamise kuupäev

9.12.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

AGRI

15.12.2016

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Viorica Dăncilă

28.2.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

2

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Hilde Vautmans

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Stanisław Ożóg

Esitamise kuupäev

12.10.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Stanisław Ożóg

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

2

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

3

0

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika