Menettely : 2016/0389(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0300/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0300/2017

Keskustelut :

PV 02/07/2018 - 16
CRE 02/07/2018 - 16

Äänestykset :

PV 03/07/2018 - 11.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0276

MIETINTÖ     ***I
PDF 557kWORD 100k
12.10.2017
PE 604.520v02-00 A8-0300/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Esittelijä: Viorica Dăncilă

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0786),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0514/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A8‑0300/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Maatilojen rakennetta koskevien kyselytutkimusten ohjelmaa, jota on toteutettu unionissa vuodesta 1966 lähtien, olisi jatkettava, jotta voidaan tarkastella maatilojen rakenteen muutossuuntauksia unionin tasolla ja tarjota tilastollinen tietopohja, jota tarvitaan alaan liittyvän politiikan, kuten yhteisen maatalouspolitiikan, ympäristöpolitiikan sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen liittyvän politiikan, suunnittelua, täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia varten.

(2)  Maatilojen rakennetta koskevien kyselytutkimusten ohjelmaa, jota on toteutettu unionissa vuodesta 1966 lähtien, olisi jatkettava, jotta voidaan tarkastella maatilojen rakenteen muutossuuntauksia unionin tasolla ja tarjota tilastollinen tietopohja, jota tarvitaan alaan liittyvän politiikan, kuten yhteisen maatalouspolitiikan (YMP), mukaan lukien maaseudun kehittämistoimenpiteet, ympäristöpolitiikan sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen liittyvän politiikan, unionin maankäyttöpolitiikan ja eräiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista koskevan politiikan, suunnittelua, täytäntöönpanoa, seurantaa, arviointia ja uudelleentarkastelua varten. Tällainen tietopohja on myös tarpeen, jotta voidaan arvioida sen vaikutuksia maatilojen naistyövoimaan.

 

 

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tilastotietojen keräämisellä ja etenkin maatilojen rakennetta koskevalla kyselytutkimuksella olisi pyrittävä antamaan päätöksentekoa varten ajan tasalle saatettuja tietoja tulevia YMP‑uudistuksia varten.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Tietojen johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus sekä niiden raportointimuotojen yhdenmukaisuus ovat perusedellytyksiä unionin maataloustilastojen laadinnalle, erityisesti tietojen keruu-, käsittely- ja jakeluprosessien tehokkuuden ja saavutettujen tulosten laadun kannalta.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  Tässä korostuu tarve valita tilastotietojen sisältö siten, että tavoitteeksi asetetaan laatia entistä täsmällisempiä ja tehokkaampia maatalous- ja maaseudun kehittämistoimia, joissa otetaan ensisijaisesti huomioon unionin tuottajien ja kuluttajien tarpeet.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Maatiloja koskevat tilastotiedot mahdollistavat olennaisten tietojen ja moduulien ristiintaulukoinnin, jolloin tietoja voidaan hakea käyttäen perustana erilaisia muuttujia, kuten maatilan johtajan sukupuolta, johtajan ikää, tilan omistusrakennetta ja kokoa sekä ympäristötoimenpiteiden käyttöön ottamista. Tulokset ovat jaoteltavissa olennaisiin tietoihin sisällytettyjen perusteiden ja perusteiden yhdistelmien osalta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Keräämällä tietoja syntymävuodesta, tilan johtajaksi luokittelemisen vuodesta ja sukupuolesta voidaan saada tietoja sukupolvenvaihdosta ja sukupuolinäkökohtia koskevien toimien kehittämistä varten.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 c)  Komission olisi muiden näkökohtien ohella asetettava internetissä saataville kaikista jäsenvaltioista peräisin olevat käyttövalmiit, ristiintaulukoidut ja vertailukelpoiset tiedot, mukaan lukien sukupuolispesifiset tiedot. Nämä tiedot olisi esitettävä käyttäjäystävällisesti.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 d)  Tietojen johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus sekä niiden raportointimuotojen yhdenmukaisuus ovat perusedellytyksiä unionin maataloustilastojen laadinnalle, erityisesti tietojen keruu-, käsittely- ja jakeluprosessien tehokkuuden ja saavutettujen tulosten laadun kannalta.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Jäsenvaltioiden, joissa tutkimuksen viitevuoden 2020 kenttätyövaiheet osuvat yhteen joka kymmenes vuosi suoritettavan väestönlaskennan tehtävien kanssa, olisi voitava aikaistaa maataloutta koskevan kyselytutkimuksen suorittamista yhdellä vuodella näiden kahden suuren laskennan suorittamisesta aiheutuvan huomattavan rasitteen vähentämiseksi.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Maatiloille ja hallinnolle aiheutuvan tarpeettoman rasitteen välttämiseksi olisi vahvistettava tietyt kynnysarvot siten, että muut kuin merkitykselliset yksiköt jätetään niiden perusyksikköjen ulkopuolelle, joiden osalta tilastoja kootaan.

(9)  Maatiloille ja hallinnolle aiheutuvan tarpeettoman rasitteen ja tarpeettomien kustannusten välttäminen on tärkeää tätä asetusta täytäntöön pantaessa. Tässä tarkoituksessa olisi vahvistettava tietyt kynnysarvot siten, että muut kuin merkitykselliset yksiköt jätetään niiden perusyksikköjen ulkopuolelle, joiden osalta tilastoja kootaan. Jos tarkoituksena on suunnitella tehokkaita politiikkatoimia pienten tilarakenteiden tukemiseksi ja ylläpitämiseksi, on myös tärkeää saada tämän kokoluokan maatiloja koskevaa tietoa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  On keskeistä karsia minimiin mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin kohdistuvat hallinnolliset rasitteet, sillä näillä yrityksillä ei ehkä ole käytössään käytännön ja organisointiin liittyviä resursseja toistuvien ja liian yksityiskohtaisten tiedonkeruiden käsittelemiseksi.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  On voitava erottaa toisistaan monikansallisessa omistuksessa olevat maatilat, jotka sijaitsevat kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa tai unionin ulkopuolella, sekä maatilat, jotka ovat luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden omistamia ja sijaitsevat yhdessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Vastaajiin kohdistuvan rasitteen keventämiseksi kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten olisi päästävä käyttämään hallinnollisia tietoja sikäli kuin kyseiset tiedot ovat tarpeellisia Euroopan tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja jakelun kannalta.

(11)  Vastaajiin kohdistuvan rasitteen keventämiseksi kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten olisi päästävä käyttämään hallinnollisia tietoja sikäli kuin kyseiset tiedot ovat tarpeellisia Euroopan tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja jakelun kannalta. Kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten ei pitäisi kuitenkaan käyttää näiden tietojen keräämiseksi suhteettomia toimenpiteitä, kuten ottaa käyttöön sakkoja, jos viljelijät eivät halua osallistua kyselyyn.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi pyrittävä yksinkertaistamaan maatiloja koskevien tilastojen keräämistä mahdollisimman paljon. Tätä varten olisi edistettävä digitaalisten ratkaisujen käyttöä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Euroopan maataloustilastojärjestelmän joustavuuden ja maataloustilastojen yksinkertaistamisen ja nykyaikaistamisen vuoksi kerätyt muuttujat olisi jaettava eri keruuryhmiin (olennaiset tiedot ja moduulit), joiden tiheys tai edustavuus tai molemmat vaihtelevat.

(12)  Euroopan maataloustilastojärjestelmän joustavuuden ja maataloustilastojen yksinkertaistamisen ja nykyaikaistamisen vuoksi kerätyt muuttujat olisi jaettava eri keruuryhmiin (olennaiset tiedot ja moduulit), joiden tiheys tai edustavuus tai molemmat vaihtelevat. Jäsenvaltiot eivät saisi pakottaa viljelijöitä osallistumaan kyselyihin ottamalla käyttöön suhteettomia toimenpiteitä, kuten sakkoja, jotta kyselyjen edustavuus varmistettaisiin.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Tämän asetuksen taloudellisia näkökohtia olisi tarkasteltava uudelleen vuoden 2020 jälkeisen jakson osalta ottaen huomioon uusi monivuotinen rahoituskehys ja muut asiaankuuluvat unionin välineiden muutokset. Komission olisi uudelleentarkastelun perusteella ehdotettava muutoksia tähän asetukseen.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Jotta varmistettaisiin tämän asetuksen yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta siltä osin kuin kyseessä on liitteessä III lueteltujen ominaisuustietojen kuvausten ja toimitettavien tietojen teknisten osatekijöiden eritteleminen, kertaluonteisesti toimitettavien tietojen määrittäminen sekä laaturaporttien yksityiskohtaisten sääntöjen ja sisällön vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201114 mukaisesti.

(24)  Jotta varmistettaisiin tämän asetuksen yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta siltä osin kuin kyseessä on liitteessä III lueteltujen ominaisuustietojen kuvausten ja toimitettavien tietojen teknisten osatekijöiden eritteleminen sekä laaturaporttien yksityiskohtaisten sääntöjen ja sisällön vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. Komission olisi tätä valtaa käyttäessään otettava huomioon erilaisia näkökohtia, kuten maatiloille ja jäsenvaltioille aiheutuvat kustannukset ja hallinnolliset rasitteet.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Jotta voidaan ottaa huomioon pääasiassa maataloudessa tapahtuneesta kehityksestä, tarkistetusta lainsäädännöstä ja muuttuvista poliittisista prioriteeteista johtuvat uudet tietotarpeet, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 290 artiklan mukaisesti säädöksiä liitteessä IV lueteltujen aiheiden muuttamisesta. Jotta voidaan säätää yhteensopivuudesta ja helpottaa muiden tietolähteiden käyttöä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 290 artiklan mukaisesti säädöksiä liitteessä III lueteltujen ominaisuustietojen muuttamisesta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa15. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, on erityisen tärkeää, että Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille ja että Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(25)  Jotta voidaan ottaa huomioon pääasiassa maataloudessa tapahtuneesta kehityksestä, tarkistetusta lainsäädännöstä ja muuttuvista poliittisista prioriteeteista johtuvat uudet tietotarpeet, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 290 artiklan mukaisesti säädöksiä liitteessä IV lueteltujen aiheiden muuttamisesta ja 9 artiklan mukaisesti toimitettavien kertaluonteisten tietojen täsmentämiseksi. Jotta voidaan säätää yhteensopivuudesta ja helpottaa muiden tietolähteiden käyttöä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 290 artiklan mukaisesti säädöksiä liitteessä III lueteltujen ominaisuustietojen muuttamisesta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa15. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, on erityisen tärkeää, että Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille ja että Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. Komission olisi tätä valtaa käyttäessään otettava huomioon erilaisia näkökohtia, kuten maatiloille ja jäsenvaltioille aiheutuvat kustannukset ja hallinnolliset rasitteet.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Näiden vaatimusten täyttämiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava edustavat tiedot maatiloista ja yhteismaan maatalousyksiköistä, jotka täyttävät vähintään yhden liitteessä II luetelluista aineellisista kynnysarvoista maatalousmaan koon tai eläinten lukumäärän osalta.

2.  Näiden vaatimusten täyttämiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava edustavat tiedot maatiloista ja yhteismaan maatalousyksiköistä, jotka täyttävät vähintään yhden liitteessä II luetelluista aineellisista kynnysarvoista maatalousmaan koon tai eläinten lukumäärän osalta. Jäsenvaltiot eivät saa tietojen keräämisen yhteydessä ottaa käyttöön suhteettomia toimenpiteitä, kuten sakkoja, jotta toivottu tietojen edustavuus varmistettaisiin.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos 2 kohdassa täsmennetty pääasiallinen tutkimuskehikko ei edusta 98:aa prosenttia käytössä olevasta maatalousmaasta eikä 98:aa prosenttia kotieläinyksiköistä, jäsenvaltioiden on laajennettava kehikkoa vahvistamalla 2 kohdassa tarkoitettuja kynnysarvoja alemmat kynnysarvot tai vahvistamalla uusia kynnysarvoja tai vahvistamalla nämä molemmat.

4.  Jos tämän artiklan 2 kohdassa täsmennetty pääasiallinen tutkimuskehikko ei edusta 98:aa prosenttia käytössä olevasta maatalousmaasta eikä 98:aa prosenttia kotieläinyksiköistä, jäsenvaltioiden on laajennettava kehikkoa 6 artiklan mukaisesti vahvistamalla tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kynnysarvoja alemmat kynnysarvot tai vahvistamalla uusia kynnysarvoja tai vahvistamalla nämä molemmat.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on kerättävä ja toimitettava liitteessä III luetellut olennaiset rakennetiedot, jäljempänä ’olennaiset tiedot’, jotka liittyvät 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin maatiloihin, tutkimuksen viitevuosilta 2020, 2023 ja 2026. Olennaisten tietojen keruu viitevuodelta 2020 on toteutettava laskentana.

1.  Jäsenvaltioiden on kerättävä ja toimitettava liitteessä III luetellut olennaiset rakennetiedot, jäljempänä ’olennaiset tiedot’, jotka liittyvät 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin maatiloihin, tutkimuksen viitevuosilta 2020, 2023 ja 2026. Olennaisten tietojen keruu viitevuodelta 2020 on toteutettava laskentana. Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän tarkastamat vuosittaiset tukihakemustiedot on myös katsottava tietolähteiksi.

Perustelu

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä: YMP:n edunsaajien antamien tukihakemustietojen perusteella tietoja verrataan viitepinta-aloihin ja toisiinsa, jotta tarkastetaan käytettävät tiedot – ei pelkästään hakijoiden ilmoituksia.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

YMP:n mukaisia tukimaksuja koskevat tiedot

 

Jäsenvaltioiden on Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston maksuja hallinnoivien elinten kautta kerättävä suorien tukien myöntämistä koskevista asiakirjoista hallinnolliset tiedot, jotta käytettyjen välineiden vaikuttavuutta voidaan arvioida asianmukaisesti ja luoda lähtökohdat tuleville poliittisille päätöksille.

 

Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston maksuja kussakin jäsenvaltiossa hallinnoivien elinten on

 

a) laadittava tilastollinen analyysi maksuja koskevista tiedoista kokoamalla yhteen tiedot tukimaksujen määrästä, kyseessä olevasta viljelyalasta sekä kunkin alueen tuensaajien määrästä sovellettujen toimien ja saatujen tukien tason mukaan;

 

b) toimitettava kootut tulokset jäsenvaltioiden tilastopalveluille ja komissiolle.

Perustelu

YMP:n mukaisia tukimaksuja koskevat tiedot ovat luotettava tilastolähde, jota käytetään nykyään vähän ja jonka hyödyntäminen aiheuttaisi vain vähän lisäkustannuksia.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tiedot kehikon laajentamisen piiriin kuuluvista tiloista voidaan kerätä otantatutkimuksilla. Tällöin jäsenvaltioiden on varmistettava, että painotetut tutkimustulokset ovat maatiloja kullakin alueella tilastollisesti edustavia ja että ne on suunniteltu täyttämään liitteessä V vahvistetut tarkkuusvaatimukset.

2.  Tiedot kehikon laajentamisen piiriin kuuluvista tiloista voidaan kerätä otantatutkimuksilla. Tällöin jäsenvaltioiden on varmistettava, että painotetut tutkimustulokset ovat maatiloja kullakin alueella tilastollisesti edustavia ja että ne on suunniteltu täyttämään liitteessä V vahvistetut tarkkuusvaatimukset. Otosten rakenteelle on saatava etukäteen hyväksyntä komissiolta (Eurostatilta). Jäsenvaltiot eivät saa tietojen keräämisen yhteydessä ottaa käyttöön suhteettomia toimenpiteitä, kuten sakkoja, jotta toivottu tietojen edustavuus varmistettaisiin.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ”Maanhoitokäytännöt”-moduuli vuodelta 2023;

e)  ”Viherryttäminen ja maanhoitokäytännöt”-moduuli vuodelta 2023;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 16 artiklan mukaisesti liitteessä IV lueteltujen yksityiskohtaisten aiheiden muutoksista vuosina 2023 ja 2026. Harjoittaessaan tätä valtaa komission on varmistettava, että tällaisilla delegoiduilla säädöksillä ei aiheuteta merkittävää lisärasitetta tai -kustannuksia jäsenvaltioille tai vastaajille ja että enintään 25 prosenttia – pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun – liitteessä IV luetteluista yksityiskohtaisista aiheista kunkin moduulin osalta muutetaan delegoiduilla säädöksillä.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 16 artiklan mukaisesti liitteessä IV lueteltujen yksityiskohtaisten aiheiden muutoksista vuosina 2023 ja 2026. Harjoittaessaan tätä valtaa komission on varmistettava, että tällaisilla delegoiduilla säädöksillä ei aiheuteta merkittävää lisärasitetta tai -kustannuksia jäsenvaltioille tai vastaajille, miltä osin sen on toimitettava täydelliset perustelut, ja että enintään 25 prosenttia – pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun – liitteessä IV luetteluista yksityiskohtaisista aiheista kunkin moduulin osalta muutetaan delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä toimitettavien kertaluonteisten tietojen täsmentämiseksi säätämällä seuraavista:

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 16 artiklan mukaisesti toimitettavien kertaluonteisten tietojen täsmentämiseksi, jos tällaiset tiedot katsotaan tarpeellisiksi, säätämällä seuraavista:

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  luettelo komissiolle (Eurostatille) toimitettavista ominaisuustiedoista, joissa on enintään 40 muuttujaa, ja vastaavista mittayksiköistä;

a)  luettelo komissiolle (Eurostatille) toimitettavista ominaisuustiedoista, joissa on enintään 40 muuttujaa, ja vastaavista mittayksiköistä sekä perustelut, miksi näitä tilastollisia lisätietoja tarvitaan;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen viimeistään 12 kuukautta ennen tutkimuksen viitevuoden alkua.

2.  Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 12 kuukautta ennen tutkimuksen viitevuoden alkua. Delegoitujen säädösten valmistelussa on otettava huomioon maatiloille ja jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset ja hallinnolliset rasitteet.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  Kaikkien muiden ominaisuustietojen osalta kunkin jäsenvaltion on vahvistettava tutkimuksen viitevuoteen kuuluva yhteinen viitepäivä.

f)  Kaikkien muiden ominaisuustietojen osalta kunkin jäsenvaltion on vahvistettava tutkimuksen viitevuoteen kuuluva yhteinen viitepäivä. Viitepäivän on oltava yhdenmukainen hallinto- ja valvontajärjestelmän hakemukseen liittyvien pinta-alailmoitusten määräajan kanssa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Komissio varmistaa, että tilastotietojen kokoamisessa ja julkaisemisessa noudatetaan samoja laatu- ja avoimuusstandardeja.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio varmistaa vastaanotettujen tietojen oikea-aikaisen kokoamisen ja julkaisemisen. Tiedot on esitettävä tavalla, jossa asiaankuuluvat tilastot eritellään jäsenvaltioittain sekä yleisten suuntausten perusteella.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Kootut tiedot ja tilastot on julkaistava ja asetettava sekä poliittisten päättäjien että suuren yleisön saataville avoimella tavalla.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Unioni voi antaa 9 artiklassa tarkoitettujen kertaluonteisten tietojen keruuta varten avustuksia asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille kertaluonteisten tietojen keruusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Tällaisen unionin rahoitusosuuden määrä saa olla enintään 90 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

6.  Unionin on annettava 9 artiklassa tarkoitettujen kertaluonteisten tietojen keruuta varten avustuksia asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille kertaluonteisten tietojen keruusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Tällaisen unionin rahoitusosuuden määrä saa olla enintään 90 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään 5 artiklan 6 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi […] päivästä […][…] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

2.  Siirretään 5 artiklan 6 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi […] päivästä […][…] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Euroopan parlamentti soveltaa kaikissa säädöksissä periaatetta, että delegoitujen säädösten antamista koskeva valta siirretään komissiolle tietyksi aikaa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

17 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a artikla (uusi)

 

Tutkimuksen viitevuotta koskeva Kreikkaan, Espanjaan ja Portugaliin sovellettava poikkeus

 

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 ja 5 kohdassa, 6 artiklan 1 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 1 kohdassa, 13 artiklan 4 kohdassa ja 14 artiklan 1 kohdassa säädetään, viittaukset tutkimuksen viitevuoteen 2020 katsotaan Kreikan, Espanjan ja Portugalin kohdalla viittauksiksi tutkimuksen viitevuoteen 2019.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Yleiset ominaisuustiedot – Maatilan omistusmuoto – 9 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

 

 

Tarkistus

Haltija on luokiteltu asetuksen (EU) N:o 1307/2013 50 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitetuksi nuoreksi viljelijäksi tai tarkoitetuksi uudeksi toiminnan aloittavaksi viljelijäksi

kyllä/ei

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Yleiset ominaisuustiedot – Maatilan omistusmuoto – 4 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

 

 

 

Tarkistus

Osakeomistus

kyllä/ei

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Yleiset ominaisuustiedot – Tilan johtaja – 3 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

 

 

Tarkistus

Vuosi, jona luokiteltu tilan hoitajaksi

vuosi

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Maata koskevat ominaisuustiedot – Käytetty maatalousmaa (UAA) – Pelto – Viljanviljely (mukaan lukien siemenviljely) – 1 rivi

 

Komission teksti

Tavallinen vehnä ja spelttivehnä

ha

 

Tarkistus

Tavallinen vehnä ja spelttivehnä

ha

ha

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Maata koskevat ominaisuustiedot – Käytetty maatalousmaa (UAA) – Pelto – Viljanviljely (mukaan lukien siemenviljely) – 2 rivi

 

Komission teksti

Durumvehnä

ha

 

Tarkistus

Durumvehnä

ha

ha

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Maata koskevat ominaisuustiedot – Käytetty maatalousmaa (UAA) – Pelto –Teollisuuskasvit – 1 rivi

 

Komission teksti

Soija

ha

 

Tarkistus

Soija

ha

ha

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Maata koskevat ominaisuustiedot – Käytetty maatalousmaa (UAA) – Pelto – Vihreänä korjattavat peltokasvit – 2 rivi

 

Komission teksti

Tuoreena korjattavat palkokasvit

ha

 

Tarkistus

Tuoreena korjattavat palkokasvit

ha

ha

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Maata koskevat ominaisuustiedot – Muu viljelymaa – 2 a rivi (uusi)

 

 

 

Tarkistus

Vuoristo- tai mäkimaa-alueet

ha

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot – Nautaeläimet – Naaraspuoliset nautaeläimet, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat – Lehmät – 1 rivi

 

Komission teksti

Lypsylehmät

päätä

 

Tarkistus

Lypsylehmät

päätä

päätä

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot – Nautaeläimet – Nautaeläimet – Naaraspuoliset nautaeläimet, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat – Lehmät – 2 rivi

 

Komission teksti

Muut kuin lypsylehmät

päätä

 

Tarkistus

Muut kuin lypsylehmät

päätä

päätä

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot – Nautaeläimet – Nautaeläimet – 10 a rivi (uusi)

 

Komission teksti

 

 

Tarkistus

 

 

Puhvelilehmät

 

päätä

 

 

 

Lypsypuhvelilehmät

päätä

 

 

 

Muut kuin lypsypuhvelilehmät

päätä

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot – Lampaat ja vuohet

 

Komission teksti

Lampaat ja vuohet

 

päätä

Tarkistus

Lampaat ja vuohet

 

 

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot – Lampaat ja vuohet – Lampaat (kaiken ikäiset)

 

Komission teksti

Lampaat (kaiken ikäiset)

päätä

 

Tarkistus

Lampaat (kaiken ikäiset)

päätä

päätä

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot – Lampaat ja vuohet – Vuohet (kaiken ikäiset)

 

Komission teksti

Vuohet (kaiken ikäiset)

päätä

 

Tarkistus

Vuohet (kaiken ikäiset)

päätä

päätä

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot – Siat – 1 rivi

 

Komission teksti

Porsaat, joiden elopaino on alle 20 kg

päätä

 

Tarkistus

Porsaat, joiden elopaino on alle 20 kg

päätä

päätä

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot – Siipikarja – 1 rivi

 

Komission teksti

Broilerit

päätä

 

Tarkistus

Broilerit

päätä

päätä

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Liite III – Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot – Siipikarja – 2 rivi

 

Komission teksti

Munivat kanat

päätä

 

Tarkistus

Munivat kanat

päätä

päätä

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – ”Työvoima ja muu ansiotoiminta” -moduuli – 8 a aihe (uusi)

 

Komission teksti

 

 

 

 

Tarkistus

 

Maatilaan liittyvät onnettomuudet

Vaaratilanteiden tyypit:

 

 

Vaaratilanteen vakavuus

 

 

Demografinen tausta

Perustelu

Maatilojen turvallisuus on erittäin tärkeä aihe. Maatiloilla sattuvien onnettomuuksien määrä on liian suuri. Päätöksentekijät vaativat tarkkoja tietoja maatiloilla sattuvien onnettomuuksien syistä ja maatiloilla otettujen riskien laajuudesta pannakseen täytäntöön politiikkoja, joilla voidaan puuttua ongelmaan, josta aiheutuu erittäin suuret yhteiskunnalliset ja taloudelliset kustannukset.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – ”Eläinsuojat ja lannankäsittely” -moduuli – Lantaan liittyvät tilat – Yksityiskohtainen aihe 2 a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Varotoimet

Perustelu

Maatilojen turvallisuus on erittäin tärkeä aihe. Maatiloilla sattuvien onnettomuuksien määrä on liian suuri. Päätöksentekijät vaativat tarkkoja tietoja maatiloilla sattuvien onnettomuuksien syistä ja maatiloilla otettujen riskien laajuudesta pannakseen täytäntöön politiikkoja, joilla voidaan puuttua ongelmaan, josta aiheutuu erittäin suuret yhteiskunnalliset ja taloudelliset kustannukset.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – ”Koneet ja laitteet” -moduuli – Koneet – Yksityiskohtainen aihe 5 a (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Varotoimet

Perustelu

Maatilojen turvallisuus on erittäin tärkeä aihe. Maatiloilla sattuvien onnettomuuksien määrä on liian suuri. Päätöksentekijät vaativat tarkkoja tietoja maatiloilla sattuvien onnettomuuksien syistä ja maatiloilla otettujen riskien laajuudesta pannakseen täytäntöön politiikkoja, joilla voidaan puuttua ongelmaan, josta aiheutuu erittäin suuret yhteiskunnalliset ja taloudelliset kustannukset.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – ”Koneet ja laitteet” -moduuli – Laitteet – Yksityiskohtainen aihe 1 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Varotoimet

Perustelu

Maatilojen turvallisuus on erittäin tärkeä aihe. Maatiloilla sattuvien onnettomuuksien määrä on liian suuri. Päätöksentekijät vaativat tarkkoja tietoja maatiloilla sattuvien onnettomuuksien syistä ja maatiloilla otettujen riskien laajuudesta pannakseen täytäntöön politiikkoja, joilla voidaan puuttua ongelmaan, josta aiheutuu erittäin suuret yhteiskunnalliset ja taloudelliset kustannukset.


PERUSTELUT

Maatiloja koskevat tilastot ovat hyvin tärkeä väline, jolla voidaan hahmottaa unionin maatalouden tilaa, maatalouspolitiikan vaikutuksia, maaseutualueiden tilaa sekä sitä, miten ilmastonmuutos ja sosiaaliset muutokset vaikuttavat niihin. Unioni tarvitsee mahdollisimman täsmälliset tiedot tältä alalta voidakseen suunnitella kaikkia Euroopan kansalaisia hyödyttävää politiikkaa. Lähes puolet unionin maapinta-alasta on maatalouskäytössä, ja maatalous kuuluu eurooppalaisen maaseutumallin ytimeen. Se vaikuttaa laajasti ilmastonmuutokseen ja ympäristöön sekä moniin maaseudun yhteisöihin, jotka ovat riippuvaisia maataloudesta.

Uutta puiteasetusta koskevalla komission ehdotuksella pyritään parantamaan Euroopan maatalouden rakennetta koskevien unionin tilastojen vertailtavuutta ja johdonmukaisuutta, nopeuttamaan tietojen toimittamista sekä mahdollistamaan joustavampi ja kohdennetumpi tietojen kerääminen, mikä vähentää unionin maatilojen rasitusta.

Käsiteltävänä oleva puiteasetus on ensimmäinen kahdesta saman tyyppisestä asetuksesta ja se koskee integroituja maatilatilastoja tilatason tietojen, mikrotietojen toimittamisen ja vuoden 2020 laskennan osalta. Toinen puiteasetus koskee maatalouden aggregoituja panos- ja tuotostilastoja, joissa on taulukkotietoja, ja sen odotetaan valmistuvan tuonnempana.

Integroituja maatilatilastoja koskevassa asetuksessa vahvistetaan puitteet Euroopan tilastoille maatilatasolla ja säädetään rakenteellisten tietojen integroinnista tuotantomenetelmiä, maaseudun kehittämistoimia ja maatalouden ympäristönäkökohtia koskeviin tietoihin ja muihin asiaan liittyviin kysymyksiin soveltamalla joustavaa järjestelmää, joka perustuu olennaisten muuttujien kokonaisuutta koskeviin moduuleihin ja kertaluonteisiin kyselytutkimuksiin. Tietoa koskevat tarpeet tyydytetään maataloutta koskevalla vuoden 2020 laskennalla sekä kahdella otantatutkimuksella (2023 ja 2026).

Poliittisten päätösten tekijöinä tarvitsemme hyviä tilastoja ja asianmukaisia tietoja. Monissa uusimmissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa ja valiokunta-aloitteisissa mietinnöissä peräänkuulutetaan täsmällisempiä ja ajan tasalla olevia tietoja. Tietoon perustuvien päätösten tekeminen politiikkaa suunniteltaessa edellyttää hyviä tilastoja monilta aloilta, joista esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa maatalousalan ja sen työntekijöiden sukupuolirakenne, nuoret viljelijät, maaseudun väestökato, maan keskittyminen, kaupungistumisesta johtuvien maahan kohdistuvien paineiden voimistuminen, viherryttäminen ja ekologisten alojen käyttö ja maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF).

Mietinnöllä pyritään varmistamaan, että tarkkojen ja ajan tasalla olevien tietojen tarve tyydytetään esteettömästi, samalla kun prosessi pidetään joustavana ja unionin maatiloihin ja kansallisiin tilastokeskuksiin kohdistuvaa rasitusta vähennetään.

Valitettavasti maataloutta koskeva laskenta toteutetaan kymmenen vuoden välein, kun taas monivuotinen rahoituskehys vahvistetaan seitsemän vuoden ajalle, jolloin YMP:n uudistuksissa noudatetaan samaa jaksotusta. Viimeisin maataloutta koskeva laskenta toteutettiin vuonna 2010 (ennen viimeisintä uudistusta), ja seuraava laskenta toteutetaan vuonna 2020 eli nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen päättyessä ja sen jälkeen, kun seuraava YMP on jo hyväksytty. Valitettavasti nyt on liian myöhäistä pyrkiä synkronoimaan näitä kahta sykliä, mutta esittelijä katsoo, että jatkossa olisi tärkeää miettiä, miten voidaan varmistaa, että laskentaa koskevat tiedot olisivat saatavilla ennen YMP-uudistuksesta käytäviä keskusteluja.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Integroidut maatilatilastot

Viiteasiakirjat

COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

15.12.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Viorica Dăncilă

28.2.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Hilde Vautmans

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Stanisław Ożóg

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.10.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Stanisław Ożóg

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

3

0

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö