Eljárás : 2016/0389(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0300/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0300/2017

Viták :

PV 02/07/2018 - 16
CRE 02/07/2018 - 16

Szavazatok :

PV 03/07/2018 - 11.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0276

JELENTÉS     ***I
PDF 676kWORD 89k
12.10.2017
PE 604.520v02-00 A8-0300/2017

az integrált mezőgazdaságiüzem-statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Viorica Dăncilă

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az integrált mezőgazdaságiüzem-statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0786),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0514/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0300/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Folytatni kell az Unióban 1966 óta végzett, a gazdaságok szerkezetére vonatkozó európai felmérések programját annak érdekében, hogy uniós szinten vizsgálják a mezőgazdasági üzemek szerkezetének tendenciáit, valamint biztosítsák az érintett szakpolitikák, különösen a közös agrárpolitika, a környezetvédelmi, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló politikák kialakításához, végrehajtásához, ellenőrzéséhez és értékeléséhez szükséges statisztikai tudásalapot.

(2)  Folytatni kell az Unióban 1966 óta végzett, a gazdaságok szerkezetére vonatkozó európai felmérések programját annak érdekében, hogy uniós szinten vizsgálják a mezőgazdasági üzemek szerkezetének tendenciáit, valamint biztosítsák az érintett szakpolitikák, különösen az uniós közös agrárpolitika (KAP) – a vidékfejlesztési intézkedéseket is ideértve –, valamint az Unió környezetvédelmi, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló politikái, földhasználati politikája, továbbá egyes fenntartható fejlesztési célok kialakításához, végrehajtásához, ellenőrzéséhez, értékeléséhez és felülvizsgálatához szükséges statisztikai tudásalapot; E tudásalapra szükség van továbbá a mezőgazdasági üzemekben foglalkoztatott női munkaerőre gyakorolt hatás becsléséhez is.

 

 

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A statisztikai adatok gyűjtésének és különösen a gazdaságszerkezeti felmérésnek arra a célra kell irányulnia, hogy a döntéshozatali folyamat során naprakész adatokkal szolgáljon a KAP jövőbeli reformjaihoz.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az adatok koherenciája és összehasonlíthatósága, valamint az egységes jelentéstételi formátumok előfeltételét képezik az uniós mezőgazdasági statisztikák kidolgozásának, különösen a gyűjtési, feldolgozási és közzétételi eljárások hatékonysága és az eredmények minősége tekintetében.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Ez rámutat arra, hogy az adatgyűjtés tartalmának kiválasztása összhangban kell, hogy álljon a célzottabb és hatékonyabb, az uniós termelők és fogyasztók igényeit kiemelten figyelembe vevő mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedések kidolgozásának céljával.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A mezőgazdasági üzemekre vonatkozó statisztikai adatok lehetővé teszik az alapadatok és a moduladatok kereszttáblázását, ezáltal lehetővé teszik az információk különböző változók szerinti – például a mezőgazdasági üzem vezetőjének neme, életkora, a tulajdonosi szerkezet és a környezetvédelmi intézkedések felhasználása alapján történő – lekérését. Lehetséges lesz az eredmények dezaggregálása az alapadatok között szereplő kritériumok és kritériumok kombinációja alapján is.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A születési évre, az üzemvezetővé válás évére, valamint a nemre vonatkozó adatok gyűjtése adatokkal szolgálhatna a generációváltással és a nemi szempontokkal kapcsolatos intézkedések kialakításához.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c)  A Bizottságnak az interneten keresztül minden tagállamból azonnal felhasználható, kereszttáblázott, összehasonlítható adatokat kellene rendelkezésre bocsátania, ideértve egyéb szempontok mellett a nemekre vonatkozó információkat is. Ezen adatokat a felhasználóbarát módon kell bemutatni.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

7 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7d)  Az adatok koherenciája és összehasonlíthatósága, valamint az egységes jelentéstételi formátumok előfeltételét képezik az uniós mezőgazdasági statisztikák kidolgozásának, különösen a gyűjtési, feldolgozási és közzétételi eljárások hatékonysága és az eredmények minősége tekintetében.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Azoknak a tagállamoknak, amelyekben a 2020-as felmérési referenciaévre vonatkozó terepmunka időszakai átfedésben vannak a tízévenkénti népszámlálással kapcsolatban tervezett munkával, lehetőségük van arra, hogy a mezőgazdasági felmérést egy évvel előbbre hozzák, hogy e két nagyobb vizsgálat ugyanabban az időpontban való elvégzése ne jelentsen súlyos terhet a tagállamokra.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A mezőgazdasági üzemekre és közigazgatásokra nehezedő szükségtelen terhet elkerülendő célszerű olyan küszöbértékeket megállapítani, amelyek kizárják a nem releváns egységeket azon alapegységek közül, amelyek tekintetében statisztikai adatokat gyűjtenek.

(9)  E rendelet végrehajtása során fontos elkerülni a mezőgazdasági üzemekre és közigazgatásokra nehezedő szükségtelen terheket és költségeket. E tekintetben célszerű olyan küszöbértékeket megállapítani, amelyek kizárják a nem releváns egységeket azon alapegységek közül, amelyek tekintetében statisztikai adatokat gyűjtenek. Ugyanakkor fontos, hogy a kis mezőgazdasági üzemek támogatására és fenntartására irányuló hatékony szakpolitikai intézkedésekhez az e csoportba tartozó gazdaságokkal kapcsolatos adatokra is szükség van.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Alapvető fontosságú a mikrovállalkozásokra és a kkv-kra nehezedő adminisztratív terhek minimálisra csökkentése, mert e vállalkozások nem feltétlenül rendelkeznek a gyakori és túlságosan részletes adatgyűjtéshez szükséges gyakorlati és szervezeti erőforrásokkal.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Szükség van arra, hogy meg lehessen különböztetni az Unión belüli, multinacionális tulajdonban lévő, két vagy több tagállamra kiterjedő mezőgazdasági üzemeket, illetve az Unió területén kívülre kiterjedő üzemeket azoktól az üzemektől, amelyek valamely természetes vagy jogi személy tulajdonában állnak és egyetlen tagállam területén találhatók.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az adatszolgáltatási terhek csökkentés érdekében a nemzeti statisztikai hivataloknak és egyéb nemzeti hatóságoknak hozzá kell férniük a közigazgatási adatokhoz, amennyiben a szóban forgó adatokra szükség van az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez.

(11)  Az adatszolgáltatási terhek csökkentés érdekében a nemzeti statisztikai hivataloknak és egyéb nemzeti hatóságoknak hozzá kell férniük a közigazgatási adatokhoz, amennyiben a szóban forgó adatokra szükség van az európai statisztikák fejlesztéséhez, előállításához és terjesztéséhez. Ezeknek az adatoknak az összegyűjtéséhez a nemzeti statisztikai hivataloknak és az egyéb nemzeti hatóságoknak semmiképpen sem szabad aránytalan eszközöket – például bírságok bevezetését – alkalmazniuk azon mezőgazdasági termelők esetében, akik nem készek segítséget nyújtani a felméréshez.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A tagállamoknak vagy a felelős nemzeti hatóságoknak a lehető legnagyobb mértékben törekedniük kell a mezőgazdasági üzemekre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés egyszerűsítésére. E tekintetben elő kell mozdítani a digitális megoldásokat.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az európai agrárstatisztikai rendszer rugalmassága, valamint az agrárstatisztikák egyszerűsítése és korszerűsítése céljából a gyűjtött változókat különböző adatgyűjtési csoportokhoz (alapadatokhoz és modulokhoz) kell rendelni, amelyek eltérnek egymástól a gyakoriság vagy a reprezentativitás, illetve mindkettő tekintetében.

(12)  Az európai agrárstatisztikai rendszer rugalmassága, valamint az agrárstatisztikák egyszerűsítése és korszerűsítése céljából a gyűjtött változókat különböző adatgyűjtési csoportokhoz (alapadatokhoz és modulokhoz) kell rendelni, amelyek eltérnek egymástól a gyakoriság vagy a reprezentativitás, illetve mindkettő tekintetében. A tagállamok a felmérések reprezentativitásának biztosítása céljából, a mezőgazdasági termelők részvételre kényszerítése érdekében nem alkalmazhatnak aránytalan eszközöket, például bírságokat.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A 2020 utáni időszak tekintetében felül kell vizsgálni e rendelet gazdasági vonatkozásait, figyelembe véve az új többéves pénzügyi keretet és az egyéb uniós eszközök vonatkozó változásait. E felülvizsgálat alapján a Bizottságnak javaslatot kell tennie e rendelet megfelelő módosítására.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Annak érdekében, hogy egységes feltételek biztosítsanak e rendelet végrehajtásához, a végrehajtási jogköröket a Bizottságra kell ruházni a III. mellékletben felsorolt jellemzők és a szolgáltatandó adatok technikai elemeinek leírása tekintetében, hogy eseti alapon meghatározza a megadandó adatokat, valamint megállapítsa a minőségi jelentések módozatait és tartalmi elemeit. E hatásköröket a 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek14 megfelelően kell gyakorolni.

(24)  Annak érdekében, hogy egységes feltételeket biztosítsanak e rendelet végrehajtásához, végrehajtási jogköröket kell a Bizottságra ruházni a III. mellékletben felsorolt jellemzők és a szolgáltatandó adatok technikai elemeinek leírása tekintetében, valamint, a minőségi jelentések módozatainak és tartalmi elemeinek megállapítása tekintetében. E hatásköröket a 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek14 megfelelően kell gyakorolni. A Bizottságnak az említett hatáskör gyakorlása során figyelembe kell vennie olyan szempontokat, mint a mezőgazdasági üzemekre és a tagállamokra nehezedő költségek és adminisztratív terhek.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A főként a mezőgazdaság területén jelentkező új fejlemények, a felülvizsgált jogszabályok és a változó szakpolitikai prioritások nyomán felmerülő adatszükségletek figyelembevétele érdekében, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke értelmében, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört kell a Bizottságra ruházni a IV. mellékletben felsorolt részletes tematika módosítása tekintetében. Az összeegyezethetőség biztosítása és más adatforrások használatának megkönnyítése érdekében, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke értelmében, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört kell a Bizottságra ruházni a III. mellékletben felsorolt jellemzők módosítása tekintetében. Kiemelten fontos, hogy a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson az előkészítő munka során, többek között szakértői szinten is, és hogy ezeket a konzultációkat a jobb jogalkotásról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban15 lefektetett elveknek megfelelően folytassa le. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia minden dokumentumot, és szakértőik számára biztosítani kell, hogy rendszeresen részt vehessenek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(25)  A főként a mezőgazdaság területén jelentkező új fejlemények, a felülvizsgált jogszabályok és a változó szakpolitikai prioritások nyomán felmerülő adatszükségletek figyelembevétele érdekében, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke értelmében, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört kell a Bizottságra ruházni a IV. mellékletben felsorolt részletes tematika módosítása tekintetében, valamint a 9. cikkben meghatározott esetenként megadandó információk meghatározása céljából. Az összeegyezethetőség biztosítása és más adatforrások használatának megkönnyítése érdekében, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke értelmében, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört kell a Bizottságra ruházni a III. mellékletben felsorolt jellemzők módosítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak15 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia minden dokumentumot, és szakértőik számára biztosítani kell, hogy rendszeresen részt vehessenek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. A Bizottságnak az említett hatáskör gyakorlása során figyelembe kell vennie olyan szempontokat, mint a mezőgazdasági üzemekre és a tagállamokra nehezedő költségek és adminisztratív terhek.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ezen előírások teljesítése érdekében a tagállamok reprezentatív adatokat szolgáltatnak azokról a mezőgazdasági üzemekről és közbirtok részét képező mezőgazdasági egységekről, amelyek megfelelnek a II. mellékletben felsorolt, a mezőgazdasági terület mérete vagy az állatok száma tekintetében megállapított legalább egyik fizikai küszöbértéknek.

(2)  Ezen előírások teljesítése érdekében a tagállamok reprezentatív adatokat szolgáltatnak azokról a mezőgazdasági üzemekről és közbirtok részét képező mezőgazdasági egységekről, amelyek megfelelnek a II. mellékletben felsorolt, a mezőgazdasági terület mérete vagy az állatok száma tekintetében megállapított legalább egyik fizikai küszöbértéknek. Ezen adatok gyűjtése során a tagállamok nem alkalmazhatnak aránytalan intézkedéseket – például bírságok bevezetését – a reprezentativitás kívánt fokának elérése érdekében.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a (2) bekezdés alapján meghatározott fő felmérési keret nem képviseli a mezőgazdasági hasznosítású terület és a számosállategységek 98 %-át, a tagállamok kibővítik a keretet azáltal, hogy csökkentik a (2) bekezdésben említett küszöbértékeket vagy további küszöbértékeket határoznak meg, illetve mindkettőt alkalmazzák.

(4)  Amennyiben az e cikk (2) bekezdése alapján meghatározott fő felmérési keret nem képviseli a mezőgazdasági hasznosítású terület és a számosállategységek 98 %-át, a tagállamok a 6. cikkel összhangban kibővítik a keretet azáltal, hogy csökkentik az e cikk (2) bekezdésben említett küszöbértékeket vagy további küszöbértékeket határoznak meg, illetve mindkettőt alkalmazzák.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok gyűjtik és rendelkezésre bocsátják a 3. cikk (2) és (3) bekezdésében említett mezőgazdasági üzemekkel kapcsolatos, a III. mellékletben felsoroltnak megfelelő 2020-as, 2023-as és 2026-as felmérési referenciaévekre vonatkozó alapvető strukturális adatokat (a továbbiakban: alapvető adatok). A 2020-as felmérési referenciaévre vonatkozó alapvető adatok gyűjtését felmérés formájában kell végezni.

(1)  A tagállamok gyűjtik és rendelkezésre bocsátják a 3. cikk (2) és (3) bekezdésében említett mezőgazdasági üzemekkel kapcsolatos, a III. mellékletben felsoroltnak megfelelő 2020-as, 2023-as és 2026-as felmérési referenciaévekre vonatkozó alapvető strukturális adatokat (a továbbiakban: alapvető adatok). A 2020-as felmérési referenciaévre vonatkozó alapvető adatok gyűjtését felmérés formájában kell végezni. Az IIER által ellenőrzött éves kérelmezési adatok is adatforrásnak minősülnek.

Indokolás

IIER = integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer A KAP kedvezményezettjei által kitöltött kérelmezési adatokat összevetik a kapcsolódó adatokkal és a referenciaterületekkel annak érdekében, hogy ellenőrizzék a felhasználható adatokat is, ne csupán a kérelmezők nyilatkozatait.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

A KAP keretében nyújtott támogatások kifizetésével kapcsolatos adatok

 

A tagállamok az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által teljesített kifizetéseket kezelő szerveken keresztül a közvetlen támogatások nyújtására vonatkozó dokumentumokból összegyűjtik azokat az adminisztratív információkat, amelyek az alkalmazott eszközök hatékonyságának megfelelő értékeléséhez szükségesek, és alapul szolgálnak a jövőbeli szakpolitikai döntésekhez.

 

Az EMGA és az EMVA által nyújtott kifizetéseket az egyes tagállamokban kezelő szervek:

 

a) statisztikai elemzést végeznek a kifizetésekre vonatkozó adatok tekintetében, ennek körében az intézkedés típusa és a kapott támogatás szintje alapján összesítik a támogatási kifizetések mennyiségére, az érintett területre és az egyes régiók kedvezményezettjeinek számára vonatkozó adatokat;

 

b) továbbítják az összesített eredményeket a tagállamok statisztikai szolgálatainak és a Bizottságnak;

Indokolás

A KAP keretében nyújtott támogatások kifizetésével kapcsolatos adatok olyan értékes statisztikai forrást jelentenek, amelyet jelenleg nagyrészt figyelmen kívül hagynak, és amelynek használata minimális többletköltségeket eredményezne.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A keretbővítésben szereplő mezőgazdasági üzemekre vonatkozó adatok gyűjtése történhet mintavételes felméréssel. Ilyen esetben a tagállamok biztosítják, hogy a súlyozott felmérési eredmények statisztikailag reprezentálják a mezőgazdasági üzemeket az egyes régiókon belül, és hogy a felméréseket úgy tervezzék meg, hogy azok megfeleljenek az V. mellékletben megállapított pontossági követelményeknek.

(2)  A keretbővítésben szereplő mezőgazdasági üzemekre vonatkozó adatok gyűjtése történhet mintavételes felméréssel. Ilyen esetben a tagállamok biztosítják, hogy a súlyozott felmérési eredmények statisztikailag reprezentálják a mezőgazdasági üzemeket az egyes régiókon belül, és hogy a felméréseket úgy tervezzék meg, hogy azok megfeleljenek az V. mellékletben megállapított pontossági követelményeknek. A mintaszerkezetet a Bizottságnak (Eurostat) előzetesen jóvá kell hagynia. Ezen adatok gyűjtése során a tagállamok nem alkalmazhatnak aránytalan intézkedéseket – például bírságok bevezetését – a reprezentativitás kívánt fokának elérése érdekében.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „Talajgazdálkodási gyakorlatok” modul: 2023;

e)  „Zöldítési és talajgazdálkodási gyakorlatok” modul: 2023;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2023-as és 2026-as évek tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a IV. mellékletben felsorolt részletes tematikák módosításaival kapcsolatosan. A Bizottság a felhatalmazás gyakorlása során gondoskodik arról, hogy az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős további terhet vagy költséget a tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra, továbbá hogy a IV. mellékletben felsorolt részletes tematikák legközelebbi egész számra felkerekített összegének maximum 25 %-át változtatják meg felhatalmazáson alapuló jogi aktussal.

(3)  A 2023-as és 2026-os évek tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a IV. mellékletben felsorolt részletes tematikák módosításaival kapcsolatosan. A Bizottság a felhatalmazás gyakorlása során gondoskodik arról, hogy az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős további terhet vagy költséget a tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra, és e tekintetben teljes körű indokolással szolgál, továbbá hogy a IV. mellékletben felsorolt részletes tematikák legközelebbi egész számra felkerekített összegének maximum 25 %-át változtatják meg felhatalmazáson alapuló jogi aktussal.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az alábbiak biztosítása révén végrehajtási aktusokban meghatározza az esetenként megadandó információkat:

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 16. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben meghatározza az esetenként megadandó információkat, ha az ilyen információkat szükségesnek ítélik:

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a Bizottságnak (Eurostat) továbbítandó, legfeljebb 40 változót tartalmazó jellemzők és a megfelelő számbavételi egységek listája;

a)  a Bizottságnak (Eurostat) továbbítandó, legfeljebb 40 változót tartalmazó jellemzők és a megfelelő számbavételi egységek listája, valamint a további statisztikai igények indokolása;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E végrehajtási jogi aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően, legkésőbb a felmérési referenciaév kezdete előtt 12 hónappal kell elfogadni.

(2)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat legkésőbb a felmérési referenciaév kezdete előtt 12 hónappal kell elfogadni. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kidolgozása során figyelembe kell venni a mezőgazdasági üzemekre és a tagállamokra nehezedő esetleges többletköltségeket és adminisztratív terheket.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  Az összes többi jellemző tekintetében az egyes tagállamoknak kell meghatározniuk egy közös referencianapot a felmérési referenciaéven belül.

f)  Az összes többi jellemző tekintetében az egyes tagállamoknak kell meghatározniuk egy közös referencianapot a felmérési referenciaéven belül. E referencianapnak összhangban kell lennie az IIER-alkalmazásban a területre vonatkozó nyilatkozatok időkeretével.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A Bizottság biztosítja ugyanezen minőségi és átláthatósági normáknak e statisztikai adatok összefésülése és közzététele során való tiszteletben tartását.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság gondoskodik a kapott adatok kellő időben történő összefésüléséről és közzétételéről. Ezeket az adatokat olyan módon kell közölni, amely magában foglalja a vonatkozó statisztikák tagállamok szerinti bontását, illetve az általános tendenciákat.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Az összegyűjtött adatokat és statisztikákat átlátható módon közzé kell tenni és hozzáférhetővé kell tenni a politikai döntéshozók és a polgárok számára egyaránt.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 9. cikkben szereplő eseti adatok gyűjtése esetében az Unió támogatást nyújthat a nemzeti statisztikai hivataloknak és a 223/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett más nemzeti hatóságoknak az eseti adatgyűjtés végrehajtási költségeinek fedezéséhez. Ez az uniós pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 90 %-át.

(6)  A 9. cikkben szereplő eseti adatok gyűjtése esetében az Unió támogatást nyújt a nemzeti statisztikai hivataloknak és a 223/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett más nemzeti hatóságoknak az eseti adatgyűjtés végrehajtási költségeinek fedezéséhez. Ez az uniós pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 90%-át.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság [Kiadóhivatal, kérjük illesszék be a hatálybalépés pontos dátumát]-tól/-től határozatlan időre szóló felhatalmazást kap az 5. cikk (6) bekezdésében és a 8. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)  A Bizottságnak a 5. cikk (6) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében és az 9. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Indokolás

Az Európai Parlament minden jogalkotási aktus esetében követi azt az elvet, hogy a Bizottság felhatalmazása egy meghatározott időre szól.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a. cikk

 

Eltérés a felmérési referenciaévre vonatkozóan Görögország, Spanyolország és Portugália esetében

 

Az 5. cikk (1) és (5) bekezdésétől, a 6. cikk (1) bekezdésétől, a 7. cikk (1) bekezdésétől, a 8. cikk (2) bekezdésétől, a 12. cikk (1) bekezdésétől, a 13. cikk (4) bekezdésétől és a 14. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 2020-as felmérési referenciaévre való hivatkozást Görögország, Spanyolország és Portugália esetében a 2019-es felmérési referenciaévre való hivatkozásként kell értelmezni.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – Általános jellemzők – Az üzem jogi személyisége – 9 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

Módosítás

Az üzemtulajdonos az 1307/2013/EU rendelet 50. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint fiatal mezőgazdasági termelőnek vagy a mezőgazdasági termelésbe újonnan belépőnek minősül

igen/nem

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – Általános jellemzők – Az üzem jogi személyisége – 4 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

Módosítás

Közös tulajdon

igen/nem

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – Általános jellemzők – Az üzem irányítója – 3 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

Módosítás

A mezőgazdasági üzem vezetőjeként való besorolás éve

év

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – A földterület jellemzői – Mezőgazdasági hasznosítású terület (MHT) – Szántó – Gabonafélék szemes terménynek (vetőmag is) – 1 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Közönséges búza és tönköly

hektár

 

Módosítás

Közönséges búza és tönköly

hektár

hektár

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – A földterület jellemzői – Mezőgazdasági hasznosítású terület (MHT) – Szántó – Gabonafélék szemes terménynek (vetőmag is) – 2 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Durumbúza

hektár

 

Módosítás

Durumbúza

hektár

hektár

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – A földterület jellemzői – Mezőgazdasági hasznosítású terület (MHT) – Szántó – Ipari növények – 4 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Szója

hektár

 

Módosítás

Szója

hektár

hektár

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – A földterület jellemzői – Mezőgazdasági hasznosítású terület (MHT) – Szántó – Zölden betakarított szántóföldi növények – 2 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Zölden betakarított hüvelyesek

hektár

 

Módosítás

Zölden betakarított hüvelyesek

hektár

hektár

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – A földterület jellemzői – Egyéb termőföldek – 2 a sor (új)

 

 

 

Módosítás

Hegyi vagy hegyvidéki területek

hektár

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – Állatállományra vonatkozó jellemzők – Szarvasmarhafélék – Legalább kétéves nőivarú szarvasmarha – Tehén – 1 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Tejelő tehén

egyed

 

Módosítás

Tejelő tehén

egyed

egyed

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – Állatállományra vonatkozó jellemzők – Szarvasmarhafélék – Legalább kétéves nőivarú szarvasmarha – Tehén – 2 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Nem tejelő tehén

egyed

 

Módosítás

Nem tejelő tehén

egyed

egyed

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – Állatállományra vonatkozó jellemzők – Szarvasmarhafélék – 10 a sor (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

Módosítás

 

 

Bivalytehén

 

egyed

 

 

 

Tejelő bivalytehén

egyed

 

 

 

Nem tejelő bivalytehén

egyed

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – Állatállományra vonatkozó jellemzők – Juh és kecske

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Juh és kecske

 

egyed

Módosítás

Juh és kecske

 

 

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – Állatállományra vonatkozó jellemzők – Juh és kecske – Juh (mindenféle korú)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Juh (mindenféle korú)

egyed

 

Módosítás

Juh (mindenféle korú)

egyed

egyed

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – Állatállományra vonatkozó jellemzők – Juh és kecske – Kecske (mindenféle korú)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Kecske (mindenféle korú)

egyed

 

Módosítás

Kecske (mindenféle korú)

egyed

egyed

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – Állatállományra vonatkozó jellemzők – Sertés – 1 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac

egyed

 

Módosítás

20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac

egyed

egyed

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – Állatállományra vonatkozó jellemzők – Baromfi – 1 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Brojlercsirke

egyed

 

Módosítás

Brojlercsirke

egyed

egyed

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – Állatállományra vonatkozó jellemzők – Baromfi – 2 sor

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Tojótyúk

egyed

 

Módosítás

Tojótyúk

egyed

egyed

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – Modul – Munkaerő és egyéb keresőtevékenységek – 8 a tematika (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

 

 

 

Módosítás

 

Mezőgazdasági üzemi balesetek

Az esemény jellege:

 

 

Az esemény súlyossága:

 

 

Demográfiai háttér:

Indokolás

A mezőgazdasági üzemek biztonsága kritikus fontosságú kérdés. A mezőgazdasági üzemekben túl magas a balesetek száma. A politikai döntéshozóknak pontos információkra van szükségük a mezőgazdasági üzemi balesetek okairól és a mezőgazdasági üzemekben vállalt kockázatok mértékéről, hogy olyan szakpolitikákat hajthassanak végre, amelyek kezelik ezt a különösen magas társadalmi és gazdasági költségekkel járó problémát.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – Modul – Állatelhelyezés és trágyakezelés – Trágyázásra szolgáló létesítmények – 2 a részletes tematika (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Biztonsági intézkedések

Indokolás

A mezőgazdasági üzemek biztonsága kritikus fontosságú kérdés. A mezőgazdasági üzemekben túl magas a balesetek száma. A politikai döntéshozóknak pontos információkra van szükségük a mezőgazdasági üzemi balesetek okairól és a mezőgazdasági üzemekben vállalt kockázatok mértékéről, hogy olyan szakpolitikákat hajthassanak végre, amelyek kezelik ezt a különösen magas társadalmi és gazdasági költségekkel járó problémát.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – Modul – Gépek és berendezések – Gépek – 5 a részletes tematika (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Biztonsági intézkedések

Indokolás

A mezőgazdasági üzemek biztonsága kritikus fontosságú kérdés. A mezőgazdasági üzemekben túl magas a balesetek száma. A politikai döntéshozóknak pontos információkra van szükségük a mezőgazdasági üzemi balesetek okairól és a mezőgazdasági üzemekben vállalt kockázatok mértékéről, hogy olyan szakpolitikákat hajthassanak végre, amelyek kezelik ezt a különösen magas társadalmi és gazdasági költségekkel járó problémát.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – Modul – Gépek és berendezések – Berendezések – 1 a részletes tematika (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Biztonsági intézkedések

Indokolás

A mezőgazdasági üzemek biztonsága kritikus fontosságú kérdés. A mezőgazdasági üzemekben túl magas a balesetek száma. A politikai döntéshozóknak pontos információkra van szükségük a mezőgazdasági üzemi balesetek okairól és a mezőgazdasági üzemekben vállalt kockázatok mértékéről, hogy olyan szakpolitikákat hajthassanak végre, amelyek kezelik ezt a különösen magas társadalmi és gazdasági költségekkel járó problémát.


INDOKOLÁS

A mezőgazdaságiüzem-statisztikák fontos eszközként szolgálnak az uniós mezőgazdaság állapotának, az agrárpolitikai intézkedésék hatásának, a vidéki területeink állapotának és az éghajlati, illetve a társadalmi változások rájuk gyakorolt hatásának megértéséhez. Az Uniónak e területen a lehető legpontosabb adatokra van szüksége a minden európai polgár javát szolgáló politikák kidolgozása érdekében. Az Európai Unió szárazföldi területének csaknem felét használják mezőgazdasági célra, és ez áll az európai vidékmodell középpontjában. Jelentősen kihat az éghajlatváltozásra és a környezetre, és sok vidéki közösség függ a mezőgazdaságtól.

A Bizottság új keretrendeletre irányuló javaslatának célja, hogy növelje az európai mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó uniós statisztikák összehasonlíthatóságát és koherenciáját, felgyorsítsa az adattovábbítást, valamint hogy rugalmasabb és célzottabb adatgyűjtést tegyen lehetővé, csökkentve az uniós mezőgazdasági üzemek terheit.

E keretrendelet az első az e célra irányuló két keretrendelet közül, és az integrált mezőgazdaságiüzem-statisztikáknak a gazdaságok szintjén rögzített adataira vonatkozik a mikroadatok továbbítása és a 2020-as összeírás tekintetében. A táblázatos adatokat tartalmazó összesített mezőgazdasági felhasználási és kibocsátási statisztikákról szóló második keretrendelet egy későbbi időpontban várható.

Az integrált mezőgazdaságiüzem-statisztikákról szóló rendelet létrehoz egy mezőgazdasági üzemek szintjére vonatkozó európai statisztikai keretet, és alapvető változókhoz kapcsolódó modulok és ad hoc felmérések rugalmas rendszere segítségével integrálja a gazdaságszerkezettel kapcsolatos adatokat a termelési módszerekre, a vidékfejlesztési intézkedésekre, az agrár-környezetvédelmi aspektusokra és más kapcsolódó kérdésekre vonatkozó adatokkal. A szükséges adatokat a 2020-as mezőgazdasági összeírás és a 2023-ban, valamint a 2026-ban végzendő mintavételes felmérés szolgáltatja.

Politikai döntéshozókként szükségünk van jó statisztikákra és releváns információkra. Az Európai Parlament legutóbbi állásfoglalásai és saját kezdeményezésű jelentései közül sok tartalmaz pontosabb és időszerűbb adatok szolgáltatására irányuló felhívást. A mezőgazdasági ágazat és munkaerő nemi szerkezetének kérdése, a fiatal mezőgazdasági termelők és a vidék elnéptelenedésének kérdése, a földkoncentráció és az urbanizáció által a termőföldekre gyakorolt nyomás, és a zöldítés és a ökológiai jelentőségű területek hasznosítása és földhasználata, a földhasználat megváltozása és az erdőgazdálkodás (LULUCF) csak néhány példa azokra a területekre, ahol elengedhetetlenül szükségesek a jó statisztikák ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban megalapozott döntések szülessenek.

A jelentés célja biztosítani a pontos és időszerű adatok iránti szükséglet hozzáférhető módon való kielégítését, megőrizve ugyanakkor az eljárás rugalmasságát és csökkentve az uniós mezőgazdasági üzemekre és a nemzeti statisztikai intézetekre nehezedő nyomást.

Sajnálatos módon a mezőgazdasági összeírásra tízévente kerül sor, míg a többéves pénzügyi keret hétéves időszakokra vonatkozik, és ezáltal a KAP reformjai is ugyanezen periódust követik. A legutóbbi mezőgazdasági összeírás 2010-ben, a legutóbbi reform előtt történt, a következőre pedig 2020-ban, a jelenlegi többéves pénzügyi keret lejártakor és a következő KAP elfogadását követően kerül sor. Most már sajnos késő megkísérelni e ciklusok összehangolását, azonban az előadó úgy véli, hogy a jövőre nézve fontos lenne megfontolni, milyen módon biztosítható, hogy az összeírás adatai már a KAP reformjának megvitatása előtt rendelkezésre álljanak.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Integrált mezőgazdaságiüzem-statisztikák

Hivatkozások

COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

9.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

15.12.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Viorica Dăncilă

28.2.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Hilde Vautmans

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Stanisław Ożóg

Benyújtás dátuma

12.10.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Stanisław Ożóg

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

3

0

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat