Procedūra : 2016/0389(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0300/2017

Pateikti tekstai :

A8-0300/2017

Debatai :

PV 02/07/2018 - 16
CRE 02/07/2018 - 16

Balsavimas :

PV 03/07/2018 - 11.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0276

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 823kWORD 88k
12.10.2017
PE 604.520v02-00 A8-0300/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėja: Viorica Dăncilă

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0786),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0514/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A8-0300/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos žemės ūkio valdų struktūros tyrimų, Sąjungoje vykdomų nuo 1966 m., programa turėtų būti įgyvendinama ir toliau, kad būtų galima analizuoti žemės ūkio valdų struktūros tendencijas Sąjungos lygmeniu ir užtikrinti statistinių žinių bazę, būtiną susijusios politikos sritims, visų pirma bendrai žemės ūkio politikai ir aplinkos, prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo politikai, rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti;

(2)  Europos žemės ūkio valdų struktūros tyrimų, Sąjungoje vykdomų nuo 1966 m., programa turėtų būti įgyvendinama ir toliau, kad būtų galima analizuoti žemės ūkio valdų struktūros tendencijas Sąjungos lygmeniu ir užtikrinti statistinių žinių bazę, būtiną susijusios politikos sritims, visų pirma bendrai žemės ūkio politikai (BŽŪP), įskaitant kaimo plėtros priemones, ir aplinkos, prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo politikai bei Sąjungos žemės naudojimo politikai, rengti, įgyvendinti, stebėti, vertinti ir atlikti jų peržiūrą, taip pat padėti įgyvendinti kai kuriuos Darnaus vystymosi tikslus (DVT). Be to, tokia žinių bazė yra būtina siekiant įvertinti minėtos politikos poveikį žemės ūkio valdose dirbančioms moterims;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  renkant statistinius duomenis, visų pirma atliekant ūkių struktūros tyrimą, turėtų būti siekiama pateikti atnaujintus duomenis, kuriais būtų remiamasi vykdant sprendimų priėmimo procesą, atsižvelgiant į būsimas BŽŪP reformas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  duomenų nuoseklumas bei suderinamumas ir bendri ataskaitų teikimo formatai yra būtinos Sąjungos žemės ūkio statistikos rengimo sąlygos, visų pirma siekiant užtikrinti efektyvias duomenų rinkimo, apdorojimo ir skleidimo procedūras ir rezultatų kokybę;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  tai parodo būtinybę parinkti renkamų duomenų turinį atsižvelgiant į tikslą parengti tikslingesnes ir veiksmingesnes žemės ūkio ir kaimo plėtros priemones, kuriomis visų pirma būtų atsižvelgiama į Sąjungos gamintojų ir vartotojų poreikius;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  pasitelkiant statistinių duomenų įrašus, susijusius su žemės ūkio valdomis, pagrindinius ir modulių duomenis galima pateikti kryžminėse lentelėse, o tai padėtų gauti informaciją remiantis kintamaisiais, pvz., žemės ūkio valdos valdytojo lytimi, valdytojo amžiumi, nuosavybės struktūra ir ūkio dydžiu bei aplinkosaugos priemonių taikymu. Rezultatų išskaidymas bus įmanomas atsižvelgiant į kriterijus, įtrauktus į pagrindinius duomenis, ir kriterijų derinius;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  renkant informaciją apie gimimo metus, tapimo ūkių valdytojais metus ir lytį būtų galima gauti duomenis, kuriais remiantis galima parengti veiksmus, susijusius su kartų atsinaujinimu ir su lytimi susijusiais aspektais;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)  Komisija turėtų paskelbti internete paruoštus naudoti, kryžminėse lentelėse pateiktus ir palyginamus duomenis iš visų valstybių narių, įskaitant, be kita ko, su lytimi susijusią informaciją. Tokie duomenys turėtų būti pateikti naudotojui patogia forma;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7d)  duomenų nuoseklumas bei suderinamumas ir bendri ataskaitų teikimo formatai yra būtinos Sąjungos žemės ūkio statistikos rengimo sąlygos, visų pirma siekiant užtikrinti efektyvias duomenų rinkimo, apdorojimo ir skleidimo procedūras ir rezultatų kokybę;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  valstybės narės, kuriose duomenų rinkimo laikotarpiai 2020 m., kaip tyrimo ataskaitiniams metams, sutampa su planuojamu kas dešimt metų atliekamu gyventojų surašymu, turėtų turėti galimybę surengti žemės ūkio srities tyrimą metais anksčiau, kad būtų išvengta sunkios dviejų didelių surašymų naštos tuo pačiu metu;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant, kad žemės ūkio valdos ir nacionalinės administracijos nepatirtų nebūtinos naštos, turėtų būti nustatytos ribinės vertės, kurias taikant į bazinius vienetus, kurių statistiniai duomenys turi būti renkami, nebūtų įtraukiami tyrimui nesvarbūs vienetai;

(9)  svarbu siekti, kad įgyvendinant šį reglamentą žemės ūkio valdos ir nacionalinės administracijos nepatirtų nebūtinos naštos ir išlaidų. Todėl turėtų būti nustatytos ribinės vertės, kurias taikant į bazinius vienetus, kurių statistiniai duomenys turi būti renkami, nebūtų įtraukiami tyrimui nesvarbūs vienetai. Tuo pat metu svarbu prisiminti, kad norint parengti veiksmingus politikos veiksmus, kuriais būtų remiamos ir išsaugomos nedidelės ūkių struktūros, svarbu užtikrinti galimybę pasiremti tokio dydžio ūkių duomenimis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  būtina sumažinti administracinę naštą labai mažoms įmonėms ir MVĮ, nes jos gali neturėti praktinių ir organizacinių išteklių, kurių reikia norint susidoroti su dažnu ir pernelyg išsamiu duomenų rinkimu;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  būtina galėti atskirti tarptautinėms įmonėms priklausančias žemės ūkio valdas, kurios vykdo veiklą arba Sąjungos viduje (dviejose ar daugiau valstybių narių), arba už Sąjungos ribų, nuo fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančių valdų vienoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant sumažinti respondentams tenkančią naštą, nacionalinėms statistikos institucijoms (NSI) ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms turėtų būti suteikta prieiga prie administracinių duomenų, jei tie duomenys reikalingi Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti;

(11)  siekiant sumažinti respondentams tenkančią naštą, nacionalinėms statistikos institucijoms (NSI) ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms turėtų būti suteikta prieiga prie administracinių duomenų, jei tie duomenys reikalingi Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti. Siekdamos surinkti šiuos duomenis, NSI ir kitos nacionalinės valdžios institucijos jokiomis aplinkybėmis neturėtų naudotis neproporcingomis priemonėmis, pvz., taikyti baudas ūkininkams, kurie nenori dalyvauti tyrime;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  valstybės narės arba atsakingos nacionalinės valdžios institucijos turi siekti kiek įmanoma supaprastinti statistikos duomenų rinkimą iš žemės ūkio valdų. Šiomis aplinkybėmis turėtų būti skatinama naudoti skaitmeninius sprendimus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  tam, kad Europos žemės ūkio statistikos sistema būtų lankstesnė, o žemės ūkio statistika būtų paprastesnė ir modernesnė, rinktini kintamieji turėtų būti priskiriami prie skirtingų renkamų duomenų grupių (pagrindiniai duomenys ir moduliai), kurių dažnumas arba reprezentatyvumas (arba abu) būtų skirtingi;

(12)  tam, kad Europos žemės ūkio statistikos sistema būtų lankstesnė, o žemės ūkio statistika būtų paprastesnė ir modernesnė, rinktini kintamieji turėtų būti priskiriami prie skirtingų renkamų duomenų grupių (pagrindiniai duomenys ir moduliai), kurių dažnumas arba reprezentatyvumas (arba abu) būtų skirtingi. Valstybės narės, norėdamos užtikrinti reprezentatyvumą, neturėtų įpareigoti ūkininkų dalyvauti tyrimuose, pasitelkdamos neproporcingas priemones, pvz., baudas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  šio reglamento ekonominiai aspektai turėtų būti persvarstyti laikotarpiui po 2020 m., atsižvelgiant į naują daugiametę finansinę programą (DFP) ir kitus aktualius Sąjungos priemonių pokyčius. Remdamasi ta peržiūra Komisija turėtų pasiūlyti atitinkamus šio reglamento pakeitimus;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su III priede išvardytų charakteristikų aprašymais ir teiktinų duomenų techniniais elementais, teiktinos ad hoc informacijos apibrėžtimi ir kokybės ataskaitų sąlygomis bei turiniu. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201114;

(24)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su III priede išvardytų charakteristikų aprašymais ir teiktinų duomenų techniniais elementais, taip pat tam, kad ji galėtų nustatyti kokybės ataskaitų sąlygas bei turinį. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201114. Naudodamasi tais įgaliojimais Komisija turėtų atsižvelgti į tokius aspektus, kaip sąnaudos ir administracinė našta žemės ūkio valdoms ir valstybėms narėms;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  siekiant atsižvelgti į besiformuojančius duomenų poreikius, daugiausia susijusius su žemės ūkio naujovėmis, teisės aktų pakeitimais ir besikeičiančiais politiniais prioritetais, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl IV priede išvardytų potemių keitimo. Siekiant suderinamumo ir norint palengvinti kitų duomenų šaltinių naudojimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl III priede išvardytų charakteristikų keitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros15 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(25)  siekiant atsižvelgti į besiformuojančius duomenų poreikius, daugiausia susijusius su žemės ūkio naujovėmis, teisės aktų pakeitimais ir besikeičiančiais politiniais prioritetais, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl IV priede išvardytų potemių keitimo ir išsamiau apibrėžti ad hoc teiktiną informaciją, kaip numatyta 9 straipsnyje. Siekiant suderinamumo ir norint palengvinti kitų duomenų šaltinių naudojimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl III priede išvardytų charakteristikų keitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros15 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. Naudodamasi tais įgaliojimais Komisija turėtų atsižvelgti į tokius aspektus, kaip sąnaudos ir administracinė našta žemės ūkio valdoms ir valstybėms narėms;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tam, kad valstybė narė patenkintų šiuos reikalavimus, ji turi pateikti duomenis, apibūdinančius žemės ūkio valdas ir bendrus žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kurie atitinka bent vieną iš II priede nustatytų fizinių ribinių verčių, susijusių su žemės ūkio paskirties žemės sklypo dydžiu ar gyvūnų skaičiumi.

2.  Tam, kad valstybė narė patenkintų šiuos reikalavimus, ji turi pateikti duomenis, apibūdinančius žemės ūkio valdas ir bendrus žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kurie atitinka bent vieną iš II priede nustatytų fizinių ribinių verčių, susijusių su žemės ūkio paskirties žemės sklypo dydžiu ar gyvūnų skaičiumi. Rinkdamos tuos duomenis valstybės narės negali naudotis neproporcingomis priemonėmis, pvz., norėdamos pasiekti pageidautiną reprezentatyvumą, taikyti baudas.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei 2 dalyje nustatytas pagrindinis tyrimo sąrašas neaprėpia 98 proc. žemės ūkio naudmenų ir 98 proc. sutartinių ūkinių gyvūnų, valstybės narės jį papildo nustatydamos mažesnes ribines vertes, nei nustatyta 2 dalyje, arba nustatydamos papildomas ribines vertes, arba taiko abu šiuos būdus.

4.  Jei šio straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinis tyrimo sąrašas neaprėpia 98 proc. žemės ūkio naudmenų ir 98 proc. sutartinių ūkinių gyvūnų, valstybės narės jį papildo pagal 6 straipsnį nustatydamos mažesnes ribines vertes, nei nustatyta šio straipsnio 2 dalyje, arba nustatydamos papildomas ribines vertes, arba taiko abu šiuos būdus.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės renka ir teikia 2020, 2023 ir 2026 m. tyrimų ataskaitinių metų pagrindinius struktūros duomenis (toliau – pagrindiniai duomenys), susijusius su 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytomis žemės ūkio valdomis ir išvardytus III priede. 2020 m. tyrimo ataskaitinių metų pagrindiniai duomenys renkami per surašymą.

1.  Valstybės narės renka ir teikia 2020, 2023 ir 2026 m. tyrimų ataskaitinių metų pagrindinius struktūros duomenis (toliau – pagrindiniai duomenys), susijusius su 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytomis žemės ūkio valdomis ir išvardytus III priede. 2020 m. tyrimo ataskaitinių metų pagrindiniai duomenys renkami per surašymą. IAKS patikrinti metinių paraiškų duomenys taip pat laikomi duomenų šaltiniu.

Pagrindimas

IAKS – Integruota administravimo ir kontrolės sistema. Remiantis paraiškų duomenimis, kuriuos įveda BŽŪP paramos gavėjai, šie duomenys tikrinami pagal referencinius plotus ir tarpusavyje, kad naudojami duomenys būtų patikrinti ir nebūtų tik pareiškėjų paraiškose pateikti duomenys.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Duomenys apie paramos išmokas pagal BŽŪP

 

Valstybės narės per įstaigas, valdančias išmokas iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), iš dokumentų, susijusių su tiesioginės paramos skyrimu, surenka administracinę informaciją, kurios reikia, kad būtų tinkamai įvertintas panaudotų priemonių efektyvumas, ir kuri taptų pagrindu ateities sprendimams dėl politikos.

 

Įstaigos, kurios valdo išmokas iš EŽŪGF ir EŽŪFKP kiekvienoje valstybėje narėje:

 

a) atlieka informacijos apie išmokas statistinę analizę, apibendrinančią duomenis apie paramos išmokų dydį, atitinkamą teritoriją ir gavėjų skaičių kiekviename regione pagal kiekvieną priemonės rūšį ir gautos paramos lygį;

 

b) apibendrintus rezultatus perduoda valstybių narių statistikos tarnyboms ir Komisijai.

Pagrindimas

Duomenys apie išmokas pagal BŽŪP yra tinkamas statistinių duomenų šaltinis, kuris šiuo metu daugiausia ignoruojamas ir kurį naudojant papildomos išlaidos būtų labai mažos.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šių papildomų žemės ūkio valdų duomenys gali būti renkami atliekant imties tyrimus. Pastaruoju atveju valstybės narės užtikrina, kad svertiniai tyrimo rezultatai būtų statistiškai reprezentatyvūs žemės ūkio valdų kiekviename regione atžvilgiu ir atitiktų V priede nustatytus tikslumo reikalavimus.

2.  Šių papildomų žemės ūkio valdų duomenys gali būti renkami atliekant imties tyrimus. Pastaruoju atveju valstybės narės užtikrina, kad svertiniai tyrimo rezultatai būtų statistiškai reprezentatyvūs žemės ūkio valdų kiekviename regione atžvilgiu ir atitiktų V priede nustatytus tikslumo reikalavimus. Imčių struktūrą iš anksto patvirtina Komisija (Eurostatas). Rinkdamos tuos duomenis valstybės narės negali naudotis neproporcingomis priemonėmis, pvz., norėdamos pasiekti pageidautiną reprezentatyvumą, taikyti baudas.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  2023 m. – modulis „Dirvožemio tvarkymas“;

e)  2023 m. – modulis „Žalinimas ir dirvožemio tvarkymas“;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Dėl 2023 ir 2026 m. Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl IV priede išvardytų potemių pakeitimų. Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ar respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma našta ar sąnaudos ir kiekvieno modulio atžvilgiu būtų keičiama ne daugiau kaip 25 proc. (suapvalinus iki artimiausio sveikojo skaičiaus) IV priede išvardytų potemių.

3.  Dėl 2023 ir 2026 m. Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl IV priede išvardytų potemių pakeitimų. Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ar respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma našta ar sąnaudos ir šiuo klausimu pateikia visapusišką pagrindimą, ir užtikrina, kad kiekvieno modulio atžvilgiu būtų keičiama ne daugiau kaip 25 proc. (suapvalinus iki artimiausio sveikojo skaičiaus) IV priede išvardytų potemių.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, skirtus ad hoc teiktinai informacijai nurodyti, nustatant:

1.  Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, skirtus ad hoc teiktinai informacijai nurodyti (jei laikoma, kad tokia informacija reikalinga), nustatant:

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Komisijai (Eurostatui) perduotinų charakteristikų sąrašą, kurį sudarytų ne daugiau kaip 40 kintamųjų, ir atitinkamus matavimo vienetus;

a)  Komisijai (Eurostatui) perduotinų charakteristikų sąrašą, kurį sudarytų ne daugiau kaip 40 kintamųjų, priežastis, dėl kurių reikia šių statistinių duomenų, ir atitinkamus matavimo vienetus;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 12 mėn. iki tyrimo ataskaitinių metų pradžios.

2.  Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 12 mėn. iki tyrimo ataskaitinių metų pradžios. Rengiant tokius deleguotuosius aktus atsižvelgiama į galimas papildomas išlaidas ir administracinę naštą žemės ūkio valdoms ir valstybėms narėms.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  Dėl visų kitų charakteristikų kiekviena valstybė narė nustato bendrą ataskaitinę dieną, kuri turi būti tyrimo ataskaitiniais metais.

f)  Dėl visų kitų charakteristikų kiekviena valstybė narė nustato bendrą ataskaitinę dieną, kuri turi būti tyrimo ataskaitiniais metais. Ta ataskaitinė diena turi derėti su žemės ploto deklaracijų tvarkaraščiu, taikomu teikiant IAKS paraiškas.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Komisija užtikrina, kad apibendrinant ir skelbiant tuos statistinius duomenis būtų laikomasi tokių pačių kokybės ir skaidrumo standartų.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija užtikrina, kad gauti duomenys būtų laiku apibendrinti ir paskelbti. Tie duomenys turi būti pateikti tokiu būdu, kad atitinkamus statistinius duomenis būtų galima išskirstyti pagal valstybes nares ir bendras tendencijas.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Apibendrinti duomenys ir statistiniai duomenys paskelbiami ir skaidriai pateikiami tiek politikos formuotojams, tiek visuomenei.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  9 straipsnyje nurodytiems ad hoc duomenims rinkti Sąjunga gali skirti nacionalinėms statistikos institucijoms ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 2 dalyje, dotacijas šių duomenų rinkimo sąnaudoms padengti. Šis Sąjungos finansinis įnašas neviršija 90 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų.

6.  9 straipsnyje nurodytiems ad hoc duomenims rinkti Sąjunga skiria nacionalinėms statistikos institucijoms ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 2 dalyje, dotacijas šių duomenų rinkimo sąnaudoms padengti. Šis Sąjungos finansinis įnašas neviršija 90 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  5 straipsnio 6 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [Leidinių biurui: įrašyti tikslią reglamento įsigaliojimo datą].

2.  5 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo... [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Visuose teisėkūros procedūra priimamuose aktuose Europos Parlamentas laikosi principo, kad įgaliojimai Komisijai suteikiami nustatytam laikotarpiui.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai skirta nukrypti leidžianti nuostata dėl tyrimo ataskaitinių metų

 

Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 ir 5 dalių, 6 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 1 dalies, 8 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 4 dalies ir 14 straipsnio 1 dalies, nuorodos į 2020 m., kaip tyrimo ataskaitinius metus, Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai pakeičiamos nuorodomis į 2019 m., kaip tyrimo ataskaitinius metus.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo – Bendrosios charakteristikos – Valdos juridinis statusas – 9 a eilutė (nauja)

Ar turėtojas laikomas jaunuoju ūkininku arba naujai veiklą pradėjusiu ūkininku pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 50 straipsnio 2 ir 3 dalis?

Taip / Ne

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Bendrosios charakteristikos – Valdos juridinis statusas – 4 a eilutė (nauja)

 

 

 

Pakeitimas

Bendroji nuosavybė

Taip / Ne

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Bendrosios charakteristikos – Valdos vadovas – 3 a eilutė (nauja)

 

 

 

Pakeitimas

Metai, kuriais tapo ūkio valdytoju

Metai

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Žemės charakteristikos – Žemės ūkio naudmenos (ŽŪN) – Ariamoji žemė – Javai grūdams (įskaitant sėklas) – 1 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Paprastieji kviečiai ir spelta

ha

 

Pakeitimas

Paprastieji kviečiai ir spelta

ha

ha

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Žemės charakteristikos – Žemės ūkio naudmenos (ŽŪN) – Ariamoji žemė – Javai grūdams (įskaitant sėklas) – 2 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Kietieji kviečiai

ha

 

Pakeitimas

Kietieji kviečiai

ha

ha

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Žemės charakteristikos – Žemės ūkio naudmenos (ŽŪN) – Ariamoji žemė – Pramoninės kultūros – 4 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Sojos

ha

 

Pakeitimas

Sojos

ha

ha

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Žemės charakteristikos – Žemės ūkio naudmenos (ŽŪN) – Ariamoji žemė – Ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai – 2 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Žali nuimami pupiniai augalai

ha

 

Pakeitimas

Žali nuimami pupiniai augalai

ha

ha

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Žemės charakteristikos – Kitos žemės naudmenos – 2 a eilutė (nauja)

 

 

 

Pakeitimas

Kalnų arba kalvotos žemės

ha

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Galvijai – Galvijų patelės, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai – Karvės – 1 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pieninės karvės

vnt.

 

Pakeitimas

Pieninės karvės

vnt.

vnt.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Galvijai – Galvijų patelės, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai – Karvės – 2 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne pieninės karvės

vnt.

 

Pakeitimas

Ne pieninės karvės

vnt.

vnt.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Galvijai – 10 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Pakeitimas

 

 

Buivolės

 

vnt.

 

 

 

Pieninės buivolės

vnt.

 

 

 

Ne pieninės buivolės

vnt.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Avys ir ožkos

 

Komisijos siūlomas tekstas

Avys ir ožkos

 

vnt.

Pakeitimas

Avys ir ožkos

 

 

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Avys ir ožkos – Avys (įvairaus amžiaus)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Avys (įvairaus amžiaus)

vnt.

 

Pakeitimas

Avys (įvairaus amžiaus)

vnt.

vnt.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Avys ir ožkos – Ožkos (įvairaus amžiaus)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ožkos (įvairaus amžiaus)

vnt.

 

Pakeitimas

Ožkos (įvairaus amžiaus)

vnt.

vnt.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Kiaulės – 1 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg

vnt.

 

Pakeitimas

Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg

vnt.

vnt.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Naminiai paukščiai – 1 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Broileriai

vnt.

 

Pakeitimas

Broileriai

vnt.

vnt.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Naminiai paukščiai – 2 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Vištos dedeklės

vnt.

 

Pakeitimas

Vištos dedeklės

vnt.

vnt.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedas – Modulis Darbo jėga ir kita pelninga veikla – 8 a tema (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

 

 

Pakeitimas

 

Nelaimingi atsitikimai ūkyje

Incidentų tipai:

 

 

Incidento sunkumas

 

 

Demografiniai duomenys

Pagrindimas

Darbo saugumas ūkyje yra labai svarbus klausimas. Nelaimingų atsitikimų ūkiuose skaičius yra pernelyg didelis. Politikos formuotojams reikia tikslios informacijos apie nelaimingų atsitikimų ūkiuose ir tai, kokia yra rizika ūkuose, kad jie galėtų įgyvendinti politiką siekiant spręsti šią problemą, kurios socialinė ir ekonominė kaina yra labai didelė.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedas – Modulis Gyvūnų laikymas ir mėšlo tvarkymas – Mėšlo apdorojimo ir laikymo infrastruktūra – 2 a potemė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Saugos priemonės

Pagrindimas

Darbo saugumas ūkyje yra labai svarbus klausimas. Nelaimingų atsitikimų ūkiuose skaičius yra pernelyg didelis. Politikos formuotojams reikia tikslios informacijos apie nelaimingų atsitikimų ūkiuose ir tai, kokia yra rizika ūkuose, kad jie galėtų įgyvendinti politiką siekiant spręsti šią problemą, kurios socialinė ir ekonominė kaina yra labai didelė.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedas – Modulis Mašinos ir įrenginiai – Mašinos ir prietaisai – 5 a potemė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Saugos priemonės

Pagrindimas

Darbo saugumas ūkyje yra labai svarbus klausimas. Nelaimingų atsitikimų ūkiuose skaičius yra pernelyg didelis. Politikos formuotojams reikia tikslios informacijos apie nelaimingų atsitikimų ūkiuose ir tai, kokia yra rizika ūkuose, kad jie galėtų įgyvendinti politiką siekiant spręsti šią problemą, kurios socialinė ir ekonominė kaina yra labai didelė.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedas – Modulis Mašinos ir įrenginiai – Įrenginiai – 1 a potemė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Saugos priemonės

Pagrindimas

Darbo saugumas ūkyje yra labai svarbus klausimas. Nelaimingų atsitikimų ūkiuose skaičius yra pernelyg didelis. Politikos formuotojams reikia tikslios informacijos apie nelaimingų atsitikimų ūkiuose ir tai, kokia yra rizika ūkuose, kad jie galėtų įgyvendinti politiką siekiant spręsti šią problemą, kurios socialinė ir ekonominė kaina yra labai didelė.


AIŠKINAMOJI DALIS

Ūkių statistika yra labai svarbi priemonė norint suprasti ES žemės ūkio būklę, žemės ūkio politikos priemonių poveikį, mūsų kaimo vietovių būklę ir kaip jas veikia klimatas ir socialiniai pokyčiai. ES reikalinga kuo tikslesnė informacija šioje srityje, kad galėtų kurti politikos priemones, iš kurių turėtų naudos visi ES piliečiai. Žemės ūkis apima beveik pusę Europos Sąjungos žemės ir sudaro pagrindinę Europos kaimo modelio dalį. Jis turi didelį poveikį klimato kaitai ir aplinkai, daugelis kaimo bendruomenių priklauso nuo žemės ūkio.

Komisijos pasiūlymo dėl naujo bendrojo reglamento tikslas – padidinti ES statistikos apie Europos ūkių struktūrą palyginamumą ir nuoseklumą, paspartinti duomenų perdavimą ir sudaryti sąlygas lankstesniam ir tikslingesniam duomenų rinkimui, kuriuo būtų sumažinta našta ES ūkiams.

Šis bendrasis reglamentas yra pirmasis iš dviejų tokių reglamentų ir yra susijęs su atskirų ūkių lygmens duomenų integruota ūkių statistika naudojant mikroduomenų perdavimą ir 2020 m. surašymą. Tikimasi, kad vėliau bus pateiktas antrasis bendrasis reglamentas dėl suvestinės žemės ūkio išteklių ir produkcijos statistikos naudojant lentelių duomenis.

Integruotos ūkių statistikos reglamentu sukuriama Europos statistikos sistema ūkių lygmeniu ir informacija apie ūkių struktūra integruojama su informacija apie duomenų rengimo metodus, kaimo plėtros priemones, agrarinės aplinkosaugos aspektus ir kitus susijusius klausimus taikant lanksčią modulių sistemą ir ad hoc tyrimus, susijusius su baziniu kintamųjų rinkiniu. Duomenų poreikiai patenkinami 2020 m. žemės ūkių surašymu ir dviem imties tyrimais 2023 m. ir 2026 m.

Mums kaip politikos formuotojams reikalinga gera statistika ir susijusi informacija. Daugelyje naujausių Europos Parlamento rezoliucijų ir pranešimų savo iniciatyva raginama laiku gauti tikslesnius duomenis. Klausimai, kurie kyla dėl žemės ūkio sektoriaus struktūros lyčių požiūriu ir darbo jėgos, jaunųjų ūkininkų ir kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimo, žemės koncentracijos ir padidėjus urbanizacijos keliamo spaudimo žemei ir, žinoma, dėl žalinimo ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių naudojimo bei žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės – tai tik keletas sričių, kuriose labai svarbu turėti gerus statistinius duomenis norint per politikos formavimo procesą priimti informacija pagrįstus sprendimus, pavyzdžių.

Šio pranešimo tikslas – užtikrinti, kad būtų patenkintas poreikis prieinamu būdu ir laiku gauti išsamią informaciją bei užtikrinti, kad procesas būtų lankstus, o ES ūkiams ir nacionaliniams statistikos institutams tenkanti našta būtų lengvesnė.

Deja, žemės ūkių surašymas vyksta kas dešimt metų, o daugiametė finansinė programa (DFP) rengiama septynerių metų laikotarpiui, todėl BŽŪP reformos vyksta tokiais pačiais laikotarpiais. Paskutinis žemės ūkių surašymas įvyko 2010 m. prieš paskutinę reformą, o kitas įvyks 2020 m. dabartinės DFP pabaigoje ir priėmus kitą BŽŪP. Deja, dabar jau per vėlu bandyti suderinti šiuos ciklus, tačiau pranešėja mano, kad ateityje būtų svarbu apsvarstyti, kaip užtikrinti, kad surašymo informacija būtų gauta prieš aptariant BŽŪP reformą.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Integruota ūkių statistika

Nuorodos

COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

15.12.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Viorica Dăncilă

28.2.2017

 

 

 

Priėmimo data

10.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Hilde Vautmans

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Stanisław Ożóg

Pateikimo data

12.10.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Stanisław Ożóg

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

3

0

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika