Pranešimas - A8-0300/2017Pranešimas
A8-0300/2017

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011

  12.10.2017 - (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)) - ***I

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
  Pranešėja: Viorica Dăncilă


  Procedūra : 2016/0389(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0300/2017
  Pateikti tekstai :
  A8-0300/2017
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011

  (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0786),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0514/2016),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A8-0300/2017),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2)  Europos žemės ūkio valdų struktūros tyrimų, Sąjungoje vykdomų nuo 1966 m., programa turėtų būti įgyvendinama ir toliau, kad būtų galima analizuoti žemės ūkio valdų struktūros tendencijas Sąjungos lygmeniu ir užtikrinti statistinių žinių bazę, būtiną susijusios politikos sritims, visų pirma bendrai žemės ūkio politikai ir aplinkos, prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo politikai, rengti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti;

  (2)  Europos žemės ūkio valdų struktūros tyrimų, Sąjungoje vykdomų nuo 1966 m., programa turėtų būti įgyvendinama ir toliau, kad būtų galima analizuoti žemės ūkio valdų struktūros tendencijas Sąjungos lygmeniu ir užtikrinti statistinių žinių bazę, būtiną susijusios politikos sritims, visų pirma bendrai žemės ūkio politikai (BŽŪP), įskaitant kaimo plėtros priemones, ir aplinkos, prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo politikai bei Sąjungos žemės naudojimo politikai, rengti, įgyvendinti, stebėti, vertinti ir atlikti jų peržiūrą, taip pat padėti įgyvendinti kai kuriuos Darnaus vystymosi tikslus (DVT). Be to, tokia žinių bazė yra būtina siekiant įvertinti minėtos politikos poveikį žemės ūkio valdose dirbančioms moterims;

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2a)  renkant statistinius duomenis, visų pirma atliekant ūkių struktūros tyrimą, turėtų būti siekiama pateikti atnaujintus duomenis, kuriais būtų remiamasi vykdant sprendimų priėmimo procesą, atsižvelgiant į būsimas BŽŪP reformas;

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3a)  duomenų nuoseklumas bei suderinamumas ir bendri ataskaitų teikimo formatai yra būtinos Sąjungos žemės ūkio statistikos rengimo sąlygos, visų pirma siekiant užtikrinti efektyvias duomenų rinkimo, apdorojimo ir skleidimo procedūras ir rezultatų kokybę;

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3b)  tai parodo būtinybę parinkti renkamų duomenų turinį atsižvelgiant į tikslą parengti tikslingesnes ir veiksmingesnes žemės ūkio ir kaimo plėtros priemones, kuriomis visų pirma būtų atsižvelgiama į Sąjungos gamintojų ir vartotojų poreikius;

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (7a)  pasitelkiant statistinių duomenų įrašus, susijusius su žemės ūkio valdomis, pagrindinius ir modulių duomenis galima pateikti kryžminėse lentelėse, o tai padėtų gauti informaciją remiantis kintamaisiais, pvz., žemės ūkio valdos valdytojo lytimi, valdytojo amžiumi, nuosavybės struktūra ir ūkio dydžiu bei aplinkosaugos priemonių taikymu. Rezultatų išskaidymas bus įmanomas atsižvelgiant į kriterijus, įtrauktus į pagrindinius duomenis, ir kriterijų derinius;

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (7b)  renkant informaciją apie gimimo metus, tapimo ūkių valdytojais metus ir lytį būtų galima gauti duomenis, kuriais remiantis galima parengti veiksmus, susijusius su kartų atsinaujinimu ir su lytimi susijusiais aspektais;

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (7c)  Komisija turėtų paskelbti internete paruoštus naudoti, kryžminėse lentelėse pateiktus ir palyginamus duomenis iš visų valstybių narių, įskaitant, be kita ko, su lytimi susijusią informaciją. Tokie duomenys turėtų būti pateikti naudotojui patogia forma;

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 d konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (7d)  duomenų nuoseklumas bei suderinamumas ir bendri ataskaitų teikimo formatai yra būtinos Sąjungos žemės ūkio statistikos rengimo sąlygos, visų pirma siekiant užtikrinti efektyvias duomenų rinkimo, apdorojimo ir skleidimo procedūras ir rezultatų kokybę;

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (8a)  valstybės narės, kuriose duomenų rinkimo laikotarpiai 2020 m., kaip tyrimo ataskaitiniams metams, sutampa su planuojamu kas dešimt metų atliekamu gyventojų surašymu, turėtų turėti galimybę surengti žemės ūkio srities tyrimą metais anksčiau, kad būtų išvengta sunkios dviejų didelių surašymų naštos tuo pačiu metu;

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9)  siekiant, kad žemės ūkio valdos ir nacionalinės administracijos nepatirtų nebūtinos naštos, turėtų būti nustatytos ribinės vertės, kurias taikant į bazinius vienetus, kurių statistiniai duomenys turi būti renkami, nebūtų įtraukiami tyrimui nesvarbūs vienetai;

  (9)  svarbu siekti, kad įgyvendinant šį reglamentą žemės ūkio valdos ir nacionalinės administracijos nepatirtų nebūtinos naštos ir išlaidų. Todėl turėtų būti nustatytos ribinės vertės, kurias taikant į bazinius vienetus, kurių statistiniai duomenys turi būti renkami, nebūtų įtraukiami tyrimui nesvarbūs vienetai. Tuo pat metu svarbu prisiminti, kad norint parengti veiksmingus politikos veiksmus, kuriais būtų remiamos ir išsaugomos nedidelės ūkių struktūros, svarbu užtikrinti galimybę pasiremti tokio dydžio ūkių duomenimis;

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9a)  būtina sumažinti administracinę naštą labai mažoms įmonėms ir MVĮ, nes jos gali neturėti praktinių ir organizacinių išteklių, kurių reikia norint susidoroti su dažnu ir pernelyg išsamiu duomenų rinkimu;

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10a)  būtina galėti atskirti tarptautinėms įmonėms priklausančias žemės ūkio valdas, kurios vykdo veiklą arba Sąjungos viduje (dviejose ar daugiau valstybių narių), arba už Sąjungos ribų, nuo fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančių valdų vienoje valstybėje narėje;

  Pakeitimas    13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (11)  siekiant sumažinti respondentams tenkančią naštą, nacionalinėms statistikos institucijoms (NSI) ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms turėtų būti suteikta prieiga prie administracinių duomenų, jei tie duomenys reikalingi Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti;

  (11)  siekiant sumažinti respondentams tenkančią naštą, nacionalinėms statistikos institucijoms (NSI) ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms turėtų būti suteikta prieiga prie administracinių duomenų, jei tie duomenys reikalingi Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti. Siekdamos surinkti šiuos duomenis, NSI ir kitos nacionalinės valdžios institucijos jokiomis aplinkybėmis neturėtų naudotis neproporcingomis priemonėmis, pvz., taikyti baudas ūkininkams, kurie nenori dalyvauti tyrime;

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (11a)  valstybės narės arba atsakingos nacionalinės valdžios institucijos turi siekti kiek įmanoma supaprastinti statistikos duomenų rinkimą iš žemės ūkio valdų. Šiomis aplinkybėmis turėtų būti skatinama naudoti skaitmeninius sprendimus;

  Pakeitimas    15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12)  tam, kad Europos žemės ūkio statistikos sistema būtų lankstesnė, o žemės ūkio statistika būtų paprastesnė ir modernesnė, rinktini kintamieji turėtų būti priskiriami prie skirtingų renkamų duomenų grupių (pagrindiniai duomenys ir moduliai), kurių dažnumas arba reprezentatyvumas (arba abu) būtų skirtingi;

  (12)  tam, kad Europos žemės ūkio statistikos sistema būtų lankstesnė, o žemės ūkio statistika būtų paprastesnė ir modernesnė, rinktini kintamieji turėtų būti priskiriami prie skirtingų renkamų duomenų grupių (pagrindiniai duomenys ir moduliai), kurių dažnumas arba reprezentatyvumas (arba abu) būtų skirtingi. Valstybės narės, norėdamos užtikrinti reprezentatyvumą, neturėtų įpareigoti ūkininkų dalyvauti tyrimuose, pasitelkdamos neproporcingas priemones, pvz., baudas;

  Pakeitimas    16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (20a)  šio reglamento ekonominiai aspektai turėtų būti persvarstyti laikotarpiui po 2020 m., atsižvelgiant į naują daugiametę finansinę programą (DFP) ir kitus aktualius Sąjungos priemonių pokyčius. Remdamasi ta peržiūra Komisija turėtų pasiūlyti atitinkamus šio reglamento pakeitimus;

  Pakeitimas    17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  24 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (24)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su III priede išvardytų charakteristikų aprašymais ir teiktinų duomenų techniniais elementais, teiktinos ad hoc informacijos apibrėžtimi ir kokybės ataskaitų sąlygomis bei turiniu. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201114;

  (24)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su III priede išvardytų charakteristikų aprašymais ir teiktinų duomenų techniniais elementais, taip pat tam, kad ji galėtų nustatyti kokybės ataskaitų sąlygas bei turinį. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201114. Naudodamasi tais įgaliojimais Komisija turėtų atsižvelgti į tokius aspektus, kaip sąnaudos ir administracinė našta žemės ūkio valdoms ir valstybėms narėms;

  Pakeitimas    18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  25 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (25)  siekiant atsižvelgti į besiformuojančius duomenų poreikius, daugiausia susijusius su žemės ūkio naujovėmis, teisės aktų pakeitimais ir besikeičiančiais politiniais prioritetais, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl IV priede išvardytų potemių keitimo. Siekiant suderinamumo ir norint palengvinti kitų duomenų šaltinių naudojimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl III priede išvardytų charakteristikų keitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros15 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

  (25)  siekiant atsižvelgti į besiformuojančius duomenų poreikius, daugiausia susijusius su žemės ūkio naujovėmis, teisės aktų pakeitimais ir besikeičiančiais politiniais prioritetais, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl IV priede išvardytų potemių keitimo ir išsamiau apibrėžti ad hoc teiktiną informaciją, kaip numatyta 9 straipsnyje. Siekiant suderinamumo ir norint palengvinti kitų duomenų šaltinių naudojimą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl III priede išvardytų charakteristikų keitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros15 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. Naudodamasi tais įgaliojimais Komisija turėtų atsižvelgti į tokius aspektus, kaip sąnaudos ir administracinė našta žemės ūkio valdoms ir valstybėms narėms;

  Pakeitimas    19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Tam, kad valstybė narė patenkintų šiuos reikalavimus, ji turi pateikti duomenis, apibūdinančius žemės ūkio valdas ir bendrus žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kurie atitinka bent vieną iš II priede nustatytų fizinių ribinių verčių, susijusių su žemės ūkio paskirties žemės sklypo dydžiu ar gyvūnų skaičiumi.

  2.  Tam, kad valstybė narė patenkintų šiuos reikalavimus, ji turi pateikti duomenis, apibūdinančius žemės ūkio valdas ir bendrus žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kurie atitinka bent vieną iš II priede nustatytų fizinių ribinių verčių, susijusių su žemės ūkio paskirties žemės sklypo dydžiu ar gyvūnų skaičiumi. Rinkdamos tuos duomenis valstybės narės negali naudotis neproporcingomis priemonėmis, pvz., norėdamos pasiekti pageidautiną reprezentatyvumą, taikyti baudas.

  Pakeitimas    20

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Jei 2 dalyje nustatytas pagrindinis tyrimo sąrašas neaprėpia 98 proc. žemės ūkio naudmenų ir 98 proc. sutartinių ūkinių gyvūnų, valstybės narės jį papildo nustatydamos mažesnes ribines vertes, nei nustatyta 2 dalyje, arba nustatydamos papildomas ribines vertes, arba taiko abu šiuos būdus.

  4.  Jei šio straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinis tyrimo sąrašas neaprėpia 98 proc. žemės ūkio naudmenų ir 98 proc. sutartinių ūkinių gyvūnų, valstybės narės jį papildo pagal 6 straipsnį nustatydamos mažesnes ribines vertes, nei nustatyta šio straipsnio 2 dalyje, arba nustatydamos papildomas ribines vertes, arba taiko abu šiuos būdus.

  Pakeitimas    21

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Valstybės narės renka ir teikia 2020, 2023 ir 2026 m. tyrimų ataskaitinių metų pagrindinius struktūros duomenis (toliau – pagrindiniai duomenys), susijusius su 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytomis žemės ūkio valdomis ir išvardytus III priede. 2020 m. tyrimo ataskaitinių metų pagrindiniai duomenys renkami per surašymą.

  1.  Valstybės narės renka ir teikia 2020, 2023 ir 2026 m. tyrimų ataskaitinių metų pagrindinius struktūros duomenis (toliau – pagrindiniai duomenys), susijusius su 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytomis žemės ūkio valdomis ir išvardytus III priede. 2020 m. tyrimo ataskaitinių metų pagrindiniai duomenys renkami per surašymą. IAKS patikrinti metinių paraiškų duomenys taip pat laikomi duomenų šaltiniu.

  Pagrindimas

  IAKS – Integruota administravimo ir kontrolės sistema. Remiantis paraiškų duomenimis, kuriuos įveda BŽŪP paramos gavėjai, šie duomenys tikrinami pagal referencinius plotus ir tarpusavyje, kad naudojami duomenys būtų patikrinti ir nebūtų tik pareiškėjų paraiškose pateikti duomenys.

  Pakeitimas    22

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5a straipsnis

   

  Duomenys apie paramos išmokas pagal BŽŪP

   

  Valstybės narės per įstaigas, valdančias išmokas iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), iš dokumentų, susijusių su tiesioginės paramos skyrimu, surenka administracinę informaciją, kurios reikia, kad būtų tinkamai įvertintas panaudotų priemonių efektyvumas, ir kuri taptų pagrindu ateities sprendimams dėl politikos.

   

  Įstaigos, kurios valdo išmokas iš EŽŪGF ir EŽŪFKP kiekvienoje valstybėje narėje:

   

  a) atlieka informacijos apie išmokas statistinę analizę, apibendrinančią duomenis apie paramos išmokų dydį, atitinkamą teritoriją ir gavėjų skaičių kiekviename regione pagal kiekvieną priemonės rūšį ir gautos paramos lygį;

   

  b) apibendrintus rezultatus perduoda valstybių narių statistikos tarnyboms ir Komisijai.

  Pagrindimas

  Duomenys apie išmokas pagal BŽŪP yra tinkamas statistinių duomenų šaltinis, kuris šiuo metu daugiausia ignoruojamas ir kurį naudojant papildomos išlaidos būtų labai mažos.

  Pakeitimas    23

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Šių papildomų žemės ūkio valdų duomenys gali būti renkami atliekant imties tyrimus. Pastaruoju atveju valstybės narės užtikrina, kad svertiniai tyrimo rezultatai būtų statistiškai reprezentatyvūs žemės ūkio valdų kiekviename regione atžvilgiu ir atitiktų V priede nustatytus tikslumo reikalavimus.

  2.  Šių papildomų žemės ūkio valdų duomenys gali būti renkami atliekant imties tyrimus. Pastaruoju atveju valstybės narės užtikrina, kad svertiniai tyrimo rezultatai būtų statistiškai reprezentatyvūs žemės ūkio valdų kiekviename regione atžvilgiu ir atitiktų V priede nustatytus tikslumo reikalavimus. Imčių struktūrą iš anksto patvirtina Komisija (Eurostatas). Rinkdamos tuos duomenis valstybės narės negali naudotis neproporcingomis priemonėmis, pvz., norėdamos pasiekti pageidautiną reprezentatyvumą, taikyti baudas.

  Pakeitimas    24

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 dalies e punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  e)  2023 m. – modulis „Dirvožemio tvarkymas“;

  e)  2023 m. – modulis „Žalinimas ir dirvožemio tvarkymas“;

  Pakeitimas    25

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3.  Dėl 2023 ir 2026 m. Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl IV priede išvardytų potemių pakeitimų. Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ar respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma našta ar sąnaudos ir kiekvieno modulio atžvilgiu būtų keičiama ne daugiau kaip 25 proc. (suapvalinus iki artimiausio sveikojo skaičiaus) IV priede išvardytų potemių.

  3.  Dėl 2023 ir 2026 m. Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl IV priede išvardytų potemių pakeitimų. Naudodamasi šiais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ar respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma našta ar sąnaudos ir šiuo klausimu pateikia visapusišką pagrindimą, ir užtikrina, kad kiekvieno modulio atžvilgiu būtų keičiama ne daugiau kaip 25 proc. (suapvalinus iki artimiausio sveikojo skaičiaus) IV priede išvardytų potemių.

  Pakeitimas    26

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, skirtus ad hoc teiktinai informacijai nurodyti, nustatant:

  1.  Komisijai pagal 16 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, skirtus ad hoc teiktinai informacijai nurodyti (jei laikoma, kad tokia informacija reikalinga), nustatant:

  Pakeitimas    27

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 1 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  Komisijai (Eurostatui) perduotinų charakteristikų sąrašą, kurį sudarytų ne daugiau kaip 40 kintamųjų, ir atitinkamus matavimo vienetus;

  a)  Komisijai (Eurostatui) perduotinų charakteristikų sąrašą, kurį sudarytų ne daugiau kaip 40 kintamųjų, priežastis, dėl kurių reikia šių statistinių duomenų, ir atitinkamus matavimo vienetus;

  Pakeitimas    28

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros ne vėliau kaip 12 mėn. iki tyrimo ataskaitinių metų pradžios.

  2.  Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 12 mėn. iki tyrimo ataskaitinių metų pradžios. Rengiant tokius deleguotuosius aktus atsižvelgiama į galimas papildomas išlaidas ir administracinę naštą žemės ūkio valdoms ir valstybėms narėms.

  Pakeitimas    29

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 pastraipos f punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  f)  Dėl visų kitų charakteristikų kiekviena valstybė narė nustato bendrą ataskaitinę dieną, kuri turi būti tyrimo ataskaitiniais metais.

  f)  Dėl visų kitų charakteristikų kiekviena valstybė narė nustato bendrą ataskaitinę dieną, kuri turi būti tyrimo ataskaitiniais metais. Ta ataskaitinė diena turi derėti su žemės ploto deklaracijų tvarkaraščiu, taikomu teikiant IAKS paraiškas.

  Pakeitimas    30

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 6 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  6a.  Komisija užtikrina, kad apibendrinant ir skelbiant tuos statistinius duomenis būtų laikomasi tokių pačių kokybės ir skaidrumo standartų.

  Pakeitimas    31

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a.  Komisija užtikrina, kad gauti duomenys būtų laiku apibendrinti ir paskelbti. Tie duomenys turi būti pateikti tokiu būdu, kad atitinkamus statistinius duomenis būtų galima išskirstyti pagal valstybes nares ir bendras tendencijas.

  Pakeitimas    32

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio 4 b dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4b.  Apibendrinti duomenys ir statistiniai duomenys paskelbiami ir skaidriai pateikiami tiek politikos formuotojams, tiek visuomenei.

  Pakeitimas    33

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 straipsnio 6 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6.  9 straipsnyje nurodytiems ad hoc duomenims rinkti Sąjunga gali skirti nacionalinėms statistikos institucijoms ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 2 dalyje, dotacijas šių duomenų rinkimo sąnaudoms padengti. Šis Sąjungos finansinis įnašas neviršija 90 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų.

  6.  9 straipsnyje nurodytiems ad hoc duomenims rinkti Sąjunga skiria nacionalinėms statistikos institucijoms ir kitoms nacionalinėms valdžios institucijoms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 2 dalyje, dotacijas šių duomenų rinkimo sąnaudoms padengti. Šis Sąjungos finansinis įnašas neviršija 90 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų.

  Pakeitimas    34

  Pasiūlymas dėl reglamento

  16 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  5 straipsnio 6 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [Leidinių biurui: įrašyti tikslią reglamento įsigaliojimo datą].

  2.  5 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo... [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

  Pagrindimas

  Visuose teisėkūros procedūra priimamuose aktuose Europos Parlamentas laikosi principo, kad įgaliojimai Komisijai suteikiami nustatytam laikotarpiui.

  Pakeitimas    35

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  17a straipsnis

   

  Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai skirta nukrypti leidžianti nuostata dėl tyrimo ataskaitinių metų

   

  Nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 ir 5 dalių, 6 straipsnio 1 dalies, 7 straipsnio 1 dalies, 8 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 4 dalies ir 14 straipsnio 1 dalies, nuorodos į 2020 m., kaip tyrimo ataskaitinius metus, Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai pakeičiamos nuorodomis į 2019 m., kaip tyrimo ataskaitinius metus.

  Pakeitimas    36

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedo – Bendrosios charakteristikos – Valdos juridinis statusas – 9 a eilutė (nauja)

  Ar turėtojas laikomas jaunuoju ūkininku arba naujai veiklą pradėjusiu ūkininku pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 50 straipsnio 2 ir 3 dalis?

  Taip / Ne

  Pakeitimas    37

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Bendrosios charakteristikos – Valdos juridinis statusas – 4 a eilutė (nauja)

   

   

   

  Pakeitimas

  Bendroji nuosavybė

  Taip / Ne

  Pakeitimas    38

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Bendrosios charakteristikos – Valdos vadovas – 3 a eilutė (nauja)

   

   

   

  Pakeitimas

  Metai, kuriais tapo ūkio valdytoju

  Metai

  Pakeitimas    39

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Žemės charakteristikos – Žemės ūkio naudmenos (ŽŪN) – Ariamoji žemė – Javai grūdams (įskaitant sėklas) – 1 eilutė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Paprastieji kviečiai ir spelta

  ha

   

  Pakeitimas

  Paprastieji kviečiai ir spelta

  ha

  ha

  Pakeitimas    40

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Žemės charakteristikos – Žemės ūkio naudmenos (ŽŪN) – Ariamoji žemė – Javai grūdams (įskaitant sėklas) – 2 eilutė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Kietieji kviečiai

  ha

   

  Pakeitimas

  Kietieji kviečiai

  ha

  ha

  Pakeitimas    41

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Žemės charakteristikos – Žemės ūkio naudmenos (ŽŪN) – Ariamoji žemė – Pramoninės kultūros – 4 eilutė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Sojos

  ha

   

  Pakeitimas

  Sojos

  ha

  ha

  Pakeitimas    42

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Žemės charakteristikos – Žemės ūkio naudmenos (ŽŪN) – Ariamoji žemė – Ariamojoje žemėje auginami ir žali nuimami augalai – 2 eilutė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Žali nuimami pupiniai augalai

  ha

   

  Pakeitimas

  Žali nuimami pupiniai augalai

  ha

  ha

  Pakeitimas    43

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Žemės charakteristikos – Kitos žemės naudmenos – 2 a eilutė (nauja)

   

   

   

  Pakeitimas

  Kalnų arba kalvotos žemės

  ha

  Pakeitimas    44

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Galvijai – Galvijų patelės, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai – Karvės – 1 eilutė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pieninės karvės

  vnt.

   

  Pakeitimas

  Pieninės karvės

  vnt.

  vnt.

  Pakeitimas    45

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Galvijai – Galvijų patelės, kurių amžius ne mažesnis kaip 2 metai – Karvės – 2 eilutė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Ne pieninės karvės

  vnt.

   

  Pakeitimas

  Ne pieninės karvės

  vnt.

  vnt.

  Pakeitimas    46

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Galvijai – 10 a eilutė (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

   

   

  Pakeitimas

   

   

  Buivolės

   

  vnt.

   

   

   

  Pieninės buivolės

  vnt.

   

   

   

  Ne pieninės buivolės

  vnt.

  Pakeitimas    47

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Avys ir ožkos

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Avys ir ožkos

   

  vnt.

  Pakeitimas

  Avys ir ožkos

   

   

  Pakeitimas    48

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Avys ir ožkos – Avys (įvairaus amžiaus)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Avys (įvairaus amžiaus)

  vnt.

   

  Pakeitimas

  Avys (įvairaus amžiaus)

  vnt.

  vnt.

  Pakeitimas    49

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Avys ir ožkos – Ožkos (įvairaus amžiaus)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Ožkos (įvairaus amžiaus)

  vnt.

   

  Pakeitimas

  Ožkos (įvairaus amžiaus)

  vnt.

  vnt.

  Pakeitimas    50

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Kiaulės – 1 eilutė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg

  vnt.

   

  Pakeitimas

  Paršeliai, kurių gyvasis svoris iki 20 kg

  vnt.

  vnt.

  Pakeitimas    51

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Naminiai paukščiai – 1 eilutė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Broileriai

  vnt.

   

  Pakeitimas

  Broileriai

  vnt.

  vnt.

  Pakeitimas    52

  Pasiūlymas dėl reglamento

  III priedas – Ūkinių gyvūnų charakteristikos – Naminiai paukščiai – 2 eilutė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Vištos dedeklės

  vnt.

   

  Pakeitimas

  Vištos dedeklės

  vnt.

  vnt.

  Pakeitimas    53

  Pasiūlymas dėl reglamento

  IV priedas – Modulis Darbo jėga ir kita pelninga veikla – 8 a tema (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

   

   

   

   

  Pakeitimas

   

  Nelaimingi atsitikimai ūkyje

  Incidentų tipai:

   

   

  Incidento sunkumas

   

   

  Demografiniai duomenys

  Pagrindimas

  Darbo saugumas ūkyje yra labai svarbus klausimas. Nelaimingų atsitikimų ūkiuose skaičius yra pernelyg didelis. Politikos formuotojams reikia tikslios informacijos apie nelaimingų atsitikimų ūkiuose ir tai, kokia yra rizika ūkuose, kad jie galėtų įgyvendinti politiką siekiant spręsti šią problemą, kurios socialinė ir ekonominė kaina yra labai didelė.

  Pakeitimas    54

  Pasiūlymas dėl reglamento

  IV priedas – Modulis Gyvūnų laikymas ir mėšlo tvarkymas – Mėšlo apdorojimo ir laikymo infrastruktūra – 2 a potemė (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Saugos priemonės

  Pagrindimas

  Darbo saugumas ūkyje yra labai svarbus klausimas. Nelaimingų atsitikimų ūkiuose skaičius yra pernelyg didelis. Politikos formuotojams reikia tikslios informacijos apie nelaimingų atsitikimų ūkiuose ir tai, kokia yra rizika ūkuose, kad jie galėtų įgyvendinti politiką siekiant spręsti šią problemą, kurios socialinė ir ekonominė kaina yra labai didelė.

  Pakeitimas    55

  Pasiūlymas dėl reglamento

  IV priedas – Modulis Mašinos ir įrenginiai – Mašinos ir prietaisai – 5 a potemė (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Saugos priemonės

  Pagrindimas

  Darbo saugumas ūkyje yra labai svarbus klausimas. Nelaimingų atsitikimų ūkiuose skaičius yra pernelyg didelis. Politikos formuotojams reikia tikslios informacijos apie nelaimingų atsitikimų ūkiuose ir tai, kokia yra rizika ūkuose, kad jie galėtų įgyvendinti politiką siekiant spręsti šią problemą, kurios socialinė ir ekonominė kaina yra labai didelė.

  Pakeitimas    56

  Pasiūlymas dėl reglamento

  IV priedas – Modulis Mašinos ir įrenginiai – Įrenginiai – 1 a potemė (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Saugos priemonės

  Pagrindimas

  Darbo saugumas ūkyje yra labai svarbus klausimas. Nelaimingų atsitikimų ūkiuose skaičius yra pernelyg didelis. Politikos formuotojams reikia tikslios informacijos apie nelaimingų atsitikimų ūkiuose ir tai, kokia yra rizika ūkuose, kad jie galėtų įgyvendinti politiką siekiant spręsti šią problemą, kurios socialinė ir ekonominė kaina yra labai didelė.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Ūkių statistika yra labai svarbi priemonė norint suprasti ES žemės ūkio būklę, žemės ūkio politikos priemonių poveikį, mūsų kaimo vietovių būklę ir kaip jas veikia klimatas ir socialiniai pokyčiai. ES reikalinga kuo tikslesnė informacija šioje srityje, kad galėtų kurti politikos priemones, iš kurių turėtų naudos visi ES piliečiai. Žemės ūkis apima beveik pusę Europos Sąjungos žemės ir sudaro pagrindinę Europos kaimo modelio dalį. Jis turi didelį poveikį klimato kaitai ir aplinkai, daugelis kaimo bendruomenių priklauso nuo žemės ūkio.

  Komisijos pasiūlymo dėl naujo bendrojo reglamento tikslas – padidinti ES statistikos apie Europos ūkių struktūrą palyginamumą ir nuoseklumą, paspartinti duomenų perdavimą ir sudaryti sąlygas lankstesniam ir tikslingesniam duomenų rinkimui, kuriuo būtų sumažinta našta ES ūkiams.

  Šis bendrasis reglamentas yra pirmasis iš dviejų tokių reglamentų ir yra susijęs su atskirų ūkių lygmens duomenų integruota ūkių statistika naudojant mikroduomenų perdavimą ir 2020 m. surašymą. Tikimasi, kad vėliau bus pateiktas antrasis bendrasis reglamentas dėl suvestinės žemės ūkio išteklių ir produkcijos statistikos naudojant lentelių duomenis.

  Integruotos ūkių statistikos reglamentu sukuriama Europos statistikos sistema ūkių lygmeniu ir informacija apie ūkių struktūra integruojama su informacija apie duomenų rengimo metodus, kaimo plėtros priemones, agrarinės aplinkosaugos aspektus ir kitus susijusius klausimus taikant lanksčią modulių sistemą ir ad hoc tyrimus, susijusius su baziniu kintamųjų rinkiniu. Duomenų poreikiai patenkinami 2020 m. žemės ūkių surašymu ir dviem imties tyrimais 2023 m. ir 2026 m.

  Mums kaip politikos formuotojams reikalinga gera statistika ir susijusi informacija. Daugelyje naujausių Europos Parlamento rezoliucijų ir pranešimų savo iniciatyva raginama laiku gauti tikslesnius duomenis. Klausimai, kurie kyla dėl žemės ūkio sektoriaus struktūros lyčių požiūriu ir darbo jėgos, jaunųjų ūkininkų ir kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimo, žemės koncentracijos ir padidėjus urbanizacijos keliamo spaudimo žemei ir, žinoma, dėl žalinimo ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių naudojimo bei žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės – tai tik keletas sričių, kuriose labai svarbu turėti gerus statistinius duomenis norint per politikos formavimo procesą priimti informacija pagrįstus sprendimus, pavyzdžių.

  Šio pranešimo tikslas – užtikrinti, kad būtų patenkintas poreikis prieinamu būdu ir laiku gauti išsamią informaciją bei užtikrinti, kad procesas būtų lankstus, o ES ūkiams ir nacionaliniams statistikos institutams tenkanti našta būtų lengvesnė.

  Deja, žemės ūkių surašymas vyksta kas dešimt metų, o daugiametė finansinė programa (DFP) rengiama septynerių metų laikotarpiui, todėl BŽŪP reformos vyksta tokiais pačiais laikotarpiais. Paskutinis žemės ūkių surašymas įvyko 2010 m. prieš paskutinę reformą, o kitas įvyks 2020 m. dabartinės DFP pabaigoje ir priėmus kitą BŽŪP. Deja, dabar jau per vėlu bandyti suderinti šiuos ciklus, tačiau pranešėja mano, kad ateityje būtų svarbu apsvarstyti, kaip užtikrinti, kad surašymo informacija būtų gauta prieš aptariant BŽŪP reformą.

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Integruota ūkių statistika

  Nuorodos

  COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  9.12.2016

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AGRI

  15.12.2016

   

   

   

  Pranešėjai

         Paskyrimo data

  Viorica Dăncilă

  28.2.2017

   

   

   

  Priėmimo data

  10.10.2017

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  35

  2

  3

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Hilde Vautmans

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Stanisław Ożóg

  Pateikimo data

  12.10.2017

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  35

  +

  ALDE

  Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

  ECR

  Stanisław Ożóg

  EFDD

  Giulia Moi, Marco Zullo

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

  NI

  Diane Dodds

  PPE

  Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

  2

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew

  ENF

  Philippe Loiseau

  3

  0

  VERTS/ALE

  José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė