Ziņojums - A8-0300/2017Ziņojums
A8-0300/2017

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1166/2008 un Regulu (ES) Nr. 1337/2011

12.10.2017 - (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)) - ***I

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referente: Viorica Dăncilă


Procedūra : 2016/0389(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0300/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0300/2017
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1166/2008 un Regulu (ES) Nr. 1337/2011

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0786),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0514/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A8-0300/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Lauku saimniecību struktūras Eiropas apsekojumu programma, ko Savienībā īsteno kopš 1966. gada, būtu jāturpina, lai izpētītu tendences lauku saimniecību struktūrā Savienības līmenī un nodrošinātu statistikas zināšanu bāzi, kas nepieciešama tam, lai izstrādātu, īstenotu, uzraudzītu un novērtētu saistītās politikas jomas, īpaši kopējo lauksaimniecības politiku, vides politiku un politiku, kas vērsta uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un to seku mazināšanai.

(2)  Lauku saimniecību struktūras Eiropas apsekojumu programma, ko Savienībā īsteno kopš 1966. gada, būtu jāturpina, lai izpētītu tendences lauku saimniecību struktūrā Savienības līmenī un nodrošinātu statistikas zināšanu bāzi, kas nepieciešama tam, lai izstrādātu, īstenotu, uzraudzītu, novērtētu un pārskatītu saistītās politikas jomas, īpaši kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), tostarp lauku attīstības pasākumus, kā arī vides politiku un politiku, kas vērsta uz pielāgošanos klimata pārmaiņām un to seku mazināšanai, Savienības zemes izmantošanas politiku un dažus ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM). Šāda zināšanu bāze ir vajadzīga arī, lai novērtētu to ietekmi uz sieviešu darbaspēku lauku saimniecībās.

 

 

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Statistikas datu vākšanai, jo īpaši lauku saimniecību struktūras apsekojumam, vajadzētu būt vērstai uz to, lai lēmumu pieņemšanas procesam sniegtu jaunākos datus, ņemot vērā turpmākās KLP reformas.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Datu saskaņotība un saderība un ziņošanas formāta vienveidīgums ir priekšnoteikums Savienības lauksaimniecības statistikas sagatavošanai, jo īpaši attiecībā uz vākšanas, apstrādes un izplatīšanas procedūru efektivitāti un rezultātu kvalitāti.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Tas skaidri apliecina nepieciešamību atlasīt datu vākšanas saturu tādā veidā, kas saskan ar mērķi izstrādāt mērķtiecīgākus un efektīvākus lauksaimniecības un lauku attīstības pasākumus, kuros prioritārā kārtā ņemtas vērā ražotāju un patērētāju vajadzības Savienībā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Statistikas datu pieraksti attiecībā uz lauku saimniecībām ļauj sakārtot tabulās pamatdatus un moduļu datus, tādējādi ļaujot iegūt informāciju, pamatojoties uz tādiem mainīgajiem lielumiem kā lauku saimniecības vadītāja dzimums, šā vadītāja vecums, saimniecības īpašumtiesību struktūra un lielums un vides pasākumu veikšana. Rezultātus varēs sadalīt pēc kritērijiem, kas iekļauti pamatdatos, un pēc kritēriju kombinācijām.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.b  Informācijas vākšana par dzimšanas gadu, gadu, kad klasificēts kā saimniecības vadītājs, un dzimumu varētu sniegt datus darbību izstrādāšanai attiecībā uz paaudžu maiņu un ar dzimumu saistītiem aspektiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.c  Komisijai būtu jādara pieejami internetā gatavi lietošanai, tabulās sakārtoti salīdzināmi dati no visām dalībvalstīm, citu aspektu starpā iekļaujot dzimumspecifisku informāciju. Šādi dati būtu jāsniedz lietotājdraudzīgā veidā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

7.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.d  Datu saskaņotība un saderība un ziņošanas formāta vienveidīgums ir priekšnoteikums Savienības lauksaimniecības statistikas sagatavošanai, jo īpaši attiecībā uz vākšanas, apstrādes un izplatīšanas procedūru efektivitāti un rezultātu kvalitāti.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Dalībvalstīm, kurās apsekojuma datu vākšanas periodi 2020. atsauces gadam pārklājas ar plānoto darbu 10 gadu tautas skaitīšanai, vajadzētu būt iespējai pārcelt lauksaimniecības apsekojumu par gadu agrāk, lai novērstu smago slogu, ko radītu šo divu apjomīgo pētījumu veikšana vienlaicīgi.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai izvairītos no nevajadzīga sloga radīšanas lauku saimniecībām un pārvaldes iestādēm, būtu jānosaka robežlielumi, kas nošķir nebūtiskas apsekojuma struktūras no pamatstruktūrām, par kurām jāvāc statistika.

(9)  Ir svarīgi, īstenojot šo regulu, neradīt lieku slogu un izmaksas lauku saimniecībām un pārvaldes iestādēm. Šajā sakarā būtu jānosaka robežlielumi, kas nošķir nebūtiskas apsekojuma struktūras no pamatstruktūrām, par kurām jāvāc statistika. Tajā pašā laikā ir svarīgi, ka, veidojot efektīvu politikas rīcību, lai atbalstītu un saglabātu mazās lauksaimniecības struktūras, tiek prasīti arī dati par šā lieluma lauku saimniecību kohortu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a  Ir būtiski samazināt administratīvo slogu mikrouzņēmumiem un MVU, kuriem var nebūt praktisko un organizatorisko resursu, kas nepieciešami, lai tiktu galā ar biežām un pārmēru detalizētām datu vākšanām.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a  Tas ir nepieciešams, lai varētu nošķirt lauku saimniecības, kas ir multinacionālā īpašumā vai nu Savienībā, aptverot divas vai vairākas dalībvalstis, vai arī sniedzoties ārpus Savienības, no tādām, kas pieder fiziskām vai juridiskām personām vienā dalībvalstī.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai mazinātu slogu respondentiem, valstu statistikas iestādēm (VSI) un citām valstu iestādēm vajadzētu būt piekļuvei administratīviem datiem, ciktāl šie dati ir vajadzīgi Eiropas statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai.

(11)  Lai mazinātu slogu respondentiem, valstu statistikas iestādēm (VSI) un citām valstu iestādēm vajadzētu būt piekļuvei administratīviem datiem, ciktāl šie dati ir vajadzīgi Eiropas statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai. Lai savāktu šos datus, VSI un citas valsts iestādes nekādā gadījumā nedrīkstētu izmantot nesamērīgus līdzekļus, piemēram, ieviest naudas sodus lauksaimniekiem, kas nav gatavi piedalīties apsekojumā.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a  Dalībvalstis vai atbildīgās valsts iestādes cenšas pēc iespējas vienkāršot statistikas datu vākšanu no lauku saimniecībām. Šajā ziņā būtu jāveicina digitālu risinājumu izmantošana.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Eiropas lauksaimniecības statistikas sistēmas elastīguma vajadzībām un lai panāktu lauksaimniecības statistikas vienkāršošanu un modernizāciju, vācamie mainīgie lielumi būtu jāiedala dažādās vākšanas grupās (pamatdati un moduļi), kas atšķiras biežuma un/vai reprezentativitātes ziņā.

(12)  Eiropas lauksaimniecības statistikas sistēmas elastīguma vajadzībām un lai panāktu lauksaimniecības statistikas vienkāršošanu un modernizāciju, vācamie mainīgie lielumi būtu jāiedala dažādās vākšanas grupās (pamatdati un moduļi), kas atšķiras biežuma un/vai reprezentativitātes ziņā. Dalībvalstīm nevajadzētu piespiest lauksaimniekus piedalīties apsekojumus ar mērķi nodrošināt to pārstāvību, izmantojot nesamērīgus pasākumus, piemēram, naudas sodus.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

20.a  Šīs regulas ekonomiskos aspektus būtu nepieciešams pārskatīt laikposmam pēc 2020. gada, ņemot vērā jauno daudzgadu finanšu shēmu (DFS) un citas attiecīgas Savienības instrumentu izmaiņas. Komisijai, balstoties uz pārskatu, būtu jāierosina attiecīgas izmaiņas šajā regulā.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras saistībā ar III pielikumā uzskaitīto raksturlielumu aprakstu precizēšanu un sniedzamo datu tehniskajiem elementiem, nosakot informāciju, kas sniedzama, ievērojot ad hoc principu, kā arī nosakot kvalitātes ziņojumu kārtību un saturu. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes14 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(24)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras saistībā ar III pielikumā uzskaitīto raksturlielumu aprakstu precizēšanu un sniedzamo datu tehniskajiem elementiem, kā arī, lai noteiktu kvalitātes ziņojumu kārtību un saturu. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes14 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011. Īstenojot minētās pilnvaras, Komisijai būtu jāņem vērā tādi aspekti kā izmaksas un administratīvais slogs lauku saimniecībām un dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Lai ņemtu vērā jaunas vajadzības pēc datiem, kas galvenokārt izriet no jaunākajām tendencēm lauksaimniecībā, pārskatītajiem tiesību aktiem un mainīgajām politikas prioritātēm, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz tādu sīki izstrādātu tematu grozījumiem, kuri uzskaitīti IV pielikumā. Lai nodrošinātu salīdzināmību un atvieglotu citu datu avotu izmantošanu, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz tādu raksturlielumu grozījumiem, kas uzskaitīti III pielikumā. Sevišķi svarīgi ir Komisijai sagatavošanas darba gaitā pienācīgi apspriesties, tostarp ar ekspertiem, un šo apspriešanos īstenot saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa15 Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Konkrētāk, lai nodrošinātu vienlīdzīgu dalību deleģēto aktu sagatavošanā, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(25)  Lai ņemtu vērā jaunas vajadzības pēc datiem, kas galvenokārt izriet no jaunākajām tendencēm lauksaimniecībā, pārskatītajiem tiesību aktiem un mainīgajām politikas prioritātēm, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz tādu sīki izstrādātu tematu grozījumiem, kuri uzskaitīti IV pielikumā, un nolūkā precizēt informāciju, kas jāsniedz ad hoc, kā noteikts 9. pantā. Lai nodrošinātu salīdzināmību un atvieglotu citu datu avotu izmantošanu, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz tādu raksturlielumu grozījumiem, kas uzskaitīti III pielikumā. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa15 Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Konkrētāk, lai nodrošinātu vienlīdzīgu dalību deleģēto aktu sagatavošanā, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. Īstenojot minētās pilnvaras, Komisijai būtu jāņem vērā tādi aspekti kā izmaksas un administratīvais slogs lauku saimniecībām un dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lai izpildītu šīs prasības, dalībvalstis sniedz reprezentatīvus datus par lauku saimniecībām un kopienas zemes lauksaimniecības vienībām, kas atbilst vismaz vienam no II pielikumā minētajiem fiziskajiem robežlielumiem attiecībā uz lauksaimniecības zemes lielumu vai dzīvnieku skaitu.

2.  Lai izpildītu šīs prasības, dalībvalstis sniedz reprezentatīvus datus par lauku saimniecībām un kopienas zemes lauksaimniecības vienībām, kas atbilst vismaz vienam no II pielikumā minētajiem fiziskajiem robežlielumiem attiecībā uz lauksaimniecības zemes lielumu vai dzīvnieku skaitu. Vācot šos datus, dalībvalstis neizmanto nesamērīgus pasākumus, piemēram, nosakot naudassodus, lai sasniegtu vēlamo pārstāvības pakāpi.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja galvenais apsekojuma satvars, kas minēts 2. punktā, neaptver 98 % no kopējās izmantotās lauksaimniecības zemes platības un 98 % no dalībvalsts mājlopu vienībām, dalībvalstis paplašina satvaru, nosakot zemākus robežlielumus nekā tie, kas minēti 2. punktā, un/vai nosakot papildu robežlielumus.

4.  Ja galvenais apsekojuma satvars, kas minēts šā panta 2. punktā, neaptver 98 % no kopējās izmantotās lauksaimniecības zemes platības un 98 % no dalībvalsts mājlopu vienībām, dalībvalstis saskaņā ar 6. pantu paplašina satvaru, nosakot zemākus robežlielumus nekā tie, kas minēti šā panta 2. punktā, un/vai nosakot papildu robežlielumus.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis vāc un sniedz strukturālos pamatdatus (“pamatdatus”), kas saistīti ar lauku saimniecībām, kuras minētas 3. panta 2. un 3. punktā, par III pielikumā uzskaitītajiem apsekojuma pārskata gadiem (2020., 2023. un 2026. gads). Pamatdatu vākšanu par apsekojuma 2020. pārskata gadu veic kā skaitīšanu.

1.  Dalībvalstis vāc un sniedz strukturālos pamatdatus (“pamatdatus”), kas saistīti ar lauku saimniecībām, kuras minētas 3. panta 2. un 3. punktā, par III pielikumā uzskaitītajiem apsekojuma pārskata gadiem (2020., 2023. un 2026. gads). Pamatdatu vākšanu par apsekojuma 2020. pārskata gadu veic kā skaitīšanu. Gada pieteikuma datus, ko apliecina IAKS, arī uzskata par datu avotu.

Pamatojums

IAKS = Integrētā administrācijas un kontroles sistēma: pamatojoties uz pieteikuma datiem, ko aizpilda KLP saņēmēji, šos datus salīdzina ar atsauces platībām un pašā sistēmā, tā ka izmantojamie dati ir pārbaudīti, nevis tikai pieteikuma iesniedzēju paziņojumi.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Dati par atbalsta maksājumiem saskaņā ar KLP

 

Dalībvalstis, izmantojot struktūras, kuras pārvalda maksājumus no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), apkopo no dokumentu, kuri attiecas uz tieša atbalsta piešķiršanu, administratīvo informāciju, kas nepieciešama, lai pienācīgi novērtētu izmantoto instrumentu efektivitāti, kā arī nodrošina pamatu turpmākajiem politiskajiem lēmumiem.

 

Iestādes, kuras pārvalda maksājumus no ELGF un ELFLA, katrā dalībvalstī:

 

(a) veic statistisku informācijas analīzi par maksājumiem, apkopojot datus par atbalsta maksājumu apjomu, iesaistīto platību un saņēmēju skaitu katrā reģionā, pamatojoties uz pasākuma veidu un saņemtā atbalsta līmeņiem;

 

(b) nosūta apkopotos rezultātus dalībvalstu statistikas dienestiem un Komisijai,

Pamatojums

Dati par atbalsta maksājumiem saskaņā ar KLP ir derīgs statistikas avots, kas pašlaik lielā mērā ir atstāts novārtā un kura izmantošana radītu minimālas papildu izmaksas.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Datus par lauku saimniecībām satvara paplašinājumā var vākt, veicot izlases veida apsekojumus. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, lai svērtie apsekojuma rezultāti būtu statistiski reprezentatīvi attiecībā uz lauku saimniecībām katrā reģionā un atbilstu V pielikumā noteiktajām precizitātes prasībām.

2.  Datus par lauku saimniecībām satvara paplašinājumā var vākt, veicot izlases veida apsekojumus. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, lai svērtie apsekojuma rezultāti būtu statistiski reprezentatīvi attiecībā uz lauku saimniecībām katrā reģionā un atbilstu V pielikumā noteiktajām precizitātes prasībām. Paraugu struktūrai jābūt iepriekš apstiprinātai Komisijā (Eurostat). Vācot šos datus, dalībvalstis neizmanto nesamērīgus pasākumus, piemēram, nosakot naudassodus, lai sasniegtu vēlamo pārstāvības pakāpi.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  modulis “Augsnes apsaimniekošanas prakses” par 2023. gadu;

(e)  modulis “Zaļināšana un augsnes apsaimniekošanas prakses” par 2023. gadu;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Attiecībā uz 2023. un 2026. gadu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 16. pantu saistībā ar IV pielikumā uzskaitīto sīki izstrādātu tematu grozījumiem. Izmantojot pilnvaras, Komisija nodrošina, ka šādi deleģētie akti nerada ievērojamu papildu slogu vai izmaksas dalībvalstīm vai respondentiem un ka ar deleģētajiem aktiem katram modulim tiek mainīti ne vairāk kā 25 %, noapaļojot līdz veselam skaitlim, no IV pielikumā uzskaitītajiem sīki izstrādātiem tematiem.

3.  Attiecībā uz 2023. un 2026. gadu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 16. pantu saistībā ar IV pielikumā uzskaitīto sīki izstrādātu tematu grozījumiem. Izmantojot pilnvaras, Komisija nodrošina, ka šādi deleģētie akti nerada ievērojamu papildu slogu vai izmaksas dalībvalstīm vai respondentiem, un šajā ziņā sniedz pilnīgu pamatojumu, un nodrošina, ka ar deleģētajiem aktiem katram modulim tiek mainīti ne vairāk kā 25 %, noapaļojot līdz veselam skaitlim, no IV pielikumā uzskaitītajiem sīki izstrādātiem tematiem.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktus, lai precizētu informāciju, kas sniedzama uz ad hoc pamata, paredzot:

1.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 16. pantu, lai precizētu informāciju (ja šāda informācija tiek uzskatīta par vajadzīgu), kas sniedzama uz ad hoc pamata, paredzot:

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  tādu raksturlielumu sarakstu ar atbilstošām mērvienībām, kas nepārsniedz 40 mainīgos lielumus, kuri nosūtāmi Komisijai (Eurostat);

(a)  tādu raksturlielumu sarakstu ar atbilstošām mērvienībām, kas nepārsniedz 40 mainīgos lielumus, un iemeslus, kāpēc ir vajadzība pēc šīs papildu statistikas, kuri nosūtāmi Komisijai (Eurostat);

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Minētos īstenošanas aktus ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms apsekojuma pārskata gada sākuma pieņem saskaņā ar 17. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.  Minētos deleģētos aktus pieņem ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms apsekojuma pārskata gada sākuma. Gatavojot šādus deleģētos aktus, ņem vērā iespējamās papildu izmaksas un administratīvo slogu lauku saimniecībām un dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  Visiem pārējiem raksturlielumiem katra dalībvalsts nosaka kopīgu pārskata dienu apsekojuma pārskata gadā.

(f)  Visiem pārējiem raksturlielumiem katra dalībvalsts nosaka kopīgu pārskata dienu apsekojuma pārskata gadā. Šo pārskata dienu saskaņo ar platību deklarēšanas grafiku IAKS programmā.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

11. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Komisija rūpējas par atbilstību tādiem pašiem kvalitātes un pārredzamības standartiem šo statistikas datu apkopošanā un publicēšanā.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Komisija rūpējas par saņemto datu savlaicīgu apkopošanu un publicēšanu. Šie dati tiek sniegti tādā veidā, kas ietver attiecīgās statistikas iedalījumu pa dalībvalstīm, kā arī vispārējās tendences.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

12. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  Apkopotos datus un statistikas datus publicē un dara pieejamus pārskatāmā veidā gan politikas veidotājiem, gan sabiedrības locekļiem.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Attiecībā uz 9. pantā norādīto ad hoc datu vākšanu Savienība Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 2. punktā minētajām valsts statistikas iestādēm un citām valsts iestādēm var piešķirt dotācijas, lai segtu izmaksas par ad hoc datu vākšanas īstenošanu. Minētais Savienības finansiālais ieguldījums nepārsniedz 90 % no attiecināmajām izmaksām.

6.  Attiecībā uz 9. pantā norādīto ad hoc datu vākšanu Savienība Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 2. punktā minētajām valsts statistikas iestādēm un citām valsts iestādēm piešķir dotācijas, lai segtu izmaksas par ad hoc datu vākšanas īstenošanu. Minētais Savienības finansiālais ieguldījums nepārsniedz 90 % no attiecināmajām izmaksām.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 6. punktā un 8. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [Publikāciju birojs — lūgums ierakstīt precīzu šīs regulas spēkā stāšanās datumu].

2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 6. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no... [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Eiropas Parlaments visos tiesību aktos ievēro principu, ka pilnvaras Eiropas Komisijai tiek deleģētas uz noteiktu laika periodu.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

17.a pants

 

Atkāpe attiecībā uz apsekojuma pārskata gadu attiecībā uz Grieķiju, Spāniju un Portugāli

 

Atkāpjoties no 5. panta 1. un 5. punkta, 6. panta 1. punkta, 7. panta 1. punkta, 8. panta 2. punkta, 12. panta 1. punkta, 13. panta 4. punkta un 14. panta 1. punkta, atsauci uz 2020. gada apsekojumu lasa kā atsauci uz apsekojumu 2019. gadā attiecībā uz Grieķiju, Spāniju un Portugāli.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

III pielikums – Vispārīgi raksturlielumi – Saimniecības juridiskais statuss – 9.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

 

Grozījums

Īpašnieks ir klasificēts kā jaunais lauksaimnieks vai kā lauksaimnieciskās darbības uzsācējs Regulas (ES) Nr. 1307/2013 50. panta 2. un 3. punkta nozīmē

jā/nē

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

III pielikums – Vispārīgi raksturlielumi – Saimniecības juridiskais statuss – 4.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

 

 

Grozījums

Dalītas īpašumtiesības

jā/nē

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

III pielikums – Vispārīgi raksturlielumi – Saimniecības vadītājs – 3.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

 

Grozījums

Gads, kad klasificēts par saimniecības vadītāju

gads

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

III pielikums – Zemes raksturlielumi – Izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP) – Aramzeme – Graudaugi graudu ražošanai (arī sēklas materiāls) – 1. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Parastie un speltas kvieši

ha

 

Grozījums

Parastie un speltas kvieši

ha

ha

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

III pielikums – Zemes raksturlielumi – Izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP) – Aramzeme – Graudaugi graudu ražošanai (arī sēklas materiāls) – 2. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Cietie kvieši

ha

 

Grozījums

Cietie kvieši

ha

ha

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

III pielikums – Zemes raksturlielumi – Izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP) – Aramzeme – Tehniskās kultūras – 4. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Soja

ha

 

Grozījums

Soja

ha

ha

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

III pielikums – Zemes raksturlielumi – Izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP) – Aramzeme – Ar zaļbarības kultūrām apsēta aramzeme – 2. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Zaļbarības pākšaugi

ha

 

Grozījums

Zaļbarības pākšaugi

ha

ha

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

III pielikums – Zemes raksturlielumi – Cita lauku saimniecības zeme – 2.a rinda (jauna)

 

 

 

Grozījums

Zeme kalnu apvidos vai uz pakalniem

ha

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

III pielikums – Mājlopu raksturlielumi – Liellopi – Sieviešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki – Govis – 1. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Slaucamās govis

skaits

 

Grozījums

Slaucamās govis

skaits

skaits

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

III pielikums – Mājlopu raksturlielumi – Liellopi – Sieviešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki – Govis – 2. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Neslaucamās govis

skaits

 

Grozījums

Neslaucamās govis

skaits

skaits

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

III pielikums – Mājlopu raksturlielumi – Liellopi – 10.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

 

Grozījums

 

 

Bifeļu govis

 

skaits

 

 

 

Slaucamās bifeļu govis

skaits

 

 

 

Neslaucamās bifeļu govis

skaits

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

III pielikums – Mājlopu raksturlielumi – Aitas un kazas

 

Komisijas ierosinātais teksts

Aitas un kazas

 

skaits

Grozījums

Aitas un kazas

 

 

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

III pielikums – Mājlopu raksturlielumi – Aitas un kazas – Aitas (visu vecumu)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Aitas (visu vecumu)

skaits

 

Grozījums

Aitas (visu vecumu)

skaits

skaits

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

III pielikums – Mājlopu raksturlielumi – Aitas un kazas – Kazas (visu vecumu)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Kazas (visu vecumu)

skaits

 

Grozījums

Kazas (visu vecumu)

skaits

skaits

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

III pielikums – Mājlopu raksturlielumi – Cūkas – 1. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg

skaits

 

Grozījums

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg

skaits

skaits

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

III pielikums – Mājlopu raksturlielumi – Mājputni – 1. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Broileri

skaits

 

Grozījums

Broileri

skaits

skaits

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

III pielikums – Mājlopu raksturlielumi – Mājputni – 2. rinda

 

Komisijas ierosinātais teksts

Dējējvistas

skaits

 

Grozījums

Dējējvistas

skaits

skaits

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

IV pielikumsModulis: Darbaspēks un cits algots darbs – 8.a temats (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

 

 

 

Grozījums

 

Ar lauku saimniecību saistīti nelaimes gadījumi

Incidenta veidi:

 

 

Incidenta smaguma pakāpe

 

 

Demogrāfiskā informācija

Pamatojums

Lauku saimniecību drošība ir svarīgs jautājums. Lauku saimniecībās notiek pārāk daudz negadījumu. Politikas veidotājiem, lai īstenotu politiku, kuras mērķis ir risināt šo jautājumu, kam ir ļoti lielas sociālas un ekonomiskas izmaksas, nepieciešama precīza informācija par saimniecībās notikušu negadījumu cēloņiem un par to, kādā mērā saimniecības uzņemas risku.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

IV pielikums – Modulis: Dzīvnieku turēšana un kūtsmēslu apsaimniekošana – Kūtsmēslu iekārtas – 2.a sīki izstrādāts temats (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Drošības pasākumi

Pamatojums

Lauku saimniecību drošība ir svarīgs jautājums. Lauku saimniecībās notiek pārāk daudz negadījumu. Politikas veidotājiem, lai īstenotu politiku, kuras mērķis ir risināt šo jautājumu, kam ir ļoti lielas sociālas un ekonomiskas izmaksas, nepieciešama precīza informācija par saimniecībās notikušu negadījumu cēloņiem un par to, kādā mērā saimniecības uzņemas risku.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

IV pielikums – Modulis: Mašīnas un iekārtas – Mašīnas – 5.a sīki izstrādāts temats (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Drošības pasākumi

Pamatojums

Lauku saimniecību drošība ir svarīgs jautājums. Lauku saimniecībās notiek pārāk daudz negadījumu. Politikas veidotājiem, lai īstenotu politiku, kuras mērķis ir risināt šo jautājumu, kam ir ļoti lielas sociālas un ekonomiskas izmaksas, nepieciešama precīza informācija par saimniecībās notikušu negadījumu cēloņiem un par to, kādā mērā saimniecības uzņemas risku.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

IV pielikums – Modulis: Mašīnas un iekārtas – Iekārtas – 1.a sīki izstrādāts temats (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Drošības pasākumi

Pamatojums

Lauku saimniecību drošība ir svarīgs jautājums. Lauku saimniecībās notiek pārāk daudz negadījumu. Politikas veidotājiem, lai īstenotu politiku, kuras mērķis ir risināt šo jautājumu, kam ir ļoti lielas sociālas un ekonomiskas izmaksas, nepieciešama precīza informācija par saimniecībās notikušu negadījumu cēloņiem un par to, kādā mērā saimniecības uzņemas risku.

PASKAIDROJUMS

Lauksaimniecības statistika ir ļoti svarīgs instrumenti, lai izprastu ES lauksaimniecības situāciju, lauksaimniecības politikas iedarbību, lauku apvidu situāciju un to, kā tos ietekmē klimata un sociālās pārmaiņas. Eiropas Savienībai nepieciešama pēc iespējas precīzāka informāciju šajā jomā, lai izstrādātu tādus politikas pasākumus, kas sniedz labumu visiem Eiropas iedzīvotājiem. Lauksaimniecība izmanto gandrīz pusi no Eiropas Savienības teritorijas, un tai ir liela nozīme Eiropas lauku modelī. Tai ir liela ietekme uz klimata pārmaiņām un vidi, un daudzas iedzīvotāju kopienas laukos ir atkarīgi no lauksaimniecības.

Komisijas priekšlikums jaunai pamatregulai ir vērsts uz to, lai palielinātu ES statistikas salīdzināmību un saskaņotību attiecībā uz Eiropas lauku saimniecību struktūru, paātrinātu datu pārraidi un nodrošinātu elastīgāku un mērķtiecīgāku datu vākšanu, kas samazina sloga lauku saimniecībām Eiropas Savienībā.

Šī pamatregula ir pirmā no divām šāda veida regulām, un tā attiecas uz lauku saimniecību integrētu statistiku (IFS) par datiem lauku saimniecību līmenī ar mikrodatu nosūtīšanu un 2020. gada skaitīšanas datiem. Otra pamatregula par apkopotu statistiku par lauksaimniecības ielaidi un izlaidi ar tabulā kārtotiem datiem ir gaidāma vēlāk.

Ar IFS regulu izveido regulējumu attiecībā uz Eiropas statistiku lauku saimniecībās un integrē informāciju par lauku saimniecību struktūru ar informāciju par ražošanas metodēm, lauku attīstības pasākumiem, lauksaimniecības un vides aspektiem un citiem saistītiem jautājumiem, izmantojot elastīgu moduļu sistēmu un ad hoc apsekojumus, kas piesaistīti mainīgo lielumu pamatkopumam. Datu vajadzības tiks apmierinātas ar 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanu un diviem izlases veida apsekojumiem 2023. un 2026. gadā.

Mums kā politikas veidotājiem ir vajadzīga laba statistika un attiecīga informācija. Daudzos no Eiropas Parlamenta jaunākajām rezolūcijām un patstāvīgajiem ziņojumiem tiek prasīti precīzāki un savlaicīgi dati. Jautājumi, sākot ar lauksaimniecības nozares struktūras un darbaspēka dzimumu struktūru, no jaunajiem lauksaimniekiem līdz jautājumam par lauku iedzīvotāju skaita samazināšanos, no zemes koncentrēšanās līdz arvien lielākajam spiedienam uz zemi, kas notiek urbanizācijas rezultātā, un katrā ziņā no zaļināšanas un ekoloģiski nozīmīgu platību izmantošanas līdz pat zemes izmantošanai, zemes izmantošanas maiņai un mežsaimniecībai (LULUCF) ir tikai daži piemēri to jomu vidū, kurās labai statistikai ir būtiska nozīme, lai pieņemtu izglītotus lēmumus politikas veidošanas procesā.

Šis ziņojums ir vērsts uz to, lai nodrošinātu, ka nepieciešamība pēc precīziem un savlaicīgiem datiem tiktu ņemtas vērā pieejamā veidā, vienlaikus saglabājot procesa elastību un samazinot slogu ES lauku saimniecībām un valstu statistikas iestādēm.

Diemžēl lauksaimniecības skaitīšana tiek veikta ik pēc desmit gadiem, bet daudzgadu finanšu shēmai (DFS) ir septiņu gadu intervāls un tādējādi tāds pats periodiskums ir KLP reformām. Pēdējā lauksaimniecības skaitīšana kā tāda notika 2010. gadā — pirms pēdējās reformas — un nākamā notiks 2020. gadā pašreizējā DFS perioda beigās un pēc tam, kad būs pieņemta nākamā KLP. Tagad, diemžēl, ir par vēlu mēģināt šos ciklus sinhronizēt, bet referente uzskata, ka nākotnē būtu svarīgi apsvērt veidus, kā nodrošināt, ka skaitīšanas dati tiek darīti pieejami pirms debatēm par KLP reformu.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Lauku saimniecību integrēta statistika

Atsauces

COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

9.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

15.12.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Viorica Dăncilă

28.2.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

2

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Hilde Vautmans

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Stanisław Ożóg

Iesniegšanas datums

12.10.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Stanisław Ożóg

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

3

0

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas