SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011

12.10.2017 - (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)) - ***I

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawczyni: Viorica Dăncilă


Procedura : 2016/0389(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0300/2017
Teksty złożone :
A8-0300/2017
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0786),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 338 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0514/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0300/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Program europejskich badań dotyczących struktury gospodarstw rolnych, które przeprowadzane były w Unii Europejskiej od 1966 r., należy kontynuować w celu badania tendencji w zakresie struktury gospodarstw rolnych na szczeblu unijnym i zapewnienia statystycznej bazy wiedzy potrzebnej do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny powiązanych polityk, w szczególności wspólnej polityki rolnej i środowiskowej, polityki łagodzenia zmiany klimatu i dostosowywania się do niej.

(2)  Program europejskich badań dotyczących struktury gospodarstw rolnych, które przeprowadzane były w Unii Europejskiej od 1966 r., należy kontynuować w celu badania tendencji w zakresie struktury gospodarstw rolnych na szczeblu unijnym i zapewnienia statystycznej bazy wiedzy potrzebnej do opracowywania, wdrażania, monitorowania, oceny i przeglądu powiązanych strategii politycznych, w szczególności wspólnej polityki rolnej (WPR), w tym środków rozwoju obszarów wiejskich, a także unijnych strategii politycznych w zakresie środowiska, łagodzenia zmiany klimatu i dostosowywania się do niej, użytkowania gruntów oraz niektórych celów zrównoważonego rozwoju. Taka baza wiedzy jest również niezbędna w celu oszacowania wpływu na kobiety zatrudnione w gospodarstwach rolnych.

 

 

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Gromadzenie danych statystycznych, zwłaszcza badanie dotyczące struktury gospodarstw rolnych, powinno mieć na celu udostępnianie aktualnych danych podczas procesu decyzyjnego z myślą o przyszłych reformach WPR.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Spójność i porównywalność danych oraz jednolitość formatów ich zgłaszania są wymogami mającymi zasadnicze znaczenie dla opracowywania unijnych statystyk rolnych, a w szczególności dla zapewnienia efektywności procesów zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania uzyskanych wyników oraz ich jakości.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)  Treści zbieranych danych statystycznych powinny być wybierane tak, aby służyły osiągnięciu celu, jakim jest opracowanie bardziej ukierunkowanych i zdecydowanych działań w zakresie polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniających w pierwszej kolejności potrzeby producentów i konsumentów w Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Rejestry danych statystycznych odnoszących się do gospodarstw rolnych umożliwiają ujęcie danych podstawowych i danych modułowych w tabeli przekrojowej, umożliwiając tym samym wyszukiwanie informacji w oparciu o zmienne, takie jak płeć osoby kierującej gospodarstwem rolnym, jej wiek, struktura własności i rozmiar gospodarstwa oraz wykorzystywanie działań w zakresie ochrony środowiska. Dezagregacja wyników będzie możliwa w przypadku kryteriów zawartych w danych podstawowych i połączeń kryteriów.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Gromadzenie informacji na temat roku urodzenia, roku zaklasyfikowania osoby jako osoby kierującej gospodarstwem i płci może być źródłem danych służących do opracowywania działań w zakresie wymiany pokoleń oraz aspektów związanych z płcią.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c)  Komisja powinna udostępnić w internecie gotowe do użycia, ujęte w tabeli przekrojowej porównywalne dane ze wszystkich państw członkowskich, obejmujące, oprócz innych aspektów, informacje dotyczące płci. Dane te powinny być przedstawione w sposób przyjazny dla użytkownika.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7d)  Spójność i porównywalność danych oraz jednolitość formatów ich zgłaszania są wymogami mającymi zasadnicze znaczenie dla opracowywania unijnych statystyk rolnych, a w szczególności dla zapewnienia efektywności procesów zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania uzyskanych wyników oraz ich jakości.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Państwa członkowskie, w których okresy prac w terenie w związku z badaniem w roku referencyjnym 2020 pokrywają się z pracami przewidzianymi w ramach przeprowadzanego co dziesięć lat spisu ludności, powinny mieć możliwość przyspieszenia realizacji badania dotyczącego gospodarstw rolnych o rok w celu ograniczenia znacznych obciążeń związanych z przygotowaniem tych dwóch dużych badań.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby uniknąć niepotrzebnego obciążania gospodarstw rolnych i administracji krajowych, powinny zostać ustanowione progi wyłączające mało istotne elementy badania z podstawowych podmiotów, co do których mają być gromadzone dane.

(9)  Istotne jest, aby w toku wdrażania niniejszego rozporządzenia uniknąć niepotrzebnych obciążeń i kosztów dla gospodarstw rolnych i administracji krajowych. W tym kontekście powinny zostać ustanowione progi wyłączające mało istotne elementy badania z podstawowych podmiotów, co do których mają być gromadzone dane. Jednocześnie, aby opracować skuteczne działania polityczne w celu wspierania i zachowania małych podmiotów rolniczych, konieczne jest pozyskanie danych na temat gospodarstw należących do tej kategorii.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Istotne jest, aby zminimalizować obciążenia administracyjne dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których zasoby strukturalne i organizacyjne mogą być niewystarczające do umożliwienia częstego zbierania szczegółowych danych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Należy zapewnić możliwość wprowadzenia rozróżnienia gospodarstw rolnych o wielonarodowej strukturze własności, zarówno wewnątrz Unii, na terenie dwóch lub większej liczby państw członkowskich, jak i wykraczających poza unijne terytorium, i gospodarstw posiadanych przez osoby fizyczne lub prawne w jednym państwie członkowskim.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zmniejszenia obciążenia respondentów krajowe urzędy statystyczne (KUS) oraz inne krajowe organy powinny mieć dostęp do danych administracyjnych w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich.

(11)  W celu zmniejszenia obciążenia respondentów krajowe urzędy statystyczne (KUS) oraz inne krajowe organy powinny mieć dostęp do danych administracyjnych w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich. W celu gromadzenia tych danych KUS i inne organy krajowe w żadnym przypadku nie powinny korzystać z nieproporcjonalnych środków, takich jak wprowadzanie grzywien, w przypadku gdy rolnicy nie chcą wziąć udziału w badaniu.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Państwa członkowskie lub właściwe organy krajowe dążą do możliwie jak największego uproszczenia procesu gromadzenia danych statystycznych z gospodarstw rolnych. W tym kontekście należy wspierać wykorzystywanie rozwiązań cyfrowych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Aby zapewnić elastyczność europejskiego systemu statystyk rolnych oraz uproszczenie i modernizację statystyk rolnych, zmienne, które mają być gromadzone, powinny być przypisane do odrębnych grup (dane podstawowe i moduły) różniących się pod względem częstotliwości lub reprezentatywności, bądź obu tych elementów.

(12)  Aby zapewnić elastyczność europejskiego systemu statystyk rolnych oraz uproszczenie i modernizację statystyk rolnych, zmienne, które mają być gromadzone, powinny być przypisane do odrębnych grup (dane podstawowe i moduły) różniących się pod względem częstotliwości lub reprezentatywności, bądź obu tych elementów. Państwa członkowskie nie powinny zmuszać rolników do uczestniczenia w badaniach – w celu zagwarantowaniu reprezentatywności tych badań – przez zastosowanie nieproporcjonalnych środków, takich jak grzywny.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  W okresie po roku 2020 powinno się dokonać przeglądu aspektów ekonomicznych niniejszego rozporządzenia z uwzględnieniem nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz innych istotnych zmian w instrumentach unijnych. Na podstawie tego przeglądu Komisja powinna zaproponować stosowne zmiany do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do określania opisów cech wymienionych w załączniku III i elementów technicznych danych, które należy przekazywać, określających informacje, które należy dostarczyć na zasadzie ad hoc, a także do określania formy i treści sprawozdań dotyczących jakości. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201114 z dnia 16 lutego 2011 r.

(24)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do określania opisów cech wymienionych w załączniku III i elementów technicznych danych, które należy przekazywać, a także do określania formy i treści sprawozdań dotyczących jakości. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201114 z dnia 16 lutego 2011 r. Korzystając z tego uprawnienia, Komisja powinna uwzględnić takie aspekty, jak koszty i obciążenia administracyjne dla gospodarstw rolnych i państw członkowskich.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  W celu uwzględnienia pojawiających się potrzeb w zakresie danych, wynikających głównie ze zmian zachodzących w rolnictwie, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zagadnień szczegółowych określonych w załączniku IV. W celu zapewnienia zgodności i ułatwienia korzystania z innych źródeł danych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do cech określonych w załączniku III. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.15. W szczególności, aby zapewnić udział Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych na równych zasadach, instytucje te powinny otrzymywać wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć możliwość systematycznego brania udziału w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(25)  W celu uwzględnienia pojawiających się potrzeb w zakresie danych, wynikających głównie ze zmian zachodzących w rolnictwie, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zagadnień szczegółowych określonych w załączniku IV i w celu uściślenia informacji, które mają być dostarczone w trybie ad hoc zgodnie z art. 9. W celu zapewnienia zgodności i ułatwienia korzystania z innych źródeł danych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do cech określonych w załączniku III. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa15. W szczególności, aby zapewnić udział Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych na równych zasadach, instytucje te powinny otrzymywać wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć możliwość systematycznego brania udziału w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych. Korzystając z tego uprawnienia, Komisja powinna uwzględnić takie aspekty, jak koszty i obciążenia administracyjne dla gospodarstw rolnych i państw członkowskich.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Aby spełnić te wymogi, państwa członkowskie dostarczają dane reprezentatywne dla gospodarstw rolnych i jednostek rolniczych gruntów wspólnych, które spełniają co najmniej jeden z progów fizycznych określonych w załączniku II w odniesieniu do rozmiaru użytków rolnych lub liczby zwierząt.

2.  Aby spełnić te wymogi, państwa członkowskie dostarczają dane reprezentatywne dla gospodarstw rolnych i jednostek rolniczych gruntów wspólnych, które spełniają co najmniej jeden z progów fizycznych określonych w załączniku II w odniesieniu do rozmiaru użytków rolnych lub liczby zwierząt. W trakcie gromadzenia tych danych państwa członkowskie w żadnym wypadku nie stosują nieproporcjonalnych środków, takich jak wprowadzenie grzywien, w celu zagwarantowania pożądanego poziomu reprezentatywności.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli główny operat badania określony w ust. 2 nie stanowi 98 % użytków rolnych i 98 % dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, państwa członkowskie rozszerzają operat poprzez ustanowienie progów niższych niż te określone w ust. 2, poprzez określenie dodatkowych progów bądź poprzez zastosowanie obu tych metod.

4.  Jeżeli główny operat badania określony w ust. 2 niniejszego artykułu nie stanowi 98 % użytków rolnych i 98 % dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, państwa członkowskie rozszerzają operat zgodnie z art. 6 poprzez ustanowienie progów niższych niż te określone w ust. 2 niniejszego artykułu, poprzez określenie dodatkowych progów bądź poprzez zastosowanie obu tych metod.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie gromadzą i udostępniają podstawowe dane strukturalne („dane podstawowe”) dotyczące gospodarstw rolnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3, dla lat referencyjnych badania 2020, 2023 i 2026, zgodnie z wykazem w załączniku III. Gromadzenie danych podstawowych za rok referencyjny 2020 przeprowadza się w formie spisu.

1.  Państwa członkowskie gromadzą i udostępniają podstawowe dane strukturalne („dane podstawowe”) dotyczące gospodarstw rolnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3, dla lat referencyjnych badania 2020, 2023 i 2026, zgodnie z wykazem w załączniku III. Gromadzenie danych podstawowych za rok referencyjny 2020 przeprowadza się w formie spisu. Za źródło danych uważa się również dane pozyskane z corocznych wniosków weryfikowanych w ramach IACS.

Uzasadnienie

IACS = zintegrowany system zarządzania i kontroli: dane z wniosków wypełnianych przez beneficjentów WPR porównuje się z obszarami referencyjnymi oraz sprawdza co do wewnętrznej spójności, tak aby zapewnić weryfikację danych użytkowych, a nie tylko deklaracji wnioskodawców.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Dane pochodzące z płatności środków pomocowych w ramach WPR

 

Państwa członkowskie, za pośrednictwem organów zarządzających płatnościami z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), zbierają informacje administracyjne wynikające z aktów dotyczących przyznawania pomocy bezpośredniej, w celu przeprowadzenia prawidłowej oceny stosowanych instrumentów i dostarczenia podstaw dla przyszłych decyzji politycznych.

 

Organy zarządzające płatnościami z EFRG i EFRROW w poszczególnych państwach członkowskich:

 

a) statystycznie przetwarzają informacje związane z płatnościami i zestawiają dane dotyczące kwoty pomocy, obszaru objętego pomocą i liczby beneficjentów dla każdego regionu, z podziałem na rodzaje środków i poziomy otrzymanej pomocy;

 

b) przekazują zagregowane wyniki służbom statystycznym państw członkowskich i Komisji.

Uzasadnienie

Informacje pochodzące z płatności środków pomocowych w ramach WPR są cennym źródłem statystyk, z którego obecnie czerpie się w małym stopniu, a którego wykorzystanie wymagałoby niewielkich kosztów dodatkowych.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dane dotyczące gospodarstw rolnych w ramach rozszerzenia zakresu mogą być gromadzone poprzez przeprowadzanie badania reprezentacyjnego. W takim przypadku państwa członkowskie zapewniają, aby ważone wyniki badań były statystycznie reprezentatywne dla gospodarstw rolnych w każdym regionie oraz spełniały wymogi dotyczące dokładności określone w załączniku V.

2.  Dane dotyczące gospodarstw rolnych w ramach rozszerzenia zakresu mogą być gromadzone poprzez przeprowadzanie badania reprezentacyjnego. W takim przypadku państwa członkowskie zapewniają, aby ważone wyniki badań były statystycznie reprezentatywne dla gospodarstw rolnych w każdym regionie oraz spełniały wymogi dotyczące dokładności określone w załączniku V. Struktura prób podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Komisję (Eurostat). W trakcie gromadzenia tych danych państwa członkowskie w żadnym wypadku nie stosują nieproporcjonalnych środków, takich jak wprowadzenie grzywien, w celu zagwarantowania pożądanego poziomu reprezentatywności.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  moduł „Praktyki gospodarowania glebami” na rok 2023;

e)  moduł „Zazielenianie i praktyki gospodarowania glebami” na rok 2023;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W odniesieniu do lat 2023 i 2026 Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16, dotyczących zmiany zagadnień szczegółowych wymienionych w załączniku IV. Wykonując to uprawnienie, Komisja zapewnia, aby takie akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego ani dodatkowych kosztów na państwa członkowskie ani na respondentów i aby aktami delegowanymi zmienione było dla każdego modułu maksymalnie 25 %, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, spośród zagadnień wymienionych w załączniku IV.

3.  W odniesieniu do lat 2023 i 2026 Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16, dotyczących zmiany zagadnień szczegółowych wymienionych w załączniku IV. Wykonując to uprawnienie, Komisja zapewnia, aby takie akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego ani dodatkowych kosztów na państwa członkowskie ani na respondentów i przedstawia pełne uzasadnienie w tym zakresie, oraz zapewnia, aby aktami delegowanymi zmienione było dla każdego modułu maksymalnie 25 %, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, spośród zagadnień wymienionych w załączniku IV.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu uściślenia informacji, które mają być dostarczone w trybie ad hoc, poprzez ustanowienie:

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16 w celu uściślenia informacji – o ile takie informacje zostaną uznane za konieczne – które mają być dostarczone w trybie ad hoc, poprzez ustanowienie:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wykazu cech nieprzekraczającego 40 zmiennych, które mają być przekazane do Komisji (Eurostatu), oraz odpowiednich jednostek obliczeniowych;

a)  wykazu cech nieprzekraczającego 40 zmiennych ze wskazaniem przyczyn, dla których te dodatkowe dane statystyczne muszą zostać przekazane do Komisji (Eurostatu), oraz odpowiednich jednostek obliczeniowych;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wspomniane akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2, nie później niż w terminie 12 miesięcy przed rozpoczęciem roku referencyjnego badania.

2.  Wspomniane akty delegowane przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2, nie później niż w terminie 12 miesięcy przed rozpoczęciem roku referencyjnego badania. Podczas przygotowywania wspomnianych aktów delegowanych należy uwzględnić potencjalne dodatkowe koszty i obciążenia administracyjne dla gospodarstw rolnych i państw członkowskich.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  Dla wszystkich innych charakterystyk każde państwo członkowskie ustala wspólny sprawozdawczy dzień odniesienia w roku referencyjnym badania.

f)  Dla wszystkich innych charakterystyk każde państwo członkowskie ustala wspólny sprawozdawczy dzień odniesienia w roku referencyjnym badania. Ten sprawozdawczy dzień odniesienia jest spójny z ramami czasowymi deklaracji obszarowych w ramach wniosków w systemie IACS.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Komisja zapewnia przestrzeganie jednakowych norm jakościowych i norm przejrzystości podczas zestawiania oraz publikowania tych danych statystycznych.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja zapewnia terminowe zestawianie i publikowanie otrzymanych danych. Dane te przedstawiane są w odpowiednim terminie i obejmują podział stosownych danych statystycznych według poszczególnych państw członkowskich oraz tendencje ogólne.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Zestawione dane i informacje statystyczne są publikowane i udostępniane w sposób przejrzysty zarówno dla decydentów politycznych, jak i dla ogółu społeczeństwa.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Do celów gromadzenia danych w trybie ad hoc, o których mowa w art. 9, Unia może udzielić dotacji tym krajowym urzędom statystycznym i innym organom krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, na pokrycie kosztów gromadzenia danych ad hoc. Wspomniany wyżej wkład finansowy Unii nie przekracza 90 % kosztów kwalifikowalnych.

6.  Do celów gromadzenia danych w trybie ad hoc, o których mowa w art. 9, Unia udziela dotacji tym krajowym urzędom statystycznym i innym organom krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, na pokrycie kosztów gromadzenia danych ad hoc. Wspomniany wyżej wkład finansowy Unii nie przekracza 90 % kosztów kwalifikowalnych.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 6 i art. 8 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić dokładną datę wejścia w życie rozporządzenia].

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 6, art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Parlament Europejski we wszystkich aktach ustawodawczych opiera się na zasadzie, zgodnie z którą uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierza się Komisji Europejskiej na ustalony okres.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17a

 

Odstępstwo dotyczące roku referencyjnego badania w odniesieniu do Grecji, Hiszpanii i Portugalii

 

W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 i 5, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 1, odniesienie do roku referencyjnego badania 2020 w przypadku Hiszpanii, Grecji i Portugalii należy rozumieć jako rok referencyjny badania 2019.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka ogólna – Status prawny gospodarstwa – wiersz 9 a (nowy)

Posiadacz uznawany jest za młodego rolnika lub rolnika rozpoczynającego działalność rolniczą w rozumieniu art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013

tak/nie

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka ogólna – Status prawny gospodarstwa – wiersz 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

 

Poprawka

Współwłasność

tak/nie

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka ogólna – Zarządca gospodarstwa – wiersz 3 a (nowy)

 

 

Poprawka

Rok zaklasyfikowania jako zarządca gospodarstwa

rok

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka terenu – Wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych – Grunty orne – Zboża na ziarno (w tym materiał siewny) – wiersz 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Pszenica zwyczajna i orkisz

ha

 

Poprawka

Pszenica zwyczajna i orkisz

ha

ha

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka terenu – Wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych – Grunty orne – Zboża na ziarno (w tym materiał siewny) – wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Pszenica durum

ha

 

Poprawka

Pszenica durum

ha

ha

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka terenu – Wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych – Grunty orne – Rośliny przemysłowe – wiersz 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Soja

ha

 

Poprawka

Soja

ha

ha

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka terenu – Wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych – Grunty orne – Uprawy pastewne na zielonkę z gruntów ornych – wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Rośliny motylkowe na zielonkę (strączkowe i motylkowe drobnonasienne)

ha

 

Poprawka

Rośliny motylkowe na zielonkę (strączkowe i motylkowe drobnonasienne)

ha

ha

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka terenu – Inne grunty rolne – wiersz 2 a (nowy)

 

 

 

Poprawka

Tereny górskie lub wyżynne

ha

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka zwierząt gospodarskich – Bydło – Samice bydła w wieku dwóch lat i powyżej – Krowy – wiersz 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Krowy mleczne

sztuk

 

Poprawka

Krowy mleczne

sztuk

sztuk

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka zwierząt gospodarskich – Bydło – Samice bydła w wieku dwóch lat i powyżej – Krowy – wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Krowy niemleczne

sztuk

 

Poprawka

Krowy niemleczne

sztuk

sztuk

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka zwierząt gospodarskich – Bydło – wiersz 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

Poprawka

 

 

Bawolice

 

sztuk

 

 

 

Bawolice mleczne

sztuk

 

 

 

Bawolice niemleczne

sztuk

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka zwierząt gospodarskich – Owce i kozy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Owce i kozy

 

sztuk

Poprawka

Owce i kozy

 

 

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka zwierząt gospodarskich – Owce i kozy – Owce (w każdym wieku)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Owce (w każdym wieku)

sztuk

 

Poprawka

Owce (w każdym wieku)

sztuk

sztuk

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka zwierząt gospodarskich – Owce i kozy – Kozy (w każdym wieku)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Kozy (w każdym wieku)

sztuk

 

Poprawka

Kozy (w każdym wieku)

sztuk

sztuk

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka zwierząt gospodarskich – Trzoda chlewna – wiersz 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Prosięta o żywej wadze poniżej 20 kg

sztuk

 

Poprawka

Prosięta o żywej wadze poniżej 20 kg

sztuk

sztuk

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka zwierząt gospodarskich – Drób – wiersz 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Brojlery

sztuk

 

Poprawka

Brojlery

sztuk

sztuk

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – Charakterystyka zwierząt gospodarskich – Drób – wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Kury nioski

sztuk

 

Poprawka

Kury nioski

sztuk

sztuk

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – Moduł: Siła robocza i inna działalność zarobkowa – zagadnienie 8 a (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

 

 

Poprawka

 

Wypadki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

Rodzaj zdarzenia

 

 

Skala zdarzenia

 

 

Dane demograficzne

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym stanowi kwestię o zasadniczym znaczeniu. Liczba wypadków w gospodarstwach rolnych jest zbyt wysoka. Decydentom politycznym potrzebne są dokładne informacje na temat przyczyn wypadków w gospodarstwach rolnych oraz skali zagrożeń w nich występujących, tak aby można było wdrożyć strategie polityczne umożliwiające rozwiązanie tego problemu, który powoduje bardzo wysokie koszty społeczne i gospodarcze.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – Moduł: Pomieszczenia dla zwierząt oraz gospodarowanie obornikiem – Obiekty przeznaczone dla obornika –zagadnienie szczegółowe 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Środki bezpieczeństwa

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym stanowi kwestię o zasadniczym znaczeniu. Liczba wypadków w gospodarstwach rolnych jest zbyt wysoka. Decydentom politycznym potrzebne są dokładne informacje na temat przyczyn wypadków w gospodarstwach rolnych oraz skali zagrożeń w nich występujących, tak aby można było wdrożyć strategie polityczne umożliwiające rozwiązanie tego problemu, który powoduje bardzo wysokie koszty społeczne i gospodarcze.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – Moduł: Maszyny i urządzenia – Maszyny – zagadnienie szczegółowe 5 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Środki bezpieczeństwa

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym stanowi kwestię o zasadniczym znaczeniu. Liczba wypadków w gospodarstwach rolnych jest zbyt wysoka. Decydentom politycznym potrzebne są dokładne informacje na temat przyczyn wypadków w gospodarstwach rolnych oraz skali zagrożeń w nich występujących, tak aby można było wdrożyć strategie polityczne umożliwiające rozwiązanie tego problemu, który powoduje bardzo wysokie koszty społeczne i gospodarcze.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – Moduł: Maszyny i urządzenia – Urządzenia – zagadnienie szczegółowe 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Środki bezpieczeństwa

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym stanowi kwestię o zasadniczym znaczeniu. Liczba wypadków w gospodarstwach rolnych jest zbyt wysoka. Decydentom politycznym potrzebne są dokładne informacje na temat przyczyn wypadków w gospodarstwach rolnych oraz skali zagrożeń w nich występujących, tak aby można było wdrożyć strategie polityczne umożliwiające rozwiązanie tego problemu, który powoduje bardzo wysokie koszty społeczne i gospodarcze.

UZASADNIENIE

Statystyki dotyczące gospodarstw rolnych są bardzo ważnymi narzędziami służącymi lepszemu zrozumieniu sytuacji rolnictwa w UE, skutków polityki rolnej, stanu naszych obszarów wiejskich, i sposobu w jaki są one dotknięte przez zmiany klimatyczne i społeczne. UE potrzebuje możliwie najbardziej dokładnych informacji w tej dziedzinie w celu opracowania strategii politycznych niosących korzyści wszystkim obywatelom Europy. Tereny rolnicze zajmują niemal połowę powierzchni lądowej Unii Europejskiej i stanowią centralny element europejskiego modelu rolnictwa. Rolnictwo ma duży wpływ na zmiany klimatu i środowiska, a wiele społeczności wiejskich jest od niego uzależniona.

Wniosek Komisji w sprawie nowego rozporządzenia ramowego ma na celu zwiększyć porównywalność i spójność unijnych statystyk dotyczących struktury gospodarstw rolnych w Europie, przyspieszyć przekazywanie danych oraz umożliwić bardziej elastyczne i ukierunkowane gromadzenie danych, które zmniejsza obciążenia gospodarstw w UE.

Niniejsze rozporządzenie ramowe jest pierwszym z dwóch takich rozporządzeń i odnosi się do zintegrowanych statystyk rolnych (IFS) dla danych na poziomie gospodarstw rolnych obejmujących przekazywanie mikrodanych i spis gospodarstw rolnych w 2020 r. Drugie rozporządzenie ramowe w sprawie statystyk dotyczących nakładów w rolnictwie i produkcji rolnej obejmujące dane tabelaryczne jest oczekiwane w późniejszym terminie.

Rozporządzenie IFS ustanawia ramy europejskich statystyk na poziomie gospodarstw i obejmuje informacje na temat struktury gospodarstw rolnych i informacje dotyczące metod produkcji, środków rozwoju obszarów wiejskich, aspektów rolnośrodowiskowych oraz innych powiązanych kwestii w drodze elastycznego systemu modułów i badań ad hoc powiązanych z podstawowym zestawem zmiennych. Potrzebne dane zostaną zapewnione dzięki spisowi gospodarstw rolnych w 2020 r. i dwóm badaniom reprezentacyjnym, które zostaną przeprowadzone w 2023 i 2026 r.

Jako decydenci polityczni potrzebujemy dobrej jakości statystyk i odpowiednich informacji. W wielu najnowszych rezolucjach Parlamentu Europejskiego i sprawozdaniach z własnej inicjatywy apeluje się o bardziej precyzyjne dane dostępne w odpowiednim czasie. Kwestie takie, jak struktura płci w sektorze rolnym i siła robocza, młodzi rolnicy i wyludnianie się obszarów wiejskich, koncentracja gruntów i silniejsza presja urbanizacyjna, nie zapominając o zazielenianiu i korzystaniu z obszarów proekologicznych i użytkowaniu gruntów, zmianie użytkowania gruntów i leśnictwie (LULUCF) stanowią tylko kilka przykładów dziedzin, w których dobre statystyki są niezbędne, aby podejmować racjonalne decyzje w procesie kształtowania polityki.

Niniejsze sprawozdanie ma na celu zapewnienie, że potrzeba posiadania dokładnych i terminowych danych zostanie zaspokojona w przystępny sposób, przy jednoczesnym utrzymaniu elastyczności procesu oraz zmniejszaniu obciążeń gospodarstw rolnych w UE i krajowych instytutów statystycznych.

Niestety spis gospodarstw rolnych odbywa się co dziesięć lat, podczas gdy wieloletnie ramy finansowe (WRF) ustala się na okres siedmiu lat, a tym samym reformy WPR odbywają się z tą samą częstotliwością. Ostatni spis gospodarstw rolnych miał miejsce w 2010 r., przed ostatnią reformą, a następny odbędzie się w 2020 r. na zakończenie obowiązywania obecnych WRF oraz po przyjęciu nowej WPR. Obecnie jest niestety zbyt późno, aby próbować zsynchronizować te cykle, ale sprawozdawczyni uważa, że w przyszłości należałoby rozważyć sposoby zapewnienia, że informacje uzyskane podczas spisu zostaną udostępnione przed rozpoczęciem dyskusji nad reformą WPR.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zintegrowane statystyki rolne

Odsyłacze

COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

Data przedstawienia w PE

9.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

15.12.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Viorica Dăncilă

28.2.2017

 

 

 

Data przyjęcia

10.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Hilde Vautmans

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Stanisław Ożóg

Data złożenia

12.10.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Stanisław Ożóg

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

3

0

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się