Postopek : 2016/0389(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0300/2017

Predložena besedila :

A8-0300/2017

Razprave :

PV 02/07/2018 - 16
CRE 02/07/2018 - 16

Glasovanja :

PV 03/07/2018 - 11.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0276

POROČILO     ***I
PDF 806kWORD 87k
12.10.2017
PE 604.520v02-00 A8-0300/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalka: Viorica Dăncilă

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0786),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0514/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0300/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Program evropskih raziskovanj strukture kmetijskih gospodarstev, ki se v Uniji izvaja že od leta 1966, bi bilo treba nadaljevati, da bi proučili gibanja v strukturi kmetijskih gospodarstev na ravni Unije in zagotovili statistično bazo znanja, ki je potrebna za oblikovanje, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje povezanih politik, zlasti skupne kmetijske politike, okoljskih politik ter politik prilagajanja podnebnim spremembam in njihove blažitve.

(2)  Program evropskih raziskovanj strukture kmetijskih gospodarstev, ki se v Uniji izvaja že od leta 1966, bi bilo treba nadaljevati, da bi proučili gibanja v strukturi kmetijskih gospodarstev na ravni Unije in zagotovili statistično bazo znanja, ki je potrebna za oblikovanje, izvajanje, spremljanje, ocenjevanje in revizijo povezanih politik, zlasti skupne kmetijske politike (SKP), vključno z ukrepi za razvoj podeželja, ter okoljskih politik ter politik prilagajanja podnebnim spremembam in njihove blažitve, ukrepov Unije glede rabe zemljišč in nekatere cilje trajnostnega razvoja. Takšna baza znanja je potrebna tudi, da se oceni njihov vpliv na žensko delovno silo na kmetijskih gospodarstvih.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Cilj zbiranja statističnih podatkov, zlasti raziskovanja o strukturi kmetij, bi moral biti zbiranje posodobljenih podatkov za postopek odločanja z mislijo na prihodnje reforme skupne kmetijske politike.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Skladnost in združljivost podatkov in enotne oblike poročanja so predpogoj za pripravo kmetijskih statistik Unije, zlasti kar zadeva učinkovitost postopkov zbiranja, obdelave in razširjanja ter kakovost rezultatov.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  To kaže, da je treba izbrati vsebine zbiranja podatkov na način, ki je skladen s ciljem oblikovanja bolj ciljno usmerjenih in uspešnih ukrepov za razvoj kmetijstva in podeželja, ki bodo prednostno upoštevali potrebe proizvajalcev in potrošnikov v Uniji.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Statistični podatki o kmetijskih gospodarstvih bodo omogočili navzkrižno tabeliranje osnovnih podatkov in podatkov o modulih, s čimer bi omogočili pridobivanje informacij na osnovi spremenljivk, kot so na primer spol upravitelja kmetijskega gospodarstva, njegova starost, lastniška struktura in velikost kmetijskega gospodarstva ter izvajanje okoljskih ukrepov. Razčlenitev rezultatov bo mogoča za merila, vključena v osnovnih podatkih, in za kombinacije meril.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Zbiranje podatkov o letu rojstva, o letu uvrstitve v kategorijo upravitelja kmetijskega gospodarstva in o spolu bi lahko zagotovilo podatke za pripravo ukrepov v zvezi z menjavo generacij in vidike, povezane s spolom.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7c)  Komisija bi morala na internetu omogočiti dostop do podatkov, ki so pripravljeni za uporabo, navzkrižno tabelirani in primerljivi, iz vseh držav članic, vključno z informacijami v zvezi s spolom. Ti podatki bi morali biti predstavljeni na uporabnikom prijazen način.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7d)  Skladnost in združljivost podatkov in enotne oblike poročanja so predpogoj za pripravo kmetijskih statistik Unije, zlasti kar zadeva učinkovitost postopkov zbiranja, obdelave in razširjanja ter kakovost rezultatov.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Države članice, v katerih se obdobja dela na terenu za referenčno leto raziskovanja 2020 prekrivajo z načrtovanim delom za 10-letni popis prebivalstva, bi morale imeti možnost, da raziskavo v kmetijstvu izvedejo leto prej, da bi se izognile težkemu bremenu, ki bi ga predstavljalo izvajanje teh dveh obsežnih študij hkrati.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi preprečili nepotrebno obremenjevanje kmetijskih gospodarstev in nacionalnih uprav, bi bilo treba določiti pragove, ki bi iz osnovnih subjektov, v zvezi s katerimi je treba zbrati statistiko, izključevali nepomembne enote raziskovanj.

(9)  Pomembno je preprečiti nepotrebno obremenjevanje in stroške kmetijskih gospodarstev in nacionalnih uprav pri izvajanju te uredbe. S tem v zvezi bi bilo treba določiti pragove, ki bi iz osnovnih subjektov, v zvezi s katerimi je treba zbrati statistiko, izključevali nepomembne enote raziskovanj. Hkrati so za pripravo uspešnih ukrepov za podporo in ohranitev majhnih kmetijskih struktur potrebni tudi podatki o tej skupini kmetij.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Bistveno je, da se zmanjša upravno breme za mikropodjetja ter mala in srednja podjetja, saj ta morda nimajo potrebnih praktičnih in organizacijskih virov za soočanje s pogostim in preveč podrobnim zbiranjem podatkov.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Treba je imeti možnost razlikovanja med kmetijskimi gospodarstvi z večnacionalno lastniško strukturo bodisi znotraj Unije, ki vključujejo dve ali več držav članic, ali ki sega tudi izven Unije, in tistimi, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb v eni državi članici.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da bi zmanjšali obremenitev respondentov, bi morali imeti nacionalni statistični uradi in drugi nacionalni organi dostop do upravnih podatkov, če te podatke potrebujejo za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike.

(11)  Da bi zmanjšali obremenitev respondentov, bi morali imeti nacionalni statistični uradi in drugi nacionalni organi dostop do upravnih podatkov, če te podatke potrebujejo za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike. Za zbiranje teh podatkov NSU in drugi nacionalni organi nikakor ne bi smeli uporabiti nesorazmernih ukrepov, na primer uvedbe kazni za kmete, ki niso pripravljeni pomagati pri raziskavi.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Države članice ali pristojni nacionalni organi si prizadevajo za poenostavitev zbiranja statističnih podatkov s kmetijskih gospodarstev, kolikor je to mogoče. V zvezi s tem bi bilo treba spodbujati uporabo digitalnih rešitev.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Zaradi prilagodljivosti evropskega statističnega sistema za kmetijstvo ter poenostavitve in posodobitve kmetijske statistike bi bilo treba spremenljivke, ki jih je treba zbrati, dodeliti različnim zbirnim skupinam (osnovnim podatkom in modulom), ki se razlikujejo v pogostosti ali reprezentativnosti ali obeh vidikih.

(12)  Zaradi prilagodljivosti evropskega statističnega sistema za kmetijstvo ter poenostavitve in posodobitve kmetijske statistike bi bilo treba spremenljivke, ki jih je treba zbrati, dodeliti različnim zbirnim skupinam (osnovnim podatkom in modulom), ki se razlikujejo v pogostosti ali reprezentativnosti ali obeh vidikih. Države članice ne bi smele kmetov z nesorazmernimi ukrepi, na primer z denarnimi kaznimi, prisiliti v sodelovanje v raziskavah, da bi zagotovili njihovo reprezentativnost.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Gospodarske vidike te uredbe bi bilo treba pregledati za obdobje po letu 2020, pri čemer bi bilo treba upoštevati novi večletni finančni okvir in druge ustrezne spremembe instrumentov Unije. Na podlagi te revizije bi morala Komisija predlagati ustrezne spremembe te uredbe.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev opisov značilnosti iz Priloge III in tehničnih elementov podatkov, ki jih je treba zagotoviti, informacij, ki jih je treba zagotoviti ad hoc, ter načinov in vsebine poročil o kakovosti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta14 z dne 16. februarja 2011.

(24)  Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev opisov značilnosti iz Priloge III in tehničnih elementov podatkov, ki jih je treba zagotoviti, ter za podrobnosti in vsebino poročil o kakovosti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta14 z dne 16. februarja 2011. Pri izvajanju te pristojnosti bi morala Komisija upoštevati vidike, kot so stroški in upravne obremenitve kmetijskih gospodarstev in držav članic.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Da bi se upoštevale nastajajoče potrebe po podatkih, ki izhajajo predvsem iz nedavnega razvoja dogodkov v kmetijstvu, revidirane zakonodaje in sprememb prednostnih nalog politike, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov za spremembo podrobnih vsebin iz Priloge IV. Da se zagotovi skladnost in spodbudi uporaba drugih virov podatkov, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov za spremembo značilnosti iz Priloge III. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201615. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(25)  Da bi se upoštevale nastajajoče potrebe po podatkih, ki izhajajo predvsem iz nedavnega razvoja dogodkov v kmetijstvu, revidirane zakonodaje in sprememb prednostnih nalog politike, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov za spremembo podrobnih vsebin iz Priloge IV in za namene ad hoc zagotavljanja informacij, kot je opredeljeno v členu 9. Da se zagotovi skladnost in spodbudi uporaba drugih virov podatkov, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov za spremembo značilnosti iz Priloge III. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje15. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. Pri izvajanju te pristojnosti bi morala Komisija upoštevati vidike, kot so stroški in upravne obremenitve kmetijskih gospodarstev in držav članic.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Da bi izpolnile te zahteve, države članice zagotovijo podatke, ki so reprezentativni za kmetijska gospodarstva in kmetijske enote skupnega zemljišča, ki dosegajo vsaj enega od fizičnih pragov iz Priloge II v zvezi z velikostjo kmetijskega zemljišča ali številom živali.

2.  Da bi izpolnile te zahteve, države članice zagotovijo podatke, ki so reprezentativni za kmetijska gospodarstva in kmetijske enote skupnega zemljišča, ki dosegajo vsaj enega od fizičnih pragov iz Priloge II v zvezi z velikostjo kmetijskega zemljišča ali številom živali. Pri zbiranju teh podatkov države članice ne uporabljajo nesorazmernih ukrepov, kot so uvedba kazni, da bi dosegli želeno stopnjo reprezentativnosti.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar glavni okvir raziskovanja iz odstavka 2 ne zajema 98 % kmetijskih zemljišč v uporabi in 98 % glav velike živine, države članice razširijo okvir, tako da določijo nižje pragove od tistih iz odstavka 2 ali uvedejo dodatne pragove ali oboje.

4.  Kadar glavni okvir raziskovanja iz odstavka 2 tega člena ne zajema 98 % kmetijskih zemljišč v uporabi in 98 % glav velike živine, države članice v skladu s členom 6 razširijo okvir, tako da določijo nižje pragove od tistih iz odstavka 2 tega člena ali uvedejo dodatne pragove ali oboje.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zbirajo in zagotavljajo osnovne strukturne podatke (v nadaljnjem besedilu: osnovni podatki) v zvezi s kmetijskimi gospodarstvi iz člena 3(2) in (3) za referenčna leta raziskovanja 2020, 2023 in 2026, navedena v Prilogi III. Osnovni podatki za referenčno leto raziskovanja 2020 se zbirajo v obliki popisa.

1.  Države članice zbirajo in zagotavljajo osnovne strukturne podatke (v nadaljnjem besedilu: osnovni podatki) v zvezi s kmetijskimi gospodarstvi iz člena 3(2) in (3) za referenčna leta raziskovanja 2020, 2023 in 2026, navedena v Prilogi III. Osnovni podatki za referenčno leto raziskovanja 2020 se zbirajo v obliki popisa. Tudi letni podatki o uporabi, preverjeni v integriranem administrativnem in kontrolnem sistemu, se obravnavajo kot vir podatkov.

Obrazložitev

IAKS = Integrirani administrativni in kontrolni sistem: Na podlagi podatkov o uporabi, ki jih vnesejo upravičenci do pomoči iz SKP, se ti podatki navzkrižno preverijo z referenčnimi območji in med seboj, tako da so uporabni podatki preverjeni, ne pa zgolj izjave prosilcev.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Podatki o plačilu pomoči v okviru skupne kmetijske politike

 

Države članice preko organov, ki upravljajo plačila iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), iz dokumentov, ki obravnavajo podelitev neposredne pomoči, pridobijo upravne podatke, ki so potrebni za ustrezno oceno uspešnosti uporabljenih instrumentov in so podlaga za prihodnje politične odločitve.

 

Organi, ki v državah članicah upravljajo plačila iz EKJS in EKSRP:

 

(a) opravijo statistično analizo podatkov o plačilih, ki združuje podatke o obsegu plačil pomoči, zadevne površine in število upravičencev za vsako regijo, glede na vrsto ukrepa in višino prejete pomoči;

 

(b) posredujejo združene rezultate statističnim službam držav članic in Komisiji.

Obrazložitev

Podatki o plačilih pomoči v okviru skupne kmetijske politike predstavljajo veljaven vir statističnih podatkov, ki je trenutno v veliki meri zapostavljen in katerega uporaba bi ustvarila minimalne dodatne stroške.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podatki o kmetijskih gospodarstvih v razširitvi okvira se lahko zberejo z vzorčnimi raziskovanji. V tem primeru države članice zagotovijo, da so uteženi rezultati raziskovanj statistično reprezentativni za kmetijska gospodarstva v vsaki regiji in izpolnjujejo zahteve po natančnosti iz Priloge V.

2.  Podatki o kmetijskih gospodarstvih v razširitvi okvira se lahko zberejo z vzorčnimi raziskovanji. V tem primeru države članice zagotovijo, da so uteženi rezultati raziskovanj statistično reprezentativni za kmetijska gospodarstva v vsaki regiji in izpolnjujejo zahteve po natančnosti iz Priloge V. Strukturo vzorcev mora predhodno odobriti Komisija (Eurostat). Pri zbiranju teh podatkov države članice ne uporabljajo nesorazmernih ukrepov, kot so uvedba kazni, da bi dosegli želeno stopnjo reprezentativnosti.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  modul „prakse upravljanja tal“ za leto 2023;

(e)  modul „prakse ozelenitve in upravljanja tal“ za leto 2023;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija je za leti 2023 in 2026 v skladu s členom 16 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za spremembo podrobnih vsebin iz Priloge IV. Pri izvajanju svojega pooblastila Komisija zagotovi, da ti delegirani akti državam članicam ali respondentom ne naložijo znatnega dodatnega bremena ali stroškov in da se z delegiranimi akti za vsak modul spremeni največ 25 % podrobnih vsebin iz Priloge IV, pri čemer se vrednost zaokroži navzgor na najbližje celo število.

3.  Komisija je za leti 2023 in 2026 v skladu s členom 16 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za spremembo podrobnih vsebin iz Priloge IV. Pri izvajanju svojega pooblastila Komisija zagotovi, da ti delegirani akti državam članicam ali respondentom ne naložijo znatnega dodatnega bremena ali stroškov ter s tem v zvezi pripravijo utemeljeno obrazložitev in da se z delegiranimi akti za vsak modul spremeni največ 25 % podrobnih vsebin iz Priloge IV, pri čemer se vrednost zaokroži navzgor na najbližje celo število.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov, s katerimi opredeli informacije, ki jih je treba zagotoviti ad hoc, z navedbo:

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 16, s katerimi opredeli informacije, če se šteje, da so te informacije potrebne, ki jih je treba zagotoviti ad hoc, z navedbo:

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  seznama značilnosti, ki ne presega 40 spremenljivk, ki ga je treba poslati Komisiji (Eurostatu), in ustreznih merskih enot;

(a)  seznama značilnosti, ki ne presega 40 spremenljivk, skupaj z razlogi za te dodatne statistične potrebe, ki ga je treba poslati Komisiji (Eurostatu), in ustreznih merskih enot;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 17(2) najpozneje 12 mesecev pred začetkom referenčnega leta raziskovanja.

2.  Ti delegirani akti se sprejmejo najpozneje 12 mesecev pred začetkom referenčnega leta raziskovanja. Pri pripravi takih delegiranih aktov se upoštevajo morebitni dodatni stroški in upravne obremenitve za kmetijska gospodarstva in države članice.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  Za vse ostale značilnosti skupni referenčni dan v referenčnem letu raziskovanja določi posamezna država članica.

(f)  Za vse ostale značilnosti skupni referenčni dan v referenčnem letu raziskovanja določi posamezna država članica. Ta referenčni dan je skladen s časovnim okvirom za prijavo zemljišč v sistemu IAKS.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Komisija zagotovi skladnost z enakimi standardi kakovosti in preglednosti pri zbiranju in objavi teh statističnih podatkov.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija zagotovi pravočasno zbiranje in objavo prejetih podatkov. Ti podatki se predstavijo na način, ki vključuje razčlenitev zadevnih statističnih podatkov po državah članicah ter splošne trende.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Zbrani podatki in statistike se objavijo in dajo na voljo na pregleden način tako za oblikovalce politike kot tudi za javnost.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Unija lahko nacionalnim statističnim uradom in drugim nacionalnim organom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009 dodeli nepovratna sredstva za kritje stroškov zbiranja ad hoc podatkov iz člena 9. Ta finančni prispevek Unije ne presega 90 % upravičenih stroškov.

6.  Unija nacionalnim statističnim uradom in drugim nacionalnim organom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009 dodeli nepovratna sredstva za kritje stroškov zbiranja ad hoc podatkov iz člena 9. Ta finančni prispevek Unije ne presega 90 % upravičenih stroškov.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(6) in člena 8(3) se Komisiji dodeli za nedoločen čas od [Urad za publikacije: vstaviti točen datum začetka veljavnosti Uredbe].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(6), člena 8(3) in člena 9(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Evropski parlament v vseh zakonodajnih aktih sledi načelu, da se pooblastilo prenese na Komisijo za omejeno časovno obdobje.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 17a

 

Odstopanje v zvezi z referenčnim letom raziskovanja za Grčijo, Španijo in Portugalsko

 

Z odstopanjem od člena 5(1) in (5), člena 6(1), člena 7(1), člena 8(2), člena 12(1), člena 13(4) in člena 14(1) se sklicevanje na referenčno leto raziskovanja 2020 za Grčijo, Španijo in Portugalsko razume kot referenčno leto raziskovanja 2019.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Priloga III – Splošne značilnosti – Pravna oseba kmetijskega gospodarstva – vrstica 9 a (novo)

Imetnik se razvrsti v kategorijo mladih kmetov ali novih udeležencev v kmetijstvu v smislu člena 50(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1307/2013.

da/ne

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Priloga III – Splošne značilnosti – Pravna oseba kmetijskega gospodarstva – vrstica 4 a (novo)

 

 

 

Predlog spremembe

Deljeno lastništvo

da/ne

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Priloga III – Splošne značilnosti – Upravitelj kmetijskega gospodarstva – vrstica 3 a (novo)

 

 

Predlog spremembe

Leto uvrstitve v kategorijo upravitelja kmetijskega gospodarstva

leto

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Priloga III – Značilnosti zemljišča – Kmetijsko zemljišče v uporabi – Orno zemljišče – Žita za pridelavo zrnja (vključno s semeni) – vrstica 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Navadna pšenica in pira

ha

 

Predlog spremembe

Navadna pšenica in pira

ha

ha

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Priloga III – Značilnosti zemljišča – Kmetijsko zemljišče v uporabi – Orno zemljišče – Žita za pridelavo zrnja (vključno s semeni) – vrstica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Pšenica durum

ha

 

Predlog spremembe

Pšenica durum

ha

ha

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Priloga III – Značilnosti zemljišča – Kmetijsko zemljišče v uporabi – Orno zemljišče – Industrijske rastline – vrstica 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Soja

ha

 

Predlog spremembe

Soja

ha

ha

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Priloga III – Značilnosti zemljišča – Kmetijsko zemljišče v uporabi – Orno zemljišče – Rastline, požete še zelene z njiv – vrstica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Metuljnice, požete še zelene

ha

 

Predlog spremembe

Metuljnice, požete še zelene

ha

ha

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Priloga III – Značilnosti zemljišča – Druga kmetijska zemljišča – vrstica 2 a (novo)

 

 

 

Predlog spremembe

Gorska in hribovita zemljišča

ha

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Priloga III – Značilnosti živine – Govedo – Samice goveda, stare 2 leti in več – krave – vrstica 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Krave molznice

glav

 

Predlog spremembe

Krave molznice

glav

glav

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Priloga III – Značilnosti živine – Govedo – Samice goveda, stare 2 leti in več – krave – vrstica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Krave nemolznice

glav

 

Predlog spremembe

Krave nemolznice

glav

glav

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Priloga III – Značilnosti živine – Govedo – vrstica 10 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

Predlog spremembe

 

 

Bivolice

 

glav

 

 

 

Bivolice molznice

glav

 

 

 

Bivolice nemolznice

glav

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Priloga III – Značilnosti živine – Ovce in koze

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Ovce in koze

 

glav

Predlog spremembe

Ovce in koze

 

 

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Priloga III – Značilnosti živine – Ovce in koze – Ovce (vseh starosti)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Ovce (vseh starosti)

glav

 

Predlog spremembe

Ovce (vseh starosti)

glav

glav

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Priloga III – Značilnosti živine – Ovce in koze – Koze (vseh starosti)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Koze (vseh starosti)

glav

 

Predlog spremembe

Koze (vseh starosti)

glav

glav

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Priloga III – Značilnosti živine – Prašiči – vrstica 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Prašički z živo težo pod 20 kilogramov

glav

 

Predlog spremembe

Prašički z živo težo pod 20 kilogramov

glav

glav

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Priloga III – Značilnosti živine – Perutnina – vrstica 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Brojlerji

glav

 

Predlog spremembe

Brojlerji

glav

glav

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Priloga III – Značilnosti živine – Perutnina – vrstica 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Nesnice

glav

 

Predlog spremembe

Nesnice

glav

glav

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Priloga IV – Modul Delovna sila in druge pridobitne dejavnosti – Vsebina 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

 

 

Predlog spremembe

 

Nesreče na kmetijskih gospodarstvih

Vrste nesreč:

 

 

Resnost nesreče

 

 

Demografske značilnosti

Obrazložitev

Varnost na kmetijah je ključnega pomena. Število nesreč na kmetijah je previsoko. Oblikovalci politik potrebujejo natančne podatke o vzrokih za nesreče na kmetijah in obseg tveganja na kmetijah, da bi uvedli politike za obravnavo tega problema, ki ima zelo visoko družbeno in gospodarsko ceno.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Priloga IV – Modul Bivalni prostori živali in ravnanje z gnojem – Prostori za gnoj – Podrobna vsebina 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Varnostni ukrepi

Obrazložitev

Varnost na kmetijah je ključnega pomena. Število nesreč na kmetijah je previsoko. Oblikovalci politik potrebujejo natančne podatke o vzrokih za nesreče na kmetijah in obseg tveganja na kmetijah, da bi uvedli politike za obravnavo tega problema, ki ima zelo visoko družbeno in gospodarsko ceno.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Priloga IV – Modul Stroji in naprave – Stroji – Podrobna vsebina 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Varnostni ukrepi

Obrazložitev

Varnost na kmetijah je ključnega pomena. Število nesreč na kmetijah je previsoko. Oblikovalci politik potrebujejo natančne podatke o vzrokih za nesreče na kmetijah in obseg tveganja na kmetijah, da bi uvedli politike za obravnavo tega problema, ki ima zelo visoko družbeno in gospodarsko ceno.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Priloga IV – Modul Stroji in naprave – Oprema – Podrobna vsebina 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Varnostni ukrepi

Obrazložitev

Varnost na kmetijah je ključnega pomena. Število nesreč na kmetijah je previsoko. Oblikovalci politik potrebujejo natančne podatke o vzrokih za nesreče na kmetijah in obseg tveganja na kmetijah, da bi uvedli politike za obravnavo tega problema, ki ima zelo visoko družbeno in gospodarsko ceno.


OBRAZLOŽITEV

Statistika na ravni kmetij je zelo pomembno orodje za razumevanje stanja kmetijstva v EU, učinkov kmetijskih politik, stanja našega podeželja in tega, kako podnebne in družbene spremembe vplivajo nanje. EU potrebuje čim bolj natančne informacije na tem področju, da bi oblikovala politiko, ki bo koristila vsem državljanom Evrope. Kmetijstvo v Evropski uniji zaseda skoraj polovico ozemlja in je v središču evropskega podeželskega modela. Bistveno vpliva na podnebne spremembe in okolje ter zagotavlja preživetje velikega števila podeželskih skupnosti.

Namen predloga Komisije za novo okvirno uredbo je izboljšati primerljivost in skladnost statističnih podatkov v EU o strukturi evropskih kmetij, pospešiti prenos podatkov ter omogočiti prožnejše in bolj ciljno naravnano zbiranje podatkov, da bi se zmanjšalo breme za kmetijska gospodarstva v EU.

Ta okvirna uredba, prva od dveh uredb, zadeva integrirano statistiko na ravni kmetij za podatke na ravni kmetij s prenosom mikropodatkov in popisom v letu 2020. Druga okvirna uredba o združeni statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje s tabelarnimi podatki se pričakuje na poznejši stopnji.

Uredba o integrirani statistiki na ravni kmetij vzpostavlja okvir za evropsko statistiko na ravni kmetij ter združuje informacije o strukturi kmetijskih gospodarstev z informacijami o proizvodnih metodah, ukrepih za razvoj podeželja, kmetijsko-okoljskih vidikih ter drugih povezanih vprašanjih na podlagi prožnega sistema modulov in ad hoc raziskav, povezanih z osnovnim sklopom spremenljivk. Potrebe po podatkih bodo zagotovljene s kmetijskim popisom leta 2020 ter vzorčnima raziskavama leta 2023 in 2026.

Oblikovalci politik potrebujemo dobre statistične podatke in ustrezne informacije. Evropski parlament je v več nedavno sprejetih resolucijah in samoiniciativnih poročilih pozval, naj se bolj pravočasno zagotovijo natančnejši podatki. Teme, kot so zastopanost spolov v kmetijskem sektorju, delovna sila, mladi kmeti, upadanje števila prebivalcev na podeželju, koncentracija zemljišč, čedalje večji pritisk na zemljo zaradi urbanizacije, zlasti zaradi ukrepov ozelenitev in rabe območij z ekološko usmeritvijo, raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF), so le nekateri primeri področij, kjer je dobra statistika bistvena za informirano sprejemanje odločitev.

Namen tega poročila je zagotoviti, da bodo podatki točni, da bodo na voljo pravočasno na dostopen način ter da bo postopek še naprej prožen in da bo zmanjšana obremenitev kmetij v EU in nacionalnih statističnih uradov.

Žal kmetijski popis poteka vsakih deset let, medtem ko je večletni finančni okvir zastavljen za sedemletno obdobje, tako da tudi reforme skupne kmetijske politike potekajo v enakih časovnih intervalih. Zadnji kmetijski popis je potekal leta 2010, pred zadnjo reformo, naslednji pa bo potekal leta 2020 ob izteku sedanjega večletnega finančnega okvira in po sprejetju prihodnje skupne kmetijske politike. Zdaj je žal prepozno za uskladitev teh ciklov, vendar poročevalka meni, da bi bilo treba v prihodnje preučiti možnosti za zagotovitev, da bodo popisne informacije na voljo pred razpravo o reformi skupne kmetijske politike.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Integrirana statistika na ravni kmetij

Referenčni dokumenti

COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

Datum predložitve EP

9.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

15.12.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Viorica Dăncilă

28.2.2017

 

 

 

Datum sprejetja

10.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

2

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Hilde Vautmans

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Stanisław Ożóg

Datum predložitve

12.10.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Stanisław Ożóg

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

3

0

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov