Betänkande - A8-0300/2017Betänkande
A8-0300/2017

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011

12.10.2017 - (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)) - ***I

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Viorica Dăncilă


Förfarande : 2016/0389(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0300/2017
Ingivna texter :
A8-0300/2017
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011

(COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0786),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0514/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0300/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Programmet med europeiska undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket, som har genomförts i unionen sedan 1966, bör fortsätta för att kartlägga jordbruksföretagens strukturella utveckling på unionsnivå och sammanställa den statistiska kunskapsbas som behövs för utformning, genomförande, övervakning och utvärdering av tillhörande politiska insatser, särskilt den gemensamma jordbrukspolitiken, miljöpolitiken och politiken för anpassning till klimatförändringarna och begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser.

(2)  Programmet med europeiska undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket, som har genomförts i unionen sedan 1966, bör fortsätta för att kartlägga jordbruksföretagens strukturella utveckling på unionsnivå och sammanställa den statistiska kunskapsbas som behövs för utformning, genomförande, övervakning, utvärdering och översyn av tillhörande politiska insatser, särskilt den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), däribland åtgärder för landsbygdsutveckling, samt miljöpolitiken, politiken för anpassning till klimatförändringarna och begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser, politiken för markanvändning i unionen samt vissa av målen för hållbar utveckling. En sådan kunskapsbas behövs även för att uppskatta hur detta påverkar den kvinnliga arbetskraften i jordbruksföretag.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Insamlingen av statistiska uppgifter, särskilt undersökningen om jordbrukets struktur, bör utgöra underlag för beslutsprocessen så att det finns uppdaterade uppgifter inför framtida reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Det är av avgörande vikt att uppgifterna är konsekventa och jämförbara samt att det finns ett enhetligt rapporteringsformat för att man ska kunna ta fram jordbruksstatistik för unionen och framför allt för att säkerställa en effektiv insamling, bearbetning och spridning samt kvalitativa resultat.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  Innehållet för den statistiska insamlingen bör väljas ut i överensstämmelse med målet att ta fram mer målinriktade och kraftfulla åtgärder inom området för jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling, vilka först och främst beaktar behoven hos unionens producenter och konsumenter.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  De statistiska uppgifterna om jordbruksföretag gör det möjligt att korstabulera kärnuppgifter och moduluppgifter så att uppgifter kan samlas in på grundval av variabler såsom kön på jordbruksföretagets driftsledare, driftsledarens ålder, ägarstruktur och företagets storlek samt införande av miljöåtgärder. En uppdelning av resultaten är möjlig för de kriterier som ingår i kärnuppgifterna och för kombinationer av kriterier.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Insamlingen av uppgifter om födelseår, år då företagets driftsledare klassificerades som sådan samt driftsledarens kön skulle kunna ge information om utvecklingen av åtgärder för generationsväxling och könsrelaterade aspekter.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c)  Kommissionen bör ställa korstabulerade jämförbara uppgifter från samtliga medlemsstater, däribland även könsspecifika uppgifter, till förfogande på internet, och uppgifterna ska vara klara att använda. Sådana uppgifter bör presenteras på ett användarvänligt sätt.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7d)  Det är av avgörande vikt att uppgifterna är konsekventa och jämförbara samt att det finns ett enhetligt rapporteringsformat för att man ska kunna ta fram jordbruksstatistik för unionen och framför allt för att säkerställa en effektiv insamling, bearbetning och spridning samt kvalitativa resultat.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  I de medlemsstater där perioderna för fältarbetet avseende undersökningsreferensåret 2020 sammanfaller med arbetena avseende folkräkningen som görs vart tionde år bör jordbruksundersökningen kunna tidigareläggas ett år i syfte att minska den börda som dessa två stora räkningar utgör.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att undvika att lägga onödiga bördor på jordbruksföretagen och de nationella förvaltningarna bör trösklar fastställas som utesluter irrelevanta undersökningsenheter från de grundenheter för vilka statistik ska samlas in.

(9)  Det är viktigt att undvika att lägga onödiga bördor och kostnader på jordbruksföretagen och de nationella förvaltningarna vid genomförandet av denna förordning. Därför bör trösklar fastställas som utesluter irrelevanta undersökningsenheter från de grundenheter för vilka statistik ska samlas in. Samtidigt är det viktigt att uppgifter om jordbruk av denna storlek finns tillgängliga, för att ändamålsenliga politiska åtgärder för att stödja och upprätthålla små jordbruksstrukturer ska kunna införas.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Man måste minimera de administrativa kraven för mikroföretag samt för små och medelstora företag, som kanske inte har de funktionella och organisatoriska resurser som krävs för att hantera ofta förekommande och överdrivet utförliga uppgiftsinsamlingar.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  En åtskillnad måste kunna göras mellan jordbruksföretag med en multinationell ägare, som antingen är verksam inom unionen, i två eller fler EU-medlemsstater, eller vars verksamhet sträcker sig utanför unionens gränser, och jordbruksföretag som ägs av en fysik eller juridisk person i en medlemsstat.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att minska belastningen på uppgiftslämnarna bör de nationella statistikmyndigheterna och andra nationella myndigheter ha tillgång till förvaltningsuppgifter i den omfattning dessa uppgifter behövs för att utveckla, sammanställa och sprida europeisk statistik.

(11)  För att minska belastningen på uppgiftslämnarna bör de nationella statistikmyndigheterna och andra nationella myndigheter ha tillgång till förvaltningsuppgifter i den omfattning dessa uppgifter behövs för att utveckla, sammanställa och sprida europeisk statistik. För att samla in dessa uppgifter bör de nationella statistikbyråerna och andra nationella myndigheter inte i något fall tillgripa oproportionerliga medel, till exempel införande av böter, om jordbrukare inte vill medverka i en undersökning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Medlemsstaterna eller de ansvariga nationella myndigheterna ska sträva efter att så långt möjligt förenkla insamlingen av statistik från jordbruksföretag. Användning av digitala lösningar bör främjas i detta sammanhang.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att möjliggöra flexibilitet i det europeiska jordbruksstatistiksystemet och förenkling och modernisering av jordbruksstatistiken bör de variabler som ska samlas in delas in i olika grupper (grundläggande uppgifter och moduler) med olika frekvens och representativitet.

(12)  För att möjliggöra flexibilitet i det europeiska jordbruksstatistiksystemet och förenkling och modernisering av jordbruksstatistiken bör de variabler som ska samlas in delas in i olika grupper (grundläggande uppgifter och moduler) med olika frekvens och representativitet. Medlemsstaterna bör inte för att säkerställa undersökningarnas representativitet tvinga jordbrukare att delta i undersökningar med hjälp av oproportionerliga medel, till exempel böter.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Denna förordnings ekonomiska aspekter bör ses över för perioden efter 2020 på ett sätt som beaktar den nya fleråriga budgetramen och andra relevanta förändringar i unionens instrument. Mot bakgrund av denna översyn bör kommissionen föreslå relevanta ändringar i denna förordning.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen ges genomförandebefogenheter när det gäller fastställande av beskrivningarna av de egenskaper som förtecknas i bilaga III och de tekniska aspekterna av de uppgifter som ska lämnas i särskilda fall, samt när det gäller fastställande av kvalitetsrapporternas form och innehåll. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201114 av den 16 februari 2011.

(24)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen ges genomförandebefogenheter när det gäller fastställande av beskrivningarna av de egenskaper som förtecknas i bilaga III och de tekniska aspekterna av de uppgifter som ska lämnas, samt när det gäller fastställande av kvalitetsrapporternas form och innehåll. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201114 av den 16 februari 2011. När kommissionen utövar denna befogenhet bör den beakta aspekter såsom kostnader och den administrativa bördan för jordbruksföretag och medlemsstater.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

25.  I syfte att beakta nya behov av uppgifter främst till följd av ny utveckling inom jordbruket, ändrad lagstiftning och ändrade politiska prioriteringar, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av de detaljerade ämnen som förtecknas i bilaga IV. För att kunna säkerställa kompatibilitet och underlätta användning av andra uppgiftskällor, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändring de egenskaper som förtecknas i bilaga III. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201615. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(25)  I syfte att beakta nya behov av uppgifter främst till följd av ny utveckling inom jordbruket, ändrad lagstiftning och ändrade politiska prioriteringar, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av de detaljerade ämnen som förtecknas i bilaga IV och i syfte att fastställa de uppgifter som ska lämnas genom särskilda insamlingar i enlighet med artikel 9. För att kunna säkerställa kompatibilitet och underlätta användning av andra uppgiftskällor, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändring de egenskaper som förtecknas i bilaga III. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning15. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. När kommissionen utövar denna befogenhet bör den beakta aspekter såsom kostnader och den administrativa bördan för jordbruksföretag och medlemsstater.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att uppfylla dessa krav ska medlemsstaterna lämna uppgifter som är representativa för jordbruksföretag och jordbruksenheter på allmänningar och som uppfyller minst en av de fysiska trösklar som förtecknas i bilaga II i fråga om jordbruksmarkens storlek eller antalet djur.

2.  För att uppfylla dessa krav ska medlemsstaterna lämna uppgifter som är representativa för jordbruksföretag och jordbruksenheter på allmänningar och som uppfyller minst en av de fysiska trösklar som förtecknas i bilaga II i fråga om jordbruksmarkens storlek eller antalet djur. Vid insamlingen av sådana uppgifter får medlemsstaterna inte tillgripa oproportionerliga åtgärder, till exempel införande av böter, för att uppnå den önskade representativitetsnivån.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om den huvudsakliga urvalsram som anges i punkt 2 inte representerar 98 % av den utnyttjade jordbruksarealen och 98 % av djurenheterna ska medlemsstaterna utöka ramen genom att fastställa lägre trösklar än de som avses i punkt 2 eller genom att fastställa kompletterande trösklar eller båda.

4.  Om den huvudsakliga urvalsram som anges i punkt 2 i denna artikel inte representerar 98 % av den utnyttjade jordbruksarealen och 98 % av djurenheterna ska medlemsstaterna utöka ramen i enlighet med artikel 6 genom att fastställa lägre trösklar än de som avses i punkt 2 i denna artikel eller genom att fastställa kompletterande trösklar eller båda.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska samla in och överlämna de centrala strukturuppgifter (nedan kallade kärnuppgifter) för jordbruksföretag som avses i artikel 3.2 och 3.3 för undersökningsreferensåren 2020, 2023 och 2026 enligt förteckningen i bilaga III. Insamlingen av kärnuppgifter för undersökningsreferensåret 2020 ska utföras i form av en jordbruksräkning.

1.  Medlemsstaterna ska samla in och överlämna de centrala strukturuppgifter (nedan kallade kärnuppgifter) för jordbruksföretag som avses i artikel 3.2 och 3.3 för undersökningsreferensåren 2020, 2023 och 2026 enligt förteckningen i bilaga III. Insamlingen av kärnuppgifter för undersökningsreferensåret 2020 ska utföras i form av en jordbruksräkning. Årliga uppgifter om ansökningar, bekräftade av IACS, ska också betraktas som en uppgiftskälla.

Motivering

IACS = det integrerade administrations- och kontrollsystemet. De uppgifter om ansökningar som GJP-stödmottagare uppger kontrolleras mot referensområden och mot varandra, så att de användbara uppgifterna, och inte bara den information som sökandena själva lämnar, verifieras.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Uppgifter om utbetalning av stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken

 

Medlemsstaterna ska, via de organ som förvaltar betalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), samla in administrativa uppgifter från akter om beviljande av direktstöd, för att göra en korrekt bedömning av de instrument som använts och ge en grund för framtida politiska beslut.

 

De organ som förvaltar betalningar från EGFJ och Ejflu i respektive medlemsstat ska

 

a) utarbeta statistik över uppgifter om betalningar genom att sammanställa uppgifter om stödvolymer, berörd areal och antalet stödmottagare i respektive region, utifrån åtgärdstyp och erhållna stödnivåer,

 

b) underrätta medlemsstaternas statistiktjänster och kommissionen om de erhållna resultaten.

Motivering

Uppgifter om utbetalning av stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken utgör en giltig statistikkälla, som för närvarande utnyttjas i begränsad omfattning och vars utnyttjande skulle medföra minimala extrakostnader.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Uppgifterna om de jordbruksföretag som utökningen av ramen omfattar får insamlas genom urvalsundersökningar. I så fall ska medlemsstaterna se till att de viktade undersökningsresultaten är statistiskt representativa för jordbruksföretagen inom varje region och utformade så att de uppfyller noggrannhetskraven i bilaga V.

2.  Uppgifterna om de jordbruksföretag som utökningen av ramen omfattar får insamlas genom urvalsundersökningar. I så fall ska medlemsstaterna se till att de viktade undersökningsresultaten är statistiskt representativa för jordbruksföretagen inom varje region och utformade så att de uppfyller noggrannhetskraven i bilaga V. Strukturen för urvalen ska förhandsgodkännas av kommissionen (Eurostat). Vid insamlingen av sådana uppgifter får medlemsstaterna inte tillgripa oproportionerliga åtgärder, till exempel införande av böter, för att uppnå den önskade representativitetsnivån.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  En modul om markförvaltning för 2023.

e)  En modul om miljöanpassning och markförvaltning för 2023.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För åren 2023 och 2026 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 om ändringar av de detaljerade teman som förtecknas i bilaga IV. Vid utövandet av sina befogenheter ska kommissionen se till att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra börda eller kostnad för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna och att högst 25 %, avrundat uppåt till närmaste heltal, av de detaljerade teman som förtecknas i bilaga IV ändras för varje modul genom delegerade akter.

3.  För åren 2023 och 2026 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 om ändringar av de detaljerade teman som förtecknas i bilaga IV. Vid utövandet av sina befogenheter ska kommissionen se till att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra börda eller kostnad för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna och tillhandahålla en fullständig motivering i detta avseende samt att högst 25 %, avrundat uppåt till närmaste heltal, av de detaljerade teman som förtecknas i bilaga IV ändras för varje modul genom delegerade akter.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta genomförandeakter i syfte att fastställa de uppgifter som ska lämnas genom särskilda insamlingar genom att bestämma

1.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 i syfte att fastställa de uppgifter som ska lämnas genom särskilda insamlingar, om sådana uppgifter anses vara nödvändiga, genom att bestämma

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  en förteckning över egenskaper med högst 40 variabler, som ska lämnas till kommissionen (Eurostat) och tillhörande måttenheter,

a)  en förteckning över egenskaper med högst 40 variabler och skälen till att denna ytterligare statistik behövs, som ska lämnas till kommissionen (Eurostat) och tillhörande måttenheter,

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2 senast 12 månader före undersökningsreferensårets början.

2.  Dessa delegerade akter ska antas senast 12 månader före undersökningsreferensårets början. När sådana delegerade akter utarbetas ska eventuella extra kostnader och administrativa bördor för jordbruksföretagen och medlemsstaterna beaktas.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 10 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  För alla andra egenskaper ska en gemensam referensdag under undersökningsreferensåret fastställas av varje medlemsstat.

f)  För alla andra egenskaper ska en gemensam referensdag under undersökningsreferensåret fastställas av varje medlemsstat. Denna referensdag ska vara förenlig med tidsfristen för uppgifter om areal i ansökan till det integrerade administrations- och kontrollsystemet (IACS).

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Kommissionen ska säkerställa att samma kvalitets- och transparenskriterier uppfylls vid sammanställningen och offentliggörandet av dessa statistiska uppgifter.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska säkerställa att de mottagna uppgifterna sammanställs och offentliggörs inom en rimlig tid. Uppgifterna ska presenteras på ett sätt som inkluderar en uppdelning av relevant statistik på varje medlemsstat samt övergripande trender.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Sammanställda uppgifter och statistik ska offentliggöras och tillhandahållas på ett transparent sätt för både beslutsfattare och allmänheten.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  För den särskilda insamling av uppgifter som anges i artikel 9 får unionen lämna bidrag till de nationella statistikmyndigheterna och andra nationella myndigheter som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 223/2009 för täckning av kostnaderna för den särskilda insamlingen av uppgifter. Unionens ekonomiska bidrag får inte överstiga 90 % av de bidragsberättigande kostnaderna.

6.  För den särskilda insamling av uppgifter som anges i artikel 9 ska unionen lämna bidrag till de nationella statistikmyndigheterna och andra nationella myndigheter som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 223/2009 för täckning av kostnaderna för den särskilda insamlingen av uppgifter. Unionens ekonomiska bidrag får inte överstiga 90 % av de bidragsberättigande kostnaderna.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.6 och 8.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [Publikationsbyrån: För in dagen för denna förordnings ikraftträdande].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.6, 8.3 och 9.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Europaparlamentet följer, vid alla lagstiftningsförfaranden, principen att delegeringen av befogenhet till kommissionen ges för en bestämd tidsperiod.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17a

 

Undantag avseende undersökningsreferensåret för Grekland, Spanien och Portugal

 

Genom undantag från artikel 5.1 och 5.5 samt artiklarna 6.1, 7.1, 8.2, 12.1, 13.4 och 14.1 ska hänvisningen till undersökningsreferensåret 2020 tolkas som undersökningsreferensåret 2019 för Grekland, Spanien och Portugal.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Bilaga III – Allmänna egenskaper – Jordbruksföretagets rättsliga form – rad 9a (ny)

Klassificeras företagaren som ung jordbrukare eller ny jordbrukare enligt artikel 50.2 och 50.3 i förordning (EU) nr 1307/2013?

ja/nej

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Bilaga III – Allmänna egenskaper – Jordbruksföretagets rättsliga form – rad 4a (ny)

 

 

 

Ändringsförslag

Gemensamt ägande?

ja/nej

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Bilaga III – Allmänna egenskaper – Jordbruksföretagets driftsledare – rad 3a (ny)

 

 

Ändringsförslag

År för klassificering som driftsledare

år

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Bilaga III – Markegenskaper – Utnyttjad jordbruksareal (UJA) – Åkermark – Spannmål till mognad (inklusive utsäde) – rad 1

 

Kommissionens förslag

Vanligt vete och spält

ha

 

Ändringsförslag

Vanligt vete och spält

ha

ha

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Bilaga III – Markegenskaper – Utnyttjad jordbruksareal (UJA) – Åkermark – Spannmål till mognad (inklusive utsäde) – rad 2

 

Kommissionens förslag

Durumvete

ha

 

Ändringsförslag

Durumvete

ha

ha

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Bilaga III – Markegenskaper – Utnyttjad jordbruksareal (UJA) – Åkermark – Industrigrödor – rad 4

 

Kommissionens förslag

Soja

ha

 

Ändringsförslag

Soja

ha

ha

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Bilaga III – Markegenskaper – Utnyttjad jordbruksareal (UJA) – Åkermark – Grönskörd från åkermark – rad 2

 

Kommissionens förslag

Baljväxter till grönskörd

ha

 

Ändringsförslag

Baljväxter till grönskörd

ha

ha

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Bilaga III – Markegenskaper – Övrig produktionsmark – rad 2a (ny)

 

 

 

Ändringsförslag

Bergsområden eller kullandskap

ha

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Bilaga III – Egenskaper som gäller husdjur – Nötkreatur – Nötkreatur av honkön, 2 år och äldre – Kor – rad 1

 

Kommissionens förslag

Mjölkkor

styck

 

Ändringsförslag

Mjölkkor

styck

styck

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Bilaga III – Egenskaper som gäller husdjur – Nötkreatur – Nötkreatur av honkön, 2 år och äldre – Kor – rad 2

 

Kommissionens förslag

Andra kor än mjölkkor

styck

 

Ändringsförslag

Andra kor än mjölkkor

styck

styck

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Bilaga III – Egenskaper som gäller husdjur – Nötkreatur – rad 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

 

 

Ändringsförslag

 

 

Buffelkor

 

styck

 

 

 

Mjölkbufflar

styck

 

 

 

Andra buffelkor än mjölkbufflar

styck

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Bilaga III – Egenskaper som gäller husdjur – Får och getter

 

Kommissionens förslag

Får och getter

 

styck

Ändringsförslag

Får och getter

 

 

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Bilaga III – Egenskaper som gäller husdjur – Får och getter – Får (alla åldrar)

 

Kommissionens förslag

Får (alla åldrar)

styck

 

Ändringsförslag

Får (alla åldrar)

styck

styck

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Bilaga III – Egenskaper som gäller husdjur – Får och getter – Getter (alla åldrar)

 

Kommissionens förslag

Getter (alla åldrar)

styck

 

Ändringsförslag

Getter (alla åldrar)

styck

styck

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Bilaga III – Egenskaper som gäller husdjur – Grisar– rad 1

 

Kommissionens förslag

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg

styck

 

Ändringsförslag

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg

styck

styck

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Bilaga III – Egenskaper som gäller husdjur – Fjäderfä – rad 1

 

Kommissionens förslag

Slaktkycklingar

styck

 

Ändringsförslag

Slaktkycklingar

styck

styck

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Bilaga III – Egenskaper som gäller husdjur – Fjäderfä – rad 2

 

Kommissionens förslag

Värphöns

styck

 

Ändringsförslag

Värphöns

styck

styck

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Bilaga IV – Modul: Arbetskraft och annan inkomstbringande verksamhet – tema 8a (nytt)

 

Kommissionens förslag

 

 

 

 

Ändringsförslag

 

Olyckor i jordbruksföretag

Typ av incident:

 

 

Incidentens svårighetsgrad

 

 

Demografisk bakgrund

Motivering

Säkerhet inom jordbruket är en mycket viktig fråga. Det sker alltför många olyckor på gårdarna. Beslutsfattarna behöver tillgång till korrekt information om olycksorsaker och graden av risktagande på jordbruksföretag för att kunna vidta åtgärder som minskar dessa problem, som för med sig omfattande sociala och ekonomiska kostnader.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Bilaga IV – Modul: Djurstallar och gödselhantering – Anläggningar för gödsel – detaljerat tema 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Säkerhetsåtgärder

Motivering

Säkerhet inom jordbruket är en mycket viktig fråga. Det sker alltför många olyckor på gårdarna. Beslutsfattarna behöver tillgång till korrekt information om olycksorsaker och graden av risktagande på jordbruksföretag för att kunna vidta åtgärder som minskar dessa problem, som för med sig omfattande sociala och ekonomiska kostnader.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Bilaga IV – Modul: Maskiner och utrustning – Maskiner – detaljerat tema 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Säkerhetsåtgärder

Motivering

Säkerhet inom jordbruket är en mycket viktig fråga. Det sker alltför många olyckor på gårdarna. Beslutsfattarna behöver tillgång till korrekt information om olycksorsaker och graden av risktagande på jordbruksföretag för att kunna vidta åtgärder som minskar dessa problem, som för med sig omfattande sociala och ekonomiska kostnader.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Bilaga IV – Modul: Maskiner och utrustning – Maskiner – detaljerat tema 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Säkerhetsåtgärder

Motivering

Säkerhet inom jordbruket är en mycket viktig fråga. Det sker alltför många olyckor på gårdarna. Beslutsfattarna behöver tillgång till korrekt information om olycksorsaker och graden av risktagande på jordbruksföretag för att kunna vidta åtgärder som minskar dessa problem, som för med sig omfattande sociala och ekonomiska kostnader.

MOTIVERING

Jordbruksstatistik är ett mycket viktigt verktyg för att förstå situationen för jordbruket i EU, effekterna av jordbrukspolitiken, situationen för våra landsbygdsområden och hur de påverkas av klimatmässiga och sociala förändringar. EU behöver så tillförlitliga uppgifter som möjligt på detta område för att kunna utforma politik som gagnar alla människor i Europa. Nästan hälften av Europeiska unionens landområde används för jordbruk, som utgör en grundpelare för den europeiska landsbygdsmodellen. Jordbruket har stor inverkan på klimatförändringarna och miljön, och många landsbygdssamhällen är beroende av jordbruket.

Kommissionens förslag till en ny ramförordning syftar till att göra EU:s statistik över strukturen i europeiska jordbruksföretag mer jämförbar och samstämmig, snabba upp dataöverföringen och möjliggöra en mer flexibel och målinriktad datainsamling som minskar bördan för jordbruksföretag i EU.

Denna ramförordning är den första av två förordningar. Den avser integrerad jordbruksstatistik för uppgifter om jordbruksföretagen med överföring av mikrodata samt jordbruksräkningen 2020. En andra ramförordning om statistik över insatsvaror och produktion i jordbruket med uppgifter i tabellform förväntas vid en senare tidpunkt.

Förordningen om integrerad statistik över jordbruksföretag fastställer en ram för europeisk jordbruksstatistik på gårdsnivå och integrerar information om jordbruksföretagens struktur med information om produktionsmetoder, åtgärder för landsbygdsutveckling, miljöåtgärder inom jordbruket och andra därmed sammanhängande frågor genom ett flexibelt system med moduler och särskilda undersökningar som är kopplade till en uppsättning grundläggande variabler. Behovet av uppgifter täcks genom jordbruksräkningen 2020 och två urvalsundersökningar 2023 och 2026.

Som politiska beslutsfattare behöver vi bra statistik och relevant information. I många av de resolutioner och initiativbetänkanden som Europaparlamentet har lagt fram under den senaste tiden efterfrågas mer korrekta och aktuella uppgifter. Bra statistik är av avgörande betydelse för att välgrundade politiska beslut ska kunna fattas på de mest skilda områden, bland annat i fråga om könsstrukturen inom jordbrukssektorn, arbetskraft, unga jordbrukare, avfolkning av landsbygden, koncentration av markägandet, ökad konkurrens om mark, urbanisering och säkert även miljöanpassning och användning av områden med ekologiskt fokus samt markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF).

Syftet med detta betänkande är att se till att behovet av korrekta och aktuella uppgifter kommer att tillgodoses på ett lättillgängligt sätt, samtidigt som man behåller en flexibel process och minskar bördan för jordbruksföretagen i EU och för de nationella statistikbyråerna.

Tyvärr äger jordbruksräkningen rum vart tionde år, medan den fleråriga budgetramen fastställs för en sjuårsperiod och reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) därmed följer samma tidsintervall. Den senaste jordbruksräkningen ägde rum 2010, dvs. före den senaste reformen, och nästa kommer att äga rum 2020, i slutet av den nuvarande fleråriga budgetramen och efter fastställandet av nästa GJP. Det är nu tyvärr för sent att försöka samordna dessa cykler, men föredraganden anser att det för framtiden vore viktigt att fundera över hur man kan se till att information om jordbruksräkningen görs tillgänglig före diskussionerna om en GJP-reform.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Integrerad statistik över jordbruksföretag

Referensnummer

COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD)

Framläggande för parlamentet

9.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

15.12.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Viorica Dăncilă

28.2.2017

 

 

 

Antagande

10.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Brannen, Jens Gieseke, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Hilde Vautmans

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Stanisław Ożóg

Ingivande

12.10.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Stanisław Ożóg

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

2

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Philippe Loiseau

3

0

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster