ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 για την παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και την αύξηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας (ΑΕΒ) μετά την αναθεώρηση του κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

12.10.2017 - (12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Jens Geier

Διαδικασία : 2017/2135(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0301/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0301/2017
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 για την παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και την αύξηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας (ΑΕΒ) μετά την αναθεώρηση του κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

(12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[1]του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εκδόθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2016[2],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[3] (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/1123 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[4],

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[5],

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[6],

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 28 Ιουλίου 2017 (COM(2017)0485),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 10 Οκτωβρίου 2017 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ΧΧΧ (12441/2017 - C8-0351/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0301/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 αποσκοπεί στη διάθεση χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) μετά την έγκριση της σχετικής νομικής βάσης, και στο να αποτυπωθούν στον γενικό προϋπολογισμό του 2017 τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αναθεώρησης του κανονισμού για το ΠΔΠ όσον αφορά την αύξηση του ετήσιου ποσού του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας (ΑΕΒ) από 280 εκατομμύρια EUR σε 300 εκατομμύρια EUR σε τιμές 2011·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 προβλέπονται 275 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για το ΕΤΒΑ, που θα καλυφθούν στο σύνολό τους από την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει περιθώριο κάτω από τα ανώτατα όρια των αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 προβλέπει ταυτόχρονα τη μείωση κατά ποσό ύψους 275 εκατομμυρίων EUR των πιστώσεων πληρωμών για το Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (ΤΑΜΕ) στο πλαίσιο του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια), λόγω της αναμενόμενης υστέρησης στην εκτέλεση, που οφείλεται στην καθυστερημένη έγκριση των νομικών βάσεων και την καθυστέρηση στον προγραμματισμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 προβλέπει επίσης πρόσθετο ποσό ύψους 22,8 εκατομμυρίων EUR (σε σημερινές τιμές) για το ΑΕΒ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, αύξηση που αποτυπώνει την ενδιάμεση αναθεώρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 συνοδεύεται από πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας με στόχο την παροχή χρηματοδότησης για το ETBA (COM(2017)0480), για ποσό ύψους 275 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα 4·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας προϋπολογισμού για το 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάλεσαν την Επιτροπή να αιτηθεί τις απαραίτητες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση του ΕΤΒΑ μέσω ενός διορθωτικού προϋπολογισμού μόλις εγκριθεί η νομική βάση, και ανέλαβαν να εξετάσουν γρήγορα το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2017·

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή·

2.  χαιρετίζει την έγκαιρη έγκριση και θέση σε ισχύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ζητεί την ταχεία εφαρμογή του, με πλήρη τήρηση των κανόνων και των προτεραιοτήτων που όρισε ο νομοθέτης και με ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις του περί λογοδοσίας·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης του ΕΤΒΑ μέσω ενός ενισχυμένου μηχανισμού ευελιξίας, ενώ παράλληλα αυξάνεται και το μέγεθος του ΑΕΒ·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη χαμηλή εκτέλεση του ΤΑΜΕ και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) από τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι μια μεταφορά πιστώσεων (DEC 18/2017) ήδη μειώνει τις πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια) κατά 284 εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιώντας το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ ως πηγή ενισχύσεων σε άλλο τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις πολιτικές τους συμφωνίες και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η σημασία αυτής της ενωσιακής προτεραιότητας·

5.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2017 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

  • [1]  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 51 της 28.2.2017.
  • [3]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
  • [4]  ΕΕ L 163 της 24.6.2017, σ. 1.
  • [5]  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
  • [6]  ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

ENF

Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή