Menetlus : 2017/2135(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0301/2017

Esitatud tekstid :

A8-0301/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2017 - 5.14

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0399

RAPORT     
PDF 436kWORD 55k
12.10.2017
PE 610.564v02-00 A8-0301/2017

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2017 „Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) rahastamine ja hädaabireservi vahendite suurendamine pärast mitmeaastase finantsraamistiku määruse muutmist“ kohta

(12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Jens Geier

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2017 „Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) rahastamine ja hädaabireservi vahendite suurendamine pärast mitmeaastase finantsraamistiku määruse muutmist“ kohta

(12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 1. detsembril 2016(2),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3) (edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 20. juuni 2017. aasta määrust (EL, Euratom) 2017/1123, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(4),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(5),

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(6),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 5/2017, mille komisjon võttis vastu 28. juulil 2017 (COM(2017)0485),

–  võttes arvesse 10. oktoobril 2017 vastu võetud ja XXX Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 5/2017 kohta (12441/2017 – C8-0351/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0301/2017),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 5/2017 eesmärk on eraldada seoses asjaomase õigusliku aluse vastuvõtmisega raha Euroopa Kestliku Arengu Fondile (EFSD) ja võtta 2017. aasta üldeelarves arvesse mitmeaastase finantsraamistiku määruse muutmist, mille tulemusel suurendatakse hädaabireservi aastast summat 2011. aasta hindades 280 miljonilt eurolt 300 miljonile eurole;

B.  arvestades, et paranduseelarve projektiga nr 5/2017 nähakse EFSD-le ette nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringutena 275 miljonit eurot, mis kaetakse täissummas paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisega, sest rubriigi 4 („Globaalne Euroopa“) kulukohustuste ülemmäära all varu ei ole;

C.  arvestades, et samas on paranduseelarve projektiga nr 5/2017 ette nähtud vähendada rubriigi 3 („Julgeolek ja kodakondsus“) alla kuuluva Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi maksete assigneeringuid 275 euro võrra, sest assigneeringute täitmine jääb õigusliku aluse viibinud vastuvõtmise ja kavandamisel tekkinud viivituste tõttu eeldatavasti alla ettenähtud määra;

D.  arvestades, et mitmeaastase finantsraamistiku muutmise tõttu nähakse paranduseelarve projektiga nr 5/2017 peale selle ette hädaabireservi kulukohustuste assigneeringute suurendamine (jooksevhindades) 22,8 miljoni euro võrra;

E.  arvestades, et paranduseelarve projektile nr 5/2017 on lisatud ettepanek võtta vastu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta, et eraldada Euroopa Kestliku Arengu Fondile (COM(2017)0480) rubriigis 4 kulukohustuste ja maksete assigneeringutena 275 miljonit eurot;

F.  arvestades, et 2017. aasta eelarvemenetluse käigus palusid Euroopa Parlament ja nõukogu komisjonil taotleda EFSD rahastamiseks vajalikke assigneeringuid paranduseelarve kaudu kohe, kui õiguslik alus on vastu võetud, ning kohustusid komisjoni esitatud 2017. aasta paranduseelarve projekti menetlema kiiresti;

1.  võtab komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 5/2017 teadmiseks;

2.  tunneb heameelt selle üle, et Euroopa Kestliku Arengu Fondi vastuvõtmine ja jõustumise toimub õigel ajal, ning nõuab, et seda hakataks kiiresti rakendama, pidades seejuures täielikult kinni seadusandja kehtestatud eeskirjadest ja prioriteetidest ning pöörates eritähelepanu fondi aruandlusega seotud sätetele;

3.  tunneb heameelt selle üle, et tänu mitmeaastase finantsraamistiku muutmisele on EFSDd võimalik rahastada suurendatud mahuga paindlikkusinstrumendi abil ning ühtlasi on võimalik suurendada hädaabireservi suurust;

4.  peab kahetsusväärseks, et liikmesriigid on Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi assigneeringuid täitnud ettenähtust väiksemas summas; tuletab meelde, et eelarves tehtud ümberpaigutusega (DEC 18/2017) on rubriigi 3 („Julgeolek ja kodakondsus“) maksete assigneeringuid juba vähendatud 284 miljoni euro võrra, sest Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi arvelt suurendati ühe teise rubriigi assigneeringuid; palub liikmesriikidel poliitilistest kokkulepetest kinni pidada ja teha kõik mis nende võimuses, et näidata selle liidu prioriteedi tähtsust;

5.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 5/2017 kohta heaks;

6.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 5/2017 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ja liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)

ELT L 51, 28.2.2017.

(3)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)

ELT L 163, 24.6.2017, lk 1.

(5)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(6)

ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

10.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

ENF

Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika