Menettely : 2017/2135(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0301/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0301/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2017 - 5.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0399

MIETINTÖ     
PDF 354kWORD 56k
12.10.2017
PE 610.564v02-00 A8-0301/2017

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2017 varainhoitovuodeksi 2017 rahoituksen osoittamiseksi Euroopan kestävän kehityksen rahastoa (EKKR) varten ja hätäapuvarauksen kasvattamiseksi monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen tarkistamisen seurauksena

(12441/2017 – C8‑0351/2017 – 2017/2135(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Jens Geier

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2017 varainhoitovuodeksi 2017 rahoituksen osoittamiseksi Euroopan kestävän kehityksen rahastoa (EKKR) varten ja hätäapuvarauksen kasvattamiseksi monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen tarkistamisen seurauksena

(12441/2017 – C8‑0351/2017 – 2017/2135(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2016 hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 20. kesäkuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2017/1123(4),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(5),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(6),

–  ottaa huomioon komission 28. heinäkuuta 2017 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2017 (COM(2017)0485),

–  ottaa huomioon neuvoston 10. lokakuuta 2017 vahvistaman ja XXX parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2017 (12441/2017 – C8‑0351/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0301/2017),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 5/2017 tarkoituksena on osoittaa rahoitus Euroopan kestävän kehityksen rahastoa (EKKR) varten sitä koskevan oikeusperustan hyväksymisen jälkeen sekä ottaa vuoden 2017 yleisessä talousarviossa huomioon monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen välitarkistuksen tuloksena ollut hätäapuvarauksen vuotuisen määrän kasvattaminen 280 miljoonasta eurosta 300 miljoonaan euroon vuoden 2011 hintoina;

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksessä nro 5/2017 osoitetaan EKKR:lle 275 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina ja että määrä katetaan kokonaisuudessaan ottamalla käyttöön joustovälineen varoja, koska otsakkeessa 4 (Globaali Eurooppa) ei ole liikkumavaraa maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärään nähden;

C.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksessä nro 5/2017 toisaalta vähennetään otsakkeeseen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) sisältyvän turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston maksumäärärahoja 275 miljoonaa euroa, koska ohjelmien oikeusperustat hyväksyttiin myöhässä ja siksi osan määrärahoista odotetaan jäävän käyttämättä;

D.  ottaa huomioon, että lisäksi lisätalousarvioesityksessä nro 5/2017 lisätään hätäapuvarauksen maksusitoumusmäärärahoja 22,8 miljoonaa euroa (nykyhintoina) rahoituskehysasetuksen välitarkistuksen perusteella;

E.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesitykseen nro 5/2017 liittyy ehdotus päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta EKKR:n rahoitusta varten (COM(2017)0480) ja että varoja on tarkoitus ottaa käyttöön 275 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina otsakkeessa 4;

F.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottivat vuoden 2017 talousarviomenettelyssä komissiota pyytämään EKKR:n rahoittamiseksi tarvittavia määrärahoja lisätalousarviolla mahdollisimman pian oikeusperustan hyväksymisen jälkeen, ja toteaa niiden sitoutuneen käsittelemään nopeasti komission vuodeksi 2017 esittämän lisätalousarvioesityksen;

1.  panee merkille komission esittämän lisätalousarvioesityksen nro 5/2017;

2.  pitää myönteisenä Euroopan kestävän kehityksen rahaston oikea-aikaista hyväksymistä ja voimaantuloa ja kehottaa ottamaan sen nopeasti käyttöön noudattaen täysin lainsäätäjän laatimia sääntöjä ja prioriteetteja ja kiinnittäen erityistä huomiota rahaston vastuuvelvollisuutta koskeviin säännöksiin;

3.  on tyytyväinen siihen, että monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistus mahdollistaa EKKR:n rahoittamisen lisäämällä joustovälineen varojen käyttöönottoa sekä hätäapuvarauksen kasvattamisen;

4.  pitää valitettavana turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) alhaista käyttöastetta jäsenvaltioissa; palauttaa mieliin, että otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) maksumäärärahoja vähennettiin jo 284 miljoonaa euroa määrärahasiirrolla DEC 18/2017, kun AMIF- ja ISF-rahastojen varoja käytettiin toisen otsakkeen määrärahojen lisäämiseen; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan poliittisia sopimuksiaan ja tekemään toimivaltansa puitteissa kaikkensa ottaakseen huomioon tämän unionin ensisijaisen tavoitteen merkityksen;

5.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 5/2017;

6.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 5/2017 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 51, 28.2.2017.

(3)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUVL L 163, 24.6.2017, s. 1.

(5)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

NI

Eleftherios Synadinos

2

0

ENF

Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö