Процедура : 2016/0363(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0302/2017

Внесени текстове :

A8-0302/2017

Разисквания :

PV 30/11/2017 - 2
CRE 30/11/2017 - 2

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.19

Приети текстове :

P8_TA(2017)0470

ДОКЛАД     ***I
PDF 761kWORD 73k
12.10.2017
PE 606.264v03-00 A8-0302/2017

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност

(COM(2016)0853 – C8‑0479/2016 – 2016/0363(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Гунар Хьокмарк

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност

(COM(2016)0853 – C8‑0479/2016 – 2016/0363(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0853),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0479/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0302/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(1)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(2),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Съветът за финансова стабилност (СФС) публикува „Договореностите относно общия капацитет за поемане на загуби (ОКПЗ)“ („стандарт за ОКПЗ“) на 9 ноември 2015 г., одобрени от Г-20 през ноември 2015 г. Предназначението на стандарта за ОКПЗ е да се гарантира, че глобалните системно значими банки (Г-СЗБ), наричани „глобални системно значими институции“ (Г-СЗИ) в законодателството на Съюза, ▌разполагат с необходимия капацитет за поемане на загуби и рекапитализация, който да способства да се гарантира, че по време на преструктуриране и непосредствено след него може да продължи изпълнението на критичните функции, без да се излагат на риск публичните финанси или финансовата стабилност“(4). В съобщението си от 24 ноември 2015 г.(5) Комисията пое ангажимент да представи до края на 2016 г. законодателно предложение, така че стандартът за ОКПЗ да може да бъде приложен в законодателството на Съюза в рамките на договорения на международно равнище краен срок през 2019 г.

(2)  Прилагането на стандарта за ОКПЗ в Съюза трябва да бъде съобразено със съществуващото специфично за институциите минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (МИПЗ), приложимо за всички ▌институции ▌от Съюза, както е определено в Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(6). Тъй като целта на ОКПЗ и МИПЗ е една и съща, а именно да се гарантира достатъчен капацитет на ▌институции ▌от Съюза за поемане на загуби и рекапитализация, двете изисквания следва да бъдат взаимно допълващи се елементи на една обща уредба. В оперативно отношение Комисията предложи хармонизираното минимално равнище на стандарта ОКПЗ за Г-СЗИ („минималното изискване за ОКПЗ“) ▌да се въведе в законодателството на Съюза чрез изменения на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета(7), докато специфичните за институциите допълнения за Г-СЗИ и специфичното изискване за институциите, които не са Г-СЗИ, да бъдат уредени чрез целенасочени изменения на Директива 2014/59/ЕС и Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета(8). Съответните разпоредби на настоящата директива относно реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност допълват разпоредбите на посочените по-горе законодателни актове и на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(9).

(3)  Държавите членки следва да гарантират, че институциите разполагат с достатъчен капацитет за поемане на загуби и рекапитализация, за да се гарантира безпрепятствено и бързо поемане на загуби и рекапитализация, като същевременно се избягва въздействие върху финансовата стабилност и данъкоплатците. Това следва да се постигне чрез постоянно спазване от страна на институциите на минимално изискване за ОКПЗ, което следва да бъде въведено в правото на Съюза чрез изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на изискването за собствен капитал и приемливи задължения, както е предвидено в Директива 2014/59/ЕС.

(4)  Стандартът за ОКПЗ, който следва да бъде въведен в правото на Съюза чрез изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013, изисква Г-СЗИ да изпълняват минималното изискване за ОКПЗ, с определени изключения, посредством подчинени задължения, които при несъстоятелност са с по-нисък ранг от задълженията, изключени от приемливост за целите на ОКПЗ („изискване за подчиненост“). Съгласно стандарта за ОКПЗ подчинеността следва да бъде постигната посредством правното действие на договор („договорна подчиненост“), законите на дадена юрисдикция („законова подчиненост“) или определена корпоративна структура („структурна подчиненост“). Където Директива 2014/59/ЕС го изисква, институциите в обхвата на посочената директива следва да изпълнят ▌специфичното за тях изискване посредством подчинени задължения, така че да се сведе до минимум рискът от обжалване от страна на кредиторите въз основа на това, че загубите им при преструктуриране са по-големи от загубите, които биха понесли при обичайно производство по несъстоятелност (принцип за справедливо третиране на кредиторите).

(4a)  С цел да се гарантира сигурност за пазарите и за да се предостави възможност за натрупването на необходимите буфери, пазарите се нуждаят също така своевременно от яснота относно критериите за приемливост, които трябва да бъдат изпълнени, за да може инструментите да бъдат признати като задължения по ОКПЗ/МИПЗ.

(4б)  С оглед на планирането и на правната сигурност за пазарите и за отделните институции и с цел създаване на условия на равнопоставеност за институциите е необходимо да се въведат гаранции, съгласно действащото национално законодателство, за приемливостта на дълговите инструменти, емитирани преди влизането в сила на настоящата директива.

(4в)  С цел да се избегнат пропуски и да се гарантират условия на равнопоставеност за институциите е необходимо да се предвиди запазване на приемливостта на съответните инструменти, емитирани преди влизането в сила на критериите за приемливост.

(5)  Редица държави членки са изменили или понастоящем изменят реда на вземанията при несъстоятелност по необезпечен първостепенен дълг съгласно националното право в областта на несъстоятелността, с цел да дадат възможност на своите ▌институции ▌да изпълнят изискването за подчиненост по-ефикасно, с което да улеснят преструктурирането.

(6)  Между приетите досега национални правила има значителни различия. Липсата на хармонизирани правила на Съюза създава несигурност в еднаква степен за емитиращите ▌институции ▌и инвеститорите и усложнява прилагането на инструмента за споделяне на загуби за трансграничните институции. Тази липса води освен това до нарушаване на условията на конкуренция на вътрешния пазар, тъй като между разходите на институциите за изпълнение на изискването за подчиненост ▌и разходите, понасяни от инвеститорите при закупуване на дългови инструменти, емитирани от институциите, може да съществуват значителни различия на територията на Съюза.

(7)  В своя Доклад относно банковия съюз Европейският парламент прикани Комисията да представи предложения с цел допълнително намаляване на правните рискове за вземанията съгласно принципа за справедливо третиране на кредиторите, а в заключенията си от 17 юни 2016 г.(10) Съветът призова Комисията да представи предложение за общ подход към йерархията на кредиторите на банки с оглед да се повиши правната сигурност в случай на преструктуриране.

(8)  Следователно е необходимо да се отстранят съществените пречки пред функционирането на вътрешния пазар и да се избегнат нарушенията на конкуренцията, предизвикани от липсата на хармонизирани правила на Съюза относно йерархията на кредиторите на банките, и да се предотврати възникването на такива пречки и нарушения в бъдеще. Ето защо подходящото правно основание за настоящата директива следва да бъде член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), тълкуван в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

(9)  За да се намалят до минимум разходите на кредитните институции и инвестиционните посредници за спазване на изискването за подчиненост, както и евентуални отрицателни последици за техните разходи за финансиране, настоящата директива следва да даде на държавите членки възможност да запазят съществуващата категория на необезпечен първостепенен дълг, която е с най-висок ред на вземанията сред дълговите инструменти при преструктуриране и е свързана с по-малко разходи за кредитните институции и инвестиционните посредници в сравнение с всички други подчинени задължения. От държавите членки обаче се изисква да създадат нова категория актив под формата на „непривилегирован“ първостепенен дълг, който да се използва за споделяне на загуби при преструктуриране само след други капиталови инструменти, но преди други първостепенни задължения. Кредитните институции и инвестиционните посредници следва да си запазят свободата да емитират дългове и в двете категории, но само категорията „непривилегирован“ първостепенен дълг следва да е приемлива за целите на изискването за подчиненост, предвидено в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2014/59/ЕС. Това следва да даде възможност на кредитните институции и инвестиционните посредници да използват за своето финансиране, или по каквито и да било други оперативни съображения, свързания с по-малко разходи първостепенен дълг, като емитират новата „непривилегирована“ категория първостепенен дълг за спазване на изискването за подчиненост.

(10)  За да се гарантира, че новата „непривилегирована“ категория дългови инструменти отговаря на критериите за приемливост, описани в стандарта за ОКПЗ и посочени в Директива 2014/59/ЕС, като по този начин се повишава правната сигурност, държавите членки следва да гарантират, че тези дългови инструменти не са деривати и не съдържат внедрени деривати, както и че в съответната договорна документация във връзка с емитирането им и когато е приложимо, в проспекта, изрично е посочен техният по-нисък ред на вземанията при обичайно производство по несъстоятелност. Настоящата директива следва да не засяга никое изискване в националното законодателство за регистриране на дългови инструменти в регистъра на дружеството емитент, за да отговарят задълженията на условията за „непривилегирована“ категория първостепенни дългови инструменти, предвидени в настоящата директива.

(11)  За да се повиши правната сигурност за инвеститорите, държавите членки следва да гарантират, че обикновените първостепенни дългови инструменти и другите необезпечени обикновени първостепенни задължения, които не са дългови инструменти, имат по-висок приоритет в йерархията на вземанията съгласно националните им закони в областта на несъстоятелността, отколкото новата „непривилегирована“ категория първостепенни дългови инструменти▐. Държавите членки следва също така да гарантират, че новата „непривилегирована“ категория първостепенни дългови инструменти има по-висок приоритет в йерархията на вземанията в сравнение с инструментите на собствения капитал и всякакви други подчинени задължения▐.

(12)  Тъй като целите на Директивата, а именно установяване на хармонизирани правила за реда в йерархията на вземанията при несъстоятелност на необезпечените дългови инструменти за целите на уредбата на Съюза за възстановяване и преструктуриране, особено по отношение на осигуряването на надежден режим за споделяне на загубите, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно могат, поради обхвата на мярката, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в посочения член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели. По-специално настоящата директива следва да не засяга другите възможности за спазване на изискването за подчиненост, предвидени в стандарта за ОКПЗ.

(13)  Целесъобразно е измененията на Директива 2014/59/ЕС, предвидени в настоящата директива, да бъдат прилагани за необезпечени вземания, произтичащи от дългови инструменти, емитирани на датата на влизане в сила на настоящата директива или след нея▐. За целите на правната сигурност и за намаляване на преходните разходи в максимално възможната степен, държавите членки следва обаче да гарантират, че при несъстоятелност редът в йерархията на вземанията по всички непогасени необезпечени вземания, произтичащи от дългови инструменти, които институциите са емитирали преди тази дата, се урежда от законите на държавите членки, които са приети към 31 декември 2016 г. Доколкото в някои национални закони, приети към 31 декември 2016 г., вече може да е отчетена целта за осигуряване на възможност на институциите да емитират подчинени задължения, при несъстоятелност редът в йерархията на вземанията по част от или по всички необезпечени вземания, произтичащи от дългови инструменти, емитирани преди датата на прилагане на настоящата директива, следва да може да бъде същият като при „непривилегированите“ първостепенни дългови инструменти, емитирани съгласно условията на настоящата директива. Освен това след 31 декември 2016 г. и преди датата на влизане в сила на настоящата директива държавите членки следва да могат да адаптират своите национални закони, уреждащи при обичайно производство по несъстоятелност реда в йерархията на необезпечените вземания, произтичащи от дългови инструменти, емитирани след датата на прилагане на тези закони, с цел да се спазят условията, предвидени в настоящата директива. В такива случаи единствено необезпечените вземания, произтичащи от дългови инструменти, емитирани преди прилагането на новия национален закон, следва да продължат да бъдат уреждани от законите на държавите членки, които са приети към 31 декември 2016 г.

(13a)  Настоящата директива следва да не възпрепятства държавите членки да предвидят изискването настоящата директива да продължи да се прилага, когато емитентите вече не са задължени да спазват уредбата на Съюза за преструктуриране, по-специално поради продажба на своя кредит или инвестиционни дейности на трета страна.

(13б)  Настоящата директива хармонизира реда в йерархията на необезпечени вземания, произтичащи от дългови инструменти, при обичайно производство по несъстоятелност, и не обхваща реда в йерархията на вземанията по депозити при производство по несъстоятелност над предвиденото в действащите приложими разпоредби на Директива 2014/59/EС. Поради това настоящата директива не засяга националните закони на държавите членки, които уреждат обичайното производство по несъстоятелност, обхващащо реда на вземанията по депозити при несъстоятелност, който не е хармонизиран с Директива 2014/59/EС, независимо от реда на вземанията по депозитите при производство по несъстоятелност и от техните дати.

(13в)  Настоящата директива хармонизира реда в йерархията на необезпечени вземания, произтичащи от дългови инструменти, при обичайно производство по несъстоятелност, и не обхваща реда в йерархията на вземанията по депозити при производство по несъстоятелност над предвиденото в действащите приложими разпоредби на Директива 2014/59/EС. Поради това настоящата директива не засяга националните закони на държавите членки, които уреждат обичайната процедура по несъстоятелност, обхващаща реда в йерархията на вземанията по депозити при несъстоятелност, който не е хармонизиран с Директива 2014/59/EС. В срок до ... [три години след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията следва да направи преглед на прилагането на Директива 2014/59/EC по отношение на реда в йерархията на вземанията по депозити при несъстоятелност и да направи оценка по-специално на нуждата от евентуални допълнителни изменения на директивата,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2014/59/ЕС

-1.  В член 2, параграф 1, точка 48 се заменя със следното:

„48) „дългови инструменти“:

i)  за целите на член 63, параграф 1, букви ж) и й), означава облигации и други форми на прехвърляем дълг, инструменти, с които се създава или признава дълг, и инструменти, пораждащи права за придобиване на дългови инструменти; както и

ii)  за целите на член 108, означава облигации и други форми на прехвърляем дълг и инструменти, с които се създава или признава дълг.“

  ▐

1a.  В член 108 заглавието се заменя със следното:

„Ред на вземанията▐ в йерархията при несъстоятелност“

1б.  В член 108 параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Държавите членки гарантират, че в националното право, уреждащо обичайното производство по несъстоятелност:

а)  следните вземания са с еднакъв ред, като той е по-висок от реда, предвиден за обикновените необезпечени ▐ кредитори:

i)  частта от отговарящите на условията депозити на физически лица и микро-, малки и средни предприятия, която надхвърля размера на гаранцията, предвиден в член 6 от Директива 2014/49/ЕС;

ii)  депозити на физически лица и микро-, малки и средни предприятия, които биха били отговарящи на условията депозити, ако не бяха направени в намиращи се извън Съюза клонове на институции, установени в Съюза;

б)  следните вземания са с еднакъв ред, като той е по-висок от реда, предвиден съгласно буква а), и от реда на всички други обикновени необезпечени задължения:

i)  гарантираните депозити;

ii)  вземанията на схеми за гарантиране на депозити, които се суброгират в правата и задълженията на вложителите, чиито депозити са гарантирани при несъстоятелност.“

2.  В края на член 108 се добавят следните параграфи:

„2.  Държавите членки гарантират, че за субектите, посочени в член 1, параграф 1, букви а), б), в) и г), обикновените необезпечени вземания, съгласно националното право, уреждащо обичайното производство по несъстоятелност, имат по-висок ред от този на необезпечените вземания, произтичащи от дългови инструменти, които отговарят на следните условия:

а)  първоначалният падеж по договора за дълговите инструменти е поне една година;

б)  не съдържат внедрени деривати и самите те не са деривати;

в)  в съответната договорна документация и когато е приложимо, в проспекта, във връзка с емитирането изрично е посочен по-ниският ред в йерархията на вземанията съгласно настоящия параграф.

3.  Държавите членки гарантират, че необезпечените вземания, произтичащи от дълговите инструменти, които отговарят на условията, посочени в параграф 2, букви а), б) и в), имат по-висок ред в националното право, уреждащо обичайното производство по несъстоятелност, от реда на вземанията, произтичащи от инструментите, посочени в член 48, параграф 1, букви а) – г).

4.  Без да се засягат параграфи 4б и 4в, държавите членки гарантират, че техните национални закони, уреждащи обичайното производство по несъстоятелност, които са приети към [31 декември 2016 г.], се прилагат за реда при обичайно производство по несъстоятелност на необезпечени вземания, произтичащи от дългови инструменти, емитирани от субектите, посочени в член 1, параграф 1, букви а), б), в) и г), преди датата на влизане в сила на мерките в националното право за транспониране на [настоящата директива ▌].

4a.  ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да уточни какво представляват внедрените деривати, посочени в параграф 2, буква б).

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок от [шест месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Комисията се оправомощава да допълва настоящата директива чрез приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

4б.  Ако след 31 декември 2016 г. и преди [датата на влизане в сила на настоящата директива] държава членка е приела национален закон, уреждащ реда при обичайно производство по несъстоятелност на необезпечените вземания, произтичащи от дългови инструменти, емитирани след датата на прилагане на въпросния национален закон, параграф 4 от настоящия член не се прилага за вземанията, произтичащи от дългови инструменти, емитирани след влизането в сила на националния закон, при условие че е изпълнено всяко от следните условия:

а)  съгласно съответния национален закон и по отношение на субектите, посочени в член 1, параграф 1, букви а), б), в) и г), обикновените необезпечени вземания при обичайното производство по несъстоятелност имат по-висок ред от този на необезпечените вземания, произтичащи от дългови инструменти, които отговарят на следните условия:

i)  първоначалният падеж по договора за дълговите инструменти е поне една година;

ii)  дълговите инструменти не съдържат внедрени деривати и самите те не са деривати; както и

iii)  в съответната договорна документация и когато е приложимо, в проспекта, във връзка с емитирането изрично е посочен по-ниският ред съгласно приложимото право;

б)  съгласно съответния национален закон необезпечените вземания, произтичащи от дълговите инструменти, които отговарят на условията, посочени в буква а) от настоящия параграф, имат по-висок ред при обичайно производство по несъстоятелност от реда на вземанията, произтичащи от инструментите, посочени в член 48, параграф 1, букви а) – г).

На [датата на влизане в сила на мерките съгласно националното законодателство за транспониране на настоящата директива] необезпечените вземания, произтичащи от дълговите инструменти, посочени в буква б), са със същия ред като реда на вземанията по параграф 2, букви а), б) и в) и параграф 3.

4в.  Държавите членки, които преди 31 декември 2016 г. са приели национален закон, уреждащ обичайното производство по несъстоятелност, съгласно който необезпечените вземания, произтичащи от дългови инструменти, емитирани от субектите, посочени в член 1, параграф 1, букви а), б), в) и г), са разделени на два или повече отделни редове в йерархията или съгласно който редът на необезпечените вземания, произтичащи от такива дългови инструменти, е променен по отношение на всички други обикновени необезпечени вземания от същия ред, може да предвидят разпоредби, съгласно които дълговите инструменти с най-нисък ред на вземанията измежду обикновените необезпечени вземания да бъдат със същия ред като реда на вземанията, които отговарят на условията по параграф 2, букви а), б) и в), и параграф 3.“

Член 2Транспониране

1.  Държавите членки въвеждат в сила в срок от... [12 месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Държавите членки прилагат тези мерки от датата на влизането им в сила в националното право, което следва да е не по-късно от ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива].

2.  Когато държавите членки приемат посочените в параграф 1 мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2a.  Параграф 2 не се прилага, когато националните мерки на държавите членки, които са в сила преди датата на влизане в сила на настоящата директива, са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива. В тези случаи държавите членки съответно уведомяват Комисията.

3.  Държавите членки съобщават на Комисията и на ЕБО текста на основните мерки от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива▐.

Член 2аПреглед

В срок до ...[три години след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията прави преглед на прилагането на член 108, параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС. Комисията прави оценка по-специално на необходимостта от допълнителни изменения по отношение на реда на депозитите в йерархията на вземанията при несъстоятелност. Комисията представя доклад по този въпрос на Европейския парламент и на Съвета.

Член 3Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на ...година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(2)

  ОВ C , г., стр.  .

(3)

  ОВ C , г., стр.  .

(4)

  Принципи относно капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на глобалните системно значими банки (Г-СЗБ) при преструктуриране, Съвет за финансова стабилност, 9 ноември 2015 г.

(5)

  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Към завършването на банковия съюз“, 24.11.2015 г., COM(2015) 587 final.

(6)

  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

(7)

  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(8)

  Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010, ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).

(9)

  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338.

(10)

  Заключения на Съвета от 17 юни 2016 г. за пътна карта с оглед на приключване изграждането на банковия съюз: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_bg.pdf


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Редът на вземанията по необезпечените дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност

Позовавания

COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

16.1.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

16.1.2017

JURI

16.1.2017

 

 

Неизказани становища

       Дата на решението

BUDG

8.12.2016

JURI

31.1.2017

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Gunnar Hökmark

24.11.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.2.2017

25.4.2017

3.5.2017

11.7.2017

 

25.9.2017

 

 

 

Дата на приемане

10.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alain Cadec, Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Judith Sargentini

Дата на внасяне

13.10.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Thierry Cornillet, Sophia in ‘t Veld, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne,

ENF

Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Alain Cadec, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Fabio De Masi, Marisa Matias, Miguel Viegas

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност