Procedure : 2016/0363(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0302/2017

Indgivne tekster :

A8-0302/2017

Forhandlinger :

PV 30/11/2017 - 2
CRE 30/11/2017 - 2

Afstemninger :

PV 30/11/2017 - 8.19

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0470

BETÆNKNING     ***I
PDF 414kWORD 84k
12.10.2017
PE 606.264v03-00 A8-0302/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens

(COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Gunnar Hökmark

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens

(COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0853),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0479/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0302/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(1)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Rådet for Finansiel Stabilitet (FSB) offentliggjorde den 9. november 2015 term sheet for den samlede tabsabsorberingskapacitet (Total Loss-absorbing Capacity, TLAC) ("TLAC-standarden"), der blev godkendt af G-20 i november 2015. Formålet med TLAC-standarden er at sikre, at globale systemisk vigtige banker (G-SIB'er), kaldet globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er) i EU-regelsættet, har den tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet, der er nødvendig for at hjælpe med at sikre, at kritiske funktioner ved og umiddelbart efter en afvikling kan videreføres uden offentlige midler eller uden at bringe den finansielle stabilitet i fare(4). I sin meddelelse af 24. november 2015(5) forpligtede Kommissionen sig til at fremsætte et lovforslag inden udgangen af 2016, således at TLAC-standarden kunne gennemføres i EU-lovgivningen inden den internationalt fastsatte frist i 2019.

(2)  Ved gennemførelsen af TLAC-standarden i EU skal der ligeledes tages hensyn til det eksisterende institutspecifikke minimumskrav for kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver ("MREL"), der finder anvendelse på alle institutter i EU, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU(6). Da TLAC og MREL har samme mål om at sikre, at institutter i EU har en tilstrækkelig tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet, bør de to krav være komplementære elementer i et fælles regelsæt. I praksis foreslog Kommissionen, at det harmoniserede minimumsniveau for TLAC-standarden for G-SII'er ("TLAC-minimumskravet") bør indføres i EU-retten gennem ændringsforslag til Europa-Parlamentets og Rådets(7) forordning (EU) nr. 575/2013, og det institutspecifikke tillæg for G-SII'er og det institutspecifikke krav til ikke-G-SII'er bør indføres gennem målrettede ændringer til direktiv 2014/59/EU og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014(8). De relevante bestemmelser i dette direktiv for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens supplerer bestemmelserne i ovennævnte retsakter og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU(9).

(3)  Medlemsstaterne bør sikre, at institutter har en tilstrækkelig tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet til at sikre en smidig og hurtig tabsabsorbering og rekapitalisering og samtidig undgå indvirkning på den finansielle stabilitet og skatteyderne. Dette bør opnås, ved at institutterne til stadighed overholder et TLAC-minimumskrav, der skal gennemføres i EU-retten ved en ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, og et krav om kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, jf. direktiv 2014/59/EU.

(4)  I henhold til TLAC-standarden, der skal gennemføres i EU-retten ved en ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 skal G-SII'er med visse undtagelser opfylde TLAC-minimumskravet med efterstillede forpligtelser ▌, der ved insolvens er efterstillet forpligtelser, som er udelukket fra TLAC ("krav om efterstillelse"). Ifølge TLAC-standarden bør efterstillelse opnås gennem retsvirkningerne af en kontrakt ("kontraktmæssig efterstillelse"), lovgivningen i en given jurisdiktion ("lovbestemt efterstillelse") eller en given selskabsstruktur ("strukturel efterstillelse"). Når det kræves i henhold til direktiv 2014/59/EU, bør institutter, der falder inden for dette direktivs anvendelsesområde, opfylde deres selskabsspecifikke krav med efterstillede forpligtelser for at minimere risikoen for et sagsanlæg fra kreditorer, fordi deres tab ved afvikling er større end de tab, de ville have lidt ved almindelig insolvensbehandling (princippet om, at ingen kreditorer må stilles ringere).

(4a)  For at sikre retssikkerheden for markederne og gøre det muligt at opbygge de nødvendige stødpuder har markederne også behov for hurtig klarhed om de kriterier, der kræves for, at instrumenterne bliver anerkendt som TLAC- eller MREL-forpligtelser.

(4b)  Af hensyn til planlægnings- og retssikkerhed for markederne og for de enkelte institutter og med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår for institutterne er det nødvendigt at indføre garantier, i henhold til den gældende nationale lovgivning, for nedskrivningsrelevans af gældsinstrumenter, som er udstedt inden dette direktivs ikrafttræden.

(4c)  For at undgå mangler og for at sikre ens spilleregler for alle institutter er det nødvendigt at fastsætte overordnede bestemmelser til bevaring af nedskrivningsrelevansen af de pågældende instrumenter, der er udstedt, før kriterierne for nedskrivningsrelevans træder i kraft.

(5)  En række medlemsstater har ændret eller er i gang med at ændre prioritetsrækkefølgen ved insolvens for usikret seniorgæld i deres nationale insolvensret, således at deres institutter kan opfylde kravet om efterstillelse på en mere effektiv måde og dermed lette afvikling.

(6)  De nationale regler, som er blevet vedtaget indtil videre, er meget forskellige. Det forhold, at der ikke er nogen ensartede EU-regler, skaber usikkerhed både for udstedende institutter og investorer og gør det vanskeligere at anvende bail-in-værktøjet for grænseoverskridende institutter. Dette fordrejer ligeledes konkurrencevilkårene på det indre marked, da institutternes omkostninger ved at opfylde kravet om efterstillelse og investorernes omkostninger, når de køber gældsinstrumenter udstedt af institutter, kan være meget forskellige i EU.

(7)  Europa-Parlamentet opfordrede i sin betænkning om bankunionen Kommissionen til at fremlægge forslag om yderligere reduktion af de retlige risici for fordringer ud fra princippet om, at ingen kreditorer må stilles ringere, og i sine konklusioner af 17. juni 2016(10) opfordrede Rådet Kommissionen til at fremsætte et forslag til en fælles tilgang til bankkreditorrækkefølgen for at forbedre retssikkerheden i tilfælde af afvikling.

(8)  Det er derfor nødvendigt at fjerne væsentlige hindringer for det indre markeds funktion og undgå konkurrencefordrejninger som følge af manglende harmonisering af reglerne i EU om bankkreditorrækkefølgen og for at undgå sådanne hindringer og fordrejninger i fremtiden. Det relevante retsgrundlaget for dette direktiv bør derfor være artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) som fortolket i overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis.

(9)  For mest muligt at reducere kreditinstitutternes og investeringsselskabernes omkostninger til overholdelse af kravet om efterstillelse og enhver negativ indvirkning på deres finansieringsomkostninger bør dette direktiv give medlemsstaterne mulighed for at opretholde den eksisterende klasse af usikret seniorgæld, der ved insolvens har den højeste prioritet blandt gældsinstrumenter og er billigere for kreditinstitutter og investeringsselskaber at udstede end andre efterstillede forpligtelser. Medlemsstaterne bør imidlertid pålægges at etablere en ny aktivklasse af "ikkeprivilegeret" seniorgæld, der kun bør omfattes af bail-in i forbindelse med afvikling efter andre kapitalinstrumenter, men før andre ikkeefterstillede forpligtelser. Kreditinstitutter og investeringsselskaber bør fortsat frit kunne udstede gæld i begge klasser, og det bør kun være klassen af "ikkeprivilegeret" seniorgæld, som skal opfylde kravet om efterstillelse i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2014/59/EU. Dette bør give kreditinstitutter og investeringsselskaber mulighed for at anvende den billigere seniorgæld til finansieringsmæssige eller operationelle formål og udstede gæld i den nye klasse af "ikkeprivilegeret" seniorgæld med henblik på opfyldelse af kravet om efterstillelse.

(10)  For at sikre, at instrumenterne i den nye klasse af "ikkeprivilegeret" seniorgæld opfylder kriterierne som beskrevet i TLAC-standarden og som fastsat i direktiv 2014/59/EU, og dermed forbedre retssikkerheden bør medlemsstaterne sikre, at disse gældsinstrumenter ikke er derivater og ikke indeholder nogen integrerede derivater, og at der i den relevante kontraktmæssige dokumentation for udstedelsen og, hvor det er relevant, i prospektet, henvises udtrykkeligt til deres lavere prioritet ved almindelig insolvensbehandling. Dette direktiv bør ikke berøre eventuelle krav i den nationale lovgivning om at registrere gældsinstrumenter i udstederens virksomheds register for forpligtelser til at opfylde betingelserne for instrumenterne i klassen af ikkeprivilegeret seniorgæld som fastsat i dette direktiv.

(11)  For at forbedre investorernes retssikkerhed bør medlemsstaterne sikre, at almindelige seniorgældsinstrumenter og andre usikrede almindelige ikkeefterstillede forpligtelser, der ikke er gældsinstrumenter, i henhold til national insolvensret har en højere prioritet ▌end ▌den nye klasse af "ikkeprivilegeret" seniorgæld. Medlemsstaterne bør ligeledes sikre, at instrumenterne i den nye klasse af "ikkeprivilegeret" seniorgæld har en højere prioritet end kapitalgrundlagsinstrumenter og andre efterstillede forpligtelser ▌.

(12)  Da målene for dette direktiv, nemlig at fastsætte harmoniserede regler om prioritetsrækkefølgen ved insolvens for usikrede gældsinstrumenter i EU's regelsæt for genopretning og afvikling, navnlig hvad angår sikring af en troværdig bail-in-ordning, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne og på grund af foranstaltningens omfang bedre kan nås på EU-plan, kan EU træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. Dette direktiv bør navnlig ikke berøre andre valgmuligheder i henhold til TLAC-standarden for at opfylde kravet om efterstillelse.

(13)  Nærværende direktivs ændringer til direktiv 2014/59/EU bør finde anvendelse på usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter udstedt på eller efter nærværende direktivs anvendelsesdato ▌. Af hensyn til retssikkerheden og for at reducere overgangsomkostningerne så meget som muligt bør medlemsstaterne imidlertid sikre, at prioritetsrækkefølgen ved insolvens for alle udestående usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter, som institutter har udstedt inden denne dato, er underlagt medlemsstaternes love som vedtaget den 31. december 2016. I det omfang visse nationale love som vedtaget den 31. december 2016 allerede måtte have opnået målet om at gøre det muligt for institutter at udstede efterstillede forpligtelser, bør en del af eller alle udestående usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter, der er udstedt inden nærværende direktivs anvendelsesdato, kunne have samme prioritetsrækkefølge ved insolvens som de "ikkeprivilegerede" seniorgældsinstrumenter, der er udstedt på nærværende direktivs betingelser. Desuden kan medlemsstaterne efter den 31. december 2016 og inden nærværende direktivs ikrafttrædelsesdato tilpasse deres nationale lovgivning om prioritetsrækkefølgen ved almindelig insolvensbehandling for usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter udstedt efter datoen for anvendelsen af den pågældende lovgivning med henblik på at opfylde betingelserne i nærværende direktiv. I så fald bør kun usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter udstedt inden anvendelsen af denne nye nationale lovgivning fortsat være underlagt medlemsstaternes love som vedtaget den 31. december 2016.

(13a)  Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstaterne i at fastsætte, at dette direktiv fortsat bør finde anvendelse, når de udstedende enheder ikke længere er omfattet af EU-regelsættet for afvikling, navnlig fordi de har afhændet deres kredit- eller investeringsaktiviteter til tredjemand.

(13b)  Dette direktiv harmoniserer prioritetsrækkefølgen ved almindelig insolvensbehandling for usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter og omfatter ikke prioritetsrækkefølgen ved insolvens for indskud ud over de eksisterende gældende bestemmelser i direktiv 2014/59/EU. Dette direktiv berører derfor ikke medlemsstaternes nationale lovgivning vedrørende almindelig insolvensbehandling, som omfatter prioritetsrækkefølgen ved insolvens for indskud, der ikke er harmoniseret ved direktiv 2014/59/EU, uanset hvordan indskud er prioriteret ved insolvensbehandlingen og datoen herfor.

(13c)  Dette direktiv harmoniserer prioritetsrækkefølgen ved almindelig insolvensbehandling for usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter og omfatter ikke prioritetsrækkefølgen ved insolvens for indskud ud over de eksisterende gældende bestemmelser i direktiv 2014/59/EU. Dette direktiv berører derfor ikke medlemsstaternes nationale lovgivning vedrørende almindelig insolvensbehandling, som omfatter prioritetsrækkefølgen ved insolvens for indskud, der ikke er harmoniseret ved direktiv 2014/59/EU. Senest den ... [three years after the date of entry into force of this Directive] bør Kommissionen gennemgå anvendelsen af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår prioritetsrækkefølgen for indskud ved insolvens og navnlig vurdere behovet for eventuelle yderligere ændringer heraf.

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2014/59/EU

-1.  Artikel 2, stk. 1, nr. 48), affattes således:

"48) "gældsinstrumenter":

i)  med henblik på anvendelsen af artikel 63, stk. 1, litra g) og j), obligationer og andre former for omsættelig gæld, instrumenter, der skaber eller anerkender en gæld, og instrumenter, der giver ret til at erhverve gældsinstrumenter, og

ii)  med henblik på anvendelsen af artikel 108 obligationer og andre former for omsættelig gæld og instrumenter, der skaber eller anerkender en gæld."

  ▐

1a.  Overskriften til artikel 108 ændres som følger:

"▌Prioritetsrækkefølge ved insolvens"

1b.  Artikel 108, stk. 1, affattes således:

“1.  Medlemsstaterne sikrer i national ret vedrørende almindelige insolvensbehandlinger:

a)  at følgende har den samme prioritet, som er højere end prioriteten for fordringer fra almindelige usikrede kreditorer:

i)  den del af berettigede indskud fra fysiske personer og mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, som overskrider dækningsniveauet i artikel 6 i direktiv 2014/49/EU

ii)  indskud, der ville være berettigede indskud fra fysiske personer, mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder, hvis ikke de var foretaget gennem filialer beliggende uden for Unionen af institutter, der er etableret inden for Unionen

b)  at følgende har den samme prioritet, som er højere end prioriteten efter litra a) og prioriteten for usikrede almindelige forpligtelser

i)  dækkede indskud

(ii)  indskudsgarantiordninger, der indtræder i dækkede indskyderes rettigheder og forpligtelser ved insolvens."

2.  Nedenstående stykker indsættes efter artikel 108:

"2.  Medlemsstaterne sikrer, at for enheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), b), c) og d), har almindelige usikrede fordringer i henhold til de nationale bestemmelser om almindelig insolvensbehandling en højere prioritet end usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter, der opfylder følgende betingelser:

a)  gældsinstrumenternes oprindelige kontraktmæssige løbetid er mindst et år;

b)  de indeholder ikke nogen integrerede derivater og er ikke selv derivater

c)  i den relevante kontraktmæssige dokumentation og i givet fald prospektet for udstedelsen henvises udtrykkeligt til den lavere prioritet i dette stykke.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at ▌usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter, der opfylder betingelserne i artikel 2, litra a), b) og c), har en højere prioritet i henhold til de nationale bestemmelser om almindelig insolvensbehandling end fordringer vedrørende instrumenter som omhandlet i artikel 48, stk. 1, litra a)- d).

4.  Uden at det berører stk. 4b og 4c, sikrer medlemsstaterne, at deres nationale lovgivning om almindelig insolvensbehandling som vedtaget den [31 December 2016] finder anvendelse på prioritetsrækkefølgen ved almindelig insolvensbehandling almindelige usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter udstedt af enheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a)-d), inden datoen for ikrafttrædelsen af foranstaltninger i henhold til national lovgivning, der gennemfører [dette direktiv].

4a.  EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere, hvad der udgør integrerede derivativer, som omhandlet i stykke 2, litra b).

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest [6 months from the date of entry into force of this Directive].

Kommissionen tillægges beføjelse til at supplere dette direktiv ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

4b.  Såfremt en medlemsstat efter den 31. december 2016 og inden den [date of entry into force of this Directive] har vedtaget en national lov vedrørende prioritetsrækkefølgen ved almindelig insolvensbehandling for usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter udstedt efter datoen for den pågældende nationale lovs anvendelse, finder denne artikels stk. 4 ikke anvendelse på fordringer vedrørende gældsinstrumenter udstedt efter den pågældende nationale lovs ikrafttræden, forudsat at den overholder følgende:

(a)  i henhold til den pågældende nationale lov og for enheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), b), c) og d), har almindelige usikrede fordringer ved almindelig insolvensbehandling en højere prioritet end usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter, der opfylder følgende betingelser:

i)  gældsinstrumenternes oprindelige kontraktmæssige løbetid er mindst et år

ii)  gældsinstrumenterne indeholder ikke nogen integrerede derivater og er ikke selv derivater and

iii)  i den relevante kontraktmæssige dokumentation og i givet fald prospektet for udstedelsen henvises udtrykkeligt til den lavere prioritet i henhold til gældende lovgivning;

b)  i henhold til den pågældende nationale lov har usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter, der opfylder betingelserne i dette stykkes litra a), en højere prioritet ved almindelig insolvensbehandling end fordringer vedrørende instrumenter som omhandlet i artikel 48, stk. 1, litra a)- d).

På [date of entry into force of measures under national law transposing this Directive] har usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter som omhandlet i litra b) den samme prioritet som den, der er omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c), og stk. 3.

4c.  Medlemsstater, der inden den 31. december 2016 har vedtaget en national lov vedrørende almindelig insolvensbehandling, hvorved usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter udstedt af enheder som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), b), c) og d), opdeles i to eller flere forskellige prioritetsrækkefølger, eller hvor prioritetsrækkefølgen for usikrede fordringer vedrørende gældsinstrumenter ændres i forhold til alle andre almindelige usikrede fordringer med den samme prioritet, kan fastsætte, at gældsinstrumenter med den laveste prioritet blandt disse almindelige usikrede fordringer har den samme prioritet som den for fordringer, der opfylder betingelserne i stk. 2, litra a), b) og c), og stk. 3."

Artikel 2Gennemførelse i national ret

1.  Medlemsstaterne sætter senest den... [12 months from the date of entry into force of this Directive] lovene og de administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser fra datoen for deres ikrafttrædelse i national lovgivning, der forekommer senest den ... [12 months from the date of entry into force of this Directive].

2.  Når medlemsstaterne vedtager de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2a.  Stk. 2 finder ikke anvendelse, når medlemsstaternes nationale foranstaltninger gældende inden datoen for dette direktivs ikrafttræden er i overensstemmelse med dette direktiv. Medlemsstaterne skal i så tilfælde underrette Kommissionen herom.

3.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og EBA teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 2 aRevision

Senest den ... [three years after the date of entry into force of this Directive] gennemgår Kommissionen anvendelsen af artikel 108, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU. Kommissionen vurderer navnlig behovet for eventuelle yderligere ændringer for så vidt angår prioritetsrækkefølgen for indskud ved insolvens. Kommissionen forelægger en rapport herom for Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 3Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvende dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden  Formanden

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens

Referencer

COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)

Dato for høring af EP

23.11.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.1.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

16.1.2017

JURI

16.1.2017

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

8.12.2016

JURI

31.1.2017

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Gunnar Hökmark

24.11.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

28.2.2017

25.4.2017

3.5.2017

11.7.2017

 

25.9.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Alain Cadec, Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Judith Sargentini

Dato for indgivelse

13.10.2017

(1)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(2)

  EUT C , , s. .

(3)

  EUT C , , s. .

(4)

  Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution, Rådet for Finansiel Stabilitet, den 9. november 2015

(5)

  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Hen imod fuldførelsen af bankunionen", 24.11.2015, COM(2015) 587 final.

(6)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56 /EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(8)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1).

(9)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(10)

  Rådets konklusioner af 17. juni 2016 om en køreplan for fuldførelse af bankunionen: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_en.pdf


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

48

+

ALDE

Thierry Cornillet, Sophia in ‘t Veld, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne,

ENF

Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Alain Cadec, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Fabio De Masi, Marisa Matias, Miguel Viegas

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik