Διαδικασία : 2016/0363(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0302/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0302/2017

Συζήτηση :

PV 30/11/2017 - 2
CRE 30/11/2017 - 2

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2017 - 8.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0470

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 755kWORD 70k
12.10.2017
PE 606.264v01-00 A8-0302/2017

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία

(COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Gunnar Hökmark

PR_COD_1consamCom

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία

(COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0853),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0479/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0302/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(1)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ) δημοσίευσε τους όρους λειτουργίας («Term Sheet») της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών («το πρότυπο TLAC»), στις 9 Νοεμβρίου 2015, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη G-20 τον Νοέμβριο του 2015. Ο στόχος του προτύπου TLAC είναι να εξασφαλισθεί ότι οι παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (G-SIB), που στο πλαίσιο της Ένωσης αναφέρονται ως παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SII), θα έχουν την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης που απαιτείται ώστε, κατά την εξυγίανση και αμέσως μετά από αυτήν, να μπορεί να συνεχίζεται η παροχή κρίσιμων λειτουργιών χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά ή η χρηματοπιστωτική σταθερότητα(4). Στην ανακοίνωσή της, της 24ης Νοεμβρίου 2015(5), η Επιτροπή δεσμεύτηκε η ίδια να υποβάλει νομοθετική πρόταση έως το τέλος του 2016, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του προτύπου TLAC στο δίκαιο της Ένωσης έως τη διεθνώς συμφωνημένη προθεσμία του 2019.

(2)  Για την εφαρμογή του προτύπου TLAC στην Ένωση χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων («MREL»), που εφαρμόζεται ειδικά για κάθε ίδρυμα, σε όλα τα ▌ιδρύματα ▌στην Ένωση, όπως ορίζεται στην οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). Καθώς με τη MREL και την TLAC επιδιώκεται ο ίδιος στόχος, ήτοι να διασφαλίζεται ότι τα ▌ιδρύματα ▌στην Ένωση διαθέτουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, οι δύο απαιτήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά στοιχεία ενός κοινού πλαισίου. Από λειτουργική άποψη, η Επιτροπή πρότεινε το εναρμονισμένο ελάχιστο επίπεδο του προτύπου TLAC για G-SII («η ελάχιστη απαίτηση TLAC») ▌να εισαχθεί στην ενωσιακή νομοθεσία μέσω τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), ενώ η προσαύξηση ανάλογα με το ίδρυμα για G-SII και η απαίτηση ανάλογα με το ίδρυμα για ιδρύματα που δεν είναι G-SII ▌να αντιμετωπιστεί με στοχευμένες τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). Οι σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία είναι συμπληρωματικές με εκείνες των προαναφερόμενων νομοθετικών πράξεων και της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9).

(3)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε τα ▌ιδρύματα ▌να διαθέτουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, προκειμένου να διασφαλίζεται ομαλή και ταχεία απορρόφηση των ζημιών και ανακεφαλαιοποίηση, και παράλληλα να αποφεύγεται ο αντίκτυπος στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους φορολογουμένους. Αυτό θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς συμμόρφωσης των ▌ιδρυμάτων ▌με μια ελάχιστη απαίτηση TLAC, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή στο δίκαιο της Ένωσης μέσω τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και μια απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/59/ΕΕ.

(4)  Βάσει του προτύπου TLAC, που θα εφαρμοσθεί στο δίκαιο της Ένωσης μέσω τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, απαιτείται από τα G-SII να πληρούν, με ορισμένες εξαιρέσεις, την ελάχιστη απαίτηση TLAC, όπου οι υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης έπονται, σε περίπτωση αφερεγγυότητας, σε προτεραιότητα των υποχρεώσεων που εξαιρούνται από το TLAC («απαίτηση χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας»). Σύμφωνα με το πρότυπο TLAC, η χαμηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω των έννομων αποτελεσμάτων σύμβασης («συμβατική χαμηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα»), της νομοθεσίας συγκεκριμένης δικαιοδοσίας («θεσμοθετημένη χαμηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα») ή συγκεκριμένης εταιρικής δομής («δομική χαμηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα»). Όπου απαιτείται από την οδηγία 2014/59/ΕΕ, τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη απαίτηση για έκαστο εξ αυτών με υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο νομικής αμφισβήτησης από τους πιστωτές, με βάση το γεγονός ότι οι ζημίες τους κατά την εξυγίανση είναι υψηλότερες από τις ζημίες τις οποίες θα υφίσταντο υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας (αρχή περί μη επιδείνωσης της θέσης των πιστωτών).

(4α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για τις αγορές και να καταστεί δυνατή η δημιουργία των απαραίτητων αποθεμάτων ασφαλείας, οι αγορές χρειάζονται επίσης έγκαιρη σαφήνεια σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που απαιτούνται για την αναγνώριση των μέσων ως υποχρεώσεων TLAC ή MREL.

(4β)  Στο πλαίσιο της ασφάλειας του προγραμματισμού και της ασφάλειας δικαίου για τις αγορές και τα επιμέρους ιδρύματα, καθώς και για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των ιδρυμάτων, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διασφαλίσεις, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο, για την επιλεξιμότητα των χρεωστικών μέσων που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(4γ)  Προκειμένου να αποφεύγονται οι ελλείψεις και να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ιδρυμάτων, είναι αναγκαίο να προβλέπεται η κατοχύρωση της επιλεξιμότητας των μέσων που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

(5)  Ορισμένα κράτη μέλη έχουν τροποποιήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία τροποποίησης της κατάταξης, σε περίπτωση αφερεγγυότητας, του μη εξασφαλισμένου χρέους με εξοφλητική προτεραιότητα βάσει του εθνικού τους δικαίου περί αφερεγγυότητας, ώστε να επιτρέπουν στα ▌ιδρύματα ▌να συμμορφώνονται με την απαίτηση χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας πιο αποδοτικά, διευκολύνοντας έτσι την εξυγίανση.

(6)  Οι εθνικοί κανόνες που έχουν θεσπιστεί μέχρι σήμερα διαφέρουν σημαντικά. Η απουσία εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων δημιουργεί αβεβαιότητα, τόσο για τα ▌ιδρύματα ▌που προβαίνουν σε εκδόσεις όσο και τους επενδυτές, και περιπλέκει την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα για διασυνοριακά ιδρύματα. Το γεγονός αυτό οδηγεί επίσης σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι το κόστος για τα ▌ιδρύματα ▌προκειμένου να συμμορφωθούν με την απαίτηση χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας και ▌το κόστος που επιβαρύνει τους επενδυτές, όταν αγοράζουν χρεωστικά μέσα που εκδίδονται από ▌ιδρύματα ▌, μπορούν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης.

(7)  Στην έκθεσή του σχετικά με την Τραπεζική Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω μείωση των νομικών κινδύνων των αξιώσεων στο πλαίσιο της αρχής περί μη επιδείνωσης της θέσης των πιστωτών, και στα συμπεράσματά του, της 17ης Ιουνίου 2016(10), το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για κοινή προσέγγιση της ιεράρχησης των πιστωτών τραπεζών, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου σε περίπτωση εξυγίανσης.

(8)  Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να αρθούν τα σημαντικά εμπόδια για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, που προκύπτουν από την απουσία εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων σχετικά με την ιεράρχηση των πιστωτών των τραπεζών, καθώς και να αποτραπεί η εμφάνιση παρόμοιων εμποδίων και στρεβλώσεων στο μέλλον. Κατά συνέπεια, το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για την παρούσα οδηγία.

(9)  Προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό το κόστος της συμμόρφωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων με την απαίτηση χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και ο όποιος αρνητικός αντίκτυπος στο κόστος χρηματοδότησής τους, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρήσουν την υφιστάμενη κατηγορία μη εξασφαλισμένου χρέους με εξοφλητική προτεραιότητα, που έχει την υψηλότερη κατάταξη, σε περίπτωση αφερεγγυότητας, μεταξύ των χρεωστικών μέσων, και η έκδοσή της είναι λιγότερο δαπανηρή για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων από οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας. Θα πρέπει, ωστόσο, να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια νέα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων – «μη προνομιούχων» χρεωστικών μέσων με εξοφλητική προτεραιότητα – που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάσωση με ίδια μέσα κατά την εξυγίανση μόνον μετά από άλλα κεφαλαιακά μέσα, αλλά πριν από άλλες υποχρεώσεις με εξοφλητική προτεραιότητα. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να διατηρήσουν την ελευθερία να εκδίδουν χρέος και στις δύο κατηγορίες, ενώ μόνον η κατηγορία «μη προνομιούχων» με εξοφλητική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για την τήρηση της απαίτησης χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν θα δοθεί η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων να χρησιμοποιούν, για τη χρηματοδότησή τους ή για οποιουσδήποτε άλλους λειτουργικούς λόγους, τα λιγότερο δαπανηρά χρεωστικά μέσα με εξοφλητική προτεραιότητα, εκδίδοντας όμως και τη νέα κατηγορία «μη προνομιούχων» με εξοφλητική προτεραιότητα, για τη συμμόρφωση με την απαίτηση χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας.

(10)  Για να διασφαλιστεί ότι η νέα κατηγορία «μη προνομιούχων» χρεωστικών μέσων με εξοφλητική προτεραιότητα πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως περιγράφονται στο πρότυπο TLAC και όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/59/ΕΕ, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια δικαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε τα εν λόγω χρεωστικά μέσα να μην είναι παράγωγα και να μην περιέχουν ενσωματωμένα παράγωγα, και στα έγγραφα των συμβάσεων που σχετίζονται με την έκδοσή τους και, κατά περίπτωση, στο ενημερωτικό δελτίο, να αναφέρεται ρητά η χαμηλότερη κατάταξή τους υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της εθνικής νομοθεσίας για εγγραφή χρεωστικών μέσων στο εταιρικό μητρώο υποχρεώσεων του εκδότη, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατηγορία των μη προνομιούχων χρεωστικών μέσων με υψηλή εξοφλητική προτεραιότητα όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

(11)  Για να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα κοινά χρεωστικά μέσα με εξοφλητική προτεραιότητα και άλλες κοινές μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις με υψηλή εξοφλητική προτεραιότητα που δεν είναι χρεωστικά μέσα θα έχουν υψηλότερη σειρά κατάταξης στο εθνικό τους δίκαιο περί αφερεγγυότητας από τη νέα κατηγορία «μη προνομιούχου» χρέους με εξοφλητική προτεραιότητα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι η νέα κατηγορία «μη προνομιούχων» χρεωστικών μέσων με εξοφλητική προτεραιότητα έχουν υψηλότερη σειρά κατάταξης από τη σειρά προτεραιότητας των μέσων ιδίων κεφαλαίων και όποιων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης ▌.

(12)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ειδικότερα η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων για τους σκοπούς του ενωσιακού πλαισίου ανάκαμψης και εξυγίανσης, και ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση ενός αξιόπιστου καθεστώτος διάσωσης με ίδια μέσα, δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω των διαστάσεων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη των λοιπών δυνατοτήτων που προβλέπονται στο πρότυπο TLAC για τη συμμόρφωση με την απαίτηση χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας.

(13)  Είναι σκόπιμο οι τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, να εφαρμόζονται σε μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα που θα εκδοθούν κατά ή μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ▌. Ωστόσο, για λόγους ασφάλειας δικαίου και για να μετριασθεί το μεταβατικό κόστος όσο το δυνατόν περισσότερο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η κατάταξη, σε περίπτωση αφερεγγυότητας, όλων των εκκρεμών μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα που έχουν εκδώσει τα ιδρύματα πριν από την εν λόγω ημερομηνία διέπεται από τη νομοθεσία των κρατών μελών, με τη μορφή που αυτή είχε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Στον βαθμό κατά τον οποίο ορισμένες εθνικές νομοθεσίες, με τη μορφή που αυτές είχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016, θα μπορούσαν να έχουν εκπληρώσει ήδη τον στόχο της δυνατότητας των ιδρυμάτων να εκδίδουν υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης, μερικές ή όλες οι εκκρεμείς μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα εκδοθέντα πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να μπορούν να έχουν την ίδια κατάταξη, σε περίπτωση αφερεγγυότητας, με τα μη «προνομιούχα» χρεωστικά μέσα με υψηλή εξοφλητική προτεραιότητα που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας. Επιπλέον, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία περί κατάταξης, σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα εκδοθέντα μετά την ημερομηνία εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μόνον οι μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα που έχουν εκδοθεί πριν από την εφαρμογή της νέας αυτής εθνικής νομοθεσίας θα πρέπει να εξακολουθούν να διέπονται από τη νομοθεσία των κρατών μελών, με τη μορφή που αυτή είχε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

(13α)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να προβλέπουν ότι η οδηγία θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται όταν οι εκδίδουσες οντότητες δεν υπόκεινται πλέον στο ενωσιακό πλαίσιο εξυγίανσης, ιδίως λόγω εκποίησης των πιστωτικών ή επενδυτικών δραστηριοτήτων τους σε τρίτους.

(13β)  Η παρούσα οδηγία εναρμονίζει την κατάταξη, υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα και δεν καλύπτει την κατάταξη των καταθέσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας πέραν των υφιστάμενων διατάξεων της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εθνική νομοθεσία περί κανονικών διαδικασιών αφερεγγυότητας των κρατών μελών που διέπει τη μη εναρμονιζόμενη με την οδηγία 2014/59/ΕΕ κατάταξη των καταθέσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας, ανεξάρτητα από τον τρόπο κατάταξης των καταθέσεων στις διαδικασίες αφερεγγυότητας και τις ημερομηνίες τους.

(13γ)  Η παρούσα οδηγία εναρμονίζει την κατάταξη, υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα και δεν καλύπτει την κατάταξη των καταθέσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας πέραν των υφιστάμενων διατάξεων της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εθνική νομοθεσία περί κανονικών διαδικασιών αφερεγγυότητας των κρατών μελών που διέπει τη μη εναρμονιζόμενη με την οδηγία 2014/59/ΕΕ κατάταξη των καταθέσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Έως τις ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των καταθέσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας και να αξιολογήσει ειδικότερα την ανάγκη για περαιτέρω τροποποίησή της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

-1.  Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το σημείο 48) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(48) «χρεωστικά μέσα»:

(i)  για τους σκοπούς του άρθρου 63 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και ι), ομολογίες και άλλες μορφές μεταβιβάσιμων χρεών, μέσα με τα οποία δημιουργείται ή αναγνωρίζεται μια οφειλή, καθώς και μέσα που παρέχουν δικαιώματα απόκτησης χρεωστικών μέσων· και

(ii)  για τους σκοπούς του άρθρου 108, ομολογίες και άλλες μορφές μεταβιβάσιμων χρεών και μέσα με τα οποία δημιουργείται ή αναγνωρίζεται μια οφειλή.»

  ▐

1α.  Στο άρθρο 108, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάταξη ▌στην πτωχευτική ιεραρχία»

1β.  Το άρθρο 108 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στο εθνικό δίκαιο που διέπει τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας:

α)  τα ακόλουθα έχουν την ίδια σειρά κατάταξης που είναι υψηλότερη από τη σειρά κατάταξης που προβλέπεται για απαιτήσεις κοινών μη εξασφαλισμένων ▌πιστωτών:

(i)  το τμήμα των επιλέξιμων καταθέσεων φυσικών προσώπων και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που υπερβαίνει το επίπεδο κάλυψης που προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ,

(ii)  οι καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα ήταν επιλέξιμες αν δεν είχαν γίνει μέσω υποκαταστημάτων εκτός Ένωσης που ανήκουν σε ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ένωση·

β)  τα ακόλουθα έχουν την ίδια σειρά κατάταξης που είναι υψηλότερη από τη σειρά κατάταξης που προβλέπεται στο στοιχείο α) και τη σειρά κατάταξης όλων των υπόλοιπων μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων:

(i)  οι καλυπτόμενες καταθέσεις,

(ii)  το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων που υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καλυπτόμενων καταθετών σε περίπτωση αφερεγγυότητας.»

2.  Στο τέλος του άρθρου 108, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και δ), οι κοινές μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις ▌στο εθνικό δίκαιο που διέπει τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας έχουν υψηλότερη σειρά κατάταξης από εκείνη των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  η αρχική συμβατική διάρκεια των χρεωστικών μέσων είναι τουλάχιστον ένα έτος·

β)  δεν περιέχουν ενσωματωμένα παράγωγα και δεν είναι παράγωγα·

γ)  στα έγγραφα των συμβάσεων και, κατά περίπτωση, στο ενημερωτικό δελτίο που σχετίζονται με την έκδοση αναφέρεται ρητά η χαμηλότερη κατάταξη βάσει της παρούσας παραγράφου.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ▌μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχεία α), β) και γ) έχουν υψηλότερη σειρά κατάταξης στο εθνικό δίκαιο που διέπει τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας από τη σειρά κατάταξης των απαιτήσεων που προκύπτουν από μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ).

4.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4β και 4γ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εθνική τους νομοθεσία που διέπει τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, με τη μορφή που αυτή είχε στις [31 Δεκεμβρίου 2016], έχει εφαρμογή στην κατάταξη, σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα που εκδίδονται από τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και δ) πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των μέτρων της εθνικής νομοθεσίας που μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο [την παρούσα οδηγία].

4α.  Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να προσδιορίσει τι ακριβώς συνιστά ενσωματωμένο παράγωγο όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).

Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συμπληρώσει την παρούσα οδηγία εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

4β.  Όταν, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και πριν από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], ένα κράτος μέλος έχει εκδώσει εθνική νομοθεσία που διέπει την κατάταξη, στο πλαίσιο κανονικών διαδικασιών αφερεγγυότητας, των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα εκδοθέντα μετά την ημερομηνία εφαρμογής της εν λόγω εθνικής νομοθεσίας, η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στις απαιτήσεις που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα εκδοθέντα μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω εθνικής νομοθεσίας, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  δυνάμει της εν λόγω εθνικής νομοθεσίας, και για τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και δ), οι κοινές μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις έχουν, σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, υψηλότερη σειρά κατάταξης από τις μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα τα οποία πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i)  η αρχική συμβατική διάρκεια των χρεωστικών μέσων είναι τουλάχιστον ένα έτος·

(ii)  τα χρεωστικά μέσα δεν περιέχουν ενσωματωμένα παράγωγα και δεν είναι παράγωγα· και

(iii)  τα σχετικά συμβατικά έγγραφα και, κατά περίπτωση, το ενημερωτικό δελτίο που σχετίζονται με την έκδοση αναφέρουν ρητά τη χαμηλότερη σειρά κατάταξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία·

β)  δυνάμει της εν λόγω εθνικής νομοθεσίας, οι μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου έχουν, σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, υψηλότερη σειρά κατάταξης από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ).

Κατά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος των μέτρων της εθνικής νομοθεσίας που μεταφέρουν την παρούσα οδηγία], οι μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από τα χρεωστικά μέσα που αναφέρονται στο στοιχείο β) έχουν την ίδια σειρά κατάταξης με αυτήν που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) και στην παράγραφο 3.

4γ.  Τα κράτη μέλη τα οποία, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2016, έχουν ήδη εκδώσει εθνική νομοθεσία που διέπει τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, σύμφωνα με την οποία οι μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από χρεωστικά μέσα εκδοθέντα από τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και δ) κατανέμονται σε δύο ή περισσότερες διαφορετικές σειρές κατάταξης ή σύμφωνα με την οποία η σειρά κατάταξης των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που προκύπτουν από τέτοια χρεωστικά μέσα μεταβάλλεται σε σχέση με κάθε άλλη κοινή μη εξασφαλισμένη απαίτηση της ίδιας κατάταξης, μπορούν να προβλέπουν ότι τα χρεωστικά μέσα με τη χαμηλότερη σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών των κοινών μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων έχουν την ίδια κατάταξη με εκείνη των απαιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχεία α), β) και γ) και της παραγράφου 3.»

Άρθρο 2Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ έως τις ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα εν λόγω μέτρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους στην εθνική νομοθεσία, η οποία επέρχεται το αργότερο στις ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2.  Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2α.  Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται όταν τα εθνικά μέτρα των κρατών μελών που ίσχυαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη ενημερώνουν δεόντως την Επιτροπή.

3.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στην ΕΑΤ το κείμενο των ουσιωδών μέτρων εσωτερικού δικαίου τα οποία θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 2αΕπανεξέταση

Έως τις ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του άρθρου 108 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως την ανάγκη για περαιτέρω τροποποιήσεις όσον αφορά την κατάταξη των καταθέσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Η Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 3Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο υποδηλώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές υποδηλώνονται με το σύμβολο ▌.

(2)

  ΕΕ C της , σ. .

(3)

  ΕΕ C της , σ. .

(4)

  Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution (Αρχές σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών (G-SIB) κατά την εξυγίανση), Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 9 Νοεμβρίου 2015

(5)

  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης», 24.11.2015, COM(2015) 587 final.

(6)

  Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190.

(7)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(8)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.

(9)

  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338.

(10)

  Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τον οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_el.pdf


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.11.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

16.1.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

16.1.2017

JURI

16.1.2017

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

8.12.2016

JURI

31.1.2017

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Gunnar Hökmark

24.11.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2017

25.4.2017

3.5.2017

11.7.2017

 

25.9.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wajid Khan, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alain Cadec, Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Judith Sargentini

Ημερομηνία κατάθεσης

13.10.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ALDE

Thierry Cornillet, Sophia in ‘t Veld, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne,

ENF

Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Alain Cadec, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Fabio De Masi, Marisa Matias, Miguel Viegas

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου