Menettely : 2016/0363(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0302/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0302/2017

Keskustelut :

PV 30/11/2017 - 2
CRE 30/11/2017 - 2

Äänestykset :

PV 30/11/2017 - 8.19

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0470

MIETINTÖ     ***I
PDF 507kWORD 71k
12.10.2017
PE 606.264v03-00 A8-0302/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta kattamattomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskevaan ensisijaisuusjärjestykseen sijoittamisen osalta

(COM(2016)0853 – C8‑0479/2016 – 2016/0363(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Gunnar Hökmark

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASSA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta kattamattomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskevaan ensisijaisuusjärjestykseen sijoittamisen osalta

(COM(2016)0853 – C8‑0479/2016 – 2016/0363(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0853),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0479/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8–0302/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksena, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti,

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(1)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta kattamattomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskevaan ensisijaisuusjärjestykseen sijoittamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(2),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä (FSB) julkaisi 9 päivänä marraskuuta 2015 kokonaistappionkattamiskykyä (total loss-absorbing capacity, TLAC) koskevan asiakirjan (TLAC-standardi), jonka G-20-maat hyväksyivät marraskuussa 2015. TLAC-standardin tavoitteena on varmistaa, että maailmanlaajuisilla järjestelmän kannalta merkittävillä pankeilla (G-SIB-pankki), joista käytetään unionin puitteissa nimitystä maailmanlaajuinen järjestelmän kannalta merkittävä laitos (G-SII-laitos), on tappionkattamis- ja pääomapohjan vahvistamiskyky, joka tarvitaan varmistamaan, että kriittisiä toimintoja voidaan jatkaa kriisinratkaisun aikana ja välittömästi sen jälkeen julkista taloutta tai rahoitusvakautta vaarantamatta(4). Komissio sitoutui 24 päivänä marraskuuta 2015 antamassaan tiedonannossa(5) esittämään vuoden 2016 loppuun mennessä lainsäädäntöehdotuksen, jonka avulla TLAC-standardi voitaisiin saattaa osaksi unionin lainsäädäntöä kansainvälisesti sovittuun määräaikaan eli vuoteen 2019 mennessä.

(2)  Kun TLAC-standardi pannaan unionissa täytäntöön, on otettava huomioon voimassa oleva laitoskohtainen omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimus (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), jota sovelletaan kaikkiin unionin laitoksiin ja joka vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/59/EU(6). Koska sekä TLAC-vähimmäisvaatimuksella että MREL-vähimmäisvaatimuksella on sama tavoite eli varmistaa, että unionin laitosten tappionkattamis- ja pääomapohjan vahvistamiskyky ovat riittävät, näiden kahden vaatimuksen olisi oltava toisiaan täydentäviä yhteisen kehyksen osia. Käytännössä komissio ehdotti, että G-SII-laitoksia koskeva TLAC-standardin mukainen yhdenmukaistettu vähimmäistaso, jäljempänä 'TLAC-vähimmäisvaatimus', olisi otettava käyttöön unionin lainsäädännössä muuttamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 575/2013(7) ja G-SII-laitoksia koskeva laitoskohtainen korotus ja muita kuin G-SII-laitoksia koskeva laitoskohtainen vaatimus tekemällä kohdennettuja muutoksia direktiiviin 2014/59/EU ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 806/2014(8). Kattamattomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskevaan ensisijaisuusjärjestykseen sijoittamisen osalta tämän direktiivin säännöksiä olisi sovellettava edellä mainittujen säädösten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU(9) säännösten lisäksi.

(3)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että laitosten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky ovat riittävät, jotta tappioiden kattaminen ja pääomapohjan vahvistaminen onnistuvat sujuvasti ja nopeasti niin, että vältetään rahoitusvakauteen ja veronmaksajiin kohdistuvat vaikutukset. Tämä voidaan saavuttaa siten, että laitokset noudattavat johdonmukaisesti ▌TLAC-vähimmäisvaatimusta, joka saatetaan osaksi unionin lainsäädäntöä muuttamalla asetusta (EU) N:o 575/2013, ja direktiivissä 2014/59/EU säädettyä omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimusta.

(4)  TLAC-standardissa, joka saatetaan osaksi unionin lainsäädäntöä muuttamalla asetusta (EU) N:o 575/2013, edellytetään, että G-SII-laitokset täyttävät TLAC-vähimmäisvaatimuksen, tietyin poikkeuksin, käyttäen etuoikeudeltaan huonompia velkoja, jotka sijoittuvat maksukyvyttömyysmenettelyssä sellaisten velkojen jälkeen, joita TLAC-standardi ei koske (ensisijaisuusjärjestystä koskeva vaatimus). TLAC-standardin mukaisesti ensisijaisuusjärjestyksen tulisi perustua sopimuksen oikeudellisiin vaikutuksiin (sopimukseen perustuva huonompi etuoikeusasema), tietyn lainkäyttöalueen lakeihin (lakisääteisesti huonompi etuoikeusasema) tai kulloisenkin yhteisön rakenteeseen (rakenteellinen huonompi etuoikeusasema). Direktiivin 2014/59/EU näin edellyttäessä sen soveltamisalaan kuuluvien laitosten olisi täytettävä yrityskohtaiset vaatimuksensa etuoikeudeltaan huonommilla veloilla sen riskin minimoimiseksi, että velkojat ryhtyvät oikeustoimiin sen vuoksi, että velkojien tappiot kriisinratkaisussa ovat korkeammat kuin niille olisi aiheutunut tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä (periaate, jonka mukaan velkojat eivät saa jäädä kriisinratkaisussa huonompaan asemaan).

(4 a)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi markkinoille ja tarvittavien puskurien luomiseksi markkinat tarvitsevat myös hyvissä ajoin selvyyttä hyväksyttävyyskriteereistä, joiden nojalla instrumentit voidaan katsoa TLAC-/MREL-vaatimusten mukaisiksi veloiksi.

(4 b)  Markkinoiden ja yksittäisten laitosten suunnittelu- ja oikeusvarmuuden sekä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi laitoksille on tarpeen ottaa nykyisen kansallisen lainsäädännön nojalla käyttöön sellaisten velkainstrumenttien hyväksyttävyyttä koskevia suojatoimia, jotka on laskettu liikkeeseen ennen tämän direktiivin voimaantuloa.

(4 c)  Jotta vältettäisiin puutteet ja varmistettaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset laitosten kesken, on tarpeen säätää niiden instrumenttien hyväksyttävyyden säilyttämisestä, jotka on laskettu liikkeeseen ennen hyväksyttävyyskriteerien voimaantuloa.

(5)  Lukuisat jäsenvaltiot ovat muuttaneet tai ovat muuttamassa maksukyvyttömyyttä koskevaa kansallista lainsäädäntöään, siltä osin kuin on kyse vakuudettomien etuoikeutettujen velkojen järjestyksestä maksukyvyttömyystilanteessa, jotta niiden laitokset voivat noudattaa ▌ensisijaisuusjärjestystä koskevaa vaatimusta tehokkaammin ja näin helpottaa kriisinratkaisua.

(6)  Tähän mennessä hyväksytyt kansalliset säännöt poikkeavat toisistaan merkittävästi. Yhdenmukaistettujen unionin sääntöjen puuttuminen aiheuttaa liikkeeseen laskeville laitoksille ja sijoittajille epävarmuutta ja monimutkaistaa velan arvon alentamisen soveltamista rajojen yli toimivissa laitoksissa. Se vääristää myös sisämarkkinoilla käytävää kilpailua, koska ne kustannukset, jotka koituvat laitoksille ensisijaisuusjärjestystä koskevan vaatimuksen noudattamisesta, ja ne kustannukset, joita koituu sijoittajille niiden ostaessa laitosten liikkeeseen laskemia velkainstrumentteja, voivat vaihdella huomattavasti eri puolilla unionia.

(7)  Pankkiunionista esittämässään mietinnössä Euroopan parlamentti kehotti komissiota esittämään ehdotuksia vaateisiin liittyvien oikeudellisten riskin vähentämiseksi sovellettaessa periaatetta, jonka mukaan velkojat eivät saa jäädä kriisinratkaisussa huonompaan asemaan, ja 17 päivänä kesäkuuta 2016 esittämissään päätelmissä(10) neuvosto kehotti komissiota esittämään ehdotuksen yhteisestä lähestymistavasta pankkien velkojien hierarkiaan oikeusvarmuuden edistämiseksi kriisinratkaisutapauksissa.

(8)  Sen vuoksi olisi poistettava merkittävät sisämarkkinoiden toiminnan esteet ja vältettävä kilpailun vääristymät, jotka johtuvat pankkien velkojien hierarkiaa koskevien yhdenmukaistettujen unionin sääntöjen puuttumisesta, sekä estettävä tällaisten esteiden ja vääristyminen syntyminen tulevaisuudessa. Sen vuoksi asianmukainen oikeusperusta tälle direktiiville on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 114 artikla, sellaisena kuin sitä tulkitaan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.

(9)  Jotta ensisijaisuusjärjestystä koskevan vaatimuksen noudattamisesta luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille aiheutuvat kustannukset sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten rahoituskustannuksiin aiheutuvat kielteiset vaikutukset voitaisiin vähentää mahdollisimman pieniksi, tällä direktiivillä jäsenvaltioille olisi annettava lupa säilyttää olemassa oleva vakuudettoman etuoikeutetun velan luokka, jolla on korkein maksukyvyttömyyteen liittyvä luokittelu velkainstrumenttien joukossa ja jonka liikkeeseenlasku on luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille edullisempaa kuin muiden etuoikeudeltaan huonompien velkojen liikkeeseenlasku. Direktiivissä olisi kuitenkin vaadittava jäsenvaltioita luomaan uusi omaisuuseräluokka eli takasijaisten etuoikeutettujen velkojen luokka, jossa velan arvoa olisi alennettava kriisinratkaisun aikana vasta muiden pääomainstrumenttien jälkeen mutta ennen muita ylimmän etuoikeusluokan velkoja. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten olisi säilytettävä vapaus laskea liikkeeseen velkaa näissä molemmissa luokissa, mutta vain takasijaisen etuoikeutetun velan luokan olisi katsottava täyttävän asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja direktiivin 2014/59/EU ensisijaisuusjärjestystä koskevan vaatimuksen. Tämä mahdollistaisi sen, että luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset käyttävät rahoituksessaan tai muista operatiivisista syistä edullisempaa etuoikeutettua velkaa ja laskevat liikkeeseen uuden takasijaisen etuoikeutetun luokan velkaa täyttääkseen ensisijaisuusjärjestystä koskevan vaatimuksen.

(10)  Sen varmistamiseksi, että takasijaisten etuoikeutettujen velkainstrumenttien uusi luokka täyttää TLAC-standardissa kuvatut ja direktiivissä 2014/59/EU säädetyt hyväksyttävyyskriteerit ja parantaa näin oikeusvarmuutta, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että nämä velkainstrumentit eivät ole johdannaisia eikä niihin sisälly kytkettyjä johdannaisia ja että velan liikkeeseenlaskuun liittyvissä asianomaisissa sopimusasiakirjoissa ja tarpeen mukaan esitteessä viitataan nimenomaisesti niiden alempaan sijaan ensisijaisuusjärjestyksessä tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa mihinkään sellaiseen kansallisen lainsäädännön vaatimukseen, joka koskee velkainstrumenttien kirjaamista liikkeeseenlaskijayrityksen velkarekisteriin tässä direktiivissä säädettyjen, takasijaisia etuoikeutettuja velkainstrumentteja koskevien edellytysten noudattamiseksi.

(11)  Sijoittajien oikeusvarmuuden lisäämiseksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tavallisilla etuoikeutetuilla velkainstrumenteilla ja sellaisilla muilla vakuudettomilla tavallisilla etuoikeutetuilla instrumenteilla, jotka eivät ole velkainstrumentteja, on parempi etuoikeusasema kansallisessa maksukyvyttömyyslainsäädännössä kuin takasijaisten etuoikeutettujen velkainstrumenttien uudella luokalla▐. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että takasijaisten etuoikeutettujen velkainstrumenttien uudella luokalla on parempi etuoikeusasema kuin omien varojen instrumenttien ja muiden etuoikeudeltaan huonompien velkojen etuoikeusasema▐.

(12)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli vahvistaa vakuudettomien velkainstrumenttien ensisijaisuusjärjestystä maksukyvyttömyystilanteessa koskevia yhdenmukaisia sääntöjä unionin elvytys- ja kriisinratkaisukehystä varten, varsinkaan uskottavan velkakirjojen arvon alaskirjausjärjestelmän varmistamisen osalta, vaan se voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Direktiivin soveltamisen ei pitäisi etenkään vaikuttaa muihin vaihtoehtoihin, jotka liittyvät TLAC-standardin mukaisen ensisijaisuusjärjestyksen noudattamiseen.

(13)  On asianmukaista, että tässä direktiivissä säädettyjä direktiivin 2014/59/EU muutoksia sovelletaan sellaisista velkainstrumenteista johtuviin vakuudettomiin saataviin, jotka lasketaan liikkeeseen tämän direktiivin soveltamisen alkamispäivänä tai sen jälkeen▐. Oikeusvarmuuden vuoksi ja siirtymäkauden kustannusten alentamiseksi mahdollisimman pieniksi jäsenvaltioiden olisi kuitenkin varmistettava, että kaikkien sellaisista velkainstrumenteista, jotka laitokset ovat laskeneet liikkeeseen ennen kyseistä päivämäärää, johtuvien takaisin maksamatta olevien vakuudettomien saatavien ensisijaisuusjärjestykseen maksukyvyttömyystilanteessa sovelletaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöä sellaisena kuin se oli hyväksyttynä 31 päivänä joulukuuta 2016. Siinä määrin kuin tietyssä kansallisessa lainsäädännössä, sellaisena kuin se on annettuna 31 päivänä joulukuuta 2016, on jo otettu huomioon tavoite antaa laitoksille lupa laskea liikkeeseen etuoikeusasemaltaan huonompia velkoja, kaikki jäljellä olevat ennen tämän direktiivin soveltamispäivää liikkeeseen lasketuista velkainstrumenteista johtuvat vakuudettomat saatavat tai osa niistä olisi voitava luokitella maksukyvyttömyysmenettelyssä samaan etuoikeusluokkaan kuin tämän direktiivin edellytysten mukaisesti liikkeeseen lasketut takasijaiset etuoikeutetut velkainstrumentit. Lisäksi 31 päivän joulukuuta 2016 jälkeen ja ennen tämän direktiivin voimaantulopäivää jäsenvaltioiden olisi voitava mukauttaa kansallisia lakejaan, jotka koskevat sellaisista velkainstrumenteista, jotka on laskettu liikkeeseen näiden lakien soveltamispäivän jälkeen, johtuvien vakuudettomien saatavien ensisijaisuusjärjestystä tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä, noudattaakseen tässä direktiivissä säädettyjä edellytyksiä. Tällaisissa tapauksissa ainoastaan sellaisten vakuudettomien saatavien, jotka johtuvat ennen tämän uuden kansallisen lainsäädännön soveltamista liikkeeseen lasketuista velkainstrumenteista, olisi edelleen kuuluttava jäsenvaltion lainsäädännön piiriin sellaisena kuin se oli annettuna 31 päivänä joulukuuta 2016.

(13 a)  Tämä direktiivi ei saisi estää jäsenvaltioita säätämästä siitä, että tämän direktiivin soveltamista olisi jatkettava silloinkin, kun liikkeeseen laskevat yhteisöt eivät enää kuulu unionin kriisinratkaisukehyksen piiriin erityisesti sen vuoksi, että niiden luotonanto- tai sijoitustoiminta on divestoitu kolmannelle osapuolelle.

(13 b)  Tällä direktiivillä yhdenmukaistetaan tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä sovellettava velkainstrumenteista johtuvien vakuudettomien saatavien ensisijaisuusjärjestys, mutta se ei kata maksukyvyttömyysmenettelyssä sovellettavaa talletusten ensisijaisuusjärjestystä muuten kuin niiltä osin kuin siitä on säädetty direktiivin 2014/59/EU voimassa olevissa, sovellettavissa säännöksissä. Tämä direktiivi ei näin ollen vaikuta jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön, jossa säädetään sellaisesta tavanomaisissa maksukyvyttömyysmenettelyissä sovellettavasta talletusten ensisijaisuusjärjestyksestä, jota ei ole yhdenmukaistettu direktiivillä 2014/59/EU, riippumatta siitä, mikä on talletusten ensisijaisuusasema maksukyvyttömyysmenettelyssä, ja niiden päivämääristä.

(13 c)  Tällä direktiivillä yhdenmukaistetaan tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä sovellettava velkainstrumenteista johtuvien vakuudettomien saatavien ensisijaisuusjärjestys, mutta se ei kata maksukyvyttömyysmenettelyssä sovellettavaa talletusten ensisijaisuusjärjestystä muuten kuin niiltä osin kuin siitä on säädetty direktiivin 2014/59/EU voimassa olevissa, sovellettavissa säännöksissä. Tämä direktiivi ei näin ollen vaikuta jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön, jossa säädetään sellaisesta tavanomaisissa maksukyvyttömyysmenettelyissä sovellettavasta talletusten ensisijaisuusjärjestyksestä, jota ei ole yhdenmukaistettu direktiivillä 2014/59/EU. Komission olisi tarkasteltava direktiivin 2014/59/EY soveltamista uudelleen ... päivään ...kuuta ... [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] mennessä maksukyvyttömyystilanteessa sovellettavan talletusten ensisijaisuusjärjestyksen osalta ja arvioitava erityisesti, onko direktiiviä vielä tarpeen muuttaa.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset direktiiviin 2014/59/EU

-1.  Korvataan 2 artiklan 1 kohdan 48 alakohta seuraavasti:

48) ’velkainstrumenteilla’

i)  63 artiklan 1 kohdan g ja j alakohtaa sovellettaessa joukkovelkakirjoja ja muuta siirrettävissä olevaa velkaa sekä instrumentteja, jotka synnyttävät velkaa, instrumentteja, joilla velka tunnustetaan, ja instrumentteja, jotka antavat oikeuden hankkia velkainstrumentteja; ja

ii)  108 artiklaa sovellettaessa joukkovelkakirjoja ja muuta siirrettävissä olevaa velkaa sekä instrumentteja, jotka synnyttävät velkaa tai joilla velka tunnustetaan."

  ▐

1 a.  Korvataan 108 artiklan otsikko seuraavasti:

”Ensisijaisuusjärjestys maksukyvyttömyystilanteessa”

1 b.  Korvataan 108 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tavanomaisiin maksukyvyttömyysmenettelyihin sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä

a)  seuraavilla on sama etuoikeusasema ja ne ovat ensisijaisuusjärjestyksessä korkeammalla kuin tavallisten, vakuudettomien ▐velkojien saatavat:

i)  se luonnollisten henkilöiden ja mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten talletusten osa, joka ylittää direktiivin 2014/49/EU 6 artiklassa säädetyn suojatason;

ii)  talletukset, jotka olisivat luonnollisten henkilöiden ja mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten suojakelpoisia talletuksia, jollei niitä olisi tehty unioniin sijoittautuneiden laitosten unionin ulkopuolella sijaitsevien sivuliikkeiden kautta;

b)  seuraavilla on sama etuoikeusasema ja ne ovat ensisijaisuusjärjestyksessä korkeammalla kuin mitä a alakohdassa on säädetty ja korkeammalla kuin kaikki muut tavalliset vakuudettomat velat:

i)  suojatut talletukset;

ii)  talletussuojajärjestelmät, jotka maksukyvyttömyystilanteessa korvaavat suojattujen tallettajien oikeudet ja velvoitteet.”

2.  Lisätään 108 artiklan loppuun kohdat seuraavasti:

”2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen osalta tavalliset vakuudettomat saatavat, jotka johtuvat velkainstrumenteista, jotka ovat velkainstrumentteihin sovellettavassa ensisijaisuusjärjestyksessä ensimmäisinä tavanomaisia maksukyvyttömyysmenettelyjä sääntelevän kansallisen lainsäädännön mukaan, ovat ensisijaisuusjärjestyksessä korkeammalla kuin vakuudettomat saatavat, jotka johtuvat velkainstrumenteista, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a)  velkainstrumenttien alkuperäinen sopimuksenmukainen maturiteetti on vähintään vuoden pituinen;

b)  velkainstrumentit eivät sisällä kytkettyjä johdannaisia eivätkä ne itse ole johdannaisia;

c)  liikkeeseenlaskuun liittyvissä asiaa koskevissa sopimusasiakirjoissa ja tarpeen mukaan esitteessä viitataan nimenomaisesti tämän kohdan mukaiseen alempaan sijaan ensisijaisuusjärjestyksessä.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttävistä velkainstrumenteista johtuvat ▐ vakuudettomat saatavat ovat tavanomaisia maksukyvyttömyysmenettelyjä sääntelevässä kansallisessa lainsäädännössä ensisijaisuusjärjestyksessä korkeammalla kuin 48 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetuista instrumenteista johtuvat saatavat.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden tavanomaisia maksukyvyttömyysmenettelyjä sääntelevää kansallista lainsäädäntöä, sellaisena kuin se on annettuna 31 päivänä joulukuuta 2016, sovelletaan tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä sellaisten vakuudettomien saatavien ensisijaisuusjärjestykseen, jotka johtuvat 1 artiklan 1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen ennen [tämän direktiivin ▌] saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä annettujen kansallisten säädösten voimaantuloa liikkeeseen laskemista velkainstrumenteista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 b ja 4 c kohdan soveltamista.

4 a.  EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset sen määrittämiseksi, mitä tarkoitetaan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla kytketyillä johdannaisilla.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [6 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

Komissiolla on valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

4 b.  Jos jäsenvaltio on 31 päivän joulukuuta 2016 jälkeen ja ennen [tämän direktiivin voimaantulopäivää] antanut kansallista lainsäädäntöä tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä sovellettavasta ensisijaisuusjärjestyksestä, joka koskee sellaisista velkainstrumenteista johtuvia vakuudettomia saatavia, jotka on laskettu liikkeeseen tämän kansallisen lainsäädännön soveltamispäivän jälkeen, tämän artiklan 4 kohtaa ei sovelleta saataviin, jotka johtuvat kyseisen kansallisen lainsäädännön voimaantulon jälkeen liikkeeseen lasketuista velkainstrumenteista, edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)  kyseisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti 1 artiklan 1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen osalta tavalliset vakuudettomat saatavat ovat tavanomaisen maksukyvyttömyysmenettelyn ensisijaisuusjärjestyksessä korkeammalla kuin vakuudettomat saatavat, jotka johtuvat velkainstrumenteista, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

i)  velkainstrumenttien alkuperäinen sopimuksenmukainen maturiteetti on vähintään vuoden pituinen;

ii)  velkainstrumentit eivät sisällä kytkettyjä johdannaisia eivätkä ne itse ole johdannaisia; ja

iii)  liikkeeseenlaskuun liittyvissä asiaa koskevissa sopimusasiakirjoissa, ja tarpeen mukaan esitteessä, viitataan nimenomaisesti sovellettavan lain mukaiseen alempaan sijaan ensisijaisuusjärjestyksessä;

b)  kyseisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttävistä velkainstrumenteista johtuvat vakuudettomat saatavat ovat tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä ensisijaisuusjärjestyksessä korkeammalla kuin 48 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetuista instrumenteista johtuvat saatavat.

[Niiden kansallisten säädösten voimaantulopäivänä, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä,] b alakohdassa tarkoitetuista velkainstrumenteista johtuvilla vakuudettomilla saatavilla on sama etuoikeusasema kuin 2 kohdan a, b ja c alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu etuoikeusasema.

4 c.  Jäsenvaltiot, jotka ovat ennen 31 päivää joulukuuta 2016 antaneet tavanomaisia maksukyvyttömyysmenettelyjä sääntelevää kansallista lainsäädäntöä, jonka mukaan 1 artiklan 1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen liikkeeseen laskemista velkainstrumenteista johtuvat vakuudettomat saatavat jaetaan kahteen tai useampaan eri etuoikeusluokkaan tai jonka mukaan tällaisista velkainstrumenteista johtuvien vakuudettomien saatavien ensisijaisuusjärjestys muuttuu kaikkiin muihin samaan etuoikeusluokkaan kuuluviin tavallisiin vakuudettomiin saataviin nähden, voivat säätää, että tavallisten vakuudettomien saatavien alimpaan etuoikeusluokkaan kuuluvilla velkainstrumenteilla on sama etuoikeusasema kuin 2 kohdan a, b ja c alakohdan ja 3 kohdan edellytykset täyttävillä saatavilla.

2 artiklaSaattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä päivästä, jona ne tulevat voimaan kansallisessa lainsäädännössä, mikä ei saa olla myöhemmin kuin ... päivänä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta].

2.  Jäsenvaltioiden antamissa 1 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2 a.  Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta, jos ne jäsenvaltioiden kansalliset säädökset, jotka ovat voimassa ennen tämän direktiivin voimaantulopäivää, ovat tämän direktiivin mukaiset. Tällöin jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta komissiolle.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle ja EPV:lle.

2 a artiklaUudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee direktiivin 2014/59/EU 108 artiklan 1 kohdan soveltamista uudelleen ... päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Komissio arvioi erityisesti, onko direktiiviä vielä tarpeen muuttaa maksukyvyttömyystilanteessa sovellettavan talletusten ensisijaisuusjärjestyksen osalta. Komissio toimittaa tarkastelua koskevan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3 artiklaVoimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artiklaOsoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä ... päivänä ...kuuta ....

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies   Puheenjohtaja

(1)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(2)

  EUVL C , , s. .

(3)

  EUVL C , , s. .

(4)

  Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution, finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä, 9. marraskuuta 2015.

(5)

  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Pankkiunionin toteuttaminen”, 24.11.2015, COM(2015) 587 final.

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

(7)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(8)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).

(9)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(10)

  Neuvoston päätelmät etenemissuunnitelmasta pankkiunionin täydentämiseksi, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642837_fi.pdf


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy

Viiteasiakirjat

COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.11.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.1.2017

 

 

 

Committees asked for opinions

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

16.1.2017

JURI

16.1.2017

 

 

Not delivering opinions

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

8.12.2016

JURI

31.1.2017

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gunnar Hökmark

24.11.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.2.2017

25.4.2017

3.5.2017

11.7.2017

 

25.9.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alain Cadec, Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Judith Sargentini

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

13.10.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASSA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

48

+

ALDE

Thierry Cornillet, Sophia in ‘t Veld, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne,

ENF

Barbara Kappel

PPE

Burkhard Balz, Alain Cadec, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

6

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Fabio De Masi, Marisa Matias, Miguel Viegas

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö