Процедура : 2006/0048(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0303/2017

Внесени текстове :

A8-0303/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.1
CRE 24/10/2017 - 5.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0386

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 701kWORD 60k
16.10.2017
PE 610.572v02-00 A8-0303/2017

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(15653/2016 – C8‑0094/2017 – 2006/0048(NLE))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Доминик Рике

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(15653/2016 – C8‑0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15653/2016),

–  като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение относно въздухоплавателните услуги между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна(1),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0094/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0303/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;  

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Мароко.

(1)

  ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 57.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общ контекст на споразумението

През март 2005 г. Европейската комисия представи съобщение относно отношенията в областта на въздухоплаването(1), а Съветът на министрите на транспорта прие заключения на 27 юни 2005 г. Тези текстове определят план за действие за развиване на отношенията на Общността в областта на въздухоплаването, както и трите стълба, на които се основава европейската политика:

1) осигуряване на правна сигурност за двустранните споразумения, по-специално чрез включването на допълнителни клаузи за определяне на въздушен превозвач(2);

2) развиване в по-широка степен на Общоевропейското авиационно пространство, което означава, че съседните държави включват в правните си системи европейските правила, като се започне от правилата за сигурност; споразумението с Мароко е първото, подписано с държава извън европейския континент.

3) изготвяне на набор от нови глобални споразумения в областта на въздухоплаването, като се определят две неделими цели, а именно, от една страна, отварянето на пазарите с цел създаване на нови икономически възможности, и от друга страна, процес на сближаване на нормативните уредби, гарантиращо задоволителна рамка с достатъчно справедливи и еднакви условия на конкуренция.

Споразумението в областта на въздухоплаването, което Ви се представя за одобрение, следва да се разглежда в контекста на привилегированото партньорство, резултат от Барселонския процес, между ЕС и държавите по средиземноморската му граница.

Съдържание на споразумението

Това споразумение има за цел(3) отварянето на пазарите, от една страна, а от друга страна включва също така общо сближаване на законодателствата между двете страни, по-специално около ключовите елементи от нормативната уредба на ЕС в областта на въздухоплаването, включително засягащите сигурността, икономическото регулиране, и по-специално конкуренцията, контрола на въздушното движение и защитата на потребителите. То съдържа също така разпоредби за кръстосано инвестиране от двете страни на Средиземно море.

Състои се от два етапа:

Етап 1 (в процес): Сближаването на нормативните уредби започва на етап 1. Забраната на държавните помощи и основните правила в областта на конкуренцията се прилагат още на етап 1. По отношение на достъпа до пазара етап 1 съдържа следните елементи:

За мароканските превозвачи:

• неограничени 3-та и 4-та свобода (права за качване на борда на пътници, товар и поща, както и за тяхното слизане/разтоварване) между Мароко и ЕС;

• правото да осъществяват полети от всяка точка в Мароко до всяка точка в Европа.

За европейските превозвачи:

• неограничени 3-та и 4-та свобода (права за качване на борда на пътници, товар и поща, както и за тяхното слизане/разтоварване) между ЕС и Мароко;

• правото да осъществяват полети от всяка точка в Европа до всяка точка в Мароко.

Административните процедури са сведени до минимум.

Етап 2 (все още не е приложен): Удовлетворителното прилагане от Мароко на съответното законодателство на ЕС, което ще подлежи на оценка от Комисията, е предварително условие за началото на етап 2. Това законодателство на ЕС обхваща същината на около двадесет и осем основни регламента и директиви (в областта на социалното право, контрола на въздушното движение, отказа за качване на борда на самолета, свързаните с околната среда или шума ограничения и др.).

По отношение на достъпа до пазара етап 2 съдържа следните елементи:

За мароканските превозвачи:

• права на въздушно движение, произтичащи от 5-ата свобода в Европа (права за качване на борда на пътници, товар и поща, както и за тяхното слизане/разтоварване към или от други държави членки).

За европейските превозвачи:

• права за превозване на пътници в рамките на 5-ата свобода извън Мароко към държави, обхванати от политиката на съседство;

• права на превозване на стоки в рамките на 5-ата свобода извън Мароко без ограничения.

Съвместен комитет: още на етап 1 се създава съвместен комитет ЕС – Мароко с цел разискване на прилагането на споразумението, както и вземане на решение за включването в споразумението на евентуални нови законодателни актове. Съвместният комитет ще има за цел развиването на споразумението и разискването на социалните предизвикателства в него и на икономическите въпроси, свързани със собствеността и контрола на авиационните компании.

Равносметка

Споразумението се прилага временно от подписването му на 12 декември 2006 г. (Решение № 2006/959/ЕО на Съвета, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 29 декември 2006 г.(4)). То откри нови перспективи за развитие за мароканските и европейските авиационни компании, като премахна ограниченията по отношение на капацитета, националността, честотите или маршрутите.

От 2006 г. насам отварянето на пазарите донесе значителни ползи: превозът на пътници между ЕС и Мароко нарасна повече от два пъти, достигайки 12 милиона пътници годишно и увеличаване на въздушното движение от 109% от 2005 г. насам; предлаганите услуги и броят на обслужваните дестинации също значително се увеличиха. Тези факти в съчетание с намаляването с около 60% на средната цена на билетите доведоха до значителни ползи за потребителите.

Процедура

Преговорите по Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги с Кралство Мароко започнаха през май 2005 г. въз основа на мандат, предоставен от Съвета през декември 2004 г., и споразумението беше подписано на 12 декември 2006 г., при условие че ще бъде сключено на по-късна дата(5).

Парламентът даде съгласието си за сключването на споразумението на 12 декември 2007 г.(6)

През 2014 г. всички държави членки приключиха процеса на ратификация с изключение на България, Румъния и Хърватия(7).

На 19 февруари 2014 г.(8)Комисията представи изменено предложение за решение на Съвета за сключване на споразумението, за да се вземе предвид влизането в сила на Договора от Лисабон и присъединяването, междувременно, на България, Румъния и Хърватия към ЕС.

След преразглеждане от юрист-лингвистите на Съвета проектът на решение, представен днес за одобрението на Парламента, включва също така правните промени, наложени от съдебната практика на Съда на Европейския съюз в неговото решение от 28 април 2015 г.(9)

За да може да сключи споразумението между ЕС и Мароко, Съветът се нуждае от одобрението на Европейския парламент, както се изисква съгласно член 218 от ДФЕС.

В съответствие с член 99 и член 108, параграф 7 от Правилника за дейността на Парламента компетентната комисия внася препоръка за одобрение или отхвърляне на предложения акт. Парламентът взема решение с единно гласуване, като не могат да се внасят никакви изменения. Измененията в комисия се допускат единствено ако целта им е да бъде приета препоръка, обратна на предложената от докладчика.

(1)

Разработване на програмата за външната политика на Общността в областта на въздухоплаването, COM(2005)0079.

(2)

Общностната клауза за определяне на въздушен превозвач позволява на всеки превозвач от Общността, пребиваващ на територията на съответната държава членка, да може да бъде определен да извършва дейност по силата на това споразумение.

(3)

Споразумение, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 57.

(4)

OВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 57.

(5)

Решение 2006/959/ЕО, ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 57.

(6)

T6-0600/2007 и доклад на комисията по транспорт и туризъм (TRAN) A6-0416/2007.

(7)

Тези държави станаха страни по споразумението чрез своето членство в ЕС.

(8)

COM(2014) 104 final от 19.2.2014 г.

(9)

Дело C-28/12 Европейска комисия/Съвет, решение на Съда (голям състав) от 28.4.2015 г., ОВ C 213/3 от 29.6.2015 г.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между Европейската общност и Мароко

Позовавания

15653/2016 – C8-0094/2017 – COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

5.10.2007

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Dominique Riquet

11.4.2017

 

 

 

Дата на приемане

12.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jaromír Kohlíček

Дата на внасяне

16.10.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

/

/

0

0

/

/

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност