HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden

16.10.2017 - (15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE)) - ***

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Dominique Riquet

Procedure : 2006/0048(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0303/2017
Indgivne tekster :
A8-0303/2017
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden

(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (15653/2016),

–  der henviser til Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden[1],

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0094/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0303/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Marokkos regering og parlament.

  • [1]  EUT L 386 af 29.12. 2006, s. 57.

BEGRUNDELSE

Baggrund for aftalen

I marts 2005 fremlagde Kommissionen en meddelelse om luftfartsforbindelser[1], som blev fulgt op af nogle konklusioner vedtaget af Rådet (transportministrene) den 27. juni 2005. De pågældende tekster fastlægger et handlingsprogram med henblik på at udvikle Fællesskabets luftfartsforbindelser og definerer de tre søjler, som EU's politik bygger på:

1) Retssikkerhed for eksisterende bilaterale aftaler, navnlig ved at medtage nye bestemmelser om udpegning[2].

2) Udvikling af et større fælles europæisk luftfartsområde, hvilket kræver, at nabolandene indfører EU’s regler, først og fremmest sikkerhedsreglerne. Aftalen med Marokko er den første, der er blevet underskrevet med et land uden for det europæiske kontinent.

3) Indgåelse af en række nye samlede luftfartsaftaler med to uadskillelige mål, nemlig på den ene side at åbne markederne, således at der skabes nye økonomiske muligheder, og på den anden side en indbydes tilnærmelse af lovgivningen, der sikrer en tilfredsstillende ramme, med tilstrækkelig rimelige og retfærdige konkurrencevilkår.

Denne luftfartsaftale, som er forelagt Parlamentet til godkendelse, skal ses inden for rammerne af det privilegerede partnerskab, der er en udløber af Barcelonaprocessen mellem EU og landene omkring Middelhavet.

Aftalens indhold

Aftalen[3] har på den ene side til formål at åbne markederne og omfatter på den anden side også en generel tilnærmelse af lovgivningen mellem de to parter, navnlig på centrale punkter i EU-lovgivningen på luftfartsområdet, herunder reglerne om sikkerhed, økonomisk regulering og navnlig konkurrence, lufttrafikstyring og forbrugerbeskyttelse. Den indeholder også bestemmelser om grænseoverskridende investeringer på begge sider af Middelhavet.

Den omfatter to faser:

Fase 1 (i gang): Den indbydes tilnærmelse af lovgivningen begynder i fase 1. Forbuddet mod statsstøtte og de vigtigste konkurrenceregler gælder også fra og med fase 1. Med hensyn til markedsadgang omfatter fase 1 følgende elementer:

For så vidt angår marokkanske luftfartsselskaber:

•  tredje og fjerde frihedsrettighed ubegrænset (ret til medtagning eller afsætning af passagerer, fragt og post) mellem Marokko og EU

•  ret til at operere fra ethvert punkt i Marokko til enhver destination i Europa

For så vidt angår europæiske luftfartsselskaber:

•  tredje og fjerde frihedsrettighed ubegrænset (ret til medtagning eller afsætning af passagerer, fragt og post) mellem EU og Marokko

•  ret til at operere fra ethvert punkt i Europa til enhver destination i Marokko.

Administrative procedurer reduceret til et minimum.

Fase 2 (endnu ikke indledt): En tilfredsstillende anvendelse af den relevante EU-lovgivning fra Marokkos side, som vil blive vurderet af Kommissionen, er en nødvendig forudsætning for at indlede fase 2. Den relevante EU-lovgivning omfatter det meste af hen ved 28 forordninger og direktiver (på områderne sociallovgivning, lufttrafikstyring, boardingafvisning, miljø- eller støjrelaterede begrænsninger osv.).

Med hensyn til markedsadgang kommer fase 2 til at omfatte følgende elementer:

For så vidt angår marokkanske luftfartsselskaber:

•  konsekutive femtefrihedsrettigheder for trafik i Europa (ret til medtagning eller afsætning af passagerer, fragt og post til eller fra andre medlemsstater).

For så vidt angår europæiske luftfartsselskaber:

•  femtefrihedsrettigheder for passagertrafik ud over Marokko til de lande, der er omfattet af naboskabspolitikken

•  femtefrihedsrettigheder for godstrafik ud over Marokko uden begrænsninger.

Det fælles udvalg: I fase 1 nedsættes der et fælles organ mellem EU og Marokko, der skal drøfte sager af betydning for aftalens gennemførelse og træffe afgørelse om, hvilken ny lovgivning der skal være omfattet af den. Dette fælles udvalg vil søge måder at udvikle aftalen på, drøfte arbejdsmarkedsmæssige spørgsmål og økonomiske forslag vedrørende ejerskab og kontrol.

Resultater

Aftalen er blevet anvendt midlertidigt siden undertegnelsen den 12. december 2006 (Rådets afgørelse 2006/959/EF, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 29. december 2006[4]). Den har åbnet nye udviklingsperspektiver for marokkanske og europæiske virksomheder ved at fjerne restriktionerne hvad angår kapacitet, nationalitet, hyppighed og ruter.

Åbningen af markederne har siden 2006 givet store gevinster: Passagertrafikken mellem EU og Marokko er blevet mere end fordoblet og er nået op på 12 mio. passagerer om året og en vækst i trafikken på 109 % siden 2005. De ydelser, der tilbydes, og antallet af destinationer er også øget betydeligt. Dette har sammen med et fald på ca. 60 % i den gennemsnitlige billetpris skabt betydelige fordele for forbrugerne.

Procedure

Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart med Marokko, som man havde forhandlet om siden maj 2005 på grundlag af et mandat fra Rådet givet i december 2004, blev undertegnet den 12. december 2006 med forbehold af senere indgåelse[5].

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen den 12. december 2007[6].

Ratifikationsprocessen blev afsluttet af alle medlemsstaterne, med undtagelse af Bulgarien, Rumænien og Kroatien[7], i 2014.

Den 19. februar 2014[8] fremsatte Kommissionen et ændret forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen for at tage hensyn til Lissabontraktatens ikrafttrædelse og Bulgariens, Rumæniens og Kroatiens tiltrædelse af EU.

Efter at være blevet revideret af Rådets jurist-lingvister indeholder det udkast til afgørelse, der i dag forelægges til godkendelse i Parlamentet, også de juridiske ændringer, der er blevet nødvendige som følge af Den Europæiske Unions Domstol dom af 28. april 2015[9].

Rådet skal i overensstemmelse med artikel 218 i TEUF have Parlamentets godkendelse for at kunne indgå aftalen mellem EU og Marokko.

I henhold til artikel 99 og artikel 108, stk. 7, i Parlamentets forretningsorden forelægger det korresponderende udvalg en henstilling om at godkende eller forkaste forslaget til retsakt. Parlamentet træffer afgørelse ved en enkelt afstemning, og der kan ikke stilles ændringsforslag. Der kan kun fremsættes ændringsforslag i udvalget, hvis de har til formål at omgøre den af ordføreren foreslåede henstilling.

  • [1]  En dagsorden for EU’s luftfartspolitik over for tredjelande, COM(2005)0079.
  • [2]  Ifølge bestemmelsen om fællesskabsudpegning kan ethvert EU-luftfartsselskab, der er etableret i den pågældende medlemsstat, udpeges til drive luftfart i medfør af aftalen.
  • [3]  Aftale offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende L 386 af 29.12.2006, s. 57.
  • [4]  EUT L 386 af 29.12.2006, s. 57.
  • [5]  Afgørelse 2006/959/EF, EUT L 386 af 29.12.2006, s. 57.
  • [6]  T6-0600/2007 og TRAN-udvalgets betænkning A6-0416/2007.
  • [7]  Disse stater blev part i aftalen som følge af deres tiltrædelse af EU.
  • [8]  COM(2014)104 final af 19.2.2014.
  • [9]  Sag C-28/12, Kommissionen mod Rådet, Domstolens dom (Store Afdeling) af 28.4.2015, EUT C 213/3 af 29.6.2015.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Euro-Middelhavsaftale mellem EF og Marokko om lufttrafik

Referencer

15653/2016 – C8-0094/2017 – COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

5.10.2007

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Dominique Riquet

11.4.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jaromír Kohlíček

Dato for indgivelse

16.10.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

44

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

/

/

0

0

/

/

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller