ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

16.10.2017 - (15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE)) - ***

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Dominique Riquet

Διαδικασία : 2006/0048(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0303/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0303/2017
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15653/2016),

–  έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου[1],

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0094/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108, παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0303/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·  

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.

  • [1]    ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 57.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικό πλαίσιο της συμφωνίας

Το Μάρτιο του 2005, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση σχετικά με τις αεροπορικές συνδέσεις[1], και εν συνεχεία το Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών, στις 27 Ιουνίου 2005, ενέκρινε συμπεράσματα. Τα κείμενα αυτά καθορίζουν ένα πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη των αεροπορικών συνδέσεων της Κοινότητας και προσδιορίζουν τους τρεις πυλώνες στους οποίους βασίζεται η ευρωπαϊκή πολιτική:

1) Εγγύηση της νομικής ασφάλειας των υφισταμένων διμερών συμφωνιών, ιδίως με την προσθήκη νέων ρητρών καθορισμού[2].

2) Ανάπτυξη ευρύτερου Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Xώρου, που σημαίνει την ενσωμάτωση από τις γειτονικές χώρες του συνόλου των ευρωπαϊκών κανόνων, αρχίζοντας από τους κανόνες που αφορούν την ασφάλεια. Η συμφωνία με το Μαρόκο είναι η πρώτη που συνάπτεται με μια χώρα η οποία βρίσκεται εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου.

3) Σύναψη σειράς νέων συνολικών αεροπορικών συμφωνιών, με διπλό αδιαίρετο στόχο: αφενός, το άνοιγμα των αγορών και τη δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών και, αφετέρου, μια διαδικασία κανονιστικής σύγκλισης που θα εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό πλαίσιο, με όρους ανταγωνισμού επαρκώς ισότιμους και δίκαιους.

Η αεροπορική συμφωνία που υποβάλλεται προς έγκριση εντάσσεται στο πλαίσιο της προνομιακής εταιρικής σχέσης που απορρέει από τη διαδικασία της Βαρκελώνης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο

Περιεχόμενο της συμφωνίας

Η συμφωνία αποβλέπει[3] αφενός στο άνοιγμα των αγορών και αφετέρου στην ευθυγράμμιση της αεροπορικής νομοθεσίας των δύο μερών, κυρίως γύρω από στοιχεία-κλειδιά των ευρωπαϊκών αεροπορικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια, τις οικονομικές ρυθμίσεις και ιδίως τον ανταγωνισμό, τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και την προστασία του καταναλωτή. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικές με τις διμερείς επενδύσεις εκατέρωθεν της Μεσογείου.

Περιλαμβάνει δύο φάσεις:

Φάση 1 (τρέχουσα): Η κανονιστική σύγκλιση αρχίζει από τη φάση 1. Οι βασικοί κανόνες του ανταγωνισμού και η απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων επίσης ισχύουν από τη φάση 1. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, η φάση 1 περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Για τους μαροκινούς μεταφορείς:

• απεριόριστη 3η και 4η ελευθερία (ελευθερία επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών και φόρτωσης και εκφόρτωσης φορτίων και ταχυδρομείου) μεταξύ του Μαρόκου και της ΕΕ·

• δικαίωμα μεταφοράς από οποιοδήποτε σημείο του Μαρόκου προς οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης·

Για τους ευρωπαίους μεταφορείς:

• απεριόριστη 3η και 4η ελευθερία (ελευθερία επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών και φόρτωσης και εκφόρτωσης φορτίων και ταχυδρομείου) μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου·

• δικαίωμα μεταφοράς από οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης προς οποιοδήποτε σημείο του Μαρόκου·

Η διοικητική επιβάρυνση θα περιοριστεί στο ελάχιστο.

Φάση 2 (δεν εφαρμόζεται ακόμα): Η ικανοποιητική εφαρμογή από το Μαρόκο της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που θα υποβληθεί σε αξιολόγηση από την Επιτροπή, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη της φάσης 2. Η εν λόγω ευρωπαϊκή νομοθεσία καλύπτει τα κύρια στοιχεία 28 περίπου κανονισμών και οδηγιών (που αφορούν την κοινωνική νομοθεσία, τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, την άρνηση επιβίβασης, τους περιβαλλοντικούς και αντι-ηχορρυπαντικούς περιορισμούς κλπ.).

Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, η φάση 2 περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία

Για τους μαροκινούς μεταφορείς:

• 5η ελευθερία που απορρέει από τα δικαιώματα κυκλοφορίας στην Ευρώπη (δικαιώματα επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών και φόρτωσης και εκφόρτωσης φορτίων και ταχυδρομείου από ή προς άλλα κράτη μέλη).

Για τους ευρωπαίους μεταφορείς:

• 5η ελευθερία με δικαιώματα μεταφοράς επιβατών πέραν του Μαρόκου προς χώρες που καλύπτονται από την πολιτική γειτονίας·

• 5η ελευθερία με δικαιώματα μεταφοράς εμπορευμάτων πέραν του Μαρόκου χωρίς περιορισμούς.

Η Κοινή Επιτροπή: από τη φάση 1 συγκροτείται κοινό όργανο ΕΕ-Μαρόκου, το οποίο θα συζητεί την εφαρμογή της συμφωνίας και θα αποφασίζει για την ενσωμάτωση στη συμφωνία ενδεχομένων νέων νόμων. Η Κοινή Επιτροπή θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της συμφωνίας, την εξέταση των κοινωνικών επιπτώσεων και κάθε οικονομικού ζητήματος συνδεόμενου με την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των αεροπορικών εταιριών.

Αποτελέσματα

Η συμφωνία ισχύει προσωρινά από την υπογραφή της στις 12 Δεκεμβρίου 2006 (Απόφαση 2006/959/ΕΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Δεκεμβρίου 2006[4]). Η συμφωνία δημιούργησε νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις μαροκινές και τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες με την κατάργηση των περιορισμών όσον αφορά χωρητικότητα, εθνικότητα, συχνότητα ή δρομολόγια.

Από το 2006 το άνοιγμα των αγορών απέφερε κάποια σημαντικά οφέλη: Οι μεταφορές επιβατών μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου υπερδιπλασιάστηκαν και ανέρχονται τώρα σε 12 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως σημειώνοντας από το 2005 αύξηση κατά 109%· Οι υπηρεσίες που προσφέρονται και ο αριθμός των προορισμών έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά. Το γεγονός αυτό μαζί με την μείωση της μέσης τιμής των εισιτηρίων κατά 60% απέφερε επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα για τον καταναλωτή.

Διαδικασία

Η ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών με το Μαρόκο, που από το Μάιο του 2005 αποτελούσε το αντικείμενο διαπραγματεύσεων βάσει εντολής του Συμβουλίου που δόθηκε το Δεκέμβριο του 2004, υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2006 με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία[5].

Στις 12 Δεκεμβρίου 2007[6], το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σύναψη της συμφωνίας.

Η διαδικασία κύρωσης ολοκληρώθηκε το 2014 από όλα τα κράτη μέλη, εξαιρουμένων της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κροατίας[7].

Η επιτροπή υπέβαλε, στις 19 Φεβρουαρίου 2014[8], τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και η ένταξη της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κροατίας στην Ένωση στο μεταξύ.

Κατόπιν της αναθεώρησης από τους γλωσσομαθείς νομικούς του Συμβουλίου, η πρόταση απόφασης που υποβάλλεται τώρα προς έγκριση στο Κοινοβούλιο περιλαμβάνει πλέον το σύνολο των νομικών τροποποιήσεων που θεωρούνται απαραίτητες βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην απόφασή του της 28ης Απριλίου 2015[9].

Ενόψει της σύναψης της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Μαρόκου, το Συμβούλιο ζητεί την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 218 της ΣλΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 99 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του κανονισμού του Κοινοβουλίου, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή υποβάλλει σύσταση, η οποία αποβλέπει στην έγκριση ή στην απόρριψη της προτεινόμενης πράξης. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με την προτεινόμενη πράξη, σε μία μοναδική ψηφοφορία και χωρίς να επιτρέπεται να κατατεθούν τροπολογίες στη συμφωνία. Τροπολογίες σε επίπεδο επιτροπής είναι παραδεκτές μόνον εάν έχουν ως στόχο να αναιρέσουν τη σύσταση, όπως αυτή προτείνεται από τον εισηγητή.

  • [1]  «Προγραμματισμός της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Κοινότητας», COM(2005)0079.
  • [2]  Η ρήτρα καθορισμού επιτρέπει σε κάθε κοινοτικό αερομεταφορέα νόμιμα εγκατεστημένο στο έδαφος του ενδιαφερομένου κράτους μέλους να εκτελεί δρομολόγια βάσει της συμφωνίας αυτής.
  • [3]  Η συμφωνία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Δεκεμβρίου 2006, ΕΕ. L 386, σ. 57.
  • [4]  ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 57.
  • [5]  Απόφαση 2006/959/ΕΚ, ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ 57.
  • [6]  T6-0600/2007 και έκθεση της επιτροπής TRAN A6-0416/2007.
  • [7]  Τα κράτη αυτά καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη μέσω της ένταξής τους στην ΕΕ.
  • [8]  COM(2014)104 τελικό της 19.2.2014.
  • [9]  Υπόθεση C-28/12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Απόφαση (τμήμα μείζονος σύνθεσης) της 28.4.2015, ΕΕ C 213/3 της 29.6.2015.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωμεσογειακή συμφωνία ΕΚ/Μαρόκου για τις αεροπορικές υπηρεσίες

Έγγραφα αναφοράς

15653/2016 – C8-0094/2017 – COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

5.10.2007

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Dominique Riquet

11.4.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jaromír Kohlíček

Ημερομηνία κατάθεσης

16.10.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

/

/

0

0

/

/

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή